SAM Notat nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAM Notat nr. 13-2014"

Transkript

1 SAM Notat nr Uni Research Miljø Bergen, MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf

2 Side 2 av 15

3 INNHOLD 1. INNLEDNING MATERIALE OG METODE UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 FIGUR 1. OMRÅDEKART SOM VISER FJORDSYSTEMET RUNDT LOKALITETEN UFØRO RESULTATER... 7 TABELL 1. INFORMASJON FRA MOM B-UNDERSØKELSEN (DELRESULTATER) TABELL 2. TIDLIGERE MOM B-UNDERSØKELSER VED LOKALITETEN... 8 TABELL 3. POSISJON OG VANNDYP PÅ HVERT ENKELT PRØVESTED VED LOKALITETEN FIGUR 2. KARTSKISSE SOM VISER OMTRENTLIG PLASSERING AV ANLEGGET FIGUR 3. ILLUSTRASJON AV ANLEGGET MED STASJONER INNTEGNET LITTERATUR: VEDLEGG VEDLEGGSSKJEMA 1. PRØVERAPPORT FRA MOM B-UNDERSØKELSE VEDLEGGSSKJEMA 2. PRØVESKJEMA B VEDLEGGSSKJEMA 3. PRØVETAKINGSPUNKT, B Side 3 av 15

4 1. Innledning Uni Research Miljø, seksjon for anvendt miljøforskning (SAM-Marin) foretok etter forespørsel fra Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS en kartlegging av miljøforholdene på oppdrettslokaliteten Uføro i Stord kommune (Figur 1). MOM B-undersøkelsen ble gjennomført 18. august 2014 etter Norsk Standard 9410: Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Undersøkelsen ble gjennomført av Torben Lode fra Uni Research Miljø. En kortfattet oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen er vist i Tabell Materiale og metode Posisjonene ble registrert med en håndholdt GPS av typen Garmin etrex20. Bunnkartene er fremstilt ved hjelp av kartprogrammet Olex. Bunnprøver ble samlet med en van Veen grabb med åpning på 250 cm². Undersøkelsen omfattet tre grupper av sediment-parameter; gruppe I (dyr), gruppe II (kjemisk) og gruppe III (sensorisk). Parameterne gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff, der høy poengsum indikerer sterk påvirkning og lav poengsum indikerer liten påvirkning. Se vedleggsskjema 2 og 3. Gruppe I: Forekomst eller fravær av dyr (krepsdyr, børstemark, pigghuder, snegler, skjell) større en 1 mm i sedimentet. Kun dyr som lever nede i sedimentet (gravende dyr, infauna) er gjeldende. Gruppe II: Kjemisk undersøkelse omfatter måling av surhetsgrad (ph) og redokspotensiale (Eh) i sedimentet. Målingene ble utført med to portable SevenGo ph/eh metere (Mettler Toledo). Redokspotensialet ble målt med redokselektrode (InLab Redox) av typen Ag/AgClelektrode fylt med en 3M KCl-løsning. Gruppe III: Sensorisk undersøkelse av sedimentprøvene omfatter registrering av gassbobler, farge, lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse. Side 4 av 15

5 3. Undersøkelsesområdet Lokaliteten ligger på øst siden av Stord, i Langenuen like utenfor Jektavik (Figur 1). Langenuen er et langstrakt nord-sør gående strømsund som strekker seg fra Bjørnafjorden i nord til Hardangerfjorden i sør. På lokaliteten lå det et ringanlegg bestående av 6 stk. 160 m ringer da undersøkelsen ble gjennomført. Ringanlegget er nytt fra mars Før dette lå det på lokaliteten et stålanlegg bestående av 8 bur à 25 x 25 m og 2 stk. 160 m ringer. Det nye ringanlegget ligg noe lenger ut mot midten av Langenuen enn det gamle stålanlegget. Det er følgelig opprettet helt nye undersøkelsesstasjoner for denne MOM B undersøkelsen. Bunnen under anlegget skråner bratt i østlig retning ned mot 300 meter dybde i midten av Langenuen like utenfor lokaliteten. Dybden under anlegget ble målt fra 147 meter til 260 meter (Figur 2, Tabell 3). Anlegget var sist brakklagt i perioden november 2012 til mars Neste planlagte brakkleggingsperiode er tenkt fra desember 2014 til mars Undersøkelsen ble utført på maks produksjon og det var fisk i alle ringene ved undersøkelsestidspunktet. Anlegget har en MTB på 3120 tonn. Produksjon og fôrforbruk for foregående år er vist i Tabell 2. MOM B undersøkelser ved den gamle lokalitetskonfigurasjonen har vist meget gode forhold med lokalitetstilstand 1 - «meget god» i 2009 og 2011 (Hansen, 2009, 2011). Resultat fra siste års undersøkelser er oppsummert i Tabell 2. Side 5 av 15

6 Figur 1. Områdekart som viser fjordsystemet rundt lokaliteten Uføro. Lokaliteten er markert med en hvit sirkel. Kartkilde: Fiskeridirektoratet. Side 6 av 15

7 4. Resultater Det ble samlet prøver fra 10 stasjoner på lokaliteten (Figur 2 og 3 samt Tabell 3). Det ble samlet bare mindre mengder grovsediment fra stasjonene. Alle undersøkte stasjoner er av denne grunn vurdert som hardbunnstasjoner iht. gjeldende standard NS9410:2007. Stasjon 8 og stasjon 9 ble i tillegg funnet å ha steinbunn. Ved alle undersøkte stasjoner ble det notert for skråbunn. Tross vanskelige grabbforhold med lite sediment ble det funnet dyr ved alle 10 stasjonene undersøkt. Ved 6 stasjoner ble det funnet små mengder pigghuder, ved 9 stasjoner varierende mengder børstemark, og ved 5 stasjoner små til moderat mengde skjell. Noen av skjellene funnet var imidlertid epifauna (lever oppå substrat, f. eks. stein og berg) og ikke infauna. Tilstand for gruppe I ble A. Kjemiske målinger (ph og E h ) var ikke mulig å gjennomføre ved noen av de undersøkte stasjonene grunnet for lite sediment. Sensoriske parametere kunne bare vurderes for 3 av de undersøkte stasjonene grunnet svært lite sediment i prøvene. Alle de 3 stasjonene vurdert for sensoriske parametere hadde lyst/grått sediment, fri for lukt og gass, var uten slam og bestod av svært små mengder grovkorna sedimenter. Samlet indeks ble 0,0. Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 for gruppe III. Samlede middelverdier for gruppe II og III (hardbunnstasjoner inkludert) ble 0,0. Dette gir samlet tilstandsklasse 1. Området under anlegget domineres av fjellbunn og skråbunn med lite sedimenter. Også de 3 stasjonene som ble vurdert for sensoriske parametere hadde såpass lite sediment at de i hovedsak ble vurdert å være hardbunnstasjoner. Det forekommer varierende mengder ulike dyr i prøvene fra de undersøkte stasjonene. Spesielt fremtredende er noe høye konsentrasjoner av børstemark ved enkelte stasjoner og tilstedeværelse av mye Capitella capitata i en av prøvene. Nedbryterorganismer har en viktig effekt i å hindre opphopning av organisk materiale. Utover de noe høye konsentrasjonene børstemark ved enkelte stasjoner er det ingen spor av anleggsdriften i prøvene fra de undersøkte stasjonene. MOM B-undersøkelsen viser totalt sett gode forhold ved anlegget. Tidligere undersøkelser har vist de samme gode forholdene for området (Hansen, 2009, 2011). Side 7 av 15

8 Resultatene fra undersøkelsen i august 2014 gir Lokalitetstilstand 1 Meget god, ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2007. Frekvens for B-undersøkelser på lokaliteter med lokalitetstilstand 1 Meget god er annen hvert år dersom undersøkelsen er foretatt i en periode hvor fôringen er på sitt høyeste (NS 9410:2007). Tabell 1. Informasjon fra MOM B-undersøkelsen (delresultater). Resultater fra MOM-B/NS-9410-undersøkelse (delresultater): Ant. grabbstasjoner: 10 Ant. grabbhugg 29 Sedimenttype: Dominerende: Mindre dominerende: Minst dominerende: (skjema B2) Grus Sand - Antall grabbstasjoner (gruppe II og III) med følgende tilstand (info fra skjema B2) : Tilstand 1 10 Tilstand 3 Tilstand 2 Tilstand 4 Indeks og MOM-B-tilstand (1-4) Indekstall illustrert Tabell 2. Tidligere MOM B-undersøkelser ved lokaliteten (ny lokalitetskonfigurasjon fra mars 2013). Utfôret og produsert mengde oppgitt per år. MOM B undersøkelser Produksjonsdata Lokalitetstilstand Biomasse* Dato Årstall Utfôret (tonn) Produsert (tonn) (NS 9410) (tonn) t t *Biomasse ved undersøkelsestidspunktet Side 8 av 15

9 Tabell 3. Posisjon og vanndyp på hvert enkelt prøvested ved lokaliteten. Prøvenr. Posisjon Dyp (m) st N Ø 147 st N Ø 175 st N Ø 182 st N Ø 181 st N Ø 184 st N Ø 203 st N Ø 238 st N Ø 251 st N Ø 256 st N Ø 260 Side 9 av 15

10 Figur 2. Kartskisse som viser omtrentlig plassering av anlegget. Prøvesteder omkring anlegget er nummerert fra 1 til 10. Kartkilde: Olex. Side 10 av 15

11 Figur 3. Illustrasjon av anlegget med stasjoner inntegnet. Tilstanden er beregnet ut fra middelverdi for grupp e II og III og er vist med fargekoder. Bløtbunnsta s joner: sirkel; Hardbunnstasjoner: trekant. MOM - B undersøkelse, Lokalitet Uføro, august, 2014 P.nr: Side 11 av 15

12 5. Litteratur: Hansen, E Resipientundersøkelse, MOM B, Lokalitet Uføro. 10 s. Hansen, E Resipientundersøkelse, MOM-B, Lokalitet Uføro. 10 s. Norsk Standard NS Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Norges Standardiseringsforbund. Side 12 av 15

13 6. Vedlegg Vedleggsskjema 1. Prøverapport fra MOM B-undersøkelse Side 13 av 15

14 Vedleggsskjema 2. Prøveskjema B1 Side 14 av 15

15 Vedleggsskjema 3. Prøvetakingspunkt, B2 Side 15 av 15

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr. S RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr, 5 Begrenset distribusjon varierende etter Innhold (Restricted distribution) DYRKING AV

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6232-2011

RAPPORT L.NR. 6232-2011 RAPPORT L.NR. 6232-2011 Marinbiologiske undersøkelser i forbindelse med oljeutslipp fra M/S Full City. Undersøkelser av flora og fauna i littoral- og sublittoralsonen (Sluttrapport) Norsk institutt for

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005 Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993- med kort oppsummering av tidligere undersøkelser Undersøkelsene 1993- er utført av Jørpeland Ungdomsskole v/jarle Neverdahl, og er rapportert av Fylkesmannen

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold RAPPORT L.NR. 6572-2013 Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold Rett fra nettet «Texturisert» Paint brush Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras VEDLEGG 4. Delrapport: Ugrasvirkning av ulike jorddekkematerialer, forsøk ved Planteforsk Særheim og ved Planteforsk Plantevernet på Ås. Inger S. Fløistad 1 og Arne Sæbø 2, 1 Planteforsk Plantevernet,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009 Rapport 2-2 Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 29 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2-2 Antall sider: 35 Tittel : Forfatter : Oppdragsgiver : Kartlegging

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer