Helgeland Havbruksstasjon AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Havbruksstasjon AS"

Transkript

1 Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest MOM B undersøkelse Lille Åsvær i Dønna kommune Juli 213

2 Tittel Mom B på lokalitet Lille Åsvær Juli 213 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon har utført en mom B på lokalitet Lille Åsvær i Juli 213. Lokaliteten blir i juli 213 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har produsert 628 tonn og utfôret 6666 tonn siste 12 måneder. Vurderinger knyttet til visuelle og sensoriske parametere indikerer gode forhold under store deler av anlegget, og en avgrenset organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten ved enkelte stasjoner. Faunaen var primært dominert av ulike forurensningstolerante arter, men det var også et lite innslag av arter som er sensitive for organisk belastninger. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være noe høyere på tidspunktet for denne undersøkelsen ifht forrige undersøkelse i november 212. Dette er naturlig da det har vært kontinuerlig produksjon på lokaliteten siden forrige undersøkelse. De belastningseffektene som nå registreres er avgrenset til en liten del av anlegget. Dato 17/7-13 For Helgeland Havbruksstasjon AS For Helgeland Havbruksstasjon As Are Andreassen Moe Biolog, miljøtjenesten Ragnhild Hanche-Olsen Fiskehelsebiolog, fiskehelse og miljø mob mob Helgeland Havbruksstasjon As Side 2

3 Helgeland Havbruksstasjon AS Torolv Kveldulvsons gate Sandnessjøen / MOMB-undersøkelse lokalitet Lille Åsvær Informasjon oppdragsgiver : Rapport tittel: MOM B-undersøkelse, lokalitet Lille Åsvær 199 Rapport-nummer: Lokalitetens navn: Lille Åsvær Lokalitetsnummer: 199 Kartkoordinater: N Ø Fylke: Nordland Kommune: Dønna MTB-tillatelse: 624 tonn Driftsleder: Arnulf Bernhardsen Oppdragsgiver: Marine Harvest Norway AS, Anders Laugsand Biomasse/produksjonsstatus ved dato undersøkelse : Fiskegruppe: 122 G Biomasse ved u.søkelse: 472 tonn MTB Utforet mengde: 6666 tonn Produsert mengde: 628 tonn Type/tidspunkt for undersøkelse Maks biomasse: x Oppfølgende u.søkelse: Brakklegging: Ny lokalitet/utvidelse: Resultater fra MOM-B/NS-941-undersøkelse (hovedresultater) : Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand Gr. I Fauna:,3 Gr I Fauna: A Gr. II ph/eh: 1,3 Gr II ph/eh: 2 Gr. III Sensorikk:,59 Gr III Sensoriskk: 1 Gr II+III:,98 Gr. II + III: 1 Dato feltarbeid: 8/7-13 Dato rapport: 17/7-13 Lokalitetstilstand, iht NS 941: 1 Ansvarlig feltarbeid: Signatur: Are Andreassen Moe Helgeland Havbruksstasjon As Side 3

4 Innhold Tabelloversikt... 5 Figuroversikt Innledning Materiale og metode Aktuelle parametere ved MOM undersøkelse Fauna ph/ E h Gassbobler Farge, lukt og konsistens til sedimentet Grabbvolum Slamtykkelse Sedimentkjemiske undersøkelser og kornfordeling ph og E h Bunntopografi Semikvalitativ faunavurdering Opplysninger om undersøkelsen... 9 Oppdragsgiver... 9 Lokalitet Lokalitet Lille Åsvær Bakgrunn for undersøkelsen Produksjonshistorie Lille Åsvær Plassering av prøvestasjoner Bunntopografiske forhold på lokalitet Lille Åsvær Resultater Feltundersøkelse av bunnsediment Kjemiske og sensoriske sedimentparametre Faunavurderinger MOM-skjemaer Oppsummering miljøtilstand lokalitet Lille Åsvær MOM undersøkelse Historikk MOM undersøkelse MOM undersøkelse MOM undersøkelse MOM undersøkelse Helgeland Havbruksstasjon As Side 4

5 MOM undersøkelse MOM undersøkelse Litteraturliste Tabelloversikt Tabell 1. Oppsummering av stasjonsplasseringer med bunnforhold, Lille Åsvær 8/ Tabell 2. Skjema for prøvetakingssteder Lille Åsvær 8/ Tabell 3. Prøveskjema felt Lille Åsvær 8/ Tabell 4: Informasjon fra MOM-B undersøkelsen (delresultater) Tabell 5: Historiske MOMB-undersøkelser ved lokaliteten: Figuroversikt Figur 1. Plassering av lokalitet Lille Åsvær... 9 Figur 2. Stasjoner for prøvetaking Lille Åsvær 8/7-13, kryss med stasjonsnavn markerer posisjoner for grabbing på hovedbildet. Plassering av anlegg innfelt Figur 3. Bunnformasjon i området for lokalitet Lille Åsvær, samt oppmerkinger for olex Figur 4. 3D bunnformasjon under anlegg Lille Åsvær sett fra vest Figur 5. 3D bunnformasjon under anlegg Lille Åsvær sett fra vest Figur 6. Grabbskudd st. 4 (tilstand 1, sediment bestående av sand med innslag av skjellsand og grus) og st.9 (tilstand 2, gassbobler, sediment bestående av skjellsand med innslag av sand) Figur 7. Oversikt tilstand ved de ulike stasjonene Helgeland Havbruksstasjon As Side 5

6 1. Innledning Havbruksnæringen ønsker å sikre fisken gode miljøforhold slik at grunnlaget legges for god vekst og helse. Næringen bør unngå at anleggene påvirker miljøet unødvendig, eller at oppdrettsvirksomheten skader naturen. Overbelastning av lokaliteter og opphopning av organisk stoff i form av fôrrester og ekskrementer kan være en bakenforliggende årsak til mistrivsel, dårlig vekst og sykdom med etterfølgende spredning av smittestoffer og bruk av legemidler. Organisk stoff kan dermed ha betydning for flere typer miljøpåvirkning, selv om effekten er størst på bunnen under anleggene. NS 941 legger hovedvekten på metoder for å bestemme bunntilstanden på og omkring oppdrettslokalitetene. Utslippene fra et oppdrettsanlegg består av store partikler (spillfôr og intakte fekalier), svevepartikler (fôrstøv og knuste fekalier) og oppløste stoffer (næringssalter, organiske forbindelser o.s.v.). Disse utslippstypene har forskjellig spredningspotensiale, og påvirker vannmassene og bunnen i ulik avstand fra matfiskanlegget. Rundt et anlegg dannes det soner som påvirkes forskjellig, og der en bruker forskjellige miljøstandarder. MOM B er en miljøundersøkelse som primært benyttes i anleggets nærsone. MOM B-undersøkelsen er en enkel trendovervåking av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. B- undersøkelsen omfatter tre grupper sedimentparametere og alle parametere gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff. Parametrene består av en kjemisk-, sensorisk- og faunaundersøkelse. Det tas minimum 1 grabbskudd fra området i og omkring lokaliteten/ matfiskanlegget. C-undersøkelsen er en undersøkelse av bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). Hoveddelen er en undersøkelse av faunaen, og denne utføres primært etter NS C-undersøkelsen skal gi inngående kunnskap om miljøtilstanden i fjern- og overgangssonen og inn mot nærsonen til oppdrettsanlegg. Helgeland Havbruksstasjon As Side 6

7 2. Materiale og metode Mom B Lille Åsvær 213 Undersøkelsen ble utført 8. Juli 213. Feltundersøkelser er utført av Are Andreassen Moe. Rapportering er utført av Helgeland Havbruksstasjon ved Are Andreassen Moe. Miljøundersøkelsen er utført etter NS 941. For uttak av sedimentprøver ble det benyttet en van Veen-grabb som tilfredsstiller kravene i NS 941. Alle prøver er tatt fra båt og posisjonsbestemt med GPS Aktuelle parametere ved MOM undersøkelse De aktuelle parametrene er beskrevet i NS Fauna Forekomst eller fravær av fauna større enn 1 mm ekskl. børstemarken Malacoceros fuliginosus ph/ Eh Kvantitativ undersøkelse der parametrene vurderes etter en skala fra til Gassbobler Forekomst eller fravær Farge, lukt og konsistens til sedimentet Kvalitativ undersøkelse der parametrene vurderes etter en skala fra Grabbvolum Graderes i skala fra Slamtykkelse Tykkelse måles og graderes i skala fra -2 I tillegg så benytter undersøkelsen et skjema hvor flere støtteparametere inngår, se side 12 og 13 i NS 941. Helgeland Havbruksstasjon As Side 7

8 2.2. Sedimentkjemiske undersøkelser og kornfordeling Det ble foretatt visuell og sensorisk beskrivelse av farge, bakteriebelegg, organisk lag, synlig dyreliv, lukt og gassbobler ph og Eh Kjemiske undersøkelser i felt består av måling av ph og redokspotensial (Eh) og målingene blir utført med en phm 21 Radiometer analytical med ph-elektrode, platinaelektrode og AG/AgCl-elektrode med KCl-løsning som referanseelektrode Bunntopografi For vurdering av bunntopografi ble det benyttet Olex system Semikvalitativ faunavurdering Miljøundersøkelsen er gjennomført i henhold til NS-941 som beskriver hvilke krav som settes til miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegg. Mom-undersøkelsene oppfyller offentlige krav samt at oppdragsgiver får et godt bilde på bæreevnen ved sine lokaliteter og påvirkningen på miljøet. I undersøkelsene inngår faunavurdering som baserer seg på inndeling i arter hvor det spesielt fokuseres på indikatorarter som er forbundet med organiske belastninger fra akvakulturvirksomhet. Målet er at produksjonen skal tilpasses bæreevnen på de ulike lokalitetene. Helgeland Havbruksstasjon As Side 8

9 3. Opplysninger om undersøkelsen Oppdragsgiver Oppdragsgiver Kontaktperson Ansvarlig felt Adresse Oppdrag Marine Harvest Anders Laugsand Are Andreassen Moe Sentrum Næringshage, 88 Sandnessjøen Mom B Lokalitet Lokalitet Lille Åsvær Kommune Dønna Fylke Nordland Lokalitetsnummer Lokalitet Lille Åsvær Lokalitet Lille Åsvær ligger i Dønna kommune, Nordland fylke. Lokaliteten er plassert mellom en rekke holmer og skjær under fellesbetegnelsen Lille Åsvær. Lille Åsvær er igjen en del av øygruppen Åsvær som ligger nordvest om kommunene Dønna og Herøy. Figur 1. Plassering av lokalitet Lille Åsvær Helgeland Havbruksstasjon As Side 9

10 4.1. Bakgrunn for undersøkelsen Miljøundersøkelsen inngår i den generelle miljøoppfølgingen av lokalitetene til Marine Harvest as Produksjonshistorie Lille Åsvær Det er produsert 628 tonn på lokaliteten på den aktuelle generasjonen. Per 8/7-13 stod det 472 tonn fisk på lokaliteten. En oppsummering av produksjonsdata finnes på side Plassering av prøvestasjoner Prøvetakingsstasjonene er gjort ut i fra retningslinjer i NS 941. Stasjonene dekket hele anlegget og dets ytterpunkter. Figur 2. Stasjoner for prøvetaking Lille Åsvær 8/7-13, kryss med stasjonsnavn markerer posisjoner for grabbing på hovedbildet. Plassering av anlegg innfelt. Det ble foretatt 12 grabbskudd på lokaliteten hvorav 1 skudd hadde prøveinnhold som egnet seg for ph/eh-målinger. Bomskudd skyldtes at stein klemte seg fast i grabbåpningen og innholdet rant ut. Helgeland Havbruksstasjon As Side 1

11 Tabell 1. Oppsummering av stasjonsplasseringer med bunnforhold, Lille Åsvær 8/7-13 St Beskrivelse Dyp Nord Min Sek Øst Min Sek Sand med innslag av skjellsand. >4 Capitella capitata, >15 Ophryotrocha sp., >5 andre 1 børstemark Sand med innslag av skjellsand. >2 Capitella capitata Sand med innslag av skjellsand. 4 Malacoceros fuliginosa, >3 Capitella capitata, >5 Ophryotrocha sp., >15 andre børstemark Sand med innslag av skjellsand og grus. >1 Capitella capitata Skjellsand med innslag av sand. >7 Capitella capitata Skjellsand med innslag av sand. 3 Malacoceros fuliginosa, >2 Capitella capitata og >2 andre børstemark Sand med innslag av skjellsand. >25 Capitella capitata og >35 andre børstemark Skjellsand med innslag av sand. 1 Malacoceros fuliginosa >6 Capitella capitata, >25 Ophryotrocha sp., >5 andre børstemark Skjellsand med innslag av sand. >2 Capitella capitata, >3 andre børstemark Skjellsand med innslag av sand. >1 Capitella capitata, >5 Ophryotrocha sp., >25 andre 1 børstemark Helgeland Havbruksstasjon As Side 11

12 4.4. Bunntopografiske forhold på lokalitet Lille Åsvær Lokaliteten er plassert i et sund mellom en rekke øyer, bunnen i dette sundet danner en renne i terrenget som skrår sørvest og munner ut i et dypere område mellom flere småøyer. Dypet skrår fra rundt 5 meter under anlegget til 75 meter i området utenfor. Figur 3. Bunnformasjon i området for lokalitet Lille Åsvær, samt oppmerkinger for olex Helgeland Havbruksstasjon As Side 12

13 Figur 4. 3D bunnformasjon under anlegg Lille Åsvær sett fra vest Figur 5. 3D bunnformasjon under anlegg Lille Åsvær sett fra vest Helgeland Havbruksstasjon As Side 13

14 5. Resultater 5.1. Feltundersøkelse av bunnsediment Kjemiske og sensoriske sedimentparametre Bunnen under lokalitet Lille Åsvær består av skjellsand og sand med innslag av grus. Det ble ikke registrert misfarging av sediment, men noe lukt av H2S ved 6/1 stasjoner. Konsistensen var myk ved stasjon 2 og 7. Det var rester av fekalier ved 5/1 stasjoner. Feltmålinger av ph og redoks fikk tilstand 1 (Beste score) til 3 etter veiledende tabell i NS Figur 6. Grabbskudd st. 4 (tilstand 1, sediment bestående av sand med innslag av skjellsand og grus) og st.9 (tilstand 2, sediment bestående av skjellsand med innslag av sand) Faunavurderinger I NS 941 settes skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. Det var forekomster av gravende bunndyr ved 1/1 stasjoner under anlegget. Faunaen bestod hovedsakelig av forurensningstolerante og opportunistiske arter som eks. Capitella capitata og Ophryotrocha sp., men det var også innslag av andre typer børstemark og krepsdyr. Malacoceros fuliginosus ble observert på 3 stasjoner. Dette er en art som er utpreget forurensningstolerant og må ses på som negativ. Helgeland Havbruksstasjon As Side 14

15 5.2. MOM-skjemaer Tabell 2. Skjema for prøvetakingssteder Lille Åsvær 8/7-13 Prøvetakingssted (nr) Dyp (m) Antall forsøk Bobling ( i prøve) Primærsediment Grus (x) Skjellsand (x) (x) (x) (x) x x (x) x x x Sand x x x x (x) (x) x (x) (x) (x) Mudder Silt Leire Fjellbunn Steinbunn Pigghuder Krepsdyr 1 Skjell Børstemark >6 >2 >5 >1 >7 >2 >6 >9 >5 >4 Andre dyr Malacoceros fuliginosa Beggiatoa Fôr Fekalier x x x x x Kommentarer Sand med innslag av skjellsand. >4 Capitella capitata, >15 Ophryotrocha sp., >5 andre børstemark. Sand med innslag av skjellsand. >2 Capitella capitata. Sand med innslag av skjellsand. 4 Malacoceros fuliginosa, >3 Capitella capitata, >5 Ophryotrocha sp., >15 andre børstemark. Sand med innslag av skjellsand og grus. >1 Capitella capitata Skjellsand med innslag av sand. >7 Capitella capitata Skjellsand med innslag av sand. 3 Malacoceros fuliginosa, >2 Capitella capitata og >2 andre børstemark Sand med innslag av skjellsand. >25 Capitella capitata og >35 andre børstemark. Skjellsand med innslag av sand. 1 Malacoceros fuliginosa >6 Capitella capitata, >25 Ophryotrocha sp., >5 andre børstemark. Skjellsand med innslag av sand. >2 Capitella capitata, >3 andre børstemark. Skjellsand med innslag av sand. >1 Capitella capitata, >5 Ophryotrocha sp., >25 andre børstemark. Helgeland Havbruksstasjon As Side 15

16 Tabell 3. Prøveskjema felt Lille Åsvær 8/7-13 Gr Parameter Poeng Ind I Dyr > 1mm Ja () Nei (1) 1 1 1,3 Tilstand gr.i A II ph målt verdi 7,6 6,9 7,6 7,7 7,7 7,6 6,9 7,3 6,9 7,5 - Eh (mv) målt verdi ref.pot ph/eh Poeng, tillegg D ,3 Tilstand (prøve) Tilstand gr. II 2 Buffertemp Sjøvannstemp 11 Sedimenttemp 8 Ph sjø: 8,1 Eh sjø: 7 Referanseelektrode III Gass bobler Ja (4) Nei () Farge Lukt Konsistens Grabbvolum (v) Slamtykkelse (v) Lys/grå () Brun/sort (2) Ingen () Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Myk (2) 2 2 Løs (4) v < 1/4 () 1/4 < v < 3/4 (1) v > 3/4 (2) t < 2 cm () 2 < t < 8 cm (1) t > 8 cm (2) Sum Korr sum,44,88,66,44,88 1,1,66,66,22,59 Tilstand (prøve) Tilstand gr.iii 1 Middelverdi gruppe II og III,22 1,94,83,22,94 2,5,83 1,83,61,98 Tilstand gr. II og III 1 ph/eh Korr.sum Index Middelverdi Tilstand < 1,1 1 1,1 -< 2,1 2 2,1 -< 3,1 3 -> 3,1 4 Tilstand Gruppe II og Gruppe 1 III Lokalitetstilstand A 1,2,3,4 1,2,3,4 4 1,2,3 1,2, LOKALITETSTILSTAND 1 Helgeland Havbruksstasjon As Side 16

17 Figur 7. Oversikt tilstand ved de ulike stasjonene Helgeland Havbruksstasjon As Side 17

18 6. Oppsummering miljøtilstand lokalitet Lille Åsvær 6.1. MOM undersøkelse Oppsummering av resultater er gitt i Tabell 4. Lokaliteten blir i juli 213 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har produsert 628 tonn og utfôret 6666 tonn siste 12 måneder. Vurderinger knyttet til visuelle og sensoriske parametere indikerer gode forhold under store deler av anlegget, og en avgrenset organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten ved enkelte stasjoner. Faunaen var primært dominert av ulike forurensningstolerante arter, men det var også et lite innslag av arter som er sensitive for organisk belastninger. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være noe høyere på tidspunktet for denne undersøkelsen ifht forrige undersøkelse i november 212. Dette er naturlig da det har vært kontinuerlig produksjon på lokaliteten siden forrige undersøkelse. De belastningseffektene som nå registreres er avgrenset til en liten del av anlegget. Tabell 4: Informasjon fra MOM-B undersøkelsen (delresultater) Resultater fra MOM-B/NS-941-undersøkelse (delresultater): Ant. Grabbstasjoner: 1 Ant. Grabbhugg 12 Sedimenttype: Dominerende: Mindre dominerende: Minst dominerende: (skjema B2) Skjellsand Sand Grus Antall grabbstasjoner (gruppe II og III) med følgende tilstand (info fra skjema B2) : Tilstand 1 7 Tilstand 3 Tilstand 2 3 Tilstand 4 Indeks og MOMB-tilstand (1-4) Indeks-tall illustrert Helgeland Havbruksstasjon As Side 18

19 6.2. Historikk Lokaliteten fikk sist gjennomført MOM B undersøkelse i november 212. Tabell 5 oppsummerer utførte miljøundersøkelser ved lokaliteten. Tabell 5: Historiske MOMB-undersøkelser ved lokaliteten: Dato feltarbeid Gen.: Lokalitetstilstand (iht NS 941) Biomasse ved u.søk. Utforet mengde: Produsert mengde: Mars Brakk G G G MOM undersøkelse 26 Resultater fra mars 26: Lille Åsvær er en lokalitet med stor bæreevne. Organisk materiale fra oppdrettet fraktes effektivt bort fra utslippspunktet, og sedimentet under anlegget viser ikke tegn på vesentlig akkumulering. Faunaen under anlegget er preget av de organiske utslippene, men sett i lys av belastningen så er påvirkningene begrensede og lokalisert til nærsonen til anlegget. Strømforholdene er undersøkt og funnet gunstige for merdbasert oppdrett. De hydrografiske forholdene er svært gode. Med et driftsopplegg hvor det legges inn lengre brakkleggingsperioder enn det som nå er tilfelle, så vil Lille Åsvær kunne håndtere store mengder organiske belastninger (også større enn i dag), uten at lokaliteten forringes eller omkringliggende miljø blir skadelidende MOM undersøkelse 27 Resultat fra miljøundersøkelse i september 27: Lokaliteten blir i september 27 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten hadde da fôret ut ca tonn siste 12 måneder. Helgeland Havbruksstasjon As Side 19

20 MOM undersøkelse 29 Resultat fra miljøundersøkelse i juli 29: Helgeland Havbruksstasjon har gjennomført en MOM B undersøkelse på lokalitet Lille Åsvær i juli 29. Lokaliteten blir i juli 29 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten hadde da fôret ut ca. 356 tonn de siste 12 månedene. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer organisk belastning lengst vest og sørøst i anlegget. Bunnforholdene forøvrig i anlegget var i mye mindre grad påvirket av organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten MOM undersøkelse 21 Resultat fra miljøundersøkelse i april 21: Lokaliteten blir i april 21 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har vært brakklagt siden januar 21. I løpet av de siste 12 månedene har det blitt fôret ut 6636 tonn med høyest utfôringsintensitet i august 29 med 165 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer liten grad av organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten og at lokaliteten restitueres bra MOM undersøkelse 211 Resultat fra miljøundersøkelse i oktober 211: Lokaliteten blir i oktober 211 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 2. Lokaliteten har i løpet av de siste 12 månedene fôret ut 9359 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten under den sørlige delen av lokaliteten spesielt med innsalg av slamhull. Helgeland Havbruksstasjon As Side 2

21 MOM undersøkelse 212 Resultat fra miljøundersøkelse i november 212: Lokaliteten blir i november 212 klassifisert etter NS 941 til lokalitetstilstand 1. Lokaliteten har produsert 1971 tonn og utfôret 29 tonn. Vurderinger knyttet til fauna, visuelle og sensoriske parametere indikerer gode forhold under anlegget i nord, og en avgrenset organisk belastning knyttet til oppdrettsvirksomheten i sør hvor det ble funnet en enkel slamlomme. Faunaen var primært dominert av ulike forurensningstolerante arter, men det var også et lite innslag av arter som er sensitive for organisk belastninger. Belastningseffektene fra oppdrettet ser ut til å være noe lavere på tidspunktet for denne undersøkelsen ifht forrige undersøkelse i oktober 211. Dette er naturlig da det har vært kontinuerlig produksjon i rundt et år lengre på tidspunktet for undersøkelsen i 211 kontra 212. De belastningseffektene som nå registreres er avgrenset til en liten del av anlegget. Helgeland Havbruksstasjon As Side 21

22 7. Litteraturliste Fjord standard; metode for gjennomføring av miljøundersøkelse i Fjord Seafood og Fjord Marin. Molvær, J. & J. Knutzen, J. Magnusson, B. Rygg, J. Skei, J. Sørensen Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT veiledning 97:3. 36 s. Norsk Standard. 27. Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. NS 941, 28 s. Norsk standard Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i marint miljø. NS 9423, 16 s. Miljøundersøkelse Lokalitet Lille Åsvær 26, Fjord Forsøksstasjon Helgeland, 26 s. Mom B Lokalitet Lille Åsvær 97, Fjord Forsøksstasjon Helgeland, 18 s. Mom B Lokalitet Lille Åsvær 79, Helgeland Havbruksstasjon, 17 s. Mom B Lokalitet Lille Åsvær 14, Helgeland Havbruksstasjon, 17 s. Mom B Lokalitet Lille Åsvær 111, Helgeland Havbruksstasjon, 21 s. Mom B Lokalitet Lille Åsvær 1211, Helgeland Havbruksstasjon, 21 s. Helgeland Havbruksstasjon As Side 22

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage 885 Sandnessjøen tlf. 75 7456 Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest MOM B undersøkelse Digermulen i Rødøy kommune Juli 213 Mom B Digermulen Juli 213 Tittel Mom B på lokalitet

Detaljer

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS LetSea AS Marine Harvest MOM-B undersøkelse Digermulen Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober 2015 Tittel MOM-B på lokalitet Digermulen Oktober 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse

Detaljer

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012 S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Kvarøy Fiskeoppdrett MOM B undersøkelse Breivika, Lok nr. 13765 i Lurøy kommune September 2012 Tittel Oppsummering Mom B pålokalitet Breivika, Lok. nr. 13765

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Varpet Rana kommune, Nordland fylke Juni 215 MOM-B Varpet Juni 215 Tittel MOM-B på lokalitet Varpet Juni 215 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Rapportnavn: Stokkasjøen Mom B 12814 b Erstatter Stokkasjøen Mom B 12814 Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM B undersøkelse Stokkasjøen, Lok nr. 31217 i Vevelstad kommune August 212 Mom B Stokkasjøen

Detaljer

Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS

Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS LetSea AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Kokvika Lurøy kommune, Nordland fylke August 2015 Tittel MOM-B på lokalitet Kokvika August 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse på lokalitet

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

LetSea AS. Selsøyvik Havbruk. MOM-B undersøkelse. Selsøyvær. Rødøy kommune, Nordland fylke September 2015

LetSea AS. Selsøyvik Havbruk. MOM-B undersøkelse. Selsøyvær. Rødøy kommune, Nordland fylke September 2015 LetSea AS Selsøyvær MOM-B september 2015 erstattes av Selsøyvær MOM-B september 2015 utgave A Revidert 13/09/2015 Selsøyvik Havbruk MOM-B undersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke September

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Salmus Akva AS MOM B undersøkelse Juvika i Leirfjord kommune Desember 212 Mom B Juvika Desember 212 Tittel Mom B på lokalitet Juvika, Desember 212 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B - sedimentundersøkelse Utslippspunkt Simanes Slakteri, februar 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Brattlia 0-prøve Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.03.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni 2017 11272 Øksengård i Saltdal kommune Oppdragsgiver Tittel Organisasjonsnummer 918 901 566 Edelfarm AS v/ Sven Inge Skogvoll MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Dato: 21. juni 2011 Anlegg: Atlantic Cod Farms AS Lokalitets nr: 23575 Konsesjons nr: M/HD 10, 13, 14, 15 Kommune: Hareid Rapport nr: BR116456 Lokalitetstilstand:

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no B - u ndersøkelse Lokalitet Kattholmen I I Tilstand 1 Dato for feltarbeid 29.0 9.1 5 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukst

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

S A. C - u ndersøkelse. k b v. Lokalitet Kines i Sørfold kommune. Juni 2013

S A. C - u ndersøkelse. k b v. Lokalitet Kines i Sørfold kommune. Juni 2013 S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H C - u ndersøkelse Lokalitet Kines i Sørfold kommune Juni 213 C-undersøkelse Kines juni 213 Helgeland Havbruksstasjon AS Torolv Kveldulvsons gate 39 88 Sandnessjøen

Detaljer

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Kistvika - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Laksåvika Oppfølging Tilstand 1 Dato for feltarbeid 19.04.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Settefisk Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen Dato: 23.03.2010 Anlegg: MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Avd Brattøyfisk Lokalitetsnummer: 12872 Konsesjonsnumre: M/Fi 2 Lokalitetens kommune: Frei Rapport nummer: BR105600

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Havsund «Maks produksjon» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 13.03.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig ST-Stamfisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 Akva Future AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 185-10-16B Hjartøya Aqua Kompetanse

Detaljer

MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika

MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika MOM B undersøkelse (NS 9410); Sveggevika Dato feltarbeid: 4. februar 2015 Anlegg: Pure Farming AS Lokalitets nr: Konsesjons nr: Kommune: Averøy Rapport nr: BR1511895 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor:

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Tjeldbergodden Settefiskanlegg Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.01.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Tjeldbergodden Settefisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no B-undersøkelse Lokalitet Osholman Tilstand 2 Dato for feltarbeid 04.11.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig MarineHarvestAS DagfinnBreivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260Sistranda dagfinn@havbrukst jenesten.no

Detaljer

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport:

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport: Andfjord AS B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar 2017. Akvaplan-niva AS Rapport: 8615.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296

Detaljer

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave.

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave. Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober 2010. Revidert utgave. Akvaplan-niva AS Rapport: 5209.B03 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 1 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 2 Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

MOM B undersøkelse (NS 9410); Rundreimstranda

MOM B undersøkelse (NS 9410); Rundreimstranda MOM B undersøkelse (NS 9410); Rundreimstranda Dato feltarbeid: 21. november 2013 Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitets nr: 13612 Konsesjons nr: S/FS 1, 2, 6, 8, 21 Kommune: Selje Rapport nr: BR1310837

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2016 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven - Inge Skogvoll MOM

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda NS 9410:2016 Tilstand 2 Dato for feltarbeid 07.09.2016 Oppdragsgiver Marine Harvest Norway AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsumering av resultater

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Dato feltarbeid: 12. mars 2013 Anlegg: Rauma Gruppen Lokalitets nr: 12844 Konsesjons nr: M/S 2, 23, M/SJ 3, 5 Kommune: Molde Rapport nr: BR1310227 Fiske-Liv AS Adresse

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet 13191 Nordneset, juli 2016. Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

MOM B undersøkelse (NS 9410); Verpeide

MOM B undersøkelse (NS 9410); Verpeide MOM B undersøkelse (NS 9410); Verpeide Dato feltarbeid: 10. oktober 2014 Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitets nr: 13837 Konsesjons nr: S/FG 12, S/FV 4, 5, 7, 9 Kommune: Vågsøy Rapport nr: BR1411616

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet

B-undersøkelse for lokalitet B-undersøkelse for lokalitet Oløya NS 9410:2016 Tilstand 1 Feltarbeid 02.06.17 Oppdragsgiver Erviks Laks og ørretas Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Verpeide

Miljøundersøkelse (NS 9410); Verpeide Miljøundersøkelse (NS 9410); Verpeide Dato feltarbeid: 22. oktober 2012 Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitets nr: 13837 Konsesjons nr: S/FG 12, S/FV 4, 5, 7, 9 Kommune: Vågsøy Rapport nr: BR127173

Detaljer

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Seiskjæret «Maksimal belastning» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 07.01.2016 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Refsnes Laks AS Dagfinn B.Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Informasjon oppdragsgiver Tittel: B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Djupevika Rapportnummer (s): 0878/17 Lokalitetsnavn: Djupevika Lokalitetsnummer:

Detaljer