Guard Systems ASA Årsrapport 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems ASA Årsrapport 2004"

Transkript

1 Guard Systems ASA Årsrapport 2004

2 Innhold Dette er Guard Systems ASA s. 3 Årsberetning for s. 4 Guard Systems ASA Konsern Resultatregnskap s.5 Guard Systems ASA Konsern Balanse s. 6-7 Noter til regnskapet for s Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16 Omsetnings- og kostnadsstruktur s. 17 Marked s. 18 Teknologi s. 19 2

3 Dette er Guard Systems ASA Selskapet selger produkter for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter ved bruk av ulike typer trådløse signaler. Selskapet har en infrastruktur bl.a. bestående av alarmsentral, fly og antenner samt bakke personell i Norden. Hovedproduktet er TrackGuard, som er et radio basert system. I tillegg utvider selskapet med GPS/GSM/GPRS - løsninger. Disse produktene, som kan kombineres med TrackGuard, blir brukt som posisjonerings, alarm og flåtestyringssystem. Dette gir selskapet en helhetlig produktportefølje. Selskapet er operatør for tjenester innen sporing av tyvegods med 24t beredskap, og eier og opererer egen infrastruktur basert på: Søkefly Antennenett Søkebiler Spesialtrente mannskaper Alarm og søkesentral Selskapet ble etablert i 1992 og er registrert som allment aksjeselskap. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige. Aksjekapitalen er på NOK Hovedkontoret ligger i Larvik med salgskontor i Oslo, Stockholm, Göteborg og København. I tillegg har selskapet en lisenspartner som opererer i den polske markedet med hovedkontor i Warszawa. Visjon Guard Systems ASA skal i sine markeder være en anerkjent og etterspurt leverandør av tjenester for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter. Selskapet skal ha befestet et merkenavn som blir forbundet med leveranser av disse tjenestene til høy kvalitet og markedets beste pris/ytelsesforhold. Produkter / Tjenester TrackGuard Gjenfinning GSM Alarm Varsling Alarm sentral (Kontroll senter) Datalogger GPS/GSM/GPRS Flåtestyring / Management GPS/GSM/GPRS Posisjonering / alarm 3

4 GUARD SYSTEMS ASA Årsberetning for 2004 Virksomhetens art og lokalisering. Selskapet er aktør i Norge, Sverige og Danmark innen trådløs telekommunikasjon, med egen infrastruktur i hvert land for alarmoverføring og sporing av tyvgods. Selskapet utvikler og selger egenutviklede teknologisystemer. Selskapets aktiviteter styres fra hovedkontoret i Larvik, men i tillegg har selskapet salgskontorer i Oslo, Göteborg, Stockholm og København. Selskapet har også en lisenspartner som er i operativ drift i Polen. Fortsatt drift. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2004 satt opp under denne forutsetningen. Styret forventer også positivt driftsresultat i Arbeidsmiljøet. Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Det samlede sykefraværet i 2004 utgjorde mindre enn 1,0 % av den totale arbeidstid. Likestilling. Selskapet har 10 menn og 3 kvinner ansatt og praktiserer full likestilling mellom kjønnene ved ansettelse. Styret ser ikke nødvendigheten av å iverksette spesielle tiltak på området. Ytre miljø. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Markedet for selskapets produkter er sterkt økende og det begynner å bli etterspørsel etter selskapets produkter innenfor mange av markedssegmentene. Selskapets lisenspartner i Polen er i operativ drift og har fått på plass sine første kunder og aktive abonnement i løpet av Selskapet ser nå nærmere på en etablering i Baltikum, noe som er en naturlig utvikling av et utvidet Norden. Baltikum bør være et vesentlig vekstmarked i tiden fremover. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet er eksponert for renterisiko ved at selskapets gjeld er rentebærende med flytende rentesats. Med dagens rentenivå og prognoser for renteutvikling i de nærmeste 12 måneder, anser selskapet at denne risikoen er akseptabel. Kredittrisiko er redusert til et akseptabelt nivå ved å bruke factoring for innkreving av fordringer. Disponering. Styret foreslår at årets overskudd på NOK ,- overføres til annen egenkapital Styret i Guard Systems ASA Larvik, 10. april 2005 Øystein Elgan Stein Matre Roy Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem 4 Tore Paulsen Adm. direktør

5 Guard Systems ASA - konsern RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Ord. avskrivninger og nedskr. 3, Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader - - Renteinnt.fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Reversering av nedskr. aksjer Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostn. på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Overført til/ fra annen egenkapital Sum overføringer 5

6 Guard Systems ASA - konsern BALANSER PR Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Aktiverte kostn. til markedsbearb Utsatt skattefordel 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Fly Verktøy,inventar.kontorutstyr etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 5, Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter og lign Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Guard Systems ASA - konsern BALANSER PR Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Konvertibelt aksjonærlån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetr. og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser 16 7

8 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems ASA som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Abonnementsavtaler faktureres forskuddsvis og periodiseres over løpetiden for abonnementet. Fra 2003 periodiseres 50% av inntekter fra nysalg og fornyelse av abonnement til faktureringstidspunktet. Resten fordeles over abonnementet løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7. I Guard Systems ASA er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er anskaffelseskost erstattet med virkelige verdier hentet fra regnskap i datterselskap. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner (NOK). Resultatregnskapet er således omregnet til gjenomsnittlige valutakurser gjennom regnskapsperioden. Poster i balanseregnskapet er omregnet til valutakursen på balansedagen. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Generell vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Utsatt skattefordel blir balanseført i henhold til lov og god regnskapsskikk. Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader.aktiverte utviklingskostnader avskrives over 5 år fra prosjektets ferdigstillelse. Antenner Guard Systems eier antennesystemer som benyttes i forbindelse med selskapets varslings- og gjenfinningstjenester. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Oppgradering av antenner aktiveres og avskrives. Nødvendig vedlikehold utgiftsføres i den perioden kostnaden påløper. Antennesystemet avskrives lineært over 5 år. 8

9 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 (Note 1. Regnskapsprinsipper - forts.) Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Geografisk Sikkerhets- Abonne- Andre Eleminering Total fordelt systemer ment inntekter i konsern konsern Norge Sverige Danmark AKTIVERTE KOSTNADER TIL MARKEDSBEARBEIDING I forbindelse med overføring av Guard Systems Polska til Tracking Systems AS, ble det aktivert nedlagte kostnader til markedsbearbeiding i Polen. Beløpet utgiftsføres over 5 år. Restverdi pr er kr ,-. Årets avskrivning kr ,-. 4 VAREBEHOLDING Alarmenheter Andre lagervarer Sum

10 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Lønnskostnader Lønnskostnader Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Herav balanseført lønn og sosiale kostnader Ytelser til ledende personell Lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør Styrehonorar - - Lån til ansatte Samlet lån til ansatte er NOK ,-. Det er stillet tilfredsstillende sikkerhet. Godtgjørelse til revisor Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Sum Antall ansatte Det var pr ansatt 13 personer i selskapet. Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året har vært 12 personer. 6 ANLEGGSMIDLER Utviklings- Maskiner Verktøy, Total Total kostnader anlegg Fly inventar, mv morselskap Konsern Ansk.kost Tilgang Avgang Ansk.kost Akk. avskrivn Årets ord. avskrivninger Akk. avkrivn Bokført verdi Herav utleide guardmoduler Avskrivningssatser % 20 20/ Samtlige anleggsmidler blir avskrevet lineært. Tilgang utviklingskostnader gjelder videreutvikling av GS 501. Avgang utviklingskostnader gjelder tilskudd fra Skatte-Funn ordningen. Tilgang maskiner og anlegg gjelder blant annet oppgradering av antenner. Resterende avskrivningstid for utleide guardmoduler er økt fra 2 til 5 år. Endringen medfører at årlige avskrivninger reduseres med kr ,-. Endringen skyldes at abonnement på utleieguardene fornyes i større utstrekning enn opprinnelig forventet. 10

11 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR INVESTERING I DATTERSELSKAP Guard Guard Norguard Systems AB Systems ApS AS Gøteborg Gentofte Larvik Aksjekapital SEK DKK NOK Antall aksjer Pålydende Eierandel 100 % 100 % 100 % Bokført verdi Virksomheten i Guard Systems Danmark ApS startet opp fra Det er ingen virksomhet i Norguard AS. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Mellomværende med datterselskap GS Sverige GS Danmark Sum Kundefordringer Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Depositum leiekontrakt KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med Elcon Finans AS for 80% av kundefordringene. Innenfor samme avtale kan varelageret finansieres med NOK Total ramme utgjør NOK , hvorav NOK ,- var benyttet pr Se for øvrig note 16 vedrørende pantstillelser og sikkerhetsstillelser Det er i 2004 konstatert NOK ,- som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt NOK ,-. 11

12 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen kapital fond egenkap. Konsern Pr Emisjoner - kontant Emisjon - konvertering av aksjonærlån Årets resultat Elimineringer Pr Opsjoner knyttet til aksjeutvidelse i selskapet Fullmakt for styret til å tegne inntil 8 mill aksjer bortfalt pr Konvertibelt aksjonærlån Av konvertibelt aksjonærlån inkl. akkumulerte renter, ble kr konvertert til aksjekapital og overkursfond i generalforsamling ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1,25 De 20 største aksjonærene pr : Aksjonær Antall aksjer Prosent Borea AS ,14 % MTU Telecom AS (Stein Matre, styremedlem) ,45 % Jan Åge Rønnestad ,97 % Areopagos ,52 % Gen. Communication AS (Roy Furulund, styremedlem) ,40 % Einar Rønnestad ,42 % Fritz Rieber ,25 % Åge Børresen ,73 % Askeladden Invest AS ,57 % Tore J. Paulsen (Administrerende direktør) ,27 % Nordås Invest AS ,25 % Pentar Shipping Ltd ,00 % Feelgood Investments Ltd ,76 % Knut Fosse ,29 % Adaris AS ,19 % Barclays Bank (Suisse) ,76 % Aurora AS ,76 % Dag Arvid Hansen ,60 % Margit Eide ,52 % Rika AS ,47 % Totalt av aksjer ,31 % Utenlandske eiere totalt ,24 % 12

13 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til betaling av skyldig skattetrekk. 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD I posten Annen kortsiktig gjeld inngår blant annet forskuddsfakturerte abonnementsinntekter. 14 SKATTEKOSTNAD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ligningsmessig resultat Årets økning av utsatt skattefordel Negativ skattekostnad BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Endring Kundefordringer Regnskapsmessige avsetninger Varige driftsmidler Gevinst og tapskonto Aksjer Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel For å utnytte framførbart underskudd fra 1994 er skattemessige saldoavskrivninger for 2004 satt til 0. Saldoavskrivningene tas igjen i senere år. Fremførbart ligningsmessig underskudd er uendret fra 2003 til Dette skyldes at man i 2003 reduserte underskuddet med den del som mest sannsynlig ikke kunne utnyttes, før beregning av utsatt skattefordel. I 2004 har man likevel greid å utnytte kr ,- av dette underskuddet. Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring: År År År År År År År År År År Samlet underskudd til fremføring

14 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR PANTSTILLELSER Pantesikret gjeld Lån til LN-ACV (lån fra 2003 nedbetalt) Pantelån Ramme driftskreditt (trukket pr kr ) Ramme kassekreditt (trukket pr kr ) Sum Pantsatte eiendeler (bokførte verdier) Fly Kundefordringer Varelager Sum I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med MTU Telecom AS og Nordea ASA. 14

15 Guard Systems ASA - konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems ASA Guard Systems konsern Kont.strøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning av aksjer Innbetaling fra Skattefunn Kalkulerte renter konvertibelt lån Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i konsernmellomværender Endring i øvrige omløpsm. og gjeld Nto. kont.strøm fra oper. aktiviteter Kont.strøm fra investeringsaktiviteter Endring investering i datterselskaper Innbet. ved salg av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler Nto. kont.strøm fra inv.aktiviteter Kont.strøm fra finansaktiviteter Konvertering av aksjonærlån Innbet. ved opptak av ny langs. gjeld Utbet.ved nedbet.av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Nto.kont.strøm fra fin. aktiviteter Nto.endring i bankinnsk.og kontanter Beh.av bankinnsk.og kont Beh.av bankinnsk.og kont

16 16

17 Omsetnings og kostnads struktur Omsetningsstruktur Guard selger som regel produktet med betaling up-front hvor kunden typisk binder et abonnement for 12 måneder som løper inntil det blir terminert av kunden. Dette gir en forutsigbarhet med hensyn til omsetningsutvikling. Skalerbarhet og stordriftsfordeler Det er relativt store faste kostnader forbundet med drift av alarm og søkefunksjoner i selskapet. Dette tilsier at det kan oppnås stordriftsfordeler som gir økonomisk gevinst ved økt kundemasse. Hvis man tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig løpende abonnements inntekt per kunde per år (ARPU) på rundt NOK 1,100 gir dette etter selskapets beregninger et break-even driftsresultat nivå på rundt 11,500 moduler. Etter dette vil det i hovedsak være de variable kostnadene som vil øke, men i langt mindre grad enn omsetningen. Det vil derfor gi betydelig positiv resultateffekt når man øker modulmassen over 11,500. Diagrammet under illustrerer skalerbarheten i Guard Systems modell. Gjennomsnittelig inntekt per kunde per år (ARPU) kan økes ved å introdusere nye tilleggstjenester. Videre kan omsetningen økes ved å øke kundemassen fra dagens ca 13,000 moduler. Gjennomsnittelig kostnad per kunde vil synke som følge av store faste kostnader. Dette kan reduseres ytterligere ved kostnadsoptimalisering. Dette vil resultere i en betydelig økning i resultat per kunde. 17

18 Marked Konsument Guard Systems har i 2004 styrket sin posisjon i konsumentmarkedet, som i all hovedsak retter seg mot bil og båtmarkedet. Bil og båtmessene Guard Systems har deltatt på i 2004 og så langt i 2005, viser en klar tendens til økt kjennskap. Dette gjelder for alle de nordiske land. Spesielt i Norge og Sverige har abonnementsmassen styrket seg vesentlig i dette markedet. Forhandlernettverket for TrackGuard, generer mye salg på dette området og det er satt opp ambisiøse målsettinger for denne distribusjonskanalen i Entreprenør Entreprenørmarkedet har fått en god vekst i Spesielt Danmark ligger langt fremme med prosjektrettet salg mot dette segmentet. Trenden i Norden er at aktørene i dette segmentet opplever tyveriproblematikken som økende, noe som også fremgår av søksstatistikken. Prosjekter Guard Systems har i 2005, med et styrket salgskorps anledning til å henvende seg i langt større grad mot prosjektkunder. Dette segmentet, som blant annet er definert som kommuner, institusjoner etc, opplever en høy tyverigrad. Erfaringen fra dette markedet så langt, er at et fungerende sporing og gjenfinningssystem blir ansett som et godt sikringsalternativ. Alle de tre nordiske landene vil derfor ha fokus på denne type salg i Ny profil og kommunikasjonsstrategi Guard Systems gjennomgikk i 2004 en total endring i den grafiske profilen og kommunikasjonen ut mot de enkelte markeder. Prosessen var nødvendig for å identifisere profilen med bedriftens verdier. Trygghet og spenning var således to nøkkelord. Trygghet for at kunden skal få sitt objekt gjenfunnet og spenning fordi det representerer en merverdi. I 2004 ble det lansert nye internettsider. Her vil kunden skulle kunne følge Guard Systems fra dag til dag i utviklingen. Samtidig ble kommunikasjonen spisset, slik at markedene tydelig skulle oppfatte Guard Systems egenskaper. Det var viktig for selskapet å markere skille mellom Guard Systems og konkurrentene. Som eneste aktør med ren VHF teknologi, ble det naturlig å fokusere på dette opp mot det høye gjenfinningsresultatet. Guard Systems unike sider skulle frem. I 2005 vil videreføring av denne strategien være sentral i all markedskommunikasjon. Nye produkter nye muligheter Guard Systems lanserer i 2005 en ny produktportefølje, basert på GPS/GPRS/GSM teknologi. Produktene vil sette oss i stand til å nå markeder vi før ikke har vært aktive i. Sentralt for produktene er at de via nevnte teknologi, gir kunden mulighet til sanntids presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting av driftsdata, presentert i en web løsning. For Guard Systems vil likevel vårt VHF baserte sporing- og gjenfinningssystem TrackGuard være hovedfokus. Ingen av de nye produktene vil kunne erstatte TrackGuard, som markedets suverent beste gjenfinningsprodukt, men det ligger likevel et stort potensial i nye markeder og kombinasjonsløsninger. 18

19 Teknologi Guard Systems vil utvide sitt produkt og tjeneste spekter i 2005, men det radiobaserte systemet vil fremdeles ha hovedfokus i selskapet. Også 2004 har vist at det radiobaserte sporingssystemet til Guard Systems er unikt og enestående, både når det gjelder bruks områder og resultater. Den nye sporingsmodulen som ble lansert i 2003, har nå bidratt til at en rekke nye bruks- og markedssegmenter har åpnet seg. Selskapet har i løpet av året arbeidet mye med søke plattformen som er utplassert i antennestasjoner, søkebiler og fly. Ny, tilgjengelig teknologi og kompetanse gjør at vi stadig kan og vil forbedre de systemer som brukes for vår unike søketjeneste. Selskapet vil imidlertid også lansere nye produkter og tjenester basert på GPS/GPRS/GSM teknologi for sanntids presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting av driftsdata for nye og eksisterende markeder, presentert i en web løsning i Det er viktig å merke seg at dette konseptet ikke skal erstatte dagens radiobaserte system, men utgjøre ett komplement slik at selskapet får en helhetlig produktportefølje i markedet. Selskapet har startet utviklingen og det er inngått avtale med en ledende produsent på verdensbasis på levering av selve produktene. Med det nye konseptet vil våre kunder få tilgang til sanntid og historisk informasjon om sine objekter, og dette vil sette en ny standard for denne type tjenester. Systemet baserer seg på overføring av data ved hjelp av GPRS, dette muliggjør overføring av store datamengder til en meget lav kostnad. Kundene vil få tilgang til posisjonering, sporlogg, rapport system etc. fra sine egne PC er via Guard Systems Internett sider. Guard Systems vil stå for drift av kart databaser, Internett server og back-up systemer. Nasjonale kommunikasjonsservere i hvert land sikrer kunden tilgang til tjenesten med en optimal kost/nytte effekt. Alle nye produkter og tjenester vil også kunne kombineres med en radiosporings enhet. Den tekniske staben i Guard Systems har også blitt utvidet med 2 nye personer i 2004, årsaken er den stadig økende mengde oppdrag for våre kunder og ikke minst ett ennå høyere tempo med utvikling og nyvinning. 19

20 Guard Systems ASA Kanalgata 3 N-3263 Larvik Telefon : Telefaks: Salgskontor Oslo Ravnsborgveien Hvalstad Telefon : Telefaks: Guard Systems Sverige AB Kabelgatan 5 S Kungsbacka Telefon: Telefaks: Salgskontor Stockholm Oxelgrensvägen 19 S Södertälje Telefon: Telefaks: Guard Systems Danmark Aps Holmegården Lyngbyvej 403 DK-2820 Gentofte Telefon: Telefaks: Lisenspartner Guard Systems Polska S.A. UL. Modlinska 223A Warsaw Poland Telefon: Telefaks:

Guard Systems ASA Årsrapport - 2006

Guard Systems ASA Årsrapport - 2006 Årsrapport - 2006 Innhold Årsberetning for 2006 s. 4-6 Konsern - Resultatregnskap s. 7 Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet for 2006 s. 10-16 Kontantsrømoppstilling s. 17 Revisjonsberetning s.

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2005

Guard Systems ASA Årsrapport - 2005 Årsrapport - 2005 Innhold Årsberetning for 2005 s. 4-6 Konsern - Resultatregnskap s. 7 Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet for 2005 s. 10-16 Kontantsrømoppstilling s. 17 Revisjonsberetning s.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer