Guard Systems ASA Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems ASA Årsrapport - 2005"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Innhold Årsberetning for 2005 s. 4-6 Konsern - Resultatregnskap s. 7 Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet for 2005 s Kontantsrømoppstilling s. 17 Revisjonsberetning s. 18 3

4 GUARD SYSTEMS ASA ÅRSBERETNING FOR 2005 Virksomhetens art og lokalisering utvikler og selger egenutviklede teknologisystemer innen trådløs telekommunikasjon, med egen infrastruktur for alarmoverføring og sporing av tyvegods. Konsernet består foruten om, av datterselskapene Guard Systems Sverige AB, Guard Systems Danmark Aps, Guard Systems Estonia AS og NorGuard AS. I tillegg har selskapet en lisenspartner i Polen, Guard Systems Polska s.a. Hovedkontoret ligger i Larvik, og konsernet har salgskontorer i Oslo, Stockholm, Göteborg, København og Tallinn. Markedet innenfor posisjonering og sikring av objekter er i stadig økning og som det ledende selskap i Skandinavia forventer selskapet en betydelig vekst de nærmeste årene. Konsernet har i perioden økt omsetningen med 117 % noe som gir et gjennomsnitt på nesten 30 % i året. I de nærmeste årene fremover forventes veksttakten å være tilsvarende eller høyere enn de foregående. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for videre drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger dagens drift, resultatprognoser for 2006/07 og konsernets langsiktige strategiske prognoser. Arbeidsmiljøet Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Det samlede sykefraværet i 2005 utgjorde mindre enn 1,0 % av den totale arbeidstid. Det arbeides kontinuerlig med iverksetting av nye tiltak for å forebygge og forbedre det eksisterende arbeidsmiljøet. Likestilling Konsernet har totalt 28 ansatte, hvorav 19 menn og 9 kvinner og selskapet praktiserer full likestilling mellom kjønnene både ved ansettelse og ellers. I selskapets ledergruppe er det 4 menn og 1 kvinne. Styret ser det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak på området. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Virksomheten i 2005 Markedet for selskapets produkter er sterkt økende og det viser seg i høyere salgstall og økende etterspørsel fra nye kunder. Selskapets lisenspartner i Polen har nå over aktive abonnenter. Selskapet etablerte i 2005 datterselskap i Estland, og etablering av datterselskaper i Latvia og Litauen ble gjennomført i løpet av Q1 06. Hele den baltiske regionen er innarbeidet i forhold til frekvenstildeling og politisamarbeid, noe som har krevd betydelige ressurser. Samtidig vil dette være med på å styrke selskapets posisjon i Norden og av viktighet i forbindelse med fremtidige etableringer i Europa. I Stockholm er nytt og større kontor med flere tilsatte etablert for å bearbeide det svenske markedet ennå sterkere og for bedre å kunne ta ut synergiene mellom det baltiske og skandinaviske markedet. Forsikringsselskapene og de store bilimportørene i Stockholmsregionen spesielt, ser allerede nytten av selskapets nærvær både i Sverige og Baltikum, dette antas å gi styrket salgskraft særlig i Stockholmsregionen. Konsernet har utviklet og kommersialisert et helt nytt produktkonsept basert på GPRS/GPS og direkte web aksess; for flåtestyring og posisjonering, nemlig FleetGuard. Dette konseptet har skapt et helt nytt 4

5 forretningsområde for selskapet mot eksisterende og nye kunder. Selskapet har investert betydelige midler i dette produktet, som av kundene kan nyttes separat eller i kombinasjon med TrackGuard. Utenfor Europa kan det bli aktuelt å gi lisens tilbruk av begge systemene, hver for seg eller sammen, og det arbeides med konkrete alternativer i denne forbindelse. Norge Stabil drift og jevn positiv salgsutvikling gjør at Norge ytterligere har forbedret sin posisjon som positiv bidragsyter i konsernet. Alle fellesfunksjoner er lokalisert til Norge og dette fungerer godt i forhold til våre datterselskaper i utlandet. I 2005 var det en fin økning i salg til bilmarkedet og det ble inngått 2 landsdekkende kjedeavtaler. Båtmarkedet og entreprenørmarkedet var på linje med 2004, men det settes nå inn mer ressurser mot disse segmentene i Norge har et godt potensial for videre vekst. For å kunne realisere denne veksten og gi morselskapet den nødvendige stabilitet og kraft til å kunne håndtere nye etableringer og geografier, har man i Norge styrket personalsiden vesentlig i Sverige Vårt datterselskap i Sverige har levert overskudd de 3 siste årene og er det selskapet i konsernet som i dag har det største vekstpotensialet på kort sikt. I Sverige har konsernet derfor investert betydelige midler i nytt kontor og øket salgskorps i 2005 og vi regner med at Sverige allerede i 2006 vil nå samme salgsnivå som Norge. Danmark Vårt datterselskap i Danmark har bare vært en egen enhet i 2 år, og i Danmark har vi hatt store utfordringer med å få gjennomslag hos forsikringsselskapene med vårt radiobaserte produkt. Forsikringsselskapene i Danmark gikk for en tid tilbake samlet ut og krevde at det skulle nyttes GPS/Satelitt ved sporing og gjenfinning. Takket være utviklingen av FleetGuard i 2005, er vi nå i januar 2006 endelig godkjent av de danske forsikringsselskapene til bruk i bil og båt. Dette gir grunnlag for et vesentlig øket salg i Danmark i tiden fremover. Baltikum Vårt datterselskap Guard Systems Estonia AS ble etablert i november 2005 og er en naturlig utvidelse av vår virksomhet i Norden. Tidlig i 2006 etablerte vi også selskaper i Latvia og Litauen. Selskapet i Estland fikk tildelt sin radiofrekvens 29. november og allerede 5. desember var det gjennomført de første salg til en stor bilimportør. Selskapet har 2 ansatte som bearbeider forsikrings- og bilmarkedet og de har allerede solgt nærmere100 TrackGuard. I Latvia er det også 2 ansatte, mens det i Litauen foreløpig bare er èn ansatt. Baltikum er en region innenfor EU som er i kraftig vekst og for Guard Systems er det viktig å være en aktør i denne regionen. Selskapet har som mål å bli ledende på sine forretningsområder i Baltikum på lik linje med den posisjonen man har i Skandinavia. Egenaktivitet Selskapet har allerede startet arbeidet med frekvenstildeling i nye geografier og ønsker å være operative i ytterligere 1-2 nye land i slutten av 2006/begynnelsen av Vi har nå etablert en solid strukturell plattform og bred operativ kompetanse, som kan overføres til nye geografier og markeder. Parallelt holdes det sterkt fokus på driften i det skandinaviske og baltiske markedene for å få denne optimalisert driftsmessig og lønnsomhetsmessig. 5

6 Lisensiering Konseptene til selskapet er nå klare for å kunne lisensieres i en større skala utenfor Europa, og det arbeides nå konkret med dette. Selskapet mottar stadig henvendelser om lisensiering av et eller begge konseptene og vi tror at den første lisensieringsavtalen utenfor Europa er på plass i løpet av Lisensiering vil gi selskapet god inntjening og det kan positivt til selskapets vekst de neste årene. Produktutvikling I 2005 ble det brukt mye ressurser på produktutvikling og som et kommersielt teknologibasert selskap, vil vi kontinuerlig arbeide med å forbedre eksisterende produktportefølje. Vi ser dessuten en sterk økning i nødvendigheten av å kunne tilby skreddersøm til enkelte storkunder, og i 2006 vil vi i større grad enn tidligere kunne tilfredsstille slike ønsker. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Selskapet har i 2005 posisjonert virksomheten for videre vekst både i og utenfor sine opprinnelige geografier og dette har bidratt til økte personal-og driftskostnader på kr. 3,5 millioner i forhold til Samtidig har selskapet styrket sin egenkapital med kr. 9,0 millioner gjennom emisjoner rettet dels mot tidligere aksjonærer og dels mot en ny strategisk partner. Langsiktig gjeld er redusert med kr. 1,4 millioner og omløpsmidler økt med nærmere kr. 3,0 millioner. Samlet gir dette en god økonomisk plattform for å kunne realisere den veksten selskapet forventer de neste årene. Utover det som fremgår av denne beretning er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet er eksponert for renterisiko ved at selskapets gjeld er rentebærende med flytende rentesats. Med dagens rentenivå og prognoser for renteutvikling i de nærmeste 12 måneder, anser selskapet at denne risikoen er akseptabel. Kredittrisiko er redusert til et akseptabelt nivå ved å bruke factoring for innkreving av fordringer. Disponering Styret foreslår at årets underskudd på NOK ,- disponeres som følger: Overført fra annen egenkapital NOK ,- Styret i Larvik, 21. mars 2006 Øystein Elgan Stein Matre Roy Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem 6 Fritz Rieber Styremedlem Tore Paulsen Adm. direktør

7 - konsern RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og sosiale kostnader Ord. avskrivninger og nedskr Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostn. på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Overført til/ fra annen egenkapital Sum overføringer 7

8 - konsern Balanser pr Note Guard Systems konsern EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Aktiverte kostn. til markedsbearb Utsatt skattefordel 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Fly Verktøy,inventar.kontorutstyr etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 5, Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter og lign Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 - konsern Balanser pr Note Guard Systems konsern EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetr. og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser og sikkerheter 16 Styret i Larvik, 21. mars 2006 Øystein Elgan Stein Matre Roy Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Fritz Rieber Styremedlem Tore Paulsen Adm. direktør 9

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Alle notespesifikasjoner gjelder som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Abonnementsavtaler faktureres forskuddsvis og periodiseres over løpetiden for abonnementet. Fra 2003 periodiseres 50% av inntekter fra nysalg og fornyelse av abonnement til faktureringstidspunktet. Resten fordeles over abonnementet løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7 I er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er anskaffelseskost erstattet med virkelige verdier hentet fra regnskap i datterselskap. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner (NOK). Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Generell vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Utsatt skattefordel blir balanseført i henhold til lov og god regnskapsskikk. Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Aktiverte utviklingskostnader avskrives over beregnet levetid etter prosjektets ferdigstillelse. Antenner eier antennesystemer som benyttes i forbindelse med selskapets varslings- og gjenfinningstjenester. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Oppgradering av antenner aktiveres og avskrives. Nødvendig vedlikehold utgiftsføres i den perioden kostnaden påløper. Antennesystemet avskrives lineært over 5 år. 10

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 (Note 1 Regnskapsprinsipper - forts.) Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Geografisk Sikkerhets- Abonne- Andre Eleminering Total fordelt systemer ment inntekter i konsern konsern Norge Sverige Danmark Estland AKTIVERTE KOSTNADER TIL MARKEDSBEARBEIDING I forbindelse med overføring av Guard Systems Polska til Tracking Systems AS, ble det aktivert nedlagte kostnader til markedsbearbeiding i Polen. Beløpet utgiftsføres over 5 år. Restverdi pr er kr ,-. Årets avskrivning kr ,-. 4 VAREBEHOLDING Alarmenheter Andre lagervarer

12 NOTER TIL REGNSKAPET FOR LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Lønnskostnader Lønnskostnader Folketrygdavgift Andre ytelser Herav balanseført lønn og sosiale kostnader Ytelser til ledende personell Lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør Styrehonorar - - Lån til ansatte Samlet lån til ansatte utgjorde NOK ,-. Det er stillet tilfredsstillende sikkerhet. Godtgjørelse til revisor Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Antall ansatte Det var pr ansatt 16 personer i selskapet. Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året har vært 14 personer. 6 ANLEGGSMIDLER Utviklings- Maskiner Verktøy, kostnader anlegg Fly inv., mv Total Konsern Ansk.kost Tilgang Avgang Ansk.kost Akk. avskrivn Årets ord. avskr Akk. avskr Bokført verdi Herav utleide Guardmoduler Avskrivningssatser % 15/20 10/20 Se komm. 20 Samtlige anleggsmidler blir avskrevet lineært. Tilgang utviklingskostnader gjelder utvikling av Fleet-Management og infrastruktur i Baltikum. Avgang maskiner og anlegg gjelder tilskudd fra Skattefunn vedrørende utvikling av antenner. Resterende avskrivningstid for GS501 er utvidet med 5 år basert på en vurdering av salgsperioden og enhetens funksjonalitet. Endringen medfører en reduksjon i årets avskrivninger på kr ,-. 12 Flyet LN-ACE omfattes av MSP Program for motorer med tilhørende anlegg. Kostnad til MSP programmet utgiftsføres fortløpende. Programmet er både en forsikring mot motorhavari og oppbygging av motorfond. Deltagelse i MSP programmet gjør at verdien på flyet opprettholdes. Avskrivninger er derfor begrenset til skroget som anslagsvis utgjør 1/3 av anskaffelseskost. Avskrivninger er bokført med 3% av 3 mill.

13 NOTER TIL REGNSKAPET FOR INVESTERING I DATTERSELSKAP Antall Eier- Bokført Selskap Aksjekapital aksjer Pålydende andel verdi Guard Systems Sverige AB, Gøteborg SEK % Guard Systems Danmark ApS, Gentofte DKK % Guard Systems Estonia AS, Tallin EEK % Norguard AS NOK % 1 Virksomheten i Guard Systems Estonia AS startet opp fra desember Det er ingen virksomhet i Norguard AS. Norguard AS blir slettet i Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Mellomværende med datterselskap GS Sverige GS Danmark GS Estonia Sum Kundefordringer Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Depositum leiekontrakt KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med Elcon Finans AS for 80% av kundefordringene. Innenfor samme avtale kan varelageret finansieres med NOK Total ramme utgjør NOK , hvorav NOK ,- var benyttet pr Se for øvrig note 16 vedrørende pantstillelser og sikkerhetsstillelser Det er i 2005 konstatert NOK ,- som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt NOK ,-. 13

14 NOTER TIL REGNSKAPET FOR SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen kapital fond egenkap. Konsern Pr Emisjon Emisjon Aksjekapital Estland Årets resultat Korr vedr tidligere år Elimineringer Pr ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1,25 Aksjonærer som eide mer enn 1% av aksjekapitalen pr var: Aksjonær Antall aksjer Prosent MTU Gruppen AS (Stein Matre styremedlem) ,10 % Borea AS ,85 % Atlantis Vest AS ,19 % Jan Åge Rønnestad ,78 % Areopagos ,96 % General Communic. AS (Roy Furulund styremedlem) ,95 % Fritz Rieber (Styremedlem) ,49 % Einar Rønnestad ,07 % Grand Hotel Terminus AS ,52 % Åge Børresen ,45 % Askeladden Invest AS ,31 % Skips AS Titlis ,21 % Tore J. Paulsen (Administrerende direktør) ,04 % AS Einar Nistad Finans og Eiendom ,02 % AS Flu ,70 % Adaris AS ,40 % Knut Fosse ,25 % Skips AS Pegasus ,19 % Barclays Bank (Suisse) ,68 % Rika AS ,64 % Totalt av aksjer ,80 % Utenlandske eiere totalt ,39 % 12 BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til betaling av skyldig skattetrekk. 14

15 NOTER TIL REGNSKAPET FOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD I posten Annen kortsiktig gjeld inngår blant annet forskuddsfakturerte abonnementsinntekter kr ,-. 14 SKATTEKOSTNAD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ligningsmessig resultat Årets reduksjon av utsatt skattefordel Skattekostnad BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Endring 2005 Kundefordringer Varige driftsmidler Gevinst og tapskonto Aksjer Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel Fra er 10-års reglen om begrensning av fremføringsadgangen for underskudd bortfalt. Fremførbart underskudd fra 1995 blir likevel omfattet av 10-års regelen og 0-stilles. Som følge av dette bortfaller underskudd med kr ,-. Selskapets drift og fremtidsutsikter er beskrevet i årsberetningen. Basert på styrets vurdering av dette finner man det sannsynliggjort at selskapet vil kunne utnytte det fremførbare underskuddet. Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring: År År År År År År År År År Samlet underskudd til fremføring

16 NOTER TIL REGNSKAPET FOR PANTSTILLELSER OG SIKKERHETER Pantesikret gjeld Lån til fly LN-ACV Pantelån Driftskreditt Elcon (ramme 9 mill.) Kassekreditt Nordea (ramme 2 mill.) Pantsatte eiendeler (bokførte verdier) Fly Kundefordringer Varelager I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med MTU Telecom AS og Nordea ASA. 17 BETINGEDE FORPLIKTELSER Sø- og Handelsretten i København har i dom av den 20. desember 2005, tilkjent Hertzog & Hertzog ApS et mindre beløp, nemlig DKK ,- med tillegg av renter. Saken er av Hertzog & Hertzog anket til Dansk Høyesterett og vil påstå seg helt frifunnet. Det er i sakens anledning ikke gjort noen avsetning i regnskapet. 16

17 - konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems konsern Kont.strøm fra operasjonelle aktiv Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Innbetaling fra Skattefunn Kalkulerte renter konvertibelt lån Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i øvrige omløpsm. og gjeld Nto. kont.strøm fra oper. aktiviteter Kont.strøm fra invester.aktiviteter Endring investering i datterselskaper Innbet. ved salg av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler Nto. kont.strøm fra inv.aktiviteter Kont.strøm fra finans.aktiviteter Konvertering av aksjonærlån Innbet. ved opptak av ny langs. gjeld Utbet.ved nedbet.av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Nto.kont.strøm fra fin. aktiviteter Nto.endring i bankinnsk.og kontanter Beh.av bankinnsk.og kont Beh.av bankinnsk.og kont

18 18

19

20 Kanalgata 3, N-3263 Larvik Telefon: Telefaks

Guard Systems ASA Årsrapport 2004

Guard Systems ASA Årsrapport 2004 Guard Systems ASA Årsrapport 2004 Innhold Dette er Guard Systems ASA................................................................................ s. 3 Årsberetning for 2004...........................................................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s.

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s. Årsrapport 2013 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning s. 3-4 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6-7 Noter s. 8-13 Kontantstrømoppstilling s. 14 Revisjonsberetning s. 15 2 STYRETS ÅRSBERETNING

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Årsrapport 2012 1 2 INNHOLD Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-15 Kontantstrømoppstilling s. 16

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet

Fakta om HCA Melbye Konsernet Årsrapport 2009 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer