ByggNett workshop 20. des 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett"

Transkript

1 ByggNett workshop 20. des byggkvalitet 1

2 3 ByggNett Bjørne Grimsrud Avdelingsdirektør Forskning, miljø og virksomhetsutvikling byggkvalitet 2

3 Agenda Erfaringer rundt Statsbyggs BIM satsing Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Statsbyggs rolle Ingen regulativ myndighet Må fremme egne reguleringsforslag på linje med andre privat utbyggere (20-30 pr.år) Vil ha nytteverdi i digitalisering av prosessene rundt byggesaksbehandling/planleggingsprosesser/bygging/for valtning og drift Har vært pådriver for innføring og bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i bransjen byggkvalitet 3

4 Vår langsiktige mål for byggenæringen Gjøre som bilindustrien; Prøvekjøre bygget virtuelt byggkvalitet 4

5 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, eksempel på et fremtidens byggeprosjekt Åpen arkitektkonkurranse: Terrengmodell tilgjengelig Innlevering av arkitektmodell via nett Enkel validering av innlevert forslag (pre-check) Innleverte modeller benyttet av jury til valg av finalister Finalistmodeller grunnlag for mer avansert visualisering Nytt Nasjonalmuseeum byggkvalitet 5

6 BYGG Nett: Regelsjekking Singapore test Regelsjekkere/BIM manual UU-sjekk i TEK10 Finding the narrow doors Universal Design? Doors with width=901 mm Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Mer strømlinjeformet byggesøknadsprosess Viktigere for bransjen for øvrig enn for Statsbygg Automatisk regelsjekking Enklere tilgang til data Mer bruk/nytte av digitale bygningsinformasjonsmodeller Bidra til bruk og utvikling av åpne internasjonale standarder (IFC/IDM/IFD) Mål om en mer automatisert byggesøknadsprosess for enklere tiltak Nasjonalt bygningsregister utover matrikkelen? byggkvalitet 6

7 Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Nasjonalt samarbeid, kommunene må aktivt være med i utvikling av BYGG Nett Lære av erfaringer med ByggSøk Jobbe internasjonalt gjennom standardisering (bl.a. BuildingSmart) Viktig med konkrete delresultater underveis Ikke bare teknologi, implementasjonsprosessen tar tid! Viktig å utnytte den gode tilgang til kvalitets kartdata vi har i Norge (Norge Digitalt, matrikkelen ) ByggNett Workshop 20. desember 2012 Direktoratet for byggkvalitet seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet foto M. Danielsen, Lødingen nov byggkvalitet 7

8 1) Hva er dine forventinger til ByggNett 1. Byggnett bør være en nasjonal digital servicekanal for informasjon og dataflyt mellom alle involverte aktører og instanser i byggesaksbehandlingen uavhengig av hvor i landet tiltaket er lokalisert, og som > representerer en merverdi først og fremst for tiltakshaver og beslutningstaker, men også for andre, > gir tilgang til tilrettelagt relevant offentlig informasjon på statlig og kommunalt nivå som har betydning for realiseringen av et byggetiltak, > tilrettelegger for effektiv elektronisk samhandling maskin til maskin og 24/7 med andre parter i samme byggesak, > gir service til ebyggesak, system for fullelektronisk byggesaksbehandling basert på selvbetjeningsprinsipper, effektiv samhandling og kommunikasjon med byggesaksbehandler, integrering i egne fagsystemer, automatisk validering av operasjoner mot byggesak (kvalitetssikring), mulighet for nedlasting av programvare for - byggteknisk kontroll av digitale modeller, kontroll mot arealplaner, ansvarsretter, (Modellsjekker/Regelsjekker) - miljøanalyse, simuleringer risiko, sårbarhet og andre tema. > sikrer god samhandling mellom aktørene (gir tilgang til webhotellet for byggesaken frem til ferdigattest. Fungere som tiltaksbase for kommunen?) > ivaretar gjenbrukspotensialet av informasjon (gi tilgang til byggesaksdokumenter herunder digitale modeller (as buildt) som ligger lagret i kommunens arkiv, boligservicehefter, tilstandsrapporter m.m.) > begrenset (klart definert) men god support, både teknisk og pbl faglig (support er meget dyrt) 1) Hva er dine forventinger til ByggNett fort. 2. Byggnett bør bl.a. kunne samhandle med > kommunene > relevante direktorater/etater, f.eks. Husbanken og andre offentlige instanser som er premissgivere for realiseringen av byggeprosjekt (ev. gjennom AltInn) > Geodatasamarbeidet Norge digitalt, dvs. kunne yte service basert på basis geodata og tematiske geodata, eiendomsinformasjon, m.m. > Tverrsektoriell SamhandlingsPlattform (TSP)? TPS tar mål av seg å sørge for at 1. data i prosjektfasen får flyte mest mulig fritt fra en sektor i bygge og anleggsnæringen til en annen, fra en virksomhet til en annen og fra ett fag til et annet, og at 2. aktørene legger til rette for effektiv gjenbruk av dataene i senere byggefaser (hele tiltaksets livssyklus). 3. Aktuelt samarbeid mellom ByggNett og TSP kan være felles portal og webhotell? > Sikkert også mange andre 3. Byggnett bør > Fremme standardisering, bygge på åpne internasjonale formater, ikke diskriminerede tilgang til grensesnitt, tjenester og innhold, basere sin service og samhandling på portaltenkning og distribuerte tjenester, > driftes 24/7 av staten, men bør helt eller delvis finansieres av byggesaksgebyrer og andre gebyrer for å sikre bærekraften > styres gjennom brukermedvirkning > bruke eksisterende infrastruktur der det ligger til rette for det fremfor å utvikle egne løsninger byggkvalitet 8

9 2) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Byggnett bør > ikke gape over for mye av gangen, starte med praktiske brukstilfeller, pilotere før implementering > kun utvikle elementer hvor tunge aktører/brukere vil føle eierskap til innhold og funksjonalitet over tid, (alt som er kjekt å ha får aktørene i næringen selv ordne opp i) > Ikke ta eierskap til noe andre vil gjøre bedre, f.eks. applikasjoner som realiserer ebyggesak > gjøre ting enkelt og nyttig for å få mange brukere, (viktigst er antakelig så enkelt som mulig Keep It Simple, Stupid! ) > ta inn over seg de styrker og svakheter det er at statens står bak Byggnett (uforutsigbar eier fordi statsråder kommer og går, mangel på langsiktig prioriteringer og budsjettrammer som gjelder for 12 måneder av gangen) > forstå brukernes behov, akseptere at ulike aktører har ulike behov, ha bottom up tilnærming > forstå at man er en del av en større infrastruktur hvor god samhandling gir de best resultater (ikke bestemme på bekostning av andre bare fordi man har makten) > ta inn over seg at byggenæringen er en kommersiell næring/industri hvor god tilrettelegging på næringens premisser vil underbygge verdiskapningen i samfunnet > avklare plikter og rettigheter i bruken av Byggnett, stille tydelige krav til de som skal medvirke når det gjelder frister, kvalitet, osv. > ikke nødvendigvis gjøre ByggNett gratis bare fordi byggenæringen vil kreve det, betalingsvilje beviser nytten > bygge på samarbeidsavtaler så langt det er mulig, og bare bruke lov/forskrift der det er nødvendig ByggNett og ByggLett og Byggsøk og ebygg Ja altså hvordan vil kommunene ha det for å gjøre det enklere å planlegge, søke, bygge og ferdigstille bygg DiBK 20. desember 2012 Kirsti Kierulf Programleder KommIT byggkvalitet 9

10 Vi er digitale innbyggere vi må samordne oss som gode byråkrater og fra industrien mellom kommunene mellom kommunal og statlig sektor innad i staten mellom leverandørene Aksjonsområder fra KS i 2013 Interesse Politikken overvåker digitaliseringen Påpeker at lover må ha penger Innbyggere og Næringsliv bor i kommuner Digitalisering og Innovasjonsenheten Utvikler og jobber med endringsagenter gjennom program, høringer, prosjektarbeid Jobber med Digital Strategi som et mal verktøy for alle medlemmene KommIT Etablert som program ut 2015 med mandat om hva er vi etterpå Samordning, felles stemme og forvaltning der det er behov 3 Fokusområder Arkitektur, standarder, informasjonssikkerhet, krav til leverandører på bruk av standarder Felleskomponenter for medlemmene Kompetanse digitalisering byggkvalitet 10

11 1. Fra mange portaler og nett til brukergruppe portaler med arbeidsflyt Tilgang 750 skjema Mine skjema, meldingsboks og arkiv Hjelp med lover og regler Organisere autorisasjon Søk og tema Brukerstyrt skjema liste Link til offentlig hjelpesider Relevante nyheter Ofte stilte spørsmål Kilde:Altinn Statlige løsninger skal inn i kommunens portaler Tilgang til offentlig skjema Gjenbruk i portaler Kilde:Altinn Fra Altinn, bruke Elmer som standard 22 byggkvalitet 11

12 3. Fokus på arbeidsflyt i bruker perspektiv og motor bak som sender og oppdatere data Design of a collaboration Service file for bankrupcy Kilde:Altinn 4. Bruk av KommIT felleskomponenter, ex. SvarUT KS SvarUt Generell innsynsløsning Kvittering Bruker I.b Manuell innsending Forsendelses arkiv Send post V Automatisk utsending? J a Printleverandør VI.a Nei II Nei Nei Gyldig? J a Arkiver fil og send meldingsvarsel Lest? IV Manuell utskrift VI.b Eksternt system Innsending over Webservice I.a Nei III J a Forsendelse utført Meldingsboks byggkvalitet 12

13 5. Arkitektur og standarder er viktig Innbygger og næringsliv Autensisering Verktøy kasse for arbeidsflyt Portal Offentlig ansatte Verktøy Metadata Statistics og analyse Trafikk arkvi ESB Tjeneste motoren ESB Sluttbrukerløsning Arbeidskopier Eksterne registre 3 parts systmer 6. Alt handler on gevinstrealisering og felles målbilder Eksempler på målbilder Fokus på gevinstrealisering Stabilt system Forutsigbare kostnadsmodeller Løsning for så mange skjema som mulig Fornøyde brukere 99,9% skal bruke løsningen Kilde:Altinn Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved Altinn introdusert 17 % Antall timer brukt på rapportering av norsk næringsliv byggkvalitet 13

14 1) Hva er KommIT forventinger til ByggNett 1. Godt organisert prosjekt som har en god styringsstruktur som involverer berørte parter Styringsgruppe Prosjektgruppe m. mandat Prosjektplaner som oppdateres Prosjekt som jobber digitalt og deler 2. Et prosjekt som hører stemmene til Kommuner og Fylkeskommuner med hensyn til Reelle kostnader, både penger og tid Har fokus på varige leveranser Går i dialog med hindre for å finne løsninger ikke lager nye omveier (ikke krig det har vi ikke tid og råd til) 3. Et prosjekt som tenker Gjenbruk av felleskomponenter Dersom utvikler noe nytt, tenker drift og forvaltning og mulig gjenbruk til annet Tenker hensiktsmessig sikkerhet 2) Hva tror KommIT skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Bruk av GI standarden som integrasjonslag Funksjoner i standarden Vedlikehold og videreutvikling 2. Bruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter Altinn for samhandling, smart rolle motor ved bruk av eksisterende registerdata og «vedlikeholdsfrie» integrasjonslag Registrene ID løsningene 3. Fra pilot til full skalerbar løsning Pilotene skal teste ut og må kunne skaleres I parallell med pilot utredning av andre ting en må endre Lover og Regler Dialog med nødvendige tilsyns myndigheter byggkvalitet 14

15 WORKSHOP OM BYGGNETT STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET DIBK, TIL desember MATRIKKELDATA NYTTE FOR SAMFUNNET 2012 KVA ER DINE FORVENTNINGAR TIL BYGGNETT? 1. Byggsøk vert videreutvikla 2. Forenklar sakshandsaminga for kommunane 3. Opnar for fulldigital dialog på bygningsida MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 15

16 KVA SKAL TIL FOR Å LYKKAST MED BYGGNETT? 1. Standardisering Teknisk (god dataflyt krev standardisering) Heilskapleg system 2. Tverrgåande koordinering Nokon må få og ta eit tydeleg ansvar 3. Utvikling av system og fag må gå hand i hand Byggnett meir enn eit IT-system MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilleggsinformasjon om matrikkelsystemet MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 16

17 Tilleggsinformasjon om bygningsdelen av matrikkelsystemet KVA INNEHELD MATRIKKELEN AV BYGNINGSOPPLYSNINGAR, (MATR.FORSKR. 2) - Bygningsnummer - Bygningstype - Næringsgruppe - Bebygd areal - Antall etasjer og deres bruksareal og bruttoareal - Heis - Bygningsstatus, - Bygningshistoriske opplysninger - Vannforsyning - Avløp - Energikilder og oppvarming - Kontaktpersons navn, postadresse og fødselseller org.nr. - Bruksenhetsnummer - Bruksenhetstype - Bruksareal - Antall rom, bad, wc - Kjøkkentilgang MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart Norge FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN buildingsmart I Norge NÆRINGEN ER KLAR DE VENTER PÅ Å KUNNE BRUKE åpenbim TIL MYNDIGHETSBEHANDLING. byggkvalitet 17

18 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORFOR åpenbim? 1. EFFEKTIVISERER ØKT PRODUKTIVITET OG KVALITET 2. RESSURSEFFEKTIVISERER BÆREKRAFTIG BYGGENÆRING 3. INTEGRERING AV FAG VERTIKAL TVERRFAGLIGHET 4. INTEGRERING AV FASER HORISONTAL TVERRFAGLIGHET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FORVENTNINGER MYNDIGHETSBEHANDLING MED åpenbim 1. PLAN- OG REGULERINGSKRAV PÅ åpenbim 2. MEST MULIG KVANTITATIVE KRAV, MINST MULIG SKJØNN 3. ENTYDIGE KRAV TIL søknadbim 4. INTEGRERING MED KART OG MATRIKKEL KART STØTTER BRUK 5. TILGJENGELIG PRE-SJEKK VERKTØY FINN FEILENE SELV byggkvalitet 18

19 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart NORGES FORVENTNINGER TIL BYGGNETT 1. EFFEKTIVISERENDE (FOR BÅDE MYNDIGHETER OG NÆRING) Gjenbruk av data, rapportering fra åpenbim 2. KREVER åpenbim LEVERANSER FRA ALLE Vær modig og fremtidsrettet 3. STØTTER ALLE SEKTORER, IKKE BARE BYGG Tverrsektoriell samhandling har stort potensial. Vi kan ikke skille mellom sektorer hvis vi skal ha innovasjon innen byggenæringen. ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORDAN LYKKES MED BYGGNETT 1. MYNDIGHETER SAMARBEIDER MED NÆRINGEN Spille hverandre gode 2. DETALJERT BRUKERSTYRT FOKUS Hva er det som faktisk effektiviserer for hvert enkelt ledd i verdikjeden? Hva er det som er tidskrevende og som ikke skaper verdi? % åpenbim IFC, Dataordbok og åpengis Vi må få kontroll på informasjonen byggkvalitet 19

20 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN Established interoperability standards/solutions openinfra interoperability standards/solutions openinfra Standardized way of mapping information ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE Data Dictionary Process Deliveries OSLO STEEN SUNESEN Inter-Domain Interoperability Standards buildingsmart Buildings IFC, IfcXML, SimpleifcXML, BCF, IFC Bridge, IFC Tunnel (ISO 16739, and based) openbim processes Design Construction FM Legal Authorities Interoperability based on ISO 16739, and POSC/Caesar Plant Facilities (ISO based) Plant Facilities Design Construction Operation Interoperability based on ISO standards OGC/INSPIRE/ISO Geospatial LandXML, CityGML (ISO based) Geospatial data prosesses Areal Planning Building Permissions? Interoperability based on ISO19100 standards Domains/ Solutions Buildings Transportation Coastal, Roads, Railroad, Aviation Infrastructure Wiring/Piping Cadastre Area planning Nature (Topography, biology..) Off-/on-shore Plants Wiring/piping ISO Inter-Domain process Georefer. Excavation Inter-Domain process Design Coordination Inter-Domain process Code check Submission Inter-Domain process Inter-Domain process Building/ Plant interoperability Inter-Domain process Building/ Infrastructure interoperability Inter-Domain process Infrastructure/ Infrastructure interoperability byggkvalitet 20

21 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT - TSP 37 PARTNERE TSP logo Asplan Viak AS ibim AS Rambøll Norge AS Avinor as Jernbaneverket Rendra AS BA-Nettverket Kartverket Sandnes kommune buildingsmart Norge KS-Bedrift Skanska Norge AS Cad Quality AS Miljøverndepartementet Skanska COWI AS Multiconsult AS Statens vegvesen Digital UMB Norconsult AS Sweco Norge AS Energi Norge Norges Bygg- og Eiendomsforening Trondheim kommune Exxica AS Norsk Eiendomsinformasjon AS UMB Focus Software AS Norsk Vann VA- og VVS produsentene i Norge Geomatikk AS NTNU Geomatikk Vianova Systems AS Helse Sør-Øst RHF Hjellnes Consult as Oslo kommune Powel AS ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL FORUTSETNINGER Portalen er ikke nødvendigvis en database i seg selv. Den tenkes mer å gi adgang til eksisterende databaser. Den kan dog også omfatte egen database for informasjon som ikke er håndtert i dag. Løsningen stiller krav til eksisterende databaser for harmonisering. Portalen håndterer bare inter-prosjekt data. Håndtere sikkerhetsperspektivet i tilgang til data. Harmonisere behov med ByggNett. Finne felles informasjonsbehov for myndigheters forvaltning og næringens prosesser. Det skal etableres tydelig eierskap til portal og forvaltningsansvar for data. byggkvalitet 21

22 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL EIERSKAP OG ANSVAR FOR DATA Store data eiere kan administrere tilgang til data selv. Det må finnes sentral løsning for små dataeiere. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at data er korrekt lik dagens situasjon ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL ETABLERING AV OG TILGANG TIL DATA Statlige/offentlige krav til registrering vesentlig mer utviklingsdrivende enn frivillighet basert på insitament. Det anbefales å bruke etablerte myndigheter og prosesser for innsamling av data, f.eks. myndighetsbehandling av tiltak. Kartlegging av eksisterende situasjon Skanning fra bil/fly og under bakken holder langt? byggkvalitet 22

23 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL SKALA OG DETALJERINGSGRAD Portal skal gi tilgang til dataeieres/administratorers databaser Det foreslås at det defineres ulike detaljeringsgrader på informasjon. Noe informasjon er fri tilgjengelig, volumer, traséer, koter direkte fra portal. Annen informasjon er gradert og forutsetter tillatelse fra dataeier. Portal administrerer forespørsler om tillatelse. Det kan også defineres ulik nivå på skala (primært GIS CityGML LoD) Pre-definert ift. bruksområde ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FELLES INNSPILL TIL BYGGNETT WORKSHOP ByggNett skal ha et definert grensesnitt til OSP (Portal) ByggNett skal være fremtidsrettet for å ivareta alle sektorer. ByggNett skal stille krav til standardisert data fra små dataeiere Lagring og vedlikehold? Byggnett skal stille krav til standardisert tilgang til data fra store dataeiere byggkvalitet 23

24 Inger Hokstad AS og BA Nettverket Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket nettverket.no nettverket.no Besøk Næringsdept. Ulven Sinsen 2010 BA Nettverket Slik vil vi jobbe Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket siden november 2003 nettverket.no nettverket.no Kilde: Torbjørn Tveiten, Vianova, Bjørvika etappe 2, Statens vegvesen, Aas Jakobsen, Vianova byggkvalitet 24

25 BA Nettverket Resultater BA Nettverket oppnår praktiske resultater: EUREF89 NTM (Målestokkriktig EUREF89 UTM) Hb138 Krav til grunnlagsdata og modelldata (VD) Hb Digital planlegging (JBV) SOSI Ledningsmodell (UML, GML, LedningsGML) BA Nettverket All relevant informasjon tilgjengelig via Nettskyen Gjerne ByggNett Portal(er)? SOA byggkvalitet 25

26 BA Nettverket Fokus nå Realisering av SOSI Ledningsmodell (UML/GML) Piloter, Lettfattelig Feature Catalogue (Dataordbok), Produktspesifikasjoner(IDM) TSP Tverrsektorielt Samhandlings Prosjekt (Portal) Inne og ute Bygg OG Anlegg (Overlapp m/ ByggNett?) Spre kunnskap og entusiasme Skape engasjement og samspill alle fag inne/ute Ta tak Oppnå praktiske resultater Inger Hokstad AS og BA Nettverket tilbyr Vi kan, og Vi vil bidra! SOSI Ledningsmodell Viktig medspiller i ByggNett for informasjon om infrastruktur byggkvalitet 26

27 BA Nettverket/Inger Hokstad AS Bidrag Nettverkstreff, Arbeidsmøter Tema ByggNett IT kompetanse (Inkl. SOA Server Oriented Architecture GeoIntegrasjonsprosjektet, Div. annen teknologi, Praktisk kompetanse Skape engasjement/lykkes med samspill Praktiske målbare resultater ByggNett Suksess! BA Nettverket ByggNett Forventinger 1. Må kunne hente relevant informasjon fra eksisterende databaser/servere (FKB,Matrikkel, VA/Infra, NVDB ), samt etablere nye databaser/servere for manglende informasjon, eks. bygg, kjellere (forvaltes i 100 år?) 2. Må kunne håndtere alle formalitetene i en byggesak 24/7 3. Må kunne håndtere dominerende standarder både i fremtid, nåtid og fortid, samt hente og kombinere informasjon fra ulike kilder byggkvalitet 27

28 BA Nettverket ByggNettSuksesskriterier 1. Godt samspill mellom sentrale krefter, Kartlegging av behov og hva som finnes Spille på/kopiere/utvide Norge Digitalt? 2. Finansiering, Respekt for at dette koster Budsjett som lønner de som bidrar Ikke dugnad! Beskrive klare mål og delmål 3. Myndighetskrav/Byggherrekrav til informasjonsinnhold/leveranser og muliggjøre forvaltning av informasjon (uten tap av informasjon) BA Nettverkets viktigste Gull råd IKKE start på nytt! Spill på de kreftene som finnes! Norge Digitalt, SOSI/bS, TSP buildingsmart, BA Nettverket 56 byggkvalitet 28

29 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Vi vil gjerne bidra! Vi har kunnskap! Vi oppnår resultater! 57 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Motto! Kjennskap skaper tillit Kunnskap skaper muligheter! og Vi ser at det virker! 58 byggkvalitet 29

30 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Takk for oppmerksomheten! Inger Hokstad Oslo Kommune Per-Arne Horne Enhetsleder Plan- og bygningsetaten byggkvalitet 30

31 Hva skal til for å lykkes med ByggNett 1. Forventingsavklaring hva er egentlig ByggNett? Fordrer det at staten overtar alle kommunale byggesaksarkiver, alle matrikkel- og kartsystemer 2. Kommunene må kunne bygge videre på dagens systemer og ivareta kommunens behov for egen forvaltning tilgangsstyring og virksomhetsstyring. Vi kan ikke være avhengig av et statlig byråkrati for å gjøre endringer i systemet. 3. Det er en utopi at kommunen kan endre systemene slik at man kan få et enhetlig system for alle kommunene. Mulig at dette er et aktuelt tilbud for småkommunene. 4. Det må være et system for alle, ikke bare for engangsbrukerne. Alle storaktører må med hvis det skal etableres 61 Forventninger til ByggNett Et godt verktøy for byggesaksbehandlingen og kommunikasjon med og mellom brukerne. En felles portal hvor all statlig og kommunal informasjon og tjenester kan ligge, og det linkes videre til de ulike kommuner, departementer og direktoratet. En Plan- og byggesaksportal. ByggSøk er en viktig del av nettstedet og må fornyes. 62 byggkvalitet 31

32 Forventninger til ByggNett Per Jæger, Boligprodusentene ByggNett Workshop 20. desember 2012 Bra initiativ! Regjeringen viser styrke Gode signaler i Bygningsmeldingen byggkvalitet 32

33 Utfordringene er: Forventninger til ByggNett Staten må klare å samordne seg Kommune må pålegges å knytte seg til systemet Byggenæringen må påvirke hva ByggNett skal bli byggkvalitet 33

34 Hva skal til for å lykkes? Samordning mellom departementer og direktorater Nok penger Bruke åpne standarder byggkvalitet 34

35 LUNSJ FREM TIL KL 12:30 ByggNett workshop 20. des Gruppearbeid (resultater fra de 10 gruppe presenteres i egen presentasjon A) Hva er dine forventinger til ByggNett? B) B) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? C) Hva er de tre største teknologiske utfordringene for ByggNett og byggenæringen? D) Hva er de tre største organisatoriske utfordringene for byggenæringen? Ekstra oppgave: E) Hvilket forslag har dere vil visjon for ByggNett? 70 byggkvalitet 35

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID

RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett Gruppearbeid A) Hva er dine forventinger til ByggNett? B) Hva

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet EILIF HJELSETH 09.01.2015 Presentasjon på kursdagene NTNU - Strategisk eiendomsledelse - NBEF Tema i presentasjonen

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN!

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN! FÅ FART PÅ BYGNÆRINN! STEEN SUNESEN! Ahus Entrance Building First built openbim Project C.F Møller Architects Since 2010: Managing Director of buildingsmart Norway Office - Architect from Copenhagen Royal

Detaljer

Når BIM og GIS møtes i planprosessen

Når BIM og GIS møtes i planprosessen Når BIM og GIS møtes i planprosessen Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik bjoern.godager@hig.no www.hig.no Geomatikkdagene 18.03.2015 atre / World Country Geospatial Information The three pillars of

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen Strategi for bygningsdelen i matrikkelen 13.10.2015 Janne Johnsen Litt om bakgrunnen for rapporten - Rapporten har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Kartverket, tre kommuner (valgt

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 25. februar 2011, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre Erling Onstein erling.onstein@kartverket.no Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Nettverkstreff 16.September 2013 Tema (fra programmet)

Detaljer

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

FREMTIDENS BYGGENÆRING TROMSØ 19. FEBRUAR 2013 STEEN SUNESEN" FREMTIDENS BYGGENÆRING TROMSØ" 19. FEBRUAR 2013 " STEEN SUNESEN" "

FREMTIDENS BYGGENÆRING TROMSØ 19. FEBRUAR 2013 STEEN SUNESEN FREMTIDENS BYGGENÆRING TROMSØ 19. FEBRUAR 2013  STEEN SUNESEN FREMTIDENS BYGNÆRING buildingsmart Hva er det? FREMTIDENS BYGNÆRING TROMSØ" 19. FEBRUAR 2013 " STEEN SUNESEN" " EN IDE BRUKERSTYRT UTVIKLING" STANDARDER OG LØSNINR" EN ORGANISASJON" ET FUNDAMENT FOR FREMTIDENS

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

ByggNe& digitalisering av byggsektoren

ByggNe& digitalisering av byggsektoren ByggNe& digitalisering av byggsektoren buildingsmart Norge konferansen 2014 ØIVIND ROOTH 24. april 2014 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune 18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015 Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Innhold Kommunens rammer for digitalisering Noen pågående og planlagte aktiviteter Utfordringer

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT

Felles kommunal IKT-arkitektur. Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Felles kommunal IKT-arkitektur Geomatikkdagene 2015, Lillehammer 18. mars Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg& geodata KS KommIT Forventninger fra innbyggere og næringsliv KS digitaliseringsarbeid

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN buildingsmart NORGE buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28.05.2013 STEEN SUNESEN Daglig Leder buildingsmart Norge Arkitekt, projektleder/fagansvarlig Bla. leder for IFC prosjektet Nye

Detaljer

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag:

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag: Til KMD v/paul Chaffey (postmottak@kmd.dep.no) Vi ber herved om et møte på vegne av BA-Nettverket, Nettverk for bedre samspill og dataflyt I bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å informere om noen av de

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 frokostmøte juni 2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva er status i

Detaljer

IKT-satsing på mer effektive planprosesser

IKT-satsing på mer effektive planprosesser IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Bergen 21. oktober 2015 25 mill. til digitalisering bygg- og planprosesser Det er bevilget 8 mill. kroner over statsbudsjettet for 2015

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

3D inn i SOSI-samarbeidet

3D inn i SOSI-samarbeidet 3D inn i SOSI-samarbeidet Hilde Johansen Bakken Gardermoen 27.10.2015 Stikkord Engasjement fra KMD (Planavd.) 3D Plan Eiendom - 3D Matrikkelen Ledning Byggesak (Bolig- og bygningsavd.) 2 Tiltakene i plansatsingen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 26. november 2010, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 konferanse 20/05-2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva betyr bokstavene

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Revisjon av veiledningsmateriellet

Revisjon av veiledningsmateriellet Revisjon av veiledningsmateriellet Hilde Johansen Bakken Nettverkssamling - Gardermoen 20. mai 2015 Pågående arbeid Revisjon av: Reguleringsplanveilederen Kart- og planforskriften IKT satsing på effektive

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012 Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt Geodatasamverkan 22. november - 2012 Innhold Norge digitalt 10 år med samarbeid Tjenestebasert infrastruktur Gjennomføring av geodatalov og INSPIRE Eksempler på

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Nokios 2015 Ellen Strålberg, Difi Avbyråkratiseringsreform Digitalisering av offentlige sektor hvor skal vi? Solberg-regjeringen April 2012

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer