Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra Kommunale og private barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks STOKKE Telefon: E-post: Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra Kommunale og private barnehager I samsvar med Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene. Vedtatt av kommunestyret med endringer i.h.t. administrative og politiske vedtak. 1. Lovgrunnlag Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer samt kommunale vedtak som berører barnehagenes drift og virkeområde. 2. Formål (Barnehagelovens 1) Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 3. Innhold (Barnehagelovens 2) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 4. Politiattest Den som skal arbeide i barnehagen, må legge frem politiattest etter barnehagelovens Kommunalt styringsorgan Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) er barnehagemyndighet, med ansvar for utbygging, drift, godkjenning av og tilsyn med kommunale og private barnehager i kommunen. 6. Virksomhet barnehager Virksomhet barnehager har det overordnede ansvaret for barnehagene i kommunen. Barnehagesektoren er organisert som en virksomhet med ansvar for kommunale og private barnehager. Kommunen skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. 7. Styringsorgan i hver barnehage Det skal være foreldreråd og samarbeidsutvalg i hver barnehage jf. barnehagelovens 4. Foreldreråd består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. HOOK utnevner en kommunal representant til hvert samarbeidsutvalg. 8. Taushetsplikt Personalet i barnehagene og medlemmer av utvalg som behandler barnehagesaker har taushetsplikt etter de retningslinjer som gjelder i forvaltningslovens 13.

2 9. Opplysningsplikt Barnehagepersonale har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten, jf. Barnehagelovens 21 og Samordnet opptaksprosess Lov om barnehager 12, merknadene Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak. Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess som skal ivareta tre hovedformål: Effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkernes ønsker og behov. Likeverdig behandling av barn og likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Være et redskap for kommunen i arbeidet med å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser. 11. Opptaksmyndighet Opptaket foretas med hjemmel i barnehageloven, Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Opptaksmyndigheten er delegert til barnehagens styrer. 12. Opptakskriterier Lov om barnehager 13, merknadene. Kommunen har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn som har rett til prioritet på grunn av nedsatt funksjonsevne eller vedtak etter barnevernsloven, får plass i barnehage. Opptak av barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser kan i enkelte tilfeller kreve ekstra ressurser, bygningsmessig tilrettelegging eller mer tverrfaglig tilbud enn det vanlige barnehager gir. Kommunen har derfor en viss valgmulighet med hensyn til valg av barnehage. Ved opptak prioriteres: Barn med prioritet etter barnehagelovens 13. Om barnet skal gis fortrinnsrett etter 13 avgjøres av barnehageadministrasjonen i samarbeid med PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Barn som søker overflytting til annen barnehage i kommunen. Øvrige opptakskriterier i uprioritert rekkefølge: Barn som trenger barnehagen som stimulans og støtte for sin utvikling Barn med minoritetsspråklig bakgrunn Barn i familier der omsorgspersonen(e) er i / søker utdanning De to siste årskull før skolestart Alders- og kjønnssammensetning i gruppene Under ellers like vilkår tas det hensyn til familiens behov for å få plass til søsken i samme barnehage 13. Klage Lov om barnehager, Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak av barn i barnehage. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Klager behandles av barnehageadministrasjonen. Klager som ikke tas til følge behandles av klagenemnda i kommunen.

3 14. Differensierte oppholdstider Følgende plasstyper tilbys: 100 % plass, oppholdstid 5 dager per uke 80 % plass, oppholdstid 4 dager per uke 70 % plass, oppholdstid 3/4 dager annenhver uke 60 % plass, oppholdstid 3 dager per uke 50 % plass, oppholdstid 2/3 dager annenhver uke, annenhver uke eller 4 timer per dag. 40 % plass, oppholdstid 2 dager per uke Ekstra dager kan kjøpes. Avvik se pkt Opptakskrets Barnehagene tar imot barn som er bosatt i Stokke kommune. Barnet må ha adresse i Stokke ved oppstart i barnehage. Dersom familien flytter ut av kommunen i løpet av året, kan plassen beholdes ut barnehageåret. Tildeling av barnehageplass kan benyttes i rekruttering av nøkkelpersonell. Ved ledig kapasitet kan plasser tilbys barn fra andre kommuner. 16. Opptaksperiode Barn som får plass i barnehage ved oppstart av nytt barnehageår (hovedopptaket) starter i barnehagen samtidig med skoleelevene medio august. Barnehagene er åpne 11 måneder i året. Barnet beholder barnehageplassen til skolestart det året barnet begynner på skolen, eller til den sies opp av foresatte iht. gjeldende regler. 17. Åpningstid Barnehagene er åpne fra kl til Barnehagene stenger kl. 12 onsdag før skjærtorsdag og er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagene er stengt 5 kurs- og planleggingsdager per barnehageår. Avvik se pkt Ferieavvikling Barnet må ta ut minst fire uker ferie i løpet av året. I tidsrommet fra 1. juni til 30. september (ferieloven) avvikles det normalt 3 ukers ferie hvorav to skal være sammenhengende. Virksomheten organiserer et felles sommertilbud i en eller flere barnehager etter behov. Frist for å melde fra om bruk av sommeråpen barnehage og avvikling av barnas ferie er 1. mai. 19. Endringer i oppholdstid Ved ønske om endret oppholdstid må det søkes om dette. Endringer utenom hovedopptaket gjøres normalt gjeldende fra den 1. i måneden. Avgjørelsesmyndighet er delegert til barnehagens styrer. 20. Foreldrebetaling For betaling av barnehageplass gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det serveres mat til selvkost. Det betales for 11 måneder. Betalingsfritak i juli. Manglende betaling medfører, i tillegg til inkassokrav etter gjeldende regelverk, oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

4 21. Moderasjon og betalingsfritak Det gis søskenmoderasjon iht. gjeldende regler: 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for de neste. Dersom barna har ulik oppholdstid betales det fullt for den dyreste plassen. Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen(e). Gjelder betaling for opphold, ikke for mat. For barn som mottar spesialpedagogisk hjelp hjemlet i opplæringsloven, er den tiden av oppholdstiden som spesialpedagogen arbeider med barnet i barnehagen gratis. Ved sammenhengende fravær som skyldes sykdom kan det søkes om betalingsfritak for den tiden som går utover 14 dager (10 barnehagedager). Legeattest må legges ved søknaden. Foresatte med en samlet brutto familieinntekt under kroner kan søke om støtte til redusert betaling for barnehageplass. 22. Permisjon Det kan i spesielle tilfeller søkes om permisjon fra barnehageplassen. Permisjon kan normalt bare gis med varighet ut barnehageåret. Permisjon innvilges ikke før barnet har startet i barnehagen. Skriftlig søknad sendes den enkelte barnehage. Avgjørelsesmyndighet er delegert til barnehagens styrer. 23. Overflytting Ved ønske om overflytting til annen barnehage må det søkes om dette. Ved overflytting gjelder ikke vanlig oppsigelsestid. Overflytting skal fortrinnsvis skje fra den første i måneden. 24 Oppsigelse Det er 1 måneds skriftlig oppsigelsesfrist, regnet fra den 1. i måneden. Oppsigelse sendes barnehagens styrer. Det må betales i oppsigelsestiden. 25. Leke- og oppholdsareal pr. barn Den enkelte barnehages leke- og oppholdsareal fastsettes når barnehagen godkjennes. Barnehagens arealnorm er hjemlet i barnehageloven og regulerer hvor mange barn over og under 3 år som kan få plass. Arealnorm: 4 kvm netto leke- og oppholdsareal per barn over 3 år og 5,3 kvm per barn under 3 år. 26. Bemanning Barnehagens pedagogiske bemanning er hjemlet i barnehageloven. Barnehagens øvrige personale kan bestå av førskolelærere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere/andre med relevant faglig bakgrunn. Bemanningsnorm er 3 årsverk per 18 barn over 3 år. Barnehager kan iht. barnehageloven søke kommunen om ekstra ressurser for å legge til rette for barn med funksjonshemninger som har plass i barnehagen. Søknaden behandles av virksomhet - barnehager. 27. Øvingsopplæring Barnehagen stilles til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Styrer og pedagogiske ledere gir veiledning til studenter som har praksis i barnehagen.

5 28. Helsemessige forhold Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Erklæringen gis på helseopplysningsskjema som fås i barnehagen eller ved legeerklæring. Hjemmene skal ha beskjed ved smittsomme sykdommer i barnehagen. Ved smittsomme sykdommer i hjemmet som kan ha betydning for barnehagen, skal styreren informeres. Syke barn skal til vanlig ikke oppholde seg i barnehagen. Det gjøres unntak for kronisk syke barn. 29. Forsikring og skadeerstatning Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for samtlige barn med barnehageplass. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer, ekskursjoner, o.l., og på direkte vei til og fra barnehagen. Barnehagene er ikke ansvarlig for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jf. Lov om skadeerstatning, 1.1 og Internkontroll Barnehager godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og omfattes av Forskrift om internkontroll. Sikkerhetskontroll av utelekeplassen ivaretas av sertifiserte kontrollører. Dokumentasjon finnes i egne internkontroll-permer i hver barnehage. 31. Vedtekter Vedtektsendringer vedtas av kommunestyret. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer og kommunale og sentrale vedtak, foretas administrativt, og sendes HOOK til orientering. 32. Andre forhold Vedtektene gjelder for alle barnehager i Stokke. Barnas Hus, Ekely, Elverhøy, Frydenberg, Trekanten og Tuften er kommunale barnehager. Olaløkka barnehage, Sigridløkka barnehage, Gjennestad barnehage, Naturkameratene barnehage, Løvtun barnehage, Holtegrenda Gårdsbarnehage og Månetoppen familiebarnehage eies av private. Eier kan vedta egne bestemmelser som berører barnehagens drift og virkeområde. Avvik fra vedtektene skal foreligge som vedlegg til felles vedtekter, og framgå av barnehagens presentasjon på barnehageportalen,

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03. Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.2010 1. Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer