Brukermanual. Induksjonsplate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Induksjonsplate"

Transkript

1 Brukermanual Induksjonsplate

2 Innhold 1. Generell informasjon Informasjon angående denne manualen Forklaring av symbolene Forpliktelser og garanti Beskyttelse av opphavsrett Samsvarserklæring Sikkerhet Generell informasjon Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av apparatet Korrekt bruk Transport, emballering og lagring Kontroll ved mottakelse Emballering Lagring Tekniske data Tekniske spesifikasjoner Betjeningspanel Partikkel- og fettfilter Installasjon og bruk Virkemåte Sikkerhetsinstruksjoner Egnede og uegnede kokekar Installasjon og tilkobling Bruk Rengjøring og vedlikehold Sikkerhetsråd Rengjøring Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold Mulige funksjonsfeil...15 Produsent: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten tlf.: +49 (0) Tyskland faks: +49 (0)

3 1. Generell informasjon 1.1 Informasjon angående denne manualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av kokeplaten og skal konsulteres som en viktig informasjonskilde og oppslagsbok. Forståelse av instruksjonene for sikkerhet og bruk i denne manualen sikrer sikker og korrekt bruk av kokeplaten I tillegg til de angitte instruksjonene, må man rette seg etter de lokale bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet. Brukermanualen er å betrakte som en integrert del av kokeplaten og den skal oppbevares i nærheten av platen, lett tilgjengelig for enhver som skal foreta installasjon, bruk, vedlikehold eller rengjøring. 1.2 Forklaring av symbolene I denne brukermanualen benyttes symboler for å gjøre oppmerksom på viktige sikkerhetsinstruksjoner og gode råd relatert til bruk av kokeplaten. Instruksjonene skal følges nøyaktig for å unngå enhver fare for ulykker eller skader på person eller eiendom. ADVARSEL! Dette symbolet varsler om farer som kan føre til skader. Vennligst følg instruksjonene meget nøye og vær meget oppmerksom i disse tilfellene. ADVARSEL! Elektrisk fare! Dette symbolet varsler om potensielle elektriske farer. Dersom du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, risikerer du å bli skadet eller dø. FORSIKTIG! Dette symbolet gjør oppmerksom på instruksjoner som skal følges for å unngå fare for ødeleggelse, feilfunksjonering og/eller havari av apparatet. NB! Dette symbolet gjør deg oppmerksom på tips og informasjon som må følges for å oppnå en effektiv og problemfri bruk av apparatet. VIKTIG! Magnetfelt! Ikke fjern bunndekselet på kokeplaten. 3

4 1.3 Forpliktelser og garanti Alle informasjoner og instruksjoner i denne manualen er basert på standard sikkerhetsregler, gjeldende teknologiske nivå og den ekspertise og erfaring som vi har utviklet gjennom årene. Brukermanualen er oversatt så omstendelig og nøyaktig som mulig. Imidlertid kan vi ikke ta ansvar for eventuelle oversettelsesfeil. Dersom leveransen består av en spesialmodell, kan den virkelige leveringsen avvike fra beskrivelser og illustrasjoner i denne manualen. Dette gjelder også for spesialordre ellen når apparatet er blitt endret på grunn av ny teknologi. Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med produsenten via din norske forhandleren. NB! Les denne brukermanualen omhyggelig før du tar apparatet i bruk. Produsenten aksepterer intet ansvar for skade eller funksjonsfeil som skyldes at instruksjonene i brukermanualen ikke er fulgt. Brukermanualen skal oppbevares i nærheten av apparatet, lett tilgjengelig for enhver som ønsker å bruke den. Vi forbeholder oss retten til fritt å kunne foreta tekniske endringer i forbindelse med produktutvikling. 1.4 Beskyttelse av opphavsrett Denne brukermanualen, inkludert alle tekster, tegninger, figurer eller andre illustrasjoner har beskyttet opphavsrett. Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres, overføres eller brukes i noen form eller på annen måte uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Enhver person som foretar egenmektige handlinger i forhold til denne brukermanualen er ansvarlig og rettslig ansvarlig for skadene. Produsenten har alle rettigheter. NB! Innholdet, tekster, tegninger, fotografier og enhver annen illustrasjon har beskyttet opphavsrett. Enhver som bruker denne publikasjonen ulovelig vil bli straffeforfulgt. 1.5 Samsvarserklæring Dette apparatet samsvarer med gjeldende standarder og direktiver i EU. Vi sertifiserer dette i en EU samsvarserklæring. Om nødvendig, oversender vi gjerne en kopi av samsvarserklæringen. 4

5 2. Sikkerhet Dette avsnittet gir en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter. I tillegg gir hvert kapittel nøyaktige sikkerhetsråd for å forebygge farer. Disse er merket med de symbolene som er vist tidligere i manualen. I tillegg må man være oppmerksom på alle piktogrammer, merker og etiketter på apparatet. Disse må holdes i perfekt stand, slik at de alltid er lesbare. Ved å følge alle de viktige sikkerhetsrådene oppnår du optimal beskyttelse mot alle farer så vel som forsikringen om en sikker og problemfri bruk. 2.1 Generell informasjon Dette apparatet er konstruert i samsvar med dagens tilgjengelige teknologistandarder. Imidlertid kan apparatet utgjøre en fare dersom det brukes eller håndteres på en feil måte. Når man kjenner til innholdet i brukermanualen og unngår feil, slik at man bruker apparatet på en sikker og feilfri måte, er dette avgjørende for å beskytte deg selv mot farer. For å forhindre farer og for å sikre optimal effektivitet, må man ikke foreta noen former for endringer eller modifikasjoner på apparatet som ikke er skriftlig godkjent av produsenten. Dette apparatet skal bare brukes når det er i teknisk perfekt stand og under sikre forhold. 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av apparatet Spesifikasjonene vedrørende den industrielle sikkerheten er basert på bestemmelsene i EU som gjaldt på det tidspunktet som apparatet ble produsert. Dersom apparatet brukes i næring, er brukeren forpliktet til å påse at disse industrielle sikkerhetstiltak samsvarer med erklæringen i de regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle tidspunktet for hele perioden for bruk av apparatet og til å overholde de noe spesifikasjonene. Utenfor EU-området, må industriell sikkerhet som gjelder på brukerstedet og nasjonale bestemmelser overholdes. I tillegg til de industrielle sikkerhetsreglene i brukermanualen må man følge de generelle sikkerhetsbestemmelsene og forebyggende forskrifter samt gjeldende miljøvernsbestemmelser for bruk av apparatet. FORSIKTIG! Apparatet er ikke beregne for bruk av individer (inkludert barn) med fysiske eller mentale hemninger, utilstrekkelig erfaring og/eller utilstrekkelige kunnskaper med mindre slike personer påtar seg ansvaret for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner angående korrekt bruk av apparatet. Barn må holdes under oppsikt slik at de ikke leker med apparatet. Oppbevar denne manualen på sikkert sted. Dersom apparatet selges eller overleveres til annen eier, må brukermanualen medfølge apparatet. Enhver person som bruker apparatet må handle i samsvar med manualen og i henhold til sikkerhetsbestemmelsene. Apparatet skal kun benyttes innendørs. 5

6 2.3 Korrekt bruk Sikker bruk kan bare garanteres dersom apparatet brukes korrekt. Ethvert teknisk inngrep, montering og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Induksjonsplaten er konstruert for tilberedning og varming av matvarer ved bruk av egnede kokekar. Induksjonsplaten må blant annet ikke brukes til: - Oppvarming av brennbare, skadelige, flyktige eller lignende væsker eller materialer. FORSIKTIG! Enhver bruk utenfor korrekt bruk og/eller enhver annen bruk av apparatet er forbudt og ikke å betrakte som normal. Produsenten eller hans autoriserte forhandlere fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skade som skyldes feil bruk av apparatet. Operatøren er ansvarlig for alle skader som skyldes feil bruk. 6

7 3. Transport, emballering og lagring 3.1 Kontroll ved mottakelse Ved mottagelse av apparatet må man omgående kontrollere forsendelsen for eventuelle transportskader. Dersom det foreligger synlige skader må man ikke akseptere leveringen uten nødvendige reservasjoner. Noter skadeomfanget på transportørens fraktpapirer. Utløs en klage. Skjulte skader skal reklameres omgående etter at de er avdekket, ettersom klager på skader bare kan fremsettes innenfor den effektive reklamasjonstiden. 3.2 Emballering Vennligst ta vare på originalemballasjen for apparatet ettersom denne kan være nyttig ved eventuell lagring, flytting eller dersom apparatet må sendes til service ved eventuelle feil. Utvendig og innvendig emballasje må fjernes helt fra apparatet før installasjon igangsettes. NB! Dersom du ønsker å avhende emballasjen, må dette foretas i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser i brukerlandet. Emballasje som kan brukes på nytt skal resirkuleres. Vennligst kontroller at apparatet er komplett. Dersom deler skulle mangle, vennligst kontakt din lokale forhandler omgående. 3.3 Lagring Hold emballasjen lukket inntil installasjon skal foretas og følg de anvisningene som finnes på utsiden av emballasjen. Pakningen skal lagres i henhold til følgende retningslinjer: - Må ikke lagres utendørs. - Må oppbevares tørt og støvfritt. - Må ikke utsettes for aggressive stoffer. - Må ikke utsettes for direkte sollys. - Unngå mekaniske støt og vibrasjoner. - Ved lengre tids lagring (> 3 måneder), forsikre deg om at tilstanden på emballasjen og delene regelmessig. Reparer eller skift emballasjen om nødvendig. 7

8 4. Tekniske data 4.1 Tekniske spesifikasjoner Navn Induksjonsplate IK 35S Artikkelnummer: S Modell: Rustfritt kabinett. Kokesone i herdet glass Temperaturområde: 60 til 240 C Effekttrinn: 1-10 (500 til 3500 W) Tilkobling: 230 V - 50 Hz W Mål: B 343 x H 443 x H 125 mm Vekt: 6,7 kg Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer! 4.2 Betjeningspanel 1. Innstilling av tid (0 til 180 min). 2. Piltast : tid, temperatur eller effekt kan reduseres. 3. Piltast : tid, temperatur eller effekt kan økes. 4. Tast for effektmodus 1-10 eller temperaturmodus. 5. PÅ/AV knapp. 6. Varsellampe for PÅ. 7. Lysdioder for effekt 1-10, temperatur og tid. 8. Display 8

9 4.3 Partikkel- og fettfilter Induksjonsplaten er forsynt med et partikkel- og fettfilter som befinner seg på undersiden av apparatet. Partikkel- og fettfilteret er konstruert for å forhindre at skitt eller fett skal bli suget inn i kabinettet gjennom ventilasjonsåpningen Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin. Partikkel- og fettfilter 5. Installasjon og bruk 5.1 Virkemåte På induksjonsplater benyttes elektrisk spenning på en spole under glasset. Dette skaper et magnetfelt, som foretar direkte oppvarming av kokekaret ved hjelp av en fysisk effekt. Dette betyr sparing av tid og energi, ettersom man i motsetning til vanlige kokeplater, foretar direkte oppvarming av kokekaret, ikke av varmeelement under glasset. På grunn av de tekniske egenskapene som tidligere er beskrevet, er en annen fordel den meget korte oppvarmingstiden. I tillegg, tilpasser varmetilførselen seg omgående til endrede innstillinger og kan reguleres i små steg. Induksjonsplaten reagerer på endrede innstillinger like hurtig som en gassplate, ettersom energien virker direkte på kokekaret uten å første varme opp et annet materiale. Induksjonsteknologien kombinerer denne hurtige reaksjonen med de grunnleggende fordelene med elektrisitet, noe som betyr at man kan regulere varmetilførselen nøyaktig. Ytterligere fordeler av en induksjonsplate: Ettersom varmesonen bare varmes opp indirekte via bunnen av kokekaret, kan ikke mat som koker over brenne seg fast og det er nesten ingen fare for at brukeren skal brenne seg. Glasset over kokesonen varmes bare opp av kokekaret. Dersom apparatet slås på og kokekaret er fjernet fra platen, høres et gjentagende lydsignal og apparatet vil slå seg automatisk av etter 30 sekunder. Apparatet detekterer når det er plassert et kokekar av korrekt type på kokeplaten. Dersom kokekaret er av feil type for induksjonsplater, slås ikke varmeeffekten på. Apparatet vil slå seg automatisk av etter 30 sekunder. Dersom man plasserer et tomt kokekar på induksjonsplaten, vil en temperatursensor sørge for at apparatet slår seg av automatisk. 5.2 Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Elektrisk fare! Apparatet må bare tilkobles til en korrekt installert stikkontakt med beskyttelseskontakt. Trekk aldri i apparatkabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Kabelen må ikke berøre noen varme deler. Kontroller at kabelen ikke berører noen varmekilder eller skarpe kanter. Ikke la kabelen henge over bordkanten 9

10 ADVARSEL! Varm overflate! Under bruk kan enkelte deler av apparatet bli meget varme. Ikke berør den varme flaten på glassfeltet. NB: Selve induksjonsplaten blir ikke varmet opp under bruk, men varmen fra kokekaret vil varme opp kokesonen. Ikke bruk apparatet dersom det ikke funksjonerer ordentlig, er skadet eller har falt i gulvet. Ikke bruk utstyr eller reservedeler som ikke er anbefalt av induksjonsplatens produsent. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til ødeleggelse av apparatet eller personskade, i tillegg bortfaller garantien. Ikke la kabelen ligge over gulvtepper eller varmeisolasjon. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra arbeidsområdet og ikke senk den ned i vann. ADVARSEL! Elektrisk fare! Ikke stikk inn objekter som verktøy eller ledere inn i ventilasjonsåpningene. Dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke flytt induksjonsplaten under bruk eller med varmt kokekar på toppen av den. Ikke bruk apparatet som lagerplass for forskjellige foremål. Ikke plasser tomme beholdere, bokser, etc. på toppen av den. Vi fraråder å plassere utstyr eller redskaper av metall (grytelokk, kniver eller andre metallgjenstander) på kokesonen. Disse kan bli varmet opp når apparatet slås på. Husk at smykker som ringer, klokker, etc. kan bli varme dersom de befinner seg nært inntil kokesonen. Kokesonen er dekket med temperaturbestandig glass. Dersom glasset skades, selv en liten sprekk, frakoble apparatet omgående fra stikkontakten og ta kontakt med leverandøren av induksjonsplaten. Ikke plasser magnetiske objekter som kredittkort, kassetter, etc. på glassplaten når apparatet er slått på. For å unngå overoppheting, ikke plasser aluminiumsfolie eller metallplater på apparatet. Ikke bruk ildsfarlige, syreholdige eller alkaliske materialer eller substanser i nærheten av apparatet, ettersom disse vil redusere apparatets levetid og føre til eksplosjonsartet brann når apparatet slås på. Vitenskapelige undersøkelser har bevist at induksjonsplater ikke representer noen helsefare. Imidlertid skal personer med pacemaker holde en minsteavstand på 60 cm fra apparatet når det er i bruk. ADVARSEL! Elektrisk strøm! Apparatet kan forårsake personskader dersom det ikke installeres korrekt! Før installasjon må man kontrollere at den stedlige strømforsyningen samsvarer med hva som fremgår av typeetiketten på apparatet. Bare dersom disse samsvarer kan man foreta tilkobling. Vær oppmerksom på sikkerhetsrådene og advarslene! 10

11 5.3 Egnede og uegnede kokekar Egnede kokekar o Stål eller emaljert støpejern. o Jern, stål eller ikke-emaljert støpejern. o 18/0 rustfritt stål og aluminium, dersom det er merket med egnet for induksjon (følg beskrivelsen for kokekaret). For korrekt funksjonering, må alle kokekar ha plane, magnetiske bunner (en magnet må være festet til den). Vi anbefaler kokekar (kjeler /kasseroller) med en diameter mellom 12 og 24 cm for best mulig resultat. For eksempel: Kokekar beregnet for induksjon, 9-dels kasserollesett. Krom-nikkel stål, hellekanter, kalde (isolerte) håndtak. 4 kasseroller med lokk 2,0 ltr / Ø16 cm / høyde 10,0 cm 2,7 ltr / Ø18 cm / høyde 11,0 cm 5,1 ltr / Ø24 cm / høyde 11,5 cm 6,1 ltr / Ø20 cm / høyde 10,0 cm Bartscher best.nr. A panne 2,8 ltr / Ø24 cm / høyde 6,5 cm Uegnede kokekar o Gryter eller panner med mindre diameter enn 12 cm. o Keramikk, glass. o Rustfritt stål, aluminium, bronse eller kopper med mindre de er tydelig merket med egnet for induksjon. o Kokekar med ben. o Kokekar med rund (ikke plan) bunn. FORSIKTIG! Vennligst bruk bare kokekar som er merket med egnet for induksjon (suitable for induction). Dersom induksjonsplaten detekterer for stor avstand til det kokekaret, vil effekten bli redusert. Dette kan forårsake at anordningen som forhindrer overoppheting ikke virker ordentlig. Derfor skal man ikke bruke kokekar av aluminium, bronse eller ikke-metall. 11

12 5.4 Installasjon og tilkobling o Fjern all emballasjen etter at apparatet er pakket ut. o Plasser induksjonsplaten på en plan flate med tilstrekkelig bæreevne for vekten av apparatet. Flaten må ikke være følsom for varme. o Plasser aldri apparatet på brannfarlig underlag (for eksempel duk eller teppe). o Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder som peiser, vedovner, elektriske ovner, etc. o Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes. Dette kan forårsake overoppheting av apparatet. Sørg for en avstand på 5-10 cm fra vegger og andre objekter. o Ikke plasser induksjonsplaten ved siden av apparater eller objekter som er følsomme for magnetfelt (f. eks. radioer, TV-er, kassettspillere, etc.). o Apparatet er ikke egnet for bruk med eksternt tidsur (timer) eller fjernstyring. o Stikkontakten med strømtilførsel må være sikret med minst 16A sikringer. Tilkoble apparatkabelen direkte til stikkontakten. Ikke bruk skjøteledning. o Apparatet skal plasseres på et sted med lett tilgang til stikkontakten, slik at støpselet hurtig kan trekkes ut i en nødsituasjon. 5.5 Bruk Stikk apparatstøpselet inn i en egnet stikkontakt. Deretter høres et lydsignal og apparatet er klar til bruk (standby modus). Plasser et egnet kokekar i senter av kokesonen. Trykk på tasten for å slå på induksjonsplaten. Varsellampen for PÅ tennes Den forhåndsinnstilte modus 5 vises og apparatet aktiveres. Du kan endre effektinnstillingen mellom 1 og 1 når som helst. Ved å trykke på tasten eller kan effekten endres. Valgt effekttrinn vises på displayet. 1 = 800 W i syklus 2 = 800 W i syklus 3 = 1100 W 5 = 2300 W 6 = 2900 W 7 = 3000 W 8 = 3200 W 9 = 3400 W 10 = 3500 W 4 = 2000 W NB! Disse spesifikasjonene kan variere beroende på type kokekar som benyttes. 2. Dersom du ikke ønsker å benytte effektmodus, kan du skifte til temperaturmodus ved å trykke på tasten for temperatur modus (se til venstre). Apparatet vil nå stille seg inn på forhåndsinnstilt temperatur, som er 120 C. Dette vises i displayet. Du kan fritt velge temperatur i området 60 til 240 C når som helst ved å trykke på tasten eller kan temperaturen endres. Valgt temperatur vises på displayet og varsellampen for temperatur tennes Temperaturinnstilling og tilhørende effektytelse for apparatet 60 C W 160 C W 80 C W 180 C W 100 C W 200 C W 120 C W 220 C W 140 C W 140 C W NB! Disse spesifikasjonene kan variere beroende på type kokekar som benyttes. 12

13 Innstilling av tid: Etter at man har valgt bruksmodus (effektmodus eller temperaturmodus) trykk på tast. Displayet viser tallet 0 og lysdioden for tid (MIN) ved siden av displayet tennes. Du kan regulere driftstiden i steg på 1 minutt opp til 30 minutter og deretter i steg på 10 minutter opp til 180 minutter (maksimalt) ved å trykke på tastene eller. Driftstiden telles ned i steg på 1 minutt, mens displayet skifter tilbake til forrige visning (1-10, ). Apparatet slår seg av automatisk etter at den innstilte tiden er løpt ut. Bare viften som kjøler elektronikken fortsetter å gå. Du kan også skifte mellom effektmodus og temperaturmodus uten at innstillingen av tid påvirkes. NB! Under bruk, kan du endre innstillingen av tid ved hjelp av tastene. På grunn av lagringsfunksjonen på apparatet innvirker ikke dette på effektmodus eller temperaturmodus på noen måte. eller Alle disse endringene kan utføres når som helst. Apparatet virker alltid på grunnlag av den siste innstillingen som ble lagt inn. FORSIKTIG! Ikke plasser tomme kokekar på induksjonsplaten. Oppvarming av et tomt kokekar vil aktivere overopphetingsbeskyttelsen, et lydsignal høres og apparatet vil slå seg av automatisk. Displayet vil vise feilmeldingen E02. Dersom dette skjer, fjern kokekaret fra platen og sett den til side for avkjøling.. Senere vil induksjonsplaten virke uten problemer. Forsikre deg om at bunnen av kokekaret ikke riper opp kokeflaten (glasset), selv om riper i glassflaten ikke vil innvirke negativt på apparatets funksjonalitet. Etter bruk av induksjonsplaten, trekk alltid apparatstøpselet ut av stikkontakten, ikke stol på at apparatet alltid føler fravær av kokekar på platen. 13

14 6. Rengjøring og vedlikehold 6.1 Sikkerhetsråd o Før arbeider i forbindelse med reparasjon eller rengjøring igangsettes, forsikre deg om at apparatet er frakoblet fra stikkontakten (trekk ut støpselet!) og er tilstrekkelig avkjølt. o Ikke bruk syreholdige midler og sørg for at det ikke kommer vann inn i apparatet. o For å beskytte deg selv mot elektrisk støt, må man aldri senke apparatet, ledningen eller støpselet ned i vann eller andre væsker. FORSIKTIG! Dette apparatet er ikke egnet for direkte spyling med vannstråle. Derfor må du unngå å bruke enhver form for vannstråle i forbindelse med rengjøring av apparatet! 6.2 Rengjøring o Foreta regelmessig rengjøring av apparatet. o Rengjør kabinettet, kokeflaten og betjeningspanelet med en myk, fuktig klut og et mildt, ikke-abrasivt oppvaskmiddel. o Foreta regelmessig rengjøring av partikkel- og fettfilteret med et mildt oppvaskmiddel eller plasser det i en oppvaskmaskin. o For å ta ut filteret 8på undersiden av apparatet), trekk det forover og fjern det fra apparatet (se kapittel 4.3 partikkel- og fettfilter ). Etter at filteret er rengjort og tørt, sett det tilbake i apparatet. FORSIKTIG! For å unngå skade på person eller apparat, ikke tilkoble det til stikkontakten eller slå det på uten at filteret er montert. o Bruk bare myke kluter for rengjøring, ikke bruk skarpe verktøy som kan ødelegge overflatene. o Etter rengjøring av apparatet, tørk og poler det med en myk, tørr klut. o Før apparatet tas i bruk igjen, kontroller at apparatet er blitt ordentlig rengjort og tørket. 6.3 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold o Kontroller apparatkabelen regelmessig for eventuelle skader. Ikke bruk apparatet dersom kabelen er skadet. En skadet kabel må skiftes omgående hos godkjent serviseverksted eller av autorisert elektriker, for å unngå skader. o Dersom det er oppstått skade eller feilfunksjonering, vennligst kontakt din lokale forhandler eller serviceverksted. Se også listen over feilmeldinger i kapittel 7. o Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert teknisk personell og man skal kun benytte originale reservedeler. Ikke forsøk å foreta egenmektige reparasjoner på apparatet. 14

15 7. Mulige funksjonsfeil Feilmelding Årsak Løsning E01 Apparatet blir for varmt (for eksempel. på grunn av tilstoppede ventilasjonsåpninger) Rengjør/fjern blokkeringer i ventilasjonsåpningene. Vent til apparatet er avkjølt i noen minutter. Deretter er induksjonsplaten klar til bruk. Dersom feilmeldingen fortsetter, ta kontakt med din lokale forhandler. Deler er skadet (for eksempel Ta kontakt med din lokale forhandler. E02 E03 transistor) Overopphetingsbeskyttelsen ble aktivert og apparatet ble slått av Midlertidig overspenning, apparatet ble for varmt. Fjern kokekaret fra platen. La apparatet få avkjøle seg i noen få minutter. Deretter er apparatet igjen klar til bruk. Trekk støpselet ut av stikkontakten. La apparatet få avkjøle seg i noen få minutter. Sett støpselet tilbake i stikkontakten og slå på apparatet igjen. 15

16 16

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314 NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Bruksanvisning Infrarøde varmelister

Bruksanvisning Infrarøde varmelister NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V2/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Bruksanvisning Varmeskap

Bruksanvisning Varmeskap NO Bruksanvisning Varmeskap 103063 103064 103122 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning Pølsevarmer

Bruksanvisning Pølsevarmer NO Bruksanvisning Pølsevarmer A120455 A120456 V3/0914 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Bruksanvisning. Tallerkenvarmer

Bruksanvisning. Tallerkenvarmer NO Bruksanvisning Tallerkenvarmer A120812 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Bruksanvisning Insektdrepende lampe IV-22

Bruksanvisning Insektdrepende lampe IV-22 NO Bruksanvisning Insektdrepende lampe IV-22 300306 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Vannbad med kran V1/0315

Bruksanvisning. Vannbad med kran V1/0315 NO Bruksanvisning Vannbad med kran 200207 V1/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215 NO Bruksanvisning Isknuser 4 ICE 135013 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Bruksanvisning Konveksjons bakerovn AT 400 med fuktighetstilsetning

Bruksanvisning Konveksjons bakerovn AT 400 med fuktighetstilsetning NO Bruksanvisning Konveksjons bakerovn AT 400 med fuktighetstilsetning 105780 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Transportbånd Brødrister

Bruksanvisning Transportbånd Brødrister NO Bruksanvisning Transportbånd Brødrister A100205 V2/0814 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill

Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill NO Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill A150670 A150669 A150668 A150671 A150672 A150673 V1/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning Suppegryte Gourmet

Bruksanvisning Suppegryte Gourmet NO Bruksanvisning Suppegryte Gourmet 100047 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell informasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Transportbånd Brødrister

Bruksanvisning Transportbånd Brødrister NO Bruksanvisning Transportbånd Brødrister A100205 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk kontaktgrill Panini A V1/0516

Bruksanvisning. Elektrisk kontaktgrill Panini A V1/0516 NO Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill Panini A150674 V1/0516 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Varmelampe. Brukermanual

Varmelampe. Brukermanual Varmelampe 27001 Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4 3 Elektriske tilkoblinger...5

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning. Riskoker for 2-10 personer V1/0215

Bruksanvisning. Riskoker for 2-10 personer V1/0215 NO Bruksanvisning Riskoker for 2-10 personer 150524 150525 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Tallerkenvarmer. Brukermanual

Tallerkenvarmer. Brukermanual Tallerkenvarmer 2008 Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4 3 Elektriske

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning Iskremmaskin

Bruksanvisning Iskremmaskin NO Bruksanvisning Iskremmaskin 135002 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer