PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2015 SANDEFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD"

Transkript

1 PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2015 SANDEFJORD

2 SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter og gjeldsliste for tingets representanter fra klubber og kretser ble registrert og gjennomgått. NIHFs lov 16, pkt. 3: For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Klubber/kretser vil bli fakturert for reisefordeling i etterkant. SAK 2A ÅPNING President Gerhard Nilsen satte tinget, ingen innvendinger til innkalling eller tingets lovlighet for øvrig. Tinget ble satt. Presidenten hilste gjestene. Presidenten hilste deretter tinget med en hilsningstale. SAK 2B KONSTITUERING 1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet. (vedlegg 1) MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHFs lov 6 og Administrasjonsreglementets 9 å fatte følgende: VEDTAK: Klubben har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni. Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2) Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter (vedlegg 2). MØTEBEHANDLING Følgende hadde ordet: Ingen 1

3 VEDTAK: De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det 77 stemmeberettigede til stede lørdag og 79 stemmeberettigede tilstede på søndag. 3) Godkjenning av forretningsorden og saksliste MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: Den foreslåtte forretningsorden (vedlegg 3) og sakslisten (vedlegg 4) ble enstemmig vedtatt. 4) Valg av tingets funksjonærer. Forbundsstyret foreslår: Dirigenter: Rune Hauger og Pål Giørtz Referenter: Morthen Wikstrand og Inger Marie Fusdahl. Beate Kylstad Larsen fra NIHFs administrajon Tellekorps: Peder Farmen, Ann- Mari Ellefsen, Atle Johansen og Catherine Ranke. Redaksjonskomite: Patrick Maloney, Elisabeth Faret, Jon Haukeland og Richard Fuglesang. MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Tingets funksjonærer enstemmig valgt. SAK 3A HILSEN FRA VESTFOLD IDRETTSKRETS + NIF Vestfold Idrettskrets hilste tinget ved Trude Halvorsen (vedlegg 5). NIF hilste tinget ved Guri Ramtoft (vedlegg 6). ORIENTERINGSSAKER Reglementsendringer ved Generalsekretær Ottar Eide (vedlegg 7). 2

4 SAK 3B HEDERSBEVISNINGER President Gerhard Nilsen delte ut hedersbevisninger for sesongen 2013/2014 og 2014/2015. Gullpuck ble tildelt: Mathis Olimb Madelene Haug Hansen Forbundsstyret tildelte NIHFs Isbjørn til: Morten Haglund Kent Nyholt Jørn Vidar Amundsen Ernst Falch For fortjenestefull innsats for norsk ishockey. Diplomer til vinnere av de forskjellige mesterskap ble delt ut av President Gerhard Nilsen. SAK 4 ÅRSBERETNINGER Årsberetningene for sesongene 2013/2014 og 2014/2015 ble gjennomgått. MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: 92 Kåre Østensen 94 Ottar Eide 92 Kåre Østensen 92 Kåre Østensen VEDTAK: De framlagte beretninger vedtas, som beretning for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2013/2014 og 2014/2015. SAK 5 REGNSKAP Årsregnskapet for perioden til og til ble gjennomgått av Visepresident Anne Danielsen Wood (vedlegg 8). Beretning fra revisor og kontrollkomiteen ble lest opp av Terje Sletbakk fra kontrollkomiteen for hver periode. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: 1 Gerhard Nilsen 2 Anne Danielsen Wood ~

5 VEDTAK: Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsåret 2013 og SAK 6 FORSLAG Forslag til endringer i lov og reglement som kun kan endres av Forbundstinget. NIHFs Protest- og appellreglement. FORSLAG NR. 1 FRA FORBUNDSSTYRET. 11, avsnitt 1. NIHF. Ny 3 setning: I tilfelle avgjørelse av en disiplinær sak vedrørende karantene for et antall kamper som kan appelleres må appellen være poststemplet eller innlevert jfr. nærværende reglement 10, senest dagen etter at avgjørelsen er mottatt. For å slippe at det blir spekulasjoner om innlevering av appeller i taktisk henseende MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Enstemmig vedtatt NIHFs LOV FORSLAG NR. 2 FRA FORBUNDSSTYRET. NIHFs lov, 30. Adm. Pkt. 3 siste setning utgår og pkt. 4, første setning utgår. Når det gjelder dømming etter 50 år for hoveddommer og linjedommer reguleres dette i IIHFs regelverk. Dommere fylte 50 skal ha mulighet til å dømme i Eliteserien. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 4

6 ENDRINGER I NIHFS LOV ETTER PÅLEGG FRA NIF FORSLAG NR. 3 FRA FORBUNDSSTYRET. I 9 slettes punkt (7). «(7) Arbeidstaker i et allianseidrettslag eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i idrettslag organisert av samme allianseidrettslag. Arbeidstaker i et idrettslag er ikke valgbar til verv i idrettslaget Tillitsvalgte som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Forbundsstyret kan gi dispensasjon.» I 10 slettes punkt (5). «(5) En person som har en avtale med et allianseidrettslag eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv innen allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av allianseidrettslaget eller idrettslag organisert av allianseidrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. Tilsvarende begrensning gjelder mht. valgbarhet til verv i et idrettslag for person og for styremedlemmer, ansatte i eller aksjonærer ved vesentlige innflytelse i en juridisk person med slik økonomiske interesse i driften av idrettslaget.» I 16 redigeres punkt (4) og (5) slik: (4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/revisorens/ansattes/orgonisasjons arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor (5) Videre møter uten stemme- eller forslagsrett, men med talerett i de saker som ligger innenfor ansattes/organisasjons arbeidsområde: a) Norges Idrettsforbunds representanter. b) Forbundets ansatte. c) En representant for ESF (Eliteserieforeningen), en representant fra NISO (Norges ldrettsutøveres Sentralorganisasjon), en representant for NIHDK (Norges Ishockeydommerklubb) og en representant for NIT (Norges Ishockeys Toppdommerforening) (6) Tinget kan beslutte at personer uten stemme- eller talerett skal forlate tinget. Tinget kan likeledes bestemme at personer uten talerett skal få delta. 5

7 18 punkt (3) redigeres slik: (3) Appellutvalg, samt domsutvalg skal være slik sammensatt at saker skal kunne behandles av habile medlemmer. For å sikre dette må de valgte komme fra flere idrettslag. 27, punkt (3) redigeres slik: (3) Et organisasjonsledd som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor NIHF, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettslag taper sine rettigheter til å stille lag i NIHFs serier og til å møte på forbundstinget 2 uker fra den dagen det er varslet av forbundsstyret. Varselet skal gis i rekommandert sending eller på annen betryggende måte og det skal stå at manglende innbetaling innen fristens utløp vil kunne medføre tap av disse rettigheter. Blir forholdet ordnet etter fristens utløp, bestemmer forbundsstyret om idrettslaget skal få tilbake sine rettigheter. 29 redigeres slik: medlem. Ved innmeldelse oppgis alder og adresse, og om søker før har vært medlem av et annet {2) Ingen kan tas opp som medlem i et idrettslag uten at forpliktelser til annet idrettslag er i orden. (3) (14) En utøver må være medlem av det idrettslag utøveren spiller for/representerer. En utøver er spilleberettiget når utøveren har oppfylt forpliktelsene til sitt idrettslag, har fått godkjent overgang og har sin lisens i orden. Tilsvarende gjelder for dommere. (2:-5) Alle utøvere må ha NIHFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper approbert av NIHF eller dets ishockeykretser, samt for å delta i utenlandske turneringer approbert av NIHF eller dets ishockeykretser. Samtlige spillere og dommere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften. Spillere over 70 år er unntatt fra kravet om å løse lisens og omfattes ikke av forsikringsordningen. (36) En utøver kan ikke delta i privatkamper for eller trening i annet idrettslag uten tillatelse fra idrettslaget utøveren er spilleberettiget for. (47-) Det er ikke tillatt å inngå spillerkontrakt for utøvere under 16 år. Spillerkontrakt for utøvere under 18 år må ha underskrift av utøveren og de foresatte. MØTEBHANDLING: Følgende hadde ordet: 1 Gerhard Nilsen VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 6

8 SAK 7 STRATEGISK PLAN FOR NORSK ISHOCKEY Generalsekretær Ottar Eide går gjennom strategiplan og innleder til debatt. Arbeidet med utviklingsplan for anlegg ble presentert av anleggsutvalgets leder, Elisabeth Faret. Møtebehandling: Følgende hadde ordet: 92 Kåre Østensen 1 Gerhard Nilsen 30 Patrick Maloney 53 Tore Haugom 94 Ottar Eide 94 Ottar Eide 76 Karin Beate Brunvold Vedtak: Strategisk plan for norsk Ishockey ble vedtatt for med følgende tilleggstekst under visjon og in nsatsom råder. Visjon: «Ishockeyglede for hele Norge» som beskriver retning og den langsiktige ambisjonen for Norsk Ishockey. Visjonen er dekkende for arbeidet med en sterkere geografisk spredning av sporten til de steder av landet der det ennå ikke finnes ishaller, men også å styrke sporten i klubber og områder hvor vi i dag allerede er etablert. Visjonen er også ment å være dekkende for å skape økt interesse for sporten og sportens synlighet. Målet er at alle i Norge, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt ishockeytilbud i sitt nærmiljø. Ishockey har et stort potensial for mange aktivitetsgrupper. Vi mener at potensialet for vekst er stort innen jentehockey, for voksne mosjonister, nye befolkningsgrupper og funksjonshemmede. Videre mener vi at en bredere og mer inkluderende rekruttering til sporten vil tilføre organisasjonen en annen og ny type utøvere med annen bakgrunn enn den ishockey tradisjonelt har hentet sine utøvere fra. Innsatsområder: Den viktigste oppgaven for alle ledd i organisasjonen er et kontinuerlig arbeid med å styrke ishockey i Norge gjennom bredere og bedre tilbud, mer rettferdighet, mer langsiktighet og bedre kommunikasjon. Dette er helt avgjørende for å styrke sportens omdømme. Det vil ofte medføre vanskelige avveininger mellom kortsiktige og langsiktige mål samt interessekonflikt mellom egen enhet og en annen organisasjonsenhet. Alle beslutningstakere må ta et helhetlig ansvar og vite at en uklok håndtering i egen enhet, vil kunne skade omdømmet til hele organisasjonen i lang tid. Ambisjonen vår er betydelig økning i sportslig bredde og resultatforbedring innenfor prestasjonsdelen. En viktig forutsetning for å nå våre målsettinger er at det blir bygget flere ishaller. Videre må alle ledd i Norsk Ishockey tilpasse ambisjoner i forhold til organisasjon, marked, økonomi og anlegg. SAK 8 BUDSJETT Forbundsstyrets forslag til budsjett for perioden til ble gjennomgått av Visepresident Anne Danielsen Wood. (Vedlegg 8). 7

9 MØTEBEHANDLING: Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: Det framlagte budsjett vedtas som budsjett for Norges Ishockeyforbund for perioden til Neste budsjett i tingperioden utarbeides i tråd med de linjer som ligger i forutgående budsjett, Strategisk plan for norsk ishockey og de faktiske forutsetninger som finnes til stede. Om nødvendig gis Forbundsstyret fullmakt til å endre aktivitetene i overensstemmelse med endringer i inntektene, slik at budsjettet balanserer. Enstemmig vedtatt. SAK 9 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for perioden var vedlagt sakslisten. Forbundsstyrets forslag til Valgkomite: Leder: Harald Arntsen Stjernen Hockey GV Medlem: Gunnlaug Bordi Alseth Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem: Morten Lillehagen Storhamar IL Ishockey Elite NY Varamedlem: Tore Vikingstad Stavanger Ishockeyklubb NY I henhold til NIHFs lov 18, pkt. j.7 foreslo Forbundsstyret følgende: «Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet». I henhold til NIHF's lov 18, pkt. i foreslo Forbundsstyret følgende: "BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar." MØTEBEHANDLING Følgende hadde ordet: Ingen VEDTAK: 1. President og visepresident ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 2. Styret med vara ble valgt i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 3. Domsutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 4. Appellutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 5. Kontrollkomite ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 6. Veteranutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen 7. Valgkomite ble valgt i henhold til innstilling fra Forbundsstyret 8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 9. BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen ble tilsatt som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar 8

10 Valg i henhold til NIHFs lov 18. STYRET Navn Klubb President Gerhard Nilsen Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb, Bredde GV Visepresident, økonomi Anne Danielsen Wood Frisk Asker, IF - Ishockey GV Styremedlem Bjørn Mathisrud Furuset Ishockey IF GV Styremedlem Harald Martin Enevoldsen Narvik Hockey Ny Styremedlem Elisabeth Faret Viking Hockey GV Styremedlem Henning Evensen Lillehammer Ishockeyklubb Ny Styremedlem, ansattes repr. Grethe-Elisabeth Fjeldstad Valgt av de ansatte GV Varamedlem Nina Margrethe Bakke Johannessen Holmen Hockey GV Varamedlem Jan Petter Selvik Vålerenga Ishockey Elite Ny Varamedlem, ansattes repr. Audun Moum Larssen Valgt av de ansatte GV DOMSUTVALG Navn Klubb Leder Kim-Alexander Hofgaard Jørstad Holmen Hockey GV Nestleder Karianne Tilseth Berg Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem Lars Hammerseng Lillehammer Ishockeyklubb GV Medlem Anette Paulsen Morken Storhamar IL Ishockey yngres GV Medlem Knut Andreas Fjeldsgaard Bergen Ishockeyklubb GV Varamedlem Elisabeth Gabrielsen IHK Sparta Sarpsborg GV Varamedlem Hallvard Løken IL Sparta Ishockey Elite GV APPELLUTVALG Navn Klubb Leder Patrick J Maloney Forus/Sandnes IHK GV Nestleder Gunnar Dahl-Johansen Stjernen Hockey GV Medlem Tor Fosser Forward SPK - Ishockey GV Medlem Kirsten Haune Frisk Asker, IF - Ishockey GV Medlem Cecilie Kongelf Bergen Ishockeyklubb GV Varamedlem Emil Tømmerdal Nordby Storhamar IL Ishockey Elite Ny Varamedlem Marit Hexeberg IL Sparta Ishockey Elite GV KONTROLLKOMITE Navn Klubb Leder Terje Sletbak Lørenskog Ishockeyklubb AIL GV Medlem Ole Gerhard Haug Frisk Asker, IF - Ishockey GV Medlem Mette Løkken Lørenskog Ishockeyklubb AIL GV Varamedlem Jan Georg Lund Stjernen Hockey GV Varamedlem Eli Kari Hillestad Gjøvik Hockey GV VETERANUTVALG (NORA) Navn Klubb Leder Kåre Østensen Drammen Ishockeyklubb GV Medlem Ann-Karin Ingvaldsen Jutul IL - Ishockey Ny 9

11 AVSLUTNING AV FORBUNDSTINGET President Gerhard Nilsen hevet tinget og avsluttet med å takke de avtroppende tillitsvalgte for deres innsats. Videre takket han referentene og dirigentene for jobben og overrakte blomster. Sandefjord, 14. juni g ~ Marie Fusdahl ~M ~ M rthen Wikstrand ^ y sta bars - n

12 Gjeldsliste klubber Vedlegg 1 Kunde Kundenavn Over Åpne nr. 90 poster Jordal Ishockeyklubb Gamle Oslo Ishockeyklubb Prinsdal lshockeyklubb Wing Allianseidrettslag Ishockey Astor Ishockeyklubb Fana Ishockeyklubb Brundalen Ishockeyklubb

13 FORBUNDSTINGET 2015 Vedlegg 2 Deltakerlisten til Norges Ishockeyforbunds forbundsting 13. og 14 juni 2015 Sak 2B-2 Nr. Tittel/Klubb/Krets Etternavn Fornavn REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT FORBUNDSSTYRET 1. President Nilsen Gerhard 2. Visepresident, økonomi Wood Anne Danielsen 3. Styremedlem Faret Elisabeth 4. Styremedlem Breivik Kåre 5. Varamedlem Johannessen Nina Margrethe Bakke 6. Styremedlem, ansattes representant Fjeldstad Grethe-Elisabeth Se administrasjonen REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT KRETSER 7. Akershus Torgersen Lise Kvil 8. Akershus Sletbak Terje Se Kontrollutvalget 9. Akershus Smefjell Georg 10. Buskerud, Telemark, Vestfold Holm Finn 11. Hedmark og Oppland Saxrud Morten 12. Hedmark og Oppland Saxrud Nora 13. Hordaland Berntsen Ørjan 14. Oslo Næsgård Terje 15. Oslo Fusdahl Inger Marie 16. Region Nord-Norge Enevoldsen Karen 17. Region Nord-Norge Ternlind Jonny 18. Rogaland Farmen Peder E. 19. Rogaland Olsen Tone 20. Rogaland Berland Bjørn 21. Sør-Trøndelag Refseth Espen 22. Sør-Trøndelag Meisler Anniken 23. Sør-Trøndelag Indergaard Tore 24. Østfold Karlstad-Solberg Jenny 25. Østfold Sørlie Ole Henrik

14 REPRESENTANTER - STEMME, TALE OG FORSLAGSRETT KLUBBER 26. Bergen Ishockeyklubb Wågsæther Sven-Arild 27. Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Danielsen Thorbjørn 28. Comet Halden, IHK Bergh Hilde 29. Comet Halden, IHK Johansen Atle 30. Forus/Sandnes Ishockey Klubb Maloney Patrick Se Appellutvalget 31. Frisk Asker Hockey, IF Haug Ole Gerhard Se Kontrollutvaget 32. Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Simonsen Tor-Sigurd 33. Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Granholm Torill 35. Gruner Ishockey IL Aaram Margaret 37. Hasle-Løren IL - Ishockey Fusdahl Aslak 38. Haugesund Ishockeyklubb Labori Lars-Erik 39. Haugesund Ishockeyklubb Dahlqvist Anna-Karin 40. Haugesund Ishockeyklubb Haaland Henning 41. Holmen Hockey Ellefsen Ann-Mari 42. Holmen Hockey Fuglesang Richard 43. Jar IL - Ishockey Olsen Toivo 44. Jutul, IL - Ishockey Helgesen Eirik Rake 45. Jutul, IL - Ishockey Bjørndal Tore 46. Kirkenes Puckers Bergersen Claus 47. Kongsvinger IL Knights Elite Fleischer Elin B 48. Kristiansand Ishockeyklubb Eidsvig Age 49. Kristiansand Ishockeyklubb Nodelang Tor-Anders 50. Kristiansand Ishockeyklubb Berg Elin Maria 51. Kråkene, IL - Ishockey Knutsen Geir Ove 52. Lillehammer Ishockeyklubb Møller Ketil 53. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Haugum Tore 54. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Persson Elin M. 55. Lørenskog Ishockeyklubb AIL Haugum Leif Helge 56. Lørenskog Ishockeyklubb Elite Johnsen Stig Atle 57. IL Manglerud Star Ishockey Elite Nilsen Katrine 58. Narvik Ishockeyklubb Karlsen Robert Kosmo 59. Narvik Ishockeyklubb Harr Jon 60. Narvik Ishockeyklubb Reite Elin

15 61. Nes Ishockeyklubb Wikstrand Morthen 62. Nes Ishockeyklubb Dahlstrøm Marianne 63. Ringerike Ishockeyklubb Nerby Tor F 64. Ringerike Ishockeyklubb Horvei Anita 65. Rosenborg Ishockeyklubb Gagnås Ståle 69. Skien Ishockeyklubb AIL Andersen Per Ivar 70. Stavanger, IHK Meinich-Bache Siv Tove 71. Stavanger Ishockeyklubb Bøe Kjetil 72. Stjernen Hockey Hansen Anders Gøsta Disp. søknad er innvilget 73. Stjernen Hockey Olsen Christer Disp. søknad er innvilget 74. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Ruud Robert 75. Storhamar IL Ishockey Elite Danielsen Bjørn 76. Storhamar IL Ishockey Yngres Brunvold Karin Beate 77. Storhamar IL Ishockey Yngres Forfang Klas 78. Storhamar IL Ishockey Yngres Blakseth Oddmunn Thore 79. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde Ranke Catherine 80. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde Kleppan Ruben 81. Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Elite Young Christopher 82. Vålerenga Ishockey Fausa Bjørn 83. Vålerenga Ishockey Christensen Ingunn 84. Vålerenga Ishockey Wikstøl Øivind TALE- OG FORSLAGSRETT 86.. Arrangementsutsvalget Amundsen Jørn Vidar Appellutsvalget Maloney Patrick Se Forus/Sandnes 87. Disiplinærutv. - Fornyet behandlingsutvalg Hougen Johan Peter Kontrollkomiteen Sletbak Terje Se Akershus Ishockeykrets Kontrollkomiteen Haug Ole Gerhard Se Frisk Asker Ishockey, IF 88. Kontrollkomiteen Løkken Mette 89. Valgkomiteen Arntsen Harald 90. Valgkomiteen Alseth Gunnlaug Astrid Bordi 91. Valgkomiteen Lillehagen Morten 92. Veteranutvalget Østensen Kåre TALERETT 93. Norges Idrettsforbund Ramtoft Guri

16 Se ansattes representant Ottar Petter Kristoffer Bjørg Jon Grethe E. Geir Thomas Eivind Beate K. Roy Stian Ole-Jacob Rune Giørtz Kent Morten Ernst Henning Trude Kristine Jan Erik Øystein Laura Vidar Joakim Jon Harald Martin Helge Roar Kathrine Bret Tim Dagfinn Alf Petter Linda Eide Salsten Holm Sandbæk Haukeland Fjeldstad Olsen Juul-Pedersen Larsen Hansen Libæk Hauger Pål Nyholt Haglund Falch Evensen Halvorsen Andreassen Sæter Tronrud Rollins Are-Ekstrøm Svarstad Kilian Enevoldsen Haugen Nerem Stewart Ryder Reinertsen Green Kristiansen TALERETT 94. Forbundskontoret 95. Forbundskontoret 96. Forbundskontoret 97. Forbundskontoret 98. Forbundskontoret Forbundskontoret 100. Forbundskontoret 101. Forbundskontoret 102. Forbundskontoret 103. Norges Ishockeys GJESTER 104. Æresmedlem Gen.sekr. Sportssjef Org.sjef Adm.konsulent Seniorrådgiver Konsulent serier Konsulent dommere Controller Marked Toppdommerforening Vestfold Idrettskrets OBSERVATØRER 112. Comet Halden Elite, Ishockeyklubben 113. Kongsvinger IL Knights Elite 114. Lillehammer Ishockeyklubb 115. Stavanger, IHK 116. Stavanger, IHK 117. Norges Ishockeys toppdommerforening 118. Norges Ishockeys toppdommerforening 119. Region Nord-Norge 120. Skien Ishockeyklubb AIL 122. Tønsberg og Omegn IHK Bredde 123. Tønsberg og Omegn IHK Elite 124. Tønsberg og Omegn IHK Elite 125. Norsk Topphockey AS 126. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 127. Kristiansand Ishockeyklubb

17 d~~llsy 3 3 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 FORRETNINGSORDEN 1 Tinget ledes av de to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokoll føres av to valgte referenter som bistås av NIHF's administrasjon. 2. Med unntak for innledningsforedraget i angjeldende sak, settes taletiden til 5 minutter ved første innlegg, og 3 minutter ved andre innlegg og 2 minutter ved tredje innlegg. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake - og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. Med unntak for lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler telles ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Det føres ikke referat av de enkelte innlegg. De som har hatt ordet i en sak navngis i protokollen. 6. Dersom NIHF/NIF's lov eller denne forretningsorden ikke gir anvisning for hvilken forhandlingsprosedyre som skal følges i en sak, skal vanlig forhandlingsprosedyre følges. Tinget skal i siste instans avgjøre hva som er slik praksis.

18 _32.el b2y) FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 SAKSLISTE FREDAG Kretsledermøte Møte: GET-klubbene. Tema: Sanksjoner/praksis av administrative forføyninger. LØRDAG Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering Workshop: Medlemsverving/-registrering REGISTRERING AV DELTAKERE FORTSETTER, ref. SAK Vi viser til NIHFs lov 16, pkt. 3 hvor følgende står: For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Reisefordeling blir foretatt ved at klubber/kretser faktureres og tilgodehavende blir satt inn på klubbens/kretsens konto i etterkant av forbundstinget. Dersom det er endringer i representasjonen i forhold til den vedlagte deltakerliste ber vi om at nytt fullmaktsskjema undertegnet av leder sendes inn, slik at deltakerlisten kan rettes opp Lunsj. Listen over klubber med gjeld til Norges Ishockeyforbund (sak 2) blir også gjennomgått sammen med fullmaktsskjema Orientering om reglementsendringer. 0 SAK 2A ÅPNING President Gerhard Nilsen vil åpne tinget. SAK 2B KONSTITUERING Sak 2B-1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet. Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHF's lov 6 og Administrasjonsreglementets 9 følgende; FORSLAG TIL VEDTAK: (Klubbens navn) har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget 2015, og har heller ikke rett til å stille lag i sesongen 2015/2016. For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni. Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2015/

19 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 28-3 Sak 2B-2) Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter. FORSLAG TIL VEDTAK: De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det stemmeberettigede til stede. Sak 2B-3) Godkjenning av forretningsorden og saksliste. Sakslistens hovedpunkter inneholder en tentativ tidsdisponering. Dette for å gjøre jobben lettere for alle. FORSLAG TIL VEDTAK: Forretningsorden og den framlagte saksliste vedtas. Sak 2B-4) Valg av tingets funksjonærer. Forbundsstyret foreslår: Dirigenter: Rune Hauger og Pål Giørtz Referenter: Morthen Wikstrand, Inger Marie Fusdahl og Beate Kylstad Larsen Tellekorps: 4 representanter Redaksjonskomite: 2 representanter FORSLAG TIL VEDTAK: Tingets funksjonærer velges som foreslått. SAK 3A HILSNINGER OG INNLEGG SAK 3B HEDERSBEVISNINGER President Gerhard Nilsen vil på vegne av NIHF dele ut hedersbevisninger for sesongen 2013/2014 og 2014/2015. SAK 4 ÅRSBERETNINGER Årsberetningene for sesongene 2013/2014 og 2014/2015 gjennomgås. FORSLAG TIL VEDTAK: De framlagte beretninger vedtas som beretning for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2013/2014 og 2014/ Kaffe. -2-

20 FORBUNDSTINGET SAK 2B-3 0 SAK 5 ÅRSREGNSKAP Årsregnskapet for 2013 og 2014 gjennomgås av Visepresident Anne Danielsen Wood. FORSLAG TIL VEDTAK: Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsåret 2013 og SAK 6 FORSLAG Som sak 6 legges fram innkomne forslag til endringer i lov og reglement som kun kan endres av Forbundstinget. FORSLAG TIL VEDTAK: Endringer som er framlagt vedtas Middag SAK 7 Søndag STRATEGISK PLAN FOR NORSK ISHOCKEY President Gerhard Nilsen vil innlede. Arbeid med utviklingsplan for anlegg vil bli presentert av anleggsutvalgets leder, Elisabeth Faret. FORSLAG TIL VEDTAK: Strategisk plan for norsk ishockey vedtas Kaffe. SAK 8 BUDSJETT Forbundsstyrets forslag til budsjett for perioden til følger vedlagt. Forbundsstyrets forslag gjennomgås av styremedlem Anne Danielsen Wood. FORSLAG TIL VEDTAK: Det framlagte budsjett vedtas som budsjett for Norges Ishockeyforbund for perioden til Neste budsjett i tingperioden utarbeides i tråd med de linjer som ligger i forutgående budsjett, Strategisk plan for norsk ishockey og de faktiske forutsetninger som finnes til stede. Om nødvendig gis Forbundsstyret fullmakt til å endre aktivitetene i overensstemmelse med endringer i inntektene, slik at budsjettet balanserer. -3-

21 FORBUNDSTINGET 2015 SAK 2B-3 SAK 9 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for perioden ligger vedlagt. Forbundsstyrets forslag til Valgkomite: Leder: Harald Arntsen Stjernen Hockey GV Medlem: Gunnlaug Bordi Alseth Rosenborg Ishockeyklubb GV Medlem: Morten Lillehagen Storhamar IL Ishockey Elite NY Varamedlem: Tore Vikingstad Stavanger Ishockeyklubb NY I henhold til NIHFs lov 18, pkt. j.7 foreslår Forbundsstyret følgende: «Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet». I henhold til NIHF's lov 18, pkt. i foreslår Forbundsstyret følgende: "BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar." FORSLAG TIL VEDTAK: 1 President og visepresident velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 2. Styret med vara velges i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 3. Domsutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 4. Appellutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 5. Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 6. Veteranutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 7. Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret 8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 9. BDO Noraudit v/statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar AVSLUTNING Lunsj. -4-

22 \iect IQJ 5 Tale fra Vestfold idrettskrets: Velkommen til Vestfold! Jeg skal hilse dere fra administrasjonen og styret i idrettskretsen. Det er ikke ofte særforbundene legger sine ting til vårt fylke, og vi synes derfor det er hyggelig at Norges ishockeyforbund har valgt dette. I Vestfold er det 420 idrettslag, hvorav 69 er fleridrettslag og 120 er bedriftsidrettslag. Idrettslagene er fordelt i 11 særidretskretser og 12 regioner. Idrettskretsenes arbeidsoppgaver er å ivareta det fellesidrettslige, men også å arbeide for gode rammebetingelser for den organiserte idretten i eget fylke. Vi har tett dialog både med fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne. Dette har medført at fylkeskommunens anleggskonsulent er med i idrettskretsens anleggsutvalg og at fylkeskommunen er representert i Vestfold toppidrett. Vestfold toppidrett er et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen hvor fylkeskommunen har ansvaret for kulturprogrammet. Innhold og satsning har blitt noe endret med årene. I dag er utvalgets oppgave å ivareta de beste utøverne i alderen år i henhold til OLTs satsning på det de definerer som "morgendagens utøvere" og "kortreist kvalitet". Dvs. At unge utøvere, hvor det forventes en internasjonal karriere på seniornivå, skal gis muligheten til å kombinere utdanning og toppidrett i sitt nærmiljø gjennom regionale Toppidrettssentra og og kraftsentra. Hvor dette skal ligge i vår region vites foreløpig ikke, men Telemark, Vestfold og Buskerud idrettskretser er utfordret av OLT om å bli enige om hvor dette skal ligge. Dere er her for å gjennomgå tingperioden dere har lagt bak dere, og å legge føringer for tingperioden dere skal i gang med. Beretningen dere skal behandle senere i dag omtaler bred aktivitet, og det er en rød tråd i arbeidet som er gjort og det som er foreslått i strategiplanen for Idretten skal ivareta nye grupper, og gi bredere tilbud enn noen gang. Dette byr på mange utfordringer. For å imøtekomme dette trenger vi bl.a. Flere instruktører, trenere og ledere. Men - det viktigste for å gi tilbud til alle er flere anlegg, noe jeg vet dere er helt avhengig av. Jeg ser at det i forslaget til ny strategiplan er lagt opp til nye anlegg og at dette er sett i sammenheng med økt aktivitet. For at dere skal nå målene er det viktig at alle bruker den vedtatte strategiplanen regionalt og tilpasser denne til klubb og krets/regionsnivå. Da vil dere lykkes! Jeg ønsker dere lykke til med tingforhandlingene og med valget. Trude Halvorsen Vestfold idrettskrets

23 Vi?cl(fo Dirigent, styre, delegater Takk for invitasjonen til å få hilse tinget. Dette er ganske spesielt morsomt for meg. Det er mitt aller første representasjonsoppdrag etter å ha blitt valgt inn som idrettsstyremedlem under Idrettstinget i Trondheim forrige helg. Som ung idrettspolitikker er det en glede å få hilse tinget i en idrett som har stor appell til ungdom fylt med action, underholdning og lagspill. Tinget er idrettens høyeste organ og har som sin viktigste oppgave å ta vare på og utvikle idretten videre. Det er et stort ansvar for forsamlingen, men samtidig må det også være en av de største utfordringer som idrettsinteresserte mennesker kan være med på. Samfunnsutviklingen setter idretten under stadig flere utfordringer. Vi skal naturligvis bidra til å utvikle gode samfunn gjennom å være en positiv aktør i lokalmiljøet. Det vet jeg at idretten er, i og med at det er langt flere idrettslag enn postkontor i Norge. Samtidig settes idretten under press for å være noe annet enn det vi er. Husk på at vi alltid skal være en idrettsorganisasjon. Gjennom idrett kan samfunnet oppnå andre effekter, som folkehelse, integrering, inkludering eller som arena for demokratitrening. Men disse effektene kan ikke skje uten idrett, uten ishockey og uten alle de frivillige som gjør ishockey mulig. Jeg har lyst til å trekke fram tre ting i min hilsen til ishockeytinget: 1. Uten forkleinelse for de fantastiske resultatene som Norge har oppnådd i de tradisjonelt sterke vinteridrettene. Ingen kan ta fra våre kvinnelige langrennsløpere de OL- og VM-gull de har oppnådd. Likevel vil jeg hevde at prestasjonen det er jevnlig å spille kvartfinale i VM eller OL i ishockey er minst like stor. Det tror jeg ikke alle skjønner. 2. Ishockeyspillere trener. Det kreves trening for å bli god. Den treningskulturen som ishockey var med på å bringe inn i norsk idrett, er blitt en standard for hva som kreves. Den er forbilledlig! 3. Det tredje er at jeg håper ishockeytinget har fått med seg de prioriteringene Idrettstinget vedtok forrige uke. Det idrettspolitiske dokumentet er et langsiktig styringsverktøy også for Norges ishockeyforbund. Der legges det tydelige føringer når det gjelder satsing på ungdom. Der kreves det en etisk klar og tydelig idrettsbevegelse og vi skal sammen satse på en mer mangfoldig idrett og særlig på å styrke jenteandelen på alle nivåer. Ellers merker jeg meg at Norges ishockeyforbund tar sine egne planer på alvor. Det stilles strenge og tydelige krav til egen organisasjon om hvordan klubber driftes. Jeg har forstått at klubbene følges opp tett. Dette synes idrettsstyret er et godt grep for ishockeyforbundets del, et grep som vil bidra til å styrke hockeysportens omdømme i Norge ytterligere. Idrettsstyret ønsker Norges ishockeyforbund lykke til i sitt videre arbeid, og håper at vi ofte skal kunne være synlig tilstede hos dere og hos deres klubber i denne tingperioden. Jeg ønsker forsamlingen et godt ting. Lykke til!

24 Nr. Navn på Reglement 1 Klubblisensreglementet 2 Adm.regl. 5 nytt pkt. 6 Fra Forslag (hva endringen i praksis går ut på) Hva som ønskes oppnådd med endringen Administrasjonens anbefaling/innkomne uttalelser Hele regi. Klubblisensutv./ adm. Forankre ratingmodellen/det finansielle oppfølgingssystemet og generell revidering av reglementet, se vedlagt Reglement i sin helhet. Adm. NIHF kaller årlig inn samtlige dommere fra og med Forbundsdommeraspirant til og med Eliteseriedommere til dommersamling, her skal gjennomføres tester og oppdatering på regelverk. Utgifter fordeles likt pr. deltaker og faktureres den enkelte dommers klubb. Dersom dommere kalles inn til andre nasjonereller IIHF s samlinger, faktureres den enkelte dommers klubb. Føre til bedre oversikt over klubbenes økonomi, mer forutsigbarhet for klubbene og innarbeidelse av nye viktige punkter for å følge opp klubbenes økonomi. Presisering av nåværende praksis. Vedtatt val Anbefales - behandling i FS møte 20. mai. 3 Adm.regl. 6 Lagavg. 4 Adm.regl. 8 Adm.geb. Overg. 5 Disiplinærregi. Adm. Pga nytt kampadministrasjonssystem vil lagpåmeldinger nå betales online. Dette medfører en kostnad på kr. 2,09 + 2, 4 % av summen som vil medføre en øking av lagavgiftene. Adm. ITC gebyr økes fra hhv og til , gjeldende fra sesongen 2016/17. Det innføres adm.gebyr, kr for videreutlån av spillere på ITC inn i Norge, gjøres gjeldende fra sesongen 2016/17. 2 Adm. Legge inn at vedtak inn under 2, dvs. saker som er innberettet fra ora g ledd kan ankes til Appellutvalget. Enklere og mer oversiktlig system. Vedtatt Gebyret har stått stille i mange år, justeres for å ta høyde for KPI og valutakurs. Vi har sett en utvikling av videreutlån mellom norske klubber som kommer inn på ITC med limited transfer, administrasjonen av slike utlån medfører innhenting av godkjennelse fra utenlandsk forbund/klubb og IIHF på samme måte som ved et reelt ITC. Tydeliggjøre at saker som ikke omhandler matchstraffer gitt av dommer kan ankes. Vedtatt Vedtatt 6 Kampregi. 5,3-2 IHK Stavanger Avdeling U14A gjøres om til landsomfattende serie, dvs. at U14 innlemmes i teksten som da blir U14, U15 og U16 er landsomfattende serier. 7 Kampregi 3-4 Adm. Setningen: Breddedelen kan også sendes pr brevpost tas bort 8 Kampregl 4-2,2 Adm. Stryke setningen (gjelder fra ses 14/15) i linje 3 Vil primært at også U14A blir Iandsomfattende serie. Sekundært ønskes at Sør-Norge pga beliggenhet innlemmes i Østlandserien på U 14. Ingen «nabo-land» for kvalitetsriktige kamper før U15 slik det er nå. Ikke vedtatt Alt foregår pr mail i dag.. Vedtatt Tekstendring slik at endringer gjort foran ses 14/15 blir gjeldende. Ingen realitetsendringer, kun tekst Vedtatt

25 9 Kampregl 6-3,3 Adm Tekstendring slik at pktlisten stemmer, bytt ut 3-tallet med 4-tall 10 Reglement Disu / FBU 7 Adm Legge til henvisning til spilleregel 110 automatisk en kamp karantene ved matchstraff Kun tekstendring. Vedtatt Tydeliggjøre regelverket Vedtatt 11 Kampregl Kap Adm Fjerne regelhenvisning 405 Spillereglene er endret og denne regelen eksisterer ikke Vedtatt 12 Kampregl Kap 7, 7-1 Storhamar Yngres 13 Kamprregl. Kap 2-5 Storhamar Yngres DEL 1: Ønsker å fjerne fristen i reglementet som sier at søknader om å arrangere turneringer sendes NIHF etter 1 juli for kommende sesong, og senest 4 uker før turneringsstart. DEL 2: Ingen turneringer blir godkjent før serieoppsettet er klart ønskes endret slik at søknader godkjennes fortløpende slik at klubbene kan planlegge aktivitet og innbydelser. Klubbene er ansvarlig for å sette opp dommere i klubbens hjemmekamper i klassene U 11 og yngre... DEL 1: Fristene oppleves som urimelig særlig når NIHF definerer treningskamper med mer enn to lag involvert som turneringer, og som det dermed må søkes om tillatelse for gjennomføring av. Ettersom NIHF likevel ofte gir dispensasjon kan datoer og frister fjernes fra regelverket. DEL 2: Forslagsstiller mener det er riktig at seriespillet sikres, men dette kan løses ved at man legger inn dette i reglementet slik at godkjennelse kan gis tidligere. På plikter arrangør å ivareta dette, og man kan få sin godkjennelse slik at invitasjoner og planarbeid kan gjøres på et tidlig stadium. Tidligere har klubbene også satt opp dommere i U12 og U13, men forslagsstiller mener kretsene må håndtere nivået U12 og U13 også. Det vises til en del uheldige episoder i disse årsklassene, hvor unge klubbdommere har vanskeligheter med å lede dette. De mener videre at spillere/lag tilpasser sitt spill etter dømmingen. Ikke vedtatt. Pr 1. juli skal rundedatoer for alle årsklasser være klart og turneringen kan derfor godkjennes/avslås med bakgrunn i fastlagte rundedatoer. Ikke vedtatt

26 Norges Ishockeyforbund Budsjett 2015 Sak s 10 -Administrasjon 2009 Res. budsjett 2010 Res. budsjett 2011 Res. budsjett 2012 Res. budsjett 2013 Res. budsjett 2014 Res. budsjett 2014 Res. Regnskap 2015 Inntekt Kostnad Resultat SUM 10 - Administrasjon Sport Avd 20 Landslagene: A-landslaget Kvinnelandslaget U 18-kvinnelandslaget U20-landslaget U18-landslaget U16-landslaget Kjelkehockey Av20 Dommere Avd 20 Rekruttering mm Avd 20 Administrasjon sport Dommer SUM 25 - Dommer Isbjørn SUM 30 - Isbjø.m Arrangement SUM 40 - Arrangement Marked og kommunikasjon SUM 50 - Marked og kommunikasjon Kretser og klubber SUM 60 - Kretser og klubber Anlegg SUM 70 - Anlego Inntekter og tilskudd SUM 80 - Inntekter og tilskudd Forbundsstyret SUM 90 - Forbundsstyret TOTALT

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

PROTOKOLL 2017 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 68. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2017 FREDRIKSTAD

PROTOKOLL 2017 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 68. ORDINÆRE FORBUNDSTING JUNI 2017 FREDRIKSTAD PROTOKOLL 2017 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 68. ORDINÆRE FORBUNDSTING 17. 18. JUNI 2017 FREDRIKSTAD SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2017 Vedlegg 2. Deltakerlisten til Norges Ishockeyforbunds forbundsting Sak 2B-2. Nr. Tittel/Klubb/Krets Etternavn Fornavn

FORBUNDSTINGET 2017 Vedlegg 2. Deltakerlisten til Norges Ishockeyforbunds forbundsting Sak 2B-2. Nr. Tittel/Klubb/Krets Etternavn Fornavn FORBUNDSTINGET 2017 Vedlegg 2 Deltakerlisten til Norges Ishockeyforbunds forbundsting Sak 2B-2 Nr. Tittel/Klubb/Krets Etternavn Fornavn FORBUNDSSTYRET 1. President Nilsen Gerhard 2. Visepresident, økonomi

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Ishockeyforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Ishockeyforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum Akershus Ishockeykrets (15/16) 45 164 32 10 72 323 144 1222 458 271 775 2870 3193 Driv Idrettslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eiksmarka Ishockeyklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 49 57 57 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Ishockeyforbund Aktive medlemmer 2016 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Ishockeyforbund Aktive medlemmer 2016 Kvinner Menn Sum Akershus Ishockeykrets (15/17) 63 286 27 13 74 463 178 1442 499 209 826 3154 3617 Driv Idrettslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Eiksmarka Ishockeyklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 52 56 56 Frisk Asker AIL, IF 0 21

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 66. ORDINÆRE FORBUNDSTING 15. 16. JUNI 2013 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 66. ORDINÆRE FORBUNDSTING 15. 16. JUNI 2013 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 66. ORDINÆRE FORBUNDSTING 15. 16. JUNI 2013 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM NORGES ISHOCKEYFORBUND The Norwegian Ice Hockey Association Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo,

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Møte FS /2018 møte 23. august 2017 kl , NIHFs kontor Ullevål Stadion

Møte FS /2018 møte 23. august 2017 kl , NIHFs kontor Ullevål Stadion PROTOKOLL FS 3 Møte FS 3 2017/2018 møte 23. august 2017 kl. 14.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion Med stemmerett: Gerhard Nilsen (president) Tage Pettersen (visepresident) Lise Kvil Torgersen (styremedlem)

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

PROTOKOLL NORGES ISHOCKEY FORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION. Møte FS /2017 møte onsdag 31. mai 2017 kl. 16.

PROTOKOLL NORGES ISHOCKEY FORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION. Møte FS /2017 møte onsdag 31. mai 2017 kl. 16. PROTOKOLL Møte FS 20 2015/2017 møte onsdag 31. mai 2017 kl. 16.00, Ullevål Med stemmerett: Gerhard Nilsen (President) Anne Danielsen Wood (Visepresident) Henning Evensen(Styremedlem) Bjørn Mathisrud (Styremedlem)

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede. Det ble registrert 59 stemmeberettigede ved start av

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet.

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. PROTOKOLL Møte FS 19 2015/2017 møte onsdag 3. mai 2017 kl. 16.00, Ullevål Med stemmerett: Gerhard Nilsen (President) Anne Danielsen Wood (Visepresident) Henning Evensen(Styremedlem) Elisabeth Faret (Styremedlem)

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Og ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Holmestrand Fjordhotell Torsdag 21. april 2016 KL 18.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer