Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig vekst i havbruksnæringa"

Transkript

1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk

2 Konferansen i Florø samler oppdrettere, forvaltning og forskere for å sette fokus på og diskutere miljøforhold i havbruksnæringa

3 Utfordringen: Framtidsrettet og bærekraftig produksjon

4 Muligheten: Norge - "verdens fremste sjømatnasjon" hh FHL mener at det er to viktige perspektiver: MATTILFØRSEL VERDISKAPING Norges rolle som tilførselsland av sjømat til en verden som mangler sjømat ift det helsemessige behovet for fisk Fiskeriressursene og kysten som grunnlag for økonomisk vekst, velferd, arbeid og bosetting i Norge

5 Hvorfor øke produksjonen? 1. Behov for økt mattilførsel globalt 2. Sjømat er en viktig del av løsningen Under 2% av matproduksjonen kommer fra havet. Andelen må økes. Helsemyndighetene anbefaler økt sjømatkonsum (et apropos: WHO advarer mot å ikke spise sjømat) 3. Norge har mulighet til å øke sjømattilførselen

6 Klok ressursbruk Lakseproduksjon er klok bruk av rårvareressurser Laks trenger mindre fôr for å vokse, forbruker mindre råvarer Tar vare på omega-3

7 Hva er smoltbehovet framover dersom anslått vekstpotensial kan realiseres? 1400 Utsatt smolt og estimert framtidig smoltbehov Smoltbhov Årstall

8 Robust og "kortreist" smolt bidrar til å redusere svinnet Kunnskap og dokumentasjon Styring og kontroll på alle ledd fram til smolt. Fokus på transport Er det samsvar mellom produksjon av smolt og slaktefisk pr fylke?

9 Fortsatt bærekraftig vekst betinger også smart bruk av vannressursene Nok vann? Resirkulering? Egen kraftproduksjon? Samarbeid med annen kraftproduksjon? Og slammet må i større grad håndteres og utnyttes

10 Slaktet kvantum laks (tonn rund vekt) Rømt laks (antall '000) O-visjon -det går rette veien Tall pr Kilde: Fiskeridirektoratet Slaktet kvantum Rømt laks År

11 Rømming regnbueørret Oppdretternes innmeldte rømmingstall pr

12 Utfordringer og muligheter med NS 9416 Målet er "tette" anlegg og trygg levering Gjelder alle nye anlegg og all fisk i hele anlegget, til og med levering. Utgangspunkt for ny teknologi og nye løsninger? Foto: Fiskeridirektoratet

13 FHL tror også at endringer i driftsforskriften gir nye muligheter 55: Individvekt kan overstige 250 gram under gitte formål og begrensninger: Prøveordning etter dispensasjonssøknad Tiltaket skal gi fordeler i forhold til miljø, fiskehelse og fiskevelferd Kunnskap og erfaringer skal deles

14 Miljøfondet: tiltak i 60 vassdrag

15 Kunnskap vil fortsatt være selve nøkkelen Til å løse utfordringer og Til å se nye muligheter

16 Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring

17 MÅL: Vekst i norsk havbruksnæring til 2,7 millioner tonn laks og ørret i Dekker sjømatbehovet for nesten 100 millioner mennesker årsverk og bidrag til BNP på 62 mrd finansiere om lag 65 % av sykehjemsplasser eller om lag 60 % av behovet for barnehageplasser i Norge i 2025 (dvs: mat og verdiskaping)

18 Akseptabel miljøpåvirkning All matproduksjon påvirkninger miljøet Havbruk er effektiv matproduksjon og har forholdsvis liten miljøpåvirkning Lakselus, rømming og fiskehelse fortsatt ikke løst, men kan løses gjennom fortsatt samarbeid, forskning og målrettede tiltak De operative målene må være målbare og baseres på indikatorer som havbruksnæringens aktører kan kontrollere Næringen skal arbeide innenfor rammene myndighetene setter for bærekraftig produksjon, og skal sette inn nødvendige tiltak for å sikre dette Miljøløftet sentralt i arbeidet

19 Rømming Nullvisjonen står fast Miljøløftet: lovpålagte krav, miljøfond, merking/sporing av oppdrettslaks Prinsipielt for steril fisk, mer forskning og utvikling før dette ev. kan tas i bruk Tiltakene, som både retter seg inn mot å hindre rømming og redusere negativ effekt i vassdragene, vil holde innslaget av rømt laks på et akseptabelt lavt nivå i vassdragene selv om produksjonen øker

20 Lakselus Hovedmål at lus ikke skal ha negativ påvirkning på ville fiskepopulasjoner eller på fisk i akvakultur. Forebygge sviktende effekt av legemidler mot lus. Over tid oppnådd gode resultater Har tro på at de tiltakene som allerede er igangsatt, med utvikling av nye ikkemedikamentelle metoder for forebygging og fjerning av lakselus, vil bidra til å holde lusenivåene tilstrekkelig lave med økt produksjon

21 Tap i produksjonen For store tap i produksjonen i form av dødelighet i dag Helsedatabase under etablering Tiltak for å redusere dødelighet: høyest mulig motstandskraft hos fisken gjennom avl, gode miljøforhold og fôring, forpliktende samarbeid mellom utøvere i geografisk områder En produksjonsvekst kan generelt innebære økte utfordringer med fiskehelse, men tiltakene som iverksettes, vil bidra til å redusere og sikre tilfredsstillende fiskehelse i produksjonen

22 Fôrråstoffer Fôrprodusentene krever at råstoffet er bærekraftig høstet og tar i økende grad i bruk miljøstandarder/merkeordninger Bruk av mel og olje i lakseproduksjon er klok ressursanvendelse Bruk av marint restråstoff til fiskefôrproduksjon har økt, betydelig potensialet for ytterligere økning Marint restråstoff som er egnet til bruk i fiskefôr, bør ikke brukes til biodrivstoff Intensivere arbeidet for et forbud mot utkast Ved å redusere utkast, utnytte restråstoffer bedre og øke innsatsen innen FoU for å utvikle alternative fôrkilder, vil en være i stand til å øke tilgangen på fôrkilder i takt med produksjonsveksten.

23 Næringssalter og IMTA Positiv konklusjon fra ekspertgruppen nedsatt av FKD Mulighet for å utnytte næringssalter og organisk materiale fra produksjon av laks og ørret som grunnlag for dyrking av andre organismer Integrert Multitrofisk Akvakultur (IMTA). Brukes som ingredienser i mat, i fôrproduksjon eller som biodrivstoff. Kan binde opp vesentlige mengder med CO 2 Må etableres en bred kompetanseplattform og gode rammebetingelser for å utvikle disse mulighetene

24 Areal Må settes av areal til havbruksformål Miljømessige vurderinger må avklares før areal avsettes Etableres jordvern Økning i produksjonen som skissert krever tilgang til ca. tre ganger mer areal, dvs. ca. 1,5 % av sjøareal innenfor grunnlinjen Bør etablere regionråd for å koordinere planlegging i sjø, gjennomgå eksisterende verneplaner og påse at gode sjøarealer avsettes til matproduksjon Inntektsstrømmen endres slik at større andel av skatter og avgifter tilfaller kommuner som setter av areal til havbruksnæringen Hensiktsmessig organisering av forvaltningsapparatet

25 Et nytt haveventyr August 2012: Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

26 Potensial: 550 mrd NOK KILDE: Rapport 2012 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

27 Oppsummering- Hvordan sikre videre utvikling?

28

29 Vi trenger sjømat og næringsutvikling Takk for oppmerksomheten!

Kommentarer til Arealutvalgets innstilling

Kommentarer til Arealutvalgets innstilling Kommentarer til Arealutvalgets innstilling Henrik Stenwig, Direktør Helse & kvalitet Innhold i presentasjonen Rammer for sjømatproduksjon basert på havbruk Roller i denne sjømatproduksjon Ekspertutvalgets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen Bærekraftig havbruk Ole Torrissen Det blir påstått At norsk lakseproduksjon utrydder villaksen Lakselusa dreper utvandrende smolt Rømt oppdrettslaks vatner ut villaksens gener At oppdrettsnæringen tømmer

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som

Detaljer

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNLEDNING... 5 INDUSTRI... 7 Sjømatindustriutvalget... 7 Garantiordning for økt kredittid... 7 Innføring av ny fiskesalgslagslov... 7 Pelagic Fish Forum 2014... 8 Ny landings-

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Aller først: Gratulerer med jubileum og gratulerer med en fantastisk

Detaljer

Rød eller rødgrønn vekst i 2013?

Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Trond Davidsen, FHL 10.01.2013 FHL om vekst Vedtak, FHLs Generalforsamling 2010: At det innenfor dagens reguleringsregime gjennomføres det årlig prosentvise økninger i

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø

Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø Handlingsplanen viser viktige tiltak som må gjennomføres for å nå målene i Havbruks-planen for Tromsø. I oversikten nedenfor er det vist hvilke delmål de ulike tiltakene er knyttet opp mot Tiltak 6 Produktutvikling

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag Postadresse: Postboks 9354 Grønland N-0135 Oslo Kontoradresse: Schweigaardsgate 34 C, Oslo Telefon: 2205 4553/ 4502 1637 Telefax: 2217

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer