O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN"

Transkript

1 Innhold 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Plikter 1.3. Håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker 2.1. Salg/utleie 2.2. Skilting 3. Bomiljø & Sikkerhet 3.1. Ro og orden 3.2. Dører/porter/vinduer 3.3. Besøk og ukjente 3.4. Skadeverk 3.5. Barn og lek 3.6. Dyr 3.7. Grilling 3.8. Røyking 1. Generelt 1.1. Formål O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSHAGEN 3.9. Antenner og paraboler Markiser, blomsterkasser m.v Oppheng av tøy / risting matter Flagging 4. Avfall & Oppbevaring 4.1. Avfallshåndtering 4.2. Lagring/mellomlagring 4.3. Mellomlagring 4.4. Hensetting i fellesarealer 5. Transport & Flytting 5.1. Flytting/heisbruk 5.2. Parkering 5.3. Sykkelboder 6. Egenkontroll seksjon 6.1. Indre vedlikehold 6.2. Fasadeendringer 6.3. Brannvern 6.4. El-anlegg 6.5. Energimåling 6.6. Vann og fjernvarme 6.7. Ventilasjon/inneklima 7. Særskilte regler næring 7.1. Orden næringsarealer 7.2. Vareeksponering/uteservering 7.3. Bruk av midtrabatt 7.4. Utendørs vareeksponering 7.5. Plakater, stativer 7.6. Lagerrom næring 7.7. Varelevering/-transport 7.8. Særskilte krav VVS næring 7.9. Internkontroll næring Næringssavfall Brannvern næring Ordensreglene gjelder alle sameiets 320 seksjoner fordelt på 298 bolig-, 19 næringsseksjoner, 1. P-hus-,1 barnehage- og 1 sameieseksjon. Reglene skal sikre et godt og trygt bo- og næringsmiljø hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning Plikter Seksjonseiere og leietakere plikter å rette seg etter de ordensregler, vedtekter og øvrige retningslinjer som til enhver tid gjelder. Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger nevnte regler. Beboere er også pliktige til å sørge for at besøkende etterlever ordensreglene. Ordensreglene kan kun endres med alminnelig flertallsvedtak på ordinære sameiermøter (ref. vedtektene ). Eventuelle endringsforslag sendes skriftlig til styret Håndheving Ordensreglene håndheves av sameiets vektertjeneste og sameiet v/styret. Næring v/senterledelsen skal avviksrapportere forhold relatert til næringsseksjoner. Styret følger opp avvik m.v. Regelbrudd har konsekvenser og kan medføre pålegg om salg av seksjon etter 26 i Loven om Eierseksjoner. 2. Ny seksjonseier/leietaker 2.1. Salg/utleie I h.h.t. vedtektene skal enhver ny eier eller leietaker godkjennes av styret. Søknadsskjema for eierskifte og utleie er tilgjengelig på eller kan fåes ved henvendelse til sameiet. Uregistrerte leietakere kan risikere bortvisning fra sameiets grunn. Utgifter til navneskilt inngår i overtakelses-//utleiegebyret. Eventuelle språkproblemer er eiers ansvar, og utgifter til nødvendige tolketjenester belastes eier. Utflytting: Ved utflytting skal det varsles til sameiet i forkant. Eiers ansvar ved problemer utleie: Seksjonseier vil kunne måtte stå ansvarlig når leietaker ikke følger gjeldende regler. Spesielt påpekes gjensetting av møbler og avfall i oppgang ved utflytting hvor kostnad vil belastes eier Skilting For å gjøre det enklere for besøkende å finne frem, samt for å lette postbudenes arbeid og opprettholde et godt inntrykk av inngangs-/fellesarealene, skal all skilting være ensartet. Skilting er obligatorisk, og for boligdelen blir skilt montert etter mottak av utfylte søknadsskjemaer for utleie eller eierskifte, samt betaling av respektive gebyr. Ureglementerte skilt vil bli fjernet. Ordensregler vedtatt Side 1 av 6

2 3. Bomiljø & Sikkerhet 3.1. Ro og orden Utearealer/oppganger bolig: Vis hensyn ved bruk av utearealet. Etter kl skal det være ro i utearealet og i oppganger. Uteaktivitet etter dette må ha et lavt støynivå og skal være avsluttet senest kl De som kommer til og fra området på nattestid må ikke være høylydte. Egen bolig: Beboer plikter å sørge for ro i sin bolig mellom kl og Beboer må på øvrige tider av døgnet avpasse bruk av TV, radio, musikkanlegg, karaokemaskin, vaskemaskin, sosiale aktiviteter, lek m.v.. Husk at vi også har naboer som arbeider skift eller har små barn. Høyttalere m.v. skal ikke plasseres rett på gulv. Passende isolering skal søkes brukt der det er mulig. Musikkøvelser/-undervisning som kan forstyrre andre beboere krever samtykke fra styret og berørte naboer. Planlagte tilstelninger: Leietaker/seksjonseier skal sende ut nabovarsel minst 24 timer i forkant. Arbeidsstøy: Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, skal kun foregå på hverdager mellom kl og 20.00, og på lørdager mellom kl og Støyende arbeider er ikke tillatt på søn- /helligdager. Det henstilles om å legge det mest støyende til så nær midt på dagen som mulig Dører/porter/vinduer Inngangsport, oppgangsdører (herunder i P-hus), lofts- og boddører skal være låst til enhver tid. Ved inn- /utflytting m.v. kan dører holdes åpne for korte perioder. Husk at låser og hengsler i egen seksjon skal smøres regelmessig (NB: sikkerhetslås inngangsdør boligseksjoner skal ikke smøres). Vinduer i oppganger har egen sikkerhetslås og åpnes kun av rengjøringspersonell/vaktmestere. Vinduer bakkeplan skal alltid være lukkede. Nye/mistede/reservenøkler: De fleste nøkler skal bestilles hos sameiet (se prisliste for detaljer, herunder hvilke nøkler du kan slipe selv). Tap av nøkler må meldes utleier og sameiet! Ekstra reservenøkler kan oppbevares hos sameiet, og også brukes ved akutte hendelser,eks. vannskader/brann. Bytt nøkler når du har kjøpt en ny seksjon. Hold orden på antall nøkkelsett du har i tilfelle noen skulle komme på avveie Besøk og ukjente 3.4. Skadeverk Leietakere/sekjsonseiere må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. Det må utvises årvåkenhet ved passasje av felles dører og porter, slik at uvedkommende ikke får tiltrede. Ukjente skal henvises til ringetablå eller egen nøkkel. Dørtelefon må aldri benyttes til å slippe inn ukjente. Leietakere/seksjonseiere er ansvarlige for at ingen av dem man gir adgang til området volder ubehag eller ulempe for øvrige eller skade på felles eiendom. Skade som påføres personer, gjenstander eller fellesarealer må erstattes av de(n) som forvolder skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av de(n) som har gitt vedkommende adgang til området Barn og lek Foresatte har ansvar for tilsyn med egne barn. Oppganger, loft og P-hus skal ikke benyttes som oppholds- eller lekeplass. Uteaktiviteter som kan ødelegge fellesgoder i gårdsparkene er ikke tillatt. Fotballsparking og støyende uteaktiviteter henvises til friområder i nærmiljøet. Barn som bor i sameiet eller gjester av disse kan benytte utearealet i barnehagen utenom barnehagens åpningstid Dyr Dyrehold er tillatt innenfor de lover og regler som gjelder. Personer med ansvar for dyr plikter å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse. Etterlatenskaper fjernes umiddelbart av eier. Dyrehold til urimelig sjenanse for andre beboere må straks bringes til opphør. Det henvises for øvrig til politivedtektene rundt hundehold. Lufting: Hunder skal holdes i bånd også i sameeiets arealer, og lufting som sådan er forbudt. Sameiet har luftegård for dyr mellom egen byggmasse og Galleri Oslo. Ved lufting skal dyr holdes i bånd og etterlatenskaper fjernes. Merking: Dyr, herunder katter, skal være merket med eiers navn og telefonnummer. Mating: Det er totalforbud mot mating av dyr/fugler i fellesarealer eller på balkong/terrasse. Dette er også mat for for rotter og andre skadedyr! Ordensregler vedtatt Side 2 av 6

3 3.7. Grilling Felles/egen grill kan brukes ved grilling på plassen i hagen forutsatt at sikkerhet ivaretas (husk barn!) og at det ryddes umiddelbart i etterkant. Engangsgriller er forbudt. Grill i hagen må ikke brukes hvis vinden er slik at det er til sjenanse for naboer. Kullgrill er ikke tillatt i toppetasje. For øvrig kan elektrisk eller gassgrill benyttes Røyking Beboere som røyker fra egen balkong/terrasse må ikke kaste sigarettsneiper m.v. ned på underliggende balkonger/terrasser, markiser og fellesarealer. Sigarettgloer kan ødelegge markiser med tilhørende erstatningsansvar, og gir også fare for brann-/personskader. Røyking er ikke tillatt i heiser, oppganger, loft, P-hus eller på andre felles inneområder. Husk å bruke askebegre ved inngangdør ved hver oppgang Antenner og paraboler. Private antenner eller paraboler er ikke tillatt på fasade, balkoger eller området for øvrig Markiser, blomsterkasser m.v. Sameiet opplyser om tillatte farger og typer av baldakiner og markiser. Seksjonseier er ansvarlig for at blomsterkasser, markiser o.l. monteres og brukes slik at de ikke er til fare eller sjenanse for andre. Hvis noe faller ned fra balkong/takterrasse, vil seksjonseier være ansvarlig for skader som oppstår på barn/voksne og gjenstander som sådan. Blomsterkasser skal henges på innsiden av balkong/takterrasse. Det stilles strenge krav til at både stativ, kasse og innhold er festet/sikret slik at de ikke utgjør noen risiko for noen heller ikke i storm Oppheng av tøy / risting matter Tørking eller oppheng av tøy skal bare finnes sted dersom det ikke er synlig for omgivelsene. Risting av tepper og matter skal ikke forekomme Flagging Flagging på balkong/terrasse skal følge offisielle flaggregler, og en skal derfor ikke flagge etter kl Styret sørger for flagging i hagen på de viktigste flaggdagene. 4. Avfall & Oppbevaring 4.1. Avfallshåndtering Kildesortering: Sameiet har tilrettelagt for kildesortering som du finner beskrevet i egen oversikt. Papircontainer bolig: Resirkulerbart papir, herunder papp kartong avispapir, legges i papircontainer plassert utenfor egen oppgang (oppgang 3, 7 og 11 må bruke avfallslrom i 1. etasje). Det er viktig å bruke papircontainer da papirsøppel ikke har kg-pris sammenlignet med søppel som legges i sjakten. Søppelsjakt bolig: Husholdningsavfall skal kildesorteres i blå pose (plastavfall), grønn pose (matavfall) og vanlig avfallspose (øvrig restavfall). Alt avfall skal være innpakket i gjenknyttet plastpose med dobbelt knute før det kastes i sjakten. Grønne og blå poser fås gratis i nærmeste daglivareforretning. Glass-/metallemballasje: Ikke pantbart metall-/glassemballasje kastes i returstasjoner ved Meny og Olafiagangen. Større avfall/gjenstander / elektro-produkter / farlig avfall: Avfall som ikke går i sjakten eller papircontaineren, herunder pappesker og større emballasje, møbler, hvitevarer og TV, skal leveres vaktmester (hvis stasjonærvekter har tid kan disse også åpne når tilstede). Samme gjelder elektro-produkter (EE) og farlig avfall. Alt dette kan også leveres kommunen direkte (elektro kan også leveres forhandler). Vaktmestere kan besørge henting av hvitevarer, TV, møbler mv. mot et gebyr. Fellesarealer og balkonger/terrasser: Det er forbudt å benytte fellesarealer til midlertidig lagring av søppel eller varer. Det er forbudt å sette fra seg søppel på balkonger/terrasser. Husk brannfare og blokkering rømningsvei! Reklame: Beboere/leietakere skal aldri legge reklame eller papir oppe på postkassene eller i oppgangen, men bruke papircontaineren eller klistremerke fra posten om at reklame er uønsket. Ordensregler vedtatt Side 3 av 6

4 4.2. Lagring/mellomlagring Mange (ikke alle) har eget "kott" i leiligheten som kan brukes for lagring. I tillegg har de fleste leiligheter egen loftsbod, samt mulighet for å leie tilleggsbod(er). Det er beboers ansvar å påse at egen loftsbod holdes låst. Tilleggsbod kan leies ved behov. Det er forbudt å lagre propan og andre brann- /eksplosjonsfarlige elementer på loft Mellomlagring Kontakt sameiet ved behov for mellomlagring av møbler, hvitevarer m.v.. Det er forbudt å bruke balkong/terrasse som lagringsplass når dette er til fare/sjenanse for andre.kasting av reklame m.v Hensetting i fellesarealer Ingen private gjenstander (sykler, barnevogner, skostativer, søppel, varer, byggematerialer e.l.) skal oppbevares i oppganger, loft og øvrige fellesarealer, og vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 5. Transport & Flytting 5.1. Flytting/heisbruk Det skal utvises varsomhet ved flytting og varetransport, og dørpumper skal aldri fraskilles. Sameiet bistår med utlån av traller ved inn-/utflytting mellom kl alle hverdager (krav om depositum og legitimasjon). Større/flere kolli i heis: Ved transport av større/flere kolli er det formålstjenelig å få dørene til å stå i åpen stilling over lengre tid. Dette gjøres ved å klebe en tape e.l. over fotocellen som er plassert i karmen ved dørene. Vis aktsomhet og ikke overbelast heisen da risikoen for stans er stor og konsekvensene er at det kan ta lang tid før reparasjon utføres. Stopp og skader på heisene påfører sameiet store ekstrakostnader årlig Parkering Parkeringsplass følger ikke seksjonene og P-huset drives på kommersiell basis av EuroPark. Kontakt EuroPark hvis du ønsker å leie parkeringsplass for bil eller motorsykkel (se også vedtekter) Sykkelboder Det er ikke lovlig å plassere sykler m.v. i fellesarealer. I stedet skal sykkelbod i P-hus brukes: Sykkelbod S-1 er i hjørnet under Meny (for beboere i oppgang 19 29). Sykkelbod S-3 er under nedkjøringsrampe fra hovedplanet (for beboere i oppgang 3, 7 og 11). Nøkkel til sykkelbod fåes av sameiet. Ved behov vil sameiet etter at dette er varslet beboerne god tid i forkant kunne rydde vekk sykler som ikke brukes. Boden må ikke brukes for annen lagring. 6. Egenkontroll seksjon 6.1. Indre vedlikehold Seksjonseier er ansvarlig for at innvendige flater av egen balkong/terrasse vedlikeholdes i sine opprinnelige farger. Maling fåes gratis av sameiet. Indre vedlikeholdsplikt som beskrevet i vedtektene endres ikke ved at eier ikke selv bebor sin seksjon. Det henvises for øvrig til vedtektene rundt seksjonseiers ansvar for øvrig indre vedlikehold. Beboer/eier har delt ansvar mht. løpende tilsyn/egenkontroll hvor eier har et hovedansvar Fasadeendringer Fasadeendringer m.v.er fellesareal og skal godkjennes i forkant av styret og i tillegg ofte av Plan og Bygg Brannvern Beboer/eier må sette seg inn i den til enhver tid gjeldende branninstruks og ivareta brannsikkerheten i egen seksjon og loftsbod. Herunder gjennomføre egenkontroll sjekkliste fra sameiet El-anlegg Seksjonseier og leietaker må ivareta det ansvaret de har for det elektriske anlegget i egen bolig (se også punktet Indre vedlikehold). Husk faren for brann og ulykker som følge av mangelfullt vedlikehold! Sikringsskap: Den enkelte leilighet har sitt eget sikringsskap. I egen etasje finner du sikringsskap med hovedsikring (automatsikring m/jord-feilbryter) og målere for leiligheter i din etasje. Egen OLU-nøkkel bestiller du hos sameiet. Du slår av/på egen hovedsikring ved å vippe denne ned/opp skal du slå på sikring, Ordensregler vedtatt Side 4 av 6

5 må du samtidig vippe opp automatbryter Energimåling Strøm- og fjernvarmemålere i seksjoner som har dette skal ikke byttes ut uten tillatelse fra styret Vann og fjernvarme Autorisert rørlegger må brukes for alle utbedringer/modernseringer bad kjøkken m.v. Via det indre vedlikeholdsansvaret må seksjonseier sikre at utstyr i egen seksjon til enhver tid er av tilfredsstilllende kvalitet. Ødelagte rør/vannlekkasjer: Skulle det oppstå lekkasje på vannrør eller annen skade som gjør øyeblikkelig inngrep nødvendig, skal både sameiet, senterforeningen og/eller utleier straks varsles. Kjøkkenbenker: Beboer må aldri sette gjenstander under kjøkkenbenken som legger press på rørene i kjøkkenbenken da dette over tid øker faren for vannlekkasje. Sjekk jevnlig for fukt i dette området. Vasker: Fett, kaffegrut m.v. må aldri helles i vask eller toalett. Husk at fett stivner så fort det blir kaldt. Radiatorvarme: Husk å lufte radiatorer hver høst for god varmeeffekt og redusert korrosjon. Det er ikke lov å demontere radiatorer m.v. før dette er godkjent av styret. Fjernvarmen er en del av fellesanlegget i sameiet og sameiet har rett til å inspisere dette ved behov. Varme baderomsgulv bolig: Det anbefales at du gjennom hele året har litt varme i baderomsgulvet for å sikre at det ikke skal kunne gå fukt i gulvet. Hvis vannbåren varme ikke virker, kontakt sameiet. Sluk og avløp: Rengjør sluk minimum hver 4. måned, og selve avløpet minimum hver 12. måned.sluk må aldri dekkes til av badematter, kar m.v. og må til enhver tid kunne holde unna vanlige/større mengder vann. Hvis sluket har tettet seg ordentlig til (event. lenger ut i ledningssystemet), kontakt sameiet slik at vaktmester kan foreta oppstaking m.v. Merk at større mengder håravfall (f.eks. for de med langt hår) raskere gir tiltetning av sluk. Toalett: Bind, bleier, matavfall, kaffegrut, fett og andre typer av "fremmedgjenstander" skal aldri skylles ned i toalettet da det raskt kan medføre at hele avløpssystemet tetter seg med påfølgende konsekvenser og ansvar. Ødelagte rør: Hvis et rør går i stykker, surr et håndkle eller lignende rundt bruddstedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte slik at vannet samles opp. Kontakt umiddelbart vaktmester og rørlegger! 6.7. Ventilasjon/inneklima Luftavtrekk på kjøkken og bad må holdes rene og åpne for å sikre leilighetens luftsirkulasjon og luftkvalitet. For å sikre luftsirkulasjon/effektivt avtrekk, sørg også for god tilluft ved å åpne vindusventiler i alle rom (eventuelt i tillegg åpne vindu eller dør for kortere perioder). Vindusventiler skal aldri være helt stengt. Det skal være passivt avtrekk uten motor på kjøkken og bak (motorisert avtrekk er ikke lovlig og skaper problemer for andre seksjoner). Avtrekk kjøkken: Filteret og avtrekket på kjøkkenet bør rengjøres 1-2 ganger i måneden ved normal bruk av komfyren. Dette reduserer også faren for brann i avtrekket. Avtrekk bad: Rengjør avtrekket 2 ganger årlig ved å skru "ringen" rundt ventilen mot venstre og dra så hele innsatsen ut. Du kan dernest rengjøre avtrekket, men vær forsiktig da det er skarpe skruer i avtrekket. Filter for innglasset balkong: Støvsug/rens dette 1 gang i året og vurder å skifte dette etter 2 3 år. Nye filtre kan du kjøpe hos sameiet. Utlufting: Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Utlufting til oppgangen via entrédør er ikke lov. Matlaging må ikke forårsake matos ut i oppgang.snø/drenering balkong/terrasse Beboer er ansvarlig for å sørge for å holde avløp på balkong/terrasse åpne. Spesielt er det viktig at avløpene er frie for is og snø når mildværet kommer, og ellers når det er mye nedbør. Ved behov må beboer også sørge for snømåking på egen balkong/terrasse. Sameiet har spader til utlån for nødvendig måking av balkonger/terrasser som kan lånes ved å kontakte sameiet.. 7. Særskilte regler næring 7.1. Orden næringsarealer Lokaler, salgsutstyr, inn-/utvendig vareeksponering og uteservering må ikke benyttes på noen måte som er sjenerende for utleier, andre leietakere, beboere eller kunder/besøkende. Næringsdrivende er ansvarlig for god orden og rengjøring av næringslokale, samt tilhørende lagre og andre rom. Ordensregler vedtatt Side 5 av 6

6 7.2. Vareeksponering/uteservering Vareeksponering/uteservering ute skal kun skje innenfor oppgitte yttergrenser da gaten er av varierende bredde for å sikre ferdsel for fotgjengere og syklister, samt påbudt bredde for nødutrykning som brann, sykebil o.l.: Smalgangen 1-13 (fra Olafigangen til P-husinngang) Smalgangen (Venner og veggen videre) Smalgangen 49 (Meny) Maksimum 1.50 m ut fra veggliv. Maksimum 1.50 m ut fra veggliv. Plakatbukker og salgsstand tillates inntil 4 m fra veggliv. Vareeksponering/uteservering til hver side kan kun skje frem til hver av seksjonens ytterkanter. Utrykningskjøretøy krever 3,5 m fri bredde, 4 m i høyden og 13 m svingradius, eksempelvis må ikke markiser skape hindringer Bruk av midtrabatt All bruk av midtrabatt til vareeksponering skal godkjennes på forhånd og krever i tillegg leieavtale med kommunen. Antallet stativer som godkjennes kan bli begrenset. All eksponering i midtrabatten skal foregå mellom avløpsristene, og ingen del av parasoller, stativer eller bord tillates å gå utover avløpsristens indre kant. Plakatbukker og lagring av varer tillates ikke i midtrabatten. Se for øvrig kommunens forskrifter Utendørs vareeksponering Vareeksponering er kun tillatt med eget vareutvalg, og kan ikke lånes/leies videre til andre aktører. Vareeksponering i regi av leverandører skal på forhånd godkjennes av senterleder. Varer som utstilles/selges ute må ikke avvike fra det vareutvalget som selges inne i forretningen Plakater, stativer Det tillates maksimum én plakatbukk plassert inntil vegg utenfor butikken. Vareeksponering skal skje med stativer e.l. som holder minst like høy standard som inne i butikken. Næringsdrivende må innhente samtykke fra senterledelsen for å plassere salgsmontre, varestativer, plakatstativer, særskilte salgs-/markedstiltak o.l. på angitt areal utenfor eget disponibelt forretningslokale under rimelig godt hensyn til ferdselen i senteret. En kan miste retten til benyttelse med øyeblikkelig virkning hvis reglene ikke overholdes Lagerrom næring Næring har mulighet for å leie egne lagerrom i P-huset så langt det er kapasitet Varelevering/-transport Ved varetransport gjennom fellesareal og gågate, skal leietaker ta hensyn til kunder, leietakere/beboere og brukere. Vare-/søppeltransport med bil i gågaten skal kun skje i tidsrommet All varelevering etter dette må foregå ved tralle e.l. Kortere eller lengre parkering i arealet er ikke tillatt. For øvrig gjelder offentlig regelverk Særskilte krav VVS næring Næringsdrivende er pålagt særlige krav fra det offentlige rundt blant annet fettutskiller, innlevering av oljer m.m. og skal påse at avløpsrør fra vasker og toaletter ikke tilstoppes. Innenfor egne disponible forretningslokaler skal leietakerne straks utbedre tilstoppede vasker og toaletter, samt sørge for å utbedre enhver skade som skyldes åpne kraner, lekkasje, tilstoppede vannrør eller lignende Internkontroll næring Den enkelte næringsvirksomhet må kunne fremlegge internkontrollrutiner innen de områder de er pålagt. Eksempler på slike områder er regelmessig oppfølging/tømming av fettutskiller, innlevering oljer, oppbevaring matvarer m.m Næringssavfall Senterforeningen og leietakerne plikter å påse og følge opp at forretningslokaler og utvendig fellesareal behandles forsvarlig og ikke forsøples. Næringsseksjoner kan ikke ha emballerte varer eller søppel/rot utenfor egen seksjon Næringsdrivende skal bringe søppel, tomemballasje og lignende til anvist plass iht. oppsatte instrukser. Ved overtredelse kan gjenstander som hindrer passasje fjernes uten varsel. Hvis det fra nevnte blåser ting/forsøples i gaten må forretning rydde opp og finne løsning på problem Brannvern næring Næringsdrivende skal påse at de av brannvesenet fastsatte passasjer til ordinære utganger og nødutganger holdes åpne og ryddige til enhver tid.i tillegg skal det være gitt nødvendig opplæring, ha nødvendig brannvernorganisering og god kontroll mht. brannnsikringstutstyr og instrukser en er pålagt å følge. Ordensregler vedtatt Side 6 av 6

O R D E N S R E G L E R

O R D E N S R E G L E R SAMEIET GRØNLANDSTUNET O R D E N S R E G L E R GENERELT Formål: Ordensreglene gjelder alle sameiets seksjoner, inkludert 340 seksjoner for bolig, 25 næringsseksjoner/kontorlokaler og barnehage. Reglene

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei Husordensregler for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Gnr 168 Bnr 90 Oslo kommune 1 HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 21.juni

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den 27.04.2005, revidert 10.02.2014. 1 Målsetting HUSORDENSREGLENE SKAL SIKRE BEBOERNE I SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 ET TRIVELIG OG GODT BOMILJØ. 2

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Innhold: I. Innledning... 2 II. Overdragelse og utleie av leiligheter... 2 III. Bruk av leiligheten... 2 IV. Loftene... 2 V. Kjeller... 3 VI. Vaskeri...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 16.06.86. Revidert i ordinært sameiermøte 31.05.95, 07.05.96, 07.06.97, 28.04.98, 29.03.00, 12.06.01, 29.04.02, 12.05.03

Detaljer

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ INNLEDNING For å sikre beboernes trivsel er det utarbeidet husordensregler, som retningslinjer for et hyggelig felleskap på Årvollskogen. Styret i Årvollskogen

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 I. Innledning Husordensreglene har tilhensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG (endret 30.05.02, 27.05.08, 02.06.09, 23.05.13, 22.05.14, 20.05.2015 og 19.05.2016) Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 1. BRUK AV LEILIGHETEN 1.1 Generelt om bruken av bygget HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 Leilighetene skal kun brukes som bolig, og må ikke brukes slik at andre påføres

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EVENTYRTUNET BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR EVENTYRTUNET BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR EVENTYRTUNET BOLIGSAMEIE Disse husordensregler er å anse som et supplement til enhver tid gjeldende vedtekter. 1 FORMÅL Et eierseksjonssameie utgjør et fellesskap som beboerne hver

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Ordensregler. Sameiet Randaberg R3D, 2017

Ordensregler. Sameiet Randaberg R3D, 2017 Sameiet Randaberg R3D, 2017 Ordensregler Innledning Sameiet Randaberg R3D er alle seksjonseiernes eiendom. Det er vi i fellesskap som eiere av leilighetene/ seksjonene som er økonomisk ansvarlig for at

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill..

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill.. 03. november 2005 Sameiet Kingos gate 15-21 Husordensregler fastsatt den 3.november 2005 av ekstraordinær generalforsamling i Sameiet Kingos gate 15 21 med endring 30. 04.13 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Branndører skal alltid holdes lukket, så frem de ikke er i bruk.

Branndører skal alltid holdes lukket, så frem de ikke er i bruk. HUSORDENSREGLER FOR ST. HALVARDS GATE 25 A - C 1 Bruk av eiendommen Hver enkelt aksjonær i selskapet plikter å bruke boligen knyttet til vedkommendes aksje og eiendommen for øvrig aktsomt. Beboere skal

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre.

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. HUSORDENSREGLER FOR ØVRE VEITVET BORETTSLAG (revidert juni 1971) (revidert april 1990) (revidert april 2001) (revidert april 2006) (revidert mai 2013) (Revidert på ordinær generalforsamling mai 2014) Hver

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B Revidert 29.april 1997. Endret i sameiemøte 21.03.2000 Endret i sameiemøte 18.04.2002 Endret i sameiemøte 24.04.2003 Endret i sameiemøte 29.04.2004 Endret

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie Husordensregler Skullerudhøgda I Boligsameie INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1. FORMÅL 2 2. OMFANG 2 3. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLER 2 4. FELLESAREALER UTE 3 4.1 MOTORISERT FERDSEL PÅ SAMEIETS OMRÅDE

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE 1 FORMÅL Bratlikollen Boligsameies husordensregler har til hensikt å skape gode forhold for sameiere og beboere, samt verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE Trivselen i boligsameiet avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Husordensreglene, som forvaltes av styret, skal bidra til en opplevelse av individuell

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Koksabukta Boligsameie - Husordensregler

Koksabukta Boligsameie - Husordensregler Koksabukta Boligsameie - Husordensregler 1. Generelt 1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter.

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Industrigaten 42

Husordensregler for Sameiet Industrigaten 42 Husordensregler for Sameiet Industrigaten 42 Fastsatt første gang på styremøte avholdt 8. juni 2011, stadfestet på sameiermøte avholdt 21.mars 2012. Senere endret: : 1. Alle er ansvarlig for å følge husordensreglene

Detaljer

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene.

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene. Husordensregler Innledning Husordensregler har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil det bidra til å sikre beboernes trivsel

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G V E D T A T T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G 3. M A I 1 9 9 0 M E D E N D R I N G E R S E N E S T A V 2 0. A P R I L 1 9

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling 27.5.2014. 1. GENERELT Husordensreglene har til hensikt å sikre ro

Detaljer

ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte )

ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte ) ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte 05.04.2017) 1. HJEMMEL OG FORMÅL Disse ordensregler er utarbeidet med hjemmel i sameiervedtektenes 2 og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma. Husordensregler Endret på ordinær generalforsamling 10.05.2001 Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005 Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007 Sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 9.5.2016 Manglerudvangen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i felleskap eier borettslagets bygninger. Tomten som bygningene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II Innhold 1. Bruk av fellesarealer og fellesanlegg... 1 2. Regler for ro i leilighetene... 2 3. Renhold og dugnad... 2 4. Garasjer og parkering...

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING. 1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets

Detaljer