Brukermanual. Induksjonsplate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Induksjonsplate"

Transkript

1 Brukermanual Induksjonsplate

2 Innhold 1. Generell informasjon Informasjon angående denne manualen Forklaring av symbolene Forpliktelser og garanti Beskyttelse av opphavsrett Samsvarserklæring Sikkerhet Generell informasjon Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av apparatet Korrekt bruk Transport, emballering og lagring Kontroll ved mottakelse Emballering Lagring Tekniske data Tekniske spesifikasjoner Betjeningspanel Partikkel- og fettfilter Installasjon og bruk Virkemåte Sikkerhetsinstruksjoner Egnede og uegnede kokekar Installasjon og tilkobling Bruk Rengjøring og vedlikehold Sikkerhetsråd Rengjøring Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold Mulige funksjonsfeil...15 Produsent: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten tlf.: +49 (0) Tyskland faks: +49 (0)

3 1. Generell informasjon 1.1 Informasjon angående denne manualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av kokeplaten og skal konsulteres som en viktig informasjonskilde og oppslagsbok. Forståelse av instruksjonene for sikkerhet og bruk i denne manualen sikrer sikker og korrekt bruk av kokeplaten I tillegg til de angitte instruksjonene, må man rette seg etter de lokale bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet. Brukermanualen er å betrakte som en integrert del av kokeplaten og den skal oppbevares i nærheten av platen, lett tilgjengelig for enhver som skal foreta installasjon, bruk, vedlikehold eller rengjøring. 1.2 Forklaring av symbolene I denne brukermanualen benyttes symboler for å gjøre oppmerksom på viktige sikkerhetsinstruksjoner og gode råd relatert til bruk av kokeplaten. Instruksjonene skal følges nøyaktig for å unngå enhver fare for ulykker eller skader på person eller eiendom. ADVARSEL! Dette symbolet varsler om farer som kan føre til skader. Vennligst følg instruksjonene meget nøye og vær meget oppmerksom i disse tilfellene. ADVARSEL! Elektrisk fare! Dette symbolet varsler om potensielle elektriske farer. Dersom du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, risikerer du å bli skadet eller dø. FORSIKTIG! Dette symbolet gjør oppmerksom på instruksjoner som skal følges for å unngå fare for ødeleggelse, feilfunksjonering og/eller havari av apparatet. NB! Dette symbolet gjør deg oppmerksom på tips og informasjon som må følges for å oppnå en effektiv og problemfri bruk av apparatet. VIKTIG! Magnetfelt! Ikke fjern bunndekselet på kokeplaten. 3

4 1.3 Forpliktelser og garanti Alle informasjoner og instruksjoner i denne manualen er basert på standard sikkerhetsregler, gjeldende teknologiske nivå og den ekspertise og erfaring som vi har utviklet gjennom årene. Brukermanualen er oversatt så omstendelig og nøyaktig som mulig. Imidlertid kan vi ikke ta ansvar for eventuelle oversettelsesfeil. Dersom leveransen består av en spesialmodell, kan den virkelige leveringsen avvike fra beskrivelser og illustrasjoner i denne manualen. Dette gjelder også for spesialordre ellen når apparatet er blitt endret på grunn av ny teknologi. Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med produsenten via din norske forhandleren. NB! Les denne brukermanualen omhyggelig før du tar apparatet i bruk. Produsenten aksepterer intet ansvar for skade eller funksjonsfeil som skyldes at instruksjonene i brukermanualen ikke er fulgt. Brukermanualen skal oppbevares i nærheten av apparatet, lett tilgjengelig for enhver som ønsker å bruke den. Vi forbeholder oss retten til fritt å kunne foreta tekniske endringer i forbindelse med produktutvikling. 1.4 Beskyttelse av opphavsrett Denne brukermanualen, inkludert alle tekster, tegninger, figurer eller andre illustrasjoner har beskyttet opphavsrett. Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres, overføres eller brukes i noen form eller på annen måte uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Enhver person som foretar egenmektige handlinger i forhold til denne brukermanualen er ansvarlig og rettslig ansvarlig for skadene. Produsenten har alle rettigheter. NB! Innholdet, tekster, tegninger, fotografier og enhver annen illustrasjon har beskyttet opphavsrett. Enhver som bruker denne publikasjonen ulovelig vil bli straffeforfulgt. 1.5 Samsvarserklæring Dette apparatet samsvarer med gjeldende standarder og direktiver i EU. Vi sertifiserer dette i en EU samsvarserklæring. Om nødvendig, oversender vi gjerne en kopi av samsvarserklæringen. 4

5 2. Sikkerhet Dette avsnittet gir en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter. I tillegg gir hvert kapittel nøyaktige sikkerhetsråd for å forebygge farer. Disse er merket med de symbolene som er vist tidligere i manualen. I tillegg må man være oppmerksom på alle piktogrammer, merker og etiketter på apparatet. Disse må holdes i perfekt stand, slik at de alltid er lesbare. Ved å følge alle de viktige sikkerhetsrådene oppnår du optimal beskyttelse mot alle farer så vel som forsikringen om en sikker og problemfri bruk. 2.1 Generell informasjon Dette apparatet er konstruert i samsvar med dagens tilgjengelige teknologistandarder. Imidlertid kan apparatet utgjøre en fare dersom det brukes eller håndteres på en feil måte. Når man kjenner til innholdet i brukermanualen og unngår feil, slik at man bruker apparatet på en sikker og feilfri måte, er dette avgjørende for å beskytte deg selv mot farer. For å forhindre farer og for å sikre optimal effektivitet, må man ikke foreta noen former for endringer eller modifikasjoner på apparatet som ikke er skriftlig godkjent av produsenten. Dette apparatet skal bare brukes når det er i teknisk perfekt stand og under sikre forhold. 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av apparatet Spesifikasjonene vedrørende den industrielle sikkerheten er basert på bestemmelsene i EU som gjaldt på det tidspunktet som apparatet ble produsert. Dersom apparatet brukes i næring, er brukeren forpliktet til å påse at disse industrielle sikkerhetstiltak samsvarer med erklæringen i de regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle tidspunktet for hele perioden for bruk av apparatet og til å overholde de noe spesifikasjonene. Utenfor EU-området, må industriell sikkerhet som gjelder på brukerstedet og nasjonale bestemmelser overholdes. I tillegg til de industrielle sikkerhetsreglene i brukermanualen må man følge de generelle sikkerhetsbestemmelsene og forebyggende forskrifter samt gjeldende miljøvernsbestemmelser for bruk av apparatet. FORSIKTIG! Apparatet er ikke beregne for bruk av individer (inkludert barn) med fysiske eller mentale hemninger, utilstrekkelig erfaring og/eller utilstrekkelige kunnskaper med mindre slike personer påtar seg ansvaret for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner angående korrekt bruk av apparatet. Barn må holdes under oppsikt slik at de ikke leker med apparatet. Oppbevar denne manualen på sikkert sted. Dersom apparatet selges eller overleveres til annen eier, må brukermanualen medfølge apparatet. Enhver person som bruker apparatet må handle i samsvar med manualen og i henhold til sikkerhetsbestemmelsene. Apparatet skal kun benyttes innendørs. 5

6 2.3 Korrekt bruk Sikker bruk kan bare garanteres dersom apparatet brukes korrekt. Ethvert teknisk inngrep, montering og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Induksjonsplaten er konstruert for tilberedning og varming av matvarer ved bruk av egnede kokekar. Induksjonsplaten må blant annet ikke brukes til: - Oppvarming av brennbare, skadelige, flyktige eller lignende væsker eller materialer. FORSIKTIG! Enhver bruk utenfor korrekt bruk og/eller enhver annen bruk av apparatet er forbudt og ikke å betrakte som normal. Produsenten eller hans autoriserte forhandlere fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skade som skyldes feil bruk av apparatet. Operatøren er ansvarlig for alle skader som skyldes feil bruk. 6

7 3. Transport, emballering og lagring 3.1 Kontroll ved mottakelse Ved mottagelse av apparatet må man omgående kontrollere forsendelsen for eventuelle transportskader. Dersom det foreligger synlige skader må man ikke akseptere leveringen uten nødvendige reservasjoner. Noter skadeomfanget på transportørens fraktpapirer. Utløs en klage. Skjulte skader skal reklameres omgående etter at de er avdekket, ettersom klager på skader bare kan fremsettes innenfor den effektive reklamasjonstiden. 3.2 Emballering Vennligst ta vare på originalemballasjen for apparatet ettersom denne kan være nyttig ved eventuell lagring, flytting eller dersom apparatet må sendes til service ved eventuelle feil. Utvendig og innvendig emballasje må fjernes helt fra apparatet før installasjon igangsettes. NB! Dersom du ønsker å avhende emballasjen, må dette foretas i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser i brukerlandet. Emballasje som kan brukes på nytt skal resirkuleres. Vennligst kontroller at apparatet er komplett. Dersom deler skulle mangle, vennligst kontakt din lokale forhandler omgående. 3.3 Lagring Hold emballasjen lukket inntil installasjon skal foretas og følg de anvisningene som finnes på utsiden av emballasjen. Pakningen skal lagres i henhold til følgende retningslinjer: - Må ikke lagres utendørs. - Må oppbevares tørt og støvfritt. - Må ikke utsettes for aggressive stoffer. - Må ikke utsettes for direkte sollys. - Unngå mekaniske støt og vibrasjoner. - Ved lengre tids lagring (> 3 måneder), forsikre deg om at tilstanden på emballasjen og delene regelmessig. Reparer eller skift emballasjen om nødvendig. 7

8 4. Tekniske data 4.1 Tekniske spesifikasjoner Navn Induksjonsplate IK 35S Artikkelnummer: S Modell: Rustfritt kabinett. Kokesone i herdet glass Temperaturområde: 60 til 240 C Effekttrinn: 1-10 (500 til 3500 W) Tilkobling: 230 V - 50 Hz W Mål: B 343 x H 443 x H 125 mm Vekt: 6,7 kg Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer! 4.2 Betjeningspanel 1. Innstilling av tid (0 til 180 min). 2. Piltast : tid, temperatur eller effekt kan reduseres. 3. Piltast : tid, temperatur eller effekt kan økes. 4. Tast for effektmodus 1-10 eller temperaturmodus. 5. PÅ/AV knapp. 6. Varsellampe for PÅ. 7. Lysdioder for effekt 1-10, temperatur og tid. 8. Display 8

9 4.3 Partikkel- og fettfilter Induksjonsplaten er forsynt med et partikkel- og fettfilter som befinner seg på undersiden av apparatet. Partikkel- og fettfilteret er konstruert for å forhindre at skitt eller fett skal bli suget inn i kabinettet gjennom ventilasjonsåpningen Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin. Partikkel- og fettfilter 5. Installasjon og bruk 5.1 Virkemåte På induksjonsplater benyttes elektrisk spenning på en spole under glasset. Dette skaper et magnetfelt, som foretar direkte oppvarming av kokekaret ved hjelp av en fysisk effekt. Dette betyr sparing av tid og energi, ettersom man i motsetning til vanlige kokeplater, foretar direkte oppvarming av kokekaret, ikke av varmeelement under glasset. På grunn av de tekniske egenskapene som tidligere er beskrevet, er en annen fordel den meget korte oppvarmingstiden. I tillegg, tilpasser varmetilførselen seg omgående til endrede innstillinger og kan reguleres i små steg. Induksjonsplaten reagerer på endrede innstillinger like hurtig som en gassplate, ettersom energien virker direkte på kokekaret uten å første varme opp et annet materiale. Induksjonsteknologien kombinerer denne hurtige reaksjonen med de grunnleggende fordelene med elektrisitet, noe som betyr at man kan regulere varmetilførselen nøyaktig. Ytterligere fordeler av en induksjonsplate: Ettersom varmesonen bare varmes opp indirekte via bunnen av kokekaret, kan ikke mat som koker over brenne seg fast og det er nesten ingen fare for at brukeren skal brenne seg. Glasset over kokesonen varmes bare opp av kokekaret. Dersom apparatet slås på og kokekaret er fjernet fra platen, høres et gjentagende lydsignal og apparatet vil slå seg automatisk av etter 30 sekunder. Apparatet detekterer når det er plassert et kokekar av korrekt type på kokeplaten. Dersom kokekaret er av feil type for induksjonsplater, slås ikke varmeeffekten på. Apparatet vil slå seg automatisk av etter 30 sekunder. Dersom man plasserer et tomt kokekar på induksjonsplaten, vil en temperatursensor sørge for at apparatet slår seg av automatisk. 5.2 Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Elektrisk fare! Apparatet må bare tilkobles til en korrekt installert stikkontakt med beskyttelseskontakt. Trekk aldri i apparatkabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Kabelen må ikke berøre noen varme deler. Kontroller at kabelen ikke berører noen varmekilder eller skarpe kanter. Ikke la kabelen henge over bordkanten 9

10 ADVARSEL! Varm overflate! Under bruk kan enkelte deler av apparatet bli meget varme. Ikke berør den varme flaten på glassfeltet. NB: Selve induksjonsplaten blir ikke varmet opp under bruk, men varmen fra kokekaret vil varme opp kokesonen. Ikke bruk apparatet dersom det ikke funksjonerer ordentlig, er skadet eller har falt i gulvet. Ikke bruk utstyr eller reservedeler som ikke er anbefalt av induksjonsplatens produsent. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til ødeleggelse av apparatet eller personskade, i tillegg bortfaller garantien. Ikke la kabelen ligge over gulvtepper eller varmeisolasjon. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra arbeidsområdet og ikke senk den ned i vann. ADVARSEL! Elektrisk fare! Ikke stikk inn objekter som verktøy eller ledere inn i ventilasjonsåpningene. Dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke flytt induksjonsplaten under bruk eller med varmt kokekar på toppen av den. Ikke bruk apparatet som lagerplass for forskjellige foremål. Ikke plasser tomme beholdere, bokser, etc. på toppen av den. Vi fraråder å plassere utstyr eller redskaper av metall (grytelokk, kniver eller andre metallgjenstander) på kokesonen. Disse kan bli varmet opp når apparatet slås på. Husk at smykker som ringer, klokker, etc. kan bli varme dersom de befinner seg nært inntil kokesonen. Kokesonen er dekket med temperaturbestandig glass. Dersom glasset skades, selv en liten sprekk, frakoble apparatet omgående fra stikkontakten og ta kontakt med leverandøren av induksjonsplaten. Ikke plasser magnetiske objekter som kredittkort, kassetter, etc. på glassplaten når apparatet er slått på. For å unngå overoppheting, ikke plasser aluminiumsfolie eller metallplater på apparatet. Ikke bruk ildsfarlige, syreholdige eller alkaliske materialer eller substanser i nærheten av apparatet, ettersom disse vil redusere apparatets levetid og føre til eksplosjonsartet brann når apparatet slås på. Vitenskapelige undersøkelser har bevist at induksjonsplater ikke representer noen helsefare. Imidlertid skal personer med pacemaker holde en minsteavstand på 60 cm fra apparatet når det er i bruk. ADVARSEL! Elektrisk strøm! Apparatet kan forårsake personskader dersom det ikke installeres korrekt! Før installasjon må man kontrollere at den stedlige strømforsyningen samsvarer med hva som fremgår av typeetiketten på apparatet. Bare dersom disse samsvarer kan man foreta tilkobling. Vær oppmerksom på sikkerhetsrådene og advarslene! 10

11 5.3 Egnede og uegnede kokekar Egnede kokekar o Stål eller emaljert støpejern. o Jern, stål eller ikke-emaljert støpejern. o 18/0 rustfritt stål og aluminium, dersom det er merket med egnet for induksjon (følg beskrivelsen for kokekaret). For korrekt funksjonering, må alle kokekar ha plane, magnetiske bunner (en magnet må være festet til den). Vi anbefaler kokekar (kjeler /kasseroller) med en diameter mellom 12 og 24 cm for best mulig resultat. For eksempel: Kokekar beregnet for induksjon, 9-dels kasserollesett. Krom-nikkel stål, hellekanter, kalde (isolerte) håndtak. 4 kasseroller med lokk 2,0 ltr / Ø16 cm / høyde 10,0 cm 2,7 ltr / Ø18 cm / høyde 11,0 cm 5,1 ltr / Ø24 cm / høyde 11,5 cm 6,1 ltr / Ø20 cm / høyde 10,0 cm Bartscher best.nr. A panne 2,8 ltr / Ø24 cm / høyde 6,5 cm Uegnede kokekar o Gryter eller panner med mindre diameter enn 12 cm. o Keramikk, glass. o Rustfritt stål, aluminium, bronse eller kopper med mindre de er tydelig merket med egnet for induksjon. o Kokekar med ben. o Kokekar med rund (ikke plan) bunn. FORSIKTIG! Vennligst bruk bare kokekar som er merket med egnet for induksjon (suitable for induction). Dersom induksjonsplaten detekterer for stor avstand til det kokekaret, vil effekten bli redusert. Dette kan forårsake at anordningen som forhindrer overoppheting ikke virker ordentlig. Derfor skal man ikke bruke kokekar av aluminium, bronse eller ikke-metall. 11

12 5.4 Installasjon og tilkobling o Fjern all emballasjen etter at apparatet er pakket ut. o Plasser induksjonsplaten på en plan flate med tilstrekkelig bæreevne for vekten av apparatet. Flaten må ikke være følsom for varme. o Plasser aldri apparatet på brannfarlig underlag (for eksempel duk eller teppe). o Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder som peiser, vedovner, elektriske ovner, etc. o Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes. Dette kan forårsake overoppheting av apparatet. Sørg for en avstand på 5-10 cm fra vegger og andre objekter. o Ikke plasser induksjonsplaten ved siden av apparater eller objekter som er følsomme for magnetfelt (f. eks. radioer, TV-er, kassettspillere, etc.). o Apparatet er ikke egnet for bruk med eksternt tidsur (timer) eller fjernstyring. o Stikkontakten med strømtilførsel må være sikret med minst 16A sikringer. Tilkoble apparatkabelen direkte til stikkontakten. Ikke bruk skjøteledning. o Apparatet skal plasseres på et sted med lett tilgang til stikkontakten, slik at støpselet hurtig kan trekkes ut i en nødsituasjon. 5.5 Bruk Stikk apparatstøpselet inn i en egnet stikkontakt. Deretter høres et lydsignal og apparatet er klar til bruk (standby modus). Plasser et egnet kokekar i senter av kokesonen. Trykk på tasten for å slå på induksjonsplaten. Varsellampen for PÅ tennes Den forhåndsinnstilte modus 5 vises og apparatet aktiveres. Du kan endre effektinnstillingen mellom 1 og 1 når som helst. Ved å trykke på tasten eller kan effekten endres. Valgt effekttrinn vises på displayet. 1 = 800 W i syklus 2 = 800 W i syklus 3 = 1100 W 5 = 2300 W 6 = 2900 W 7 = 3000 W 8 = 3200 W 9 = 3400 W 10 = 3500 W 4 = 2000 W NB! Disse spesifikasjonene kan variere beroende på type kokekar som benyttes. 2. Dersom du ikke ønsker å benytte effektmodus, kan du skifte til temperaturmodus ved å trykke på tasten for temperatur modus (se til venstre). Apparatet vil nå stille seg inn på forhåndsinnstilt temperatur, som er 120 C. Dette vises i displayet. Du kan fritt velge temperatur i området 60 til 240 C når som helst ved å trykke på tasten eller kan temperaturen endres. Valgt temperatur vises på displayet og varsellampen for temperatur tennes Temperaturinnstilling og tilhørende effektytelse for apparatet 60 C W 160 C W 80 C W 180 C W 100 C W 200 C W 120 C W 220 C W 140 C W 140 C W NB! Disse spesifikasjonene kan variere beroende på type kokekar som benyttes. 12

13 Innstilling av tid: Etter at man har valgt bruksmodus (effektmodus eller temperaturmodus) trykk på tast. Displayet viser tallet 0 og lysdioden for tid (MIN) ved siden av displayet tennes. Du kan regulere driftstiden i steg på 1 minutt opp til 30 minutter og deretter i steg på 10 minutter opp til 180 minutter (maksimalt) ved å trykke på tastene eller. Driftstiden telles ned i steg på 1 minutt, mens displayet skifter tilbake til forrige visning (1-10, ). Apparatet slår seg av automatisk etter at den innstilte tiden er løpt ut. Bare viften som kjøler elektronikken fortsetter å gå. Du kan også skifte mellom effektmodus og temperaturmodus uten at innstillingen av tid påvirkes. NB! Under bruk, kan du endre innstillingen av tid ved hjelp av tastene. På grunn av lagringsfunksjonen på apparatet innvirker ikke dette på effektmodus eller temperaturmodus på noen måte. eller Alle disse endringene kan utføres når som helst. Apparatet virker alltid på grunnlag av den siste innstillingen som ble lagt inn. FORSIKTIG! Ikke plasser tomme kokekar på induksjonsplaten. Oppvarming av et tomt kokekar vil aktivere overopphetingsbeskyttelsen, et lydsignal høres og apparatet vil slå seg av automatisk. Displayet vil vise feilmeldingen E02. Dersom dette skjer, fjern kokekaret fra platen og sett den til side for avkjøling.. Senere vil induksjonsplaten virke uten problemer. Forsikre deg om at bunnen av kokekaret ikke riper opp kokeflaten (glasset), selv om riper i glassflaten ikke vil innvirke negativt på apparatets funksjonalitet. Etter bruk av induksjonsplaten, trekk alltid apparatstøpselet ut av stikkontakten, ikke stol på at apparatet alltid føler fravær av kokekar på platen. 13

14 6. Rengjøring og vedlikehold 6.1 Sikkerhetsråd o Før arbeider i forbindelse med reparasjon eller rengjøring igangsettes, forsikre deg om at apparatet er frakoblet fra stikkontakten (trekk ut støpselet!) og er tilstrekkelig avkjølt. o Ikke bruk syreholdige midler og sørg for at det ikke kommer vann inn i apparatet. o For å beskytte deg selv mot elektrisk støt, må man aldri senke apparatet, ledningen eller støpselet ned i vann eller andre væsker. FORSIKTIG! Dette apparatet er ikke egnet for direkte spyling med vannstråle. Derfor må du unngå å bruke enhver form for vannstråle i forbindelse med rengjøring av apparatet! 6.2 Rengjøring o Foreta regelmessig rengjøring av apparatet. o Rengjør kabinettet, kokeflaten og betjeningspanelet med en myk, fuktig klut og et mildt, ikke-abrasivt oppvaskmiddel. o Foreta regelmessig rengjøring av partikkel- og fettfilteret med et mildt oppvaskmiddel eller plasser det i en oppvaskmaskin. o For å ta ut filteret 8på undersiden av apparatet), trekk det forover og fjern det fra apparatet (se kapittel 4.3 partikkel- og fettfilter ). Etter at filteret er rengjort og tørt, sett det tilbake i apparatet. FORSIKTIG! For å unngå skade på person eller apparat, ikke tilkoble det til stikkontakten eller slå det på uten at filteret er montert. o Bruk bare myke kluter for rengjøring, ikke bruk skarpe verktøy som kan ødelegge overflatene. o Etter rengjøring av apparatet, tørk og poler det med en myk, tørr klut. o Før apparatet tas i bruk igjen, kontroller at apparatet er blitt ordentlig rengjort og tørket. 6.3 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold o Kontroller apparatkabelen regelmessig for eventuelle skader. Ikke bruk apparatet dersom kabelen er skadet. En skadet kabel må skiftes omgående hos godkjent serviseverksted eller av autorisert elektriker, for å unngå skader. o Dersom det er oppstått skade eller feilfunksjonering, vennligst kontakt din lokale forhandler eller serviceverksted. Se også listen over feilmeldinger i kapittel 7. o Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert teknisk personell og man skal kun benytte originale reservedeler. Ikke forsøk å foreta egenmektige reparasjoner på apparatet. 14

15 7. Mulige funksjonsfeil Feilmelding Årsak Løsning E01 Apparatet blir for varmt (for eksempel. på grunn av tilstoppede ventilasjonsåpninger) Rengjør/fjern blokkeringer i ventilasjonsåpningene. Vent til apparatet er avkjølt i noen minutter. Deretter er induksjonsplaten klar til bruk. Dersom feilmeldingen fortsetter, ta kontakt med din lokale forhandler. Deler er skadet (for eksempel Ta kontakt med din lokale forhandler. E02 E03 transistor) Overopphetingsbeskyttelsen ble aktivert og apparatet ble slått av Midlertidig overspenning, apparatet ble for varmt. Fjern kokekaret fra platen. La apparatet få avkjøle seg i noen få minutter. Deretter er apparatet igjen klar til bruk. Trekk støpselet ut av stikkontakten. La apparatet få avkjøle seg i noen få minutter. Sett støpselet tilbake i stikkontakten og slå på apparatet igjen. 15

16 16