Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse"

Transkript

1 Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse

2 Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond ble presentert på FHLs generalforsamling i Bergen 7. april Del av Miljøløftet. Havbruksselskapene har bidratt med kr ,- pr konsesjon pr år. Bidra til å finansiere arbeidet med å redusere mengden rømt oppdrettsfisk i laksevassdragene. Et strakstiltak inntil næring og forskningsmiljøer har funnet et mer robust system for å skille oppdrettsfisk fra villaks, samt gjøre det mulig å spore kilden til den rømte oppdrettslaksen.

3 28 millioner er brukt til ulike formål i over 100 ulike elver, hvor ca fisk er undersøkt Det er bevilget ca 9 mill til tiltak i 2014 Full åpenhet om resultatene fra prosjektene. Prosjektnavn Nasjonale prosjekt Sporing av rømt l aks Utredning av metoder f or i dent rømt l aks Pandora f ilm- artsforståelse, skille villfisk/oppdrettsfisk i e lv Etneelva- drift av l aksefelle Konseptbevis- genetisk sporing av rømt l aks Genetisk sporing av l aks f ra Raumastammen Telemetriprosjektet N amsen Telemetriprosjektet N amsen Tiltaksretta overvåkning i Trondheimsfjorden Sporing av l aks vha e lementanalyser Salmopedia- Kjenn din l aks Totalt bevilget Nasjonalt Type prosjekt Type prosjekt Sporing rømt f isk Sporing rømt f isk Uttak i e lv Uttak i e lv Sporing rømt f isk Sporing rømt f isk overvåkning/adferd overvåkning/adferd Overvåkning Sporing rømt f isk Uttak i e lv/ skille f isk Tidsrom Tidsrom Nordnorsk prosjekt Sperrevassdrag i N ordland/prosjekt utmark i nkl Lyngen Ruseprosjektet i V arpa Tiltak mot oppdrettslaks i Skøelva Overvåkningsprosjekt i Saltdalselva Overvåkning Finmark Lakselva- Laukhellevassdraget Senja, videoovervåkning Overvåkning, skjellprøver og uttak av oppdrettslaks i Finnmark Totalt bevilget Nordnorsk Type prosjekt Uttak i e lv Uttak i e lv Uttak i e lv overvåkning Overvåkning Overvåkning, uttak Overvåkning, uttak Tidsrom Bevilget pr Avlyst og , og Midtnorsk prosjekt Kunnskapssenteret f or l aks og vannmiljø- Namsen Elvene rundt Trondheimsfjorden Telemetriprosjektet Uttak l aks Fiskumfoss Merkestasjon A gdenes Bærekraftig f orvaltning av l aks og sjøørret i Møre og Romsdal Tiltaksrettet overvåkning Tr.heimsfj., se på vandringsmønster Drivtellinger i Gaula og Orkla Utfisking i N amsen Utfisking rømt oppdettslaks i Surna Totalt bevilget Midtnorsk Type prosjekt Tidsrom Bevilget pr , genetisk studie Overvåkning Overvåkning mai- des uttak e lv mai- okt Overvåkning jun- des overvåkning 2013 og overvåkning og uttak Vestnorsk prosjekt Bjerkreim e lveeigarlag Hardangerfjordlauget- koordinert utfiske Suldalslågens f orvaltningslag- uttak rømt oppdrett Årøyelven- uttak rømt oppdrettsfisk Nummedalslågens f orvaltningslag Etneelva - drift f iskefelle Sogndal Jæger og Sportsfiskerlag Hardangerfjord V illfisklag Vikedal Elveeigarlag Innsamling og analyse av skjellprøver på V estlandet Suldalslågens f orvaltningslag- uttak rømt oppdrett Årdalselva ( ruseprosjekt) Nummedalslågens f orvaltningslag Voss klekkeri ( registeringsfiske) Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks V estlandet Uni Miljø, Uttak av rømt f isk i e lvene på vestlandet høst 2014 Meir l aks i e lva, utarbeidelse av håndbok, N orsk villaksforv Kontroll av stamfisk ved gentest, utsortering oppdrettsfisk Glomma Kartlegging og uttak av oppdrettsfisk i Bjerkreimselva Totalt bevilget Vestnorsk Type prosjekt overvåkning og uttak uttak stamfisk uttak tiltak i e lv, uttak f isk kartlegging, uttak kartlegging, uttak Okt- des 2011 Jan- mai 2012 Jun april nov 2015 Jun des og og 2015 Bevilget Bevilget pr Tidsrom Bevilget pr sep høst mai- nov høst høst høst høst 2013/vår høst Bruk av mange av de samme fagmiljøene som myndighetene bruker i sine prosjekter. Metodene for å måle innslag av rømt laks i vassdragene er for dårlige og gir for usikre resultater. FHL ønsker standardiserte metoder Rapportene og analysene viser at det på landsbasis er en nedgang i innslaget av rømt laks, uansett om man ser på veid snitt, uveid snitt eller median i det statistiske materialet.

4 Resultat fra ca 100 undersøkte elver- innslag rømt oppdrettsfisk Årstall Totalt antall undersøkte elver Totalt antall undersøkte laks Antall rømte laks % innslag Median Elver <5% innslag Elver 5-10% innslag Elver>10% innslag , ,5% 3,4% 8 (67%) 2 (17%) 2 (17%) , ,5% 1,6% 48 (77%) 7 (11%) 7 (11%) , ,0% 1,0% 63 (76%) 9 (11%) 11 (13%) laks i over 100 vassdrag er undersøkt De aller fleste vassdrag har brukt skjellanalyser for å skille villfisk fra oppdrett Summert på landsbasis var innslaget av rømt laks 4,5% i 2011, 2,5% i 2012 og 2% i Hovedvekten av undersøkelsene er gjort under sportsfisket på sommeren, For 2013 er også flere vassdrag undersøkt senere på høsten. Medianverdiene for innslag av rømt laks var 3,4% i 2011,1,6% innslag i 2012 og 1% i I denne store undersøkelsen i 2013 hadde altså halvparten av elvene 1,0% eller lavere innslag av rømt laks.

5 Innslag i elvene går ned på landsbasis Ninas overvåkning de siste årene viser at medianverdien på innslag i elvene har sunket fra 11% i 2006 til 4% i 2012

6 Resultat Nasjonalt

7 Status prosjekter nasjonalt Over 10 mill er brukt på 10 ulike prosjekt Fokus på sporing/merking samt kunnskapsoppbygging ift metoder for å overvåke og fiske ut rømt laks Nasjonale prosjekt Type prosjekt Tidsrom Bevilget pr Sporing av rømt laks Sporing rømt fisk Okt- des Utredning av metoder for ident rømt laks Sporing rømt fisk Jan- mai Pandora film- artsforståelse, skille villfisk/oppdrettsfisk i elv Uttak i elv Jun april Etneelva- drift av laksefelle Uttak i elv nov Konseptbevis- genetisk sporing av rømt laks Sporing rømt fisk Jun des Genetisk sporing av laks fra Raumastammen Sporing rømt fisk Telemetriprosjektet Namsen overvåkning/adferd Telemetriprosjektet Namsen overvåkning/adferd Tiltaksretta overvåkning i Trondheimsfjorden Overvåkning Sporing av laks vha elementanalyser Sporing rømt fisk 2014 og Salmopedia- Kjenn din laks Uttak i elv/ skille fisk 2014 og Totalt bevilget Nasjonalt

8 Resultat Nordnorge

9 Status prosjekter Nordnorge 8 millioner brukt på ulike tiltak fordelt på 7 prosjekter Gode resultat fra utfiskingstiltak i mange elver Nordnorsk prosjekt Type prosjekt Tidsrom Bevilget pr Sperrevassdrag i Nordland/prosjekt utmark inkl Lyngen Uttak i elv Ruseprosjektet i Varpa Uttak i elv Tiltak mot oppdrettslaks i Skøelva Uttak i elv Overvåkningsprosjekt i Saltdalselva overvåkning Avlyst Overvåkning Finmark Overvåkning 2012 og Lakselva- Laukhellevassdraget Senja, videoovervåkning Overvåkning, uttak 2013, Overvåkning, skjellprøver og uttak av oppdrettslaks i Finnmark Overvåkning, uttak 2014 og Totalt bevilget Nordnorsk

10 Innslag av oppdrettsfisk i elvene i Nordnorge Det gjennomsnittlige innslaget i elvene i Nordnorge var 1,6% i 2013, og 14 av 17 undersøkte elver har mindre enn fem prosent rømt fisk. På landsbasis er laks i ca 100 vassdrag undersøkt de tre siste årene, og i 2013 var det gjennomsnittlige innslaget av rømt fisk på 2,0%. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % % av undersøkte elver med ulik innslag av oppdrettsfisk i Nordnorge <5% innslag 5-10% innslag >10% innslag

11 Elvene i Nordnorge sammenlignet med snittet nasjonalt % flere elver med <5% innslag i Nordnorge 5% færre elver i kategorien 5-10% innslag i Nordnorge 1% færre elver med >10% innslag i Nordnorge 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % % av undersøkte elver med ulike innslag av oppdrettsfisk <5% innslag 5-10% innslag >10% innslag Nasjonalt Nordnorge

12 Erfaringer fra FHLs miljøfond Økt kunnskap om innslag i elver over hele landet Økt kunnskap om overvåkning og adferd i elv Utredning av sporingsløsning for hele næringa God oppslutning om fondet (90%) av oppdretterne Effektiv organisering God dialog med elveeigarlag, miljømyndighetene, NGO'er, forvaltning FHL ser behovet for en standardisert metodikk for å måle innslag i elvene

13 Miljøfondet blir obligatorisk fra 2015

14 NFDs høringsnotat om felles ansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Ny forskrift på høring foreslår at innbetaling til fondet blir obligatorisk for alle unntatt: de som kan spore fisken og har en form for fysisk merking. redusert avgift med 75% ved bruk av steril fisk. Fondet skal dekke utgifter det offentlige eller private aktører har med fjerning av organismer som har rømt fra akvakulturanlegg dersom den ansvarlige er ukjent. Dersom den rømte fisken kan spores tilbake til eier kan fondet kreve regress hos den ansvarlige. Forslag om styret bestående av 3 representanter fra havbruksnæringa og to representanter utpekt av NFD. Fondet skal omfatte utfiskingstiltak i de elver som inngår i det nye overvåkningsprogrammet til Havforskningsinstituttet ( elver)

15 FHLs høringssvar FHL er positiv til at miljøfondet videreføres og gjøres obligatorisk. Viktig at FHL fortsatt har styring og ledelsen av det nye miljøfondet fremover. Det må på plass standardiserte overvåkingsmetoder og metodikk tilpasset den enkelte elv, og undersøkelsene må utføres av kvalifisert personell. De viktigste elvene må prioriteres ut fra gitte kriterier og ikke historisk overvåkning. Kvaliteten på undersøkelsene må gå foran kvantitet. FHL er enig i at sporing skal gi fritak for avgift til fondet FHL er uenig i at merking av fisk skal inngå som krav i tillegg.

16 Nærings- og fiskeridep (NFD) lanserer tilleggshøring til utfisking av rømt oppdrettslaks Tilleggshøring til utfisking av rømt oppdrettslaks Publisert: Høringsfrist: I den ordinære høringsrunden kom det fra at flere av høringsinstansene mente at ordningen med pliktige tiltak etter rømming ikke burde bli avgrenset til de elvene der det blir drevet overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk. Departementet har derfor sendt på høring spørsmålet om å utvide området for økonomisk ansvar for slik utfisking også til sjø og andre elver.

17 Takk for meg! Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse, tlf:

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 LFI Uni Miljø

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 "1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse AcicAa kompetanseas Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 74 28 84 30 tlf: 90 94 34 93 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no.aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Konsekvensutredning for

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

KONFERANSEPROCEEDINGS

KONFERANSEPROCEEDINGS KONFERANSEPROCEEDINGS Interaksjon villaks-oppdrettslaks - er lukket oppdrettsteknologi en fremtidig løsning? ARRANGØR: Laksedialog Trøndelag Stjørdal, 22.august 2013 Arrangører: avd Nord-Trøndelag Støttes

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Stort potensiale for mer klimavennlig mat BÆREKRAFTIG SJØMAT- PRODUKSJON All aktivitet, også produksjon av mat,

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg Forord Miljøverndepartementet og Sametinget inngikk 24. november 2010 en rammeavtale om gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3 Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORTEN REFERERES SOM Anon. 2011. Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig

Detaljer

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNLEDNING... 5 INDUSTRI... 7 Sjømatindustriutvalget... 7 Garantiordning for økt kredittid... 7 Innføring av ny fiskesalgslagslov... 7 Pelagic Fish Forum 2014... 8 Ny landings-

Detaljer

fokus NR 1/2013/august

fokus NR 1/2013/august europharma fokus NR 1/2013/august Med lov skal næring forstyrres Rett før sommerferien vedtok Stortinget en rekke endringer i Akvakulturloven. Enkelte er juridisk og prinsipielt tvilsomme, andre har potensial

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag Postadresse: Postboks 9354 Grønland N-0135 Oslo Kontoradresse: Schweigaardsgate 34 C, Oslo Telefon: 2205 4553/ 4502 1637 Telefax: 2217

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Årsrapport 2014

Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Årsrapport 2014 Rapport 12 2015 Veterinærinstituttets rapportserie Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Årsrapport 2014 Kristoffer Vale Nielsen Åse Helen Garseth Bjørn Florø-Larsen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer