Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 10. mars 2008 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf Foreløpig protokoll. Ikke godkjent i BU. Møteleder: Tilstede: Forfall: I tillegg møtte følgende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Aabø (A) Arnfinn Aabø (A) Liv Thorstensen (A) Rune Opstad (A) Randi Vollmerhaus (A) Helga Aalberg Skau (A) Karin Svendsen (A) Per Nygaard (SV) Hanne Irene Eldby (SV) Bjørn Vesten (Frp) Gunnar Pedersen (H) Astrid Arnslett (H) Gro Thorup (H) Britt Inglingstad (V) Ann Carnarius Elseth (Frp) Tommy Skjervold (Frp) ankom 2100 som publikum Aina Stenersen (Frp) møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Christine Solberg (Frp) møtte for Tommy Skjervold (Frp) Pål Marius Helvig (A) Ragnar Ellingsen (A) Reidar Lerdal (V) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef økonomi og plan Åse Merete Ternå, avd.sjef administrasjon Borgny Arthur, avd.sjef oppvekst og fritid Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd. sjef voksne og familier

2 Møtesekretær: Solveig Nyhamar, avd.sjef rehabilitering og omsorg Kari Bjørneboe, bydelsoverlege Therese Kloumann Lundstedt Følgende saker ble omfordelt på møtet Spørsmål fra OVK til BU i sak 36/08 og 38/08 Forslag fra A og SV: Miljøvennlige biler Valg av lokal klagenemnd. Brev fra Bystyrets sekretariat Tilsynsmelding 2007 Styringssystemet i Oslo kommune. Kommunes Sentralforbund Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre institusjoner. Norsk pensjonistforbund. (Kun ett eks. til sirkulasjon) Bøler seniorsenter, program våren 2008 Opprop Åpen halvtime Ingen innlegg under Åpen halvtime Saker behandlet under møte Sak 28 /08 Godkjenning av innkalling og sakskart... 0 Sak 29 /08 Godkjenning BU-protokoll Sak 30 /08 Informasjon fra administrasjon... 0 Sak 31 /08 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr Sak 32 /08 Budsjett korrektive tiltak for bedret budsjettbalanse... 1 Sak 33 /08 Treffsted for mennesker med psykiske lidelser... 2 Sak 34 /08 Månedsrapportering barneverntjenesten pr. desember 2007 og januar Sak 35 /08 Barnehager - Full behovsdekning. Status februar Sak 36 /08 Årsmelding og årsstatistikk 2007 for Bydel Østensjø... 4 Sak 37 /08 Svar fra Arbeidstilsynet - pålegg hjemmetjenester og boenheter... 5 Sak 38 /08 Brukerundersøkelse Østensjø boligkontor Sak 39 /08 Valg av varamedlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne... 6 Sak 40 /08 Sykehjemsetatens svar på merknader i BU vedtak 21/08 "Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet "... 6 Sak 41 /08 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset Sak 42 /08 Valg av bydelsutvalgsrepresentanter til styret for Bøler frivillighetssentral... 7 Sak 43 /08 Oppsummering fra møte vedrørende utbygging av fjernvarmeledning ved Østensjøvannet... 8 Sak 44 /08 Søknad om bevilling - inne og ute - Bogerud kafe' og bistro... 8 Sak 45 /08 Forslag til ny styreleder og nytt/nye styremedlemmer i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond...8 Sak 46 /08 Forslag om delegering av årsmøte for Bøler frivillighetssentral til omsorgskomiteen Sak 47 /08 Oppnevning kandidater til tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon Sak 48 /08 Protokoller til orientering Sak 49 /08 Miljøvennlige biler Sak 50 /08 Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre Sak 51 /08 Kulturmidler til disposisjon for BMK Eventuelt Fire saker til eventuelt ii

3

4 Sak 28 /08 Godkjenning av innkalling og sakskart Innkalling og sakskart godkjent med følgende forslag til endringer og nye saker på sakskartet: Arnfinn Aabø (A) hadde følgende forslag til endring i saksrekkefølge Sak 42/08 Valg av bydelsutvalgsrepresentanter til styret for Bøler frivillighetssentral og sak 46/08 Forslag om delegering av årsmøte for Bøler frivillighetssentral til omsorgskomiteen behandles før årsmøte for Bøler frivillighetssentral, kl Gunnar Pedersen (H) hadde følgende forslag til nye saker på sakskartet BMK-sak Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre og BMK-sak Kulturmidler til BMK settes på sakskartet. Sakene gis saksnummer nr. 50/08 og 51/08. A og SV v/arnfinn Aabø (A) hadde følgende forslag til ny sak på sakskartet Sak Miljøvennlige biler settes på sakskartet. Saken gis saksnummer 49/08. Det ble først votert over Arnfinn Aabøs (A) forslag til vedtak. enstemmig Deretter ble det votert over forslag til vedtak fra Gunnar Pedersen (H) enstemmig Til slutt ble det votert over forslag til vedtak fra A og SV. enstemmig. Sak 42/08 Valg av bydelsutvalgsrepresentanter til styret for Bøler frivillighetssentral og sak 46/08 Forslag om delegering av årsmøte for Bøler frivillighetssentral til omsorgskomiteen behandles før årsmøte for Bøler frivillighetssentral, kl BMK-sak Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre og BMK-sak Kulturmidler til BMK settes på sakskartet. Sakene gis saksnummer nr. 50/08 og 51/08. Sak Miljøvennlige biler settes på sakskartet. Saken gis saksnummer 49/08. Sak 29 /08 Godkjenning BU-protokoll BU-protokoll godkjent. Sak 30 /08 Informasjon fra administrasjon Bydelsdirektør Tove Stien orienterte om følgende: Barnevernleder, Liv Jensen, har blitt tilbudt og takket ja til en annen stilling i Oslo kommune. Hun starter i den nye stillingen. BØS (organ for forsterket økonomisk oppfølging av bydeler m/særskilte utfordringer). Bydel Østensjø vurderes her. 0

5 Folkevalgtopplæring lørdag , kl i Bølerlia 2. Sak 31 /08 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr for Bydel Østensjø tas til etterretning. Saken var ikke sendt ut og ble heller ikke delt ut, da tallene ikke var klare på møtetidspunktet.. Saken legges frem i neste BU-møte Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig. Sak 32 /08 Budsjett korrektive tiltak for bedret budsjettbalanse 1. Redegjørelse for bydelens økonomiske situasjon tas til etterretning 2. Kostra 190 Avsetninger reduseres med 2,3 mill. kroner Kostra 232 Forebygging, skolehelse reduseres med 0,3 mill. kroner Kostra 253 Pleie omsorg, institusjon økes med 2,6 mill. kroner Det ble først votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1. enstemmig. Deretter ble det votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 2. enstemmig. 1. Redegjørelse for bydelens økonomiske situasjon tas til etterretning 2. Kostra 190 Avsetninger reduseres med 2,3 mill. kroner Kostra 232 Forebygging, skolehelse reduseres med 0,3 mill. kroner Kostra 253 Pleie omsorg, institusjon økes med 2,6 mill. kroner 1

6 Sak 33 /08 Treffsted for mennesker med psykiske lidelser 1. Bydel Østensjø arbeider for at treffstedene samles i to treffsteder med Kafé X og overliggende lokaler som hovedbase inntil videre. Lokalene på Treffet og Loftet legges ned. Multehaug opprettholdes. 2. Bydel Østensjø avslår tilbud om leie av Østensjø skoles rektorbolig til en forhøyet husleie på kr per år. OMK v/rune Opstad (A) hadde følgende tilleggsforslag til nytt punkt 1. Omsorgskomiteen ber Undervisningsbygg redegjøre for den store prisøkningen. RFF v/liv Thorstensen (A) hadde følgende merknad Opprettholdelse av Kafe X og Multehaug er akseptabelt. Det ble først votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1 og 2.. enstemmig. Deretter ble det votert over tilleggsforslag til vedtak fra OMK v/rune Opstad (A). enstemmig 1. Bydelsutvalget ber Undervisningsbygg redegjøre for den store prisøkningen. 2. Bydel Østensjø arbeider for at treffstedene samles i to treffsteder med Kafé X og overliggende lokaler som hovedbase inntil videre. Lokalene på Treffet og Loftet legges ned. Multehaug opprettholdes. 3. Bydel Østensjø avslår tilbud om leie av Østensjø skoles rektorbolig til en forhøyet husleie på kr per år. Merknad fra RFF v/liv Thorstensen (A) Opprettholdelse av Kafe X og Multehaug er akseptabelt. Sak 34 /08 Månedsrapportering barneverntjenesten pr. desember 2007 og januar 2008 Bydelsutvalget tar framlagte redegjørelse om bydelens barneverntjeneste til orientering. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig Bydelsutvalget tar framlagte redegjørelse om bydelens barneverntjeneste til orientering. 2

7 Sak 35 /08 Barnehager - Full behovsdekning. Status februar Barnehager Full behovsdekning. Status februar 2008, tas til orientering. 2. Bydelsutvalget ber administrasjonen be Omsorgsbygg om å utarbeide mulighetsstudie for Nye Storgården barnehage, forutsatt tilfredsstillende vurdering mht helsemessige aspekter fra helsemyndighetene. Britt Inglingstad (V) fratrådte under behandlingen av saken, grunnet inhabilitet i deler av saken. Reidar Lerdal (V) trådte inn i hennes plass. OVK hadde følgende tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Det forutsettes at det igjen er midler til rådighet til midlertidige barnehager ettersom regjeringer har satt av mer penger til dette formålet. Administrasjonen kontakter Omsorgsbygg for å starte arbeidet med midlertidige paviljonger i Ryenstubben 8 i påvente av ferdigstillelse av Manglebergveien 11 og på tomt som OBY har funnet egnet i påvente av ferdigstillelse av Bøler Sentrum barnehage. 2. Bydelsutvalget ber administrasjonen be Omsorgsbygg utarbeide en mulighetsstudie for å etablere en barnehage med full kapasitetsutnyttelse i Haakon Tvetersvei Bydelsutvalget ber bydelen om å utrede muligheten for å i større grad enn i dag benytte seg av naturbarnehager og se på markedsføringen av de eksisterende. Skredderløkka kan være et naturlig utgangspunkt for en framtidig naturbarnehage. 4. Administrasjonen bes levere en oversikt over barnehagebehovet i de ulike delene av bydelen så raskt som mulig etter hovedopptaket. 5. Bydelsutvalget ber administrasjonen i neste saksframlegg lage en oversikt som på en klarere måte gir BU et inntrykk av framdriften ift. målet om full barnehagedekning i bydelen. Oversikten bes fremlagt i form av en tabell ledsaget av tekstlige kommentarer. Forslag til tabell som kan benyttes er: Denne rapportering Forrige rapportering Endring +/- Antall faktiske plasser *) Antall barn søkt uten å få plass *) Antatt totalbehov for plasser om 1 år Antatt totalbehov for plasser om 5 år 6. Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av framdrift ift. målet om å nå full barnehagedekning. Administrasjonens frykt for overetablering og overkapasitet synes ubegrunnet i en situasjon der mange stadig står på venteliste til barnehageplass, og der utviklingen de siste årene har vist at behovet er større enn prognosen skulle tilsi. 7. Administrasjonen videresender referat fra alle SU-møter til medlemmene i oppvekstkomitéen på e-post. Det ble votert over alle forslagene under ett. enstemmig. 1. Barnehager Full behovsdekning. Status februar 2008, tas til orientering. 3

8 2. Bydelsutvalget ber administrasjonen be Omsorgsbygg om å utarbeide mulighetsstudie for Nye Storgården barnehage, forutsatt tilfredsstillende vurdering mht helsemessige aspekter fra helsemyndighetene. 3. Det forutsettes at det igjen er midler til rådighet til midlertidige barnehager ettersom regjeringer har satt av mer penger til dette formålet. Administrasjonen kontakter Omsorgsbygg for å starte arbeidet med midlertidige paviljonger i Ryenstubben 8 i påvente av ferdigstillelse av Manglebergveien 11 og på tomt som OBY har funnet egnet i påvente av ferdigstillelse av Bøler Sentrum barnehage. 4. Bydelsutvalget ber administrasjonen be Omsorgsbygg utarbeide en mulighetsstudie for å etablere en barnehage med full kapasitetsutnyttelse i Haakon Tvetersvei Bydelsutvalget ber bydelen om å utrede muligheten for å i større grad enn i dag benytte seg av naturbarnehager og se på markedsføringen av de eksisterende. Skredderløkka kan være et naturlig utgangspunkt for en framtidig naturbarnehage. 6. Administrasjonen bes levere en oversikt over barnehagebehovet i de ulike delene av bydelen så raskt som mulig etter hovedopptaket. 7. Bydelsutvalget ber administrasjonen i neste saksframlegg lage en oversikt som på en klarere måte gir BU et inntrykk av framdriften ift. målet om full barnehagedekning i bydelen. Oversikten bes fremlagt i form av en tabell ledsaget av tekstlige kommentarer. Forslag til tabell som kan benyttes er: Denne rapportering Forrige rapportering Endring +/- Antall faktiske plasser *) Antall barn søkt uten å få plass *) Antatt totalbehov for plasser om 1 år Antatt totalbehov for plasser om 5 år 8. Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av framdrift ift. målet om å nå full barnehagedekning. Administrasjonens frykt for overetablering og overkapasitet synes ubegrunnet i en situasjon der mange stadig står på venteliste til barnehageplass, og der utviklingen de siste årene har vist at behovet er større enn prognosen skulle tilsi. 9. Administrasjonen videresender referat fra alle SU-møter til medlemmene i oppvekstkomitéen på e-post. Sak 36 /08 Årsmelding og årsstatistikk 2007 for Bydel Østensjø Årsmelding 2007 og årsstatistikk 2007 for Bydel Østensjø tas til etterretning. OMK v/rune Opstad (A) hadde følgende forslag til vedtak Omsorgskomiteen tar årsmelding 2007 og årsstatistikk 2007 til etterretting med følgende kommentar: - Det bes om prisene bydelen betaler for privat leverandør, brukervalg hjemmehjelp, sendes ut sammen med protokoll. - Det er ønskelig med en oversikt over aldersfordelingen for brukere i hjemmetjenesten. RFF hadde følgende merknad: RFF savner nevning av saksbehandlingstid for bestiller

9 Det ble votert over forslag til vedtak fra OMK enstemmig Bydelsutvalget tar årsmelding 2007 og årsstatistikk 2007 til etterretning med følgende kommentar: - Det bes om prisene bydelen betaler for privat leverandør, brukervalg hjemmehjelp, sendes ut sammen med protokoll. - Det er ønskelig med en oversikt over aldersfordelingen for brukere i hjemmetjenesten. Merknad: RFF savner nevning av saksbehandlingstid for bestiller Sak 37 /08 Svar fra Arbeidstilsynet - pålegg hjemmetjenester og boenheter 1. Svar fra arbeidstilsynet vedrørende pålegg i hjemmetjenesten og boenheter tas til orientering. 2. Bydelens tilbakemelding til Arbeidstilsynet vedrørende pålegg 4 og 5 tas til orientering. 3. Bydelens tilbakemelding til Arbeidstilsynet vedrørende pålegg 1 tas til orientering. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig 1. Svar fra arbeidstilsynet vedrørende pålegg i hjemmetjenesten og boenheter tas til orientering. 2. Bydelens tilbakemelding til Arbeidstilsynet vedrørende pålegg 4 og 5 tas til orientering. 3. Bydelens tilbakemelding til Arbeidstilsynet vedrørende pålegg 1 tas til orientering. Sak 38 /08 Brukerundersøkelse Østensjø boligkontor 2007 Brukerundersøkelse Østensjø boligkontor 2007 tas til orientering. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig Brukerundersøkelse Østensjø boligkontor 2007 tas til orientering. 5

10 Sak 39 /08 Valg av varamedlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innstilling/vedtak foreligger ikke. RFF hadde følgende forslag til vedtak I henhold til innkomne forslag fra interesseorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund og FFO foreslår RFF følgende oppnevning av varamedlemmer i Råd for funksjonshemmede : Unni Groll Norsk Revmatikerforbund Borghild Marie Berseth Hørselshemmedes Landsforbund Det ble votert over forslag til vedtak fra RFF. enstemmig. I henhold til innkomne forslag fra interesseorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund og FFO oppnevnes følgende varamedlemmer i Råd for funksjonshemmede : Unni Groll Norsk Revmatikerforbund Borghild Marie Berseth Hørselshemmedes Landsforbund Sak 40 /08 Sykehjemsetatens svar på merknader i BU vedtak 21/08 "Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet " Bydelsutvalget tar Sykehjemsetatens svar på merknader i BU vedtak 21/08 "rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet " til etterretning. OMK v/arbeiderpartiet hadde følgende forslag til vedtak. Da endelig svar fra Sykehjemsetaten ikke ble fremlagt på møtet, utsettes saken. OMKs forslag til vedtak ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag. OMKs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Da endelig svar fra Sykehjemsetaten ikke ble fremlagt på møtet, utsettes saken. Sak 41 /08 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kjernehuset og bydelsdirektørens merknader tas til orientering. 6

11 Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig. Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kjernehuset og bydelsdirektørens merknader tas til orientering. Sak 42 /08 Valg av bydelsutvalgsrepresentanter til styret for Bøler frivillighetssentral Følgende personer velges som bydelsutvalgets representanter i styret for Bøler frivillighetssentral: Medlem: ( ) Vara: ( ) Medlem: ( ) Vara: ( ) Rune Opstad (A) hadde følgende forslag til vedtak: Medlem: Tore Janssen (SV) Vara: Pål Marius Helvig (A) Astrid Arnslett (H) hadde følgende forslag til vedtak: Medlem: Gro Thorup (H) Vara: Gunnar Pedersen (H) Det ble votert over begge forslagene under ett. enstemmig. Følgende personer velges som bydelsutvalgets representanter i styret for Bøler frivillighetssentral: Medlem: Vara: Medlem: Vara: Tore Janssen (SV) Pål Marius Helvig (A) Gro Thorup (H) Gunnar Pedersen (H) 7

12 Sak 43 /08 Oppsummering fra møte vedrørende utbygging av fjernvarmeledning ved Østensjøvannet : Oppsummering av møte vedrørende utbygging av fjernvarmeledning i naturreservatet rundt Østensjøvannet tas til orientering. Bydelsutvikling, miljø-, og kulturkomiteen hadde følgende forslag til vedtak Saken følges opp og settes på sakskartet til neste komitemøte. Det ble votert over begge forslagene under ett. enstemmig. 1. Oppsummering av møte vedrørende utbygging av fjernvarmeledning i naturreservatet rundt Østensjøvannet tas til orientering. 2. Saken følges opp og settes på sakskartet til neste komitemøte. Sak 44 /08 Søknad om bevilling - inne og ute - Bogerud kafe' og bistro : Søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk/ny bevilling inne og ute- fra Bogerud Kafe & Bistro Sohail Sarwar Mirzaved anbefales frem til og for kommende fire år. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig. Søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk/ny bevilling inne og ute- fra Bogerud Kafe & Bistro Sohail Sarwar Mirzaved anbefales frem til og for kommende fire år. Sak 45 /08 Forslag til ny styreleder og nytt/nye styremedlemmer i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond Bydelsutvalget foreslår følgende oppnevning av styremedlemmer til stiftelsen Elin Daae Jensen og Elin Daae Johnsens fond. Følgende representant fra bydelsutvalget foreslås som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson: 8

13 Følgende representant fra rådet for funksjonshemmede foreslås som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Finn Eliassen: Følgende representant fra bydelsadministrasjonen foreslås som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Gudrun Holmøy: avdelingssjef økonomi og plan, Håkon Kleven. Av disse tre foreslår bydelsutvalget følgende person som styreleder i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson: RFF hadde følgende forslag til vedtak Følgende representant fra rådet for funksjonshemmede foreslås som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Finn Eliassen: Elin Hermansen, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. Per Nygaard (SV) hadde følgende forslag til vedtak. Følgende representant fra bydelsutvalget foreslås som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson: Arnfinn Aabø (A). Arnfinn Aabø (A) hadde følgende forslag til vedtak. Avdelingssjef økonomi og plan, Håkon Kleven foreslås som styreleder i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson. Det ble votert over alle forslagene under ett enstemmig Følgende representant fra bydelsutvalget oppnevnes som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson: Arnfinn Aabø (A) Følgende representant fra rådet for funksjonshemmede oppnevnes som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Finn Eliassen: Elin Hermansen, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. Følgende representant fra bydelsadministrasjonen oppnevnes som nytt styremedlem i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Gudrun Holmøy: avdelingssjef økonomi og plan, Håkon Kleven. Av disse tre oppnevner bydelsutvalget følgende person som styreleder i stiftelsen Elin Daae Jensen og Inger Daae Johnsens fond etter Inger Josefson: avdelingssjef økonomi og plan, Håkon Kleven. 9

14 Sak 46 /08 Forslag om delegering av årsmøte for Bøler frivillighetssentral til omsorgskomiteen Følgende forslag er fremmet fra fungerende styreleder Tore Janssen ved Bøler frivillighetssentral: Bydelsutvalget gir omsorgskomiteen fullmakt til å være Årsmøte for Bøler Frivillighetssentral fra og med år Det ble votert over forslag til vedtak fra Tore Janssen. enstemmig. Bydelsutvalget gir omsorgskomiteen fullmakt til å være Årsmøte for Bøler Frivillighetssentral fra og med år Sak 47 /08 Oppnevning kandidater til tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon 1. Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon Hjemmebaserte tjenester Rustadgløtt dagsenter Lille dagsenter for demente i Enebakkveien Store dagsenter i Enebakkveien Leder: ( ) Vara: ( ) Medlem: ( ) Vara: ( ) Medlem: (eldreråd) Vara: (eldreråd) Instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebasert tjenester gjelder for tilsyn med hjemmebaserte tjenester. Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner m.v. gjelder for tilsyn med bydelens dagsentre for eldre. Astrid Arnslett (H) hadde følgende forslag til vedtak Medlem: Steinar Fallo (H) Vara: Jon Kvikne (V) Rune Opstad (A ) hadde følgende forslag til vedtak Leder: Evy Johansen (A) Vara: Ragnar Ellingsen (A) Eldrerådet hadde følgende forslag til vedtak: Medlem: Gittan Kristiansen Vara: Per Sand 10

15 Det ble votert over alle forslagene under ett. enstemmig 2. Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon Hjemmebaserte tjenester Rustadgløtt dagsenter Lille dagsenter for demente i Enebakkveien Store dagsenter i Enebakkveien Leder: Evy Johansen (A) Medlem: Steinar Fallo (H) Medlem: Gittan Kristiansen Vara: Ragnar Ellingsen (A) Vara: Jon Kvikne (V) Vara: Per Sand Instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebasert tjenester gjelder for tilsyn med hjemmebaserte tjenester. Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner m.v. gjelder for tilsyn med bydelens dagsentre for eldre. Sak 48 /08 Protokoller til orientering Arbeidsutvalget Protokoll tatt til orientering Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite Protokoll tatt til orientering med merknad om feil i protokoll som rettes i neste BMK-møte. Omsorgskomite Protokoll tatt til orientering Oppvekstkomite Protokoll tatt til orientering Eldrerådet Protokoll tatt til orientering Råd for funksjonshemmede Protokoll tatt til orientering Ungdomsrådet Protokoll tatt til orientering Arbeidsmiljøutvalget Protokoll tatt til orientering Medbestemmelsesutvalget Protokoll tatt til orientering Sak 49 /08 Miljøvennlige biler 11

16 A og SV hadde følgende forslag til vedtak: 1. Oslo kommune sentralt skal ha som overordnede mål og forhandler fram bruk av de mest miljøvennlige bilene på markedet. 2. Alle bydelsutvalg oppfordres til å kreve av byrådet at avtalen fordrer de beste miljøbilene 3. Kopi av forslaget sendes til alle bydelsutvalgene og bydelsadministrasjoner i Oslo. Frp v/bjørn Vesten hadde følgende merknad: Ifm. sak om miljøvennlige biler fremmet av A og SV er det å bemerke at Oslo kommune for lengst er i gang med dette arbeidet. Ifølge byrådet for miljø og samferdsel er per 10. mars 2008 i alt 700 av Oslo kommunes ca biler i kategorien for lavutslippsbiler. Vi viser for øvrig til vedtak 533 i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene i Oslo bystyre: Byrådet bes innarbeide innfasing av krav om lavutslipps- og/eller CO2 nøytral teknologi som krav for kommunale virksomheter ifm. innkjøp av nye biler og andre kjøretøy, bl.a. som ledd i fornyelsen av rammeavtalen for lavutslippsbiler. Hovedregelen skal være at kommunale kjøretøyer benytter klimanøytrale drivstoffer der dette er tilgjengelig og praktisk gjennomførbart. Det ble først votert over forslag til vedtak, pkt. 1. enstemmig. Deretter ble det votert over forslag til vedtak, pkt. 2. Forslaget ble vedtatt med 8 stemmer for (A og SV) og 7 stemmer mot (Frp, H og V). Til slutt ble det votert over forslag til vedtak, pkt. 3. enstemmig 1. Oslo kommune sentralt skal ha som overordnede mål og forhandler fram bruk av de mest miljøvennlige bilene på markedet. 2. Alle bydelsutvalg oppfordres til å kreve av byrådet at avtalen fordrer de beste miljøbilene 3. Kopi av forslaget sendes til alle bydelsutvalgene og bydelsadministrasjoner i Oslo Merknad fra Frp v/bjørn Vesten: Ifm. sak om miljøvennlige biler fremmet av A og SV er det å bemerke at Oslo kommune for lengst er i gang med dette arbeidet. Ifølge byrådet for miljø og samferdsel er per 10. mars 2008 i alt 700 av Oslo kommunes ca biler i kategorien for lavutslippsbiler. Vi viser for øvrig til vedtak 533 i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene i Oslo bystyre: Byrådet bes innarbeide innfasing av krav om lavutslipps- og/eller CO2 nøytral teknologi som krav for kommunale virksomheter ifm. innkjøp av nye biler og andre kjøretøy, bl.a. som ledd i fornyelsen av rammeavtalen for lavutslippsbiler. Hovedregelen skal være at kommunale kjøretøyer benytter klimanøytrale drivstoffer der dette er tilgjengelig og praktisk gjennomførbart. Sak 50 /08 Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomiteen (BMK) hadde følgende forslag til vedtak: 12

17 1. Det bør gjøres behovsvurderinger i forhold til eksisterende sentre i nærområdet før anleggelse av et nytt senter. 2. Rundt etablerte og nye kjøpesentre kreves det trafikkplaner som også legger til rette for gående og syklende fremfor bruk av bil. 3. Ved anleggelse og utvidelse av kjøpesentre i byene bør det stilles krav til sykkelparkeringsplasser Bjørn Vesten (Frp) hadde følgende merknad Fremskrittspartiet mener at Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre vil skape store begrensninger i utviklingen av Oslo og trolig betydelige miljøproblemer for indre by. Forslaget vil tvinge alle nye butikker med et areal på mer enn 3000 m2 inn i sentrum av byen, fordi etableringer utenfor byen i utgangspunktet ikke vil være tillatt. Innkjøp av volumvarer (mat, møbler, hvitevarer, byggvarer og lignende) vil folk ha behov for å frakte med seg hjem i bil selv om det finnes et kollektivtilbud. Forslaget vil derfor trolig føre til mer biltrafikk i sentrum. Mange kjøpesenter i periferien av byen, er ved at de har samlet butikkene på ett sted trolig mer miljøvennlige enn om butikkene var spredt rundt omkring og folk måtte transportere seg i mellom dem. Samtidig er det klart at kjøpesentrene våre utgjør et viktig sosialt rom der mange mennesker, ikke minst pensjonister, møtes for en kaffeprat og daglig hygge. Dette gjelder ikke minst de kjøpesentre vi har i Østensjø bydel. I kommuneplanen for Oslo mot 2025, planlegges det for nye boliger og en økning i befolkning på 20 %, ikke minst på grunn av stor innvandring. Dette tilsvarer over beboere. Arealplanleggingen i Oslo er presset fra alle kanter: Befolkningsvekst i kombinasjon med en rigid markagrense og jordvern-praksis på de få ledige arealer som er igjen. Resultatet av en slik politikk vil på den ene side bli en vulgarisert fortetting, press for å bygge stort i høyden over mange deler av byen, og en generell forringelse av folks bokvalitet. På den annen side vil det medføre at folk i mangel av tomteareal må bosette seg langt fra sentrum, og at deres transportvei til arbeid blir lang og lite miljøeffektiv. Ønsket i forslaget om en fortettet by- og butikkstruktur ut fra miljøhensyn synes dessuten merkelig på bakgrunn av statens politikk ellers er å oppfordre til at folk bor så spredt som mulig utover det ganske land. Sistnevnte innebærer lange transportavstander og mer miljøbelastning per innbygger. En offentlig arealpolitikk som innebærer en mellomting mellom disse ytterpunkter burde være den beste. I sum mener vi at Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre vil legge store begrensninger i det lokale demokratiet, eiendomsretten og utvikling av en fornuftig bolig-, nærings- og handelsvirksomhet. Dersom det skal etableres slike bestemmelser, må de utformes mye mer fleksibelt enn de foreslåtte. Det ble først votert over BMKs forslag til vedtak, pkt. 1. Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for (A, SV, H og V) og 3 stemmer mot (Frp). Deretter ble det votert over forslag til vedtak, pkt. 2. enstemmig. Til slutt ble det votert over forslag til vedtak, pkt. 3. enstemmig 13

18 1. Det bør gjøres behovsvurderinger i forhold til eksisterende sentre i nærområdet før anleggelse av et nytt senter. 2. Rundt etablerte og nye kjøpesentre kreves det trafikkplaner som også legger til rette for gående og syklende fremfor bruk av bil. 3. Ved anleggelse og utvidelse av kjøpesentre i byene bør det stilles krav til sykkelparkeringsplasser Merknad fra Bjørn Vesten (Frp) Fremskrittspartiet mener at Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre vil skape store begrensninger i utviklingen av Oslo og trolig betydelige miljøproblemer for indre by. Forslaget vil tvinge alle nye butikker med et areal på mer enn 3000 m2 inn i sentrum av byen, fordi etableringer utenfor byen i utgangspunktet ikke vil være tillatt. Innkjøp av volumvarer (mat, møbler, hvitevarer, byggvarer og lignende) vil folk ha behov for å frakte med seg hjem i bil selv om det finnes et kollektivtilbud. Forslaget vil derfor trolig føre til mer biltrafikk i sentrum. Mange kjøpesenter i periferien av byen, er ved at de har samlet butikkene på ett sted trolig mer miljøvennlige enn om butikkene var spredt rundt omkring og folk måtte transportere seg i mellom dem. Samtidig er det klart at kjøpesentrene våre utgjør et viktig sosialt rom der mange mennesker, ikke minst pensjonister, møtes for en kaffeprat og daglig hygge. Dette gjelder ikke minst de kjøpesentre vi har i Østensjø bydel. I kommuneplanen for Oslo mot 2025, planlegges det for nye boliger og en økning i befolkning på 20 %, ikke minst på grunn av stor innvandring. Dette tilsvarer over beboere. Arealplanleggingen i Oslo er presset fra alle kanter: Befolkningsvekst i kombinasjon med en rigid markagrense og jordvern-praksis på de få ledige arealer som er igjen. Resultatet av en slik politikk vil på den ene side bli en vulgarisert fortetting, press for å bygge stort i høyden over mange deler av byen, og en generell forringelse av folks bokvalitet. På den annen side vil det medføre at folk i mangel av tomteareal må bosette seg langt fra sentrum, og at deres transportvei til arbeid blir lang og lite miljøeffektiv. Ønsket i forslaget om en fortettet by- og butikkstruktur ut fra miljøhensyn synes dessuten merkelig på bakgrunn av statens politikk ellers er å oppfordre til at folk bor så spredt som mulig utover det ganske land. Sistnevnte innebærer lange transportavstander og mer miljøbelastning per innbygger. En offentlig arealpolitikk som innebærer en mellomting mellom disse ytterpunkter burde være den beste. I sum mener vi at Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre vil legge store begrensninger i det lokale demokratiet, eiendomsretten og utvikling av en fornuftig bolig-, nærings- og handelsvirksomhet. Dersom det skal etableres slike bestemmelser, må de utformes mye mer fleksibelt enn de foreslåtte. Sak 51 /08 Kulturmidler til disposisjon for BMK Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomiteen hadde følgende forslag til vedtak: 1. Det foreslås at følgende søkere av frivillighetsmidler gis et tillegg fra kulturmidler. 37 Organisasjon Hensikt/Navn på prosektet Søkn.sum Innst. Kulturmidler Østensjø barne- og Ungdomsteater Barne- og ungdomsteater Innst. Organisasjon Hensikt/Navn på prosjektet Søkn.sum Kulturmidler 14

19 86 Godlia Filmklubb Filmklubb for barn Innst. Organisasjon Hensikt/Navn på prosjektet Søkn.sum Kulturmidler 94 Trolltun B/L Jubileumsbok om Trolltun Det foreslås å bevilge kr av kulturmidlene til kulturarrangement for frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralene i bydelen. Administrasjonen bes fremme forslag til kulturtiltak. Det ble først votert over BMKs forslag til vedtak, pkt. 1. Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for (A, SV, H og V) og 3 stemmer mot (Frp). Deretter ble det votert over forslag til vedtak, pkt. 2. enstemmig. 1. Det foreslås at følgende søkere av frivillighetsmidler gis et tillegg fra kulturmidler. Organisasjon Hensikt/Navn på prosektet Søkn.sum Innst. Kulturmidler 37 Østensjø barne- og Ungdomsteater Barne- og ungdomsteater Organisasjon Hensikt/Navn på prosjektet Søkn.sum Innst. Kulturmidler 86 Godlia Filmklubb Filmklubb for barn Organisasjon Hensikt/Navn på prosjektet Søkn.sum Innst. Kulturmidler 94 Trolltun B/L Jubileumsbok om Trolltun Det foreslås å bevilge kr av kulturmidlene til kulturarrangement for frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralene i bydelen. Administrasjonen bes fremme forslag til kulturtiltak. Eventuelt BU-leder Arnfinn Aabø (A) orienterte om følgende: - Miljøprosjekt Ljanselva - Arnfinn Aabø (A) tatt initiativ til konferanse i regi av Bøler og Østensjø arbeiderparti Hva vil vi med bydelsutvalgene. Gunnar Pedersen (H) foreslo at notatet Arbeidsoppgaver for BU-leder og nestleder settes på sakskartet til neste møte. Hanne Eldby (SV) minnet om ungdomsseminar og oppfordret medlemmer om å gi beskjed til vara ved forfall. 15

20 Bydel Østensjø, Arnfinn Aabø (A) /s Therese Kloumann Lundstedt /s BU-leder BU-sekretær 16

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 12. februar 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 13. november 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen 1. etg. Møtetid: Mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 16. oktober 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Jon T. Kvikne observatør (V)

Jon T. Kvikne observatør (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3.etg. Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Møtested: Omsorgskomite Skøyenkroken 11, hjemmetjenestens lokaler, 0686 Oslo Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø barnehage, Langerudhaugen 1 Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olav Helsethsv. 6, 0694 Os Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsaltunet barnehage, Oppsalveien 21 Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S)

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 05/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak Oslo kommune Protokoll 3/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede: Forfall: Randi Vollmerhaus, A, leder

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Tore Janssen (SV) nestleder (au)

Tore Janssen (SV) nestleder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerud Ungdomshus, Plogveien 22 Møtetid: torsdag 04. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 08. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Foreløpig protokoll. Ikke

Detaljer

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Utmarkveien barnehage, Utmarkveien 6-8 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Haraløkka barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Gudrun Holmøy Gudrun Holmøy Harald Eide Mona E. Rønning Anne-Gro Stenstad møtte for Unni Groll Roger Storslett. Elin Hermansen.

Gudrun Holmøy Gudrun Holmøy Harald Eide Mona E. Rønning Anne-Gro Stenstad møtte for Unni Groll Roger Storslett. Elin Hermansen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: onsdag 12. september 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 01. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. mai 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Tore Janssen (AU) leder

Tore Janssen (AU) leder Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bråta kulturtorg, Nedre Eiker Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 15.00 Kl 14:30, Informasjon og omsvisning på

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 06. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 04. desember 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Mary Ann Gursli, tlf.

Detaljer

Tommy Skjervold (Frp) Aina Stenersen (Frp)

Tommy Skjervold (Frp) Aina Stenersen (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: NAV Østensjø, Olaf Helsetsvei 6 Møtetid: mandag 08. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf.

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Bogerud senter Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H)

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 14. april 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Signe Sandnes tlf 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bølerlia 2, BU-salen Møtetid: mandag 17. oktober 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/04 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 22. mars 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV)

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede: Forfall: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon Protokoll 5/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. september 2008 kl. 17.30 Sekretariat: Signe Sandnes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Gudrun Holmøy. Helga Skåden (det sentrale RFF) Aashild Korsgaard (det sentrale RFF)

Gudrun Holmøy. Helga Skåden (det sentrale RFF) Aashild Korsgaard (det sentrale RFF) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 17.30 Sekretariat: 23438573 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Østensjø bo og servicesenter, Traktorveien 7 Møtetid: Tirsdag 13. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 08. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Protokoll 1/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede: Randi Vollmerhaus, A,

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Astrid Arnslett (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Astrid Arnslett (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø gård, Enebakkveien 210 Møtetid: mandag 29. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 07. februar 2005 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Edna Thomassen, leder. Stein Mejlbo. Tor Engebretsen Avd.sjef, Jatinder Sharma, avd. RO Spesialkonsulent, Else-Berit Momrak, avd.

Edna Thomassen, leder. Stein Mejlbo. Tor Engebretsen Avd.sjef, Jatinder Sharma, avd. RO Spesialkonsulent, Else-Berit Momrak, avd. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 24. mars 2014 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. mars 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/08 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 29. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rønningjordet barnehage, Oppsalveien 30 Møtetid: mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07 Oslo kommune Bydel Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/7 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 27 kl. 18. Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 06. november 2006 kl.

Detaljer

Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 0. I > Oslo kommune Bydel Østensjo Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. juni 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff 23 43

Detaljer