VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTBY KOMMUNE RO Barnehage"

Transkript

1 VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter hovedopptaket. HVOR SENDES SØKNADEN: Det skal søkes elektronisk. Søknadsskjema finnes på Vestby kommunes hjemmeside fra Den som ikke har anledning til å søke elektronisk kan få hjelp ved å henvende seg til servicekontoret eller den enkelte barnehage. Det må i søknaden presiseres hvilken barnehage og hva slags plasstilbud som prioriteres! Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn. Alle barn uten barnehageplass må søke på nytt hvert barnehageår. Mer informasjon kan fåes ved henvendelse til kommunens servicekontor, tlf. nr SAMORDNET OPPTAK Kommunale og ikke-kommunale barnehager samarbeider om barnehageopptak for barnehageåret. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerliste. Registrering av søknader vil skje i kommunens dataregister, men for de ikke-kommunale barnehagene vil opptaksmyndigheten ligge hos den enkelte barnehage som følger opptakskriteriene i egne Plass i de kommunale barnehagene tildeles barn som er bosatt i Vestby kommune på det tidspunkt plassen stilles til disposisjon. Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som er fylt ett år innen utgangen av august og som det søkes oppstart for i august. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i. Det er ikke lovfestet rett til plass ved supplerende opptak. Følgende barn har etter lov om barnehager 13 prioritet ved opptak i barnehage: Barn med nedsatt funksjonsevne Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Søkere til hovedopptaket gis skriftlig svar innen 1. april. SØKNAD OM BYTTE AV BARNEHAGE Viktig: Innvilget plass gjelder den barnehagen og barnehagetid som er angitt. Er det i løpet av året aktuelt å endre sted og/eller oppholdstid, må det søkes på nytt på elektronisk søknadsskjema. 1

2 Hovedopptak: Innvilges overflytting mister man automatisk det barnehagetilbudet man søker overflytting fra. Ved overflytting til annen barnehage må foresatte likevel levere skriftlig oppsigelse til barnehagen man har søkt overflytting fra. Dette gjelder uavhengig om barnehagene er kommunale eller ikke-kommunale. Hovedopptaket gjennomføres én gang pr. år. Foreldre/foresatte som får avslag på plass, eller søker plass i løpet av året, vil bli satt på venteliste. Ledige barnehageplasser gjennom året vil bli tildelt på grunnlag av venteliste. Ventelisten er ikke i prioritert rekkefølge. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass dersom en ikke har fått oppfylt sitt første eller andre ønske. (Prioritering) Suppleringsopptak: Får man overflytting fra en barnehage til annen mister man automatisk plassen. Ved overflytting til annen barnehage må foresatte likevel levere skriftlig oppsigelse til barnehagen man har søkt overflytting fra. Ved suppleringsopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Formannskapet er klagenemnd. Grunnlaget for tildeling skjer gjennom prioriterte opptakskriterier i den enkelte barnehages OPPTAKSMYNDIGHET For kommunens barnehager er opptak av barn delegert til barnehagesjefen. I de ikke-kommunale barnehagene er det den enkelte barnehageeier som er opptaksmyndighet ut fra barnehagens egne OPPTAKSKRITERIER TIL DE KOMMUNALE BARNEHAGENE: Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1a. Barn med nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjon: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans som PPT, lege og / eller helsestasjon. 1b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritert ved opptak i barnehage. Dokumentasjon: Utskrift av vedtak fra barneverntjenesten. 2. Barn fra familier som har store belastninger pga sykdom i familien eller funksjonshemming hos foreldre eller søsken. Dokumentasjon: Helsestasjon, PPT, erklæring fra lege eller barneverntjenesten. 3. Barn av enslige forsørger hvor denne er yrkesaktiv eller under utdanning. Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet og er alene om den daglige omsorgen. 4. Barn fra minoritetsspråklige familier. 5. Barn fra forhold som bl.a. hindrer det i å ha gode leke/aktivitetsmuligheter og samvær med andre barn. Øvrige plasser tildeles etter barnas alder (eldre barn foran yngre). Ved lik alder gis søsken til barn som har plass og som skal fortsette i barnehagen fortrinn. Ved hovedopptak er det plassgaranti for barn over 3 år forutsatt at det er søkt om plass innen ordinær søknadsfrist. 2

3 Avvik fra prioriteringsrekkefølgen: Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til: 1. Barnegruppens alder- og kjønnsammenheng Barnegruppen skal kunne ha minst 30 % av det laveste representerte kjønnet og mer enn ett barn av hvert av årskullene barnegruppen består av. 2. Rekrutteringsplasser for arbeidstakere som tar imot eller beholder arbeid i Vestby kommune etter anbefaling fra RO-leder fra aktuelt område. BARNEHAGEPLASS Tar imot barn inntil 10 t. pr. dag. Det kan søkes heltids- eller deltidsplass. 100 % plass= 5 dager/uka dvs 50 timer pr. uke 80 % plass= 4 dager/uka dvs. 40 timer pr. uke og 60 % plass= 3 dager/uka dvs. 30 timer pr. uke osv. ÅPNINGSTIDER: De fleste barnehagene har åpningstid fra kl til kl Barnehageåret går fra til påfølgende år. Barnehagene er åpne alle virkedager unntatt lørdag, jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Barna skal ha minst 4 ukers ferie. Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt. Noen barnehager har åpningstid fra kl 6.45 til og har åpnet halv dag onsdag før skjærstorsdag. DE IKKE - KOMMUNALE BARNEHAGER HAR OPPTAKSKRITERIER ETTER SINE VEDTEKTER Ta kontakt med den enkelte barnehage ved spørsmål. FORELDREBETALING: Jfr. lov om barnehager kan barnehagene ta maksimalt kr pr. måned i foreldrebetaling, kr pr. år. Alle barnehagene har søskenmoderasjon og graderte satser ut fra familiens samlede inntekt. I tillegg til foreldrebetaling kommer betaling for kost i de fleste barnehagene. STYRING AV BARNEHAGENE: Hver barnehage har et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Personalet har taushetsplikt. Barnehagesjefen er administrativ leder for all barnehagevirksomhet i kommunen, mens barnehagestyrerne er leder for den enkelte barnehage. Kommunen har tilsynsplikt overfor alle barnehagene i kommunen. HVA ER EN BARNEHAGE: Barnehagene er en godkjent pedagogisk virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagene er hjemlet i «Lov om barnehager». INFORMASJON OM DEN ENKELTE BARNEHAGE Deør barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger på Deør i Son. Åpen barnehage hver mandag fra kl Øståsen barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger i Son nær Cato senteret, helt syd i kommunen. 3

4 Solerunden barnehage er helt ny og bygges våren Barnehagen starter opp 16.august Eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger på Sole, nær Vestby Arena og Vestby skole nord i kommunen. Pepperstad barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger på Pepperstad. Åpen barnehage hver torsdag fra Støttumveien barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger sentralt i Vestby, nær jernbanestasjonen. Østbydammen barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger sentralt i Vestby på Sole. Grevlingen barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger i Son. Risil barnehage eies av Vestby kommune. Barn fra 0 6 år drives som avdelingsfri barnehage. Barnehagen ligger ved Bjørlien og Risil skole og Vestbyhallen. Store Brevik barnehage eies av Vestby stiftelsesbarnehager. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger i Son Brevik. Sole skog barnehage eies av Vestby stiftelsesbarnehager. Barn fra 0-6 år fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger sentralt i Vestby på Sole. Solåsen FUS barnehage eies av Trygge Barnehager og driftes som en FUS barnehage. Barn fra 0-6 år fordelt på 2 baser, tilsvarende 4 avdelinger. Åpningstid fra kl til Barnehagen ligger i Son - Brevik. Vestby Naturbarnehage, avd Sundbytoppen eies av Bjørg Tveit Strøm. 3 avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger like sør for Vestby sentrum mot Garder. Vestby Naturbarnehage, avd Son eies avbjørg Tveit Strøm. Barn fra 0 6 år fordelt på 2 avdelinger. Barnehagen ligger i Son innerst i Strømbråtenveien. Vestby Naturbarnehage, avd Lesteberg eies av Eivind og Bjørg Tveit Strøm. 5 avdelinger med barn fra 0-6 år. Ligger langs Kroerveien Vestby Naturbarnehage, avd Johnsrudhuset Pepperstad eies av Bjørg Tveit Strøm. En avdeling med barn fra 2-6 år. Åpningstid: kl. 07: Barnehagen ligger på Pepperstad ved siden av Wesselstua. Borg Barnehager avd Skaug gårdsbarnehage driftes av Borg Barnehager AS. Skaug er en av 14 barnehager i Barnehagenett AS med hovedkontor i Sarpsborg. Skaug er en 3-avdelings barnehage i en ombygd låve med 55 plasser til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger i Vestby nord i Drøbakveien mot Frogn kommune. Hvitsten barnehage eies av foreldrene. En avdelings barnehage med barn fra 1-6 år. Barnehagen har lokaler i Grendehuset i Hvitsten. Garder barnehage eies av Garder vel. En avdelings barnehage med barn fra 0-6 år. Barnehagen har et nært samarbeid med Garder skole og SFO og Garder grendesenter. Hølen FUS barnehage eies av Trygge barnehager, og driftes som en FUS barnehage. Tre avdelings barnehage med barn fra 0-6 år. Ny Hølen FUS barnehager starter opp februar Barnehagen ligger i nærheten av Hølen sentrum. Åpningstid: kl Hjertehagen barnehage er helt ny og startes opp 16.august Barnehagen eies av Vestby pinsemenighet/filadelfia. En avdelings barnehage med barn fra 0 6 år. Barnehagen ligger på Randem. Barnehagen har utvidet formålsparagraf. Muldvarpen familiebarnehage eies av May Britt Bendixen. 5 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Pepperstad. Barnehagen har et nært samarbeid med Johnsrudhuset barnehage. Ta kontakt med den enkelte barnehage for nærmere informasjon! 4

5 Oversikt over barnehager i Vestby: Barnehagene Adresse Telefon Antall avd. Eier Godkj. for barn: Deør Husjordjordveien 5 Son kommunal 0-6 år Øståsen Granittv. 1. Son kommunal 0-6 år Solerunden Solerunden Vestby kommunal 0-6 år Pepperstad J. Møllersv. 12. Vestby kommunal 0-6 år Støttumveien Støttumv. 9, Vestby kommunal 0-6 år Østbydammen Odinsveie 33, Vestby kommunal 0-6 år Grevlingen Sonvn. 51, Son kommunal 0-6 år Risil Risilveien 60 Vestby kommunal 0-6 år Store Brevik Myrsnipev. 5 Son ikke-kommunal 0-6 år Sole skog Baldersv. 2. Vestby ikke-kommunal 0-6 år Solåsen FUS Falkeveien 25, Son ikke-kommunal 0-6 år Vestby Naturbhg, Garderveien, Vestby ikke-kommunal 0-6 år Avd. Sundbytoppen Vestby Naturbhg. Strømbråtenv.20, Son ikke-kommunal 0-6 år Avd. Son Vestby Naturbhg. Kroerveien 300 Vestby ikke-kommunal 0-6 år Avd. Lesteberg Borg Barnehager avd Drøbakveien 80. Vestby ikke-kommunal 0-6 år Skaug gårdsbarnehage Hvitsten Grendehuset, Hvitsten ikke-kommunal 1-6 år Garder Garder, Vestby ikke-kommunal 0-6 år Vestby Naturbhg avd Johnsrudvn.11 Vestby ikke-kommunal 2-6 år Johnsrudhuset Pepperstad Hølen FUS Noras Hage 17 Hølen ikke-kommunal 0-6 år Hjertehagen barnehage Randemfaret 15, Vestby ikke-kommunal 0-6 år / Muldvarpen fam.bhg Dommerensv. 17, Vestby barn ikke-kommunal 0-6 år Vestby kommune, barnehagesjefen 5

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER RO-barnehage VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Revidert utgave vedtatt i undervisningsstyret 13.11.02 1 FORMÅL a) Barnehagen skal gi barn et godt pedagogisk miljø med vekt på lek og samvær med andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 24.6.2010, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og revidert av hovedutvalg for drift 23/6-2015.

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK Orientering om SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK i kommunale og ikke-kommunale r i Rælingen kommune 2015 1 Samordnet opptak i Rælingen kommune e og ikke-kommunale r i Rælingen kommune har samordnet opptak til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer