Guard Systems ASA Årsrapport 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems ASA Årsrapport 2004"

Transkript

1 Guard Systems ASA Årsrapport 2004

2 Innhold Dette er Guard Systems ASA s. 3 Årsberetning for s. 4 Guard Systems ASA Konsern Resultatregnskap s.5 Guard Systems ASA Konsern Balanse s. 6-7 Noter til regnskapet for s Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16 Omsetnings- og kostnadsstruktur s. 17 Marked s. 18 Teknologi s. 19 2

3 Dette er Guard Systems ASA Selskapet selger produkter for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter ved bruk av ulike typer trådløse signaler. Selskapet har en infrastruktur bl.a. bestående av alarmsentral, fly og antenner samt bakke personell i Norden. Hovedproduktet er TrackGuard, som er et radio basert system. I tillegg utvider selskapet med GPS/GSM/GPRS - løsninger. Disse produktene, som kan kombineres med TrackGuard, blir brukt som posisjonerings, alarm og flåtestyringssystem. Dette gir selskapet en helhetlig produktportefølje. Selskapet er operatør for tjenester innen sporing av tyvegods med 24t beredskap, og eier og opererer egen infrastruktur basert på: Søkefly Antennenett Søkebiler Spesialtrente mannskaper Alarm og søkesentral Selskapet ble etablert i 1992 og er registrert som allment aksjeselskap. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige. Aksjekapitalen er på NOK Hovedkontoret ligger i Larvik med salgskontor i Oslo, Stockholm, Göteborg og København. I tillegg har selskapet en lisenspartner som opererer i den polske markedet med hovedkontor i Warszawa. Visjon Guard Systems ASA skal i sine markeder være en anerkjent og etterspurt leverandør av tjenester for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter. Selskapet skal ha befestet et merkenavn som blir forbundet med leveranser av disse tjenestene til høy kvalitet og markedets beste pris/ytelsesforhold. Produkter / Tjenester TrackGuard Gjenfinning GSM Alarm Varsling Alarm sentral (Kontroll senter) Datalogger GPS/GSM/GPRS Flåtestyring / Management GPS/GSM/GPRS Posisjonering / alarm 3

4 GUARD SYSTEMS ASA Årsberetning for 2004 Virksomhetens art og lokalisering. Selskapet er aktør i Norge, Sverige og Danmark innen trådløs telekommunikasjon, med egen infrastruktur i hvert land for alarmoverføring og sporing av tyvgods. Selskapet utvikler og selger egenutviklede teknologisystemer. Selskapets aktiviteter styres fra hovedkontoret i Larvik, men i tillegg har selskapet salgskontorer i Oslo, Göteborg, Stockholm og København. Selskapet har også en lisenspartner som er i operativ drift i Polen. Fortsatt drift. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2004 satt opp under denne forutsetningen. Styret forventer også positivt driftsresultat i Arbeidsmiljøet. Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Det samlede sykefraværet i 2004 utgjorde mindre enn 1,0 % av den totale arbeidstid. Likestilling. Selskapet har 10 menn og 3 kvinner ansatt og praktiserer full likestilling mellom kjønnene ved ansettelse. Styret ser ikke nødvendigheten av å iverksette spesielle tiltak på området. Ytre miljø. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Markedet for selskapets produkter er sterkt økende og det begynner å bli etterspørsel etter selskapets produkter innenfor mange av markedssegmentene. Selskapets lisenspartner i Polen er i operativ drift og har fått på plass sine første kunder og aktive abonnement i løpet av Selskapet ser nå nærmere på en etablering i Baltikum, noe som er en naturlig utvikling av et utvidet Norden. Baltikum bør være et vesentlig vekstmarked i tiden fremover. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet er eksponert for renterisiko ved at selskapets gjeld er rentebærende med flytende rentesats. Med dagens rentenivå og prognoser for renteutvikling i de nærmeste 12 måneder, anser selskapet at denne risikoen er akseptabel. Kredittrisiko er redusert til et akseptabelt nivå ved å bruke factoring for innkreving av fordringer. Disponering. Styret foreslår at årets overskudd på NOK ,- overføres til annen egenkapital Styret i Guard Systems ASA Larvik, 10. april 2005 Øystein Elgan Stein Matre Roy Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem 4 Tore Paulsen Adm. direktør

5 Guard Systems ASA - konsern RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Ord. avskrivninger og nedskr. 3, Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader - - Renteinnt.fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Reversering av nedskr. aksjer Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostn. på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Overført til/ fra annen egenkapital Sum overføringer 5

6 Guard Systems ASA - konsern BALANSER PR Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Aktiverte kostn. til markedsbearb Utsatt skattefordel 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Fly Verktøy,inventar.kontorutstyr etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 5, Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter og lign Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Guard Systems ASA - konsern BALANSER PR Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Konvertibelt aksjonærlån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetr. og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser 16 7

8 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems ASA som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Abonnementsavtaler faktureres forskuddsvis og periodiseres over løpetiden for abonnementet. Fra 2003 periodiseres 50% av inntekter fra nysalg og fornyelse av abonnement til faktureringstidspunktet. Resten fordeles over abonnementet løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7. I Guard Systems ASA er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er anskaffelseskost erstattet med virkelige verdier hentet fra regnskap i datterselskap. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner (NOK). Resultatregnskapet er således omregnet til gjenomsnittlige valutakurser gjennom regnskapsperioden. Poster i balanseregnskapet er omregnet til valutakursen på balansedagen. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Generell vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Utsatt skattefordel blir balanseført i henhold til lov og god regnskapsskikk. Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader.aktiverte utviklingskostnader avskrives over 5 år fra prosjektets ferdigstillelse. Antenner Guard Systems eier antennesystemer som benyttes i forbindelse med selskapets varslings- og gjenfinningstjenester. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Oppgradering av antenner aktiveres og avskrives. Nødvendig vedlikehold utgiftsføres i den perioden kostnaden påløper. Antennesystemet avskrives lineært over 5 år. 8

9 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 (Note 1. Regnskapsprinsipper - forts.) Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Geografisk Sikkerhets- Abonne- Andre Eleminering Total fordelt systemer ment inntekter i konsern konsern Norge Sverige Danmark AKTIVERTE KOSTNADER TIL MARKEDSBEARBEIDING I forbindelse med overføring av Guard Systems Polska til Tracking Systems AS, ble det aktivert nedlagte kostnader til markedsbearbeiding i Polen. Beløpet utgiftsføres over 5 år. Restverdi pr er kr ,-. Årets avskrivning kr ,-. 4 VAREBEHOLDING Alarmenheter Andre lagervarer Sum

10 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Lønnskostnader Lønnskostnader Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Herav balanseført lønn og sosiale kostnader Ytelser til ledende personell Lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør Styrehonorar - - Lån til ansatte Samlet lån til ansatte er NOK ,-. Det er stillet tilfredsstillende sikkerhet. Godtgjørelse til revisor Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Sum Antall ansatte Det var pr ansatt 13 personer i selskapet. Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året har vært 12 personer. 6 ANLEGGSMIDLER Utviklings- Maskiner Verktøy, Total Total kostnader anlegg Fly inventar, mv morselskap Konsern Ansk.kost Tilgang Avgang Ansk.kost Akk. avskrivn Årets ord. avskrivninger Akk. avkrivn Bokført verdi Herav utleide guardmoduler Avskrivningssatser % 20 20/ Samtlige anleggsmidler blir avskrevet lineært. Tilgang utviklingskostnader gjelder videreutvikling av GS 501. Avgang utviklingskostnader gjelder tilskudd fra Skatte-Funn ordningen. Tilgang maskiner og anlegg gjelder blant annet oppgradering av antenner. Resterende avskrivningstid for utleide guardmoduler er økt fra 2 til 5 år. Endringen medfører at årlige avskrivninger reduseres med kr ,-. Endringen skyldes at abonnement på utleieguardene fornyes i større utstrekning enn opprinnelig forventet. 10

11 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR INVESTERING I DATTERSELSKAP Guard Guard Norguard Systems AB Systems ApS AS Gøteborg Gentofte Larvik Aksjekapital SEK DKK NOK Antall aksjer Pålydende Eierandel 100 % 100 % 100 % Bokført verdi Virksomheten i Guard Systems Danmark ApS startet opp fra Det er ingen virksomhet i Norguard AS. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Mellomværende med datterselskap GS Sverige GS Danmark Sum Kundefordringer Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Depositum leiekontrakt KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med Elcon Finans AS for 80% av kundefordringene. Innenfor samme avtale kan varelageret finansieres med NOK Total ramme utgjør NOK , hvorav NOK ,- var benyttet pr Se for øvrig note 16 vedrørende pantstillelser og sikkerhetsstillelser Det er i 2004 konstatert NOK ,- som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt NOK ,-. 11

12 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen kapital fond egenkap. Konsern Pr Emisjoner - kontant Emisjon - konvertering av aksjonærlån Årets resultat Elimineringer Pr Opsjoner knyttet til aksjeutvidelse i selskapet Fullmakt for styret til å tegne inntil 8 mill aksjer bortfalt pr Konvertibelt aksjonærlån Av konvertibelt aksjonærlån inkl. akkumulerte renter, ble kr konvertert til aksjekapital og overkursfond i generalforsamling ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1,25 De 20 største aksjonærene pr : Aksjonær Antall aksjer Prosent Borea AS ,14 % MTU Telecom AS (Stein Matre, styremedlem) ,45 % Jan Åge Rønnestad ,97 % Areopagos ,52 % Gen. Communication AS (Roy Furulund, styremedlem) ,40 % Einar Rønnestad ,42 % Fritz Rieber ,25 % Åge Børresen ,73 % Askeladden Invest AS ,57 % Tore J. Paulsen (Administrerende direktør) ,27 % Nordås Invest AS ,25 % Pentar Shipping Ltd ,00 % Feelgood Investments Ltd ,76 % Knut Fosse ,29 % Adaris AS ,19 % Barclays Bank (Suisse) ,76 % Aurora AS ,76 % Dag Arvid Hansen ,60 % Margit Eide ,52 % Rika AS ,47 % Totalt av aksjer ,31 % Utenlandske eiere totalt ,24 % 12

13 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til betaling av skyldig skattetrekk. 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD I posten Annen kortsiktig gjeld inngår blant annet forskuddsfakturerte abonnementsinntekter. 14 SKATTEKOSTNAD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ligningsmessig resultat Årets økning av utsatt skattefordel Negativ skattekostnad BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Endring Kundefordringer Regnskapsmessige avsetninger Varige driftsmidler Gevinst og tapskonto Aksjer Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel For å utnytte framførbart underskudd fra 1994 er skattemessige saldoavskrivninger for 2004 satt til 0. Saldoavskrivningene tas igjen i senere år. Fremførbart ligningsmessig underskudd er uendret fra 2003 til Dette skyldes at man i 2003 reduserte underskuddet med den del som mest sannsynlig ikke kunne utnyttes, før beregning av utsatt skattefordel. I 2004 har man likevel greid å utnytte kr ,- av dette underskuddet. Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring: År År År År År År År År År År Samlet underskudd til fremføring

14 Guard Systems ASA NOTER TIL REGNSKAPET FOR PANTSTILLELSER Pantesikret gjeld Lån til LN-ACV (lån fra 2003 nedbetalt) Pantelån Ramme driftskreditt (trukket pr kr ) Ramme kassekreditt (trukket pr kr ) Sum Pantsatte eiendeler (bokførte verdier) Fly Kundefordringer Varelager Sum I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med MTU Telecom AS og Nordea ASA. 14

15 Guard Systems ASA - konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems ASA Guard Systems konsern Kont.strøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning av aksjer Innbetaling fra Skattefunn Kalkulerte renter konvertibelt lån Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i konsernmellomværender Endring i øvrige omløpsm. og gjeld Nto. kont.strøm fra oper. aktiviteter Kont.strøm fra investeringsaktiviteter Endring investering i datterselskaper Innbet. ved salg av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler Nto. kont.strøm fra inv.aktiviteter Kont.strøm fra finansaktiviteter Konvertering av aksjonærlån Innbet. ved opptak av ny langs. gjeld Utbet.ved nedbet.av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Nto.kont.strøm fra fin. aktiviteter Nto.endring i bankinnsk.og kontanter Beh.av bankinnsk.og kont Beh.av bankinnsk.og kont

16 16

17 Omsetnings og kostnads struktur Omsetningsstruktur Guard selger som regel produktet med betaling up-front hvor kunden typisk binder et abonnement for 12 måneder som løper inntil det blir terminert av kunden. Dette gir en forutsigbarhet med hensyn til omsetningsutvikling. Skalerbarhet og stordriftsfordeler Det er relativt store faste kostnader forbundet med drift av alarm og søkefunksjoner i selskapet. Dette tilsier at det kan oppnås stordriftsfordeler som gir økonomisk gevinst ved økt kundemasse. Hvis man tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig løpende abonnements inntekt per kunde per år (ARPU) på rundt NOK 1,100 gir dette etter selskapets beregninger et break-even driftsresultat nivå på rundt 11,500 moduler. Etter dette vil det i hovedsak være de variable kostnadene som vil øke, men i langt mindre grad enn omsetningen. Det vil derfor gi betydelig positiv resultateffekt når man øker modulmassen over 11,500. Diagrammet under illustrerer skalerbarheten i Guard Systems modell. Gjennomsnittelig inntekt per kunde per år (ARPU) kan økes ved å introdusere nye tilleggstjenester. Videre kan omsetningen økes ved å øke kundemassen fra dagens ca 13,000 moduler. Gjennomsnittelig kostnad per kunde vil synke som følge av store faste kostnader. Dette kan reduseres ytterligere ved kostnadsoptimalisering. Dette vil resultere i en betydelig økning i resultat per kunde. 17

18 Marked Konsument Guard Systems har i 2004 styrket sin posisjon i konsumentmarkedet, som i all hovedsak retter seg mot bil og båtmarkedet. Bil og båtmessene Guard Systems har deltatt på i 2004 og så langt i 2005, viser en klar tendens til økt kjennskap. Dette gjelder for alle de nordiske land. Spesielt i Norge og Sverige har abonnementsmassen styrket seg vesentlig i dette markedet. Forhandlernettverket for TrackGuard, generer mye salg på dette området og det er satt opp ambisiøse målsettinger for denne distribusjonskanalen i Entreprenør Entreprenørmarkedet har fått en god vekst i Spesielt Danmark ligger langt fremme med prosjektrettet salg mot dette segmentet. Trenden i Norden er at aktørene i dette segmentet opplever tyveriproblematikken som økende, noe som også fremgår av søksstatistikken. Prosjekter Guard Systems har i 2005, med et styrket salgskorps anledning til å henvende seg i langt større grad mot prosjektkunder. Dette segmentet, som blant annet er definert som kommuner, institusjoner etc, opplever en høy tyverigrad. Erfaringen fra dette markedet så langt, er at et fungerende sporing og gjenfinningssystem blir ansett som et godt sikringsalternativ. Alle de tre nordiske landene vil derfor ha fokus på denne type salg i Ny profil og kommunikasjonsstrategi Guard Systems gjennomgikk i 2004 en total endring i den grafiske profilen og kommunikasjonen ut mot de enkelte markeder. Prosessen var nødvendig for å identifisere profilen med bedriftens verdier. Trygghet og spenning var således to nøkkelord. Trygghet for at kunden skal få sitt objekt gjenfunnet og spenning fordi det representerer en merverdi. I 2004 ble det lansert nye internettsider. Her vil kunden skulle kunne følge Guard Systems fra dag til dag i utviklingen. Samtidig ble kommunikasjonen spisset, slik at markedene tydelig skulle oppfatte Guard Systems egenskaper. Det var viktig for selskapet å markere skille mellom Guard Systems og konkurrentene. Som eneste aktør med ren VHF teknologi, ble det naturlig å fokusere på dette opp mot det høye gjenfinningsresultatet. Guard Systems unike sider skulle frem. I 2005 vil videreføring av denne strategien være sentral i all markedskommunikasjon. Nye produkter nye muligheter Guard Systems lanserer i 2005 en ny produktportefølje, basert på GPS/GPRS/GSM teknologi. Produktene vil sette oss i stand til å nå markeder vi før ikke har vært aktive i. Sentralt for produktene er at de via nevnte teknologi, gir kunden mulighet til sanntids presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting av driftsdata, presentert i en web løsning. For Guard Systems vil likevel vårt VHF baserte sporing- og gjenfinningssystem TrackGuard være hovedfokus. Ingen av de nye produktene vil kunne erstatte TrackGuard, som markedets suverent beste gjenfinningsprodukt, men det ligger likevel et stort potensial i nye markeder og kombinasjonsløsninger. 18

19 Teknologi Guard Systems vil utvide sitt produkt og tjeneste spekter i 2005, men det radiobaserte systemet vil fremdeles ha hovedfokus i selskapet. Også 2004 har vist at det radiobaserte sporingssystemet til Guard Systems er unikt og enestående, både når det gjelder bruks områder og resultater. Den nye sporingsmodulen som ble lansert i 2003, har nå bidratt til at en rekke nye bruks- og markedssegmenter har åpnet seg. Selskapet har i løpet av året arbeidet mye med søke plattformen som er utplassert i antennestasjoner, søkebiler og fly. Ny, tilgjengelig teknologi og kompetanse gjør at vi stadig kan og vil forbedre de systemer som brukes for vår unike søketjeneste. Selskapet vil imidlertid også lansere nye produkter og tjenester basert på GPS/GPRS/GSM teknologi for sanntids presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting av driftsdata for nye og eksisterende markeder, presentert i en web løsning i Det er viktig å merke seg at dette konseptet ikke skal erstatte dagens radiobaserte system, men utgjøre ett komplement slik at selskapet får en helhetlig produktportefølje i markedet. Selskapet har startet utviklingen og det er inngått avtale med en ledende produsent på verdensbasis på levering av selve produktene. Med det nye konseptet vil våre kunder få tilgang til sanntid og historisk informasjon om sine objekter, og dette vil sette en ny standard for denne type tjenester. Systemet baserer seg på overføring av data ved hjelp av GPRS, dette muliggjør overføring av store datamengder til en meget lav kostnad. Kundene vil få tilgang til posisjonering, sporlogg, rapport system etc. fra sine egne PC er via Guard Systems Internett sider. Guard Systems vil stå for drift av kart databaser, Internett server og back-up systemer. Nasjonale kommunikasjonsservere i hvert land sikrer kunden tilgang til tjenesten med en optimal kost/nytte effekt. Alle nye produkter og tjenester vil også kunne kombineres med en radiosporings enhet. Den tekniske staben i Guard Systems har også blitt utvidet med 2 nye personer i 2004, årsaken er den stadig økende mengde oppdrag for våre kunder og ikke minst ett ennå høyere tempo med utvikling og nyvinning. 19

20 Guard Systems ASA Kanalgata 3 N-3263 Larvik Telefon : Telefaks: Salgskontor Oslo Ravnsborgveien Hvalstad Telefon : Telefaks: Guard Systems Sverige AB Kabelgatan 5 S Kungsbacka Telefon: Telefaks: Salgskontor Stockholm Oxelgrensvägen 19 S Södertälje Telefon: Telefaks: Guard Systems Danmark Aps Holmegården Lyngbyvej 403 DK-2820 Gentofte Telefon: Telefaks: Lisenspartner Guard Systems Polska S.A. UL. Modlinska 223A Warsaw Poland Telefon: Telefaks:

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s.

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s. Årsrapport 2013 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning s. 3-4 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6-7 Noter s. 8-13 Kontantstrømoppstilling s. 14 Revisjonsberetning s. 15 2 STYRETS ÅRSBERETNING

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Årsrapport 2012 1 2 INNHOLD Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-15 Kontantstrømoppstilling s. 16

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com Årsrapport 2003 D1240901 Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 25 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 1 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer