UNIVERSITETET I OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM1120 Eksamensdag: 13. januar 2017 Tid for eksamen: kl. 09:00 (4 timer) Oppgavesettet er på sider (totalt 8 sider inklusive 4 sider vedlegg) Vedlegg: Formler og konstanter; standard reduksjonspotensialer; Ellinghamdiagram; periodesystemet. Tillatte hjelpemidler: Enkel (grafisk) kalkulator uten kommunikasjon. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner. Hver av de 11 nummererte oppgavene teller likt (vekt 1). Full uttelling innebærer at reaksjonslikninger er korrekt balansert og gjelder under de angitte betingelsene (husk å angi aggregattilstand; s, l, g; samt aq, solv når dette er aktuelt). Produkter i vandig miljø skal representere reelle kjemiske situasjoner (dissosiert, protonert, osv.). Oppgave 1 (vekt 1) se vedlagte tabell over standard reduksjonspotensialer (i) Små biter av metallisk nikkel tas ned i 1 M saltsyre. Hva skjer? Skriv reaksjonslikning. Ni(s) + 2H + (aq) Ni 2+ (aq) + H 2 (g) (ii) Hva skjer når MgCl 2 (s) blandes med overskudd vann? Skriv reaksjonslikning. MgCl 2 (s) er lettløselig. Likevekten MgCl 2 (s) Mg 2+ (aq) + 2Cl (aq) er forskjøvet til høyre. (iii) Tinn er uedelt. Likevel benyttes tinn ofte som metall i for eksempel hermetikkbokser uten at metallet løser seg ved reaksjon med vann fra næringsmidlene. Forklart kort hvorfor. Overflaten til metallisk tinn er passivert gjennom et oksidbelegg. Et fullgodt svar har med at oksidet sannsynligvis er SnO 2 (s), som er surt og tungtløselig i vann ved ph 7. Oppgave 2 (vekt 1) Betrakt klorforbindelsene NaCl, AlCl 3, CCl 4, SiCl 4, NCl 3, PCl 3 og AgCl. (i) Benytt elektronegativitetsbegrepet og Fajans regler til å vurdere kjemisk binding i forbindelsene ved å angi hvilken som er mest ionisk og hvilken som har størst kovalent bidrag til bindingen. Begrunn svaret kort. 1

2 Vi betrakter elektronegativitet. Stor forskjell i elektronegativitet favoriseres ionebinding. Den mest ioniske forbindelsen vil ha det minst polariserende kationet (dvs. lavest ladningstetthet). Vi har samme anion i forbindelsene som betraktes. Et innskuddsmetallkation vil gi mer kovalent binding enn et tilsvarende s-blokk grunnstoff (AgCl versus NaCl). Natriumionet er størst og lavest ladning; altså NaCl er mest ionisk. For grad av kovalent binding betrakter vi igjen elektronegativitet og ladningstetthet. Svaret her er mindre entydig enn for delspørsmålet om ionebinding. Kationene i CCl 4 og SiCl 4 har høyest formell ladning (+IV). Elektronegativitetsforskjellen er minst mellom N og Cl (og mindre mellom C og Cl enn mellom Si og Cl). Altså: Enten NCl 3 eller CCl 4 er mest kovalent. Begge deler ansees som fullgode svar. (ii) Hvilke av disse syv forbindelsene er molekylære med lave koke- og smeltepunkter? Begrunn svaret kort. CCl 4, SiCl 4, NCl 3, PCl 3 er molekylære. AlCl 3 har en sjiktstruktur. Selvom AlCl 3 dermed ikke er del av det riktige svaret gis det ingen trekk om det foreslås. (iii) Skriv likninger for eventuelle reaksjoner mellom vann og henholdsvis CCl 4 og SiCl 4. CCl 4 reagerer ikke (full oktett, sterisk beskyttet kation) SiCl 4 (l) + 2H 2 O(l) SiO 2 (s) + 4H + (aq) + 4Cl (aq) [evt. SiCl 4 (l) + 4 H 2 O(l) Si(OH) 4 (s) + 4H + (aq) + 4Cl (aq)] Oppgave 3 (vekt 1) (i) Borsyre er en Lewis-syre i vandig miljø. Forklar kort og skriv reaksjonslikning for hva som skjer når B(OH) 3 blandes med vann. Borsyre har formel B(OH) 3. Bor har da tre 2-elektronbindinger, og mangler to elektroner for full oktett. Sådan vil B(III) i borsyre være elektronpar-akseptor. Borsyre er en Lewis syre og reaksjon med vann skrives: B(OH) 3 (s) + H 2 O(l) B(OH) 4 (aq) + H + (aq) (ii) Hvordan reagerer et ionisk silisid med vann? Benytt Mg 2 Si som eksempel. Skriv reaksjonslikning. Det dannes silan, SiH 4 (jfr. reaksjoner med Na 4 C + vann, eller Mg 2 B + vann), som igjen er reaktivt. Mg 2 Si(s) + 2H 2 O(l) SiH 4 (g) + 2MgO(s) SiH 4 (g) + 4H 2 O(l) Si(OH) 4 (s) + 4H 2 (g) Det er OK å skrive andre Si-species på produktsiden; f.eks. SiO(OH) 2, SiO 2, osv. Det er tilstrekkelig å skrive første likning, dvs. dannelse av silan. Hvis man kombinerer begge likningene, Mg 2 Si(s) + 6H 2 O(l) Si(OH) 4 (s) + 4H 2 (g) + 2MgO(s) ansees det som fullverdig. (iii) Hvilket oksidasjonstrinn har oksygen i forbindelsen KO 2? Hva skjer når noe pulver av KO 2 blandes med overskudd vann? Skriv reaksjonslikning. Okstrinn for oksygen er 1/2 2KO 2 (s) + H 2 O(l) 2K + (aq) + OH (aq) + HO 2 (aq) + O 2 (g) Oppgave 4 (vekt 1) (i) Skisser MO diagrammet for peroksidanionet O 2 2. Angi bindingsorden for O O bindingen i peroksidanionet. Er peroksidanionet diamagnetisk eller paramagnetisk? Begrunn svaret kort. 2

3 Bindingsorden (antall bindende antall antibindende elektroner)/2 = (6 4)/2 = 1. Peroksidanionet er diamagnetisk grunnet ingen uparrede elektroner. (ii) Betrakt CH 4, SiH 4, GeH 4 og SnH 4. Beskriv kvalitativt hvordan kokepunktene varierer for disse fire forbindelsene. Forklar kort. Kokepunkt bestemmes av dispersjonskreftene. Det er kun små forskjeller i elektronegativitet mellom C, Si, Ge, Sn og H; dvs. dipolkrefter er svake. Kokepunktet vil være høyest for forbindelsen med flest elektroner, her SnH 4 og er lavest for CH 4. (Ekstra: Ingen anomali i kokepunktvariasjon grunnet ingen av forbindelsene har hydrogenbindinger.) (iii) Grunnstoffene oksygen og svovel er begge i gruppe 16. Smelte- og kokepunktene er svært forskjellige for de to grunnstoffene. Forklar årsaken til dette ut fra bindingsforhold og molekylstruktur. Oksygen er et lite atom og dobbeltbinding er mulig og gunstig (dvs. bindingsenergi for dobbeltbinding er større enn for to enkeltbindinger). For svovel er situasjonen motsatt; to enkeltbindinger er mer gunstig energetisk sett enn en dobbeltbinding. Oksygen er derfor molekylært, med dobbeltbinding. Svovel danner kjeder (som ruller seg opp til ringer, S 8 for eksempel). Oppgave 5 (vekt 1) Gitt følgende standard reduksjonspotensialer: E o = 2,2 V for FeO 4 2 (aq) + 3e + 8H + (aq) Fe 3+ (aq) + 4H 2 O(l) (ved ph = 0) E o = 0,7 V for FeO 4 2 (aq) + 3e + 4H 2 O(l) Fe(OH) 3 (s) + 5OH (aq) (ved ph = 14) E o = 1,36 V for Cl 2 (g) + 2e 2Cl (aq) (i) Vil ferrationet, FeO 4 2, kunne oksidere klorid til klorgass ved ph = 0 eller ved ph = 14? Anta standardbetingelser. Begrunn svarene ut fra beregninger. ph = 0: E reak = E red E oks = 2,2 1,36 = 0,84V ph = 14: E reak = E red E oks = 0,7 1,36 = 0,66V Ser av E reak at ferrationet kan oksidere klorid til klor i surt miljø, men ikke i basisk miljø. (Gir ikke trekk om man ikke diskuterer K men ser direkte på E.) (ii) Ta utgangspunkt i at standard reduksjonspotensialet for reduksjon av ferrat til Fe(III) i surt miljø er E o = 2,2 V. I tillegg får du oppgitt at ved ph = 14 er [Fe 3+ ] = M{K sp Fe(OH) 3 = M 4 }, og anta videre at [FeO 2 4 ] = 1 M. Vis ved regning at det korresponderende potensialet ved ph = 14 er E = 0,7 V. 3

4 Ta utganggspkt i FeO 4 2 (aq) + 3e + 8H + (aq) Fe 3+ (aq) + 4H 2 O(l) og bruk Nernst likning. E = 2,2 (0,0592/3)log([Fe 3+ ]/[H + ] 8 ) E = 2,2 (0,0592/3)(log log ) E = 2,2 0,0197( 37, ) = 2,2 1,47 = 0,72 = 0,7 V Oppgave 6 (vekt 1) En av laboratorieøvelsene i kurset belyste løselighet til salter i vann. Reaktanter og eksperimentelle observasjoner er oppsummert i tabellen under. Tabellen inkluderer også ioneradiuser for relevante anioner og kationer. Kation Fellingsreagens Radius (i pm) for Observasjon (anion) kation anion Mg 2+ 2 CrO Ingen felling Ca 2+ CrO Ingen felling Ba 2+ CrO Felling Pb 2+ 2 CrO Felling Mg 2+ Cl Ingen felling Ca 2+ Cl Ingen felling Ba 2+ Cl Ingen felling Pb 2+ Cl Felling (i) Forklar kort hvordan disse observasjonene stemmer med forventede trender for løselighet av Mg(II), Ca(II) og Ba(II) saltene. For MCrO 4 -serien (M = Mg, Ca, Ba) kan vi bruke «liten-stor» regelen, og si at salter med lite og stort anion favoriserer løselighet. Differanse i ioneradier er størst for Mg(II) og Ca(II), og vi ser også at disse saltene ikke gir felling, mens BaCrO 4 feller ut. (Dominerende faktor som kontrollerer dette vil være at hydratiseringsentalpien er størst for Mg(II)). For MCl 2 -serien (M = Mg, Ca, Ba) observerer vi eksperimentelt at ingen av saltene gir felling. Denne observasjonen passer godt med tommelfinger om at et av ionene er enverdig vil vi ofte få relativt lettløselige salter. I forhold til «lite-stor» regel vil vi anta at MgCl 2 er mer løselig enn BaCl 2, hvilket også er korrekt (men man ikke kan se fra de enkle observasjonene gjort i laboratorieforsøket). (ii) Forklar kortfattet hvorfor PbCl 2 feller ut, mens BaCl 2 ikke felles ut. For MCl 2 -serien passer ikke PbCl 2 inn ved størrelsesbetraktinger. Vi må vurdere grad av kovalens i bindingen. Mg, Ca og Ba har lav elektronegativitet (1,2 0,9) mens Pb er 2,3. Det at bly er såpass elektronegativt betyr at de kjemiske bindingene i PbCl 2 har stor grad av kovalens, som igjen gir dårligere løselighet i vann (polart løsningsmiddel). Basert på dette kan vi konkludere at våre eksperimentelle funn for PbCl 2 passer godt med de teoretiske betraktningene våre. (iii) Forklar kortfattet hvorfor MgCl 2 er mer lettløselig enn MgCO 3. Inkluder en vurdering av gitter- og hydratiseringsentalpier. 4

5 MgCO 3 har stor gitterentalpi grunnet både toverdig anion og kation. Detter favoriserer ikke løselighet. Videre vil MgCl 2 sannsynligvis ha større hydratiseringsentalpi enn MgCO 3 siden MgCl 2 består av tre ioner mens MgCO 3 kun av to ioner. Hydratiseringsentalpien er alltid eksoterm. Begge disse to faktorene peker i retning av at vi skal forvente at MgCl 2 er mer lettløselig enn MgCO 3, hvilket er tilfelle. Oppgave 7 (vekt 1) (i) For renfremstilling av enkelte grunnstoffer benyttes et rensesteg med gassfasetransport. Skriv en relevant reaksjonslikning for rensing av nikkel ved hjelp av karbonylprosessen (Mond prosessen). Ni(s) + 4CO(g) Ni(CO) 4 (g) som termisk dekomponeres tilbake til Ni(s). (ii) Med utgangspunkt i vedlagte Ellinghamdiagram (se vedlegg), vurder om karbon vil kunne redusere TiO 2 til Ti ved både 1000 o C og 2000 o C. Begrunn svaret kort. Ti/TiO 2 kurven ligger under C/CO kurven ved 1000 o C. Ved 2000 o C har kurven krysset. Dvs. C kan redusere TiO 2 ved 2000 o C, men ikke ved 1000 o C. Det er selvsagt mulig å regne på dette ved å avlese verdier på Ellinghamdiagrammet, men dette er ikke etterspurt i oppgaven. (iii) I praksis fremstilles Ti(s) ved hjelp av karbon og klorgass etter følgende likninger: TiO 2 (s) + 2C(s) + 2Cl 2 (g) TiCl 4 (g) + 2CO(g) TiCl 4 (g) + 2Mg(l) Ti(s) + 2MgCl 2 (g) Foreslå en mulig forklaring på hvorfor fremstilling av Ti(s) skjer via titantetraklorid og ikke ved direkte karbotermisk reduksjon ved høy temperatur. Titankarbider er termodynamisk sett meget stabile. Pga dette vil man ikke kunne bruke karbon som reduksjonsmiddel, da karbon og titan i stedet for vil danne TiC eller Ti med karbon løst interstitielt i hulromden strukturelle likheten kommer til uttrykk ved at Ti(s) har hulrom i sin metallstruktur med plass til små karbonatomer. Dette vil skje ved karbotermisk reduksjon. Begge deler vil være ødeleggende for renfremstilling av Ti(s) siden begge typer karbider er termisk sett svært stabile. Derfor benyttes klor for å danne flyktig titantetraklorid. Oppgave 8 (vekt 1) (i) Beskriv kort hvordan grunnstoffet natrium (Na) fremstilles industrielt. Gjøres ved elektrolyse i saltsmelte. Vandig miljø kan IKKE benyttes på grunn av at Na(s) redusere vann til hydrogengass! Du straffes hardt om du foreslår å fremstille Na metall i vandig miljø. Likninger: Na + (solv) + e Na(s) 2Cl (solv) Cl 2 (g) + 2e 5

6 (ii) Beskriv kort hvordan kationsyrestyrke avhenger av formell ladning (oksidasjonstrinn) og kationstørrelse. Bruk Na(I), Cs(I), Sc(III), Co(III) og Ti(IV) som eksempler. Kationsyrestyrke øker med økende ladning på kationet (Z) og med avtakende størrelse for kationet (r) og er proporsjonal med Z 2 /r. Kationsyrestyrken for de ulike kationene er: Ti(IV) sterkest > Co(III) > Sc(III) > Na(I) > Cs(I) pga. ionestørrelse. (iii) Kjemisk analyse av et råstoff til fremstilling av aluminium viser at det foreligger en del forurensninger av magnesium. Den videre analysen viser at råstoffet består av to forbindelser; MgO og Al(OH) 3. Hvordan vil du gå frem for å separere de to forbindelsene? Forklar kort. MgO er basisk, mens Al(OH) 3 er amfortært. Al-hydroksidet løses i base som [Al(OH) 4 ] og MgO(s) kan skilles fra. [Ekstra: Ved surgjøring av [Al(OH) 4 ] fås igjen Al(OH) 3 (s) som benyttes til Al-fremstillingen (etter varmebehandling og konvertering til Al 2 O 3 ).] Oppgave 9 (vekt 1) (i) I fast tilstand foreligger svoveltrioksid i to modifikasjoner; en molekylær ringstruktur med sammensetning S 3 O 9, og en kjedestruktur med sammensetning SO 3. Forklar hvordan dette kan forstås på basis av at det tetraedriske sulfatanionet (SO 4 2 ) er byggestein i de to nevnte modifikasjonene. Det tetraedriske sulfatanionet SO 4 2 vil kunne dele to hjørner og lage en større enhet som vil være ladningsnøytral. Dette kan oppnås ved å lage en ring eller uendelig kjede, og forbindelsen får M/O = 3. (ii) Hvordan foreligger N(V) i vandig miljø? Forklar kort. Foreligger som nitrat; NO 3. N(V) har ekstrem høy ladningstetthet, og et tenkt fritt kation vil være en uhyre sterk kationsyre som vil protolysere vannmolekyler bundet til sentralatomet. Dette skjer inntil dannelse av NO 3. (iii) Gi en kort forklaring på hvorfor Mn 2 O 7 er sterkt farget, mens Cl 2 O 7 er fargeløst. Mn(VII) er d 0, men energien til de tomme d-orbitalene er like i nærheten av fulle orbitaler fra anionene. For er tomme d-orbitaler langt unna med hensyn på energi, noe som gjør charge transer eksitasjoner ikke mulig innen det synlige lysområdet. Oppgave 10 (vekt 1) (i) Sammenlign to kompleksforbindelser (A og B) av nikkel; stoff A har Ni(II) i oktaedriske omgivelser, og stoff B har Ni(II) i plankvadratiske omgivelser. Hvilket av de to stoffene er paramagnetisk? Begrunn svaret kort. Ni(II) er et d 8 ion. Vi må her tegne opp krystallfeltoppsplittingen for d-orbitalene i oktaedrisk og plankvadratisk. 6

7 Sfærisk Oktaedrisk Plankvadratisk (prinsippielt ) Stoff A Stoff B Vi ser at oktaderisk Ni(II), dvs stoff A, er paramagnetisk (ii) Krystallfeltoppslittingen T for et tetraedrisk krystallfelt er cirka 4/9 O (oktaedrisk krystallfelt) for et gitt kation-ligandsystem. Forklar årsaken til energiforskjellen i krystallfeltoppsplittingene. I et oktaeder er to av d-orbitalene direkte rettet mot ligandene i oktaederets hjørner og sådan påvirkes d-orbitalene sterkt av det elektriske feltet fra ligandene. I et tetraeder er d-orbitalene orientert mer mellom ligandene, og effekten blir mindre. Derfor vil T være mindre enn O når vi sammenlikner et spesifikt kation i bestemt okstall og en spesifikk ligandtype,. (iii) Angi elektronkonfigurasjon for kromkationene i KCrF 3 og i La III CrO 3. Forklar hvorfor CrF 6 -oktaedret i KCrF 3 er veldig deformert (de seks Cr-F bindingene splittes opp i 4 korte og 2 lange avstander), mens CrO 6 -oktaedret er regulært i LaCrO 3. I KCrF 3 foreligger krom som Cr(II), d 4. I LaCrO 3 foreligger krom som Cr(III), d 3. For d 4 vil man kunne ha Jahn-Teller deformasjon på grunn av odde antall elektroner i e g orbitalene (som peker mot ligandene). Dette er ikke tilfellet for d 3. Oppgave 11 (vekt 1) (i) Angi korrekt kjemisk navn på kompleksionene [Fe(CN) 5 NO] 2 og [Cr(H 2 O) 4 (OH) 2 ] +. pentacyanidomononitrosylferrat(2-) eller pentacyanidomononitrosylferrat(iii) tetraakvadihydroksidokrom(1+) eller tetraakvadihydroksidokrom(iii) (ii) Angi kjemisk formel for komplekset akvapentakloridostannat(iv). [SnCl 5 (H 2 O)] (iii) Skisser forskjellen mellom fac og mer isomere former av et oktaedrisk MX 3 Y 3 kompleksion. 7

8 Vedlegg: Vedlegg 1: Formler og konstanter E = E o (RT/nF)ln([produkter]/[reaktanter]) E = E o (0,0592/n)log([produkter]/[reaktanter]) (ved 25 o C, og på log form) G o = H o T S o G o = RTlnK G o = nfe o R = 8,31446 J K 1 mol 1 F = C mol 1 = J V 1 mol 1 8

9 Vedlegg 2. Standard reduksjonspotensialer (til oppgave 1) 9

10 Gr o (kj/mol) Vedlegg 3. Ellinghamdiagram (til oppgave 7) Ellinghamdiagram 0 Ag 2 O CuO ZnO CO/CO C/CO 2 FeO SiO Al 2 O 3 TiO 2 MgO C/CO CaO Temperatur ( o C) 10

11 Vedlegg 4. Periodesystemet 11

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM1120 Eksamensdag: 5. desember 2014 Tid for eksamen: kl. 09:00 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 + 2 sider (totalt 7 sider inklusive

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM1120 Høst 2011 Vekting for hovedspørsmål er angitt (vekt 2 teller doblet så mye som vekt 1; vekt 3 teller tre ganger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM1120 Eksamensdag: 7. desember 2015 Tid for eksamen: kl. 14:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 + 4 sider (totalt 9 sider inklusive

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM1120 Eksamensdag: 8. desember 2016 Tid for eksamen: kl. 09:00 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 + 6 sider (totalt 11 sider inklusive

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1001 Innføring i kjemi Eksamensdag: tirsdag 15. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 til 17.30 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT4110 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 OPPGAVE 1 a) Kovalent binding:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Fredag 27. februar 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Aud.max Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Onsdag 4. juni 2014 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karina Mathisen tlf. 73 59 62

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Fredag 11. desember 2009 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karina Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn.

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 43. Internasjonale Kjemiolympiaden 2011 i Ankara, Tyrkia Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi Seksjon uorganisk kjemi TMT KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 006 OPPGAVE

Detaljer

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding.

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding. Kapittel 9 Kovalent binding Repetisjon 1 (11.11.03) 1. Kovalentbinding Deling av elektron mellom atom for å danne binding o vorfor blir denne type binding dannet? Det enkleste svaret: Den potensielle energien

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Fredag 21. mai 2012 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karina Mathisen, Realfagbygget,

Detaljer

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT1 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 007 OPPGAVE 1 a) - ph defineres

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKJ 4210/KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK. Hjelpemidler: D Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Bestemt enkel kalkulator tillatt.

EKSAMEN I EMNE TKJ 4210/KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK. Hjelpemidler: D Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Bestemt enkel kalkulator tillatt. NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi, NTNU, Gløshaugen Tore. Johansen, Realfagbygget D2-190, tlf. 73 59 62 23 EKSAMEN I

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMESOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Fredag 16.desember 2016 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Teorifagbygget hus 1,

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 lindern 19. april 2002 Kl. 09.00-12.00 ppgavesettet består av 7 sider inkludert formel- og tabellark. ppgave 1 (10%) I hele denne oppgaven ser vi bort fra overspenning

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon 1 13.11.03 1. Molekylstruktur VSEPR modellen Elektronparene (bindende eller ikke-bindende) vil prøve å være så lang

Detaljer

KAPITEL 2. POLARE BINDINGER OG KONSEKVENSEN AV DEM.

KAPITEL 2. POLARE BINDINGER OG KONSEKVENSEN AV DEM. KAPITEL 2. PLARE BIDIGER G KSEKVESE AV DEM. 1. PLARE KVALETE BIDIGER G ELEKTREGATIVITET T12 Elektronegativitet oen kjemiske bindinger er fullstendig ioniske og noen kovalente, men de fleste er polar kovalente.

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden Universitetet i Oslo KJM1120 Uorganisk kjemi Oppsummeringshefte Skrevet av: Sindre Rannem Bilden 10. desember 2014 Dette heftet er ikke en fullstendig oppsummering av uorganisk kjemi men en samling små

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NTURVITENSKPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSMEN I KJ 2031 UORGNISK KJEMI VK Torsdag 16. mai 2013 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karsten Kirste tlf. 93825195 Institutt

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kort løsningsforslag Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi - løsningsforslag 13. januar 2017 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av 18 oppgaver med vekting angitt

Detaljer

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden 1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden Dato: En dag i ukene 39-41, 2002 Varighet: 100 minutter jelpemidler: Kalkulator og tabeller i kjemi (RVO/Gyldendal) Oppgave 1 og 2 er flervalgsoppgaver

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 13, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 13, HØST 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaelige universitet Fakultet for naturvitenska og teknologi Institutt for materialteknologi TMT4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 13, HØST 2009 OPPGAVE 1 Ved bruk av

Detaljer

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 10. juni 2011 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer?

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer? Side 1 av 6 Del 1 (50 p). Flervalgsoppgaver. Hvert riktig svar med riktig forklaring gir 2.5 poeng. Riktig svar uten forklaring eller med feil forklaring gir 1.5 poeng. Feil svar (med eller uten forklaring)

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011.

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011. Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E ORDINÆR EKSAMEN 3. juni 2011. Sensur faller innen 27. juni 2011. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb senest første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2017 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på 4

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT11 JEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 009 OPPGAVE 1 a) Sterk syre,

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, Individuell skriftligeksamen i Naturfag 2, Na230E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.01.2012 Sensur faller innen 31.01.2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 7 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Onsdag 26. februar 2014 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Administrasjonsbygget B154. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. august 2017 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Side 1 av 8 sider BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 22.februar Tid : 09:00-15:00 Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Tillatte hjelpemiddel : Kalkulator Chemistry

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 7 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Tirsdag 13.desember 2011 Tid : 09:00-15:00 Sted : Adm.bygget B154 og aud.max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp"

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-)

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) All materie, alt stoff er bygd opp av: atomer elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) ATOMMODELL (Niels Bohr, 1913) - Atomnummer = antall protoner i kjernen - antall elektroner e- = antall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 1001 Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154.

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 1001 Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154. EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE- 1001 Dato: Tid: Sted: Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark

Detaljer

Kapittel 12: Struktur og egenskaper til keramer

Kapittel 12: Struktur og egenskaper til keramer Kapittel 12: Struktur og egenskaper til keramer Struktur hos keramiske materialer: Defekter Forurensninger Mekaniske egenskaper 1 Kjemisk binding i keramer Binding -- ionebinding eller kovalent. -- % ionebinding

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Oppgave 1 a) Angi norske navn på følgende forbindelser : i) KNO3 : Kaliumnitrat. Kalium er et alkaliemetall som

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : LiCl : Litiumklorid H 3PO 4 : Fosforsyre FeI 3

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi - løsningsforslag 16. desember 2016 kl. 14.30-18.30 Oppgavesettet består av 18 oppgaver med vekting angitt

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer