Fylkesrådet Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Ottar Persen SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/14 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

4 Sak 99/14 Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den ) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr og kr ,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr ,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr ,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar 2014.

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Per Olav Bakken SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/14 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap Styrebehandlet 24. mars Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding Styrebehandlet 24. mars Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for Datert 24. mars Revisjonsberetning for Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar, Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 100/14 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr ,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr ,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr ,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr ,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr ,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr , samt midler fra Statens vegvesen på kr som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr ,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr ,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.

7 Sak 100/14 Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for Dette innebærer et netto driftsresultat på kr ,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.

8 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen - deltok på telefon fylkesrådsleder Lasse Juliussen - deltok på telefon Forfall: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak 99/14 FT (Arkiv)saksnr. Tittel 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Vedtak 100/14 FT 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Svenn fylkesrådsleder

13 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 78/14 13/507 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse 79/14 14/3308 Fordeling av tilskudd til viltformål /14 14/2481 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet /14 14/263 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo 82/14 13/14669 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014

15 Referatsaker Dato: Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/ FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 78/14 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 79/14 Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus kr Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr Sum kr Kap 1425 Post Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr Sum kr Med dette er tilskuddsbeløpet på kr disponert i sin helhet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus kr Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr Sum kr Kap 1425 Post Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr Sum kr Med dette er tilskuddsbeløpet på kr disponert i sin helhet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 80/14 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram 2014

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 81/14 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum- Gardermoen-Oslo Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av og epost av med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Behandling: Fylkesrådet fremmet slik endring i pkt.1. Siste setning: Løyvet gjelder i 10 år fra Votering: Fylkesrådets innstilling med endring enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av og epost av med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 82/14 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden Midlene belastes Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år NJFF-Hedmark Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus NJFF Landsleir-ungdom Totalt Midlene belastes Det gjenstår da kr Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak:

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden Midlene belastes Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år NJFF-Hedmark Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus NJFF Landsleir-ungdom Totalt Midlene belastes Det gjenstår da kr &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

26 Saknr. 13/ Saksbehandler: Ottar Persen Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den ) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr og kr ,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr ,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr ,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar Sett inn saksutredningen over denne linja

28 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 99/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

29 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 31/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Gunn Randi Fjæstad som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

30 Saknr. 14/ Saksbehandler: Per Olav Bakken Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap Styrebehandlet 24. mars Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding Styrebehandlet 24. mars Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for Datert 24. mars Revisjonsberetning for Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar,

31 Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

32 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr ,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr ,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr ,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr ,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr ,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr , samt midler fra Statens vegvesen på kr som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr ,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr ,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.

33 Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for Dette innebærer et netto driftsresultat på kr ,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.... Sett inn saksutredningen over denne linja

34 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 100/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

35 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 32/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Ida Kristine Teien som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Saknr. 13/414-23 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Referatsaker. Dato: 28.03.2014-03.04.2014. Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK

Referatsaker. Dato: 28.03.2014-03.04.2014. Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK Referatsaker Dato: 28.03.2014-03.04.2014 Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 31.03.2014. Fylkesrådet Møteinnkalling

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 7. april 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Smøla kommune. Møteprotokoll

Smøla kommune. Møteprotokoll Smøla kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Brannstyret Møtested: Soria Moria hotell og konferansesenter Dato: 17.03.2015 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2016

Tilskudd til vilttiltak 2016 Saknr. 15/10884-27 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål i 2016, til følgende tiltak: NJFF- Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 14.05.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer