VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER"

Transkript

1 RO-barnehage VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Revidert utgave vedtatt i undervisningsstyret FORMÅL a) Barnehagen skal gi barn et godt pedagogisk miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barn personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke. og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. b) Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og modenhet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de bl.a. kommer til uttrykk ved de store kristne høytider. c) Barnehagene bær søke å innpasse formidling av ulike religiøse og kulturelle verdispørsmål i virksomheten tilpasset sammensetningen av barnegruppene til enhver tid. 2 ADMINISTRASJON OG STYRING Kommunen har ansvar for å sikre barn gode oppvekstvilkår bla.. ved bygging og drift av barnehager eller ved å gi støtte til slike tiltak. Barnehagesjefen er den overordnede administrative leder for all barnehagevirksomhet i kommunen. Barnehagestyrerne er leder for den enkelte barnehage. 3 SAMARBEID OG FORELDRERÅD Hver enkelt barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. (Jfr, Lov om barnehager 4 og 5.)

2 4 ÅPNINGSBESTEMMELSER Barnehageåret varer fra 16. august til 15. august påfølgende kalenderår. Normal åpningstid for kommunens barnehager er fra kl Barnehagene er åpne alle hverdager, med følgende unntak: Stengt lørdager, jule- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. Ferieavvikling Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal fortrinnsvis taes sammenhengende i perioden St. Hans og 16. august. Den 4. ferieuka avtales med styrer fortrinnsvis en måned på forhånd. Innen 1. mai skal foresatte på tilsendt skjema underrette barnehagen om behovet for barnehageplass for sommeren. Dersom barnehagen ser det nødvendig å holde stengt enkelte uker, skal barna som har behov for sommeropphold få tilbud om plass i andre barnehager. En tilstreber å tilrettelegge de ansattes ferier slik at barna til en hver tid vil ha noen kjente blant personaler i den barnehagen de får sitt sommeropphold. Ut fra behovet blir det vurdert hvor mange og hvilke barnehager som skal være åpne hele sommeren. 5 AREALBESTEMMELSER Følgende bestemmelser om arealutnytting fastsettes som retningsgivende for kommunale barnehager: 0-3 år: 6m² netto leke- og oppholdsareal pr barn 3-6 år: 4m² netto leke- og oppholdsareal pr barn Ovennevnte bestemmelse om arealutnytting gjøres gjeldende også for private barnehager dersom det gis kommunalt tilskudd til disse eller annen økonomisk bistand (lånegaranti, tomt o.l.) av kommunen. 6 OPPTAK AV BARN a. Opptaksmyndighet m.v. Opptak av barn er delegert til administrasjonen. Kommunens barnehager tar imot barn i alderen 0-6 år. Det kan - på eget skjema - søkes om barnehageplass hele året. Dersom det ikke er ledig plass, blir søknaden satt på venteliste. Ved ledig plass vurderes ventelisten i henhold til kommunens opptakskriterier, og plassen besettes. Barn som har fått plass, beholder denne til de begynner i skolen. (Forutsatt foreldrebetaling i hht. 7) Søknadene blir behandlet etter gitte retningslinjer og etter innstilling fra styrerne i barnehagene. Før endelig vedtak fattes drøfter administrasjonen opptaket med styrerne, representanter fra helse- og sosialkontor og PPT. b. Søknadsfrist. For å komme i betraktning ved opptak på ledige plasser fra 16. august (hovedopptak) må det søkes innen 1. mars. Søknadsfrist kunngjøres i lokalpressen i februar måned. Søkere til hovedopptaket gis skriftlig svar innen 1. april.

3 c. Opptakskriterier. Opptak av barn bosatt i Vestby kommune skal foretas etter en samlet vurdering av barnets behov for å gå i barnehage og under særlig hensyn til følgende to punkter i prioritert rekkefølge: a) Barn med funksjonshemninger, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage (Jfr. barnehagelovens 9.) b) Barn med enslig forsørger som arbeider/søker arbeid utenfor hjemmet. Andre grunner som kan gi fortrinnsrett er gjengitt i uprioritert rekkefølge: Barn med sykdom i familien. Barn med hjem med vanskelig økonomi, utilfredsstillende boforhold eller andre forhold det er naturlig å legge vekt på. Søsken til barn som har plass i barnehagen. Barn fra forhold som bl.a. hindrer det i å ha god leke/aktivitetsmuligheter og samvær med andre barn. Barn med annet morsmål enn norsk. Det skal ved opptak søkes å ta hensyn til barnas alder, kjønn og gruppesammensetning. d. Oppsigelse av plass. Oppsigelse av plass skjer med minst 1 måneds varsel, og regnes f.o.m. den 16. i måneden. Foresatte kan ikke si opp/endre plassen med virkning etter 15. april (oppsigelse senest 15. mars), unntatt ved flytting fra kommunen eller andre spesielle forhold (oppsigelse av arbeidsforhold e.l.). e. Forebyggende barnevern. Barneverntjenesten disponerer 4 kriseplasser, fordelt med 2 plasser Vestby nord og 2 plasser Vestby syd, fra hovedopptaket 1. mars og frem til barnehageårets start 16. august. Barnehagesjefen mottar beskjed i begynnelsen av august om plassene vil bli benyttet. Opptak av barn til disse plassene behandles av administrasjonen og styrerne, slik at det kan tas rimelig hensyn til barnegruppene og en hensiktsmessig plassering av det barn det gjelder. f. Overføring til annen barnehage. Søknad om overføring til annen barnehage skjer på eget skjema, normalt innen 15. februar. Overføringer foretas i forkant av hovedopptaket, normalt med virkning fra kommende barnehageår. Ved for mange overføringssøknader kan det være nødvendig å prioritere blant søkerne etter følgende kriterier: 5-åringer som skal ha sitt siste år i barnehage før skolestart og som ønsker nærmiljøbarnehage. Barn som har store vanskeligheter med å benytte barnehagen. Overføringssøknad vurderes i sammenheng med barn på venteliste. g. Endring av plasstype. Søknad om endring av plasstype i samme barnehage skjer på eget skjema til barnehagens styrer normalt innen 15. februar med virkning fra kommende barnehageår. Slik søknad kan også fremmes i løpet av barnehageåret. Søknaden avgjøres av barnehagens styrer etter en vurdering av ledighet av plass og i sammenheng med barn på venteliste.

4 h. Permisjon. Det kan søkes permisjon for barn som har hatt et opphold i barnehagen i en periode. Permisjon kan gis ved spesielle hendelser i barnets/barnas nærmeste familie/omgivelser. Spesielle hendelser kan være sykdom, svangerskapspermisjon eller tap av arbeidsinntekt i familien. Permisjonens varighet avtales med barnehagestyreren. i. Rekrutteringsplasser. Vestby kommune som arbeidsgiver disponerer rekrutteringsplasser 1 plass pr. avdeling i kommunens barnehager som rekrutteringstiltak for arbeidstakere som tar imot arbeid eller beholder arbeid i kommunen. Plassene kan tas i bruk i forbindelse med ordinære opptak og ved ledighet av plasser i barnehageåret i samsvar med egne retningslinjer. 7 Foreldrebetaling. a) Driften av barnehagene dekkes gjennom statstilskudd, kommunal andel og foreldrebetaling. Vestby kommunestyre fastsetter betalingssatser for de kommunale barnehagene. b) Oppholdsbetaling etter fastsatte satser fordeles på 11 terminer pr. år, med forfall den 30. i hver måned, unntatt for perioden 16. juli til 15. august. Foreldrebetalingen er gradert etter familiens samlede inntekt. Se eget dokument med oversikt over foreldrebetalingssatser og moderasjonordninger. Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse og dokumentasjon, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er kommunen i hende. c) Etter sending av regning og ett varsel skal barnet normalt tas ut av barnehagen, dersom det ikke foreligger særskilte hensyn. Restanse innfordres via rettslig inkasso i henhold til vanlig kommunal praksis. d) Foreldre/foresatte med utestående oppholdsbetaling i kommunale barnehager eller skolefritidsordning bli ikke tildelt ny barnehageplass før mellomværet med kommunen er oppgjort. 8 HELSE/HYGIENE 1. Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse og hygieniske forhold i barnehagene. Helsemyndighetene foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevet, og kan gi pålegg til barnehagens eier. Barnas foresatte plikter å rette seg etter de pålegg som gis. 2. Når et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser ved helsestasjonen barnet sokner til, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på eget utarbeidet skjema. 3. Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom, midlertidig - inntil 1 uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna. 9 KLAGE PÅ VEDTAK Dersom det ikke er angitt i lov eller forskrifter til lov eller vedtakter er kommunen klageinstans. Vedtak som er fattet av administrasjonen i medhold av delegert myndighet, kan innklages for formannskapet som klagenemnd (Eks. avslag på barnehageplass). Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt om vedtaket er mottatt vedkommende part (Forvaltningslovens 29). Klagen sendes Vestby kommune.

5 10 TAUSHETSPLIKT De ansatte i barnehagen, samt alle de som arbeider med eller behandler saker regulert av barnehageloven, har taushetsplikt i følge forvaltningslovens 13 og 13 a-f. 11 INTERN KONTROLL Barnehagene følger system for internkontroll ihht. Arbeidsmiljøloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Bl.a. innebærer dette at barnehagene skal ha beredskapsplan ved sykdom og ulykker. 12 ORIENTERING TIL FORESATTE Vedtektene gjøres kjent ved at alle som får plass til sitt barn i barnehage får kopi av vedtektene som vedlegg til tildelingsbrevet. 13 ENDRING AV VEDTEKTENE Endringer av vedtektene kan foretas av kommunestyret etter at samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage har hatt anledning til å uttale seg. Vestby kommune Barnehagesjefen

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Komite for mennesker og livskvalitet i møte den12.02.14 under sak nr. 13/14 VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE 1. GENERELT. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Vedtekter for barnehagen Brusletta barnehage SA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Brusletta Barnehage SA 1 Navn. 3 2 Formål.. 3 3 Barnehagens organer.. 3 4 Opptak

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer