Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS"

Transkript

1 LetSea AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Kokvika Lurøy kommune, Nordland fylke August 2015

2 Tittel MOM-B på lokalitet Kokvika August 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse på lokalitet Kokvika i august Lokaliteten blir i august 2015 klassifisert etter NS 9410:2007 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har produsert 4498 tonn og fôret ut 4961 tonn på tidspunktet for undersøkelsen. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere viser lav til moderat grad av organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten på lokaliteten. Faunaen viste en dominans av arter som er forurensningstolerant og de kjemiske resultatene var noe varierende mellom stasjoner. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være litt lavere på tidspunktet for denne undersøkelsen sammenlignet med undersøkelsen i mars Dette er ikke forventet da lokaliteten da hadde vært brakklagt i ca. 4 mnd. mens denne undersøkelsen ble gjennomført på maks biomasse. Dette indikerer gode fôringspraksis og mulige perioder med gunstige strøm for spredning av avfall fra lokaliteten. Dato 26/8-15 Ansvarlig for rapport Kvalitetskontroll LetSea AS Jeremiah Peder Ness Biolog mob LetSea AS Ann Kristin Aaker Rådgiver kvalitetssystemer mob LetSea AS Side 2

3 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate Sandnessjøen / MOM-B undersøkelse lokalitet Kokvika Informasjon oppdragsgiver: Rapport tittel: Kokvika MOM-B august 2015 Rapport-nummer: - Lokalitetens navn: Kokvika Lokalitetsnummer: Kartkoordinater: N Ø Fylke: Nordland Kommune: Lurøy MTB-tillatelse: 4500 tonn Driftsleder: Kurt Aspdal Oppdragsgiver: Nova Sea AS, Ole Andreas Fatnes Resultater fra MOM-B/NS 9410-undersøkelse (hovedresultater): Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand Gr. I Fauna: 0,00 Gr I Fauna: A Gr. II ph/eh: 0,45 Gr II ph/eh: 1 Gr. III Sensorikk: 0,28 Gr III Sensorikk: 1 Gr II+III: 0,37 Gr. II + III: 1 Dato feltarbeid: 26/8-15 Dato rapport: 28/8-15 Lokalitetstilstand, iht NS 9410: Ansvarlig feltarbeid: Jeremiah Peder Ness Signatur: LetSea AS Side 3

4 Innhold 1. Innledning Materiale og metode Aktuelle parametere ved MOM undersøkelse Fauna ph/ E h Gassbobler Farge, lukt og konsistens til sedimentet Grabbvolum Slamtykkelse Sedimentkjemiske undersøkelser og kornfordeling ph og E h Bunntopografi Semikvalitativ faunavurdering Opplysninger om undersøkelsen... 9 Oppdragsgiver... 9 Lokalitet Lokalitet Kokvika Bakgrunn for undersøkelsen Produksjonshistorie Kokvika Plassering av prøvestasjoner Bunntopografiske forhold på lokalitet Kokvika Resultater Feltundersøkelse av bunnsediment Kjemiske og sensoriske sedimentparametre Faunavurderinger MOM-skjemaer Oppsummering miljøtilstand lokalitet Kokvika MOM-B undersøkelse Historikk MOM undersøkelse MOM undersøkelse MOM undersøkelse MOM undersøkelse MOM undersøkelse Litteraturliste LetSea AS Side 4

5 Tabelloversikt Tabell 1. Oppsummering av stasjonsplasseringer med bunnforhold, Kokvika 26/ Tabell 2. Skjema for prøvetakingssteder Kokvika 26/ Tabell 3. Prøveskjema felt Kokvika 26/ Tabell 4: Informasjon fra MOM-B undersøkelsen (delresultater) Tabell 5: Historiske MOM-B undersøkelser ved lokaliteten: Figuroversikt Figur 1. Plassering av lokalitet Kokvika Figur 2. Stasjoner for prøvetaking lokalitet Kokvika 26/8-15, kryss med stasjonsnavn markerer posisjoner for grabbing. Anleggstegninger er innfelt Figur 3. Bunnformasjon i området for lokalitet Kokvika, samt oppmerkinger for Olex Figur 4. 3D bunnformasjon under lokalitet Kokvika sett fra øst-nordøst Figur 5. 3D bunnformasjon under lokalitet Kokvika sett fra nordøst Figur 6. Oversikt tilstand ved de ulike stasjonene LetSea AS Side 5

6 1. Innledning Havbruksnæringen ønsker å sikre fisken gode miljøforhold slik at grunnlaget legges for god vekst og helse. Næringen bør unngå at anleggene påvirker miljøet unødvendig, eller at oppdrettsvirksomheten skader naturen. Overbelastning av lokaliteter og opphopning av organisk materiale i form av fôrrester og ekskrementer kan være en bakenforliggende årsak til mistrivsel, dårlig vekst og sykdom med etterfølgende spredning av smittestoffer og bruk av legemidler. Organisk materiale kan dermed ha betydning for flere typer miljøpåvirkning, selv om effekten er størst på bunnen under anleggene. NS 9410:2007 legger hovedvekt på metoder for å bestemme bunntilstanden på og omkring oppdrettslokalitetene. Utslippene fra et oppdrettsanlegg består av store partikler (spillfôr og intakte fekalier), svevepartikler (fôrstøv og knuste fekalier) og oppløste stoffer (næringssalter, organiske forbindelser o.s.v.). Disse utslippstypene har forskjellig spredningspotensiale, og påvirker vannmassene og bunnen i ulik avstand fra matfiskanlegget. Rundt et anlegg dannes det soner som påvirkes forskjellig, og der en bruker forskjellige miljøstandarder. MOM-B er en miljøundersøkelse som primært benyttes i anleggets nærsone. MOM-B undersøkelsen er en enkel trendovervåking av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. B-undersøkelsen omfatter tre grupper sedimentparametere og alle parametere gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff. Parametrene består av en kjemisk-, sensorisk- og faunaundersøkelse. Det tas minimum 10 grabbskudd fra området i og omkring lokaliteten/ matfiskanlegget. C-undersøkelsen er en undersøkelse av bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). Hoveddelen er en undersøkelse av faunaen, og denne utføres primært etter NS C-undersøkelsen skal gi inngående kunnskap om miljøtilstanden i fjern- og overgangssonen og inn mot nærsonen til oppdrettsanlegg. LetSea AS Side 6

7 2. Materiale og metode MOM-B Kokvika August 2015 Undersøkelsen ble utført den 26. august Feltundersøkelser er utført av Jeremiah Peder Ness. Rapportering er utført av LetSea AS ved Jeremiah Peder Ness. Miljøundersøkelsen er utført etter NS 9410:2007. For uttak av sedimentprøver ble det benyttet en Van Veen-grabb som tilfredsstiller kravene i NS 9410:2007. Alle prøver er tatt fra båt og posisjonsbestemt med GPS Aktuelle parametere ved MOM undersøkelse De aktuelle parametrene er beskrevet i NS 9410: Fauna Forekomst eller fravær av fauna større enn 1 mm ekskl. børstemarken Malacoceros fuliginosus ph/ E h Kvantitativ undersøkelse der parametrene vurderes etter en skala fra 0 til Gassbobler Forekomst eller fravær Farge, lukt og konsistens til sedimentet Kvalitativ undersøkelse der parametrene vurderes etter en skala fra Grabbvolum Graderes i skala fra Slamtykkelse Tykkelse måles og graderes i skala fra 0-2. I tillegg så benytter undersøkelsen et skjema hvor flere støtteparametere inngår, se side 12 og 13 i NS 9410:2007. LetSea AS Side 7

8 2.2. Sedimentkjemiske undersøkelser og kornfordeling Det ble foretatt visuell og sensorisk beskrivelse av farge, bakteriebelegg, organisk lag, synlig dyreliv, lukt og gassbobler ph og E h Kjemiske undersøkelser i felt består av måling av ph og redokspotensial (E h ) og målingene blir utført med en YSI Pro Plus håndholdt multi-parameter instrument med ph-elektrode, platinaelektrode og AG/AgCl-elektrode med KCl-løsning som referanseelektrode Bunntopografi For vurdering av bunntopografi ble det benyttet Olex-system Semikvalitativ faunavurdering Miljøundersøkelsen er gjennomført i henhold til NS 9410:2007 som beskriver hvilke krav som settes til miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegg. MOM-undersøkelsene oppfyller offentlige krav samt at oppdragsgiver får et godt bilde på bæreevnen ved sine lokaliteter og påvirkningen på miljøet. I undersøkelsene inngår faunavurdering som baserer seg på inndeling i arter hvor det spesielt fokuseres på indikatorarter som er forbundet med organiske belastninger fra akvakulturvirksomhet. Målet er at produksjonen skal tilpasses bæreevnen på de ulike lokalitetene. LetSea AS Side 8

9 3. Opplysninger om undersøkelsen MOM-B Kokvika August 2015 Oppdragsgiver Oppdragsgiver Kontaktperson Ansvarlig felt Adresse Oppdrag Nova Sea AS Ole Andreas Fatnes Jeremiah Peder Ness 8764 Lovund MOM-B undersøkelse Lokalitet Lokalitet Kokvika Kommune Lurøy Fylke Nordland Lokalitetsnummer Lokalitet Kokvika Lokalitet Kokvika ligger ved øya Stigen i Stigfjorden, vest for øya Aldra i Lurøy kommune. Figur 1. Plassering av lokalitet Kokvika. LetSea AS Side 9

10 4.1. Bakgrunn for undersøkelsen Miljøundersøkelsen inngår i den generelle miljøoppfølgingen av lokalitetene til Nova Sea AS Produksjonshistorie Kokvika Det er produsert 4498 tonn og fôret ut 4961 tonn på lokaliteten på den aktuelle generasjonen. Per 26/8-15 stod det 3205 tonn fisk på lokaliteten. Bedrift Nova Sea AS Lokalitet Kokvika Lokalitet tatt i bruk første gang 1998 Siste brakklegging, tidsrom Desember 13 mars 14 Flytting/ forhaling av anlegg på lokalitet Konsesjonsvolum på lokalitet i bruk 3205 tonn Godkjent konsesjonsvolum 4500 tonn For anlegg i produksjon: Fôrbruk siste 12 md frem 4961 tonn mot miljøundersøkelse For anlegg i produksjon: Produksjon siste 12 md frem 4498 tonn mot miljøundersøkelse For brakklagte anlegg: Fôrbruk siste 12 md frem mot dato for brakklegging For brakklagte anlegg: Produksjon siste 12 md frem mot dato for brakklegging I hvilken måned det siste året før Juli 2015 miljøundersøkelsen/brakkleggingen var fôrintensiteten på sitt høyeste Hvor mye ble det fôret ut i den mest intensive 884 tonn måneden siste året Start av slakt på nåværende beholdning i anlegget Juli 2015 Utslakting av nåværende beholdning November 2015 Planlagt nytt utsett Januar 2016 Planlagte endringer i konsesjonsvolum/ samlokalisering av konsesjoner År Utfôret mengde (tonn) Produsert mengde (tonn) LetSea AS Side 10

11 4.3. Plassering av prøvestasjoner MOM-B Kokvika August 2015 Prøvetakingsstasjonene er gjort ut i fra retningslinjer i NS 9410:2007. Stasjonene dekket hele anlegget og dets ytterpunkter. Figur 2. Stasjoner for prøvetaking lokalitet Kokvika 26/8-15, kryss med stasjonsnavn markerer posisjoner for grabbing. Anleggstegninger er innfelt. Det ble foretatt 19 grabbskudd på lokaliteten hvorav 11 skudd hadde prøveinnhold som egnet seg for ph/e h -målinger. Bomskudd skyldtes enten at stein klemte seg fast i grabbåpningen slik at innholdet rant ut eller at bunnen besto av fjell og var fri for sediment. LetSea AS Side 11

12 St Beskrivelse Dyp Nord Min Sek Øst Min Sek 1 Sand med innslag av skjellsand, grus, og silt. >10 krepsdyr (Amphipoda), 6 skjell (Scaphopoda og andre), >20 børstemarker (Capitella capitata og Ophryotrocha sp. ), noen Bryozoa og Nematoda. Rester av fôr Noe grus og sand, ellers steinbunn. 3 skjell, >10 børstemarker (C. capitata, Ophryotrocha sp., og Phyllodocidae), og få små Tunicata. 3 Sand og skjellsand med innslag av grus. 3 skjell (Thyasiridae), >10 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp. ), og rester av noen Brachiopoda (Terebratulidae) og fôr. 4 Sand og skjellsand med innslag av silt. 3 skjell (Scaphopoda) og >30 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp. ). Rester av fôr. 5 Sand og skjellsand med innslag av silt. 4 skjell (Scaphopoda) og >30 børstemarker (C. capitata ). 6 Sand og skjellsand med innslag av silt. >10 skjell (Thyasiridae) og >50 børstemarker (primært C. capitata og noen Onuphidae). 7 Mudder og sand med innslag av skjellsand. >10 skjell (Thyasiridae), >75 børstemarker (C. capitata ), og noen Bryozoa. Rester av børstemarken Pectinariidae. 8 Mudder, sand og grus med innslag av skjellsand. 3 skjell (Thyasiridae), >50 børstemarker (C. capitata ), og noen Bryozoa. 9 Sand og skjellsand med innslag av silt. 5 skjell (blåskjell), >100 børstemarker (C. capitata ), og noen Bryozoa. 10 Sand og mudder med innslag av skjellsand. 4 skjell (Thyasiridae), >50 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp. ), og noen Bryozoa. 11 Sand med innslag av silt. 1 skjell (Gastropoda) og >50 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp. ) Tabell 1. Oppsummering av stasjonsplasseringer med bunnforhold, Kokvika 26/8-15. LetSea AS Side 12

13 4.4. Bunntopografiske forhold på lokalitet Kokvika Lokalitet Kokvik er plassert midt i Stigfjorden, vestlig bredd. Anlegget ligger langs land og er orientert nordøst-sørvest. Under anlegget skrår bunnen bratt nordover mot bunnen i Stigfjorden som er rundt 350 meter dyp. Bunnen øst for anlegget er forholdsvis bratt og skrinn, men under selve anlegget er det jevnt ca meters dyp. Figur 3. Bunnformasjon i området for lokalitet Kokvika, samt oppmerkinger for Olex. LetSea AS Side 13

14 Figur 4. 3D bunnformasjon under lokalitet Kokvika sett fra øst-nordøst. Figur 5. 3D bunnformasjon under lokalitet Kokvika sett fra nordøst. LetSea AS Side 14

15 5. Resultater 5.1. Feltundersøkelse av bunnsediment Kjemiske og sensoriske sedimentparametre Bunnsedimentet under lokalitet Kokvika bestod hovedsakelig av sand, skjellsand og mudder med innslag av grus og silt. Det var imidlertid noe sedimentvariasjon mellom de forskjellige stasjonene. Det ble ikke registrert bobling, misfarging, eller >2 cm slam-tykkelse i sedimentet ved noen av prøvestasjonene. Det ble registrert H 2 S lukt ved 3/11 stasjoner, mens de 8 andre stasjonene luktet friskt av havet. Konsistensen var fast ved alle stasjoner. Det ble funnet rester av fôr på enkelte av stasjonene. Feltmålinger av ph og redoks fikk poengscore 1 (beste score) etter veiledende tabell i NS 9410: Faunavurderinger I NS 9410:2007 settes skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. Det var forekomster av gravende bunndyr ved alle stasjoner under anlegget. Faunaen på de fleste stasjonene besto primært av forurensningstolerante arter av børstemark (dvs. Capitella capitata, Ophryotrocha sp., etc.), men det ble også funnet andre taksa som ikke representerer høy organisk belastning. LetSea AS Side 15

16 Sand med innslag av skjellsand, grus, og silt. >10 krepsdyr (Amphipoda), 6 skjell (Scaphopoda og andre), >20 børstemarker (Capitella capitata og Ophryotrocha sp.), noen Bryozoa og Nematoda. Noe grus og sand, ellers steinbunn. 3 skjell, >10 børstemarker (C. capitata, Ophryotrocha sp., og Phyllodocidae), og få små Tunicata. Sand og skjellsand med innslag av grus. 3 skjell (Thyasiridae), >10 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp.), og rester av noen Brachiopoda (Terebratulidae) og fôr. Sand og skjellsand med innslag av silt. 3 skjell (Scaphopoda) og >30 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp.). Rester av fôr. Sand og skjellsand med innslag av silt. 4 skjell (Scaphopoda) og >30 børstemarker (C. capitata). Sand og skjellsand med innslag av silt. >10 skjell (Thyasiridae) og >50 børstemarker (primært C. capitata og noen Onuphidae). Mudder og sand med innslag av skjellsand. >10 skjell (Thyasiridae), >75 børstemarker (C. capitata), og noen Bryozoa. Rester av børstemarken Pectinariidae. Mudder, sand og grus med innslag av skjellsand. 3 skjell (Thyasiridae), >50 børstemarker (C. capitata), og noen Bryozoa. Sand og skjellsand med innslag av silt. 5 skjell (blåskjell), >100 børstemarker (C. capitata), og noen Bryozoa. Sand og mudder med innslag av skjellsand. 4 skjell (Thyasiridae), >50 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp.), og noen Bryozoa. Sand med innslag av silt. 1 skjell (Gastropoda) og >50 børstemarker (C. capitata og Ophryotrocha sp.) MOM-skjemaer Prøvetakingssted (nr) Dyp (m) Antall forsøk Bobling ( i prøve) Primærsediment Fjellbunn Steinbunn Pigghuder Krepsdyr Skjell Børstemark Andre dyr Malacoceros fuliginosa Beggiatoa Fôr Fekalier Kommentarer MOM-B Kokvika August Grus (x) (x) (x) x Skjellsand (x) x x x x (x) (x) x (x) Sand x (x) x x x x x x x x x Mudder x x x Silt (x) (x) (x) (x) (x) (x) Leire x > >10 > >20 >10 >20 >30 >30 >50 >75 >50 >100 >50 >50 x x x x x x x x x x Tabell 2. Skjema for prøvetakingssteder Kokvika 26/8-15. LetSea AS Side 16

17 Gr Parameter Poeng Ind I Dyr > 1mm Ja (0) Nei (1) ,00 Tilstand gr.i A ph målt verdi 7,6 7,6 7,2 7,3 7,5 7,7 7,4 7,6 7,3 7,5 7,5 Eh (mv) målt verdi ref. verdi ph/eh Poeng, tillegg D ,45 Tilstand (prøve) Tilstand gr. II 1 Buffertemp 17 Sjøvannstemp 15,5 Sedimenttemp 9,9 Ph sjø: 8 Eh sjø: 47 Referanseelektrode 231 III Gass bobler Ja (4) Nei (0) Farge Lys/grå (0) Brun/sort (2) Ingen (0) Lukt Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Konsistens Myk (2) Løs (4) v < 1/4 (0) Grabb- 1/4 < v < 3/4 (1) volum (v) v > 3/4 (2) t < 2 cm (0) Slam- 2 < t < 8 cm (1) tykkelse (v) t > 8 cm (2) Sum Korr sum 0,22 0 0,44 0,66 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,66 0 0,28 Tilstand (prøve) Tilstand gr.iii 1 Middelverdi gruppe II og III Tilstand gr. II og III 0,11 0 0,72 0,83 0,11 0,11 0,61 0,11 0,61 0,83 0 0,37 1 ph/eh Korr.sum Tilstand Index Middelverdi < 1,1 1 1,1 -< 2,1 2 2,1 -< 3,1 3 -> 3,1 4 Gruppe 1 A 4 4 Tilstand Gruppe II og III 1,2,3,4 1,2,3 4 Lokalitetstilstand 1,2,3,4 1,2,3 4 LOKALITETSTILSTAND 1 Tabell 3. Prøveskjema felt Kokvika 26/8-15. LetSea AS Side 17

18 Figur 6. Oversikt tilstand ved de ulike stasjonene. LetSea AS Side 18

19 6. Oppsummering miljøtilstand lokalitet Kokvika 6.1. MOM-B undersøkelse 2015 Oppsummering av resultater er gitt i Tabell 4. Lokaliteten blir i august 2015 klassifisert etter NS 9410:2007 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har produsert 4498 tonn og fôret ut 4961 tonn på tidspunktet for undersøkelsen. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere viser lav til moderat grad av organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten på lokaliteten. Faunaen viste en dominans av arter som er forurensningstolerant og de kjemiske resultatene var noe varierende mellom stasjoner. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være litt lavere på tidspunktet for denne undersøkelsen sammenlignet med undersøkelsen i mars Dette er ikke forventet da lokaliteten da hadde vært brakklagt i ca. 4 mnd. mens denne undersøkelsen ble gjennomført på maks biomasse. Dette indikerer gode fôringspraksis og mulige perioder med gunstige strøm for spredning av avfall fra lokaliteten. Tabell 4: Informasjon fra MOM-B undersøkelsen (delresultater). Resultater fra MOM-B/NS 9410-undersøkelse (delresultater): Ant. grabbstasjoner: 11 Ant. grabbhugg 19 Sedimenttype: Dominerende: Mindre dominerende: Minst dominerende: (skjema B2) Sand og skjellsand Mudder og silt Grus og stein Antall grabbstasjoner (gruppe II og III) med følgende tilstand (info fra skjema B2): Tilstand 1 11 Tilstand 3 0 Tilstand 2 0 Tilstand 4 0 Indeks og MOMB-tilstand (1-4) Indeks-tall illustrert LetSea AS Side 19

20 6.2. Historikk Lokaliteten fikk sist gjennomført MOM-B undersøkelse i mars Tabell 5 oppsummerer utførte miljøundersøkelser ved lokaliteten. Tabell 5: Historiske MOM-B undersøkelser ved lokaliteten: Dato feltarbeid Gen.: Lokalitetstilstand (iht NS 9410) Biomasse ved u.søk. Utforet mengde: Produsert mengde: tonn tonn H tonn H tonn 3302 tonn Brakk. i 4 mnd. 1 0 tonn tonn 4961 tonn 4498 tonn MOM-B undersøkelse2008 Resultater fra mars 2008: Lokaliteten blir i mars 2008 klassifisert etter NS 9410 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten ble brakklagt i fire måneder i 2006 fra mai til september, 18lokaliteten hadde således stått i produksjon i ca. 18 måneder på undersøkelsestidspunktet. Det hadde blitt fôret ut 3986 tonn siste 12 måneder. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer gode forhold under anlegget, og en avgrenset organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten MOM-B undersøkelse2010 Resultater fra mars 2010: Lokaliteten blir i mars 2010 klassifisert etter NS 9410 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten ble forhalet i I løpet av de siste 12 månedene har det blitt fôret ut 4418 tonn med høyest utfôringsintensitet i oktober 2009 med 748 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer svært avgrenset organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten. LetSea AS Side 20

21 MOM-B undersøkelse2012 MOM-B Kokvika August 2015 Resultater fra mai 2012: Lokaliteten blir i mai 2012 klassifisert etter NS 9410 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har vært i kontinuerlig produksjon i 19 måneder. De siste 12 månedene har det blitt fôret ut 3600 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer svært begrenset organisk påvirkning fra oppdrettet MOM-B undersøkelse 2013 Resultater fra juli 2013: Lokaliteten blir i juli 2013 klassifisert etter NS 9410 til lokalitetstilstand 2. Lokaliteten har vært i kontinuerlig produksjon i 10 måneder. I løpet av de siste 12 månedene frem mot dato for undersøkelsen har det blitt fôret ut 3302 tonn med høyeste utfôringsintensitet i juni 2013 med 518 tonn. Det ble observert sensoriske og visuelle tegn til organisk belastning av betydning spredt under deler av anlegget. Faunaen bestod primært av de forurensningstolerante artene Capitella capitata og Ophryotrocha sp. Belastningseffektene fra oppdrett ser ut til å være høyere på tidspunktet for denne undersøkelsen ifht forrige undersøkelse i mai Produksjonshistorien ved denne undersøkelsen og forrige undersøkelse er relativt like. Årsaken til en høyere belastningeffekt ved tidspunkt for denne undersøkelsen er trolig en feil på en sensor som medførte til en overfôring på mellom 10 og 12 tonn fôr i perioden 29-30/6-13. LetSea AS Side 21

22 MOM-B undersøkelse 2014 Resultater fra mars 2014: Lokaliteten blir i mars 2014 klassifisert etter NS 9410 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har da vært brakklagt i rundt 4 måneder ved tidspunkt for undersøkelsen. De siste 12 månedene frem mot dato for brakklegging var det utfôret 3911 tonn med høyest utfôringsintensitet i juli 2013 med 753 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere viser noe tegn til organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten, men i en begrenset grad under anleggets sørøstredel. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være lavere sammenlignet med undersøkelsen gjennomført i juli Dette er naturlig da undersøkelsen gjennomført i juli 2013 ble gjennomført på topp produksjon, mens ved tidspunkt for denne undersøkelsen hadde lokaliteten vært brakklagt i rundt 4 måneder. LetSea AS Side 22

23 7. Litteraturliste Fjord standard; metode for gjennomføring av miljøundersøkelse i Fjord Seafood og Fjord Marin. Molvær, J. & J. Knutzen, J. Magnusson, B. Rygg, J. Skei, J. Sørensen Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT veiledning 97: s. Norsk Standard Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. NS 9410, 28 s. Norsk standard Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i marint miljø. NS 9423, 16 s. MOM-B Lokalitet Kokvika 0802, Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS, 19 s. MOM-B Lokalitet Kokvika 1002, Helgeland Havbruksstasjon AS, 19 s. MOM-B Lokalitet Kokvika 1205, Helgeland Havbruksstasjon AS, 20 s. MOM-B Lokalitet Kokvika 1307, Helgeland Havbruksstasjon AS, 22 s. MOM-B Lokalitet Kokvika 1403, Helgeland Havbruksstasjon AS, 22 s. LetSea AS Side 23

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Varpet Rana kommune, Nordland fylke Juni 215 MOM-B Varpet Juni 215 Tittel MOM-B på lokalitet Varpet Juni 215 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS LetSea AS Marine Harvest MOM-B undersøkelse Digermulen Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober 2015 Tittel MOM-B på lokalitet Digermulen Oktober 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest MOM B undersøkelse Lille Åsvær i Dønna kommune Juli 213 Tittel Mom B på lokalitet Lille Åsvær Juli 213 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon har utført en mom

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage 885 Sandnessjøen tlf. 75 7456 Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest MOM B undersøkelse Digermulen i Rødøy kommune Juli 213 Mom B Digermulen Juli 213 Tittel Mom B på lokalitet

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Rapportnavn: Stokkasjøen Mom B 12814 b Erstatter Stokkasjøen Mom B 12814 Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM B undersøkelse Stokkasjøen, Lok nr. 31217 i Vevelstad kommune August 212 Mom B Stokkasjøen

Detaljer

LetSea AS. Selsøyvik Havbruk. MOM-B undersøkelse. Selsøyvær. Rødøy kommune, Nordland fylke September 2015

LetSea AS. Selsøyvik Havbruk. MOM-B undersøkelse. Selsøyvær. Rødøy kommune, Nordland fylke September 2015 LetSea AS Selsøyvær MOM-B september 2015 erstattes av Selsøyvær MOM-B september 2015 utgave A Revidert 13/09/2015 Selsøyvik Havbruk MOM-B undersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke September

Detaljer

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012 S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Kvarøy Fiskeoppdrett MOM B undersøkelse Breivika, Lok nr. 13765 i Lurøy kommune September 2012 Tittel Oppsummering Mom B pålokalitet Breivika, Lok. nr. 13765

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Salmus Akva AS MOM B undersøkelse Juvika i Leirfjord kommune Desember 212 Mom B Juvika Desember 212 Tittel Mom B på lokalitet Juvika, Desember 212 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B - sedimentundersøkelse Utslippspunkt Simanes Slakteri, februar 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni 2017 11272 Øksengård i Saltdal kommune Oppdragsgiver Tittel Organisasjonsnummer 918 901 566 Edelfarm AS v/ Sven Inge Skogvoll MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Brattlia 0-prøve Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.03.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no B - u ndersøkelse Lokalitet Kattholmen I I Tilstand 1 Dato for feltarbeid 29.0 9.1 5 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukst

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen Dato: 23.03.2010 Anlegg: MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Avd Brattøyfisk Lokalitetsnummer: 12872 Konsesjonsnumre: M/Fi 2 Lokalitetens kommune: Frei Rapport nummer: BR105600

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Dato: 21. juni 2011 Anlegg: Atlantic Cod Farms AS Lokalitets nr: 23575 Konsesjons nr: M/HD 10, 13, 14, 15 Kommune: Hareid Rapport nr: BR116456 Lokalitetstilstand:

Detaljer

S A. C - u ndersøkelse. k b v. Lokalitet Kines i Sørfold kommune. Juni 2013

S A. C - u ndersøkelse. k b v. Lokalitet Kines i Sørfold kommune. Juni 2013 S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H C - u ndersøkelse Lokalitet Kines i Sørfold kommune Juni 213 C-undersøkelse Kines juni 213 Helgeland Havbruksstasjon AS Torolv Kveldulvsons gate 39 88 Sandnessjøen

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave.

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave. Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober 2010. Revidert utgave. Akvaplan-niva AS Rapport: 5209.B03 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 1 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 2 Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Kistvika - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten

Detaljer

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Laksåvika Oppfølging Tilstand 1 Dato for feltarbeid 19.04.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Settefisk Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2016 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven - Inge Skogvoll MOM

Detaljer

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Havsund «Maks produksjon» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 13.03.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig ST-Stamfisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 Akva Future AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 185-10-16B Hjartøya Aqua Kompetanse

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Tjeldbergodden Settefiskanlegg Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.01.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Tjeldbergodden Settefisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no B-undersøkelse Lokalitet Osholman Tilstand 2 Dato for feltarbeid 04.11.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig MarineHarvestAS DagfinnBreivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260Sistranda dagfinn@havbrukst jenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Seiskjæret «Maksimal belastning» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 07.01.2016 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Refsnes Laks AS Dagfinn B.Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet

B-undersøkelse for lokalitet B-undersøkelse for lokalitet Oløya NS 9410:2016 Tilstand 1 Feltarbeid 02.06.17 Oppdragsgiver Erviks Laks og ørretas Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Grøneset

B-undersøkelse for lokalitet Grøneset B-undersøkelse for lokalitet Grøneset NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.08.16 Oppdragsgiver Nordic Halibut AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, 31297 Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet 13191 Nordneset, juli 2016. Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Informasjon oppdragsgiver Tittel: B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Djupevika Rapportnummer (s): 0878/17 Lokalitetsnavn: Djupevika Lokalitetsnummer:

Detaljer

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport:

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport: Andfjord AS B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar 2017. Akvaplan-niva AS Rapport: 8615.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296

Detaljer

MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika

MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika Dato feltarbeid: 4. februar 2015 Anlegg: Pure Farming AS Lokalitets nr: Konsesjons nr: Kommune: Averøy Rapport nr: BR1511895 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor:

Detaljer

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 2017 B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 Marine Harvest ASA avdeling Midt Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 68-3-17B LØNNGRUNNEN Rapportens tittel: B-forundersøkelse ved Lønngrunnen,

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer