Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!"

Transkript

1 Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!

2 2 Det grønneste isolasjonsmaterialet er svart FOAMGLAS De svarte Foamglas platene er markedets "grønneste" isolasjonsmateriale, helt uorganisk, laget av sand og kull. I en varmeprosess eser millioner av små celler opp og lager en lukket struktur av glassceller. Materialet er helt vann og damptett og har en høy trykkfasthet. Materialet avgir ingen skadelige stoffer enten det er under produksjon, i anvendelse eller til deponering. Over tid vil de termiske egenskapene være konstante. Dette bidrar til energiøkonomisering og vil være positivt for miljøet. Foamglas klassifisert utfra et økologisk synspunkt er det eneste isolasjonsmaterialet som kan anbefales uten reservasjoner.

3 3 Produksjonsprosess for celleglass Unike egenskaper Det stilles høye kvalitetskrav til produktet. Produksjonen er underlagt den europeiske godkjennelsesordningen CE. Produktet innehar Key-Mark. Foamglas er et celleglas isolasjonsmateriale med meget gode alder og bestandighets egenskaper. Det fremstilles av rent glass og kull. Matrialet består av millioner av lukkede glassceller som gir både lav vekt og høy isolasjonsverdi. Foamglas celleglass er ubrennbart ettersom det er fremstilt av rent glass. Det er bestandig mot angrep av skadedyr og etsende syrer. Det har høy trykkfasthet og lav varmeutvidelseskoeffisient. Materialet er lett å håndtere og tilpasse til ønsket form. Det er ugjennomtrengelig for alle slags væsker og gasser. Et økologisk produkt Foamglas er et økologisk produkt av følgende årsaker: I produksjonen anvendes bare naturlige råstoffer Den lange levetiden gir en energibesparing over tid. Når siden anvendelsestiden er slutt er materialet ikke forurensende og kan gjenbrukes på mange måter. Økologisk i alle ledd: Produksjon Anvendelse Gjenvinning Returglass ca. 47% Kiselsand (SiO 2 ) Kalsiumkarbonat (CaCO3) Kalifeltspat Jernoxid (Fe 2 O 2 ) Natriumkarbonat Fusjon Glass Skumming Kullpulver Celleglass Tilskjæring Celleglassblokker Isolering av bygning Bitumen (varm/kald) Gjenbruk

4 4 Foamglas celleglass - egenskaper Foamglas, en absolutt sperre mot kondens Varmeisolasjonen må holdes tørr om den skal opprettholde sine gode varmetekniske egenskaper. Vann har høy varmeledningsevne. Om vann eller fuktighet kommer inn i materialet reduseres derfor isolasjonsverdien til praktisk talt null. Fra naturen er alle materialer utenom glass og metaller i en viss grad gjennomtrengelig for vanndamp. Den største faren ligger i at vanndampen kondenserer når den nedkjøles, dermed forandres materialets termiske egenskaper. Vannugjennomtrengelig Angripes ikke av skadedyr Dampugjennomtrengelig Diffusjonsmotstanden mot vanndamp i Foamglas er uendelig (µ= ), en enestående egenskap. Lett å forme og arbeide med Dette innebærer at risikoen for kondens i isolasjonsmaterialet og i den egentlige konstruksjonen elimineres. Isolasjonsverdien i Foamglas forblir konstant for all fremtid ettersom materialet alltid vil holde seg tørt. Ubrennbart Garanti Pittsburgh Corning garanterer materialets fysiske egenskaper. Et bredt register av anvendelsesområder og produkter Foamglas celleglass kombinerer mange gode egenskaper i et og samme materiale og kan derfor brukes i mange ulike sammenhenger. Et materiale med høy kvalitet og ubestridde fordeler som gir en god, langsiktig og kostnadseffektiv løsning. Formstabilt Høy trykkfasthet Skades ikke av syre og petroleumsprodukter

5 Tekniske spesifikasjoner 5

6 6 TAK - betong, stål, tretak Tak Foamglas celleglassisolasjon har på verdensbasis blitt brukt som takisolasjon gjennom mange år. Det har vært stilt store krav til produktet i de forskjellige prosjektene alt etter bygningstype, geografisk plassering og hva slags funksjon konstruksjonen skal ivareta. Foamglas innfrir forventningene og viser overlegne egenskaper i det lange løp. Foamglas isoleringens høye trykkfasthet og evne til å motstå deformasjoner selv under høye langtidslaster og høye temperaturer gir arkitekter og konstruktører muligheten til å utnytte Foamglas på mange ulike plane tak. Takterrasser, takparkering og grøntområder på tak kan bygges kostnadseffektivt og oppnå en enestående lang levetid. Takparkering Å konstruere og bygge en takparkering krever stor omtanke, ettersom store kostnader kan dukke opp om det blir problemer med vannlekkasjer. En må derfor legge inn ekstra sikkerhetsfaktorer i slike konstruksjoner. Foamglas kompakte takkonstuksjoner gir all den ekstra sikkerheten som trengs takket være unike produktegenskaper. Foamglas er et trygt valg. Takterrasser Når det endelige tettesjiktet er ferdiglagt kan Foamglas kompakttak anvendes som terrasse. Alt etter behov og ønsket utseende kan en velge mange løsninger uten at det er nødvendig med betongavretting. Betongheller, dekorsteiner eller dekortegl kan for eksempel legges løst i stabilisert sand.

7 7 Isolering av flate tak Foamglas kompakte tak det fullstendige pålitlige isoleringssystemet Foamglas celleglass er ikke bare isolasjon for det flate taket. Det inngår i et takisolasjonssystem som er alder- og værbestandig. Hvorfor? I en tradisjonell varm takkonstruksjon sitter alle sjikt i sammen med hverandre, noen ganger med mekaniske innfestninger. Alt fungerer bra så lenge tettesjiktet er feilfritt. Om vann trenger inn i konstruksjonen sprer det seg mellom sjiktene og samles i det underste sjiktet, hvorfra det renner videre ned i bygningen. Det kan da være vanskelig om ikke umulig å lokalisere lekkasjen. Isoleringen blir mettet med vann og isolasjonsverdien synker til praktisk talt null. I bygninger med høy fuktighet som svømmehaller, vaskerier, papirbruk og bryggerier kan kondens i isolasjonen forårsake omfattende skader. Isdannelse i materialet og korrosjon på stålkonstruksjoner. En lønnsom investering Når bestandigheten, det minimale vedlikeholdet og den konstante isolasjonsverdien for Foamglas sammenlignes med andre isolasjonssystemer vil det være opplagt at Foamglas kompakte tak er en lønnsom investering. I et Foamglas kompakt tak hellimes celleglassplatene til taket med varmasfalt og fugene mellom platene fylles med varmasfalt. Tettesjiktet hellimes til celleglasset. På denne måten oppnås en kompakt takkonstruksjon uten mellomliggende sjikt der luft eller vann kan spre seg. Konstruksjonen forblir ugjennomtrengelig for vann og damp selv om tettsjiktet skulle få en lokal skade.

8 8 Tak med profilerte stålplater. En av de viktigste fysiske egenskapene til Foamglas er materialets høye stivhet. Ettersom Foamglas enkelt kan limes fast med asfalt til det bøyelige platetaket oppnås en økning i stivhet i konstruksjonen som helhet. Stivhetsmessig kan taket sammenlignes med et betongdekke ved utsettelse for snø- og vindbelastning m.m. samt ved ekstralaster som vedlikeholdspersonell med utstyr. Mekanisk innfestning behøves ikke Et Foamglas kompakt tak limt på et bærende ståltak gir en effektiv motstand mot vindsug. Forsøk viser at konstruksjonen tåler en vindsugbelastning på over 4 kn/m2 I og med at en ikke behøver mekaniske innfestninger bortfaller også risikoen for skader ved leggearbeidet og vedlikeholdsarbeidet. Taggbrikker Gjennomgående mekanisk innfestning av falset platetekking fører til kuldebroer i konstruksjonen med påfølgende problemer som kondensdannelse, korrodering osv. Problemet elimineres ved bruk av Taggbrikker som forankring for platekledningen. Taggbrikkene er 15 x15 cm og smeltes/trykkes ned i bitumen og Foamglasplatenes øverste del. Festebeslagene for platekledningen skrus siden fast i Taggbrikkene. Den gjennomgående innfestningen er på denne måten brutt. Antall Taggbrikker dimensjoneres i henhold til vindsuget.

9 9 Ingen kuldebroer eller korrosjonsproblemer Ettersom Foamglas kompakt tak er helt ugjennomtrengelig for vann bortfaller risikoen for rustskader på takplatene. Og ettersom en ikke behøver mekaniske innfestninger unngår en kuldebroer ved innfestningene og stålplatenes rustbeskyttelse skades ikke Brannmotstand Det faktum at Foamglas celleglass er helt ubrennbart er av sentral betydning. Når Foamglas legges på bærende ståltak beskytter den mot brannspredning fra omkringliggende bygninger. Den profilerte stålplaten ligger beskyttet og deformeres ikke. Foamglasisolasjonen kan ikke brenne selv om takets tettesjikt tar fyr. Om brannen kommer innenfra vil Foamglasisolasjonen beskytte tettesjiktet. Innertak Foamglas kan anvendes som innvendig isolasjon av bærende takkonstruksjoner. Enten materialet anbringes mot en varm overflate som innertaket i et oppvarmet rom eller på en kald overflate som et kjellertak beholder Foamglas sine isolasjonsegenskaper. Foamglas isolasjon deformeres ikke ved de høye temperaturer og den høye fuktigheten som kan forekomme i svømmehaller, meierier, bryggerier m.m. Det er fremfor alt i disse ekstreme miljøene som den høyverdige Foamglas isolasjonen kommer til sin rett.

10 10 Foamglas DUO - taksystem En kombinasjon av to "takprinsipper" det omvendte tak og det konvensjonelle tak DUO taksystem gir ekstra sikkerhet mot vannlekkasjer. Ved en skade på tettesjiktet vil i verste fall kun små vannmengder trenge inn i konstruksjonen med lokal begrensning og skadestedet vises ved fuktutslag på takets underside. Lokalisering av skaden er lett og reperasjonsarbeidet blir adskillig mindre omfattende. Den kompakte delen av DUO taket er helt diffusjonstett og sørger derfor for at det ikke oppstår kondens i takkonstruksjonen. Ytterligere fordeler ved å benytte DUO systemet Tettesjiktet beskyttes effektivt mot mekanisk påkjenning De termiske bevegelsene minimeres Slitasje i tettesjiktet p.g.a. gjentatt frysing og opptining elimineres Tettedelen vil være oppvarmet, hvilket sørger for at smeltevann fra snø og is effektiv ledes bort. Tettesjiktet beskyttes mot varme og ultrafiolett stråling slik at sjiktet beholder sin elastisitet og smidighet over lang tid. I det kompakte DUO- taket kombineres således to separate velprøvede systemer i et og samme taksystem med meget høy kvalitet. Tatt i betraktning drift og vedlikeholds kostnader - totaløkonomisk vil et slikt taksystem være det optimale. Kompakt Duo-Tak Fordelen med Foamglas Duo-Tak løsning er at det kompakte taket ligger beskyttet. Denne kombinasjonen eliminerer mange av de faktorene som svekker det tradisjonelle omvendte tak. Foamglas opprettholder sine egenskaper og svekkes ikke med årene. Foamglas er 100% ugjennomtrenglig for vann og vanndamp og garanterer høy isolasjons ytelse og forlenget levetid.

11 Fallskåret isolasjon Foamglas- taksystem med fall Ved å integrere fallet i isolasjonssystemet oppnås mange fordeler. Brukes det Foamglas isolasjon med fall blir arbeidstakten mindre avhengig av været og det går mye raskere å få hele takkonstruksjonen vanntett. Ettersom fallet inngår som en del av isolasjonsmaterialet oppnås en ekstra energibesparelse som følge av den økte isolasjonstykkelsen. Konstruksjonsstudier og arbeidstegninger Til hjelp ved utlegging av Foamglas plater med ulik tykkelse lager Pittsburgh Corning oversiktlige arbeidstegninger slik at en oppnår rett fallvinkel og optimal avrenning. Ved hjelp av arbeidstegningene går arbeidet raskt og effektivt. De ulike Foamglas platene merkes så det skal være lett å legge dem på plass. I tillegg vil det alltid være tilgang til teknisk rådgivning under utlegningsarbeidet. Foamglas kompakte tak har lang levetid Foamglas plater med varierende tykkelse legges og overflatebehandles på samme måte som flate tak. Dette garanterer at den lange livslengden hos et Foamglas kompakttak også gjelder for Foamglas tak med fall.

12 12 VEGGER Skallmurisolering Isoleringen bak en teglforblending vil alltid være utilgjengelig for vedlikehold uten at hele fasaden må rives. Det stilles derfor meget høye krav til isolasjonen i bygningens levetid. Pålitelighet og bestandighet Foamglas celleglassisolering er ugjennomtrengelig for vann og damp og er dermed meget pålitlig i de tilfellene hvor mye fukt forekommer. Takket være dets formstabilitet og høye trykkfasthet bortfaller risikoen for setninger og deformasjoner som kan redusere isolasjonsverdien. Foamglas er et uorganisk isolasjonsmateriale og blir derfor ikke forringet som følge av angrep fra mikroorganismer og skadedyr. Foamglas celleglass er en garanti for høy bestandighet og lang livslengde, hvilket er meget viktige egenskaper på steder der det er så godt som umulig å bytte ut isolasjonen om den ikke holder mål. Ubrennbart Foamglas er ubrennbart og egner seg derfor godt som isolasjonsmateriale i forskjellige veggkonstruksjoner.

13 13 Isolering av fasader Lette fasader Blant disse fasadematerialene kan nevnes profilerte metallplater, trepaneler og syntetiske materialer. Takket være den høye trykkfastheten og formbestandigheten til Foamglas celleglass oppnås en helt tett isolering. Lekter og justeringsanordninger for fasadeelementene kan festes i bæreveggen gjennom isolasjonen. Tunge fasadematerialer Når tunge materialer som naturstein eller betongelementer brukes som fasadeelementer er veggens bestandighet den viktigste faktoren. Også isolasjonsmaterialet må ha samme lange livslengde. Utskiftning av isolasjonen vil bli meget kostbart ettersom fasadeelementene må demonteres for å komme til isolasjonen. Med sin høye kvalitet og lange holdbarhet er Foamglas isolasjon et velegnet materialet for disse løsningene. Med Foamglas isolasjon i fasaden kan det gjøres store innsparinger ved at fasadeelementene ikke fuges i skjøtene. Foamglas celleglass er helt ugjennomtrengelig for vann og kan ikke skades av vann som renner ned bakom fasadeelementene. Bygninger som er utstyrt med luftkondisjonering må også "ta vare" på fuktvandring motsatte vei i sommermånedene. Isolasjonen må derfor være motstandsdyktig mot fukt fra begge sider. Denne fysiske egenskapen er unik for Foamglas celleglass. Kondensdannelse i isolasjonen er umulig.

14 14 Isolering av kjellervegger Konstant isolasjonsverdi Isolasjon under terreng utsettes ikke bare for fukt, skadedyr og organiske eller tærende substanser men også for store mekaniske påkjenninger. De unike egenskapene for Foamglas utnyttes best når materialet anvendes som isolasjon av kjellervegger. Ettersom isolasjonen er helt ugjennomtrengelig for vann og damp beholder den sin høye isolasjonsverdi på steder hvor det alltid vil være fuktig. Foamglas kan med fordel monteres på yttersiden av bærekonstruksjonen. På grunn av den høye trykkfastheten behøves ingen ekstra tiltak for at Foamglas skal kunne motstå kreftene som jord og /eller grunnvann utøver på konstruksjonen.

15 15 Innvendig isolering av vegger Invendig isolering av vegger Sett fra et teknisk synspunkt er utvendig isolasjon av vegger den mest effektive metoden. Ettersom dette ikke alltid er mulig å få til i eksisterende bygninger er innvendig isolering eneste alternativ. I slike tilfeller er Foamglas celleglass et egnet isolasjonsmateriale. Ingen kondens på overflaten En får ofte problemer med kondens på veggens innside om isolasjonen monteres på en kald vegg. Dette kan skade veggen. Et tynt sjikt Foamglas isolasjon er tilstrekkelig for å hindre kondensering. En slipper skader på veggflaten som soppdannelse og dyrbare reperasjoner.

16 16 GULV Utvendig isolering av gulv på grunn Høy trykkfasthet Foamglas celleglass har meget høy trykkfasthet, mellom 450 og 900 kpa beroende på isolasjonstypen. Trykkfastheten og deformasjonsbestandigheten gjør materialet vellegnet som markisolasjon under gulv på grunn. Det finnes to leggemetoder alt etter fuktighet og grunnvannstand på stedet. 1. Tørr utlegging av Foamglas Floorboard på et vel forberedt underlag 2. Legging av Foamglas standard plater i varmasfalt. Foamglas er ugjennomtrengelig for vann og damp og angripes ikke av sopp eller skadedyr. Systemet opprettholder sine egenskaper under svært ekstreme forhold.

17 17 Innvendig isolering av gulv på grunn Foamglas innendørs Isolasjon med Foamglas er velegnet som underlag for gulvvarmesystemer. På grunn av den lave varmeutvidelseskoeffisienten forårsaker temperaturvariasjoner i betongen så godt som ingen spenninger i isolasjonen. Ettersom Foamglas isolasjonen er ugjennomtrengelig for vann og ubrennbar, gir den økt sikkerhet ved eventuelle problemer med varmesystemet. Foamglas suger ikke opp vann ved eventuell lekkasje i varmerørene og brenner ikke om det oppstår kortslutning i elsystemet.

18 18 Tilbehør Pittsburgh Corning har utviklet og testet et sortiment av tilbehør som er spesielt tilpasset for å anvendes ved legging og overflatebehandling av Foamglas isolasjon i forskjellige løsninger. Av utvalget kan nevnes: Mekaniske festemidler Lim Kitt og overflatebehandlingskitt Fugemasser Armeringsmateriell Kantisoleringsblokk Spesifikasjoner for anvending av disse produktene kan bestilles fra Pittsburgh Corning. Taggbrikker - mekanisk/limt festeanordning for platebekledning av tak. Systemet har ikke gjennomgående mekanisk innfestning men festes i isolasjonens øvre del ved hjelp av bitumen. Systemet eliminerer kuldebroer med kondensering og påfølgende rustdannelse av innfestningen. Særlig egnet for bygninger med høy luftfuktighet. Perinsul - av celleglass er en optimal løsning for å eliminere kuldebroer Funksjon: Celleglassplaten har høy trykkfasthet og monteres under murverket Perinsul platen lager en isolert forbindelse mellom den vertikale veggisoleringen og den horisontale bjelkelags- eller takisoleringen slik at kuldebroer elimineres. Anvendelsesområder Inner- og yttervange av mur, brystninger, inngangspartier og takstolopplegg Gjennvinning Byggavfall har begynt å bli et miljøproblem og i mange land i Europa har avgiftene for håndtering av avfall steget kraftig Om man velger Foamglas får man følgende fordeler: Lang levetid som utsetter behovet for riving Enkelt å rive Materialet kan knuses og benyttes på forskjellige områder Veifundamentering Utfyllinger Underlag for rørledninger Løs varmeisolasjon i bjelkelag osv. I produksjon av murstein

19 19 Referanser Stuttgart og Hamburg flyplass VON GERKAN, MARK AND PARTNERS I Norge: Strandpromenaden i Kristiansand NRK Universitetet i Oslo Vikaterrassen Haukeland sykehus Blant et mangfold av referanse-prosjekter over hele verden har vi valgt ut et par eksempler - Spør oss om fler! Svømmehall fra Sète, Frankrike ARCHITECT : CABINET CARDUNER & ASSOCIÉS.

20 Våre solide erfaringer fra industri-isolering kommer byggebransjen til gode! Ved Pittsburgh Cornings fabrikkanlegg i Tessenderlo i Belgia produseres Foamglas celleglass til over seksti land verden rundt. Foamglas isolasjon distribueres via datterselskaper i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Beneluxlandene, Sveits, Østerrike og Skandinavia samt gjennom et omfattende nettverk av agenturer i Europa, Asia og Østeuropa. Pittsburgh Corning med datterselskaper og agenter tilbyr pålitelig og effektiv teknisk assistanse i alle ledd av ditt varmeisoleringsprosjekt. HQ, Pittsburgh Corning Scandinavia AB Box 128 SE Täby Tel Fax Pittsburgh Corning Scandinavia AB Bygdøy allè 14 NO-0262 Oslo Tel Fax Pittsburgh Corning Scandinavia AB Borgermester Jensens Allè 7 DK-2100 København Tel Fax

Isolering av flate tak

Isolering av flate tak R Isolering av flate tak 1 Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Rockwools nye produkter for utvendig takisolering. Hardrock takprodukter er trykksterke produkter til utvendig takisolering

Detaljer

PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0

PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0 PROJECT INFO BUILDING Ref. 2007/01/N0 001 CELLULAR GLASS INSULATION SUSTAINABLE CONSTRUCTION solutions Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med som problemløser Tromsø bibliotek, (No). Arkitekt:

Detaljer

Forskjeller som teller

Forskjeller som teller Forskjeller som teller R Det skal to ting til for å få et godt bygg - profesjonelle håndverkere og gode byggematerialer Som profesjonell håndverker er det viktig at den konstruksjon eller bygning som overleveres,

Detaljer

ISOLERING AV FLATE TAK

ISOLERING AV FLATE TAK ISOLERING AV FLATE TAK Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak CI/SfB (27) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Spesifikasjon........... 03 Isolering av ikke belastede tak..........

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

ISOLATØRFAGET KOMPETANSEKRAV KRAV TIL KVALITET

ISOLATØRFAGET KOMPETANSEKRAV KRAV TIL KVALITET ISOLATØRFAGET Isolatørens arbeidsområder er isolering av rør, tanker og ventilasjon. Montasje av himlinger og vegger, innredningsarbeid samt datagulv og brannisolasjon, herunder tetting av brannskillende

Detaljer

KOMPETANSEKRAV FIGUR 1 DE TO ISOLATØRENES ARBEID PÅ DETTE BILDET MED Å BESKYTTE ISOLASJON KALLES Å

KOMPETANSEKRAV FIGUR 1 DE TO ISOLATØRENES ARBEID PÅ DETTE BILDET MED Å BESKYTTE ISOLASJON KALLES Å ISOLATØRFAGET Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje og gass installasjoner, skipsverft og i nærings og offentlige bygg. Et annet viktig arbeidsområde er

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Øyvind Holmstad, 2010.

Øyvind Holmstad, 2010. Øyvind Holmstad, 2010. 1 Innhold: Grunnmaterialer s. 4 Tegl s. 7 Skumglass s. 16 Leire som byggemateriale s. 16 Kalksandstein s. 17 Porebetong / Lettbetong s. 18 Skumbetong s. 20 Betong s. 22 Gulvavrettingsmasser

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg SBF2011F0105 -Åpen Rapport Energieffektivisering i eksisterende bygninger Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg Forfatter(e) Anna Svensson, SINTEF Byggforsk Annika Haugen, Norsk

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Puss på isolasjon og plater

Puss på isolasjon og plater MURKATALOGEN 2005 Anvisning P5 Puss på isolasjon og plater 1 Om pussede løsninger................ 3 1.1 Bakgrunn..................... 3 1.2 Luftet kledning................. 3 1.3 Utvendig eller innvendig

Detaljer

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger SINTEF Byggforsk STIG GEVING OG PETER BLOM Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger Prosjektrapport 83 2011 SINTEF Byggforsk Stig Geving

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer