Sak Side. 1. Konstituering 3 Vedtekter for NBBL 5 Sakliste og møteplan 12 Forretningsorden 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Side. 1. Konstituering 3 Vedtekter for NBBL 5 Sakliste og møteplan 12 Forretningsorden 13"

Transkript

1 INNHOLD Sak Side 1. Konstituering 3 Vedtekter for NBBL 5 Sakliste og møteplan 12 Forretningsorden Årsberetning og årsregnskap for Styrets årsberetning 18 Årsregnskap 22 Revisors beretning NBBLs strategiplan , 39 NBBLs strategiplan - status Kontingent til NBBL for Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor Strategiske utfordringer for boligbyggelagene Valgkomitéens innstilling 63 1

2 2

3 Sak 1 Konstituering 3

4 4

5 Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak og en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge. (2) NBBL skal fremme boligbyggelagenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i NBBLs og datterselskaps virksomhet. NBBL skal videre arbeide for boligbyggelagenes felles interesser, samt påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer i boligbyggelagene rett til en god bolig og et godt bomiljø. (3) NBBL har forretningskontor i Oslo kommune. 1-2 Norske Boligbyggelag boligsamvirket - samvirke (1) Norske Boligbyggelag er fellesbetegnelsen på NBBL og de boligbyggelag som er medlemmer av NBBL. (2) Boligsamvirket er fellesbetegnelsen på NBBL, boligbyggelagene som er medlemmer av NBBL, disse boligbyggelagenes medlemmer og deres tilknyttede borettslag. (3) NBBL er en del av samvirkebevegelsen nasjonalt og internasjonalt. NBBL samarbeider med samvirke i Norge gjennom medlemskap i Samvirkesenteret og internasjonalt gjennom medlemskap i International Cooperative Alliance (ICA). 1-3 Virkemidler (1) NBBL skal fremme sitt formål ved å arbeide for at boligbyggelagene får ramme- og arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og gjør dem best mulig egnet til å ivareta sine medlemmers behov 5

6 ivareta boligbyggelagenes felles interesser overfor myndigheter, andre organisasjoner og bransjer både nasjonalt og internasjonalt og overfor samfunnet for øvrig bidra til et høyt faglig nivå gjennom opplysnings- og kursvirksomhet, arbeide for god yrkesetikk og skape arenaer for kontakt og erfaringsutveksling mellom boligbyggelagene yte service og tjenester til boligbyggelagene såfremt dette ikke virker konkurransevridende eller hindrer konkurranse mellom boligbyggelagene drive utviklingsarbeid innenfor områder som er av særlig betydning for boligsamvirket Kapittel 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSPLIKTER 2-1 Medlemmer (1) Bare boligbyggelag kan bli medlemmer. (2) Søknad om medlemskap avgjøres av styret. 2-2 Andelsinnskudd (1) Nye medlemmer skal betale andelsinnskudd på kr ,-. (2) Innskuddene forrentes ikke. (3) Medlemmenes ansvar for NBBLs forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet. 2-3 Medlemmenes plikter (1) Medlemmene plikter å gi NBBL generelle opplysninger om sin virksomhet på en måte som gir grunnlag for boligpolitisk aktivitet og for erfaringsutveksling mellom lagene. Medlemmene skal sende regnskaper, årsmeldinger og alle vedtektsendringer til NBBL. 2-4 Kontingent (1) Medlemmene skal betale kontingent. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. 2 6

7 2-5 Utmelding og utelukking (1) Medlem kan tre ut ved å sende skriftlig melding til styret. Utmelding med virkning fra førstkommende årsskifte må være mottatt senest Utmelding etter får først virkning 12 måneder etter at den er mottatt. Boligbyggelag som er medlem på tidspunkt for forfall av kontingent skal betale kontingent for hele året. (2) Styret kan med en måneds skriftlig varsel utelukke et medlem hvis det har krenket NBBL ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier utelukking. Medlemmet kan kreve at styret legger utelukkingen fram for landsmøtet. Kravet har utsettende virkning. (3) Utmeldt eller utelukket medlem har ikke krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet. Kapittel 3 LANDSMØTET 3-1 Landsmøtets myndighet (1) Landsmøtet er NBBLs øverste myndighet. 3-2 Tidspunkt og sted for landsmøtet (1) Ordinært landsmøte holdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av foregående regnskapsår. (2) Landsmøtet holdes i Oslo med mindre landsmøtet vedtar at neste års landsmøte skal holdes et annet bestemt angitt sted. (3) Ekstraordinært landsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, når 1/10 av medlemmene eller revisor forlanger det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. 3-3 Varsel om og innkalling til landsmøtet (1) Innkalling til ordinært landsmøte skal skje med minst to måneders varsel. Sakliste og forslag som skal behandles skal være sendt medlemmene senest 20 dager før møtet. Forslag som et medlem ønsker behandlet på ordinært landsmøte, skal føres opp på saklista når styret har mottatt krav om det i så god tid at det kan tas med i innkallingen. (2) Ekstraordinært landsmøte holdes innen en måned etter at kravet er satt fram. For ekstraordinært landsmøte skal innkalling, sakliste og forslag sendes slik at det er kommet fram senest en uke før møtet skal holdes. 3 7

8 3-4 Landsmøtets sammensetning (1) Landsmøtet består av en representant fra hvert medlemslag, samt 100 representanter som fordeles mellom medlemslagene slik: Lagenes medlemstall pr. 1. januar året før deles med osv. Representantene tilfaller de lag som har størst kvotienter. Har flere lag samme kvotient, foretas loddtrekning. (2) Sammen med innkallingen til landsmøtet sender NBBL melding om lagenes representantantall. (3) Lagene bør tilstrebe en tilnærmet lik representasjon av begge kjønn til deltakelse på landsmøtet. (4) Styrets leder og daglig leder plikter å være tilstede på landsmøtet. Ansatte i NBBL eller dets datterselskaper kan ikke velges som representanter til landsmøtet. (5) Det er kun medlemmer registrert pr året før som kan sende representanter til landsmøtet. (6) Styret kan innvilge søknad fra medlem om å sende observatør til landsmøtet, i tillegg til dets ordinære representanter. 3-5 Stemmerett (1) Medlemslaget har like mange stemmer som de har representanter i henhold til 3-4 (1) og (2). (2) Laget kan bestemme at en av dets representanter kan stemme på vegne av en eller flere av lagets øvrige representanter. Representanter som deltar uten stemmerett har tale- og forslagsrett. (3) Ingen lag kan avgi stemme på vegne av annet lag. (4) For å ha stemmerett på landsmøtet må det medlem som representeres ha overholdt sine forpliktelser etter Saker som skal behandles på landsmøtet På ordinært landsmøte skal disse sakene behandles: 1. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2. Godtgjørelse til revisor og tillitsvalgte. 3. Innkomne forslag. 4. Valg. a) Styrets medlemmer og varamedlemmer, jf 5-1 (1) og (2) b) Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer, jf 4-1 (1) c) Valg av revisor når det er framsatt forslag om det i innkallingen. 4 8

9 3-7 Møteledelse og protokoll (1) Landsmøtet velger møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll. Vedtak skal tas inn i protokollen sammen med stemmetall. Liste over landsmøtets representanter skal legges ved protokollen. 3-8 Avstemning (1) Vedtak på landsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, hvis ikke annet framgår av loven eller vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det styreleder slutter seg til. (2) Valgene foregår skriftlig dersom ikke noe annet er bestemt. For å bli valgt kreves mer enn halvparten av alle avgitte stemmer. Dersom et slikt flertall ikke foreligger ved første gangs votering, skal det foretas ny avstemning blant de kandidater som har fått flest stemmer ved den første avstemningen. Kapittel 4 VALGKOMITÉ 4-1 Størrelse og funksjonstid (1) Valgkomiteen består av leder, samt 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteens funksjonstid er ett år. 4-2 Valgkomiteens oppgaver (1) Komiteen innstiller til landsmøtet på kandidater til NBBLs styre og valgkomité. Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer. (2) I sin innstilling bør valgkomiteen fremme kandidater til NBBLs styre og valgkomité som representerer forskjellige deler av landet. Tillitsvalgte i medlemslagene bør utgjøre minst en tredjedel av styrets medlemmer. (3) Ved valg skal det tilstrebes en tilnærmet lik representasjon av menn og kvinner. (4) Revisor eller ansatte i NBBL eller dets datterselskap kan ikke være medlem eller varamedlem til valgkomiteen eller styret, unntatt er ansattes representanter som nevnt i 5-1 (1) siste punktum (5) Ansatte som er valgt i henhold til 5-1 (1) siste punktum trer ut av sine verv dersom de slutter i NBBL eller dets datterselskap. 5 9

10 Kapittel 5 STYRET 5-1 Styrets sammensetning, funksjonstid og møter (1) Styret består av leder og 7-8 medlemmer, samt 3-4 varamedlemmer. Ett av styremedlemmene og varamedlemmet for dette kan velges av og blant de ansatte i NBBL og dets datterselskap. (2) Leder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Fire styremedlemmer velges hvert år og i tillegg holdes suppleringsvalg ved behov. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. (3) Styremøte holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av NBBL tilsier det. I tillegg holdes styremøter når et styremedlem eller daglig leder krever behandling av en bestemt sak. 5-2 Styrets oppgaver (1) Forvaltningen av NBBL hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig. (2) Styret ansetter og fastsetter instruks for daglig leder. (3) NBBLs firma tegnes av styreleder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura. (4) Styret skal avgi innstilling om saker som legges fram for landsmøtet. 5-3 Styrets vedtak (1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som skal behandles uten møte. Årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte. (2) Styret kan treffe vedtak når minst 5 medlemmer er til stede og minst 5 er enige. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 6 10

11 Kapittel 6 DIVERSE 6-1 Anvendelse av årsoverskudd konsernbidrag (1) Årsoverskudd godskrives NBBLs egenkapital. (2) NBBL kan yte konsernbidrag til andre foretak i konsernet 6-2 Revisor (1) NBBLs regnskaper skal revideres av en statsautorisert revisor. Revisor skal delta på landsmøtet når det skal behandles saker som gjør dette nødvendig. Utover dette har revisor rett til å være tilstede. 6-3 Vedtektsendringer (1) Landsmøtet kan vedta å endre disse vedtekter med 2/3 flertall dersom ikke loven stiller strengere krav, jf samvirkeloven 54 annet ledd. 6-4 Oppløsning og fordeling av nettoformuen (1) Vedtak om frivillig oppløsning er bare gyldig dersom det er vedtatt på to på hverandre følgende ordinære landsmøter. På begge landsmøter kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for oppløsning. (2) Medlemmene har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i NBBL etter at NBBLs forpliktelser er dekket. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er mest mulig beslektet med NBBLs formål. **** Norske Boligbyggelags Landsforbund ble stiftet på konstituerende generalforsamling juni På dette møtet ble det også fastsatt vedtekter for NBBL. Vedtektene har blitt endret en rekke ganger senere. En totalrevisjon fant sted på NBBLs kongress i Bergen 28. september Senere endringer har funnet sted på NBBLs landsmøter 15. juni 1993, 15. juni 1994, 14. juni 1995, 14. juni 1996, 17. juni 1997, 13. juni 2001, 17. juni 2009, 16. juni 2010, 16. juni 2011, 13. juni 2012, 7. desember 2012, 11. juni En ny totalrevisjon av vedtektene fant sted på NBBLs landsmøte 11. juni

12 Sakliste og møteplan for NBBLs landsmøte 10. juni 2015 Kl. 11:00 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Registrering Lunsj Frammøte i salen Velkomsthilsen v/styreleder Svein Dalsbø Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskriver c) Godkjenning av sakliste, møteplan og forretningsorden d) Godkjenning av representanter og antall stemmer Sak 2 Årsberetning og årsregnskap for 2014 Sak 3 NBBLs strategiplan statusrapport Sak 4 Kontingent til NBBL for 2016 Sak 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor Sak 6 Strategiske utfordringer for boligbyggelagene Innledninger v/ Torbjørn Sotberg, Boligbyggelaget TOBB Kirstin M. Leiros, OMT BBL Johnny Brevik, Boligbyggelaget Romerike Sak 7 Valg i henhold til vedtektene Kl. 17:30 Avslutning Kl. 19:30 Landsmøtemiddag 12

13 FORRETNINGSORDEN FOR NBBLs LANDSMØTE 10. JUNI Landsmøtets forhandlinger er åpne for representanter og observatører som styret har godkjent. Representanter, observatører og funksjonærer må bære og eventuelt forevise adgangstegn ved inngangen. 2. Det velges én møteleder som leder Landsmøtets forhandlinger. 3. Det velges én sekretær som fører Landsmøtets protokoll. I protokollen skal føres de sakene som behandles, navn på de som har ordet, alle forslag som framsettes og beslutninger som fattes, med angivelse av forslagsstiller og antall avgitte stemmer. 4. Tale- og forslagsrett har representanter, revisor, medlemmer av styret og administrerende direktør. Alle som ønsker ordet viser det ved å rekke opp skilt med representantnummer. Alle som skal ha ordet må tale fra den faste talerstol. Møteleder har rett til å stille forslag om begrensning av taletiden og om strek med de inntegnede talere. 5. Forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med forslagsstillers navn og det boligbyggelag/organ vedkommende representerer. Etter at det er vedtatt å sette strek, kan det ikke fremmes nytt forslag, og framsatt forslag kan heller ikke trekkes. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er ført opp på saklisten, kan ikke behandles. 6. Boligbyggelag som deltar på Landsmøtet har like mange stemmer som det antall representanter laget har rett til å møte med i henhold til NBBLs vedtekter 3-4. Boligbyggelaget kan bestemme at en av dets representanter kan stemme på vegne av en eller flere av lagets øvrige representanter. Representanter som deltar uten stemmerett har tale- og forslagsrett. Ingen boligbyggelag kan avgi stemme på vegne av annet lag. 7. Vedtak på Landsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet framgår av loven eller vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det styreleder slutter seg til. 8. Representanter som ønsker å forlate Landsmøtet for en begrenset tid, eller for resten av møtet, må melde dette til møteleder, som meddeler dette til Landsmøtet. 13

14 14

15 Sak 2 Årsberetning og årsregnskap for

16 16

17 Til Landsmøtet 2015 Årsberetning og årsregnskap for 2014 Vedlagt følger styrets årsberetning og årsregnskap for 2014, med kontantstrømoppstilling og noter, samt revisors beretning. Styret vedtok i møte 19. mars 2015 å fremme følgende innstilling til landsmøtet: Innstilling: Den framlagte årsberetningen og det framlagte årsregnskapet som viser et overskudd for morselskapet på kr og et overskudd for konsernet på kr fastsettes som årsberetning og årsregnskap for Årsoverskuddet for morselskapet og årsoverskuddet for konsernet overføres annen egenkapital. 17

18 Styrets årsberetning 2014 NBBLs viktigste oppgave er å påvirke myndighetene slik at det føres en bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer medlemmene rett til en god bolig og et godt bomiljø. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. NBBLs viktigste oppgave er å påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer medlemmene rett til en god bolig og et godt bomiljø. Boligbyggelagenes hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for medlemmene. NBBLs hovedoppgave er å bidra til at boligbyggelagene kan oppfylle formålet. Styret har fulgt utviklingen i boligbyggelagenes rammevilkår nøye og har arbeidet aktivt for å fremme boligsamvirkets interesser i Det viktigste har vært å tilskynde til at det bygges et tilstrekkelig antall gode og varierte boliger. Det konstateres at de nasjonale igangsettingstallene for nye boliger i 2014 har gått ned med ca. 10 prosent. Boligbyggelagenes andel av nyproduksjonen har derimot økt fra 8,4 prosent i 2013 til 12,8 prosent i Det er gledelig, men nedgangen nasjonalt er bekymringsfullt sett på bakgrunn av den betydelige befolkningsveksten som finner sted, og at produksjonsunderskuddet av boliger gjennom flere år har ført til sterk boligprisvekst. NBBL har derfor hatt spesielt fokus på arbeidet med forenkling og effektivisering av regelverket for planlegging og bygging av boliger. Ved siden av jevnlige møter med sentrale myndigheter, politikere og alliansepartnere, har NBBL etablert boligpolitiske møteplasser hvor de bolig- og bygningspolitiske spørsmålene har blitt satt på dagsorden. Solberg-regjeringen har iverksatt mange tiltak med sikte på en mer effektiv byggeog planprosess i kommunene, men det er foruroligende at det så langt ikke synes å ha hatt noen positiv effekt på byggetallene. Mye av svakheten og problemet ligger tilsynelatende på lokalplanet. Sentrale myndigheter overlater til lokale myndigheter å sørge for den viktige jobben det er å tilrettelegge for at det bygges tilstrekkelig med boliger, men stiller ingen krav det er opp til lokalpolitikerne å bestemme utviklingen. NBBL har påpekt at staten må sterkere på banen. Det må stilles krav til kommunene, og staten må bidra med insitamenter for at det skal være attraktivt for kommunene å tilrettelegge for boligbygging. Som et ledd i å styrke boligbyggelagenes konkurransekraft har styret også i 2014 fokusert på så vel strukturelle som driftsmessige utfordringer som boligbyggelagene står overfor. I tråd med landsmøtets vedtatte strategiplan har NBBL fortsatt spissingen av virksomheten mot det bolig- og interessepolitiske området. Ved siden av dette, ytes det et omfattende organisasjonsarbeid gjennom kurs- og konferansevirksomhet, samt tjenesteyting til boligbyggelagene. Styret Ved utgangen av 2014 besto styret av: Svein Dalsbø, leder morten Aagenæs, nestleder Berit Tiller Janne K. rasmussen Jan Terje Olsen Ole Fritjof godtfredsen Kirstin m. Leiros geir-ove Skogø Line Bjerkek, ansattes representant 1. Terje W. gilje, varamedlem 2. Sven O. Nylænder, varamedlem 3. Lars Braastad, varamedlem Lina Støen, varamedlem for ansattes representant Styret har hatt 7 møter og behandlet 68 saker. Styrets 1. varamedlem møter fast på styremøtene. Styret følger tett og løpende opp det boligog interessepolitiske arbeidet gjennom jevnlige rapporteringer og drøftinger. 4 18

19 Stjernehuset borettslag Borettslaget i Kristiansand har blitt et miljøforbilde for hele Norden. Blokka med 60 leiligheter over ti etasjer har gått fra å være iskald til å bli et lavenergihus med svært god varme. Sørlandet boligbyggelag star bak rehabiliteringen KjELL INGE søreide Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved årsskiftet hadde NBBL 23 ansatte, 13 kvinner og 10 menn. I datterselskapet NBBL Fulltegningsforsikring AS er det 8 ansatte, 3 kvinner og 5 menn. Det avholdes regelmessige kontaktmøter mellom tillitsvalgte og ledelsen. NBBL har avtale med bedriftshelsetjeneste for å ivareta ansattes helse og forebygge sykefravær. Sykefraværet i 2014 utgjorde for NBBL 6,61 prosent. Korrigert for langtidssykemeldte var det 1,73 prosent. Sykefraværet i NBBL Fulltegningsforsikring AS har vært 1,3 prosent. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i driftsåret. Selskapet driver ikke med virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. NBBL-konsernet Pr består konsernet av følgende selskaper: Norske Boligbyggelags Landsforbund SA NBBL FF Holding AS NBBL Fulltegningsforsikring AS Boligsamvirkets Media AS (67 prosent) Styret har lagt vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees og rapporteres som en samlet virksomhet. NBBLs adm. direktør er også adm. direktør i NBBL FF Holding AS. Adm. direktør er videre styreleder i NBBL Fulltegningsforsikring AS og i Boligsamvirkets Media AS. SeLSKAPer I NBBL KONSerNeT Andre virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende virksomheter nært knyttet til NBBL: Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS NBBL NBBL FF HOLDINg AS BS media AS NBBL FULLTegNINgS- FOrSIKrINg AS 19 NBBL ÅRsRAppORt

20 økonomi NBBL. Som interesse- og serviceorganisasjon for boligbyggelagene er det viktig at NBBL har en sunn økonomi. God drift og god kostnadskontroll har gitt et positivt driftsresultat i Årsresultatet etter skatt gir et positivt resultat på kr som overføres annen egenkapital. DATTerSeLSKAPer. NBBL FF Holding AS er morselskap til NBBL Fulltegningsforsikring AS. Selskapets eneste formål er å forvalte aksjene i forsikringsselskapet. Selskapet har mottatt et konsernbidrag fra datterselskapet på kr Etter konsernbidrag fikk selskapet et overskudd på kr NBBL Fulltegningsforsikring AS tilbyr boligbyggelagene fulltegningsforsikring. Forsikringsproduktet dekker økonomisk tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter. Selskapet fikk et årsoverskudd etter skatt på kr Boligsamvirkets Media AS innehar utgiverrettighetene til bladkonseptet «Bomagasinet». Selskapet fikk et overskudd på kr 734. NBBLs eierinteresse er 67 prosent. KONSerNeT. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2014 gir et overskudd på kr Likviditeten i morselskapet og i konsernet er meget god. Egenkapitalen i NBBL utgjør 102,7 mill. kroner, hvorav annen egenkapital utgjør 54,5 mill. kroner. Konsernet har en samlet egenkapital pr på 189,5 mill. kroner. risikostyring i NBBL Fulltegningsforsikring AS Selskapet opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner for å avgjøre om det skal tilbys forsikring eller ikke. Forhåndssalgskravet som settes til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle selskapets krav. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og tilfredsstillende likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges. I 2014 har kredittspreaden på industri- og kraftobligasjoner gått noe inn. Kredittspreaden på bankobligasjoner er også litt redusert, mens den for high-yield obligasjoner har økt. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Nye investeringer i mer risikable papirer er hovedsakelig gjort gjennom high-yield fond. Likviditetsrisikoen har gjennom året vært relativt lav, da en stor del av porteføljen er investert i lett omsettelige verdipapirer, og bankbeholdningen har vært høy. Renterisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Fra venstre: Thor Eek, Ole Fridtjof Godtfredsen, Kirstin M. Leiros, Line Bjerkek, Jan Terje Olsen, Svein Dalsbø, Morten Aagenæs, 6 20

21 Aksjefondene har utviklet seg positivt i 2014 både i Norge og utlandet. I 2014 har de aktivt forvaltede fondene noe bedre avkastning enn indeksfondene, både i Norge og utlandet. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond. Selskapets forsikringsvirksomhet i nyboligmarkedet er sensitivt for renteøkninger, og selskapet foretar derfor noen rentesikringer (renteswap), for å begrense noe av denne risikoen. Gjennom 2014 falt rentene kraftig og det er bokført et tap på rentesikringen i I 2014 er det realisert kr 6,0 millioner i tap på rentesikringen, og bokført et urealisert tap på kr 15,6 millioner for perioden frem til juni Som en følge av lavere rentenivå forventer selskapet lavere skadeutbetalinger fremover. Selskapet har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. Forutsetning om fortsatt drift NBBL har viktige oppgaver å utføre for å sikre boligbyggelagene gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som grunnlag for lønnsom og god drift, til beste for deres medlemmer. Med en god økonomi, solid finansiell stilling og dyktige medarbeidere er NBBLs regnskap avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillinger et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Styret vil også uttrykke en stor takk til de ansatte for godt utført arbeid. Janne K. Rasmussen, Berit Tiller, Geir-Ove Skogø. NYEBILDER.NO 21 NBBL ÅRsRAppORt

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Sak 3 NBBLs strategiplan statusrapport pr. juni

40 40

41 Til Landsmøtet 2015 NBBLs strategiplan statusrapport pr juni 2015 Strategiplanen for NBBL ble vedtatt av landsmøtet i fjor. Som en integrert del av strategiplanen ble det også utarbeidet og vedtatt et interessepolitisk program for NBBL. Hensikten med strategiplanen og det interessepolitiske programmet er å styrke NBBL som interesseorganisasjon for boligbyggelagene. Styret prioriterer hvilke oppgaver NBBL skal arbeide med kommende periode på første styremøte etter landsmøtet. Vedlagt følger styrets statusrapport for den første perioden. Det vises til hvilke prioriteringer som er gjort og beskrivelse av en del av de områder/saker NBBL har engasjert seg i for å følge opp landsmøtets fastsatte strategiplan. I tillegg til statusrapporten blir det gitt en presentasjon på landsmøtet. Innstilling: Landsmøtet tar styrets statusrapport vedrørende NBBLs strategiplan til orientering. 41

42 Sak 3 Vedlegg NBBLs strategiplan status styrets rapport Landsmøtet 2014 vedtok ny Strategiplan for NBBL med vedlegget NBBLs interessepolitiske program. 1. NORSKE BOLIGYGGELAG Norske Boligbyggelag omfatter interesseorganisasjonen NBBL og de boligbyggelag som er medlemmer av NBBL. Strategiplanen beskriver utfordringer som Norske boligbyggelag står overfor og søker å definere noen hovedmål, verdier og grunnleggende prinsipper som boligbyggelagene står sammen om og som sikrer Norske Boligbyggelags egenart. Gjennom NBBLs interessepolitiske program har boligbyggelagene gitt en felles plattform for NBBLs interessepolitiske arbeid. Verdigrunnlaget for Norske Boligbyggelag Boligbyggelagene er samvirkeforetak regulert av lov om boligbyggelag. De er eid av medlemmene og har medlemsnytte som hovedformål. Dette kommer klarest til uttrykk ved at boligbyggelagene skaffer sin medlemmer boliger og forvalter boliger i tilknyttede borettslag og andre boligselskap. Norske Boligbyggelags verdigrunnlag baserer seg på de internasjonale samvirkeprinsippene, hvor følgende verdier er grunnleggende: Medlemsnytte Boligbyggelagene er uavhengige foretak eid av medlemmene og driver sin virksomhet til beste for medlemmene. Medvirkning Medlemmene styrer boligbyggelagene gjennom demokratiske prosesser. Alle medlemmer har like stor mulighet til å engasjere seg og påvirke. Åpenhet Medlemskap i boligbyggelag er frivillig og åpent for alle. Samfunnsansvar Norske Boligbyggelags virksomhet har et sosialt og miljømessig perspektiv ved sin boligbygging, rehabilitering og boligforvaltningen - ikke bare for medlemmene, men også for samfunnet som helhet. 42

43 Samlet sett utgjør Norske Boligbyggelag en av landets aller største medlemsorganisasjoner, og medlemstallene har økt betydelig de siste årene. Dette er en ønsket og gledelig utvikling. Som stor samfunnsaktør er det viktig å tydeliggjøre boligsamvirkets egenart og nytte for medlemmene og samfunnet. Det er ingen motsetning mellom det å være et samvirkeforetak og det å drive effektiv kommersiell virksomhet. Overskudd i boligbyggelagenes virksomhet betales ikke ut til kapitaleiere, som i aksjeselskap, men settes i stedet inn i lagenes virksomhet for å oppfylle medlemmenes ønsker og behov Hovedmål for Norske Boligbyggelag Boligbyggelagene skal tilby gode boliger og boområder for medlemmene NBBL skal arbeide for at boligbyggelagene kan: - utvikle og framskaffe et variert tilbud av nye boliger - yte den beste forvaltning av boligselskaper i Norge - medvirke til at eksisterende boliger og boområder holdes i god hevd og oppgraderes til framtidens behov - bidra til økt medlemsnytte 2. NBBLs virksomhet Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er boligbyggelagenes interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. NBBL skal arbeide for å påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer i boligbyggelagene rett til en god bolig i et godt bomiljø. Hovedmål for NBBLs virksomhet: NBBL skal arbeide for å skaffe boligbyggelagene arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift til beste for deres medlemmer. NBBLs arbeid inndeles i tre virksomhetsområder: Interessepolitisk arbeid Organisasjonsarbeid Trygghetsskapende tiltak 3. Rapportering Interessepolitisk arbeid NBBLs landsmøte vedtok i 2014 nytt Interessepolitisk program /9

44 Styret har satt følgende prioriteringer for første periode fram til LM 2015: - At det blir bygd et tilstrekkelig antall gode og varierte boliger. - Nødvendige forenklinger og effektiviseringer i lov- og regelverk for boligbygging. - Bedre målrettede økonomiske tiltak for å gjøre eksisterende boliger mer energieffektive og lettere tilgjengelige. - Tiltak som gjør at ungdom skal ha mulighet til å etablere seg i en god bolig med boutgifter de kan leve med. Hva har preget første året i ny programperiode? NBBLs interessepolitiske program for ble utarbeidet i en boligpolitisk kontekst preget av en nyetablert regjeringskonstellasjon. På det boligpolitiske området ble det gitt klare signaler om et skifte av retning. Styringsmessig ble ikke minst dette manifestert gjennom å samle bolig- og planpolitikken i ett departement et grep som NBBL hadde etterlyst gjennom mange år. Fortsatt ligger det imidlertid viktige «boliglover» i andre departementer enn KMD, så NBBLs arbeid for å samle boligpolitikken i ett departement, vil fortsette utover i programperioden. Innholdsmessig har regjeringen vært tydelig på at de ønsker å stimulere til økt boligbygging. Tiltakene for å få til dette har vært konsentrert rundt forenklinger og effektivisering av lover og regler som angår boligbyggingen. NBBL ser i all hovedsak positivt på regjeringens tiltak, men det har så langt ikke gitt noen økning i boligbyggingen. Her tror NBBL at det må mer til enn bare forenklinger, og det er grunn til å vente i spenning på regjeringens handlingsplan for et bedre boligmarked herunder økt tempo i boligbyggingen - som skal legges fram før sommeren Det kan også konstateres at så langt har ikke de politiske partiene som står i opposisjon til regjeringen, framstått med noen markert alternativ boligpolitikk til det regjeringen står for. Regjeringens satsing på forenkling og økt boligbygging Det er lagt fram flere forenklingsforslag i teknisk forskrift som er i tråd med hva NBBL har jobbet for. De statlige planretningslinjene for areal og transport er revidert og omfatter nå også boligbygging som er i tråd med blant annet krav fra NBBL. Samtidig satses det på økt kommunal frihet til å gjennomføre lokal politikk. For tiden hersker det derfor stor usikkerhet rundt kommunenes vilje til å følge opp de statlige føringene på området. Innsigelsesinstituttet har vært sterkt kritisert og det legges nå opp til at fylkesmannen skal sikre samordning og prioritering, samt at det legges inn kortere frister for alle som har innsigelser til plan- og byggeprosessene. Regjeringen har annonsert at staten vil bidra med 50 prosent av kostnadene til store kollektivsatsinger i storbyområdene, som også NBBL har gått inn for. Veidirektoratet har fått i oppdrag å framforhandle bymiljøavtale mellom staten og StorOslo. Senere skal det inngås bymiljøavtaler med de andre storbyene. Ungdom og boligetablering Ungdom som skal erverve egen bolig, har store utfordringer med dagens høye boligpriser og krav om 15 prosent egenkapital. Det er forståelig at finansmyndighetene 44 3/9

45 er bekymret for fortsatt høy boligprisvekst med stor gjeldsvekst som resultat. Finanstilsynet har foreslått en rekke innstramminger i utlånspraksisen for å begrense presset i boligmarkedet og dempe gjeldsveksten. I høringen har NBBL vært sterkt kritisk til at retningslinjene for innvilgelse av boliglån foreslås fastsatt i forskrift. En forskrift vil føre til et langt mindre fleksibelt system og frata bankene muligheten til en forsvarlighetsvurdering for å avgjøre om lånsøkere har betalingsevne. Et absolutt krav om 15 prosent egenkapital vil slå skjevt ut og hindre ungdom med betalingsevne å kjøpe seg en bolig, med mindre de har foreldre som kan bistå. Samlet sett har NBBL gitt uttrykk for at de foreslåtte tiltakene går alt for langt. NBBL har rettet kritikk mot at startlånordningen kun skal forbeholdes langvarig vanskeligstilte, og ikke kan bidra til å hjelpe mer ordinær ungdom som har vanskeligheter på boligmarkedet. NBBL rettet også kritikk mot at regjeringen ikke videreførte en økning av sparebeløpene i BSU-ordningen, som de hadde gått inn for i opposisjon. Regjeringen har økt satsingen for bygging av studentboliger, men det gjenstår mye for å nå opp i 3000 boliger årlig som har vært fremmet som et mål. Heis-satsing boliger for eldre NBBL har i mange år arbeidet for at det må tas et krafttak for å bidra til etterinstallering av heis i eldre i bebyggelse. I de to senere årene er det satt av betydelige beløp til heisprosjekter, slik at alle godkjente prosjekter har fått tilskudd. I 2015 dreier det seg om ca. 100 mill. kroner som dekker ca prosent av kostnadene. Flere boligbyggelag jobber nå med heisprosjekter, og NBBL støtter opp om arbeidet. I samarbeid med Husbanken er det utarbeidet en ny heisbrosjyre og det er gjennomført en studietur til Finland. En liten, men viktig endring fikk NBBL på plass i statsbudsjettet etter flere års «kamp». Heistilskuddet kan nå overføres fra et år til det neste. Det gir nødvendig forutsigbarhet og letter arbeidet og planleggingen av heisprosjektene. NBBL har i lengre tid arbeidet for at investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger kan tildeles såkalte «trygghetsboliger». Helse- og omsorgsministeren har bebudet en avklaring om trygghetsboliger i statsbudsjettet til høsten, da det også kommer en ny omsorgsplan. Høyres landsmøte vedtok at det skal satses på nye boformer for eldre; herunder trygghetsboliger, og at Husbankens tilskuddsordninger tilpasses dette. Med midler fra Husbanken har NBBL fått utarbeidet en kartlegging av erfaringene fra de ca omsorgsboligene som ble bygd på og begynnelsen av tallet. Erfaringene fra disse prosjektene benyttes i det videre arbeid med gode boliger for eldre. Husbanken Husbanken har fra 2014 strammet inn på kriteriene for utlån til nye boliger. NBBL har spesielt påpekt at kravet om at igangsetting må finne sted innen tre måneder etter tilsagn er svært vanskelig å forholde seg til, da det som oftest tar mer enn tre måneder å avklare om det foreligger tilstrekkelig forhåndssalg for igangsetting. Uklarhet om man får lån eller ei gjør derfor Husbanken lite aktuell, og mange boligbyggelag vurderer ikke lenger Husbanken som relevant ved finansiering av nye byggeprosjekter. Konsekvensen er at søknadsinngangen til Husbanken har gått ned, og Husbanken finansierer færre ordinære byggeprosjekter. NBBL har ikke fått gjennomslag for mer fleksibilitet i Husbankens lånetildeling for å stimulere til økt bygging. NBBL har også jobbet sammen med boligbyggelag, for å få til vilkår på husbankfinansiering av utleieboliger til ungdom slik at private aktører, herunder boligbyggelag kan finne det interessant å engasjere seg på dette området. Mange boligbyggelag har vist interesse, men det er et vilkår at det må foreligge gode finansieringsløsninger. NBBL vil følge opp dette arbeidet. 45 4/9

46 Rammebetingelsene for energieffektivisering Regjeringen har bestemt seg for å innføre skattefradrag for Enøk-tiltak. NBBL har i samarbeid med andre bransje- og miljøorganisasjoner vært en pådriver i dette arbeidet. Høyest prioritet for NBBL, har vært å sikre at boligselskapene kommer inn under den nye ordningen. Regjeringens arbeid har foreløpig kun resultert i en rettighetsbasert tilskuddsordning til private gjennom Enova, men det er lovet at skattefradragsordningen vil komme. For boligselskap er resultatet så langt at det er innført en tilskuddsordning til rådgivning for de som skal gjennomføre tiltak. Regjeringen har sendt ut forslag med høringsfrist medio mai om nye energikrav i teknisk forskrift. NBBL har samarbeidet med flere boligbyggelag og fått innspill til kommentarer til forslaget. Hovedkonklusjonen er at NBBL er positiv til at det legges opp til redusert energiforbruk i nye bygg, men at det stilles for omfattende krav i et for raskt tempo. NBBL er positiv til at elektrisk oppvarming kan være eneste energikilde i boligbygg under 1000 kvm, men mener at grensen er unødvendig. Med svært lite behov for oppvarming av passivhus er det lite mening i å etablere alternative og svært kostnadskrevende energikilder til oppvarming. Hvis det må være en grense bør størrelsen heves til minimum 3000 kvm. NBBL er positiv til forslaget om å gå bort fra krav om fjernvarmetilknytning i nye bygg. Det er mange utfordringer når det gjelder passivhus, bl.a. med hensyn til tetthet. Det er bygd svært få boligblokker av denne karakter, og det bør ikke gås for fort fram med obligatorisk oppfylling av nye krav. Bransjen trenger også tid på omstilling hvis dette skal bli vellykket. I samarbeid med Istad Nett og OBOS har NBBL arbeidet for at det fortsatt skal være mulig med fellesmåling i borettslag, hvor en kan slippe installering av AMS målere i hver leilighet. Samtidig vil et forbud mot fellesmåling vanskelig la seg forene med ønsket om at boligselskap skal bli plusskunder, det vil si produsere egen kraft via solceller eller på annet vis. Det er boligselskapene som kan foreta beslutninger om større energieffektiviseringstiltak og da er det vesentlig at selskapet får oversikt over energiforbruket og kan styre dette. Det lar seg ikke gjøre uten fellesmåling. Det har vært avholdt flere møter med NVE og OED uten at det har resultert i noen bevegelse. Det er riktignok skapt en viss forståelse for at myndighetenes ønske om vekst i plusskunde ordningen kan bli vanskelig å oppnå med individuell måling i boligselskap. Gode rammebetingelser for effektiv boligforvaltning Tomtefeste. I 2012 tapte den norske stat en sak i Menneskerettsdomstolen om rett til forlengelse av feste på samme vilkår. Høsten 2012 ble det gitt en midlertidig lov som skal gjelde til en permanent lov trer i kraft. Et nytt lovutkast ble lagt fram i 2015, og dette forslaget anses svært lite gunstig for de som fester sine tomter, dette omfatter også et stort antall boligselskaper. NBBL har sammen med Tomtefesteforbundet, Norges Hytteforbund og Norges Huseierforbund hatt et godt samarbeid hvor det har vært avholdt en rekke møter både før og etter lovforslaget av 2015 med stortingspolitikere, samt administrasjonen og statssekretæren i Justisdepartementet. NBBL har deltatt i stortingshøringen i justiskomiteen. Lovforslaget forventes vedtatt før sommerferien. Scheel-utvalget Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget la fram et forslag til hvordan finansiere inndekningen av en lavere selskapsskatt. NBBL mener forslaget var spesielt uheldig, med hensyn til økt formuesbeskatning av primærbolig, fjerning av BSU-ordningen og begrenset mulighet for rentefradrag for selskaper. Merverdiavgift på forvaltningstjenester for tilknyttede borettslag. NBBL nedla sommeren og høsten 2014 et betydelig arbeid for å opprettholde unntaket om merverdiavgift på forvaltningstjenester for tilknyttede borettslag. Unntaket ble vedtatt opphevet med virkning fra , mot stemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. 46 5/9

47 Boligpolitisk konferanse og frokostmøte NBBLs Boligpolitiske konferanse som i år arrangeres for fjerde gang har blitt en tradisjon. Den representerer en viktig årlig markering av NBBL som en sentral boligpolitisk aktør og premissleverandør. Konferansen i 2014 samlet ca 130 deltakere. Økt boligbygging krever modige politikere var utfordringen. Kommunalminister Jan Tores Sanner holdt innledning og deltok i debatten med partileder fra KrF, og nestlederne i AP og SV. På konferansen i år settes også boligbyggingen på dagsorden. Statsråd Sanner har takket ja til å innlede om «Hvordan bygger vi nok for fremtiden?». I kommunevalgåret settes det dessuten fokus på om kommunene er forberedt og om de har fått nødvendige verktøy. I debatten møter Sanner ordfører Søviknes fra Os og byrådslederkandidatene Raymond Johansen, Oslo og Kristin Røymo, Tromsø. I forbindelse med lederkonferansen sist høst arrangerte NBBL et frokostmøte med tema bolig- og byutvikling. Ekstern kommunikasjon og synlighet i media Som en interesseorganisasjon med mål om å få gjennomslag for egen politikk, er det viktig å være en synlig samfunnsaktør. Målrettet arbeid for å være tilstede i media er derfor en prioritert oppgave for NBBL, og har i denne perioden også blitt styrket ressursmessig. Saker som kommer med jevne mellomrom, som statsbudsjett, prisstatistikker, høringer etc. systematiseres og legges inn i et årshjul for å påse at de blir forberedt både med tanke på publisering på egne nettsider og med innsalg til media. Det er videre etablert interne rutiner som gjør at NBBL bedre fanger opp dagsaktuelle saker og vurderer om, og i så fall hvordan, sakene kan utnyttes i media. Egne innlegg som skrives har økt i omfang. Det har gitt gode oppslag både i tidsskrifter, nasjonale aviser, og fylkesaviser. Dette er tidkrevende arbeid, men allikevel prioritert, fordi det er en svært god måte å få synliggjort NBBLs politikk. NBBLs prisstatistikk har blitt solgt inn som NTB nyhet hvert kvartal det siste året. Det har representert publisering fra 25 opptil 70 aviser/nettsteder pr. statistikk. Kommunikasjon på sosiale medier er systematisert og brukes i større grad enn tidligere. Både for å spre saker fra NBBLs nettside, eller innlegg som NBBL har på trykk i aviser. Twitter brukes også aktivt for å formidle meninger om relevante saker, men også ved å twitre fra møter vi er på, bl. a med politikere. Dette har resultert i invitasjon til møter med stortingspolitikere og deltagelse i NRK Dagsnytt 18 og Nyhetsmorgen på NRK P2. Kommunikasjon og synlighet i sammenheng med politisk påvirkningsarbeid har fått økt fokus. Det gjøres ved å kombinere høringssvar med nettsaker og eventuelt innsalg til media, men også her ved aktiv bruk av sosiale medier. Samarbeid med andre organisasjoner har i denne perioden også gitt god uttelling i media. Aftenposten, Dagens Næringsliv, Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Bergens Tidende ligger på topp 10 over aviser hvor NBBL har vært synlige. Styret holdes løpende orientert om NBBLs medieaktivitet. 47 6/9

48 Organisasjonsarbeid Samlinger Et av NBBLs vedtektsfestede formål er å samle boligbyggelagene i Norge. NBBL gjennomfører hvert år landsmøte og avholder lederkonferanser. I tillegg er kurs og andre konferanser viktige arenaer for å samle ansatte i boligbyggelagene til kompetanseheving og erfaringsutveksling. Fusjoner og vekst i Norske Boligbyggelag I løpet av 2014 ble tre fusjoner mellom NBBLs medlemslag gjennomført. Det var fusjonene mellom BOB BBL og Boligbyggelaget Boivest, mellom Bate Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag, samt mellom OBOS BBL og Storbergen Boligbyggelag. Ved sist årsskifte var det 47 medlemslag i NBBL. Fusjonsprosessene fortsetter og så langt i år (april) er det truffet tre nye fusjonsvedtak. I tillegg har NBBL mottatt utmelding fra Namsskogan Boligbyggelag med virkning fra kommende årsskifte. Det er fortsatt god vekst i Norske Boligbyggelag. I løpet av 2014 fikk boligbyggelagene nye medlemmer, det ga en nettovekst på medlemmer til totalt Antall forvaltede boligselskaper økte med 417 til Den samlede totale forvaltede boligmassen er nå på boliger som er en økning på sammenlignet med Kommunikasjon med boligbyggelagene NBBL på nett: nbbl.no er tilgjengelig for alle, men hovedmålgruppene er politikere, media og fagmiljøet. Portalen er NBBLs ekstranett som er rettet mot ansatte i boligbyggelagene. Husnettet er NBBLs intranett rettet mot ansatte i NBBL. Den viktigste kanalen for løpende kontakt mellom boligbyggelagene og NBBL, er Ukebrevet. Det sendes ut en gang pr. uke til alle ansatte i boligbyggelag som har registrert seg som brukere på Portalen. Innholdet i Ukebrevet er i utgangspunktet de siste sakene som har blitt publisert på Portalen. Gjennom Ukebrevet når NBBL ut med informasjon om viktige saker og hendelser som NBBL er engasjert i, samt ulike typer nyheter som kan være av interesse for boligbyggelagene. Via Ukebrevet og Portalen ber NBBL også om innspill til det interessepolitiske arbeidet, herunder høringsarbeid. Saker som boligbyggelagene selv tipser NBBL om, representer også en særdeles viktig informasjonskilde. Nyheter knyttet til boligbyggelagenes egen virksomhet, er stoff med høy leserfrekvens i Ukebrevet. Som NBBLs nye nettsted for kommunikasjon med lagene, ble Portalen lansert i desember Høsten 2014 gjennomførte NBBL en evaluering av Portalen og resultater fra denne ble presentert på NBBLs lederkonferanse i november Evalueringen danner grunnlaget for det videre arbeidet med å bedre kommunikasjonsflyten mellom NBBL og boligbyggelagene. I 2014 var det registrert 1165 brukere på Portalen for ansatte i boligbyggelag. Ved siden av kommunikasjon via Ukebrevet og Portalen benytter NBBL i spesielle tilfeller e-post til daglige ledere. 48 7/9

49 Rådgivning Som felles interesseorganisasjon for boligbyggelagene har NBBL en viktig oppgave med å støtte opp under boligbyggelagenes virksomhet. NBBL besitter kunnskap og kompetanse innenfor et bredt spekter. Dette er av stor betydning blant annet for det interessepolitiske arbeidet. Med en stor bredde i kompetansen yter NBBL også rådgivingsbistand til boligbyggelagene. Innenfor det juridiske området har NBBL en betydelig kontakt med medlemslagene, ikke minst gjelder dette spørsmål om bolig- og eiendomslovgivningen og spørsmål knyttet til boligbyggelagenes nyboligprosjekter. Juridisk og annen rådgivning som går utover enkel telefonsupport faktureres på ordinære vilkår. Opplæring Kunnskap og kompetanseoppbygging er viktig for å sikre et høyt faglig nivå og profesjonell drift i boligbyggelagene. Kurs og konferansearenaene er samtidig viktige møteplasser for ansatte for utveksling av erfaringer og utfordringer i det daglige arbeidet. I 2014 ble det gjennomført 22 kurs og konferanser med 800 deltakere som til sammen deltok på 1635 kursdager. Tjenesteproduksjon NBBL har en abonnementsordning for boligbyggelagenes bruk av standarddokumenter. Det ajourholdes og nyproduseres standarddokumenter ved behov knyttet til boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier. Målet er å etterkomme de ønsker som boligbyggelagene har for gode og tilfredsstillende dokumentmaler, og at disse til enhver tid er oppdatert i henhold til lov og forskrifter. NBBL produserer og selger fagbøker, brosjyrer og hjelpemateriell. I 2014 ble heftene Bo i borettslag og Bo i sameie lansert. De egenproduserte bøkene Borettslagsboka og Lov og rett i borettslag er laget med sikte på å hjelpe styrene i borettslagene. Det tilbys og formidles i tillegg gode løsninger for internkontroll i boligselskaper. Trygghetsskapende tiltak NBBL Fulltegningsforsikring AS og Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS er viktige innretninger for å sikre boligbyggelagene og borettslag mot økonomisk tap. NBBL Fulltegningsforsikring AS markerte i fjor høst 20 år med aktiv tjeneste for boligbyggelagenes byggevirksomhet. Selskapet forsikrer utbygger mot tap på usolgte boliger i nye prosjekter. Ved siden av tapsdekning på usolgte boliger er en av de viktige fordelene ved produktet at utbygger kan starte bygging tidlig da kravet til forhåndssalg er satt lavere enn det bankene normalt krever i markedet. Totalt pr har selskapet forsikret 436 prosjekter med til sammen boliger. I 2014 forsikret selskapet 20 prosjekter med 599 boliger. Tidlig i 2014 endret selskapet prisingen på fulltegningsforsikring. Premienivået er generelt noe lavere, og i tillegg kan det tilbys forsikringspremie ned til 1% mot forhøyet egenandel. Dette har vært populært hos kundene, og har ført til økt forsikringsvolum. Selskapet har de siste tre årene arbeidet målbevisst med å utvikle og forbedre forsikringsproduktet med sikte på et mer effektivt skadeoppgjør for kundene og enklere for selskapet. Styret i NBBL har vedtatt at det etableres et nytt datterselskap som sammen med NBBL Fulltegningsforsikring AS kan gjennomføre skadeoppgjør i forsikrede prosjekter etter ny modell. 49 8/9

50 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS er eid av Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Selskapet forsikrer borettslag forvaltet av boligbyggelag i NBBL mot tap av felleskostnader som følge av mislighold fra andelseierne. Borettslagenes Sikringsordning er et av flere selskap i Norske Boligbyggelag som tilbyr sikring i henhold til bestemmelsene gitt i lov om borettslag. Selskapet har hatt en viss reduksjon av forsikringsporteføljen i 2014 som følge av fusjoner og endret samarbeid mellom lag som er tilbydere av sikringsordninger. Ved årsskiftet bestod selskapets forsikringsportefølje av borettslag med til sammen boliger. De ulike sikringsordningene i Norske Boligbyggelag er viktige omdømmeskapende tiltak for borettslagsformen /9

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

NBBLs strategiplan 2014-2017

NBBLs strategiplan 2014-2017 NBBLs strategiplan 2014-2017 Statusrapport 10. juni 2015 Strategiplan 2014-2017 NBBLs virksomhetsområder Styrets hovedprioritering 2014-2015 At det blir bygd et tilstrekkelig antall gode og varierte

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

NBBLs virksomhet og oppgaver. Thor Eek, adm. direktør NBBL 6. desember 2016

NBBLs virksomhet og oppgaver. Thor Eek, adm. direktør NBBL 6. desember 2016 NBBLs virksomhet og oppgaver Thor Eek, adm. direktør NBBL 6. desember 2016 Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Interesseorganisasjon for boligbyggelagene Stiftet i 1946 Norske Boligbyggelags Landsforbund

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA 1 VEDTEKTER for Hobøl Vannverk SA Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968 og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969. Endret i generalforsamling 27. februar 1976 og godkjent

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 3 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010, 15. april

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Innhold. Redaksjonen avsluttet januar 2010.

Innhold. Redaksjonen avsluttet januar 2010. Vedtekter 2010 Innhold 1 Boligbyggelagets navn og organisasjonsform 4 2 Formål 4 3 Andeler og andelseiere 5 4 Overføring av andeler 6 5 Utmelding eller utelukking av OBOS 6 6 Tildeling av boliger 7 7 Generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011)

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011) Vedtekter (vedtatt 26. mai 2011) 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap. Foreningen skal bidra til kompetanseheving for aktørene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA Vedtatt 25.04.2012 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer