Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015"

Transkript

1 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti mai 2015 Innledning En av mine forgjengere i bispestolen ga Karmøy et navn som fort spredde seg over hele landet: Insula Sanctorum, eller De Helliges Ø, som navnet lød på hans bokmål. Det var den kjente biskop Johan Christian Heuch (biskop i årene ), og han talte ofte om hvorfor han ga Karmøy dette navnet. Han talte om Olavskirken på Avaldsnes, der jeg fikk være med ordfører Aase Simonsen på Karmøy kommunes 50-årsjubileum og Nordvegen Historiesenters 10- årsjubileum 29. april. Olavskirken vitner om kraften i kristendommen i de første årene Ordet om Kvitekrist ble forkynt på disse kanter. Kristen tro og tradisjon har dype røtter og har preget folks hverdagsliv gjennom århundrene. Det andre poenget vi finner i visitasforedragene til biskop Heuch, er vekten han legger på vekkelsestradisjonen, med lekmannsbevegelsens rike innflytelse ved predikanter og prester som Hans Nielsen Hauge, presten Lyder Brun, den første Afrika-misjonæren herfra, HC Knudsen, og aller sterkest presten Lars Oftedal. Det er denne religiøse geografien vi har vært i under visitasen i Åkra sokn og Vedavågen sokn. Skulle jeg gjort som biskop Heuch og latt visitasforedraget vart i opptil tre timer, kunne vi hentet frem mye spennende materiale om det rike folkekirkelige engasjement og de ulike frimenighetene og selvstendige bedehusene med sin store aktivitet. I stedet tar jeg frem det som ble sagt da vi møtte en av eldstebrødrene fra Klippen Veavågen, Jan Inge Nilsen, som tok varmt imot oss onsdag ettermiddag. Da ble det hentet frem et sitat av Jostein Koch, som var nestleder i bedehuset da han sa dette om de mange kristne arbeidslag i Åkra-Vea-miljøet. Flere båtlag på feltet gir større fangst! Losen Jan Inge Nilsen var enig med bedehuslederen. Og jeg skriver gjerne under på en slik beskrivelse! Det har vært en spennende og opplevelsesrik visitasuke. En varm takk til stab og menighetsråd som har bidratt til at jeg har fått innblikk i et variert og rikt menighetsliv. 1

2 Takk også til kirkeverge Marta Medhaug og hennes stab, for viktige samtaler og godt samarbeid, og til prost Helge Gaard, som med sin usynlige hånd har ført oss inn i en del av prostiet som er preget av et offensivt og misjonalt arbeid der målet er å nå alle som bor i Åkra sokn og Vedavågen sokn. Samtidig har menighetene, sier han, beholdt vidsynet som havutsikten gir, det finnes mennesker på andre siden av havet som må få del i det evangeliet disse menighetene selv har fått. Jeg vil også takke ordfører Aase Simonsen for hennes deltakelse og engasjement. Vi gikk sammen i ruskeværet onsdag ettermiddag på bønnevandring i Veabygda. Ved Salvøybroen ba vi for barn og unge, for arbeid og næringsvirksomhet, ved skolen var det bønn for skole og samfunnsinstitusjoner, oppvekst og omsorg, ved idrettsplassen ba vi for de frivillige organisasjoner, for helse og helbredelse, og tilbake ved kirken ba vi for frimenigheter, bedehus og kirke, og avsluttet med å overgi i Guds hender alt og alle vi hadde møtt i løpet av dagene. Og da tar vi et utvalg av det vi har sett og hørt, for at jeg ikke skal konkurrere med biskop Heuchs tidsskjema! Møte med menighetene Jeg har denne uken møtt to aktive menigheter med både klare særpreg og tydelige fellestrekk. Et fellestrekk ved bygdene på vestsiden av Karmøy er kombinasjonen av et sterkt folkekirkelig engasjement og et blomstrende bedehus- og frikirkeliv. I begge de menighetene jeg har møtt denne uken er det frivillige engasjementet stort, ikke minst knyttet til gudstjenestelivet. Dette skal jeg komme nærmere tilbake til. Et annet fellestrekk jeg vil komme tilbake til, er at begge menighetene har et tydelig fokus og ser store muligheter når det gjelder å bygge menighet med trosopplæring som utgangspunkt. Når det gjelder Åkra og Vedavågen menigheter, handler det imidlertid om langt mer enn enkelte likhetstrekk. Her handler det om felles historie, om en langsiktig og målrettet prosess fram mot soknedeling og ny kirke. 2

3 Ved forrige visitas, i 2006, ble det anbefalt at det ble etablert et menighetsutvalg på Vea som så snart som mulig skulle sette i verk tiltak for å utvikle den kirkelige virksomheten. Det ble også anbefalt å etablere månedlige gudstjenestetilbud på Vea. Mye har skjedd i løpet av de knapt ti årene siden forrige visitas. I desember 2009 hadde jeg gleden av å vigsle Vedavågen kirke. I 2012 ble Vedavågen skilt ut som eget sokn. Dette har vært en ønsket prosess, en målrettet prosess, som samtidig har krevd mye. Åkra Åkra menighet har, som det pekes på i forhåndsmeldingen, «mistet» ressurspersoner som hadde vært med og tatt ansvar rundt arbeidet i Åkra kirke. Dette var man klar over og dette var noe man ønsket. Men det er ikke til å stikke under en stol at en kan kjenne på tap og smerte i slike prosesser. Vedavågen Men prosessen har også vært krevende for folket på Vea. Jeg har denne uken blitt imponert over det store engasjementet som har blitt lagt ned både i form av frivillig innsats og givertjeneste. Det som er særlig gledelig, er at dette engasjementet ser ut til å være like stort også etter at kirkebygget nå er på plass. De årene jeg har vært biskop, har jeg sett at byggeprosesser de fleste steder utløser et stort frivillig engasjement. Men det er ingen selvfølge at dette engasjementet over tid er like sterkt. Enkelte steder opplever man imidlertid at prosessen med å bygge ny kirke kan være så krevende og utmattende at det frivillige engasjementet får seg en knekk. optimistisk når det gjelder både Åkra og Vedavågen. Her er jeg Åkra I forhåndsmeldingen legges det ikke skjul på at Åkra menighet har vært gjennom en krevende periode både med reorganisering for å erstatte frivillige medarbeidere som naturlig ble knyttet til Vedavågen menighet, samtidig som man har vært gjennom et stort byggeprosjekt for menighetsbarnehagen. Men samtidig understrekes det, både i forhåndsmeldingen og i 3

4 menighetsrådet, at Åkra menighet ser framover og ser store muligheter når det gjelder å bygge menighet med trosopplæring som utgangspunkt. En side ved denne satsingen er utvidelsen av barnehagen. Besøket i barnehagen viste en profesjonalitet og entusiasme blant de ansatte som gjorde inntrykk. Samarbeidet mellom menighet og barnehage kan tjene som eksempel til etterfølgelse for andre menigheter. Vedavågen For Vedavågens del er jeg særlig imponert over det frivillige engasjementet knyttet til gudstjenestene. Det gjør inntrykk når en får høre at det rundt den enkelte gudstjeneste kan være et frivillighetskorps på personer. Dette er en berikelse ikke bare for gudstjenesten, men også for hver enkelt frivillig som får et unikt eierskap og engasjement knyttet til menighetens storsamling. Et annet trekk jeg vil trekke fram, er at både Åkra og Vedavågen menighet er folkekirker med en god og tydelig plass i lokalsamfunnet. Åkra Åkra sokn har størst prosentvise medlemsmasse i Karmøy prosti av innbyggerne i det geografiske nedslagsfeltet. Opp mot 85 % av befolkningen er medlemmer. Samtidig er befolkningen aktive både i frikirker og på bedehus der mange har funnet sitt lokale fellesskap. Det synes likevel som kirken er det sentrale samlingstedet med lav terskel. Menighetsrådet har også en bevissthet på at de vil legge til rette for at alle skal kjenne seg velkomne. Det er veldig god oppslutning om dåp, konfirmasjon og gravferder. Vedavågen Innen de geografiske grensene til Vedavågen sokn ligger Klippen som er en av landets største forsamlinger av Frie venner. Dette er en menighet som er bygget opp gjennom flere generasjoner og som er en naturlig del av lokalsamfunnet. Det gleder oss at kirken, Klippen og bedehuset har funnet fram til et samarbeid og gjensidig respekt for hverandre der de kan velsigne hverandres virksomhet. Vedavågen sokn har en veldig stor oppslutning av den 4

5 resterende befolkningen og er blitt en folkekirke med stor og god aktivitet uten at det har blitt mindre oppslutning om Klippen og bedehuset. Gjennomsnittet på gudstjenestedeltakelsen er på bortimot 10 % av medlemstallet, noe som er imponerende. Begge menighetene er med andre ord folkekirkemenigheter i ordet beste forstand, og der kirkebyggene står som sentrale samlingsplasser som befolkningen har eierforhold til både i Åkra og Vedavågen. Menighetsutvikling Jeg har pekt på at jeg denne uken har møtt to menigheter som har et tydelig fokus på det å bygge menighet, som er opptatt av menighetsutvikling. Vedavågen Vedavågen menighet startet som et menighetsplantingsprosjekt, der Åkra menighet gikk inn et forpliktende samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, som har et tydelig fokus på menighetsplanting innen Den norske kirke. Nytildeling av lønnsmidler til Åkra menighet tilsvarende 75% kateketstilling, gjorde det mulig å ansette prosjektleder, og å etablere et menighetsutvalg og en styringsgruppe. Våren 2007 ble prosjekt Vedavågen menighet etablert, med en tydelig forankring i Åkra sokneråd. Etter to år med gudstjenestefeiring i leide lokaler kunne menigheten flytte inn i ny vigslet kirke desember Innflytting i nytt kirkebygg markerte en markant forandring for menighetens nedslagsfelt i bygda. Gudstjenestebesøket økte med 150%. I leide lokaler var det kun en familie som valgte å døpe barnet sitt i Vedavågen menighets gudstjenester. Gravferd ble holdt fra Bedehuset, og alle vigsler ble foretatt i Åkras kirker. Etter kirkevigslingen ble den kirkelige tilknytningen gjennom kirkelige handlinger derfor betydelig forsterket i bygda. Bygget har en helt sentral geografisk plassering i bygda, og den har også fått en viktig betydning for mange av bygdas innbyggere. Åkra 5

6 Åkra gikk i 2012 inn i et menighetsutviklingsprosjekt sammen med tre andre menigheter i prostiet. Prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» er forankret i Menighetsfakultetet og har, som navnet sier, et særlig fokus på menighetsutvikling i en folkekirkekontekst. Menighetene som gikk inn i prosjektet fra Karmøy prosti, har naturlig nok hatt ulikt utbytte av prosessene de har gått inn i. Åkra peker på at både stab og sokneråd opplevde at de ikke helt klarte å følge opp. Det pekes på at prosjektet snarere gjorde menigheten smertelig klar over hvordan krevende arbeidsoppgaver gjorde det vanskelig å løfte blikket og se muligheter framfor begrensninger. Samtidig pekes det på at nettopp dette er en viktig erfaring, nemlig at man kan bli usunt opptatt av begrensninger og løpende saker knyttet til økonomi og drift. Jeg tror dette er en viktig erfaring å ta med seg videre, ikke minst når menigheten uttrykkelig har valgt å fokusere på at trosopplæringsarbeidet bør bli Åkra menighets egentlige menighetsutviklingsprosjekt, til fornyelse av gudstjenesteliv og menighetslivet ellers. Gudstjenesteliv Etter at Den norske kirke i 2011 fikk en ny gudstjenesteordning, har menigheter i hele landet vært opptatt av å utarbeide lokale grunnordninger, lokale gudstjenesteordninger, der tre kjernebegreper har vært retningsgivende. Stedegengjøring at gudstjenesten skjer i en lokal menighet og nødvendigvis må være farget av den lokale sammenheng. Involvering at mennesker i alle generasjoner og fra forskjellige kulturelle, sosiale og etniske grupper i lokalsamfunnet deltar i gudstjenesten og setter sitt preg på den. Fleksibilitet at det lokale liv og engasjement må kunne komme til uttrykk i gudstjenesten, for eksempel gjennom lokalt utformede bønner. I innføringen av den nye gudstjenesteordningen har både Åkra og Vedavågen arbeidet målrettet og gjort nyttige erfaringer. Vedavågen 6

7 Når det gjelder Vedavågen, pekes det i forhåndsmeldingen på at menigheten i prosjektperioden hadde en utvidet frihet til å eksperimentere med liturgi og gudstjenesteform. Det å utarbeide en ny lokal grunnordning der man måtte gjøre reflekterte og begrunnede valg, var på denne bakgrunn en nyttig prosess. Menighetens gudstjenester har et folkelig preg, med bred involvering av frivillige og enkelte ledd spesielt rettet mot barn. Selv om gudstjenestene er forholdsvis frie i formen, har de en tydelig struktur og et tydelig fokus på de liturgiske ledd. Siden menighetens arbeid i så stor grad er knyttet til nettopp gudstjenesten, ser jeg fram til å være med ved en gudstjeneste i Vedavågen våren Åkra Åkra menighet har i forbindelse med gudstjenestereformen utarbeidet tre gudstjenesteformer: Hovedgudstjenesten som preges av kjent liturgi og med moderate lokale valg. G18 en månedlig temagudstjeneste også rettet mot ungdom - med stor grad av involvering av frivillige. Trosopplæringsgudstjenester knyttet til anledninger som 4-årsbok og Lys Våken. Parallelt med gudstjenesten i Åkra har Regnbuelandet hatt sine samlinger i menighetslokalene i underetasjen. Regnbuelandet er et veldig viktig barne- og familiearbeid i Åkra menighet. Både Regnbuelandet og soknerådet har fokus på at Regnbuelandet må få utvikle seg og bruke sitt engasjement og kreative arbeid for å nå barn og familier. Over tid har gudstjenestene og Regnbuelandet utviklet seg til å bli to parallelle virksomheter uten noen felles møtepunkter, men der en nå har begynt å tilstrebe at Regnbuelandet har noen av sine samlinger på de søndagene det er G18. Samtidig er en underveis til å finne noen felles møtepunkter og ser at Regnbuelandets lederskap også kan være en ressurs inn i trosopplæringsarbeidet. To av menighetens ansatte har jevnlige møter med i ledergruppen i Regnbuelandet. Jeg ser dette som et viktig arbeid og vil tro at det kan oppleves synergieffekter av å finne gode strategier for å utvikle arbeidet videre uten at det blir mer arbeidsbelastende for verken Regnbuelandets lederskap eller for menighetens ansatte. 7

8 Trosopplæring Åkra og Vedavågen menigheter kom inn i Trosopplæringsreformen i 2014, sammen med resten av menighetene Karmøy prosti. Menighetene har vært igjennom en innføringsfase i reformen, med kurs for ansatte, frivillige, råd og utvalg. Begge menighetene har kommet godt i gang med planarbeidet, og har nedsatt utvalg som jobber med utviklingen av en lokal plan for trosopplæring for hver av menighetene. Ved siden av trosopplæringsarbeidet har begge menighetene et svært godt samarbeid med skolene og barnehagene. Selv om det som skjer i skolens regi ikke er trosopplæring, er det verdifulle byggesteiner i barn og unges kunnskap og læring om kirken og den kristne tro og tradisjon. Det at begge menighetene har arbeidet med menighetsutvikling, er også svært nyttig i arbeidet med trosopplæringen. For trosopplæring er utvikling av menighetene, og bærer derfor i seg mange spennende muligheter. Det blir viktig å skape begeistring for trosopplæringen også i tiden fremover, slik at mange kan ha et eierskap til arbeidet, og være med å utvikle det i en positiv retning. Åkra I Åkra sokn finnes det samlet sett et omfattende arbeid for barn og unge gjennom kontinuerlige tiltak i regi av ulike organisasjoner og menigheter. Organisering og opptrapping av en systematisk trosopplæring for barn og unge mellom 0-18 år er imidlertid i startfasen. Menigheten har i løpet av det siste året tilsatt ny menighetspedagog og trosopplæringsmedarbeider, og arbeidet med oppstart av nye breddetiltak for alle døpte er nå i gang. Det jobbes godt med å legge en plan for hvilke tiltak som kan utvikles, slik at flere døpte barn og unge får en systematisk trosopplæring. For at menigheten skal kunne klare en slik opptrapping av nye tiltak, må det mobiliseres flere frivillige. Det bør bli en prioritert oppgave i tiden fremover. Jeg har med glede merket meg et positivt ønske fra menighetens side til å arbeide for et nært samarbeid med bedehuskretsene. Vedavågen Vedavågen menighet er en ny menighet med mange muligheter. Samtidig må ting bygges opp fra grunnen av, og det tar ofte tid. Menigheten har tilsatt trosopplæringsmedarbeider, og har klart å etablere en del breddetiltak for barn og unge. Tiltakene er preget av relativt høy 8

9 oppslutning, som er veldig positivt. Samtidig utfordrer dette til å skaffe flere frivillige, som kan være med på det som allerede eksisterer, men også på nye tiltak som skal etableres. Også i Vedavågen sokn finnes ulike samarbeidsaktører, som Bedehuset og Klippen. Menigheten er i gang med å vurdere om det kan legges til rette for samarbeid med disse om noen av de nye tiltakene i trosopplæringen. Samarbeidet skole-kirke En viktig side ved menighetens tilstedeværelse i lokalmiljøet, er samarbeidet med skolene. Historisk sett har det alltid vært et tett samarbeid mellom skole og kirke. Den største forskjellen på samarbeidet mellom kirke og skole før og nå er at samarbeidet nå ikke skal kalles trosopplæring. Tidligere kunne man si at kirken nådde hele bredden av de døpte gjennom samarbeidet med skolen, samtidig som skolen ivaretok store deler av dåpsopplæringen gjennom sin kristendomsundervisning. I dag er premissene for dette endret. I skolen skal elevene lære om religion og livssyn, de skal ikke læres opp til tro. Dette gjelder også kirkeskolesamarbeidet, noe som åpner opp for nye muligheter for å videreutvikle samarbeidet, og finne nye former og innhold. Jeg satte stor pris på møtet med rektorer og lærere i kommunen tirsdag. Jeg erfarte at vi står sammen når det gjelder betydningen av at barn og unge får kjennskap til og trygghet i forhold til den kristne kulturarven. Den er en bærebjelke for å kunne navigere i det nye samfunnet, trygg i egen identitet og åpen i den dialog vi trenger for å motvirke rasisme og fremmedfrykt. Det er nødvendig med en dialog for å forstå den andre ut fra dennes tro og overbevisning. Her står kirken sammen med skolen i møte med det mangfoldet som også denne delen av bispedømmet må være forberedt på kommer. I møtet med lærerne delte jeg erfaringer fra arbeidet med å utvikle det nye faget (KRL/RLE), med NOU en Identitet og dialog som fundament. Faget bygger på nettopp to bjelker: dialog og identitet: Dialog er nødvendig for å sikre en dypt forankret sameksistens i en kultur som blir mer og mer pluralistisk. 9

10 En trygg forankring i egen kultur og religion er en forutsetning for en åpen og ekte dialog. Samarbeidet lokalt fungerer godt, og det er flere innarbeidede møtepunkt. Skolegudstjenestene hvert semester fikk positiv tilbakemelding fra skolene, i tillegg ble det lagt spesiell vekt på det store prosjektet Påskemusikal der skolene bruker kirken. Vandring gjennom Bibelen for femteklassingene er også et viktig tilbud og et godt supplement til fagets vekt på bibelfortellingene som sentrale i formidlingen av vår kristne tro og tradisjon. Jeg vil spesielt berømme forarbeidet til skolegudstjenesten fra kirkestabens side, med det uttalte mål å utvikle god standard. Det har dere oppnådd. Toleranse er et nøkkelord i den nye flerkulturelle virkeligheten. Toleranse skjer ikke i et verdimessig vakuum, men finner sted i skjæringspunktet mellom troskap mot egne verdier og kjærlighet til nesten. Jeg vil anbefale at dere i det fortsatte samarbeidet følger opp de utfordringene som følger med en økende livssynsmessig pluralisering, ut fra det perspektivet som soknepresten i Åkra la vekt på: majoritetens ansvar i en relativt homogen kultur for å ivareta minoritetenes interesser. I dette arbeidet kan Kirkelig Dialogsenter i Stavanger være en aktuell samarbeidspartner med sitt prosjekt om Ungdom og Dialog. Diakoni Diakonien er kirkens omsorgstjeneste som skal prege alt liv i menigheten. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. Den norske kirke skal være en kirke for alle, og vi ønsker et inkluderende kirkeliv som sikrer at alle kirkens medlemmer, uavhengig av livssituasjon, skal ha mulighet til å delta og høre til i Det er i denne sammenheng naturlig å peke på Samhandlingsreformen, som trådte i kraft i Kirken er her en helt naturlig og nødvendig medspiller for kommunen, noe jeg tidligere har drøftet med ordfører og rådmann, og som vil bli tema til høsten under visitas i Kopervik. Kirken har mye å bidra med på flere områder som blir berørt av samhandlingsreformen: Menneskers rett til et åndelig liv. Vi kan bidra med hjelp i møte med eksistensielle og åndelige behov 10

11 Omsorg ved livets slutt (palliasjon) Barns og unges oppvekstmiljø, forebyggende arbeid Sorggrupper Kirkens rolle i kriser og ved ulykker, beredskapsarbeidet i kommunen. Gjennom visitasen har jeg ved flere anledninger pekt på betydningen av kirkens forebyggende arbeid for å styrke barns og unges oppvekstvilkår. Barne- og ungdomsarbeidet er et viktig diakonalt arbeid. Kirken vil gjerne bidra til å øke kvaliteten på oppvekstmiljøet blant barn og unge gjennom et målrettet arbeid med trosopplæring. Nyetablering av Diakoniutvalg er en viktig satsing. Mitt inntrykk er at begge menighetsråd ønsker å utvikle det diakonale arbeidet videre, ut over eksempelvis torsdagstreff for eldre i kirkestua (Åkra) og institusjonskontakten (ÅBB). Både for Åkra og Vea vil jeg anbefale at det arbeides bevisst videre med å knytte diakoni og trosopplæring sammen, ut fra målet om livsmestring. Et nytt initiativ dette året er «Godhetsvekå», Godhet Vea, som skal arrangeres i juni Dette er et forbilledlig samarbeid mellom menighetene i Bethel, Klippen og Veavågen kirke for å sette fokus på godhet. Visjonen er at «Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden». I omtalen av Godhet Vea heter det: «Norge er rangert som et rikt land det er godt å bo i. Likevel oppleves en økende ensomhet, isolasjon og fremmedfrykt. Vi ser at mennesker sliter med økonomi, tilhørighet og identitet.» Jeg ser frem til å høre om erfaringene fra en slik felles satsing, og tror den er en viktig impuls til å sette diakonien høyere på dagsorden. For å si det med Martin Luther: «Hvis enhver tjente sin neste, så var hele verden full av gudstjeneste.» Åkra er Grønn menighet. Jeg vil oppfordre Vedavågen til å bli det samme! For meg var også besøket på Solstein tirsdag et levende eksempel på diakoni i lokalsamfunnet. Fra fylkesordfører Janne Johnsen hadde jeg hørt om utdelingen av Bragdprisen 2014 til bedriften Solstein, for deres arbeid for å gi en ny sjanse til mennesker som har havnet utenfor arbeidsfellesskapet. Jeg skjønner godt fylkesordførerens begeistring etter at jeg selv fikk omvisning av daglig leder Ole Egil Flotve og fikk møte mange engasjerte, humørfylte og dyktige medarbeidere. Det var en stor glede å treffe gamle kjente fra tidligere visitaser og kontakt 11

12 med kirkens eget arbeid for mennesker med ulike funksjonshemninger, og oppleve at kommune, næringsliv og kirke deler engasjementet for inkludering og respekt for alles menneskeverd. Jeg vil oppfordre begge menighetene til å vurdere å utvikle et tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming på tvers av menighetsgrenser på Sør-Karmøy eller knytte det til det eksisterende arbeidet på Norheim med lørdagskafe og speiderarbeid. Misjon Menighetene jeg har møtt denne uken, ønsker i vid forstand å være misjonale og er opptatt av å nå ut, både i lokalsamfunnet og globalt. Den misjonale identitet er selve nerven i det å være kirke. Gjennom sin brede kontaktflate er menighetene opptatt både av å dele evangeliet i hverdagen og å ha et troverdig nærvær i lokalsamfunnet. Åkra Når det gjelder ytremisjon, har Åkra menighet tre misjonsavtaler, med Det Norske Misjonsselskap, Den Norske Israelsmisjon og Normisjon. Menigheten har valgt en noe annerledes tilnærming enn det som ellers er vanlig i bispedømmet, nemlig å fokusere på et prosjekt i året i en treårs turnus. Særlig i åpenbaringstiden preges gudstjenester og annet arbeid av misjon, blant annet ved at årets organisasjon deltar på gudstjenester, på konfirmasjonsleirer og andre arrangement i menigheten. Ellers er det spennende at Åkra soknerådsbarnehage har et eget prosjekt knyttet til Stefanusalliansen. Vedavågen Vedavågen har helt fra starten hatt en nær relasjon til og hatt misjonsavtale knyttet til Det Norske Misjonsselskap. Etter at menigheten i noen år hadde prosjekt knyttet til menighetsplanting i Brasil, valgte man fra høsten 2014 nytt prosjekt, nemlig menighetsplanting i Estland. Dette var et naturlig valg, fordi en der er i en nyplantingssituasjon med konkrete planer om nytt kirkebygg. 12

13 Dette er en situasjon Vedavågen kan kjenne seg godt igjen i, og som derfor kan vekke engasjement. Den geografiske nærheten åpner dessuten for muligheter for gjensidige besøk og tettere kontakt. Avslutning Fra det første møtet tirsdag morgen i Åkra kirke, da barna fra soknerådsbarnehagen fylte kirkerommet med gladsang før vi gikk til omvisning i det nye flotte bygget, og til menighetskvelden i Vea kirke torsdag kveld, der Sola Fide og koret formidlet evangeliet gjennom sangen og musikken, har grunntonen vært den samme: gleden over å høre til i et fellesskap i troens store rom, som er håpets rom og korsets rom. Da Haldis Reigstad skrev teksten til Jubileumssalme til Åkra kyrkje i 2010, med god melodi av Paul Leithaug, var takken hovedordet: Vi takker deg vår Gud og Far for huset du oss gav. Vi takker for din dyre kross der Jesus gav sitt liv for oss. På kyrkja vår den krossen står. Han lyser over hei og hav. Korsets rom blir beskrevet slik: Du fyller huset med di ånd, du fyller det med fred. Her er det rom for tvil og tru, du tek imot oss alle, du. Kor godt at vi til evig tid kan lita på at du går med. Og kirken er også stedet for gråt og sorg: Når sorga bankar på vår dør, 13

14 er huset ditt ei hamn. Vi kjem med både sorg og sut, her inne får vi gråta ut. Til deg, vår Far, som omsorg har vi kjem i Jesu namn. Fra dåpens dype glede til den svarteste sorg ved livets slutt er kirkene på Åkra og Vea der med åpne rom for klage og lovsang, takk og tilbedelse. Her kan vi snakke sant om livet, her kan vi møte et kristent fellesskap for alle, Kristussentrert og med lav terskel. Jeg begynte med biskop Heuch, og har lyst til å avslutte med en annen av mine forgjengere som biskop, Olav Hagesæther, som i en tidligere hilsen til menigheten her avsluttet med to setninger som jeg vil gjøre til mine: Lat aldri stigen til Guds hus gro att. og Lat aldri bodskapen om Jesus Kristus tagna inni oss som får høyra han så rikt! La det være min hilsen til to menigheter som ønsker å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling, her på Insula Sanctorum! 14

15 Når det gjelder utfordringer til de to menighetene, vil jeg trekke fram følgende: FELLES UTFORDRING Åkra og Vedavågen har til dels felles stab der flere stillinger blir brukt inn i begge menigheter. Sokneråd, kirkeverge og prost oppfordres til å foreta en gjennomgang av stillingene, med sikte på en forenkling og konsentrasjon. ÅKRA MENIGHET Trosopplæring Utarbeide trosopplæringsplan og skrittvis innføre punktuelle tiltak for hvert årstrinn. Arbeide målrettet for at ansatte, tillitsvalgte og frivillige får eierskap til trosopplæringen. Videreutvikle det gode samarbeidet med barnehagen. Gudstjenesteplan Lage en gudstjenesteplan som ivaretar innfasing av trosopplæringstiltakene. Regnbuelandet Bygge relasjon til deltakerne i Regnbuelandet, slik at de kan få en tilhørighet også utover Regnbuelandet. Ungdom etter konfirmasjonsalder Skape treffpunkt for ungdom etter konfirmasjonsalder fram til de eventuelt blir foreldre (Aldersgruppen år). Diakoni Nytt sokneråd bør opprette et handlekraftig diakoniutvalg som kan gjøre diakonien mer synlig og ha et bredere omfang i menigheten. Arbeide for å gjennomføre den vedtatte planen for «Grønn menighet». 15

16 VEDAVÅGEN MENIGHET Trosopplæring Utarbeide trosopplæringsplan og skrittvis innføre punktuelle tiltak for hvert årstrinn. Arbeide målrettet for at ansatte, tillitsvalgte og frivillige får eierskap til trosopplæringen. Gudstjenesteplan Arbeide mer med en plan for hvordan gudstjenester kan gjennomføres med en annenhver søndag turnus uten at den blir overlesset tung når den skal inneholde både dåp, nattverd og trosopplæringstiltak. Ungdom etter konfirmasjonsalder Skape treffpunkt for ungdom etter konfirmasjonsalder fram til de eventuelt blir foreldre (Aldersgruppen år). Diakoni Arbeide for å bli «Grønn menighet». 16

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014 Innledning Da vi gikk vår bønnevandring for Tananger og Ræge sokn torsdag morgen, i stritt

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom.

Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom. Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Riska og Høle Sandnes prosti 22. 27. april 2014 Det har vært inspirerende dager i Høle og Riska. Jeg har blitt kjent med to menigheter preget av

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

En varm takk til råd, frivillige og ansatte for den inspirasjonen dere sammen har gitt oss denne uken.

En varm takk til råd, frivillige og ansatte for den inspirasjonen dere sammen har gitt oss denne uken. Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas Sola og Sørnes 12. 17. november 2013 Innledning Det har vært travle og spennende visitasdager i Sola og Sørnes menigheter. Overskriften i Solabladet

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Den norske kirke Tunsberg biskop

Den norske kirke Tunsberg biskop Den norske kirke Tunsberg biskop Visitasforedrag i Fon, Vivestad, Våle, Ramnes og Undrumsdal sokn i Nord- Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme. Våle kirke, Maria budskapsdag, 17. mars 2013. Innledning

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf DEN NORSKE KIRKE KR 28/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015 Innledning Det har vært spennende og lærerikt å bli bedre kjent med Høyland sokn denne uken. De tre ulike

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke SkoleKirke Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke Skole-kirkesamarbeidet Skole og kirke er både like og forskjellige aktører

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Kopervik Karmøy prosti 1. 6. september 2015

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Kopervik Karmøy prosti 1. 6. september 2015 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Kopervik Karmøy prosti 1. 6. september 2015 Innledning Det har vært inspirerende og spennende å møte Kopervik menighet disse visitasdagene. Jeg

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer