Fylkesrådet Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Ottar Persen SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/14 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

4 Sak 99/14 Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den ) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr og kr ,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr ,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr ,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar 2014.

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Per Olav Bakken SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/14 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap Styrebehandlet 24. mars Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding Styrebehandlet 24. mars Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for Datert 24. mars Revisjonsberetning for Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar, Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 100/14 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr ,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr ,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr ,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr ,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr ,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr , samt midler fra Statens vegvesen på kr som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr ,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr ,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.

7 Sak 100/14 Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for Dette innebærer et netto driftsresultat på kr ,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.

8 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen - deltok på telefon fylkesrådsleder Lasse Juliussen - deltok på telefon Forfall: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak 99/14 FT (Arkiv)saksnr. Tittel 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Vedtak 100/14 FT 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Svenn fylkesrådsleder

13 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 78/14 13/507 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse 79/14 14/3308 Fordeling av tilskudd til viltformål /14 14/2481 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet /14 14/263 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo 82/14 13/14669 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014

15 Referatsaker Dato: Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/ FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 78/14 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 79/14 Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus kr Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr Sum kr Kap 1425 Post Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr Sum kr Med dette er tilskuddsbeløpet på kr disponert i sin helhet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus kr Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr Sum kr Kap 1425 Post Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr Sum kr Med dette er tilskuddsbeløpet på kr disponert i sin helhet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 80/14 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram 2014

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 81/14 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum- Gardermoen-Oslo Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av og epost av med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Behandling: Fylkesrådet fremmet slik endring i pkt.1. Siste setning: Løyvet gjelder i 10 år fra Votering: Fylkesrådets innstilling med endring enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av og epost av med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 82/14 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden Midlene belastes Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år NJFF-Hedmark Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus NJFF Landsleir-ungdom Totalt Midlene belastes Det gjenstår da kr Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak:

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden Midlene belastes Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år NJFF-Hedmark Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus NJFF Landsleir-ungdom Totalt Midlene belastes Det gjenstår da kr &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

26 Saknr. 13/ Saksbehandler: Ottar Persen Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den ) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr og kr ,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr ,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr ,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar Sett inn saksutredningen over denne linja

28 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 99/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

29 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 31/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr ,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Gunn Randi Fjæstad som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

30 Saknr. 14/ Saksbehandler: Per Olav Bakken Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap Styrebehandlet 24. mars Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding Styrebehandlet 24. mars Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for Datert 24. mars Revisjonsberetning for Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar,

31 Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

32 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr ,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr ,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr ,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr ,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr ,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr , samt midler fra Statens vegvesen på kr som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr ,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr ,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.

33 Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for Dette innebærer et netto driftsresultat på kr ,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.... Sett inn saksutredningen over denne linja

34 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 100/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

35 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 32/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr ,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr ,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Ida Kristine Teien som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104

Detaljer

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Saknr. 14/3308-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER FRA DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING TILSKUDD TIL VILTFORMÅL 2011

TILSKUDDSMIDLER FRA DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING TILSKUDD TIL VILTFORMÅL 2011 Saknr. 11/25-25 Ark.nr. 243 K40 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne TILSKUDDSMIDLER FRA DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING TILSKUDD TIL VILTFORMÅL 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Saknr. 13/414-23 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.01.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012

Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012 Saknr. 12/447-23 Ark.nr. 243 K40 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Referatsaker. Dato: 28.03.2014-03.04.2014. Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK

Referatsaker. Dato: 28.03.2014-03.04.2014. Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK Referatsaker Dato: 28.03.2014-03.04.2014 Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 31.03.2014. Fylkesrådet Møteinnkalling

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hulda Tronstad Medlem V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hulda Tronstad Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 25.04.2017 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer