DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø"

Transkript

1 DRANGEDAL KOMMUNE Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 1

2 RAPPORT Bostrak VV Nytt vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng og ledningsanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Drangedal kommune Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Sammendrag: Byggherrens SHA-plan er byggherrens styringsdokument for å sikre fokus på SHA i utbyggingsprosjekter. Byggherrens SHA-plan er utarbeidet i hht. Byggherreforskriftens 7. Planen definerer: Prosjektets omfang og innhold. Involverte parter med roller, oppgaver og ansvar. Forebyggende tiltak. Risikofylte forhold. Byggherrens SHA-plan skal være et levende dokument både under planlegging og utførelse. SHA koordinator er ansvarlig for opprettelse og revisjon. Byggherrens SHA-plan skal distribueres til alle involverte rådgivere og entreprenører som byggherren har opprettet kontrakt med. Den enkelte kontraktspartner har ansvar for å videreformidle planen til sine underentreprenører. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: John Kleiv Oppdragsansvarlig / avd.: Svein Forberg Liane/ 2224 Seljord VA Prosess Oppdragsleder / avd.: John Kleiv/ 2224 Seljord VA Prosess 2

3 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING Målsetting Holdning PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE Prosjektbeskrivelse Anleggsbeskrivelse ORGANISASJON SHA organisering FRAMDRIFT Prosjektering Utførelse Testing og igangkjøring ANSVAR OG OPPGAVER Byggherrens representant SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator for Utførelse Hovedvernebedrift Entreprenører og enkeltmannsforetak FORBYGGENDE TILTAK GENERELT Brann- og førstehjelpsutstyr Personlig verneutstyr Sperringer, sperremateriell Stillaser, stiger, fallsikring Lagring og håndtering av materialer Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Sikringstiltak mot brann Midlertidige elektriske anlegg Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Rydding og renhold Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Disiplinære tiltak RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Gravearbeider nær installasjoner i grunn Arbeider nær installasjoner i luften Allmenn ferdsel nær byggegrop i

4 7.4 Arbeider nær hengende last Varme arbeider Arbeider i høyden Arbeid med kjemikalier Sprengningsarbeid Elementmontasje Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Vedlegg Organisasjonsplan Adresseliste Avtale SHA-koordinering prosjektering ii

5 1 MÅLSETTING OG HOLDNING 1.1 Målsetting Målsettingen for prosjektet er: Null skader ved bygge- og anleggsarbeidene. Et godt og sikkert arbeidsmiljø på anleggsplassen. Målsetting med SHA-planen og vernearbeidet er å forebygge skader på personer og materiell, slik at prosjektet gjennomføres: Uten personskader i arbeidet. Uten tap av verdier. Uten tap av anseelse. Prosjekterings- og planleggingsarbeidet skal bidra til: At byggearbeidene skal kunne gjennomføres uten unødvendige belastninger på mennesker eller omgivelser. Å redusere mengden, samt ha miljøriktig håndtering av, avfall fra byggearbeidene At byggearbeidene planlegges med tanke på i størst mulig grad å unngå farlige og risikofylte arbeidsoperasjoner på byggeplassen At der prosjekteringsgruppen ser mulige farer for byggearbeidene skal tiltak foreslås og dokumenteres i dette dokumentet 1.2 Holdning Aktørenes holdning skal være at: Alle skader kan unngås. Det er ledelsesansvar å forhindre skader. Vern, sikkerhet og godt arbeidsmiljø er like viktig som produksjon, markedsføring og kostnader. Det er viktig å lære ansatte å arbeide sikkert. Mangler skal rettes straks. Regler og bestemmelser skal overholdes for å hindre uhell. Vernerunder skal gjennomføres fordi ansattes sikkerhet trygges. 1

6 2 PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE 2.1 Prosjektbeskrivelse Bostrak vannverk er et eldre vannverk som tilfredstiller Mattilsynets krav til forsyningsikkerhet og vannkvalitet. Bø vannverk har også for dårlig kvalitet og vil derfor bli lagt ned og området blir forsynt, via ledningsanlegg, fra Bostrak VV. Drangedal kommune ønsker med bakgrunn i dette å utvide dagens vannbehandlingsanlegg med ny prosess, ekstra borebrønn, nytt høydebasseng i Bø og ledningsnett for overføring mellom Bostrak og Bø. Kommunen velger å bygge på eksisterende vannbehandlingsanlegg, da det er den mest gunstige plasseringen. Det er valgt en utbyggingsmodell basert på totalentrepriser i hht. NS8407 for prosessdelen av vannbehandlingsanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner. Vanlige delte entrepriser ihht NS8406 er valgt for brønnanlegg, ledningsanlegg, bygg og elektrisk installasjon. Konkurransegrunnlag for totalentrepriser utarbeides av. For øvrige entrepriser er det som har ansvaret for detaljprosjekteringen. 2.2 Anleggsbeskrivelse Bostrak vannbehandlingsanlegg er et prosessteknisk anlegg. Dvs. et anlegg med innvendige installasjoner av maskiner, prosessutstyr, rørsystemer og instrumenter, i tillegg til ventilasjonssystem, elektriske kabelføringer og tavler. Maskiner og prosessutstyr monteres med utgangspunkt i gulvnivå og framtidig arbeidshøyde, mens kabelføringer legges i ulike nivå på vegg. Høydebassenget skal ligge i Bø og er plassert over terreng. Materialvalg og byggemetode er avhengig av valg av leverandør. I forbindelse med høydebassenget må det etableres adkomstvei fra fylkesveien. Terrengnivå ved vannbehandlingsanlegget er rundt kote +90, terrengnivå ved høydebasseng er ca. kote Grunnvannsbrønn ligger i nærheten av eksisternde brønn, på sørsiden av Gautefallelva og skal tilknyttes eksisterende ledning med ny ledning under elva. Øvrig ledningsanlegg i Bostrak og Bø knyttes sammen via overføringsledning i Bjorvann og videre i grøft langs Bøelva. I samme trasè legges overføringsledning for spillvann fra Bø til Bostrak RA. På strekningen blir det etablert 3 kloakkpumpestasjoner. Det vil også bli nye ledninger for å knytte sammen høydebasseng i Bø med eksisterende vannledningsnett, samt ny spyleavløpsledning fra behandlingsanlegget i Bostrak til Gautefallelva. 2

7 Anleggenes utforming avgjøres av totalentreprenørene, byggherren og Sweco Norge AS i fellesskap. 3 ORGANISASJON I prosjektet er involvert følgende aktører med spesifiserte roller: Tiltakshaver/Byggherre: Drangedal kommune Lars Naas Prosjektadministrasjon: Byggherrens representant Drangedal kommune Lars Naas Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv KS-ansvarlig Svein Forberg Liane Byggeleder.. Prosjekterende: Bygg Roger Magnushommen Maskin/Prosess Henk Stel VVS Bent Sveinsson Elektro Hans Olav Dalen Automasjon Svein Forberg Liane Ledningsanlegg Bent Sveinsson Pumpestasjoner Marlie Liane Entreprenører: Totalentreprenør prosess VBA: Totalentreprenør pumpestasjoner: Totalentreprenør høydebasseng: Entreprenør ledningsanlegg på land: Entreprenør sjøledningsanlegg: Entreprenør veganlegg: Entreprenør brønnboring: Entreprenør bygg VBA: Entreprenør elektro VBA: Organisasjonsplan/Organogram i hht. Bhf 8 er gitt i vedlegg 1. 3

8 3.1 SHA organisering Overordnet SHA-tjeneste er organisert som følger: Prosjektleder SHA Drangedal kommune Lars Naas SHA-koord. Prosjektering John Kleiv SHA-koord. Utførelse Skriftlig avtale om SHA-koordinering i hht. Bhf 13 er gitt i vedlegg 2. Vernetjenesten på byggeplassen er organisert som følger: Hovedvernebedrift SHA-ansvarlig Totalentreprenører og andre involverte entreprenører skal ha navngitt verneombud på byggeplassen. Navngitt verneombud skal være registrert i hovedvernebedriftens verne-/sha-plan. 4 FRAMDRIFT Framdrift for prosjektering: Konkurransegrunnlag totalentreprise prosess sendes ut primo februar Konkurransegrunnlag for påfølgende entrepriser fremgår av fremdriftsplan. Forventet byggestart medio mai Forventet komplett ferdigstilling desember Prosjektering Prosessanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner detaljprosjekteres av utførende totalentreprenører eller hans underleverandører. Totalentreprisegrunnlag og detaljprosjekteing blir utført av Sweco AS, avd. Seljord. 4.2 Utførelse Hovedframdriftsplan for utførelse er vist i vedlegg Testing og igangkjøring Hovedframdriftsplan for testing og igangkjøring utarbeides etter kontrahering av totalentreprenør prosess. 4

9 5 ANSVAR OG OPPGAVER 5.1 Byggherrens representant Byggherrens representant skal generelt ivareta byggherrens plikter i hht. Byggherreforskriften kapittel 2. Byggherrens representant skal spesielt sørge for at: Byggherren utnevner SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Byggherren utarbeider og reviderer overordnet SHA-plan. Mulige risikoforhold avdekkes, og at risikoforhold som avdekkes i prosjekteringsfasen innarbeides i entreprenørkontraktene. Det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator skal generelt sørge for koordinering i prosjekteringsfasen i hht. Bhf 14, 1. ledd. Koordinator skal spesielt: Utarbeide byggherrens SHA-plan, og revidere denne undervegs under prosjektering. Sørge for avdekking av risikofylte forhold i prosjekteringsfasen, og at slike forhold blir tydeliggjort og forebyggende tiltak innarbeidet i entreprenørkontraktene. Sørge for at det blir utarbeidet en forsvarlig tidsplan for utførelse som legges til grunn i entreprenørkontraktene. Sørge for at det stilles krav til dokumentasjon av entreprenørenes system for SHA-arbeid i hht. Internkontrollforskriften før kontrakt inngås Koordinator for Utførelse Koordinator skal generelt sørge for koordinering i utførelsesfasen i hht. Bhf 14, 2. ledd. Koordinator skal spesielt: Revidere byggherrens SHA-plan for utførelsesfasen, og undervegs i fasen. Sørge for at det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf 10. Sørge for at det opprettes en samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter på byggeplassen, og se til at vernetjenesten fungerer aktivt i hele utførelsesfasen. Sørge for at det føres oversiktslister over virksomheter og personell i hht. Bhf 15. Sørge for løpende avklaring av risikofylte forhold under utførelsen, samt at forebyggende tiltak blir iverksatt - Sikker Jobb Analyser. Sørge for at SHA blir ivaretatt ved all fremdriftsplanlegging. 5

10 5.3 Hovedvernebedrift Hovedvernebedriften skal samordne all vernetjeneste på byggeplassen i hht. Arbeidsmiljølovens 2.2. Hovedvernebedrift må være den bedrift som har ledningsnettet på land. Denne bedriften må, foruten seg sjølv, ha et overordnet ansvar for entreprenør på sjøledning, totalentreprenør høydebasseng og totalentreprenør på pumpestasjoner. For VBA er det naturlig at byggentreprenør er hovedvernebedrift og han har da ansvaret også for entreprenør elektro og totalentreprenør VBA. Hovedbedriften skal spesielt: Utarbeide samordnet riggplan for byggeplassen. Sørge for at alt involvert personell på byggeplass er kjent med riggplan. Sørge for at byggeplass og riggområde drives på en måte som sikrer: God orden på byggeplassen. Håndtering av forskjellige materialer. Vedlikehold og kontroll av utstyr og innretninger som den enkelte entreprenør benytter og har ansvar for. Avmerking og tilrettelegging av lagring og oppbevaring av farlige materialer og stoffer. Deponering og fjerning av farlige materialer, avfall og brukte materialer. Opprette samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter, herunder enkeltmannsforetak. Gjennom samordnet vernetjeneste: Gjennomføre faste vernerunder hvor alle virksomheter som til enhver tid er på byggeplassen deltar. Føre daglige oversiktslister over virksomheter og personell på byggeplassen i hht. Bhf 15. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell som er involvert i arbeidene deltar på utarbeidelse/gjennnomgang. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell også praktiserer systemet. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 5.4 Entreprenører og enkeltmannsforetak Alle virksomheter som er engasjert på byggeplassen skal lojalt følge hovedbedriftens direktiver og delta i nødvendig planarbeid og møter for samordning av vernetjenesten. Selv om hovedbedriften er ansvarlig for samordning av vernetjenesten har alle virksomheter på byggeplassen et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne ansatte. 6

11 De skal rette opp påviste feil og mangler. Ved skade eller tilløp til skade skal de finne årsaken og fjerne denne. Virksomhetene skal: Velge verneombud for byggeplassen. Sørge for at verneombud er gitt nødvendig opplæring min. 40 timers HMSkurs Sørge for at nødvendig verneutstyr er på byggeplassen og påse at alle ansatte bruker det. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 7

12 6 FORBYGGENDE TILTAK GENERELT 6.1 Brann- og førstehjelpsutstyr Hovedvernebedriften skal ha førstehjelps- og brannslokningsutstyr tilgjengelig på byggeplassen. Utstyret skal være lett tilgjengelig og vist på riggplan. Alt personell på byggeplassen skal være orientert om plassering. Brannslukningsutstyr skal være godkjent og underlagt egne kontrollrutiner. 6.2 Personlig verneutstyr Skal omfatte: Flammehemmende arbeidstøy med firmanavn. Hjelm med personnavn. Vernefottøy. Øyevern. Hansker for bruk ved grovere arbeider. Fallsikringsutstyr for bruk ved arbeider i høyden. Hørselvern for bruk ved boring, meisling, kutting og sliping. Identitetskort 6.3 Sperringer, sperremateriell Anleggsområdet skal sperres av og skiltes med Arbeid pågår. Det skal settes opp sperringer som hindrer adkomst til områder der gjenstander kan falle ned eller områder der personer kan falle utfor. Byggentreprenør skal sørge for nødvendige sperresnorer, bukker, sperrestenger og skilt før arbeid iverksettes. Firmaet skal sørge for at sperringene settes opp og at de vedlikeholdes så lenge fallsituasjonen er tilstede. Når alt arbeid er avsluttet skal firmaet fjerne sperringene. Ved arbeider på tak og lignende skal de skiltes med Arbeide I høyden. Området på bakkenivå sikres. Eieren av sperringen skal også være med på skiltet med telefonnummer. 6.4 Stillaser, stiger, fallsikring Stillas skal bygges av godkjent firma. Det er forbudt å forandre på stillas, fundament eller forankring av stillaset uten at dette gjøres av stillasbyggere. Mobile arbeidsplattformer skal være godkjent og mannskapet skal ha opplæring i bruk av plattformen (liftkurs). 8

13 Stiger skal være merket med Norsk Standard og ha sklisikre bein. Stiger skal festes i øvre ende under bruk. Stiger og gardintrapper skal ikke benyttes ved utførelse av arbeider - kun til adkomst. Godkjent og riktig fallsikring skal brukes i alle situasjoner der arbeidstakere ikke er beskyttet av rekkverk. 6.5 Lagring og håndtering av materialer Det skal ikke tas mer materiell inn på anleggsområdet enn det som til enhver tid er nødvendig for å gjennomføre de løpende anleggsarbeider. Materiell som tas inn skal plasseres slik at det ikke forårsaker uakseptabel risiko og/eller er i vegen for andre. Det skal ikke sperres for brannposter, rømningsveier og vernemateriell. Det må også påses at selve materialhåndteringen (f.eks. løfting/heising) skjer på en betryggende måte. 6.6 Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Entreprenører som tar inn i anlegget løfteinnretninger og løfteredskaper er ansvarlig for at disse er i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Entreprenøren skal kun benytte sertifiserte kraner, løfteinnretninger og redskap. 6.7 Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Entreprenører som benytter farlige stoffer i anleggsperioden, skal føre stoffkartotek i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Gjenstående stoffer fjernes av den enkelte entreprenør etter avsluttet arbeid. Gassflasker skal lagres i utstyrscontainer. Gassflasker lagres stående og festet slik at de ikke kan velte. Gassflasker merkes med gasstype og "fulle evt. "tomme". 6.8 Sikringstiltak mot brann Hovedvernebedriftens verne- og SHA-plan skal inneholde forebyggende tiltak mot brann i anlegget. Alle mulige tennkilder skal vurderes/sikres i forhold til brennbart materiale. Generelt skal anlegget holdes mest mulig ryddig for brennbart materiell. Ved alt varmt arbeid som sveising, sliping, brenning o.l. skal faren for brann og skader vurderes. Alt varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 9

14 6.9 Midlertidige elektriske anlegg Anleggsfordelinger skal være utstyrt med jordfeilbryter. Utlegging av kabel og ledninger skal være slik at de er minst mulig utsatt for mekaniske skader. Skjøteledninger skal ikke legges slik at det er fare for snubling med mer Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Gjelder ved bruk på anleggsplassen. Oppstilling: Området foran og omkring munningen av varmluftsrør ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 2 m. Området rundt forbrenningsenheten ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 1 m. Olje- eller dieselfat plasseres minst 3 m fra forbrenningsenheten. Det skal ikke lagres ekstra oljefat i tillegg til det som skal brukes til fyring av enheten. Området rundt olje-/dieselfatet ryddes fritt for overskudds- materialer utover nødvendig del av forskaling. I tillegg skal det være ryddet bort brennbart materiale innenfor det området som faller til sluk, dvs. hvor oljebasseng har mulighet for å bli dannet. Eksosrøret skal ikke kunne komme i berøring med brennbart materiell. Minst 1 stk. 12 kg pulverbrannslukkingsapparat skal plasseres i nærheten av forbrenningsenheten - maks. 15 m og minimum 5 m avstand Rydding og renhold Anlegget skal holdes ryddig. Den eller de som utfører arbeid skal sørge for at vedkommende arbeidsplass til enhver tid holdes tilfredsstillende ryddet. Spesielt skal avfalls- og overskuddsmateriell (utmeislet betong, forskalingsmaterialer, stål og rørbiter, skruer, muttere, brukte kappeskiver, rørdeler, etc.) fjernes etter utført jobb, eller senest ryddes bort daglig ved arbeidstidens slutt. Alt støv skal fjernes ved støvsuging. Bruk av kost er ikke tillatt. Før hver ukeslutt skal entreprenørene holde en spesiell hovedopprydding. Hovedvernebedriften er ansvarlig for organisering og gjennomføring. Om rydding ikke utføres som avtalt kan, om nødvendig, SHA-koordinator rekvirere rydding på avfallseierens" regning. På vannbehandlingsanlegget er det særlig viktig å ta hensyn til at det skal leveres godkjent drikkevann i hele anleggsperioden. Anlegget er i kontinuerlig drift og vannet må ikke forurenses. 10

15 6.12 Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Alle skader, personskader med fravær, materielle skader og tilløp til skader eller uønska hendelser (RUH) skal rapporteres i hht. entreprenørens egne rutiner. Hendelsesforløpet, årsak og tiltak skal bestemmes og tiltak iverksettes innen fristens utløp. SHA-koordinator skal ha kopi av rapport og korrigerende tiltak skal følges opp under vernerundene Disiplinære tiltak Enhver som ser at det skjer brudd på verne- og sikkerhetsregler har rett og plikt til å påtale forholdet. Et særskilt ansvar påligger de som innehar ledende stillinger eller vernefunksjoner. Hovedregelen er at det alltid skal reageres når det skjer åpenbare brudd på verne- og sikkerhetsreglene. Hvordan det skal reageres avhenger av graden av overtredelse. Alvorlige brudd skal rapporteres skriftlig tjenesteveg. Ved alvorlige brudd på gjeldende verne- og sikkerhetsregler kan arbeidstaker bli nektet adgang til byggherrens anleggsområde med øyeblikkelig virkning. Ved spesielt alvorlige tilfeller kan entreprenørens kontraktsforhold bli vurdert. 11

16 7 RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Avdekking av risikofylte arbeidsoperasjoner, med fastsettelse av forebyggende tiltak, skal være et gjennomgående tema i prosjektet. Alle entreprenører skal gjennomføre SJA i hht. denne plan. Alle arbeider skal skje i hht. Arbeidstilsynets forskrifter selv om disse ikke er nevnt særskilt i den etterfølgende opplisting av risikofylte forhold. På nåværende tidspunkt påpeker byggherren følgende risikofylte arbeidsoperasjoner: 7.1 Gravearbeider nær installasjoner i grunn Kjente installasjoner: VA-ledninger i grunn. Ukjente installasjoner: Kan være både høyspent- og lavspentkabler i grunn. Konsekvens ved avvik: Rørbrudd/flom Forurensing av grunn. Skade på personer og utstyr Forebyggende tiltak: Påvisning før graving. Graving med hjelpemann innenfor forhåndsgitt sikkerhetsavstand. 7.2 Arbeider nær installasjoner i luften Kjente installasjoner: Høyspentkabler i luftstrekk. Konsekvens ved avvik: Personskade Skade på utstyr Strømstans Forebyggende tiltak: Arbeid med sikkerhetsavstand Følge prosedyrer for arbeid i nærheten av hyøspent 12

17 7.3 Allmenn ferdsel nær byggegrop Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Skilting og sperring i hht. pkt Arbeider nær hengende last Gjelder ved bruk av: Byggekran og andre mobile løfteinnretninger. Midlertidige innvendige løfteanretninger. Konsekvens ved avvik: Klemskade. Stropper/kjetting på hengende last kan ryke eller løsne. Forebyggende tiltak: Kraner og løfteinnretninger skal være sertifisert i hht. pkt Hjelpeutstyr som taljer, stropper mm. skal være sertifisert. Midlertidige løftepunkter skal være sikkerhetsvurdert. Kun bruk av sertifisert personell med stroppekurs. 7.5 Varme arbeider Arbeidsoperasjoner: Kapping, skjæring og sveising av stål og andre metaller. Konsekvens ved avvik: Brannskade pga gnistsprut. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell med Varme arbeider-kurs. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller, sveisemaske. Bruk av dekningsmatte, fjerning av brennbart materiale. Egnet brannslokkingsutstyr tilgjengelig på arbeidsstedet. Gassflasker lagres stående sikret mot fall. Varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 13

18 7.6 Arbeider i høyden Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Stillaser, stillinger, stiger og trapper utføres i hht. pkt Midlertidig/permanent sikring rundt bassenger. 7.7 Arbeid med kjemikalier Arbeidsoperasjon: Maling med epoksy. Konsekvens ved avvik: Helseskader som følge av påvirkning av gass. Forebyggende tiltak: Lufting 7.8 Sprengningsarbeid Arbeidsoperasjon Sprengning av byggegrop Sprengning av grøfter Sprengning av vegtrase Konsekvens ved avvik: Menneskelige og materielle skader Forebyggende tiltak: SJA for de ulike arbeidoperasjoner Sprengnings- og salveplan Forebyggende tiltak/tildekking/varsling 7.9 Elementmontasje Arbeidsoperasjon: Montasje av filtertanker, kontaktkammer, rørsystem, pumper og prosessutstyr. Generelle forhold, se: Hengende last. Arbeider i høyden. 14

19 Forebyggende tiltak spesielt: Montasjearbeidet skal utføres i hht. montasjeplan godkjent av byggherren. Montasjeplan skal beskrive: Arbeidsomfang og -operasjoner i rekkefølge. Adkomst, avsperring, sikring av omkringliggende konstruksjoner Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av ozon). Konsekvens ved avvik: Brann: ozon er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: bitende, vondt i halsen, hoste, kortpustet, lungeødem. Øynene: bitende, dårlig syn. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ozonsniffere og ventilasjon før oppstart Strakstiltak: Innånding: frisk luft, hvile, transporter til sykehus. Øynene: øyespyling med mye vann, transport til lege Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen (Gjelder kun dersom det installeres oksygengenerator i ozonproduksjonslinja på VBA). Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av nitrogen, ren oksygen). Konsekvens ved avvik: Brann: oksygen er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: se vedlagt instruksjon for arbeid med oksygen og nitrogen Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ventilasjon før oppstart 15

20 Strakstiltak: Innånding av nitrogen: frisk luft, hvile, transporter til sykehus Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Arbeidsoperasjoner: Tetthetsprøving av prosessanlegg med trykkpåkjent utstyr. Konsekvens ved avvik: Brudd: ved brudd i tank/ledning vil den kunne oppleves som eksplosjonsartet Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller. 16

21 8 Vedlegg Obligatoriske vedlegg: 1. Organisasjon Prosjektorganisasjon 2. Adresseliste 3. Skriftlig avtale om SHA-koordinering 4. Framdriftsplan Øvrige vedlegg: 5. Hovedvernebedriftens SHA-plan 6. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 7. Riggplan 8. Instruks for arbeid med ozongass. 9. Instruks for arbeid med oksygen og nitrogen. 10. Verneprotokoller Løpende arkivering 11. Sikker Jobb Analyser (SJA) Løpende arkivering 12. Registrering av Uønska Hendelser (RUH) Løpende arkivering 13. Alvorlige hendelser Løpende arkivering 17

22 Vedlegg 1. 1 Organisasjonsplan Byggherre Drangedal kommune v/ Lars Naas Byggherrens representant Drangedal kommune v/ Lars Naas SHA-koordinator Prosjektering John Kleiv Byggherrens Byggeleder.. SHA-koordinator Utføring.. Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv RIB Roger Magnushommen RIM Henk Stel RIV Sweco. Norge AS Bent Sveinsson RIE Hans Olav Dalen RIA Svein F. Liane Pumpestasjoner Sweco. Norge AS Marlie K. Liane Ledningsanlegg Sweco. Norge AS Bent Sveinsson Totalentreprenør prosess Totalentreprenør høydebasseng Totalentreprenør pumpestasjoner Entreprenør ledningsnett på land Entreprenør sjøledning Entreprenør Bygg VBA Entreprenør Elektro VBA Entreprenør brønnboring Bostrak VV. nytt vannbehandlingsanlegg, 18

23 2 Adresseliste BYGGHERRE (BH): Drangedal kommune Teknisk forvaltning Gudbrandsvei DRANGEDAL Lars Naas (LN) Telefon: Mobil: E-post: PROSJEKTADMINISTRASJON Byggherrens representant (BR) Drangedal kommune Prosjekteringsgruppeleder (PGL): Postboks SELJORD Lars Naas (LN) Prosjekteringsgruppeleder: John Kleiv (JK) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Byggeledelse (BL): Byggekontroll (BK): Drangedal kommune.... Driftsoperatør Tom Joar Lohne Mob.tlf.: E-post: 19

24 Byggeteknikk (RIB) Maskin/prosessteknikk (RIM) Automasjon (RIA) Elektroteknikk (RIE) VVS-teknikk (RIV) VA-ledningsanlegg Pumpestasjoner Fagansvarlig: Roger Magnushommen (RM) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Henk Stel (HS) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Svein Forberg Liane (SFL) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Hans Olav Dalen (HOD) Telefon: Mob.tlf.: E.post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Marlie K. Liane Telefon: Mob.tlf.: E-post: 20

25 ENTREPRENØRER: Totalentreprenør VBA (TE-VBA) Totalentreprenør basseng (TE-B) Totalentreprenør pumpestasjoner (TE-P) Entreprenør bygg VBA (E-VBA) Entreprenør elektriske installasjoner (E-EI) Entreprenør ledningsanlegg land (E-LL) Entreprenør sjøledningsanlegg (E-SL) Enreprenør brønnboring (E-BB) 21

26 3 Avtale SHA-koordinering prosjektering 22

Kongsberg Kommune. Baneveien Nord Utvidelse. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 00

Kongsberg Kommune. Baneveien Nord Utvidelse. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 00 Kongsberg Kommune Baneveien Nord Utvidelse Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Revisjon 00 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Holdning... 1 2 PROSJEKT- OG

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

KVINNHERAD KOMMUNE. Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø KVINNHERAD KOMMUNE Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Ølve og Hatlestrand vassverk 1 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 2 1.1 Målsetting...

Detaljer

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Side 1 INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 2 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 AKTØRENES HOLDNING SKAL VÆRE:...

Detaljer

Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan. Vestvågøy Kommune. Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN

Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan. Vestvågøy Kommune. Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan Vestvågøy Kommune Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Avløpspumpestasjon Værret INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 3 1.1 MÅLSETTING...

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

Grong Kommune SHA PLAN. Prosjekt: Kapasitetsøkning Grong vannverk. 1.0 SHA-plan nojipe noseri Rev. Beskrivelse

Grong Kommune SHA PLAN. Prosjekt: Kapasitetsøkning Grong vannverk. 1.0 SHA-plan nojipe noseri Rev. Beskrivelse Grong Kommune SHA PLAN Prosjekt: Kapasitetsøkning Grong vannverk Ver. nr. Rev. dato Beskrivelse Utarbeidet Kontrollert Godkjent 1.0 SHA-plan nojipe noseri 19.05.16 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: SHA 1

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5. SHA-PLAN Side 1 av 9 Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.13 Innholdsfortegnelse 0 Innledning... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Søndre Vestfold fengsel Larvik avd. Rehabilitering av teglfasader Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Herregårdssletta 2, 3257 LARVIK Utarbeidet: 16.03.16 (foreløpig versjon) Sist oppdatert:

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE Bilag 5 SHA-PLAN ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Over terskelverdi ******************************************* side 0 00 23.02.2015 SHA Plan

Detaljer

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG Vedlegg F 1 Byprosjekter Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG 02.12.2015 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARMBEIDSMILJØ Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 02.11.2015

Detaljer

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune SHA-plan Prosjektnummer SHA-plan Stavanger eiendom Stavanger kommune Denne planen skal være komplett på byggeplassen på brakkerigg sammen med andre SHA dokumenter, byggherren har ansvar for dette. Byggherren

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Museene i Sør-Trøndelag Ringve Musikkmuseum Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Gjenoppbygging etter brann 2015-12-22 J01 2016-05-02 Anskaffelse TOASJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr.

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr. COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Haugesund kommune Risikovurdering Lager Tuastad Karmøy kommune Onr A048881 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse av anleggsarbeidene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3.

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer