Årsrapport Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!

2 Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet og skal sørge for at befolkningen får likeverdig tilgang til spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Økonomien fastlegges i statsbudsjettet. Hovedoppgavene for helseforetakene i Midt-Norge er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er «På lag med deg for helsa di». Virksomheten er organisert gjennom helseforetak med egne styrer og ansvar for økonomi og drift. Under finner du en oversikt over foretaksstrukturen. Helseforetakene eies av Helse Midt- Norge. Rammen for virksomheten gis gjennom budsjett og årlige styringsdokumenter. Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal gjennom samordning bidra til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Resultatet av vårt arbeid evalueres av foretaksmøtet innen utgangen av juni hvert år. HF-direktørene HELSE MIDT-NORGE RHF har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal. Dessuten er HELSEBYGG MIDT-NORGE og HELSE MIDT-NORGE IT en del av det regionale helseforetaket St. Olavs Hospital HF administrerende direktør Roar Arntzen Helse Nord- Trøndelag HF administrerende direktør Arne Flaat (fra mai 2005) Rusbehandling Midt-Norge HF administrerende direktør Dag Hårstad Helse Sunnmøre HF administrerende direktør Astrid J Eidsvik Helse Nordmøre og Romsdal HF administrerende direktør Eirik Heggemsnes Sykehusapotekene i Midt-Norge HF administrerende direktør Gunn Fredriksen ST. OLAVS HOSPITAL HF er universitetssykehus med regionfunksjoner for de tre midtnorske fylkene. Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag er en del av helseforetaket. Fra 2004 er også Orkdal Sjukehus innlemmet. RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF i Stjørdal har ansvar for rusbehandling ved Vestmo Behandlingssenter (Ålesund), Veksthuset Molde, Nidarosklinikken (Trondheim) og Senter for Legemiddelassistert rehabilitering i Trondheim (LAR-Midt) samt praktisering av avtaler med private institusjoner og behandlingstilbud. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfag ligger i Ålesund og er ett av syv regionale sentre i et nasjonalt nettverk. HELSE NORD-TRØNDELAG HF består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE SUNNMØRE HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt distriktspsykiatriske sentre. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF består av Sykehusapoteket i Kristiansund, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sjukehusapoteket i Molde og Sykehusapoteket i Trondheim.

3 Året som gikk - nye utfordringer Sykehusapotekene i Midt-Norge er tilfreds med årets økonomiske resultat. Vi har fortsatt fokus på tjenester og leveranser til våre viktigste kunder sykehusene og deres utskrevne pasienter. Bonus til helseforetakene I 2004 gjorde styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge et prinsippvedtak om at 50 % av sykehusapotekenes årsresultat skal utbetales som bonus til helseforetakene ved årets slutt. Regnskapet for 2004 viste at bonusen ble på hele 6,8 mill. kroner inkl. mva. Bonusene er fordelt på det enkelte helseforetak i henhold til kjøp av legemidler i Etablering av tjenestetilbud I løpet av 2004 har Sjukehusapoteket i Molde i samarbeid med medisinsk avdeling ved Molde sjukehus etablert en ny ordning, «Farmasiservice til pasienter i utskrivningsfasen». Ordningen innebærer bl.a. at pasientene får tilbud om utlevering av legemidler og informasjon fra farmasøyt før de skrives ut fra sykehuset. En tilsvarende ordning er under etablering ved Sykehusapoteket i Trondheim / St. Olavs Hospital. Sykehusapoteket i Trondheim, seksjon for geriatri, seksjon for gastrokirurgi og avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital gjennomfører våren 2005 et farmasiprosjekt som kvalitetssikrer legemiddelbruken. «Prosjekt avdelingsfarmasi» skal bl.a. vurdere hvordan farmasøyter kan bidra i tverrfaglig samarbeid på sykehusets sengeposter. Sykehusapotekene i Midt-Norge har store forventninger til dette farmasiprosjektet. Våren 2005 starter vi et omfattende publikumsprosjekt som ferdigstilles i «Prosjekt Publikum» skal tilpasse våre publikumsavdelingers utvalg og aktiviteter til sykehusenes, pasientens og de ansattes behov. Sykehusapoteket, litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotekene i Midt-Norge er opptatt av å utvikle vår farmasøytfaglige kompetanse. Derfor er vi svært stolte over å kunne presentere vår første doktorgradsstipendiat, Liv Johanne Sætern. Hennes doktorgradsprosjekt omhandler elektroniske medisinkort i Trondheim kommune. Fem av våre farmasøyter er i tillegg i ferd med å fullføre klinisk diplom ved Universitetet i Aberdeen, og vi er i gang med å opprette et faglig samarbeid med Guy s & St. Thomas Hospital i London. Utover dette har vi opprettet en stilling som fagutvikler. Fagutvikleren skal bl.a. arbeide med fagutvikling blant våre farmasøyter og apotekteknikere. I sum mener vi dette skal være et betydelig bidrag i utvikling av den farmasøytfaglige kompetansen i Helse Midt-Norge. Dette ønsker vi skal komme vår viktigste kunder til gode - sykehusene og deres utskrevne pasienter. HMS, internkontroll og kvalitetssikring I løpet av sommeren 2005 vil Sykehusapotekene i Midt-Norge som et ledd i kvalitetssikringen ferdigstille det nye kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet skal både ivareta HMS og apoteklovens krav til internkontroll. Vi håper de igangsatte prosjektene skal bidra til at vi når vårt overordnede mål, - Riktig legemiddelbruk -, og at vi samtidig klarer å opprettholde målsettingen om fornøyde medarbeidere i en effektiv og resultatorientert organisasjon. Gunn Fredriksen Adm. direktør 3

4 Farmasiservice ved Molde sjukehus Sjukehusapoteket i Molde og Molde sjukehus har i samarbeid utviklet og etablert en ny ordning. Ordningen innebærer at pasienter får tilbud om utlevering av legemidler og informasjon fra farmasøyt før de skrives ut fra sykehuset. Ordningen er nå innført som et permanent samarbeid mellom Sjukehusapoteket i Molde og medisinsk avdeling ved Molde sjukehus. Pasienter fra andre avdelinger ved sykehuset kan også få tilbud om denne servicen ved behov for legemiddelinformasjon. Beskrivelse av ordningen lege oversender pasientens resept til sykehusapoteket før utreise og behovet for levering og informasjon på sykehuset avklares samtidig farmasøyt fra apoteket oppsøker pasienten før utreise, leverer legemidlene og gir nødvendig informasjon. Fordeler sikrer at pasienten får med seg nødvendige legemidler ved utskriving sikrer et minimum av informasjon ved legemiddelutlevering bedrer muligheten for ekstra informasjon pasienten behøver ikke selv oppsøke apoteket. Resultat/erfaringer så langt har ca. 150 pasienter fått legemidler og diverse teknisk utstyr utlevert på sykehuset før utreise pasientenes alder har vært fra 20 til 97 år (gjennomsnitt 79 år) rundt 30 ulike leger ved sykehuset har benyttet ordningen for noen av sine utskrivingsklare pasienter. Sjukehusapoteket i Molde arbeider hele tiden for å bedre servicen til kundene, pasientene og sykehuset. 4

5 Prosjekt Avdelingsfarmasi ved St. Olavs Hospital Målet med klinisk farmasi, eller avdelingsfarmasi som man har valgt å kalle det ved St. Olavs Hospital, er å sikre rasjonell legemiddelbruk til den enkelte pasient ved at farmasøyter deltar aktivt i arbeidet ved kliniske avdelinger på sykehus eller andre institusjoner. I avdelingsfarmasien rettes fokus særlig mot effekt, bivirkninger, interaksjoner og pasientetterlevelse. Fagområdet er veletablert i land som Storbritannia og Nederland, og er under utvikling i Norge, blant annet ved følgende sykehus: Diakonhjemmet, Lovisenberg, Haukeland, Aker og Tromsø. Innhenting av informasjon Ved St. Olavs Hospital har man valgt å starte med klinisk farmasi ved å kjøre et todelt pilotprosjekt. Hovedmålet er å kvalitetssikre innhenting av informasjon om pasientens legemiddelbruk på innleggelsestidspunktet. Prosjektet er et samarbeid mellom Seksjon for geriatri, Seksjon for Gastrokirugi og Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital og Sykehusapoteket i Trondheim. Pasienter fra to seksjoner Pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp ved Seksjon for geriatri ved St. Olavs Hospital, blir i en tre måneders periode våren 2005 spurt om å delta i prosjektet. Tilsvarende skjer også ved en sengepost på Seksjon for gastrokirurgi, men på grunn av kortere liggetid vil registreringsperioden her gå over seks uker. I løpet av prosjektperioden skal det inkluderes minimum 50 pasienter ved hver av de to seksjonene. Sykehuslege, sykepleier, farmasøyt, fastlege, pårørende Lege innhenter informasjon om legemiddelbruk når pasienten kommer til mottakelsen på sykehuset og ved innleggelse på den aktuelle sengeposten. Sykepleier kontakter hjemmesykepleien for de pasienter som har det, og ber om informasjon om legemiddelbruk. Farmasøyt kontakter pasientens fastlege for å få informasjon om legemiddelbruk. Der det er praktisk gjennomførbart, har farmasøyt også en samtale med pasient og/eller pårørende. Pårørende blir bedt om å ta med pasientens egne legemidler til sykehuset, slik at farmasøyt kan ta en gjennomgang og eventuelt fjerne legemidler pasienten ikke lenger skal bruke. Pasient/pårørende får tilbud om ny samtale omkring legemiddelbruk ved utskriving fra sykehuset. 1-2 farmasøyter er til stede på de aktuelle sengepostene fem dager i uken og er ellers tilgjengelig pr. telefon. Evaluering av metoder og resultater I etterkant av registreringsperioden vil man sammenligne de forskjellige informasjonskildene og registrere avvik. Eventuelle avvik vil bli gjennomgått av en gruppe, bestående av klinikere, farmakolog og farmasøyter, og klassifiseres i henhold til kliniske konsekvenser for pasienten. De forskjellige metodene for innhenting av informasjon skal evalueres. Prosjektperioden vil i tillegg bli benyttet til å utrede behov for / ønske om bistand fra farmasøyt i det daglig arbeid ved de aktuelle sengepostene. Bedre oversikt og bedre behandling Foreløpige resultater tyder på at systematisk innsamling av legemiddelinformasjon den første tiden etter innleggelse, kan bidra til bedre oversikt over pasientens legemiddelbruk og dermed optimalisering av behandlingen. Pasienter og pårørende har vært positive til å delta i prosjektet. Både på Seksjon fro geriatri og Seksjon for gastrokirurgi har personalet gått inn for prosjektet og inkludert farmasøytene i sitt tverrfaglige arbeid. For mer informasjon, kontakt prosjektleder cand. pharm. Janne Kutschera Sund, tlf

6 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet 13. desember 2001 som et ledd i den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, og har hatt ordinær drift siden 1. januar Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i 2004 omfattet sykehusapotekene i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund samt avdelinger ved Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus og Volda sjukehus. Sykehusapotekene har legemiddelforsyning til sykehusene og publikumssalg som sin hovedvirksomhet. Apotekene har også omsetning til andre institusjoner og driver undervisning, kurs og tilsynsvirksomhet. Mål Sykehusapotekenes hovedoppgave er å bidra til at de helsepolitiske målsettingene som helsemyndighetene har uttrykt med sykehusapotekene nås: Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av høy kvalitet til lavest mulig pris Sikre regional farmasøytisk kompetanse og forsyningsberedskap, og derigjennom bli et farmasøytisk kompetansesenter både for helseinstitusjoner og private apotek, og gjennom dette bidra til å øke kvaliteten på tjenester som resten av helsevesenet yter befolkningen Sikre kompetanse ved å ivareta kompetanse på legemiddelproduksjon Sikre utdanning av farmasøyter og tilgang på spesialister. Sykehusapotekene i Midt-Norge sine kjerneoppgaver er: Leveranse av legemidler/apotekvarer til sykehusene Salg av legemidler til publikum Salg av legemidler til kommunale og andre institusjoner Produksjon av legemidler Informasjon om legemidler Salg av farmasøytiske tjenester. 6

7 Utviklingstrekk i foretakets virksomhet Foretaket har i 2004 hatt økning i omsetning både til sykehusene i helseregionen og til privatkunder. Nyetablering av private apotek har medført stadig sterkere konkurranse om publikumsomsetningen ved enkelte av sykehusapotekene. Foretaket har i 2004 hatt fokus på organisering og drift. Det er lagt ned vesentlige ressurser i gjennomgang og vurdering av prosesser og kompetanseutvikling hos medarbeidere. Omsetning pr. apotek Trondheim 183 mill. kr 171 mill. kr Kristiansund 37 mill. kr 32 mill. kr Molde 47 mill. kr 42 mill. kr Ålesund 101 mill. kr 86 mill. kr Sum 368 mill. kr 332 mill. kr Fordeling av omsetning på kundegrupper Varesalg sykehus 169 mill. kr 154 mill. kr Varesalg andre institusjoner 13 mill. kr 7 mill. kr Varesalg andre apotek 4 mill. kr 4 mill. kr Varesalg publikum 177 mill. kr 163 mill. kr Tjenester og andre inntekter 5 mill. kr 4 mill. kr Sum 368 mill. kr 332 mill. kr Antall kunder, ordrelinjer, resepter, produksjoner Antall kunder Antall ordrelinjer Antall ordinasjoner (antall resepter i 2003) Antall produksjoner Redegjørelse for årsregnskapet / økonomiske resultater i 2004 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde i 2004 et årsoverskudd på 5,3 millioner kroner. Driftsresultatet var på 4,5 millioner kroner. Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i styremøte at 50 % av foretakets årsresultat skal betales tilbake til helseforetakene ved slutten av året som en bonus. Bonus for 2004 er beregnet til 5,5 millioner kroner og er hensyntatt i ovennevnte tall. Aktiviteten og driftsinntektene har i 2004 vært høyere enn budsjettert. Driftsresultatet før bonus til helseforetakene er også vesentlig bedre enn budsjettert. Foretaket har hatt fokus på logistikk, innkjøp og vareforbruk, og har gjennom dette greid å opprettholde samme bruttofortjeneste som Kontantstrømmen fra driften var på 10,3 millioner kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var 0,8 millioner kroner i Den likviditetsmessige situasjonen for Sykehusapotekene er for tiden god. Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet ved apotekene anses som godt. Det er også i 2004 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som viser gjennomgående positive resultater. Det er i 2004 arrangert en weekend-samling for alle ansatte med både faglig og sosialt innhold. Det er ved alle apotekene etablert Utvalg for samarbeid og arbeidsmiljø. Til sammen har 84 ansatte deltatt i kompetanseutviklingsprogram innenfor logistikk (32) og kundeservice (52). Sykefravær Totalt ant. dagsverk fravær Andel av totalt ant. dagsverk (%) 6,1 6,5 Det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i 2004 som har medført sykefravær. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlig skade på materiell eller lokaler. 7

8 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er det ingen betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innen samme stillingskategori. Andre forhold ved virksomheten Turnover Totalt antall ansatte Andel som sluttet i HF (%) 4,5 9 Likestilling I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF var det pr ansatt 112 personer fordelt på 100,2 årsverk. Tallene omfatter faste ansatte i aktiv tjeneste, vikarer og engasjement. Av de 112 ansatt var det 100 kvinner (89,3 %) og 12 menn (10,7 %). Vi har med andre ord en betydelig overvekt av kvinner i organisasjonen. Kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Pr var fordelingen mellom kvinner og menn på stillingskategorier slik: Stillingskategori Sum Kvinner Menn Antall % Antall % Lederstillinger * ,9 1 9,1 Cand.pharm ,6 3 21,4 Reseptarer/fagstillinger ,0 0 0,0 Apotekteknikere ,5 3 4,5 Øvrige stillinger** ,5 5 38,5 Sum , ,7 * Lederstillinger = adm. direktør, sykehusapotekere og avdelingsledere. **Øvrige stillinger = kontoradministrasjon, personal, regnskap/økonomi, IKT, renhold, assistenter. Kjønnsfordeling ved rekruttering Det har vært vanskelig å rekruttere menn til farmasøytstillingene (reseptarer og cand. pharm) i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Dette skyldes først og fremst kjønnfordelingen ved opptak til studier for de aktuelle stillingsgruppene. I tillegg er legemiddelindustrien og driftskonsesjonærstillingene i kjedeapotekene en betydelig konkurrent i markedet vi rekrutterer farmasøyter fra. Et vesentlig konkurransefortrinn for legemiddelindustrien og kjedeapotekene er et betydelig høyere lønnsnivå. Når det gjelder apotekteknikerne har dette tradisjonelt vært et kvinneyrke, og fortsatt er det flest kvinner som tas opp som elever på denne studieretningen i den videregående skole (om lag 90 %). Dette påvirker våre muligheter til å rekruttere menn. Samtidig må det også sies at apotekteknikerne regnes blant lavlønnsyrkene, og at menn dermed ikke velger denne studieretningen. Arbeidstid Av de totalt 112 ansatte hadde 38 reduserte stillinger pr Samtlige av disse var kvinner. (En mann er utleid til annen virksomhet i 50 % stilling). De reduserte stillingene var hovedsakelig knyttet til omsorg for mindreårige barn, og i noen tilfeller på grunn av sykdom/uførhet. Arbeidstidsordningene, turnus og vaktordninger, var like for kvinner og menn. Iverksatte og planlagte tiltak Det nye lønnsystemet som ble iverksatt i 2003 belønner kompetanseutvikling og individuelle prestasjoner. Det forventes at det nye lønnsystemet til en viss grad kan bidra til å utjevne den skjeve kjønnsfordelingen ved nyrekruttering. Effekten forventes ikke å være synlig før tidligst i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF oppfordrer menn til å søke ved utlysning av ledige stillinger. 8

9 Ytre miljø Virksomheten ved apotekene er ikke av en slik art at ytre miljø påvirkes. Spesialavfall håndteres i sykehusenes forbrenningsovner. Redegjørelse for foretakets framtidsutsikter Det er de siste årene gjennomført en rekke endringer i lover og forskrifter som har og fortsatt vil påvirke apotekenes rammebetingelser. Den nye apotekloven har medført en rekke nyetableringer som også medfører økt konkurranse for sykehusapotekene, spesielt når det gjelder publikumssalget. Gjennomførte og foreslåtte endringer på legemiddelområdet medfører mindre marginer og har i sum en negativ effekt på apotekenes økonomi. Dette gjelder bl.a. endringer i prisfastsettelse, endringer i avansesatser og innføring av indekspriser på en rekke legemidler fra Videre er det fra 1. november 2003 tillatt salg av reseptfrie legemidler utenfor apotek. Foretaket har i 2005 igangsatt et prosjekt for å utvikle publikumsavdelingene i sykehusapotekene for å møte konkurransen i publikumsmarkedet, og for å tilfredsstille sykehusene og de utskrevne pasientenes behov på best mulig måte. Stortingsmelding nr. 18: «Rett veg til riktigere legemiddelbruk» som ble framlagt i mars 2005, inneholder en total gjenomgang av legemiddelområdet i Norge og legger føringen for fremtidens legemiddelpolitikk. Det varsles ikke om dramatiske endringer for apotekene. Meldingen gir økte muligheter for faglige aktiviteter og åpner for en mer fleksibel organisering av legemiddelforsyningen til sykehus. Foretaket hadde i 2004 et driftsresultat på 4,5 millioner kroner. Det er også i 2005 budsjettert med positivt resultat. Endringene i rammebetingelsene krever fortsatt sterk fokus på kunder, innkjøp og logistikk. Sykehusene vil også fremover være sykehusapotekenes prioriterte kunder. Videreutvikling av avdelingsfarmasi og faglige aktiviteter vil være satsingsområder også i Disponering av årsresultat Styret forslår at årsoverskuddet på kr overføres til annen opptjent egenkapital. Trondheim, 13 april 2005 Torild Bjørlykke Styreleder Inger J.O. Williams Jan Egil Korseberg Torbjørn Vik Nestleder May Oddrun Sti Liv Reisch Jan Morten Søraker Gunn Fredriksen Administerende direktør 9

10 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Salgsinntekter konsern Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Varekostnader konsern Lønnskostnader m. m. 1, 5, 6, Avskrivning på driftsmidler og immatrielle eiendeler 1, Annen driftskostnad 3, 9, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

11 Balanse Eiendeler Note Lisenser Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 1, Fordringer Kundefordringer 1, Kundefordringer konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 1, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim, 13 april 2005 Torild Bjørlykke Styreleder Inger J.O. Williams Jan Egil Korseberg Torbjørn Vik Nestleder May Oddrun Sti Liv Reisch Jan Morten Søraker Gunn Fredriksen Administerende direktør 12

13 Kontantstrømoppstilling 2004 (beløp i hele 1 000) Kontantstrømoppstilling etter den indirekte metoden Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger fra salg varige driftsmidler 150 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter * Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekevivalenter ved periodens slutt * *Innestående på konsernkontoordning inngår i kontantekvivalenter 13

14 Noter til regnskapet 2004 (Alle beløp i hele unntatt spesifikasjon av ytelser i note 6.) Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998, Lov om helseforetak og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Internprising Salg av varer og tjenester mellom foretak i foretaksgruppen skjer i utgangspunktet til ordinær pris. Inntektsføringstidspunkt Hovedregelen er at inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For identifiserte tap, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter og kostnader Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid, der de har en levetid 3 år eller mer og kostpris over kr Varige driftsmidler anskaffet etter føres i balansen til anskaffelseskost. Alle varige driftsmidler er fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Gevinst og tap ved salg av driftsmidler er beregnet som differansen mellom salgssum og bokført verdi, og presentert i resultatregnskapet under Andre driftsinntekter (gevinst) eller Andre driftskostnader (tap). Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (antatt netto salgsverdi). Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Det foretas nedskrivning for ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført etter fradrag for avsetning til forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, er klassifisert som ordinær driftskostnad, og er presentert samme med lønn og andre ytelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvide midler omfatter kontanter og bankinnskudd. Foretaket har i liten grad andre kortsiktige og likvide plasseringer som umiddelbart kan konverteres til kjente kontantbeløp. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. 14

15 Note 2 Bankinnskudd m.v Bankinnskudd bundet til dekning av skattetrekk Andre bundne midler 0 0 Sum bundne midler Foretaket er deltaker i foretaksgruppens konsernkontosystem. Hovedkonsernkontoen disponeres av Helse Midt-Norge RHF. Saldo på deltakerkontoen er en fordring på Helse Midt-Norge RHF men er presentert under bankinnskudd. Foretakets innestående kan avregnes mot trekk på øvrige konti i konsernkontosystemet. Innestående på konsernkonto utgjør kr Renteinntekter er behandlet som ordinære finansinntekter. Note 3 Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til pålydende, redusert for påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap pr er på kr 196. Kundefordringer Eksterne kundefordringer vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Sum kundefordringer Årets tap i regnskapet fremkommer som følger: Årets endring i avsetning til tap på krav (delkrederavsetning) Reelt tap på fordringer i år Inngått på tidligere avskrevne fordringer Sum tap på fordringer i resultatregnskapet Note 4 Varer Endring Råvarer Handelsvarer Verdi i balansen Herav vurdert til anskaffelseskost Herav vurdert til virkelig verdi Bokført verdi Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for ukurans. 15

16 Note 5 Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret Antall årsverk Note 7 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer m.v. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer. Note 8 Varige driftsmidler Note 6 Lønnskostnader/Godtgjørelser Lønn, fast Andre personalkostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Tilskudd og refusjoner Lønnskostnader Ytelser til ledende ansatte Godtgjørelse (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelse * Styrehonorar Sum lønn og godtgjørelser *Daglig leder er medlem av virksomhetens kollektive pensjonsordning med de samme rettigheter som øvrige ansatte. Daglig leder har 3 måneders oppsigelse og har ikke avtale om spesielle vederlag ut over lønn i oppsigelsestiden. Driftsløsøre, inventar o.l. Lisenser Anskaffelseskost Årets tilgang Avgang (til anskaffelseskost) Anskaffelseskost pr Akk.ord. avskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte avskr. på avgåtte anleggsmidler Akk.ord. avskrivninger pr Nedskrivning pr Årets nedskrivning 0 0 Årets reservering av nedskrivning 0 0 Akk. nedskrivning pr Bokført verdi Herav balanseførte leieavtaler (fin. leasing) 0 0 Økonomisk levetid 3-15 år 10 år Avskrivningssatser 6-33 % 10 % Honorar til revisor Revisjon og beslektede tjenester Honorar for andre tjenester Sum honorarer

17 Note 9 Leasing-/leieavtaler - ikke balanseført Årlige leiekostnader knyttet til leieavtaler og operasjonell leasing, ikke balanseført: Avtale Varighet Leiekostnad Husleieavtaler 1-10 år Bil 3 år 48 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Finansielle eiendeler Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd i KLP kan ikke fritt disponeres. Det kan kun realiseres ved bytte fra KLP til et annet forvaltningsselskap. Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP blir fordelt på kundene i forhold til de enkelte kunders andel av de totale pensjonsforpliktelsene. Note 12 Mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer Leverandørgjeld Sum Konsern varekjøp er trukket ut i egen linje i regnskapet. Under posten annen driftskostnad ligger følgende konsern kjøp: Husleie Felleskostnader 943 Leie/vask av tøy 60 Leie bil 167 Diverse 69 Det er i tillegg balanseført lisenser med kr 800. Note 13 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Note 11 Pantstillelse/annen sikkerhetsstillelse/garantier til fordel for selskap i samme konsern Det er ikke stilt pant eller annen sikkerhet for foretak i samme konsern. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i overensstemmelse med Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Foretakets pensjonsordninger, inkludert AFP, behandles som ytelsesplaner. I tillegg har foretaket gjennom KLP-ordningen et solidaransvar for G-regulering av fripoliser og pensjoner knyttet til disse. Foretaket har pensjonsordninger som omfatter i alt 205 personer (114 ansatte og 91 pensjonister/ oppsatte pensjoner). Solidaransvaret omfatter 8 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og Statens Pensjonskasse.ensjonskostnad Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelser Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift etc Netto pensjonskostnad

18 Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto påløpt pensjonsforpliktelse Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 % 6,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,5 % 4,0 % Forventet pensjonsøkning 3,5 % 3,5 % 4,0 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % 4,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,3 % 6,3 % 7,0 % Pensjonskostnaden for 2004 er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn i 2003 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelsen pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP for 2004 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Estimatavvik utover 10 prosent av det høyeste av pensjonsmidler eller - forpliktelser resultatføres over 15 år. Det nye estimatavviket som oppstod på slutten av 2004 amortiseres fra og med Note 14 Endring i egenkapital Annen innskutt Opptjent Foretakskapital egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Endring egenkapitalinnskudd KLP Årets resultat Utgående balanse Note 15 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er 100 % eid av Helse Midt-Norge RHF. Foretakets regnskap inngår i konsernregnskapet for Helse Midt-Norge RHF. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Helse Midt-Norge RHF, Strandvn. 1, 7500 Stjørdal. 18

19 19

20 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF MTFS Vest 7489 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon Telefaks Apotek i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Sykehusapoteket i Trondheim MTFS Vest 7489 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon e-post: Sykehusapoteket i Kristiansund Herman Døhlens v Kristiansund N Telefon e-post: Sjukehusapoteket i Molde Parkv. 81, Molde sjukehus 6407 Molde Telefon e-post: Sjukehusapoteket i Ålesund Ålesund sjukehus, Postboks Ålesund Telefon e-post: TRB kommunikasjon Foto: Geir Otto Johansen, Torstein Dalemark

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer