O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN"

Transkript

1 Innhold 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Plikter 1.3. Håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker 2.1. Salg/utleie 2.2. Skilting 3. Bomiljø & Sikkerhet 3.1. Ro og orden 3.2. Dører/porter/vinduer 3.3. Besøk og ukjente 3.4. Skadeverk 3.5. Barn og lek 3.6. Dyr 3.7. Grilling 3.8. Røyking 1. Generelt 1.1. Formål O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN 3.9. Antenner og paraboler Markiser, blomsterkasser m.v Oppheng av tøy / risting matter Flagging 4. Avfall & Oppbevaring 4.1. Avfallshåndtering 4.2. Lagring/mellomlagring 4.3. Mellomlagring 4.4. Hensetting i fellesarealer 5. Transport & Flytting 5.1. Flytting/heisbruk 5.2. Parkering 5.3. Sykkelboder 6. Egenkontroll seksjon 6.1. Indre vedlikehold 6.2. Fasadeendringer 6.3. Brannvern 6.4. El-anlegg 6.5. Energimåling 6.6. Vann og fjernvarme 6.7. Ventilasjon/inneklima 7. Særskilte regler næring 7.1. Orden næringsarealer 7.2. Vareeksponering/uteservering 7.3. Bruk av midtrabatt 7.4. Utendørs vareeksponering 7.5. Plakater, stativer 7.6. Lagerrom næring 7.7. Varelevering/-transport 7.8. Særskilte krav VVS næring 7.9. Internkontroll næring Næringssavfall Brannvern næring Ordensreglene gjelder alle sameiets 320 seksjoner fordelt på 298 bolig-, 19 næringsseksjoner, 1. P-hus-,1 barnehage- og 1 sameieseksjon. Reglene skal sikre et godt og trygt bo- og næringsmiljø hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning Plikter Seksjonseiere og leietakere plikter å rette seg etter de ordensregler, vedtekter og øvrige retningslinjer som til enhver tid gjelder. Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger nevnte regler. Beboere er også pliktige til å sørge for at besøkende etterlever ordensreglene. Ordensreglene kan kun endres med alminnelig flertallsvedtak på ordinære sameiermøter (ref. vedtektene ). Eventuelle endringsforslag sendes skriftlig til styret Håndheving Ordensreglene håndheves av sameiets vektertjeneste og sameiet v/styret. Næring v/senterledelsen skal avviksrapportere forhold relatert til næringsseksjoner. Styret følger opp avvik m.v. Regelbrudd har konsekvenser og kan medføre pålegg om salg av seksjon etter 26 i Loven om Eierseksjoner. 2. Ny seksjonseier/leietaker 2.1. Salg/utleie I h.h.t. vedtektene skal enhver ny eier eller leietaker godkjennes av styret. Søknadsskjema for eierskifte og utleie er tilgjengelig på eller kan fåes ved henvendelse til sameiet. Uregistrerte leietakere kan risikere bortvisning fra sameiets grunn. Utgifter til navneskilt inngår i overtakelses-//utleiegebyret. Eventuelle språkproblemer er eiers ansvar, og utgifter til nødvendige tolketjenester belastes eier. Utflytting: Ved utflytting skal det varsles til sameiet i forkant. Eiers ansvar ved problemer utleie: Seksjonseier vil kunne måtte stå ansvarlig når leietaker ikke følger gjeldende regler. Spesielt påpekes gjensetting av møbler og avfall i oppgang ved utflytting hvor kostnad vil belastes eier Skilting For å gjøre det enklere for besøkende å finne frem, samt for å lette postbudenes arbeid og opprettholde et godt inntrykk av inngangs-/fellesarealene, skal all skilting være ensartet. Skilting er obligatorisk, og for boligdelen blir skilt montert etter mottak av utfylte søknadsskjemaer for utleie eller eierskifte, samt betaling av respektive gebyr. Ureglementerte skilt vil bli fjernet. Ordensregler vedtatt Side 1 av 6

2 3. Bomiljø & Sikkerhet 3.1. Ro og orden Utearealer/oppganger bolig: Vis hensyn ved bruk av utearealet. Etter kl skal det være ro i utearealet og i oppganger. Uteaktivitet etter dette må ha et lavt støynivå og skal være avsluttet senest kl De som kommer til og fra området på nattestid må ikke være høylydte. Egen bolig: Beboer plikter å sørge for ro i sin bolig mellom kl og Beboer må på øvrige tider av døgnet avpasse bruk av TV, radio, musikkanlegg, karaokemaskin, vaskemaskin, sosiale aktiviteter, lek m.v.. Husk at vi også har naboer som arbeider skift eller har små barn. Høyttalere m.v. skal ikke plasseres rett på gulv. Passende isolering skal søkes brukt der det er mulig. Musikkøvelser/-undervisning som kan forstyrre andre beboere krever samtykke fra styret og berørte naboer. Planlagte tilstelninger: Leietaker/seksjonseier skal sende ut nabovarsel minst 24 timer i forkant. Arbeidsstøy: Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, skal kun foregå på hverdager mellom kl og 20.00, og på lørdager mellom kl og Støyende arbeider er ikke tillatt på søn- /helligdager. Det henstilles om å legge det mest støyende til så nær midt på dagen som mulig Dører/porter/vinduer Inngangsport, oppgangsdører (herunder i P-hus), lofts- og boddører skal være låst til enhver tid. Ved inn- /utflytting m.v. kan dører holdes åpne for korte perioder. Husk at låser og hengsler i egen seksjon skal smøres regelmessig (NB: sikkerhetslås inngangsdør boligseksjoner skal ikke smøres). Vinduer i oppganger har egen sikkerhetslås og åpnes kun av rengjøringspersonell/vaktmestere. Vinduer bakkeplan skal alltid være lukkede. Nye/mistede/reservenøkler: De fleste nøkler skal bestilles hos sameiet (se prisliste for detaljer, herunder hvilke nøkler du kan slipe selv). Tap av nøkler må meldes utleier og sameiet! Ekstra reservenøkler kan oppbevares hos sameiet, og også brukes ved akutte hendelser,eks. vannskader/brann. Bytt nøkler når du har kjøpt en ny seksjon. Hold orden på antall nøkkelsett du har i tilfelle noen skulle komme på avveie Besøk og ukjente 3.4. Skadeverk Leietakere/sekjsonseiere må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. Det må utvises årvåkenhet ved passasje av felles dører og porter, slik at uvedkommende ikke får tiltrede. Ukjente skal henvises til ringetablå eller egen nøkkel. Dørtelefon må aldri benyttes til å slippe inn ukjente. Leietakere/seksjonseiere er ansvarlige for at ingen av dem man gir adgang til området volder ubehag eller ulempe for øvrige eller skade på felles eiendom. Skade som påføres personer, gjenstander eller fellesarealer må erstattes av de(n) som forvolder skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av de(n) som har gitt vedkommende adgang til området Barn og lek Foresatte har ansvar for tilsyn med egne barn. Oppganger, loft og P-hus skal ikke benyttes som oppholds- eller lekeplass. Uteaktiviteter som kan ødelegge fellesgoder i gårdsparkene er ikke tillatt. Fotballsparking og støyende uteaktiviteter henvises til friområder i nærmiljøet. Barn som bor i sameiet eller gjester av disse kan benytte utearealet i barnehagen utenom barnehagens åpningstid Dyr Dyrehold er tillatt innenfor de lover og regler som gjelder. Personer med ansvar for dyr plikter å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse. Etterlatenskaper fjernes umiddelbart av eier. Dyrehold til urimelig sjenanse for andre beboere må straks bringes til opphør. Det henvises for øvrig til politivedtektene rundt hundehold. Lufting: Hunder skal holdes i bånd også i sameeiets arealer, og lufting som sådan er forbudt. Sameiet har luftegård for dyr mellom egen byggmasse og Galleri Oslo. Ved lufting skal dyr holdes i bånd og etterlatenskaper fjernes. Merking: Dyr, herunder katter, skal være merket med eiers navn og telefonnummer. Mating: Det er totalforbud mot mating av dyr/fugler i fellesarealer eller på balkong/terrasse. Dette er også mat for for rotter og andre skadedyr! Ordensregler vedtatt Side 2 av 6

3 3.7. Grilling Felles/egen grill kan brukes ved grilling på plassen i hagen forutsatt at sikkerhet ivaretas (husk barn!) og at det ryddes umiddelbart i etterkant. Engangsgriller er forbudt. Grill i hagen må ikke brukes hvis vinden er slik at det er til sjenanse for naboer. Kullgrill er ikke tillatt i toppetasje. For øvrig kan elektrisk eller gassgrill benyttes Røyking Beboere som røyker fra egen balkong/terrasse må ikke kaste sigarettsneiper m.v. ned på underliggende balkonger/terrasser, markiser og fellesarealer. Sigarettgloer kan ødelegge markiser med tilhørende erstatningsansvar, og gir også fare for brann-/personskader. Røyking er ikke tillatt i heiser, oppganger, loft, P-hus eller på andre felles inneområder. Husk å bruke askebegre ved inngangdør ved hver oppgang Antenner og paraboler. Private antenner eller paraboler er ikke tillatt på fasade, balkoger eller området for øvrig Markiser, blomsterkasser m.v. Sameiet opplyser om tillatte farger og typer av baldakiner og markiser. Seksjonseier er ansvarlig for at blomsterkasser, markiser o.l. monteres og brukes slik at de ikke er til fare eller sjenanse for andre. Hvis noe faller ned fra balkong/takterrasse, vil seksjonseier være ansvarlig for skader som oppstår på barn/voksne og gjenstander som sådan. Blomsterkasser skal henges på innsiden av balkong/takterrasse. Det stilles strenge krav til at både stativ, kasse og innhold er festet/sikret slik at de ikke utgjør noen risiko for noen heller ikke i storm Oppheng av tøy / risting matter Tørking eller oppheng av tøy skal bare finnes sted dersom det ikke er synlig for omgivelsene. Risting av tepper og matter skal ikke forekomme Flagging Flagging på balkong/terrasse skal følge offisielle flaggregler, og en skal derfor ikke flagge etter kl Styret sørger for flagging i hagen på de viktigste flaggdagene. 4. Avfall & Oppbevaring 4.1. Avfallshåndtering Kildesortering: Sameiet har tilrettelagt for kildesortering som du finner beskrevet i egen oversikt. Papircontainer bolig: Resirkulerbart papir, herunder papp kartong avispapir, legges i papircontainer plassert utenfor egen oppgang (oppgang 3, 7 og 11 må bruke avfallslrom i 1. etasje). Det er viktig å bruke papircontainer da papirsøppel ikke har kg-pris sammenlignet med søppel som legges i sjakten. Søppelsjakt bolig: Husholdningsavfall skal kildesorteres i blå pose (plastavfall), grønn pose (matavfall) og vanlig avfallspose (øvrig restavfall). Alt avfall skal være innpakket i gjenknyttet plastpose med dobbelt knute før det kastes i sjakten. Grønne og blå poser fås gratis i nærmeste daglivareforretning. Glass-/metallemballasje: Ikke pantbart metall-/glassemballasje kastes i returstasjoner ved Meny og Olafiagangen. Større avfall/gjenstander / elektro-produkter / farlig avfall: Avfall som ikke går i sjakten eller papircontaineren, herunder pappesker og større emballasje, møbler, hvitevarer og TV, skal leveres vaktmester (hvis stasjonærvekter har tid kan disse også åpne når tilstede). Samme gjelder elektro-produkter (EE) og farlig avfall. Alt dette kan også leveres kommunen direkte (elektro kan også leveres forhandler). Vaktmestere kan besørge henting av hvitevarer, TV, møbler mv. mot et gebyr. Fellesarealer og balkonger/terrasser: Det er forbudt å benytte fellesarealer til midlertidig lagring av søppel eller varer. Det er forbudt å sette fra seg søppel på balkonger/terrasser. Husk brannfare og blokkering rømningsvei! Reklame: Beboere/leietakere skal aldri legge reklame eller papir oppe på postkassene eller i oppgangen, men bruke papircontaineren eller klistremerke fra posten om at reklame er uønsket. Ordensregler vedtatt Side 3 av 6

4 4.2. Lagring/mellomlagring Mange (ikke alle) har eget "kott" i leiligheten som kan brukes for lagring. I tillegg har de fleste leiligheter egen loftsbod, samt mulighet for å leie tilleggsbod(er). Det er beboers ansvar å påse at egen loftsbod holdes låst. Tilleggsbod kan leies ved behov. Det er forbudt å lagre propan og andre brann- /eksplosjonsfarlige elementer på loft Mellomlagring Kontakt sameiet ved behov for mellomlagring av møbler, hvitevarer m.v.. Det er forbudt å bruke balkong/terrasse som lagringsplass når dette er til fare/sjenanse for andre.kasting av reklame m.v Hensetting i fellesarealer Ingen private gjenstander (sykler, barnevogner, skostativer, søppel, varer, byggematerialer e.l.) skal oppbevares i oppganger, loft og øvrige fellesarealer, og vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 5. Transport & Flytting 5.1. Flytting/heisbruk Det skal utvises varsomhet ved flytting og varetransport, og dørpumper skal aldri fraskilles. Sameiet bistår med utlån av traller ved inn-/utflytting mellom kl alle hverdager (krav om depositum og legitimasjon). Større/flere kolli i heis: Ved transport av større/flere kolli er det formålstjenelig å få dørene til å stå i åpen stilling over lengre tid. Dette gjøres ved å klebe en tape e.l. over fotocellen som er plassert i karmen ved dørene. Vis aktsomhet og ikke overbelast heisen da risikoen for stans er stor og konsekvensene er at det kan ta lang tid før reparasjon utføres. Stopp og skader på heisene påfører sameiet store ekstrakostnader årlig Parkering Parkeringsplass følger ikke seksjonene og P-huset drives på kommersiell basis av EuroPark. Kontakt EuroPark hvis du ønsker å leie parkeringsplass for bil eller motorsykkel (se også vedtekter) Sykkelboder Det er ikke lovlig å plassere sykler m.v. i fellesarealer. I stedet skal sykkelbod i P-hus brukes: Sykkelbod S-1 er i hjørnet under Meny (for beboere i oppgang 19 29). Sykkelbod S-3 er under nedkjøringsrampe fra hovedplanet (for beboere i oppgang 3, 7 og 11). Nøkkel til sykkelbod fåes av sameiet. Ved behov vil sameiet etter at dette er varslet beboerne god tid i forkant kunne rydde vekk sykler som ikke brukes. Boden må ikke brukes for annen lagring. 6. Egenkontroll seksjon 6.1. Indre vedlikehold Seksjonseier er ansvarlig for at innvendige flater av egen balkong/terrasse vedlikeholdes i sine opprinnelige farger. Maling fåes gratis av sameiet. Indre vedlikeholdsplikt som beskrevet i vedtektene endres ikke ved at eier ikke selv bebor sin seksjon. Det henvises for øvrig til vedtektene rundt seksjonseiers ansvar for øvrig indre vedlikehold. Beboer/eier har delt ansvar mht. løpende tilsyn/egenkontroll hvor eier har et hovedansvar Fasadeendringer Fasadeendringer m.v.er fellesareal og skal godkjennes i forkant av styret og i tillegg ofte av Plan og Bygg Brannvern Beboer/eier må sette seg inn i den til enhver tid gjeldende branninstruks og ivareta brannsikkerheten i egen seksjon og loftsbod. Herunder gjennomføre egenkontroll sjekkliste fra sameiet El-anlegg Seksjonseier og leietaker må ivareta det ansvaret de har for det elektriske anlegget i egen bolig (se også punktet Indre vedlikehold). Husk faren for brann og ulykker som følge av mangelfullt vedlikehold! Sikringsskap: Den enkelte leilighet har sitt eget sikringsskap. I egen etasje finner du sikringsskap med hovedsikring (automatsikring m/jord-feilbryter) og målere for leiligheter i din etasje. Egen OLU-nøkkel bestiller du hos sameiet. Du slår av/på egen hovedsikring ved å vippe denne ned/opp skal du slå på sikring, Ordensregler vedtatt Side 4 av 6

5 må du samtidig vippe opp automatbryter Energimåling Strøm- og fjernvarmemålere i seksjoner som har dette skal ikke byttes ut uten tillatelse fra styret Vann og fjernvarme Autorisert rørlegger må brukes for alle utbedringer/modernseringer bad kjøkken m.v. Via det indre vedlikeholdsansvaret må seksjonseier sikre at utstyr i egen seksjon til enhver tid er av tilfredsstilllende kvalitet. Ødelagte rør/vannlekkasjer: Skulle det oppstå lekkasje på vannrør eller annen skade som gjør øyeblikkelig inngrep nødvendig, skal både sameiet, senterforeningen og/eller utleier straks varsles. Kjøkkenbenker: Beboer må aldri sette gjenstander under kjøkkenbenken som legger press på rørene i kjøkkenbenken da dette over tid øker faren for vannlekkasje. Sjekk jevnlig for fukt i dette området. Vasker: Fett, kaffegrut m.v. må aldri helles i vask eller toalett. Husk at fett stivner så fort det blir kaldt. Radiatorvarme: Husk å lufte radiatorer hver høst for god varmeeffekt og redusert korrosjon. Det er ikke lov å demontere radiatorer m.v. før dette er godkjent av styret. Fjernvarmen er en del av fellesanlegget i sameiet og sameiet har rett til å inspisere dette ved behov. Varme baderomsgulv bolig: Det anbefales at du gjennom hele året har litt varme i baderomsgulvet for å sikre at det ikke skal kunne gå fukt i gulvet. Hvis vannbåren varme ikke virker, kontakt sameiet. Sluk og avløp: Rengjør sluk minimum hver 4. måned, og selve avløpet minimum hver 12. måned.sluk må aldri dekkes til av badematter, kar m.v. og må til enhver tid kunne holde unna vanlige/større mengder vann. Hvis sluket har tettet seg ordentlig til (event. lenger ut i ledningssystemet), kontakt sameiet slik at vaktmester kan foreta oppstaking m.v. Merk at større mengder håravfall (f.eks. for de med langt hår) raskere gir tiltetning av sluk. Toalett: Bind, bleier, matavfall, kaffegrut, fett og andre typer av "fremmedgjenstander" skal aldri skylles ned i toalettet da det raskt kan medføre at hele avløpssystemet tetter seg med påfølgende konsekvenser og ansvar. Ødelagte rør: Hvis et rør går i stykker, surr et håndkle eller lignende rundt bruddstedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte slik at vannet samles opp. Kontakt umiddelbart vaktmester og rørlegger! 6.7. Ventilasjon/inneklima Luftavtrekk på kjøkken og bad må holdes rene og åpne for å sikre leilighetens luftsirkulasjon og luftkvalitet. For å sikre luftsirkulasjon/effektivt avtrekk, sørg også for god tilluft ved å åpne vindusventiler i alle rom (eventuelt i tillegg åpne vindu eller dør for kortere perioder). Vindusventiler skal aldri være helt stengt. Det skal være passivt avtrekk uten motor på kjøkken og bak (motorisert avtrekk er ikke lovlig og skaper problemer for andre seksjoner). Avtrekk kjøkken: Filteret og avtrekket på kjøkkenet bør rengjøres 1-2 ganger i måneden ved normal bruk av komfyren. Dette reduserer også faren for brann i avtrekket. Avtrekk bad: Rengjør avtrekket 2 ganger årlig ved å skru "ringen" rundt ventilen mot venstre og dra så hele innsatsen ut. Du kan dernest rengjøre avtrekket, men vær forsiktig da det er skarpe skruer i avtrekket. Filter for innglasset balkong: Støvsug/rens dette 1 gang i året og vurder å skifte dette etter 2 3 år. Nye filtre kan du kjøpe hos sameiet. Utlufting: Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Utlufting til oppgangen via entrédør er ikke lov. Matlaging må ikke forårsake matos ut i oppgang.snø/drenering balkong/terrasse Beboer er ansvarlig for å sørge for å holde avløp på balkong/terrasse åpne. Spesielt er det viktig at avløpene er frie for is og snø når mildværet kommer, og ellers når det er mye nedbør. Ved behov må beboer også sørge for snømåking på egen balkong/terrasse. Sameiet har spader til utlån for nødvendig måking av balkonger/terrasser som kan lånes ved å kontakte sameiet.. 7. Særskilte regler næring 7.1. Orden næringsarealer Lokaler, salgsutstyr, inn-/utvendig vareeksponering og uteservering må ikke benyttes på noen måte som er sjenerende for utleier, andre leietakere, beboere eller kunder/besøkende. Næringsdrivende er ansvarlig for god orden og rengjøring av næringslokale, samt tilhørende lagre og andre rom. Ordensregler vedtatt Side 5 av 6

6 7.2. Vareeksponering/uteservering Vareeksponering/uteservering ute skal kun skje innenfor oppgitte yttergrenser da gaten er av varierende bredde for å sikre ferdsel for fotgjengere og syklister, samt påbudt bredde for nødutrykning som brann, sykebil o.l.: Smalgangen 1-13 (fra Olafigangen til P-husinngang) Smalgangen (Venner og veggen videre) Smalgangen 49 (Meny) Maksimum 1.50 m ut fra veggliv. Maksimum 1.50 m ut fra veggliv. Plakatbukker og salgsstand tillates inntil 4 m fra veggliv. Vareeksponering/uteservering til hver side kan kun skje frem til hver av seksjonens ytterkanter. Utrykningskjøretøy krever 3,5 m fri bredde, 4 m i høyden og 13 m svingradius, eksempelvis må ikke markiser skape hindringer Bruk av midtrabatt All bruk av midtrabatt til vareeksponering skal godkjennes på forhånd og krever i tillegg leieavtale med kommunen. Antallet stativer som godkjennes kan bli begrenset. All eksponering i midtrabatten skal foregå mellom avløpsristene, og ingen del av parasoller, stativer eller bord tillates å gå utover avløpsristens indre kant. Plakatbukker og lagring av varer tillates ikke i midtrabatten. Se for øvrig kommunens forskrifter Utendørs vareeksponering Vareeksponering er kun tillatt med eget vareutvalg, og kan ikke lånes/leies videre til andre aktører. Vareeksponering i regi av leverandører skal på forhånd godkjennes av senterleder. Varer som utstilles/selges ute må ikke avvike fra det vareutvalget som selges inne i forretningen Plakater, stativer Det tillates maksimum én plakatbukk plassert inntil vegg utenfor butikken. Vareeksponering skal skje med stativer e.l. som holder minst like høy standard som inne i butikken. Næringsdrivende må innhente samtykke fra senterledelsen for å plassere salgsmontre, varestativer, plakatstativer, særskilte salgs-/markedstiltak o.l. på angitt areal utenfor eget disponibelt forretningslokale under rimelig godt hensyn til ferdselen i senteret. En kan miste retten til benyttelse med øyeblikkelig virkning hvis reglene ikke overholdes Lagerrom næring Næring har mulighet for å leie egne lagerrom i P-huset så langt det er kapasitet Varelevering/-transport Ved varetransport gjennom fellesareal og gågate, skal leietaker ta hensyn til kunder, leietakere/beboere og brukere. Vare-/søppeltransport med bil i gågaten skal kun skje i tidsrommet All varelevering etter dette må foregå ved tralle e.l. Kortere eller lengre parkering i arealet er ikke tillatt. For øvrig gjelder offentlig regelverk Særskilte krav VVS næring Næringsdrivende er pålagt særlige krav fra det offentlige rundt blant annet fettutskiller, innlevering av oljer m.m. og skal påse at avløpsrør fra vasker og toaletter ikke tilstoppes. Innenfor egne disponible forretningslokaler skal leietakerne straks utbedre tilstoppede vasker og toaletter, samt sørge for å utbedre enhver skade som skyldes åpne kraner, lekkasje, tilstoppede vannrør eller lignende Internkontroll næring Den enkelte næringsvirksomhet må kunne fremlegge internkontrollrutiner innen de områder de er pålagt. Eksempler på slike områder er regelmessig oppfølging/tømming av fettutskiller, innlevering oljer, oppbevaring matvarer m.m Næringssavfall Senterforeningen og leietakerne plikter å påse og følge opp at forretningslokaler og utvendig fellesareal behandles forsvarlig og ikke forsøples. Næringsseksjoner kan ikke ha emballerte varer eller søppel/rot utenfor egen seksjon Næringsdrivende skal bringe søppel, tomemballasje og lignende til anvist plass iht. oppsatte instrukser. Ved overtredelse kan gjenstander som hindrer passasje fjernes uten varsel. Hvis det fra nevnte blåser ting/forsøples i gaten må forretning rydde opp og finne løsning på problem Brannvern næring Næringsdrivende skal påse at de av brannvesenet fastsatte passasjer til ordinære utganger og nødutganger holdes åpne og ryddige til enhver tid.i tillegg skal det være gitt nødvendig opplæring, ha nødvendig brannvernorganisering og god kontroll mht. brannnsikringstutstyr og instrukser en er pålagt å følge. Ordensregler vedtatt Side 6 av 6

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

Husordensregler. Eierseksjonsameiet Hagebyen 1

Husordensregler. Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 Husordensregler Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 1. Generelt 2 2. Ro og orden 2 3. Leiligheter 2 4. Balkonger og terrasser 3 5. Oppganger og fellesområder 3 6. Heiser 4 7. Søppelsjakter 4 8. Garasje og kjellerboder

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag - 1 - Husordensregler for Meklenborg Borettslag Vedtatt på generalforsamling 31.03.2004. Sist endret av generalforsamling 22.05.2013 - 2 - Meklenborg Borettslag HUSORDENSREGLER FOR MEKLENBORG BORETTSLAG

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

18. Instrukser som er en del av disse husordensreglene

18. Instrukser som er en del av disse husordensreglene 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner, skilt og blomsterkasser på balkong 6. Oppbevaring

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15 ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Revidert mai 2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Aktiviteter og støynivå... 3 3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer...3 3.1.

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

Husordensregler for Mortensrud Boligsameie

Husordensregler for Mortensrud Boligsameie Husordensregler for Mortensrud Boligsameie Revidert i årsmøte 03.04.2013. 1. Formål Husordensreglene har til hensikt å sørge for at bomiljøet og forholdet naboene i mellom blir godt. Orden og vennlig opptreden

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2 11. mai 2009 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003 5, jf. lov av 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven),

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 1. BRUK AV LEILIGHETEN 1.1 Generelt om bruken av bygget HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 Leilighetene skal kun brukes som bolig, og må ikke brukes slik at andre påføres

Detaljer