ByggNett workshop 20. des 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett"

Transkript

1 ByggNett workshop 20. des byggkvalitet 1

2 3 ByggNett Bjørne Grimsrud Avdelingsdirektør Forskning, miljø og virksomhetsutvikling byggkvalitet 2

3 Agenda Erfaringer rundt Statsbyggs BIM satsing Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Statsbyggs rolle Ingen regulativ myndighet Må fremme egne reguleringsforslag på linje med andre privat utbyggere (20-30 pr.år) Vil ha nytteverdi i digitalisering av prosessene rundt byggesaksbehandling/planleggingsprosesser/bygging/for valtning og drift Har vært pådriver for innføring og bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i bransjen byggkvalitet 3

4 Vår langsiktige mål for byggenæringen Gjøre som bilindustrien; Prøvekjøre bygget virtuelt byggkvalitet 4

5 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, eksempel på et fremtidens byggeprosjekt Åpen arkitektkonkurranse: Terrengmodell tilgjengelig Innlevering av arkitektmodell via nett Enkel validering av innlevert forslag (pre-check) Innleverte modeller benyttet av jury til valg av finalister Finalistmodeller grunnlag for mer avansert visualisering Nytt Nasjonalmuseeum byggkvalitet 5

6 BYGG Nett: Regelsjekking Singapore test Regelsjekkere/BIM manual UU-sjekk i TEK10 Finding the narrow doors Universal Design? Doors with width=901 mm Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Mer strømlinjeformet byggesøknadsprosess Viktigere for bransjen for øvrig enn for Statsbygg Automatisk regelsjekking Enklere tilgang til data Mer bruk/nytte av digitale bygningsinformasjonsmodeller Bidra til bruk og utvikling av åpne internasjonale standarder (IFC/IDM/IFD) Mål om en mer automatisert byggesøknadsprosess for enklere tiltak Nasjonalt bygningsregister utover matrikkelen? byggkvalitet 6

7 Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Nasjonalt samarbeid, kommunene må aktivt være med i utvikling av BYGG Nett Lære av erfaringer med ByggSøk Jobbe internasjonalt gjennom standardisering (bl.a. BuildingSmart) Viktig med konkrete delresultater underveis Ikke bare teknologi, implementasjonsprosessen tar tid! Viktig å utnytte den gode tilgang til kvalitets kartdata vi har i Norge (Norge Digitalt, matrikkelen ) ByggNett Workshop 20. desember 2012 Direktoratet for byggkvalitet seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet foto M. Danielsen, Lødingen nov byggkvalitet 7

8 1) Hva er dine forventinger til ByggNett 1. Byggnett bør være en nasjonal digital servicekanal for informasjon og dataflyt mellom alle involverte aktører og instanser i byggesaksbehandlingen uavhengig av hvor i landet tiltaket er lokalisert, og som > representerer en merverdi først og fremst for tiltakshaver og beslutningstaker, men også for andre, > gir tilgang til tilrettelagt relevant offentlig informasjon på statlig og kommunalt nivå som har betydning for realiseringen av et byggetiltak, > tilrettelegger for effektiv elektronisk samhandling maskin til maskin og 24/7 med andre parter i samme byggesak, > gir service til ebyggesak, system for fullelektronisk byggesaksbehandling basert på selvbetjeningsprinsipper, effektiv samhandling og kommunikasjon med byggesaksbehandler, integrering i egne fagsystemer, automatisk validering av operasjoner mot byggesak (kvalitetssikring), mulighet for nedlasting av programvare for - byggteknisk kontroll av digitale modeller, kontroll mot arealplaner, ansvarsretter, (Modellsjekker/Regelsjekker) - miljøanalyse, simuleringer risiko, sårbarhet og andre tema. > sikrer god samhandling mellom aktørene (gir tilgang til webhotellet for byggesaken frem til ferdigattest. Fungere som tiltaksbase for kommunen?) > ivaretar gjenbrukspotensialet av informasjon (gi tilgang til byggesaksdokumenter herunder digitale modeller (as buildt) som ligger lagret i kommunens arkiv, boligservicehefter, tilstandsrapporter m.m.) > begrenset (klart definert) men god support, både teknisk og pbl faglig (support er meget dyrt) 1) Hva er dine forventinger til ByggNett fort. 2. Byggnett bør bl.a. kunne samhandle med > kommunene > relevante direktorater/etater, f.eks. Husbanken og andre offentlige instanser som er premissgivere for realiseringen av byggeprosjekt (ev. gjennom AltInn) > Geodatasamarbeidet Norge digitalt, dvs. kunne yte service basert på basis geodata og tematiske geodata, eiendomsinformasjon, m.m. > Tverrsektoriell SamhandlingsPlattform (TSP)? TPS tar mål av seg å sørge for at 1. data i prosjektfasen får flyte mest mulig fritt fra en sektor i bygge og anleggsnæringen til en annen, fra en virksomhet til en annen og fra ett fag til et annet, og at 2. aktørene legger til rette for effektiv gjenbruk av dataene i senere byggefaser (hele tiltaksets livssyklus). 3. Aktuelt samarbeid mellom ByggNett og TSP kan være felles portal og webhotell? > Sikkert også mange andre 3. Byggnett bør > Fremme standardisering, bygge på åpne internasjonale formater, ikke diskriminerede tilgang til grensesnitt, tjenester og innhold, basere sin service og samhandling på portaltenkning og distribuerte tjenester, > driftes 24/7 av staten, men bør helt eller delvis finansieres av byggesaksgebyrer og andre gebyrer for å sikre bærekraften > styres gjennom brukermedvirkning > bruke eksisterende infrastruktur der det ligger til rette for det fremfor å utvikle egne løsninger byggkvalitet 8

9 2) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Byggnett bør > ikke gape over for mye av gangen, starte med praktiske brukstilfeller, pilotere før implementering > kun utvikle elementer hvor tunge aktører/brukere vil føle eierskap til innhold og funksjonalitet over tid, (alt som er kjekt å ha får aktørene i næringen selv ordne opp i) > Ikke ta eierskap til noe andre vil gjøre bedre, f.eks. applikasjoner som realiserer ebyggesak > gjøre ting enkelt og nyttig for å få mange brukere, (viktigst er antakelig så enkelt som mulig Keep It Simple, Stupid! ) > ta inn over seg de styrker og svakheter det er at statens står bak Byggnett (uforutsigbar eier fordi statsråder kommer og går, mangel på langsiktig prioriteringer og budsjettrammer som gjelder for 12 måneder av gangen) > forstå brukernes behov, akseptere at ulike aktører har ulike behov, ha bottom up tilnærming > forstå at man er en del av en større infrastruktur hvor god samhandling gir de best resultater (ikke bestemme på bekostning av andre bare fordi man har makten) > ta inn over seg at byggenæringen er en kommersiell næring/industri hvor god tilrettelegging på næringens premisser vil underbygge verdiskapningen i samfunnet > avklare plikter og rettigheter i bruken av Byggnett, stille tydelige krav til de som skal medvirke når det gjelder frister, kvalitet, osv. > ikke nødvendigvis gjøre ByggNett gratis bare fordi byggenæringen vil kreve det, betalingsvilje beviser nytten > bygge på samarbeidsavtaler så langt det er mulig, og bare bruke lov/forskrift der det er nødvendig ByggNett og ByggLett og Byggsøk og ebygg Ja altså hvordan vil kommunene ha det for å gjøre det enklere å planlegge, søke, bygge og ferdigstille bygg DiBK 20. desember 2012 Kirsti Kierulf Programleder KommIT byggkvalitet 9

10 Vi er digitale innbyggere vi må samordne oss som gode byråkrater og fra industrien mellom kommunene mellom kommunal og statlig sektor innad i staten mellom leverandørene Aksjonsområder fra KS i 2013 Interesse Politikken overvåker digitaliseringen Påpeker at lover må ha penger Innbyggere og Næringsliv bor i kommuner Digitalisering og Innovasjonsenheten Utvikler og jobber med endringsagenter gjennom program, høringer, prosjektarbeid Jobber med Digital Strategi som et mal verktøy for alle medlemmene KommIT Etablert som program ut 2015 med mandat om hva er vi etterpå Samordning, felles stemme og forvaltning der det er behov 3 Fokusområder Arkitektur, standarder, informasjonssikkerhet, krav til leverandører på bruk av standarder Felleskomponenter for medlemmene Kompetanse digitalisering byggkvalitet 10

11 1. Fra mange portaler og nett til brukergruppe portaler med arbeidsflyt Tilgang 750 skjema Mine skjema, meldingsboks og arkiv Hjelp med lover og regler Organisere autorisasjon Søk og tema Brukerstyrt skjema liste Link til offentlig hjelpesider Relevante nyheter Ofte stilte spørsmål Kilde:Altinn Statlige løsninger skal inn i kommunens portaler Tilgang til offentlig skjema Gjenbruk i portaler Kilde:Altinn Fra Altinn, bruke Elmer som standard 22 byggkvalitet 11

12 3. Fokus på arbeidsflyt i bruker perspektiv og motor bak som sender og oppdatere data Design of a collaboration Service file for bankrupcy Kilde:Altinn 4. Bruk av KommIT felleskomponenter, ex. SvarUT KS SvarUt Generell innsynsløsning Kvittering Bruker I.b Manuell innsending Forsendelses arkiv Send post V Automatisk utsending? J a Printleverandør VI.a Nei II Nei Nei Gyldig? J a Arkiver fil og send meldingsvarsel Lest? IV Manuell utskrift VI.b Eksternt system Innsending over Webservice I.a Nei III J a Forsendelse utført Meldingsboks byggkvalitet 12

13 5. Arkitektur og standarder er viktig Innbygger og næringsliv Autensisering Verktøy kasse for arbeidsflyt Portal Offentlig ansatte Verktøy Metadata Statistics og analyse Trafikk arkvi ESB Tjeneste motoren ESB Sluttbrukerløsning Arbeidskopier Eksterne registre 3 parts systmer 6. Alt handler on gevinstrealisering og felles målbilder Eksempler på målbilder Fokus på gevinstrealisering Stabilt system Forutsigbare kostnadsmodeller Løsning for så mange skjema som mulig Fornøyde brukere 99,9% skal bruke løsningen Kilde:Altinn Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved Altinn introdusert 17 % Antall timer brukt på rapportering av norsk næringsliv byggkvalitet 13

14 1) Hva er KommIT forventinger til ByggNett 1. Godt organisert prosjekt som har en god styringsstruktur som involverer berørte parter Styringsgruppe Prosjektgruppe m. mandat Prosjektplaner som oppdateres Prosjekt som jobber digitalt og deler 2. Et prosjekt som hører stemmene til Kommuner og Fylkeskommuner med hensyn til Reelle kostnader, både penger og tid Har fokus på varige leveranser Går i dialog med hindre for å finne løsninger ikke lager nye omveier (ikke krig det har vi ikke tid og råd til) 3. Et prosjekt som tenker Gjenbruk av felleskomponenter Dersom utvikler noe nytt, tenker drift og forvaltning og mulig gjenbruk til annet Tenker hensiktsmessig sikkerhet 2) Hva tror KommIT skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Bruk av GI standarden som integrasjonslag Funksjoner i standarden Vedlikehold og videreutvikling 2. Bruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter Altinn for samhandling, smart rolle motor ved bruk av eksisterende registerdata og «vedlikeholdsfrie» integrasjonslag Registrene ID løsningene 3. Fra pilot til full skalerbar løsning Pilotene skal teste ut og må kunne skaleres I parallell med pilot utredning av andre ting en må endre Lover og Regler Dialog med nødvendige tilsyns myndigheter byggkvalitet 14

15 WORKSHOP OM BYGGNETT STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET DIBK, TIL desember MATRIKKELDATA NYTTE FOR SAMFUNNET 2012 KVA ER DINE FORVENTNINGAR TIL BYGGNETT? 1. Byggsøk vert videreutvikla 2. Forenklar sakshandsaminga for kommunane 3. Opnar for fulldigital dialog på bygningsida MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 15

16 KVA SKAL TIL FOR Å LYKKAST MED BYGGNETT? 1. Standardisering Teknisk (god dataflyt krev standardisering) Heilskapleg system 2. Tverrgåande koordinering Nokon må få og ta eit tydeleg ansvar 3. Utvikling av system og fag må gå hand i hand Byggnett meir enn eit IT-system MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilleggsinformasjon om matrikkelsystemet MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 16

17 Tilleggsinformasjon om bygningsdelen av matrikkelsystemet KVA INNEHELD MATRIKKELEN AV BYGNINGSOPPLYSNINGAR, (MATR.FORSKR. 2) - Bygningsnummer - Bygningstype - Næringsgruppe - Bebygd areal - Antall etasjer og deres bruksareal og bruttoareal - Heis - Bygningsstatus, - Bygningshistoriske opplysninger - Vannforsyning - Avløp - Energikilder og oppvarming - Kontaktpersons navn, postadresse og fødselseller org.nr. - Bruksenhetsnummer - Bruksenhetstype - Bruksareal - Antall rom, bad, wc - Kjøkkentilgang MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart Norge FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN buildingsmart I Norge NÆRINGEN ER KLAR DE VENTER PÅ Å KUNNE BRUKE åpenbim TIL MYNDIGHETSBEHANDLING. byggkvalitet 17

18 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORFOR åpenbim? 1. EFFEKTIVISERER ØKT PRODUKTIVITET OG KVALITET 2. RESSURSEFFEKTIVISERER BÆREKRAFTIG BYGGENÆRING 3. INTEGRERING AV FAG VERTIKAL TVERRFAGLIGHET 4. INTEGRERING AV FASER HORISONTAL TVERRFAGLIGHET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FORVENTNINGER MYNDIGHETSBEHANDLING MED åpenbim 1. PLAN- OG REGULERINGSKRAV PÅ åpenbim 2. MEST MULIG KVANTITATIVE KRAV, MINST MULIG SKJØNN 3. ENTYDIGE KRAV TIL søknadbim 4. INTEGRERING MED KART OG MATRIKKEL KART STØTTER BRUK 5. TILGJENGELIG PRE-SJEKK VERKTØY FINN FEILENE SELV byggkvalitet 18

19 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart NORGES FORVENTNINGER TIL BYGGNETT 1. EFFEKTIVISERENDE (FOR BÅDE MYNDIGHETER OG NÆRING) Gjenbruk av data, rapportering fra åpenbim 2. KREVER åpenbim LEVERANSER FRA ALLE Vær modig og fremtidsrettet 3. STØTTER ALLE SEKTORER, IKKE BARE BYGG Tverrsektoriell samhandling har stort potensial. Vi kan ikke skille mellom sektorer hvis vi skal ha innovasjon innen byggenæringen. ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORDAN LYKKES MED BYGGNETT 1. MYNDIGHETER SAMARBEIDER MED NÆRINGEN Spille hverandre gode 2. DETALJERT BRUKERSTYRT FOKUS Hva er det som faktisk effektiviserer for hvert enkelt ledd i verdikjeden? Hva er det som er tidskrevende og som ikke skaper verdi? % åpenbim IFC, Dataordbok og åpengis Vi må få kontroll på informasjonen byggkvalitet 19

20 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN Established interoperability standards/solutions openinfra interoperability standards/solutions openinfra Standardized way of mapping information ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE Data Dictionary Process Deliveries OSLO STEEN SUNESEN Inter-Domain Interoperability Standards buildingsmart Buildings IFC, IfcXML, SimpleifcXML, BCF, IFC Bridge, IFC Tunnel (ISO 16739, and based) openbim processes Design Construction FM Legal Authorities Interoperability based on ISO 16739, and POSC/Caesar Plant Facilities (ISO based) Plant Facilities Design Construction Operation Interoperability based on ISO standards OGC/INSPIRE/ISO Geospatial LandXML, CityGML (ISO based) Geospatial data prosesses Areal Planning Building Permissions? Interoperability based on ISO19100 standards Domains/ Solutions Buildings Transportation Coastal, Roads, Railroad, Aviation Infrastructure Wiring/Piping Cadastre Area planning Nature (Topography, biology..) Off-/on-shore Plants Wiring/piping ISO Inter-Domain process Georefer. Excavation Inter-Domain process Design Coordination Inter-Domain process Code check Submission Inter-Domain process Inter-Domain process Building/ Plant interoperability Inter-Domain process Building/ Infrastructure interoperability Inter-Domain process Infrastructure/ Infrastructure interoperability byggkvalitet 20

21 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT - TSP 37 PARTNERE TSP logo Asplan Viak AS ibim AS Rambøll Norge AS Avinor as Jernbaneverket Rendra AS BA-Nettverket Kartverket Sandnes kommune buildingsmart Norge KS-Bedrift Skanska Norge AS Cad Quality AS Miljøverndepartementet Skanska COWI AS Multiconsult AS Statens vegvesen Digital UMB Norconsult AS Sweco Norge AS Energi Norge Norges Bygg- og Eiendomsforening Trondheim kommune Exxica AS Norsk Eiendomsinformasjon AS UMB Focus Software AS Norsk Vann VA- og VVS produsentene i Norge Geomatikk AS NTNU Geomatikk Vianova Systems AS Helse Sør-Øst RHF Hjellnes Consult as Oslo kommune Powel AS ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL FORUTSETNINGER Portalen er ikke nødvendigvis en database i seg selv. Den tenkes mer å gi adgang til eksisterende databaser. Den kan dog også omfatte egen database for informasjon som ikke er håndtert i dag. Løsningen stiller krav til eksisterende databaser for harmonisering. Portalen håndterer bare inter-prosjekt data. Håndtere sikkerhetsperspektivet i tilgang til data. Harmonisere behov med ByggNett. Finne felles informasjonsbehov for myndigheters forvaltning og næringens prosesser. Det skal etableres tydelig eierskap til portal og forvaltningsansvar for data. byggkvalitet 21

22 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL EIERSKAP OG ANSVAR FOR DATA Store data eiere kan administrere tilgang til data selv. Det må finnes sentral løsning for små dataeiere. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at data er korrekt lik dagens situasjon ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL ETABLERING AV OG TILGANG TIL DATA Statlige/offentlige krav til registrering vesentlig mer utviklingsdrivende enn frivillighet basert på insitament. Det anbefales å bruke etablerte myndigheter og prosesser for innsamling av data, f.eks. myndighetsbehandling av tiltak. Kartlegging av eksisterende situasjon Skanning fra bil/fly og under bakken holder langt? byggkvalitet 22

23 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL SKALA OG DETALJERINGSGRAD Portal skal gi tilgang til dataeieres/administratorers databaser Det foreslås at det defineres ulike detaljeringsgrader på informasjon. Noe informasjon er fri tilgjengelig, volumer, traséer, koter direkte fra portal. Annen informasjon er gradert og forutsetter tillatelse fra dataeier. Portal administrerer forespørsler om tillatelse. Det kan også defineres ulik nivå på skala (primært GIS CityGML LoD) Pre-definert ift. bruksområde ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FELLES INNSPILL TIL BYGGNETT WORKSHOP ByggNett skal ha et definert grensesnitt til OSP (Portal) ByggNett skal være fremtidsrettet for å ivareta alle sektorer. ByggNett skal stille krav til standardisert data fra små dataeiere Lagring og vedlikehold? Byggnett skal stille krav til standardisert tilgang til data fra store dataeiere byggkvalitet 23

24 Inger Hokstad AS og BA Nettverket Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket nettverket.no nettverket.no Besøk Næringsdept. Ulven Sinsen 2010 BA Nettverket Slik vil vi jobbe Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket siden november 2003 nettverket.no nettverket.no Kilde: Torbjørn Tveiten, Vianova, Bjørvika etappe 2, Statens vegvesen, Aas Jakobsen, Vianova byggkvalitet 24

25 BA Nettverket Resultater BA Nettverket oppnår praktiske resultater: EUREF89 NTM (Målestokkriktig EUREF89 UTM) Hb138 Krav til grunnlagsdata og modelldata (VD) Hb Digital planlegging (JBV) SOSI Ledningsmodell (UML, GML, LedningsGML) BA Nettverket All relevant informasjon tilgjengelig via Nettskyen Gjerne ByggNett Portal(er)? SOA byggkvalitet 25

26 BA Nettverket Fokus nå Realisering av SOSI Ledningsmodell (UML/GML) Piloter, Lettfattelig Feature Catalogue (Dataordbok), Produktspesifikasjoner(IDM) TSP Tverrsektorielt Samhandlings Prosjekt (Portal) Inne og ute Bygg OG Anlegg (Overlapp m/ ByggNett?) Spre kunnskap og entusiasme Skape engasjement og samspill alle fag inne/ute Ta tak Oppnå praktiske resultater Inger Hokstad AS og BA Nettverket tilbyr Vi kan, og Vi vil bidra! SOSI Ledningsmodell Viktig medspiller i ByggNett for informasjon om infrastruktur byggkvalitet 26

27 BA Nettverket/Inger Hokstad AS Bidrag Nettverkstreff, Arbeidsmøter Tema ByggNett IT kompetanse (Inkl. SOA Server Oriented Architecture GeoIntegrasjonsprosjektet, Div. annen teknologi, Praktisk kompetanse Skape engasjement/lykkes med samspill Praktiske målbare resultater ByggNett Suksess! BA Nettverket ByggNett Forventinger 1. Må kunne hente relevant informasjon fra eksisterende databaser/servere (FKB,Matrikkel, VA/Infra, NVDB ), samt etablere nye databaser/servere for manglende informasjon, eks. bygg, kjellere (forvaltes i 100 år?) 2. Må kunne håndtere alle formalitetene i en byggesak 24/7 3. Må kunne håndtere dominerende standarder både i fremtid, nåtid og fortid, samt hente og kombinere informasjon fra ulike kilder byggkvalitet 27

28 BA Nettverket ByggNettSuksesskriterier 1. Godt samspill mellom sentrale krefter, Kartlegging av behov og hva som finnes Spille på/kopiere/utvide Norge Digitalt? 2. Finansiering, Respekt for at dette koster Budsjett som lønner de som bidrar Ikke dugnad! Beskrive klare mål og delmål 3. Myndighetskrav/Byggherrekrav til informasjonsinnhold/leveranser og muliggjøre forvaltning av informasjon (uten tap av informasjon) BA Nettverkets viktigste Gull råd IKKE start på nytt! Spill på de kreftene som finnes! Norge Digitalt, SOSI/bS, TSP buildingsmart, BA Nettverket 56 byggkvalitet 28

29 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Vi vil gjerne bidra! Vi har kunnskap! Vi oppnår resultater! 57 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Motto! Kjennskap skaper tillit Kunnskap skaper muligheter! og Vi ser at det virker! 58 byggkvalitet 29

30 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Takk for oppmerksomheten! Inger Hokstad Oslo Kommune Per-Arne Horne Enhetsleder Plan- og bygningsetaten byggkvalitet 30

31 Hva skal til for å lykkes med ByggNett 1. Forventingsavklaring hva er egentlig ByggNett? Fordrer det at staten overtar alle kommunale byggesaksarkiver, alle matrikkel- og kartsystemer 2. Kommunene må kunne bygge videre på dagens systemer og ivareta kommunens behov for egen forvaltning tilgangsstyring og virksomhetsstyring. Vi kan ikke være avhengig av et statlig byråkrati for å gjøre endringer i systemet. 3. Det er en utopi at kommunen kan endre systemene slik at man kan få et enhetlig system for alle kommunene. Mulig at dette er et aktuelt tilbud for småkommunene. 4. Det må være et system for alle, ikke bare for engangsbrukerne. Alle storaktører må med hvis det skal etableres 61 Forventninger til ByggNett Et godt verktøy for byggesaksbehandlingen og kommunikasjon med og mellom brukerne. En felles portal hvor all statlig og kommunal informasjon og tjenester kan ligge, og det linkes videre til de ulike kommuner, departementer og direktoratet. En Plan- og byggesaksportal. ByggSøk er en viktig del av nettstedet og må fornyes. 62 byggkvalitet 31

32 Forventninger til ByggNett Per Jæger, Boligprodusentene ByggNett Workshop 20. desember 2012 Bra initiativ! Regjeringen viser styrke Gode signaler i Bygningsmeldingen byggkvalitet 32

33 Utfordringene er: Forventninger til ByggNett Staten må klare å samordne seg Kommune må pålegges å knytte seg til systemet Byggenæringen må påvirke hva ByggNett skal bli byggkvalitet 33

34 Hva skal til for å lykkes? Samordning mellom departementer og direktorater Nok penger Bruke åpne standarder byggkvalitet 34

35 LUNSJ FREM TIL KL 12:30 ByggNett workshop 20. des Gruppearbeid (resultater fra de 10 gruppe presenteres i egen presentasjon A) Hva er dine forventinger til ByggNett? B) B) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? C) Hva er de tre største teknologiske utfordringene for ByggNett og byggenæringen? D) Hva er de tre største organisatoriske utfordringene for byggenæringen? Ekstra oppgave: E) Hvilket forslag har dere vil visjon for ByggNett? 70 byggkvalitet 35