RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER"

Transkript

1 2017 RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER 1 INFORMASJON KOMMUNENS BARNEHAGETILBUD OPPHOLDSTIDER OPPTAKSMYNDIGHET KOMMUNALE BARNEHAGER OPPTAKSMYNDIGHET PRIVATE BARNEHAGER... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.5 OPPTAKSKRITERIER FLYTTING TIL ANDRE KOMMUNER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA INFORMASJON SØKNADSSKJEMA: GODKJENTE SØKNADER VURDERING OG SAMORDNING OPPTAKSUTVALGET HOVEDOPPTAK RETNINGSLINJER FOR HOVEDOPPTAK GENERELLE PRINSIPPER FOR SØKNADER UTENOM HOVEDOPPTAK KLAGEBEHANDLING RETT TIL INNSYN I SAKENS DOKUMENTER KLAGEADGANG KLAGEN ARKIVERING SØKNADSPAPIRER OPPBEVARING AV DOKUMENTER OG INNSYNSRETT BARN SOM OVERFØRES TIL NY BARNEHAGE BARN SOM BEGYNNER I SKOLEN FØRING AV REGISTER TIL BRUK I FORBINDELSE MED KONTANTSTØTTE... 8 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Oppdatert

2 1 INFORMASJON OM SAMORDNA OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Barn som fyller ett år senest 1. september det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad levert innen søknadsfrist, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med Barnehageloven med forskrifter. Barn med rett til prioritet etter lovens 13 har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det har bostedsadresse. Kommunen samordner opptaket av barn i kommunale og private barnehager. Opplysninger om barnehagene, plasstyper, priser osv informeres om på kommunens hjemmeside. Kommunen har et hovedopptak i året. Søknadsfristen er 1. februar. Ellers i året foretas opptak i samarbeid med barnehagene. 1.1 KOMMUNENS BARNEHAGETILBUD Kommunale barnehager: Private barnehager: Pytteberget barnehage Læringsverkstedet avd. Randineborg Tjøme barnehage 1.2 OPPHOLDSTIDER Plasstype Oppholdstid - dager Oppholdstid timer pr. uke Betalingssatser fra % 5 dager pr uke Inntil 51 ¼ timer 2.730,- 80 % 4 dager pr uke Inntil 41 timer 2.436,- 60 % 3 dager pr uke Inntil 30 ¾ time 1.894,- 50 % 2/3 dager pr uke Inntil 25 ¼ time 1.622,- 40 % 2 dager pr uke Inntil 20 ¼ time 1.353,- Søskenmoderasjon: barn nr. 2 = 30 % og barn nr. 3 = 50 % Gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3, 4 og 5 åringer som bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass

3 1.3 OPPTAKSMYNDIGHET Opptaksutvalget har opptaksmyndighet og består av en representant fra hver barnehage og en representant fra barnehagemyndigheten i kommunen. Barnehagens styrer/leder innstiller i tråd med barnehagens vedtekter. Opptaksutvalget samordner og utarbeider innstilling for opptaket. Opptaket godkjennes i opptaksutvalget. Klage må fremsettes skriftlig for kommunen. 1.4 OPPTAKSKRITERIER Vedtekter for kommunale barnehager, vedtatt av Hovedutvalg for levekår, punkt 12: Hovedopptak skjer etter forutgående utlysning og søknad via Tjøme kommunes hjemmeside. Søknadsfrist 1.mars. Kommunen samordner opptaket i kommunale og private barnehager. Det tas hensyn til brukernes ønsker og behov. I opptaksprosessen skal likebehandling av barn og likebehandling av alle barnehager i kommunen sikres. Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. (Lov om barnehager 12a). Videre gjelder følgende opptakskriterier for kommunale barnehager: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. barnehageloven Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Jfr. barnehageloven Minoritetsspråklige barn med særlig behov for å lære norsk. 4. Barn fra hjem med alvorlig, kronisk syke foreldre/søsken. 5. Barn av enslige forsørgere som aktivt søker eller er under utdanning/i arbeid. I følge forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 6 kan søker ved hovedopptak klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen fremsettes skriftlig til barnehagens leder. Klager som ikke tas til følge, oversendes kommunens klageinstans. Barn som har fått plass i barnehage beholder denne fram til barnet begynner på skolen.

4 Vedtekter for Læringsverkstedet avd. Randineborg, opptakskriterier: Opptak av barn til barnehagen: Barn bosatt i Tjøme kommune prioriteres. Barn bosatt i Tjøme kommune som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Barn fra nabokommuner kan tilbys plass ved ledighet. Ved opptaket skal det legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager ledd). Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager ledd). b. Barn av ansatte i Læringsverkstedet. i. Barn av fast ansatte ii. Barn av ansatte i lengre vikariater c. Søsken av barn som har plass i barnehagen. i. Søsken av barn i samme barnehage ii. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager d. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage e. De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering (barnegruppas sammensetning og alder) blant barn i aktuelle årskull. i. Søkere som har Læringsverkstedet barnehage Randineborg som 1. (og 2). prioritet ii. Øvrige søkere Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning. Den som er tildelt plass har rett til å beholde denne inntil skolestart. Barn som er tildelt plass i barnehagen kan søke om redusert plasstilbud. Forutsetningen for at en slik søknad vil bli innvilget er at barnehagen klarer å fylle den resterende del av plassen med opphold av et annet barn, slik at dette til sammen utgjør hel plass. Daglig leder i barnehagen tar stilling til søknad om redusert plass.

5 1.5 Prosedyre for enkeltbarn som søker om å få gå i kommunale barnehage i annen kommune følger Vestfoldavtalen: 1. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, jf. barnehageloven 12a andre ledd. 2. Barnehageeier fastsetter opptakskrets i sine vedtekter, jf. barnehageloven Foresatte kan søke barnehageplass i annen kommune enn hjemkommunen, men har ikke rett til plass i annen kommune. 4. For barn som har plass i kommunal barnehage i annen kommune, har kommunen krav på refusjon fra bostedskommunen, forutsatt at bostedskommunen etter forespørsel fra barnehagens kommune, har akseptert å utbetale refusjon. Refusjon utmåles etter nasjonale satser, jf. forskrift om likeverdig behandling 11. Dersom annet ikke er avtalt, kan refusjon kreves for det antall måneder barnet har gått i barnehagen. Refusjon kreves etterskuddsvis i juni og november. 5. For barn som flytter fra kommunen i løpet av barnehageåret, vil barnehagens vedtekter og/eller avtalen mellom barnehagen og foresatte, regulere muligheten for å beholde plassen ut barnehageåret. Bestemmelsene om refusjon i punkt 4 gjelder. 6. Kommuner som har kommunale barnehager med barn fra andre kommuner, må varsle om antall barn, barnas plasstørrelse og fødselsår til barnas hjemkommune i januar og august. 2 INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA 2.1 INFORMASJON Utarbeides i opptaksutvalget og legges ut på kommunens hjemmeside Opptaksutvalget evaluerer rutiner for samordna opptak/søknadsskjema Opptaksutvalget planlegger neste års opptak og oppdaterer rutinene. Innen Innen Informasjon om samordna opptak er lagt ut på kommunens hjemmeside. Servicetorget, barnevern, helsesøster og NAV informeres om opptaket. Barnehagene informerer foreldre som ønsker endring av plass om søknadsprosedyren. Barnehagene sender ut skriv med informasjon til de som eventuelt står på venteliste med henstilling om å søke på nytt. 2.2 SØKNADSSKJEMA Det er felles elektronisk søknadsskjema på nettet for kommunale og private barnehager. Barnehagene bistår foreldre som ikke har tilgang til å søke på nett. 2.3 GODKJENTE SØKNADER Søknadene registreres i kommunens websak.

6 Barnehagemyndigheten utarbeider søkerliste. Kommunale barnehager har tilgang til søknader i websak, og behandler søknadene her. Søkerliste, søknader og eventuelle vedlegg kopieres til ikke-kommunale barnehager. Søknader mottatt etter fristen kan godkjennes dersom særlige grunner tilsier det. Opptaksutvalget avgjør. Eventuell dialog om prioriterte barn iht. barnehageloven 13 før opptak med helsesøster/ppt/barnevern og barnehagemyndigheten. 3 VURDERING OG SAMORDNING 3.1 OPPTAKSUTVALGET Opptaksutvalget består av en representant fra hver av barnehagene og en representant fra barnehagemyndigheten i kommunen. Barnehagemyndighetens representant leder utvalget. Utvalget samordner opptaket for de kommunale og ikke-kommunale barnehagene i Tjøme kommune. Utvalget samordner og utarbeider innstilling for opptaket. Endelig vedtak om opptak i barnehagene fattes av styrere/ledere. Det kan være ulike kriterier for opptak for de private og kommunale barnehagene. Opptaksutvalget skal sørge for at de vedtatte opptakskriterier for de ulike barnehagene blir fulgt. Se vedtektene for den enkelte barnehage. Det settes av 3 plasser for eventuelle søknader som kommer i løpet av juli/august/september. Disse plassene vurderes fortløpende i opptaksutvalget. Ved samordnet opptak gis bare tilbud til barn med rettighet. Barn som ikke er fylt 1 år innen blir stående på venteliste. Disse vil bli vurdert i nytt opptaksmøte medio juni. 3.2 HOVEDOPPTAK Innen Frist for innsending av søknader Søkerlisten er ferdig Møte i opptaksutvalget planlegge opptaket. Gjennomgå og få felles forståelse av opptaksreglene. Gjennomgå søkerlisten Opptaksutvalget ledere/styrere legger fram foreløpig innstilling med begrunnelse for eventuelle avslag til barn som ikke har rett til plass etter barnehagelovens 8 og Styrere/ledere sender svar på søknader Frist for å svare ja til barnehagetilbud Avslag sendes ut når det er takket ja til ledige plasser. Det informeres om at de står på venteliste, og at det blir nytt møte i opptaksutvalget Suppleringsopptak. Nytt møte i opptaksutvalget. Restplasser vurderes delt ut til nye søkere/barn på venteliste.

7 Evaluering i opptaksutvalget 3.3 RETNINGSLINJER FOR HOVEDOPPTAK Endring for barn som skal fortsette i samme barnehage behandles først. I utgangspunktet skal barnet tildeles ønsket type plass fra barnehageårets start uavhengig av nåværende plasstype. Deretter behandles søknader om overflytting til annen barnehage. Ved ledig kapasitet skal søknader om overflytting innvilges. Dersom søknaden ikke kan imøtekommes, skal barnet stå på venteliste i ønsket barnehage helt til foreldrene sier opp ventelisteplassen. Plasser som blir ledige ved at barn får overflytting, tildeles andre. Foreldre kan derfor ikke takke nei til overflytting etter at vedtak er fattet. Nye barn med fortrinnsrett etter barnehageloven sikres plass i egnet barnehage. Fortrinnsretten vurderes i samarbeid med PPT eller annen faginstans. Styrer/leder i barnehagen som er førsteønske, har et særlig ansvar for denne søknaden. Dersom førstevalget ikke kan innvilges, er der kommunens ansvar å sørge for plassering i annen ønsket barnehage. Styrer/leder har en foreløpig innstilling klar til samordningsmøtet i Opptaksutvalget. Avslag skal begrunnes. Ved loddtrekning lages skriftlig referat om hvor mange som var tilstede ved loddtrekning (min. 2) og tidspunkt for trekning. Samordningsmøtet skal avdekke dobbeltopptak og sikre retten til barnehageplass. Opptaksutvalgets innstilling registreres i søkerlista i websak. Hver barnehage sender ut tilbudsbrev/overføringsbrev/endringsbrev til de som har fått plass hos dem. Suppleringsopptak juni. Her vurderes barn uten rettighet ifølge loven. Svar på tilbud om plass med gyldig underskrift skal foreligge for alle barn som får tilbud om plass. Søkere med flere prioriteter skal være innstilt på plass eller venteliste i forhold til alle de prioriteter de har søkt om inntil de har takket ja eller nei. Svarene registreres i søkerlisten i websak. En avgjørelse om tildeling av plass kan omgjøres når en søker bevisst har gitt uriktige opplysninger og disse har vært bestemmende for tildeling av plassen. Avslag sendes ut når det er takket ja til ledige plasser. Styrers/leders begrunnede avslag sendes ut til de som eventuelt ikke har fått plass. Avslaget skal inneholde grunnlagsinformasjon om opptaket samt informasjon om innsynsrett og klagerett i henhold til forvaltningslov og offentlighetslov. Klagefrist er 3 uker fra avslaget er mottatt. 3.4 GENERELLE PRINSIPPER FOR SØKNADER UTENOM HOVEDOPPTAK Dersom det kommer søknader fra barn med spesielle behov utenom søknadsfrist/hovedopptak, behandles søknaden av opptaksutvalget i forhold til ventelistene. Ved ledig plass etter samordnet opptak avgjør opptaksutvalget dersom det er flere søknader til plassen. Dersom ikke andre kriterier gir fortrinn, vil alder være avgjørende. Ventelister ved hovedopptak gjelder fra hovedopptak til neste hovedopptak. Dersom det blir ledig plass uten barn på venteliste, gis det først tilbud til barn på venteliste ved andre barnehager. Ved fortsatt ledig kapasitet lyses barnehageplassen ut.

8 4 KLAGEBEHANDLING Ved søknad om barnehageplass fra august sendt innen fristen 1. mars gjelder regler for hovedopptak. Søkere som ikke får tilbud om barnehageplass ved hovedopptak får skriftlig beskjed om avslag på søknad om barnehageplass fra august. I svarbrevet gjøres foreldre/foresatte oppmerksomme på at de står på prioritert venteliste for kommende barnehageår. I svarbrevet gjøres det også rede for retten til å klage på vedtaket, samt at det vises til dokumentinnsynsretten jf. Forvaltningslovens Dersom foreldre/foresatte ber om en nøyere begrunnelse for hvorfor deres barn ikke har fått plass i barnehagen, besvares spørsmålene skriftlig av styrer/leder av barnehagen. 4.1 RETT TIL INNSYN I SAKENS DOKUMENTER Ønskes innsyn i sakens dokumenter, skal det gis beskjed til barnehagens styrer/leder. Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen. Retten til innsyn gjelder ikke for opplysninger om andres personlige forhold etter forvaltningsloven 13 annet ledd, herunder bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi eller klientforhold til det offentlige. 4.2 KLAGEADGANG Ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 6, kan søker klage over avslag på barnehageplass ved hovedopptak dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt ved hovedopptak dersom søker har lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens 13 og ikke får plass ved hovedopptak eller suppleringsopptak 4.3 KLAGEN Klagen fremstilles skriftlig til barnehagen og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Styrer/leder vurderer klagen. Klager som ikke tas til følge av styrer/leder, sendes kommunens klageinstans. Hovedutvalg for levekår er delegert myndighet til å behandle klager på opptak i barnehagen, jf. Kommunestyrevedtak 005/99. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det sendes foreløpig svar. Det er felles klagerettsreglement og klagebehandling for kommunale og private barnehager. 5 ARKIVERING 5.1 SØKNADSPAPIRER De originale søknadene for plasserte barn samt søknader på barn som står på venteliste, oversendes den barnehagen som har 1.prioritet i søknaden. Kopi sendes eventuelt til barnehage prioritert som nr. 2. Alle søknader arkiveres i kommunen. Søknadspapirene blir arkivert i barnets mappe i barnehagen. Søkerlister arkiveres i kommunen.

9 5.2 OPPBEVARING AV DOKUMENTER OG INNSYNSRETT Informasjon, opplysninger og dokumenter som finnes i barnehagen i forhold til det enkelte barn behandles og oppbevares etter de lover og regler som til enhver tid gjelder. I første rekke Lov om personregistre, Forvaltningslov og offentlighetslov. Foresatte og barn har innsynsrett til opplysninger om dem selv. Utlevering av opplysninger til andre instanser skal kun skje etter skriftlig samtykke fra foresatte. Her gjelder kun noen unntak i forhold til administrasjonen av barnehagen. Styrer/leder for den enkelte barnehage har ansvar for å makulere gamle skjema/dokumenter vedrørende enkeltbarn. 5.3 BARN SOM OVERFØRES TIL NY BARNEHAGE Barnets mappe og informasjon om barnet kan kun overføres til ny barnehage i samråd med foreldrene som bestemmer hva mappen skal inneholde og hvilken informasjon som skal overføres. Foreldrene skriver under på dette. 5.4 BARN SOM BEGYNNER I SKOLEN Barnets mappe og informasjon om barnet kan kun overføres til skolen i samråd med foreldrene som bestemmer hva mappen skal inneholde og hvilken informasjon som skal overføres. Foreldrene skriver under på dette FØRING AV REGISTER TIL BRUK I FORBINDELSE MED KONTANTSTØTTE Kommunen har plikt til å føre register til bruk etter kontantstøtteloven. Registeret skal inneholde følgende opplysninger: a. Navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1-2 år som har barnehageplass med offentlig driftstilskudd b. Navn, personnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos c. Avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen d. Barnehagens navn, adresse og organisasjonsnummer e. Tidspunkt for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen Det er ikke tillat å registrere andre opplysninger enn de som er nevnt i bokstavene a-e. Barnehagene sender endringsrapport og ajourholdsrapport per 1. hver måned til barnehagemyndigheten, som videresender disse til NAV Forvaltning.

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING TJENESTETILBUD BARNEHAGER SAUDA KOMMUNE INNHOLD 1. INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 1.1 Kommunens barnehagetilbud

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER

RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER 1 Revidert 05.02.14 Innhold INFORMASJON OM SAMORDNA OPPTAK AV BARN I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER... 3 KOMMUNENS BARNEHAGETILBUD... 3 OPPTAKSMYNDIGHET... 3 OPPTAKSKRITERIER...

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018.

Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018. Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018. Overordnede prinsipper som legges til grunn for barnehageopptak: Fokus Brukernes behov og ønsker. Foreldrenes styringsrett.

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK Sigdal kommune RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK 1 INFORMASJONOM SAMORDNET OPPTAK...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 OPPTAKSKRITERIER...2 2 INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA...3 2.1 KUNNGJØRING...3 2.2 SØKNADSSKJEMA:...3

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Forslag vedtatt av Fellesnemda i møtet Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker kommune

Forslag vedtatt av Fellesnemda i møtet Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker kommune Forslag vedtatt av Fellesnemda i møtet 30.08.2019 Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker kommune Fastsatt av Asker kommunestyre xxxx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

Barnehagene i Nittedal kommune 2017

Barnehagene i Nittedal kommune 2017 Barnehagene i Nittedal kommune 2017 Barnehagenes vedtektsfestede opptakskrets og opptakskriterier 2017 1 Innhold Espira Snurrefjellet (januar 2017)... 3 Fortet (Ikke datert)... 4 Gnisten (19.03.15)...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.7.2018 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes

Vedtekter for barnehagene i Agdenes Vedtekter for barnehagene i Agdenes Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Februar 2018 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal AS er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. oktober 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 15. november 2017 25.10.2017 nr. 1676 Forskrift

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2014 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Veiledning og kriterier

Veiledning og kriterier 25.01.2016 Veiledning og kriterier for opptak til barnehageplass Lenvik kommune Veiledning ved søknad om barnehageplass Lenvik kommune Barnehageplassene i Lenvik tildeles gjennom hovedopptak en gang i

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE. «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019

SIGDAL KOMMUNE. «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019 «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato A10 &60 S.nr: 17/345-10 Sbh: BJO 21.02.2018 L.nr: 1753/18 D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019 Saken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Side 1 av 7 Utskrifts-logo Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Dato FOR-2011-05-10-532 Publisert II 2011 hefte 3 Ikrafttredelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/31182 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar melding om opptak 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/31182

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Villa Villekulla familiebarnehage

Vedtekter for Villa Villekulla familiebarnehage Vedtekter for Villa Villekulla familiebarnehage Eierforhold og forvaltning Villa Villekulla familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med 4 plasser for barn i alderen 0-3 år. Familiebarnehagen

Detaljer

Vedtekter for Sangfuglen Barnehage

Vedtekter for Sangfuglen Barnehage Vedtekter for Sangfuglen Barnehage Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 2 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for 1 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Lykkeliten Barnehage, Storlandet i henhold til Barnehageloven 7... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets

Detaljer

3 Opptaksmyndighet Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

3 Opptaksmyndighet Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen. Vedtekter for drift for Tranby barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold Tranby barnehage er et samvirkeforetak 2 Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUALE BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager Fastsatt av Bystyret

Vedtekter for kommunale barnehager Fastsatt av Bystyret Vedtekter for kommunale barnehager Fastsatt av Bystyret 18.03.2018 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Skien kommune i samsvar med gjeldende lover og regelverk. I tillegg er aktuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning - januar 2014 1 Pr. 1.1.2014 er det 98 godkjente barnehager i Tromsø

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØKSNES Vedtatt av Øksnes kommunestyre 20.mai 2014 sak 31/14.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØKSNES Vedtatt av Øksnes kommunestyre 20.mai 2014 sak 31/14. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØKSNES Vedtatt av Øksnes kommunestyre 20.mai 2014 sak 31/14. 1 Innledende bestemmelser Barnehagen eies og drives av Øksnes kommune i samsvar med Lov av 17.juni 2005

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 01.01.2018 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Ålesund kommune. 2. FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Heim kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Heim kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Heim kommune Bakkely barnehage Grøtnes barnehage Svanem barnehage Vinje barnehage Valsøyfjord barnehage Liabø barnehage Halsanaustan barnehage Ven barnehage 1 1. BARNEHAGENS

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak.

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak. Vedtatt på styremøte 5.april 1993 Revidert på styremøte 2.mai 1995 Revidert på styremøtet 24. september 2007 Revidert på styremøtet 24.februar 2010 Revidert på styremøte 3.oktober 2012 Revidert på styremøte

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Uttalelse - Utdanningsforbundet Status Innsendt av Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt

Detaljer

Barnehagene i Nittedal kommune 2018

Barnehagene i Nittedal kommune 2018 Barnehagene i Nittedal kommune 2018 Barnehagenes vedtektsfestede opptakskrets og opptakskriterier 2018 1 Innhold Espira Snurrefjellet (januar 2017)... 3 Fortet (Ikke datert)... 4 Glittre barnehage (Ikke

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/ Ås kommune Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/02943-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2015 Rådmannens

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 20.06.17 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Forskrift nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften)

Forskrift nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) 1 SKOP 201403138 Sist rettet 04.07.2014 Forskrift 10.05.2011 nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 10.05.2011 med

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen Vedtektene er fastsatt med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven) 7. Behandlet i kommunestyret 20.

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast

Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast 1 Lovverk Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Fagertun

Vedtekter for Fagertun Vedtekter for Fagertun 1 EIERFORHOLD Universitetet i Bergen (UiB ) er eier av Fagertun barnehage, Kalfarveien 59 i Bergen kommune. Barnehagen drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.2017 KS-062/17 Innhold 1. Formål og virkeområde... 2 2. Eierforhold/forvaltning... 2 3. Tildeling av plass...

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr.

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr. 1 FORSLAG 12.04.12 SAMARBEIDSAVTALE mellom Lillehammer kommune og..barnehage, org nr. 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og kommunen,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Rutiner Samordnet opptak i Tromsø 2012

Rutiner Samordnet opptak i Tromsø 2012 Rutiner Samordnet opptak i Tromsø 2012 Handling Hva Når Hvem Annonsering og informasjon www.tromso.kommune.no Hele tiden Fag- og utvikling Servisetorget Søknadsfrist for 15. mars hovedopptaket overflytting

Detaljer

Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Justeringer i vedtektene fattet i Kommunestyret )

Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Justeringer i vedtektene fattet i Kommunestyret ) Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Justeringer i vedtektene fattet i Kommunestyret 15.12.2016) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. 2. ORGANISERING

Detaljer

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven.

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter for Solbakken Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 ble første

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtektene gjelder fra 01.01.2019 1. Samordnet barnehageopptak Søknaden leverer du elektronisk via Røros kommunes nettside. Røros kommune har samordnet opptak for kommunale

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre Ikrafttredelse 1.1.2016 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2012 2013

BARNEHAGEÅRET 2012 2013 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I LARDAL KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2012 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013 1. GENERELL INFORMASJON Det foretas samlet opptak for alle barnehagene i kommunen ut fra felles opptakskriterier.

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Aurskog-Høland kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen relevant

Detaljer

BARNEHAGEVEDTEKTER for VARDEN BARNEHAGE SA

BARNEHAGEVEDTEKTER for VARDEN BARNEHAGE SA BARNEHAGEVEDTEKTER for VARDEN BARNEHAGE SA 1 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold... 3 2. Formål... 3 3. Foreldreråd... 3 4. Foreldremøter... 3 5. Samarbeidsutvalg... 3 6. Opptaksmyndighet... 4 7. Opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra

Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra 01.01.2016. 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager (barnehageloven) av 1. januar 2006, kommunale planer

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2015/2016 Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2015-2016 Barnehage Type tilbud Åpningstid Dager Innset barnehage 7398 Rennebu Enhetsleder:

Detaljer

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Sist endret: 03.10.12 Styret kan endre alle bestemmelsene i disse vedtektene. 1 Eierforhold Frøystad Barnehage SA er et samvirkeforetak.

Detaljer