PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2015 SANDEFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD"

Transkript

1 PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2015 SANDEFJORD

2 SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter og gjeldsliste for tingets representanter fra klubber og kretser ble registrert og gjennomgått. NIHFs lov 16, pkt. 3: For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Klubber/kretser vil bli fakturert for reisefordeling i etterkant. SAK 2A ÅPNING President Gerhard Nilsen satte tinget, ingen innvendinger til innkalling eller tingets lovlighet for øvrig. Tinget ble satt. Presidenten hilste gjestene. Presidenten hilste deretter tinget med en hilsningstale. SAK 2B KONSTITUERING 1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet. (vedlegg 1) MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHFs lov 6 og Administrasjonsreglementets 9 å fatte følgende: VEDTAK: Klubben har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni. Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2) Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter (vedlegg 2). MØTEBEHANDLING Følgende hadde ordet: Ingen 1

3 VEDTAK: De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det 77 stemmeberettigede til stede lørdag og 79 stemmeberettigede tilstede på søndag. 3) Godkjenning av forretningsorden og saksliste MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: Den foreslåtte forretningsorden (vedlegg 3) og sakslisten (vedlegg 4) ble enstemmig vedtatt. 4) Valg av tingets funksjonærer. Forbundsstyret foreslår: Dirigenter: Rune Hauger og Pål Giørtz Referenter: Morthen Wikstrand og Inger Marie Fusdahl. Beate Kylstad Larsen fra NIHFs administrajon Tellekorps: Peder Farmen, Ann- Mari Ellefsen, Atle Johansen og Catherine Ranke. Redaksjonskomite: Patrick Maloney, Elisabeth Faret, Jon Haukeland og Richard Fuglesang. MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Tingets funksjonærer enstemmig valgt. SAK 3A HILSEN FRA VESTFOLD IDRETTSKRETS + NIF Vestfold Idrettskrets hilste tinget ved Trude Halvorsen (vedlegg 5). NIF hilste tinget ved Guri Ramtoft (vedlegg 6). ORIENTERINGSSAKER Reglementsendringer ved Generalsekretær Ottar Eide (vedlegg 7). 2

4 SAK 3B HEDERSBEVISNINGER President Gerhard Nilsen delte ut hedersbevisninger for sesongen 2013/2014 og 2014/2015. Gullpuck ble tildelt: Mathis Olimb Madelene Haug Hansen Forbundsstyret tildelte NIHFs Isbjørn til: Morten Haglund Kent Nyholt Jørn Vidar Amundsen Ernst Falch For fortjenestefull innsats for norsk ishockey. Diplomer til vinnere av de forskjellige mesterskap ble delt ut av President Gerhard Nilsen. SAK 4 ÅRSBERETNINGER Årsberetningene for sesongene 2013/2014 og 2014/2015 ble gjennomgått. MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: 92 Kåre Østensen 94 Ottar Eide 92 Kåre Østensen 92 Kåre Østensen VEDTAK: De framlagte beretninger vedtas, som beretning for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2013/2014 og 2014/2015. SAK 5 REGNSKAP Årsregnskapet for perioden til og til ble gjennomgått av Visepresident Anne Danielsen Wood (vedlegg 8). Beretning fra revisor og kontrollkomiteen ble lest opp av Terje Sletbakk fra kontrollkomiteen for hver periode. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: 1 Gerhard Nilsen 2 Anne Danielsen Wood ~

5 VEDTAK: Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsåret 2013 og SAK 6 FORSLAG Forslag til endringer i lov og reglement som kun kan endres av Forbundstinget. NIHFs Protest- og appellreglement. FORSLAG NR. 1 FRA FORBUNDSSTYRET. 11, avsnitt 1. NIHF. Ny 3 setning: I tilfelle avgjørelse av en disiplinær sak vedrørende karantene for et antall kamper som kan appelleres må appellen være poststemplet eller innlevert jfr. nærværende reglement 10, senest dagen etter at avgjørelsen er mottatt. For å slippe at det blir spekulasjoner om innlevering av appeller i taktisk henseende MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Enstemmig vedtatt NIHFs LOV FORSLAG NR. 2 FRA FORBUNDSSTYRET. NIHFs lov, 30. Adm. Pkt. 3 siste setning utgår og pkt. 4, første setning utgår. Når det gjelder dømming etter 50 år for hoveddommer og linjedommer reguleres dette i IIHFs regelverk. Dommere fylte 50 skal ha mulighet til å dømme i Eliteserien. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 4

6 ENDRINGER I NIHFS LOV ETTER PÅLEGG FRA NIF FORSLAG NR. 3 FRA FORBUNDSSTYRET. I 9 slettes punkt (7). «(7) Arbeidstaker i et allianseidrettslag eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i idrettslag organisert av samme allianseidrettslag. Arbeidstaker i et idrettslag er ikke valgbar til verv i idrettslaget Tillitsvalgte som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Forbundsstyret kan gi dispensasjon.» I 10 slettes punkt (5). «(5) En person som har en avtale med et allianseidrettslag eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv innen allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. Tilsvarende begrensning gjelder mht. valgbarhet til verv i et idrettslag for person og for styremedlemmer, ansatte i eller aksjonærer ved vesentlige innflytelse i en juridisk person med slik økonomiske interesse i driften av idrettslaget.» I 16 redigeres punkt (4) og (5) slik: (4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/revisorens/ansattes/orgonisasjons arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor (5) Videre møter uten stemme- eller forslagsrett, men med talerett i de saker som ligger innenfor ansattes/organisasjons arbeidsområde: a) Norges Idrettsforbunds representanter. b) Forbundets ansatte. c) En representant for ESF (Eliteserieforeningen), en representant fra NISO (Norges ldrettsutøveres Sentralorganisasjon), en representant for NIHDK (Norges Ishockeydommerklubb) og en representant for NIT (Norges Ishockeys Toppdommerforening) (6) Tinget kan beslutte at personer uten stemme- eller talerett skal forlate tinget. Tinget kan likeledes bestemme at personer uten talerett skal få delta. 5

7 18 punkt (3) redigeres slik: (3) Appellutvalg, samt domsutvalg skal være slik sammensatt at saker skal kunne behandles av habile medlemmer. For å sikre dette må de valgte komme fra flere idrettslag. 27, punkt (3) redigeres slik: (3) Et organisasjonsledd som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor NIHF, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettslag taper sine rettigheter til å stille lag i NIHFs serier og til å møte på forbundstinget 2 uker fra den dagen det er varslet av forbundsstyret. Varselet skal gis i rekommandert sending eller på annen betryggende måte og det skal stå at manglende innbetaling innen fristens utløp vil kunne medføre tap av disse rettigheter. Blir forholdet ordnet etter fristens utløp, bestemmer forbundsstyret om idrettslaget skal få tilbake sine rettigheter. 29 redigeres slik: medlem. Ved innmeldelse oppgis alder og adresse, og om søker før har vært medlem av et annet {2) Ingen kan tas opp som medlem i et idrettslag uten at forpliktelser til annet idrettslag er i orden. (3) (14) En utøver må være medlem av det idrettslag utøveren spiller for/representerer. En utøver er spilleberettiget når utøveren har oppfylt forpliktelsene til sitt idrettslag, har fått godkjent overgang og har sin lisens i orden. Tilsvarende gjelder for dommere. (2:-5) Alle utøvere må ha NIHFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper approbert av NIHF eller dets ishockeykretser, samt for å delta i utenlandske turneringer approbert av NIHF eller dets ishockeykretser. Samtlige spillere og dommere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften. Spillere over 70 år er unntatt fra kravet om å løse lisens og omfattes ikke av forsikringsordningen. (36) En utøver kan ikke delta i privatkamper for eller trening i annet idrettslag uten tillatelse fra idrettslaget utøveren er spilleberettiget for. (47-) Det er ikke tillatt å inngå spillerkontrakt for utøvere under 16 år. Spillerkontrakt for utøvere under 18 år må ha underskrift av utøveren og de foresatte. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: 1 Gerhard Nilsen VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 6

8 SAK 7 STRATEGISK PLAN FOR NORSK ISHOCKEY Generalsekretær Ottar Eide går gjennom strategiplan og innleder til debatt. Arbeidet med utviklingsplan for anlegg ble presentert av anleggsutvalgets leder, Elisabeth Faret. Møtebehandling: Følgende hadde ordet: 92 Kåre Østensen 1 Gerhard Nilsen 30 Patrick Maloney 53 Tore Haugom 94 Ottar Eide 94 Ottar Eide 76 Karin Beate Brunvold Vedtak: Strategisk plan for norsk Ishockey ble vedtatt for med følgende tilleggstekst under visjon og in nsatsom råder. Visjon: «Ishockeyglede for hele Norge» som beskriver retning og den langsiktige ambisjonen for Norsk Ishockey. Visjonen er dekkende for arbeidet med en sterkere geografisk spredning av sporten til de steder av landet der det ennå ikke finnes ishaller, men også å styrke sporten i klubber og områder hvor vi i dag allerede er etablert. Visjonen er også ment å være dekkende for å skape økt interesse for sporten og sportens synlighet. Målet er at alle i Norge, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt ishockeytilbud i sitt nærmiljø. Ishockey har et stort potensial for mange aktivitetsgrupper. Vi mener at potensialet for vekst er stort innen jentehockey, for voksne mosjonister, nye befolkningsgrupper og funksjonshemmede. Videre mener vi at en bredere og mer inkluderende rekruttering til sporten vil tilføre organisasjonen en annen og ny type utøvere med annen bakgrunn enn den ishockey tradisjonelt har hentet sine utøvere fra. Innsatsområder: Den viktigste oppgaven for alle ledd i organisasjonen er et kontinuerlig arbeid med å styrke ishockey i Norge gjennom bredere og bedre tilbud, mer rettferdighet, mer langsiktighet og bedre kommunikasjon. Dette er helt avgjørende for å styrke sportens omdømme. Det vil ofte medføre vanskelige avveininger mellom kortsiktige og langsiktige mål samt interessekonflikt mellom egen enhet og en annen organisasjonsenhet. Alle beslutningstakere må ta et helhetlig ansvar og vite at en uklok håndtering i egen enhet, vil kunne skade omdømmet til hele organisasjonen i lang tid. Ambisjonen vår er betydelig økning i sportslig bredde og resultatforbedring innenfor prestasjonsdelen. En viktig forutsetning for å nå våre målsettinger er at det blir bygget flere ishaller. Videre må alle ledd i Norsk Ishockey tilpasse ambisjoner i forhold til organisasjon, marked, økonomi og anlegg. SAK 8 BUDSJETT Forbundsstyrets forslag til budsjett for perioden til ble gjennomgått av Visepresident Anne Danielsen Wood. (Vedlegg 8). 7

9 MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: Det framlagte budsjett vedtas som budsjett for Norges Ishockeyforbund for perioden til Neste budsjett i tingperioden utarbeides i tråd med de linjer som ligger i forutgående budsjett, Strategisk plan for norsk ishockey og de faktiske forutsetninger som finnes til stede. Om nødvendig gis Forbundsstyret fullmakt til å endre aktivitetene i overensstemmelse med endringer i inntektene, slik at budsjettet balanserer. Enstemmig vedtatt. SAK 9 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for perioden var vedlagt sakslisten. Forbundsstyrets forslag til Valgkomite: Leder: Harald Arntsen Stjernen Hockey GV Medlem: Gunnlaug Bordi Alseth Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem: Morten Lillehagen Storhamar IL Ishockey Elite NY Varamedlem: Tore Vikingstad Stavanger Ishockeyklubb NY I henhold til NIHFs lov 18, pkt. j.7 foreslo Forbundsstyret følgende: «Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet». I henhold til NIHF's lov 18, pkt. i foreslo Forbundsstyret følgende: "BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar." MØTEBEHANDLING Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: 1. President og visepresident ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 2. Styret med vara ble valgt i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 3. Domsutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 4. Appellutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 5. Kontrollkomite ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 6. Veteranutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 7. Valgkomite ble valgt i henhold til innstilling fra Forbundsstyret 8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 9. BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen ble tilsatt som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar 8

10 Valg i henhold til NIHFs lov 18. STYRET Navn Klubb President Gerhard Nilsen Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb, Bredde GV Visepresident, økonomi Anne Danielsen Wood Frisk Asker, IF - Ishockey GV Styremedlem Bjørn Mathisrud Furuset Ishockey IF GV Styremedlem Harald Martin Enevoldsen Narvik Hockey Ny Styremedlem Elisabeth Faret Viking Hockey GV Styremedlem Henning Evensen Lillehammer Ishockeyklubb Ny Styremedlem, ansattes repr. Grethe-Elisabeth Fjeldstad Valgt av de ansatte GV Varamedlem Nina Margrethe Bakke Johannessen Holmen Hockey GV Varamedlem Jan Petter Selvik Vålerenga Ishockey Elite Ny Varamedlem, ansattes repr. Audun Moum Larssen Valgt av de ansatte GV DOMSUTVALG Navn Klubb Leder Kim-Alexander Hofgaard Jørstad Holmen Hockey GV Nestleder Karianne Tilseth Berg Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem Lars Hammerseng Lillehammer Ishockeyklubb GV Medlem Anette Paulsen Morken Storhamar IL Ishockey yngres GV Medlem Knut Andreas Fjeldsgaard Bergen Ishockeyklubb GV Varamedlem Elisabeth Gabrielsen IHK Sparta Sarpsborg GV Varamedlem Hallvard Løken IL Sparta Ishockey Elite GV APPELLUTVALG Navn Klubb Leder Patrick J Maloney Forus/Sandnes IHK GV Nestleder Gunnar Dahl-Johansen Stjernen Hockey GV Medlem Tor Fosser Forward SPK - Ishockey GV Medlem Kirsten Haune Frisk Asker, IF - Ishockey GV Medlem Cecilie Kongelf Bergen Ishockeyklubb GV Varamedlem Emil Tømmerdal Nordby Storhamar IL Ishockey Elite Ny Varamedlem Marit Hexeberg IL Sparta Ishockey Elite GV KONTROLLKOMITE Navn Klubb Leder Terje Sletbak Lørenskog Ishockeyklubb AIL GV Medlem Ole Gerhard Haug Frisk Asker, IF - Ishockey GV Medlem Mette Løkken Lørenskog Ishockeyklubb AIL GV Varamedlem Jan Georg Lund Stjernen Hockey GV Varamedlem Eli Kari Hillestad Gjøvik Hockey GV VETERANUTVALG (NORA) Navn Klubb Leder Kåre Østensen Drammen Ishockeyklubb GV Medlem Ann-Karin Ingvaldsen Jutul IL - Ishockey Ny 9

11 AVSLUTNING AV FORBUNDSTINGET President Gerhard Nilsen hevet tinget og avsluttet med å takke de avtroppende tillitsvalgte for deres innsats. Videre takket han referentene og dirigentene for jobben og overrakte blomster. Sandefjord, 14. juni g ~ Marie Fusdahl ~M ~ M rthen Wikstrand ^ y sta bars - n

12 Gjeldsliste klubber Vedlegg 1 Kunde Kundenavn Over Åpne nr. 90 poster Jordal Ishockeyklubb Gamle Oslo Ishockeyklubb Prinsdal lshockeyklubb Wing Allianseidrettslag Ishockey Astor Ishockeyklubb Fana Ishockeyklubb Brundalen Ishockeyklubb

13 FORBUNDSTINGET 2015 Vedlegg 2 Deltakerlisten til Norges Ishockeyforbunds forbundsting 13. og 14 juni 2015 Sak 2B-2 Nr. Tittel/Klubb/Krets Etternavn Fornavn REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT FORBUNDSSTYRET 1. President Nilsen Gerhard 2. Visepresident, økonomi Wood Anne Danielsen 3. Styremedlem Faret Elisabeth 4. Styremedlem Breivik Kåre 5. Varamedlem Johannessen Nina Margrethe Bakke 6. Styremedlem, ansattes representant Fjeldstad Grethe-Elisabeth Se administrasjonen REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT KRETSER 7. Akershus Torgersen Lise Kvil 8. Akershus Sletbak Terje Se Kontrollutvalget 9. Akershus Smefjell Georg 10. Buskerud, Telemark, Vestfold Holm Finn 11. Hedmark og Oppland Saxrud Morten 12. Hedmark og Oppland Saxrud Nora 13. Hordaland Berntsen Ørjan 14. Oslo Næsgård Terje 15. Oslo Fusdahl Inger Marie 16. Region Nord-Norge Enevoldsen Karen 17. Region Nord-Norge Ternlind Jonny 18. Rogaland Farmen Peder E. 19. Rogaland Olsen Tone 20. Rogaland Berland Bjørn 21. Sør-Trøndelag Refseth Espen 22. Sør-Trøndelag Meisler Anniken 23. Sør-Trøndelag Indergaard Tore 24. Østfold Karlstad-Solberg Jenny 25. Østfold Sørlie Ole Henrik

14 REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT KLUBBER 26. Bergen Ishockeyklubb Wågsæther Sven-Arild 27. Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Danielsen Thorbjørn 28. Comet Halden, IHK Bergh Hilde 29. Comet Halden, IHK Johansen Atle 30. Forus/Sandnes Ishockey Klubb Maloney Patrick Se Appellutvalget 31. Frisk Asker Hockey, IF Haug Ole Gerhard Se Kontrollutvaget 32. Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Simonsen Tor-Sigurd 33. Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Granholm Torill 35. Gruner Ishockey IL Aaram Margaret 37. Hasle-Løren IL - Ishockey Fusdahl Aslak 38. Haugesund Ishockeyklubb Labori Lars-Erik 39. Haugesund Ishockeyklubb Dahlqvist Anna-Karin 40. Haugesund Ishockeyklubb Haaland Henning 41. Holmen Hockey Ellefsen Ann-Mari 42. Holmen Hockey Fuglesang Richard 43. Jar IL - Ishockey Olsen Toivo 44. Jutul, IL - Ishockey Helgesen Eirik Rake 45. Jutul, IL - Ishockey Bjørndal Tore 46. Kirkenes Puckers Bergersen Claus 47. Kongsvinger IL Knights Elite Fleischer Elin B 48. Kristiansand Ishockeyklubb Eidsvig Age 49. Kristiansand Ishockeyklubb Nodelang Tor-Anders 50. Kristiansand Ishockeyklubb Berg Elin Maria 51. Kråkene, IL - Ishockey Knutsen Geir Ove 52. Lillehammer Ishockeyklubb Møller Ketil 53. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Haugum Tore 54. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Persson Elin M. 55. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Haugum Leif Helge 56. Lørenskog Ishockeyklubb Elite Johnsen Stig Atle 57. IL Manglerud Star Ishockey Elite Nilsen Katrine 58. Narvik Ishockeyklubb Karlsen Robert Kosmo 59. Narvik Ishockeyklubb Harr Jon 60. Narvik Ishockeyklubb Reite Elin

15 61. Nes Ishockeyklubb Wikstrand Morthen 62. Nes Ishockeyklubb Dahlstrøm Marianne 63. Ringerike Ishockeyklubb Nerby Tor F 64. Ringerike Ishockeyklubb Horvei Anita 65. Rosenborg Ishockeyklubb Gagnås Ståle 69. Skien Ishockeyklubb AIL Andersen Per Ivar 70. Stavanger, IHK Meinich-Bache Siv Tove 71. Stavanger Ishockeyklubb Bøe Kjetil 72. Stjernen Hockey Hansen Anders Gøsta Disp. søknad er innvilget 73. Stjernen Hockey Olsen Christer Disp. søknad er innvilget 74. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Ruud Robert 75. Storhamar IL Ishockey Elite Danielsen Bjørn 76. Storhamar IL Ishockey Yngres Brunvold Karin Beate 77. Storhamar IL Ishockey Yngres Forfang Klas 78. Storhamar IL Ishockey Yngres Blakseth Oddmunn Thore 79. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde Ranke Catherine 80. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde Kleppan Ruben 81. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Elite Young Christopher 82. Vålerenga Ishockey Fausa Bjørn 83. Vålerenga Ishockey Christensen Ingunn 84. Vålerenga Ishockey Wikstøl Øivind TALE- OG FORSLAGSRETT 86.. Arrangementsutsvalget Amundsen Jørn Vidar Appellutsvalget Maloney Patrick Se Forus/Sandnes 87. Disiplinærutv. - Fornyet behandlingsutvalg Hougen Johan Peter Kontrollkomiteen Sletbak Terje Se Akershus Ishockeykrets Kontrollkomiteen Haug Ole Gerhard Se Frisk Asker Ishockey, IF 88. Kontrollkomiteen Løkken Mette 89. Valgkomiteen Arntsen Harald 90. Valgkomiteen Alseth Gunnlaug Astrid Bordi 91. Valgkomiteen Lillehagen Morten 92. Veteranutvalget Østensen Kåre TALERETT 93. Norges Idrettsforbund Ramtoft Guri

16 Se ansattes representant Ottar Petter Kristoffer Bjørg Jon Grethe E. Geir Thomas Eivind Beate K. Roy Stian Ole-Jacob Rune Giørtz Kent Morten Ernst Henning Trude Kristine Jan Erik Øystein Laura Vidar Joakim Jon Harald Martin Helge Roar Kathrine Bret Tim Dagfinn Alf Petter Linda Eide Salsten Holm Sandbæk Haukeland Fjeldstad Olsen Juul-Pedersen Larsen Hansen Libæk Hauger Pål Nyholt Haglund Falch Evensen Halvorsen Andreassen Sæter Tronrud Rollins Are-Ekstrøm Svarstad Kilian Enevoldsen Haugen Nerem Stewart Ryder Reinertsen Green Kristiansen TALERETT 94. Forbundskontoret 95. Forbundskontoret 96. Forbundskontoret 97. Forbundskontoret 98. Forbundskontoret Forbundskontoret 100. Forbundskontoret 101. Forbundskontoret 102. Forbundskontoret 103. Norges Ishockeys GJESTER 104. Æresmedlem Gen.sekr. Sportssjef Org.sjef Adm.konsulent Seniorrådgiver Konsulent serier Konsulent dommere Controller Marked Toppdommerforening Vestfold Idrettskrets OBSERVATØRER 112. Comet Halden Elite, Ishockeyklubben 113. Kongsvinger IL Knights Elite 114. Lillehammer Ishockeyklubb 115. Stavanger, IHK 116. Stavanger, IHK 117. Norges Ishockeys toppdommerforening 118. Norges Ishockeys toppdommerforening 119. Region Nord-Norge 120. Skien Ishockeyklubb AIL 122. Tønsberg og Omegn IHK Bredde 123. Tønsberg og Omegn IHK Elite 124. Tønsberg og Omegn IHK Elite 125. Norsk Topphockey AS 126. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 127. Kristiansand Ishockeyklubb

17 d~~llsy 3 3 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 FORRETNINGSORDEN 1 Tinget ledes av de to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokoll føres av to valgte referenter som bistås av NIHF's administrasjon. 2. Med unntak for innledningsforedraget i angjeldende sak, settes taletiden til 5 minutter ved første innlegg, og 3 minutter ved andre innlegg og 2 minutter ved tredje innlegg. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake - og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. Med unntak for lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler telles ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Det føres ikke referat av de enkelte innlegg. De som har hatt ordet i en sak navngis i protokollen. 6. Dersom NIHF/NIF's lov eller denne forretningsorden ikke gir anvisning for hvilken forhandlingsprosedyre som skal følges i en sak, skal vanlig forhandlingsprosedyre følges. Tinget skal i siste instans avgjøre hva som er slik praksis.

18 _32.el b2y) FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 SAKSLISTE FREDAG Kretsledermøte Møte: GET-klubbene. Tema: Sanksjoner/praksis av administrative forføyninger. LØRDAG Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering Workshop: Medlemsverving/-registrering REGISTRERING AV DELTAKERE FORTSETTER, ref. SAK Vi viser til NIHFs lov 16, pkt. 3 hvor følgende står: For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Reisefordeling blir foretatt ved at klubber/kretser faktureres og tilgodehavende blir satt inn på klubbens/kretsens konto i etterkant av forbundstinget. Dersom det er endringer i representasjonen i forhold til den vedlagte deltakerliste ber vi om at nytt fullmaktsskjema undertegnet av leder sendes inn, slik at deltakerlisten kan rettes opp Lunsj. Listen over klubber med gjeld til Norges Ishockeyforbund (sak 2) blir også gjennomgått sammen med fullmaktsskjema Orientering om reglementsendringer. 0 SAK 2A ÅPNING President Gerhard Nilsen vil åpne tinget. SAK 2B KONSTITUERING Sak 2B-1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet. Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHF's lov 6 og Administrasjonsreglementets 9 følgende; FORSLAG TIL VEDTAK: (Klubbens navn) har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget 2015, og har heller ikke rett til å stille lag i sesongen 2015/2016. For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni. Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2015/

19 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 28-3 Sak 2B-2) Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter. FORSLAG TIL VEDTAK: De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det stemmeberettigede til stede. Sak 2B-3) Godkjenning av forretningsorden og saksliste. Sakslistens hovedpunkter inneholder en tentativ tidsdisponering. Dette for å gjøre jobben lettere for alle. FORSLAG TIL VEDTAK: Forretningsorden og den framlagte saksliste vedtas. Sak 2B-4) Valg av tingets funksjonærer. Forbundsstyret foreslår: Dirigenter: Rune Hauger og Pål Giørtz Referenter: Morthen Wikstrand, Inger Marie Fusdahl og Beate Kylstad Larsen Tellekorps: 4 representanter Redaksjonskomite: 2 representanter FORSLAG TIL VEDTAK: Tingets funksjonærer velges som foreslått. SAK 3A HILSNINGER OG INNLEGG SAK 3B HEDERSBEVISNINGER President Gerhard Nilsen vil på vegne av NIHF dele ut hedersbevisninger for sesongen 2013/2014 og 2014/2015. SAK 4 ÅRSBERETNINGER Årsberetningene for sesongene 2013/2014 og 2014/2015 gjennomgås. FORSLAG TIL VEDTAK: De framlagte beretninger vedtas som beretning for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2013/2014 og 2014/ Kaffe. -2-

20 FORBUNDSTINGET SAK 2B-3 0 SAK 5 ÅRSREGNSKAP Årsregnskapet for 2013 og 2014 gjennomgås av Visepresident Anne Danielsen Wood. FORSLAG TIL VEDTAK: Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsåret 2013 og SAK 6 FORSLAG Som sak 6 legges fram innkomne forslag til endringer i lov og reglement som kun kan endres av Forbundstinget. FORSLAG TIL VEDTAK: Endringer som er framlagt vedtas Middag SAK 7 Søndag STRATEGISK PLAN FOR NORSK ISHOCKEY President Gerhard Nilsen vil innlede. Arbeid med utviklingsplan for anlegg vil bli presentert av anleggsutvalgets leder, Elisabeth Faret. FORSLAG TIL VEDTAK: Strategisk plan for norsk ishockey vedtas Kaffe. SAK 8 BUDSJETT Forbundsstyrets forslag til budsjett for perioden til følger vedlagt. Forbundsstyrets forslag gjennomgås av styremedlem Anne Danielsen Wood. FORSLAG TIL VEDTAK: Det framlagte budsjett vedtas som budsjett for Norges Ishockeyforbund for perioden til Neste budsjett i tingperioden utarbeides i tråd med de linjer som ligger i forutgående budsjett, Strategisk plan for norsk ishockey og de faktiske forutsetninger som finnes til stede. Om nødvendig gis Forbundsstyret fullmakt til å endre aktivitetene i overensstemmelse med endringer i inntektene, slik at budsjettet balanserer. -3-

21 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 SAK 9 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for perioden ligger vedlagt. Forbundsstyrets forslag til Valgkomite: Leder: Harald Arntsen Stjernen Hockey GV Medlem: Gunnlaug Bordi Alseth Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem: Morten Lillehagen Storhamar IL Ishockey Elite NY Varamedlem: Tore Vikingstad Stavanger Ishockeyklubb NY I henhold til NIHFs lov 18, pkt. j.7 foreslår Forbundsstyret følgende: «Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet». I henhold til NIHF's lov 18, pkt. i foreslår Forbundsstyret følgende: "BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar." FORSLAG TIL VEDTAK: 1 President og visepresident velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 2. Styret med vara velges i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 3. Domsutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 4. Appellutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 5. Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 6. Veteranutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 7. Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret 8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 9. BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar AVSLUTNING Lunsj. -4-

22 \iect IQJ 5 Tale fra Vestfold idrettskrets: Velkommen til Vestfold! Jeg skal hilse dere fra administrasjonen og styret i idrettskretsen. Det er ikke ofte særforbundene legger sine ting til vårt fylke, og vi synes derfor det er hyggelig at Norges ishockeyforbund har valgt dette. I Vestfold er det 420 idrettslag, hvorav 69 er fleridrettslag og 120 er bedriftsidrettslag. Idrettslagene er fordelt i 11 særidretskretser og 12 regioner. Idrettskretsenes arbeidsoppgaver er å ivareta det fellesidrettslige, men også å arbeide for gode rammebetingelser for den organiserte idretten i eget fylke. Vi har tett dialog både med fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne. Dette har medført at fylkeskommunens anleggskonsulent er med i idrettskretsens anleggsutvalg og at fylkeskommunen er representert i Vestfold toppidrett. Vestfold toppidrett er et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen hvor fylkeskommunen har ansvaret for kulturprogrammet. Innhold og satsning har blitt noe endret med årene. I dag er utvalgets oppgave å ivareta de beste utøverne i alderen år i henhold til OLTs satsning på det de definerer som "morgendagens utøvere" og "kortreist kvalitet". Dvs. At unge utøvere, hvor det forventes en internasjonal karriere på seniornivå, skal gis muligheten til å kombinere utdanning og toppidrett i sitt nærmiljø gjennom regionale Toppidrettssentra og og kraftsentra. Hvor dette skal ligge i vår region vites foreløpig ikke, men Telemark, Vestfold og Buskerud idrettskretser er utfordret av OLT om å bli enige om hvor dette skal ligge. Dere er her for å gjennomgå tingperioden dere har lagt bak dere, og å legge føringer for tingperioden dere skal i gang med. Beretningen dere skal behandle senere i dag omtaler bred aktivitet, og det er en rød tråd i arbeidet som er gjort og det som er foreslått i strategiplanen for Idretten skal ivareta nye grupper, og gi bredere tilbud enn noen gang. Dette byr på mange utfordringer. For å imøtekomme dette trenger vi bl.a. Flere instruktører, trenere og ledere. Men - det viktigste for å gi tilbud til alle er flere anlegg, noe jeg vet dere er helt avhengig av. Jeg ser at det i forslaget til ny strategiplan er lagt opp til nye anlegg og at dette er sett i sammenheng med økt aktivitet. For at dere skal nå målene er det viktig at alle bruker den vedtatte strategiplanen regionalt og tilpasser denne til klubb og krets/regionsnivå. Da vil dere lykkes! Jeg ønsker dere lykke til med tingforhandlingene og med valget. Trude Halvorsen Vestfold idrettskrets

23 Vi?cl(fo Dirigent, styre, delegater Takk for invitasjonen til å få hilse tinget. Dette er ganske spesielt morsomt for meg. Det er mitt aller første representasjonsoppdrag etter å ha blitt valgt inn som idrettsstyremedlem under Idrettstinget i Trondheim forrige helg. Som ung idrettspolitikker er det en glede å få hilse tinget i en idrett som har stor appell til ungdom fylt med action, underholdning og lagspill. Tinget er idrettens høyeste organ og har som sin viktigste oppgave å ta vare på og utvikle idretten videre. Det er et stort ansvar for forsamlingen, men samtidig må det også være en av de største utfordringer som idrettsinteresserte mennesker kan være med på. Samfunnsutviklingen setter idretten under stadig flere utfordringer. Vi skal naturligvis bidra til å utvikle gode samfunn gjennom å være en positiv aktør i lokalmiljøet. Det vet jeg at idretten er, i og med at det er langt flere idrettslag enn postkontor i Norge. Samtidig settes idretten under press for å være noe annet enn det vi er. Husk på at vi alltid skal være en idrettsorganisasjon. Gjennom idrett kan samfunnet oppnå andre effekter, som folkehelse, integrering, inkludering eller som arena for demokratitrening. Men disse effektene kan ikke skje uten idrett, uten ishockey og uten alle de frivillige som gjør ishockey mulig. Jeg har lyst til å trekke fram tre ting i min hilsen til ishockeytinget: 1. Uten forkleinelse for de fantastiske resultatene som Norge har oppnådd i de tradisjonelt sterke vinteridrettene. Ingen kan ta fra våre kvinnelige langrennsløpere de OL- og VM-gull de har oppnådd. Likevel vil jeg hevde at prestasjonen det er jevnlig å spille kvartfinale i VM eller OL i ishockey er minst like stor. Det tror jeg ikke alle skjønner. 2. Ishockeyspillere trener. Det kreves trening for å bli god. Den treningskulturen som ishockey var med på å bringe inn i norsk idrett, er blitt en standard for hva som kreves. Den er forbilledlig! 3. Det tredje er at jeg håper ishockeytinget har fått med seg de prioriteringene Idrettstinget vedtok forrige uke. Det idrettspolitiske dokumentet er et langsiktig styringsverktøy også for Norges ishockeyforbund. Der legges det tydelige føringer når det gjelder satsing på ungdom. Der kreves det en etisk klar og tydelig idrettsbevegelse og vi skal sammen satse på en mer mangfoldig idrett og særlig på å styrke jenteandelen på alle nivåer. Ellers merker jeg meg at Norges ishockeyforbund tar sine egne planer på alvor. Det stilles strenge og tydelige krav til egen organisasjon om hvordan klubber driftes. Jeg har forstått at klubbene følges opp tett. Dette synes idrettsstyret er et godt grep for ishockeyforbundets del, et grep som vil bidra til å styrke hockeysportens omdømme i Norge ytterligere. Idrettsstyret ønsker Norges ishockeyforbund lykke til i sitt videre arbeid, og håper at vi ofte skal kunne være synlig tilstede hos dere og hos deres klubber i denne tingperioden. Jeg ønsker forsamlingen et godt ting. Lykke til!

24 Nr. Navn på Reglement 1 Klubblisensreglementet 2 Adm.regl. 5 nytt pkt. 6 Fra Forslag (hva endringen i praksis går ut på) Hva som ønskes oppnådd med endringen Administrasjonens anbefaling/innkomne uttalelser Hele regi. Klubblisensutv./ adm. Forankre ratingmodellen/det finansielle oppfølgingssystemet og generell revidering av reglementet, se vedlagt Reglement i sin helhet. Adm. NIHF kaller årlig inn samtlige dommere fra og med Forbundsdommeraspirant til og med Eliteseriedommere til dommersamling, her skal gjennomføres tester og oppdatering på regelverk. Utgifter fordeles likt pr. deltaker og faktureres den enkelte dommers klubb. Dersom dommere kalles inn til andre nasjonereller IIHF s samlinger, faktureres den enkelte dommers klubb. Føre til bedre oversikt over klubbenes økonomi, mer forutsigbarhet for klubbene og innarbeidelse av nye viktige punkter for å følge opp klubbenes økonomi. Presisering av nåværende praksis. Vedtatt val Anbefales - behandling i FS møte 20. mai. 3 Adm.regl. 6 Lagavg. 4 Adm.regl. 8 Adm.geb. Overg. 5 Disiplinærregi. Adm. Pga nytt kampadministrasjonssystem vil lagpåmeldinger nå betales online. Dette medfører en kostnad på kr. 2,09 + 2, 4 % av summen som vil medføre en øking av lagavgiftene. Adm. ITC gebyr økes fra hhv og til , gjeldende fra sesongen 2016/17. Det innføres adm.gebyr, kr for videreutlån av spillere på ITC inn i Norge, gjøres gjeldende fra sesongen 2016/17. 2 Adm. Legge inn at vedtak inn under 2, dvs. saker som er innberettet fra ora g ledd kan ankes til Appellutvalget. Enklere og mer oversiktlig system. Vedtatt Gebyret har stått stille i mange år, justeres for å ta høyde for KPI og valutakurs. Vi har sett en utvikling av videreutlån mellom norske klubber som kommer inn på ITC med limited transfer, administrasjonen av slike utlån medfører innhenting av godkjennelse fra utenlandsk forbund/klubb og IIHF på samme måte som ved et reelt ITC. Tydeliggjøre at saker som ikke omhandler matchstraffer gitt av dommer kan ankes. Vedtatt Vedtatt 6 Kampregi. 5,3-2 IHK Stavanger Avdeling U14A gjøres om til landsomfattende serie, dvs. at U14 innlemmes i teksten som da blir U14, U15 og U16 er landsomfattende serier. 7 Kampregi 3-4 Adm. Setningen: Breddedelen kan også sendes pr brevpost tas bort 8 Kampregl 4-2,2 Adm. Stryke setningen (gjelder fra ses 14/15) i linje 3 Vil primært at også U14A blir Iandsomfattende serie. Sekundært ønskes at Sør-Norge pga beliggenhet innlemmes i Østlandserien på U 14. Ingen «nabo-land» for kvalitetsriktige kamper før U15 slik det er nå. Ikke vedtatt Alt foregår pr mail i dag.. Vedtatt Tekstendring slik at endringer gjort foran ses 14/15 blir gjeldende. Ingen realitetsendringer, kun tekst Vedtatt

25 9 Kampregl 6-3,3 Adm Tekstendring slik at pktlisten stemmer, bytt ut 3-tallet med 4-tall 10 Reglement Disu / FBU 7 Adm Legge til henvisning til spilleregel 110 automatisk en kamp karantene ved matchstraff Kun tekstendring. Vedtatt Tydeliggjøre regelverket Vedtatt 11 Kampregl Kap Adm Fjerne regelhenvisning 405 Spillereglene er endret og denne regelen eksisterer ikke Vedtatt 12 Kampregl Kap 7, 7-1 Storhamar Yngres 13 Kamprregl. Kap 2-5 Storhamar Yngres DEL 1: Ønsker å fjerne fristen i reglementet som sier at søknader om å arrangere turneringer sendes NIHF etter 1 juli for kommende sesong, og senest 4 uker før turneringsstart. DEL 2: Ingen turneringer blir godkjent før serieoppsettet er klart ønskes endret slik at søknader godkjennes fortløpende slik at klubbene kan planlegge aktivitet og innbydelser. Klubbene er ansvarlig for å sette opp dommere i klubbens hjemmekamper i klassene U 11 og yngre... DEL 1: Fristene oppleves som urimelig særlig når NIHF definerer treningskamper med mer enn to lag involvert som turneringer, og som det dermed må søkes om tillatelse for gjennomføring av. Ettersom NIHF likevel ofte gir dispensasjon kan datoer og frister fjernes fra regelverket. DEL 2: Forslagsstiller mener det er riktig at seriespillet sikres, men dette kan løses ved at man legger inn dette i reglementet slik at godkjennelse kan gis tidligere. På plikter arrangør å ivareta dette, og man kan få sin godkjennelse slik at invitasjoner og planarbeid kan gjøres på et tidlig stadium. Tidligere har klubbene også satt opp dommere i U12 og U13, men forslagsstiller mener kretsene må håndtere nivået U12 og U13 også. Det vises til en del uheldige episoder i disse årsklassene, hvor unge klubbdommere har vanskeligheter med å lede dette. De mener videre at spillere/lag tilpasser sitt spill etter dømmingen. Ikke vedtatt. Pr 1. juli skal rundedatoer for alle årsklasser være klart og turneringen kan derfor godkjennes/avslås med bakgrunn i fastlagte rundedatoer. Ikke vedtatt

26 Norges Ishockeyforbund Budsjett 2015 Sak s 10 -Administrasjon 2009 Res. budsjett 2010 Res. budsjett 2011 Res. budsjett 2012 Res. budsjett 2013 Res. budsjett 2014 Res. budsjett 2014 Res. Regnskap 2015 Inntekt Kostnad Resultat SUM 10 - Administrasjon Sport Avd 20 Landslagene: A-landslaget Kvinnelandslaget U 18-kvinnelandslaget U20-landslaget U18-landslaget U16-landslaget Kjelkehockey Av20 Dommere Avd 20 Rekruttering mm Avd 20 Administrasjon sport Dommer SUM 25 - Dommer Isbjørn SUM 30 - Isbjø.m Arrangement SUM 40 - Arrangement Marked og kommunikasjon SUM 50 - Marked og kommunikasjon Kretser og klubber SUM 60 - Kretser og klubber Anlegg SUM 70 - Anlego Inntekter og tilskudd SUM 80 - Inntekter og tilskudd Forbundsstyret SUM 90 - Forbundsstyret TOTALT

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning side 2 Styret og utvalg side 6 Sesongen som gikk side 10 Utmerkelser side 23 Økonomi side 35 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

GolftinGet 2013. Kristiansand 23.-24. november

GolftinGet 2013. Kristiansand 23.-24. november GolftinGet 2013 Kristiansand 23.-24. november 1 Innholdsfortegnelse Hilsen fra Ordføreren i Kristiansand...2 Program....3 Sak 1 Godkjenne de frammøtte representantene...4 Sak 2 Godkjenne innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Innkomne forslag... side 5 1: NBBFs Lov Revidering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter...side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter...side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer