~~ ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~--------~-----------------------------"

Transkript

1 22/ :39 FAX FJORDANE TINGRETT FJORDANE TINGRETT ~~ ~ Sagt: i Fjordane tingrett, Førde Saksnr.: TVI-F JOR Dommar: Kst. tingrettsdommar Gunnhild Grove Saka gjeld: Krav om endring av saksøkar si likning for inntektsåret 2007 Staten v/skatt Vest Advokat Kaare Andreas Shetelig mot FrøyanesAS Advokat Richard Bjerk Partshjelpar for saksøkjar: Fiskebåtredemes Forbund Noregs Fiskarlag Advokat Dag SteinfeId Ingen avgrensingar i retten til offentleg attgiving

2 22/ :39 FAX FJORDANE TINGRETT Ved fiskeristyresmaktene si tildeling av kvotar far eit fiskefartøy rett ti! å fiske eit gitt kvantum fisk. Retten til å fiske ein bestemt mengde fisk i havet er ein bruksrett. Det er i denne samanheng ikkje grunnlag for å skilje mellom offentlegrettslege og privatrettslege bruksrettar eller fiskerett ar. Staten eig utvilsamt retten til li fiske i havet og gjennom kvotetildelingar tildelar staten rett til Il bruke desse fiskerettane. Om og ikva grad det kan hevdast at staten eig sjølve fisken er eit lovtekniske val som staten sjølv kontrollerer gjennom si Jovgjeving. Subsidiært blir det gjort gjeldande at det ligg føre ein langvarig likningspraksis - stadfesta i instruks frå skattedirektoratet av l S.juli om at tidavgrensa fiskerettar som enhetskvotar ikkje skal tas med i grunnlaget for fonnueskatt. Dei tidsavgrensa strukturkvotane må likestillast med dei tidsavgrensa enhetskvotane, og omsynet til eit føreseieleg regelverk og legalitetprinsippet tilseier at staten ikkje kan endre praksis utan lovendring Saksøkte sin påstand og påstandsgrunnlag Saksøkte har lagt ned slik påstand: J. Statens ved Skatt vest frifinnes. 2. Staten ved Skatt vest tilkjennes sakskostnader. Saksøkte bar sam an fatta lagt gjort gjeldende følgjande påstandsgrunnla\!; Staten gjer gjeldende at Skatteklagenemnda sitt vedtak av 10. mars 2010 er rett, og staten vil ihovudsak slutte seg til nemnda si grunngjeving. Slik staten ser det er ein tidsavgrensa strukturkvote ein eigendel med økonomisk verdi som må takast med :i grunnlaget for formuesskatt imedhald av hov ud regelen i skattelova 4-1. Dette synes heller ikkje å vere omtvista mellom partane. Spørsmålet i saka er om unntaket i skattelova 4-2 (1) bokstav b kjem til bruk. Staten er her av den oppfatning at ein strukturkvote - sjølv om den er tidsavgrensa - ikkje går inn under unntaket "tidsbegrenset bruksrett" iskattelova 4-2 (1) bokstav b. Etter statens sitt syn vil eit offentleg løyve til å ta ut ei viss meng fisk kvart år ikkje vere ein "bruksrett" i denne samanheng. Ein bruksrett gir innehavaren ein vis råderett over ein annan sin eigedom. Staten eig ikkje fisken j havet. Sjølv om staten har forvaltaransvaret for fisken ihavet, er det unaturleg å sjå det slik at staten gir fiskaren em bruksrett når dei blir tildelt ei strukturkvote. Det blir her vist til at det ikkje blir betalt nokon vederlag til staten for ein slik kvote. Når eit fiskefartøy blir seid med ei strukturkvote, går vederlaget som 5-09-OB4962TVI-FJOR

3 22/ :40 FAX FJORDANE TINGRETT ~004 skal tilordnast strukturkvoten til seljaren, ikkje til staten. Forarbeida og rettspraksis støttar statens sitt syn. Det blir også vist til samanhengen og symmetrien i regelverket. Motstykket til at ein bruksrettshavar ikkje skal ta med bruksretten ved fastsetting av formue, er at eigaren av formuesobjektet må ta den fulle verdien av eigendelen - utan frådrag for bruksretten - med ved fastsetting av si formue jf skattelova 4-3 (1) bokstav b. Som nemnd har staten ikkje noko slik eigedomsrett til fisken. Forarbeida underbyggjer også staten sitt syn. Unntaksregelen var tenkt avgrensa til mellombels bruk av andre sine eigendelar og vargrunngjeve i praktiske omsyn. Slike praktiske omsyn slår ikkje til i høve til strukturkvotar, Dei blir registrert og det ligg føre marknadsprisar.. Staten sitt syn blir også underbygdav Merakerdornmen innteke irt Høgsterett legg her til grunn at heirnfallsplikt knytt ti! industrianlegg, altså offentjegrettsleg fastsett tidsramme som vilkår for bruken, ikkje er til hinder for at anlegget blir teke med ved fastsettinga av smelteverket si formue. Staten kan heller ikkje sjå at den praksis som har vore kring skattlegging av enhetskvotar, som var gjeldande mellom 1998 og 2005, på nokon måte kan vere avgjerande i høve til strukturkvotar. Etter statens sitt syn er strukturkvotane ei anna ordning enn dei tidlegare enhetskvotane, og uansett er det snakk om ein kort praksis på 7 år. Staten kan heller ikkje sjå at reelle omsyn skulle tilsei av Frøyanes AS får medhald. Næringa kall ikkje hatt nokon forventing om at strukturkvotar ikkje skulle reknast med ved fastsetting av formue, særleg når ein ser hen til at ordninga mellom 2005 og 2007 ikkje hadde tidsavgrensing. Staten kan heller ikkje sjå at det skulle vere urirneleg å rekne med verdien av strukturkvotar. Kvoten har openbart ein økonomisk verdi. Det verdi fallet som oppstår på grunn av tidsavgrensinga kan avskrivast løpande. Verdien av strukturkvoten blir etter dette redusert for kvart år, noko som også får betydning ved fastsetting av Frøyanes AS sin formue. Etter dette er det ikkje på nokon måte urimeleg å ta verdien av strukturkvotar med i grunnlaget for formuesskatt, 4. Vurderinga til retten Retten skal ta stilling til om verdien av Frøyanes AS sin strukturkvote skal reknast med ved fastsetting av Frøyanes AS si skattepliktige formue for inntektsåret Skattelova 4-1 fl) fastset følgjande hovudregel om formue: TVI-FJOR

4 22/1( :40 FAX FJORDANE TINGRETT l4j 005 "Skattepiiktig formuefastsettes til omsetningsverdien pr. J. januar i ligningsåret av skauyterens eiendeler med økonomisk verdi, medfradrag for gjeld som skaityteren hefter for. " Som aksjeselskap er Frøynes AS friteken for skatt på formue j f skattelova 2-36, men spørsmålet vil påverke likningsverdien på aksjane ifrøyanes AS. Sjølv om spørsmålet ikkje har noko rettslege interesse for Frøyanes AS er selskapet gitt ein eigen klageadgang i likningslova 9-3 nr 1 og som ein konsekvens av denne også søksmålsrett jf'rt (59). At Frøyanes AS sin strukturkvote er ein eigendel med økonomisk verdi som blir omfatta av skattelova 4-1 (1) er ikkje omtvista i saka Det er også semje om at verdien av strukturkvoten utgjer kr og at konsekvensen av at denne verdien blei teke med i Frøyanes AS si formue er at likningsverdien pr aksje i selskapet auka frå kr 28589,04 pr aksje til kr ,38 pr aksje. I skattelova 4-2 blir det fastsett at enkelte eigendelar ikkje skal takast med ved fastsettinga av skattepliktige formue. Skattytar har her gjort gjeldande skattelova 4-2 (l) bokstav b som fastset at "tidsbegrenset bruksrett" ikkje skal reknast med: "Ved fås/sette/se av skattepliktig formue unntasfelgende eiendeler: a. b.. tidsbegrenset bruksrett " Unntaket omfattar tidsavgrensa bruksrettar både til fast eigedom, lausøyre, finansobjekt og immaterielle objekt. Det er såleis klart at ein bruksrett t.d. i form av ein tidsavgrensa festerett til ein fast eigedomen i statleg eige, ikkje skal reknast med ved fastsettinga av festaren si formue. Partane er samde om at Frøyanes AS sin strukturkvote frå og med 2007 har vore tidsavgrensa. Det sentrale tvistetemaet for retten er etter dette om strukturkvoten er å sjå på. som ein "bruksrett" j relasjon til skattelova 4-2 (1) bokstav b. Slik retten ser det vil det sentrale vurderingstema veie kva verknad det har at staten ikkje har den formelle eigedomsretten til fisken j havet og at strukturkvotane formelt sett blir tildelt ved eit offentlegrettsleg vedtak i motsetning til ein privatrettsleg disposisjon. Det er på det reine at strukturkvotar - og også dei tidlegare enhetskvotane - formelt sett blir tildelt ved eit vedtak frå det offentlege. Det er vidare slik at fiskerettar i form av t.d. enhetskvotar og strukturkvotear formelt sett ikkje kan overdra gast. Då det i lang tid har vore fiskeristyresmaktene sin praksis å ikkje auke talet på fiskerettar - som er em føresetnad for at eit fiskefartøy skal kunne drive fiske ivåre farvatn - har det i praksis B4962TVI-FJOR

5 22/ :41 FAX FJORDANE TINGRETI' l4j 006 likevel utvikla seg ein marknad for slike rettar, Dette fordi det - ved overdraging av fartøy med fiskerettar.- har vore vanleg at kjøpar har fått tildelt ny fiskerett til båten samstundes som fiskeretten på seljar Sl hand har falt vekk. Den forventinga som partane her har om at kjøpar av eit fiskefartøy vil kome iposisjon til å få tildelt den fiskeretten som seljar oppgir, har ført til at det er blitt vanleg å betale ein meirpris - utover fiskebåten sin tekniske verdi - ved slike overdragingar. lytterstaddommen (Utv ) var Spørsmålet om den delen av kjøpesummen som refererte seg til ein tidsuavgrensa ringnotkonsesjon kunne avskrivast saman med sjølve båten, eller om ringnotkonsesjonen var å sjå på som ein sjølvstendig immateriell eigendel ved vurderinga av avskrivingsspørsmålet, Lagmannsretten uttalte her:... lagmannsretten er enig med Ytterstad i al rent formeltfinner det ikke sted et salg av konsesjonen. Kjøperen trenger ny konsesjonfra fiskerimyndighetene for å komme iposisjon til å kunne drive fiske med båten. Derfor inneholder avtaler om salg av konsesjonspttktigfortey vanligvis forbehold om at kjøperen kan gåfra avtalen om del ikke blir gin ny konsesjon. 1 Ytterstads kontrakt var tatt slikt forbehold, el forbehold som ikke ble aktuelt siden ny konsesjon ble gitt. Dell økonomiske realitet mellom selger og Ytterstad var således at han betalte en betydelig merpris for Redholmen, fordi han fikk overfert fartøyets konsesjon ti! seg. Lagmannsreuen mener denne. merprisen, som Ytterstad og staten er enige om skal settes til 20 mill. kroner, i sin helhet utgjør vederlag for den konsesjon han oppnådde. Det er ikke lagtfram opplysninger som sannsynlig gjør at noe av merprisen kall anses som betaling for goodwill. Lagmannsretten er enig med staten i aj det er den bedriftsøkonomiske realitet - nemlig at Ytterstad etter at han fikk. konsesjon ble innehaver av enformuesverdi på 20 mill. kroner - som må være ovgjerende ved den skattemessige vurdering.,,..,. Spørsmålet om rett til avskrivning av mer prisen på 20 mill. kroner må avgjøres etter skatteloven (19 f i) 44 første ledd bokstav c. Ved lovendring i 1991fikk dette lovsted et nytt annet/edd der det er bestemt at immaterielle driftsmidler bare kan avskrives når verdifallet er åpenbart. Begrepet immaterielle driftsmidler er ikke nærmere definert i lovteksten. I forarbeidene ( Ot.prp.nr.35 ( V er bl.a uualt at «[bjegrepet «immaterielle verdier» er vidtrekkende og omfatter en meget uensartet gruppe formuesobjekier. Jprinsippet dekker begrepet alle formuesobjekter av ikke-fysisk mi» (s. 116). Videre er fremholdt at elter gjeldende regler kunne andre immaterielle verdier enn goodwill avskrives dersom de var gjenstand for verdiforringelse. Slike konsesjonsverdier som ankesaken gjelder er ikke nevnt iforarbeidene. Men lagmannsretten finner det naturlig - under henvisning fil det som for øvrig er sagt iforarbeidene - at begrepet ( immaterielle driftsmidler» også omfatter slike verdier. Del blir lagt avgjørende vekt på de bedriftsekonomiske realiteter nevnt ovenfor, nemlig at kjøperens forventninger om å få overta selgerens konsesjon olle har en vesentlig betydning/or størrelsen på kjepesummen. Videre legger lagmannsretten fi! gnmn at km/sesjonen etter fast forvaltningspraksts ikke er tidsbegrenset, - B TVI-F JOR

6 22/ :41 FAX FJORDANE TINGRETT!4J 007 Dette innebærer at det nødvendige krav ttlformell lavhjemmel var til stede for å beslutte at vederlaget for konsesjonen for Redholmen ikke var gjenstand for ordinær saldoavskrivning som en del av/ar-tøyer, fordi en slik konsesjon normalt ikke tapte seg i pengeverdi. Det nevnes idenne forbindelse at det i 44første ledd bokstav c annet ledd uttrykkelig er bestemt at skaityteren har krav på avskrivning når del er skjedd et åpenbart verdifall. " Med støtte i Ytterstaddommen legg retten også i nerverande sak til grunn at vurderinga må ta utgangspunkt idei økonomiske realitetane og at fiskeretter - her under strukturkvotane - er "eiendeler" med økonomisk verdi i relasjon til skattelova sine reglar. Skattelova 4-2 (1) bokstav b fastset at tidsavgrensa bruksrettar er "eiendeler" som ikkje skal takast med ved fastsetting av skattepliktig formue. J høve til omgrepet "eiendeler" har ein som nemnd ovanfor lagt til grunn at det er den økonomiske realiteten som er avgjerande, og at Iiskerettar er å sjå på som slik "eiendeler" til tross for at dei formelt sett har sitt grunnlag i offentlegrettsjeg vedtak. I høve til omgrepet "bruksrett" i skattelova 4-2 (l) bokstav b kanein då vanskeleg etablere eit skilje mellom bruksrettar som formelt sett har privatrettsleg forankring og bruksrettar som formelt sett byggjer på eit offentleg vedtak. Retten kan ikkje sjå at lova sin ordlyd gjev grunnlag for eit slikt skilje, Når rettspraksis har akseptert at ein fiskerett tildelt ved eit offentleg vedtak reelt sett kan vere ein eigendel, må ein på same måte legge til grunn at ein tidsavgrensa fiskerett reelt sett kan vere ein bruksrett. Også ihøve ti l omgrepet "bruksrett" må det vere realitetane som er avgjerande, og ikkje det forhold at fiskeretten formelt sett er tildelt ved eit offentleg vedtak. Staten har vist til at ein bruksrett er ein rett som gir innehavaren ein viss råderett over ein annan sin eigedorn og at staten ikkje er eigar av fisken ihavet. Retten er til ein viss grad samd med staten i dette synspunktet. Slik retten ser det vil ei van1eg forståing av omgrepet "bruksrett" vere at ein får ein heil eller delvis rett til å bruke eller råde over noko som ein ikkje eig sjølv. Men retten kan ikkje sjå at det i denne samanheng er av avgjerande vekt om staten er formell eigar av sjølve fisken i havet eller ikkje. Retten viser her til at ein bruksrett t.d. kan vere ein jaktrett eller ein fiskerett j ei elv, utan at ytar av bruksretten har eigedornsretten til sjølve dyra eller fisken i elva. Det sentrale j denne samanhengen er at vedkomande eig/disponerer over retten til å jakte eller fiske. Sjølv om ein ser det slik at staten ikkje har den formelle eigedomsretten til sjølve fisken og at fiskeressursane ligg til fellesskapet, er realiteten at staten har kontrol1 og råderett over fiskerettane. Det er staten som sit med makta til å gje fiskefartøya kvotar, samt fastsette vo1um, tidsavgrensingar osv. Om staten formelt sett gjer desse disponeringane som offentleg forvaltar ut frå resursomsyn kan ikkje vere avgjerande, Realitetene er at staten minst har den same kontroll og råderett over fiskerettane i farvatn under norsk jurisdiksjon, som den kontroll og råderett eigaren av ein jaktrett eller ein fiskerett i ei elv har. Staten har kontroll og råderett over dei samla fiskeressursane, Ved tildelinga av ein tidsavgrensa strulcturkvote får det TV1-FJOR

7 22/ :42 FAI Ol FJORDANE TINGRETT Igj 008 aktuelle fiskefartøyet ein tidsavgrensa rett til å bruke ein mindre del av dei samla fiskerettane som st.aten hai- kontroll og råderett over. At staten j denne samanheng har val d å ikkje ta vederlag for fiskefartøya sin bruk av strukturkvoten kan ikkje ha vekt. Forarbeida til den aktuelle Jovføresegna er Innstilling til L Almindelig skattelov for landet og IT. Almindelig skattelov for byerne av Då forarbeida blei skrivne var det rådande synspunktet at offentlegrettslege løyve ikkje kunne avhendast og at rettane derfor heller ikkje burde skattleggast som formue jf side 133 andre spalte: "Personlige privilegier, bevillinger til udskjænking der vistnok repræsenterer en værdi, men ikke kan afhendes, bør heller ikke kunne beskattes som formue ". Som nemnd har det i dag - til tross for at fiskerettane framleis ikkjeer formelt omsettelege = Iikevel utvikla seg ein marknad for omsetting av slike rettar. Med utgangspunkt j dette har rettspraksis - med tilvisning til dei. økonomiske real itetane - slått fast at også fiskerettar etablert ved eit offentlegrettsleg vedtak er eigendelar som iutgangspunktet inngår i skattepliktig formue. Når gjeldande rett har utvikla seg så langt frå det som var lovkonsipistane sitt utgangspunkt, kan retten vanskeleg sjå at forarbeida - i denne saka - kan kaste lys over tolkinga av unntaksregejen "tidsbegrenset bruksrett". Heller ikkje finn retten at høgsterettsdommen vedkomande AS Meraker Smelteverk innteke j Rt kastar særleg lys over tolkingsspørsrnålet i nerverande sak. Ved tolking av ei lovføresegn vil det vere naturlig å sjå hen til samanhengen og symmetrien i lovverket. Staten har i denne samanheng vist til at motstykket til at ein bruksrettshavar blir mtek en for å ta verdien av bruksretten med i si formue, er at eigaren av formuesobjekret må ta med den fulle verdien ved fastsetting av si formue utan å gjere frådrag for bruksretten jf skattelova 4-3 første ledd bokstav b. Sjølv om retten er samd men staten i at samanheng og symmetri i lovverket er moment i lovtolkinga, finn ikkje retten at tilvisninga til skattelova 4-3 første ledd bokstav b - i denne saka - gjev noko ytterlegare rettleiing i høve til tolkinga av omgrepet "tidsbegrenset bruksrett". I høve til spørsmålet om symmetri og samanheng har saksøkar vist til at staten ikkje betalar formuesskatt for bortfesta gardsbruk istatleg eige, sjølv om heller ikkje festaren tek verdien av bruksretten med i si skattepliktige formue. Retten er samd med staten i at grunnen til at staten her ikkje betalar formuesskatt, er at staten er friteken for skatteplikt i medhald av skattelova 2-30 første ledd bokstav b. Hadde ikkje staten hatt eit slikt fritak for skatteplikt, ville staten idette tilfelle måtte betalt formueskatt for heile gardsbruket sin verdi. Staten har vidare vist til at dersom staten ikkje var fritatt for si skatteplikt, så ville likevel ikkje fisken j havet bli tatt med ved fastsettinga av staten si formue, då staten ikkje har eigedornsretten til fisken. Retten er for så vidt samd med staten idette synspunktet. Men det sentrale er ikkje den formelle eigedomsretten til sjølve fisken, men eigedomsretten til fiskerettane. Som nemnd ovanfor er realiteten at staten har ein kontroll TVI F JOR

8 22/ :42 FAX FJORDANE TINGRETT og råderett over fiskerettane 1 farvatn under norsk jurisdiksjon minst på linje med den råderetten som normalt ligg til ein eigar. Frå staten si side er det vist til at det er praktiske omsyn i høve til vanskar med registrering og verdsetting av tidsavgrensa bruksrettar som ligg til grunn for unntaket, og at dess e praktiske omsyna ikkje gjer seg gjeldande ihøve til tidsavgrensa strukturkvotar. Retten er samd med staten i at slike praktiske omsyn ligg til grunn for unntaksregelen i skattelova 4-2 bokstav b. Retten er likevel ikkje samd med staten i at det faktum at ein tidsavgrensa stmkturkvote er registrert og har ein marknadsverdi er eit moment som tal ar mot at ein. tidsavgrensa strukturkvote kan definerast som ein tidsavgrensa bruksrett. Retten viser i delme samanheng til at lovgjevar har vald å la alle tidsavgrensa bruksrettar bli omfatta av unntaket til tross for at det er fleire av dei som det vil vere lett åregistrere og fastsette ein verdi på. Retten nemner også her jaktrettar og fiskerettar i elv, men også ein tidsavgrensa festerett til ein hei! eigedom vil bli omfatta av unntaket sjølv om festeretten sjølvsagt lett kan identifiserast og verdsettast. For retten har det også vore eit sentralt tema kva vekt ein skal legge på likningspraksis knytt til enhetskvotar, Staten har her vist til at strukturkvotane er ein l1y type fiskerettar og at tid1egare praksis knytt til enhetskvotar ikkje er relevant i denne samanheng. Vidare at praksisen utansett er forkort til at den kan ha særleg vekt. Ved innføringa av tidsuavgrensa strukturkvotar blei det fastsett at den som hadde ei enhetskvote kunne tildelast strukturkvote med verknad frå 2006 utan ny prøving av vilkåra. Slik retten oppfattar regelverket var den einaste reelle forskjellen mellom dei to fiskerettane at strukturkvoten var tidsuavgrensa og at det skjedde ei avkortning idet volum fisk som kunne fiskast med kvoten. Etter at strukturkvoten i 2007 blei gjort tidsavgrensa er den einaste reelle forskjellen mellom tidlegare enhetskvote og noverande strukturkvote - i tillegg til namnet - at strukturkvoten har ei tidsavgrensing på år mot 13/18 år for enhetskvota og at kvota har ratt ei avkorting ihøve til volum. Slik retten ser det har staten ikkje kunne påvist andre reelle forskjellar mellom dei to kvotetypane. Retten viser også til St.meld, nr 2J ( ) Strukturpolitikk for fiskeflåten der "enhetskvoteording" innleiingsvis er definert som "strukturordning som ble nyttet i havfiskeflåten; fer innføring av s trukiurkvoteordn ingen. Parallell til denne, men inneholdt en forhåndsfastsatt tidsbegrensning/or hvor mange år tilleggskvote kunne tildeles." At det i forskrifta som innførte strukturkvoteordninga blei lagt opp til at det måtte sendast inn ein søknad om å få enhetskvota konvertert til strukturkvote har ikkje vekt i denne samanheng. Retten viser som nemnd til at dei som hadde enhetskvote og sende inn slik søknad, etter forskrifta fekk strukturkvote utan ny prøving av vilkåra. St. meld. nr. 21 ( ) Strukturpolitikk for fiskeflåten uttalar også i pkt ihøve til spørsmålet om strukturkvoteordninga skulle gjerast tidsavgrensa - følgjande: TVI-FJOR

9 22/1~ :43 FAX FJORDA~~ TINGRETT l4j 010 "For det femte må del las i betraktning al i havfiskeflåten er en stor andel av dagens strukturkvoter opprinnelige tildelt som enhetskvote med forhåndsfastsau tidsbegrensningjf'felgende oversikt: lforhold til disse vil gjeninnføring aven forhåndsfastsait tidsbegrensning bare innebære at de vender tilbake til situasjonen som den var.fer innføringen av strukturkvoteordningen. " Slik retten ser det må den likningspraksis som ligg føre ihøve til enhetskvotar etler dette vere relevant i høve til den skattemessige vurderinga av tids avgrensa strukturkvotar. Ved skriv av 15. juli 1998 handsama skattedirektoratet spørsmålet om korleis ein skattemessig skal handsame den meirpris som blir betalt - utover teknisk verdi - ved kjøp av fiskefartøy med fiskeretter. Det meste av skrivet er knytt til spørsmålet om avskriving, men nedst på side 5 uttalar skattedirektoratet følgjande i høve til spørsmålet om skattepliktig formue: "lf!g skatteloven 38 bokstav b skal tidsbegrensede rettigheter ikke regnes som skattepliktig formue. Dette betyr at ervervet rettighet etter enhetskvoteordningen ikke gir grunt/lag for formuesbeskatning. Formuesbeskatningen av ervervet rettighet etter de andre konsesjonsordningene er under nærmere vurdering, og vi Jlil komme tilbake med en orientering om dette ved en senere anledning." Ved skriv av 7. juli 1999 uttalar skattedirektoratet seg på nytt om korleis ein skattemessig skal handsame den rneirpris som blir betalt ved kjøp av fiskefartøy med fiskerettar, Dei viser idenne samanheng til sitt brev av 15. juli 1998, viser til at deler av innhaldet i etterkant har vore til vurdering ifinans- og Fiskeridepertementet og at ein i forståing med Finansdepartementet vil gje ei fornya utgreiing av spørsmålet. Vidare blir det ibrevet leke opp og korrigert enkelte forhold ibrevet frå 15. juli J høve til spørsmålet om formue blir det nedst på side 3 uttalt: "Konsesjon og deltakeradgang er rettigheter som regnes med i den skattepliktige Jamme. Dersom konsesjonen/deltakeradgangen er ervervet etter 1. januar J 998, settes konsesjon ens/deltakeradga ngens formuesverdi til rettighetens omsetningsverdi, som fastsettes til kost pris. For konsesjon/deltakeradgang som er ervervet/ør l. januar 1998 gjøres ingen endring. " Spørsmålet om korleis enhetskvotane skal handsamast ihøve til skattepliktig formue blir såleis ikkje omtalt j brevet frå 7. juli Då føremålet med skattedirektoratet sitt skriv av 7. juni synes å vere å korrigerer det som dei meinte var feil i brevet frå 15. juli 1998, må ein oppfatta brevet slik at skattedirektoratet og finansdepartementet den 7. juli j høve til det formuerettslege spørsmålet for enhetskvotane - framleis var av det TVI-FJOR

10 22/1~ :43 FAX FJORD~~ 011 syn at fiskerettar under enhetskvoteordninga ikkje gjekk inn i grunnlaget for skattepliktig formue..det er vidare klart at heile bransjen - fram til enhetskvotane blei konvertert til tidsuavgrensa strukturkvotar - har praktisert regelverket på den måten som skattedirektoratet gav uttrykk for iskriv av 15. juli På bakgrunn av forklaringa til partshjelpar Fiskebåtredernes Forbund, Maråk, og vitne Eggesbø legg retten til grunn at næringa også før det nemnde brevet frå Skattedirektoratet den 15. juli 1998 lot vere å ta med enhetskvotane i grunnlaget for den skattepliktige formua. og at skattytarane i perioden frå enhetskvoteordningane blei innført i tråd med dette blei likna etter påstand. Enhetskvoteordninga for konvensjonelle fartøy over 28 meter blei innført i2000, men for andre fiskegrupper blei enhetskvoteordninga innført på eit tidlegare stadium. Av illustrasjonen på side 64 i St.meld. nr21 ( ) Strukturpolitikk for fiskeflåten går det fram at det for ringnot blei innført enhetskvoteordning i 1996, for torsketrål blei det innført ei enhetskvoteordning i 1990 fram til 1994 og deretter frå. 1997, og for grønlandsreketrål blei det innført enhetskvoteordning i Under hovudforhandlinga har Maråk frå partshjelpar Fiskebåtredernes Forbund forklart at det i tillegg eksisterte enhetskvotar i perioden i984 ti Retten finn ingen grunn til å ikkje legge desse opplysningane til grunn og viser her til Ot.prp. nr 21. ( ) pkt 2 der det går fram at fiskeridepartementet innførte enhetskvoteordning for torsketrålarflåten første gong i Det synspunkt som saksøkar har gjort gjeldene har etter dette støtte i ein etler alt å dømme konsekvens likningspraksis sidan byrjinga av talet, med tillegg av nokre år med tids avgrensa enhetskvotar også på midten av l 980-talJet. Denne likningspraksisen var j starten truleg ikkje forankra iei bevist og overveid vurdering frå likningsstyresmaktene si side, men eit resultat av at næringa blei likna j samsvar med påstand. Praksisen blei så manifisert ved skattedirektoratet sitt skriv av 15. juli Sett i samanheng med skattedirektoratet sitt skriv av 7. juli som kjem etter at skattedirektoratet har vurdert innhaldet med finans- og fiskerideparternentet - legg retten til grunn at skattedirektoratet her gjev uttrykk for ein overveid oppfatning om det aktuelle rettsspørsmålet, Retten finn på dette grunnlag å legge vekt på ovememnde praksis ved lovtolkinga. Det må også vere slik at denne fonn for likningspraksis får større vekt når eir avvik frå praksis vil vere til skade for skattytar enn motsett. Omsynet til eit føreseieleg regelverk for skattytarane tilseier dette. Retten viser ber til Skøyen Næringspark-domrnen innteke i Rt J 444 (s 1455). Etter ei samla vurdering av overnemnde moment har retten kome til at Frøyanes AS sin tidsavgrensa strukturkvote feil inn under unntaksregelen om "tidsbegrenset bruksrett" i skattelova 4-2 (i) bokstav h. Verdien av den tidsavgrensa strukturkvoten skal etter dette TVI-FJOR

11 221W :44 FAX FJORDANE TINGRE'IT l4j 012 ikkje takast med ved utrekninga av Frøyanes AS si formue for inntektsåret 2007 og såleis heller ikkje ved fastsettinga av likrtingsverdien på aksjane i selskapet. Frøyanes AS si likning for inntektsåret 2007 blir etter dette å endre slik at formuen blir redusert med NOK 9 ] og likningsverdien av selskapet sine aksjar blir redusert frå NOK ,38 pr aksje til NOK ,04 pr aksje. 5. Sakskostnader Saksøker Frøyanes AS og partshjelparane Fiskebåtredemes Forbund og Norges Fiskarlag har vunne saka og har etter hovudregelen i tvistelova 20-2 første ledd jf 20-5 første ledd krav på full erstatning for sine sakskostnader frå motparten. Tvistelova 20-2 tredje ledd er vurdert, men kjem ikkje til bruk. Både Frøyanes AS og partshjelparane Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag er registrert imeirverdiavgiftsregisteret og skal ha dekka sine kostnader eksklusiv mei rverd iavgi ft. Advokat Bjerk har på vegne av Frøyanes AS har lagt fram ein kostnadsoppgåve på kr eks mva med tillegg av la for utgi fter til reise og vitne. Advokat Steinfeld har på vegne av partshjelparane lagt fram ei kostnadsoppgåva på kr eks mva med tillegg av kr for utgifter til reise. Saksøkte har ikkje protestert på kravet. På grunnlag av saka sin art og omfang finn retten kostnadane nødvendig og rirnelege. Saksøkte blir dømd til å erstatte Frøyanes AS sine kostnader i saka med kr og partshjelparane sine kostnader i saka med kr TVI-FJOR TVI-F JOR

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Grunngjevingsplikta til forvaltninga

Grunngjevingsplikta til forvaltninga Grunngjevingsplikta til forvaltninga Oversikt: o Grunngjevingsplikt, fvl. 24 og 25 o Opplysningsplikt, fvl. 17 o Generelt om vilkår o Verknad ved feil o Juridisk metode Grunngjevingsplikt: Dei aller fleste

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR

HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR Høyringsnotat Lovavdelingen November 2009 Snr. 200907258 HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR. 895 OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER GODTGJERING TIL MEDHJELPAR VED TVANGSSAL AV FAST

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Grunnlovsforslag ( )

Grunnlovsforslag ( ) Grunnlovsforslag (2015-2016) Grunnlovsforslag frå Dokument 12: (2015-2016) Grunnlovsforslag frå Ingrid Heggø, Martin Kolberg, Helga Pedersen, Knut Storberget, Gunvor Eldegard, Odd Omland, Pål Farstad og

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjeld for kjøp av bustad og fritidsbustad mellom private, der seljaren ønskjer å selje eigedomen «som han er». Kontrakten er tilpassa avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høyringsnotat. Høyringsfrist Høyringsfristen vert sett til seks veker.

Høyringsnotat. Høyringsfrist Høyringsfristen vert sett til seks veker. Høyringsnotat Meirverdiavgiftslova 6-2, jf. meirverdiavgiftsforskrifta 6-2-1 Forslag til endring i meirverdiavgiftsforskrifta Innleiing I forslaget til statsbudsjett for 2016 føreslår regjeringa å gje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 16. oktober 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Webster og Bull i

NOREGS HØGSTERETT. Den 16. oktober 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Webster og Bull i NOREGS HØGSTERETT Den 16. oktober 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Webster og Bull i HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over orskurd: A (advokat Thomas Andersen)

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Partar Kjøpar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Seljar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstavar

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) OG [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE 1733773 DEFINISJONAR Følgjande definisjonar vert nytta i avtalen: Avtalen Denne avtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 25. januar 2013 vart det av Høgsteretts ankeutvalg med dommarane Utgård, Stabel og Normann i

NOREGS HØGSTERETT. Den 25. januar 2013 vart det av Høgsteretts ankeutvalg med dommarane Utgård, Stabel og Normann i NOREGS HØGSTERETT Den 25. januar 2013 vart det av Høgsteretts ankeutvalg med dommarane Utgård, Stabel og Normann i HR-2013-00169-U, (sak nr. 2013/116), straffesak, anke over orskurd: A B AS C Inc. D Inc.

Detaljer

Konsesjonar og kvotar. Oppstartsseminar fiskeri og havbruk

Konsesjonar og kvotar. Oppstartsseminar fiskeri og havbruk Konsesjonar og kvotar Oppstartsseminar fiskeri og havbruk FISKELØYVE - UTGANGSPUNKT Ervervsmessig fiske og fangst krev ervervsløyve, jf. deltakerloven 4 For dei viktigaste fiskeria: I tillegg krav om spesielt

Detaljer

Skeivdeling av verdiauke

Skeivdeling av verdiauke Skeivdeling av verdiauke Nokre uavklarte spørsmål kring kva del av verdiauken som kan haldast utanfor delinga ved skilsmisse etter ekteskapslova 59 Kandidat: Kari Arnetveit Leveringsfrist: 17. desember

Detaljer

Fast eigedoms rettsforhold

Fast eigedoms rettsforhold Fast eigedoms rettsforhold Våren 2010 Kåre Lilleholt Emnet Rettsreglar som gjeld fast eigedom eigedomsrett og avgrensa rettar til fast eigedom inndeling av fast eigedom erverv av rett til fast eigedom

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp Vedlegg: Bakgrunn: Eigedomsskattelova av 06.06.1975 nr 29 Lovheimel:

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn, R Ø Y S T I N G :

NOREGS HØGSTERETT. HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn, R Ø Y S T I N G : NOREGS HØGSTERETT Den 13. april 2012 sa Høgsterett dom i HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn, Inge Kristian Kristoffersen (advokat Børje L. Hoff til prøve) mot Bergen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Lov å lære fagartikkel 8. KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot

Lov å lære fagartikkel 8. KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot Lov å lære fagartikkel 8 KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot Kven som kan krevje sak I 1-5 i den nye jordskiftelova går det fram kven som kan krevje sak for jordskifteretten.

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting:

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: 24/2014 (F) Lik og likskap. - Høyring UTGREIING Regjeringa oppnemde 10. august 2012 eit offentlig utval (gravferdsavgiftsutvalet)

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Andel i sameige/sams jakt

Andel i sameige/sams jakt Strandsone-innmark-utmark Andel i sameige/sams jakt Nordfjord jordskifterett Fagdag 3. og 4. april 2013 Strandsona Historisk sterk rett til utnytting av området ut frå eige land. Landslott- avgift til

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert...

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE mellom Namn: Eid kommune Org.nr.: og Namn: Org.nr.: 1. BAKGRUNN Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... Infrastruktur som skildra nedanfor

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2012/1768 Løpenr.: 12503/2012 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.08.2012 12/84 Kommunestyret Sakshandsamar: Thor Christiansen for

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer