DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø"

Transkript

1 DRANGEDAL KOMMUNE Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 1

2 RAPPORT Bostrak VV Nytt vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng og ledningsanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Drangedal kommune Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Sammendrag: Byggherrens SHA-plan er byggherrens styringsdokument for å sikre fokus på SHA i utbyggingsprosjekter. Byggherrens SHA-plan er utarbeidet i hht. Byggherreforskriftens 7. Planen definerer: Prosjektets omfang og innhold. Involverte parter med roller, oppgaver og ansvar. Forebyggende tiltak. Risikofylte forhold. Byggherrens SHA-plan skal være et levende dokument både under planlegging og utførelse. SHA koordinator er ansvarlig for opprettelse og revisjon. Byggherrens SHA-plan skal distribueres til alle involverte rådgivere og entreprenører som byggherren har opprettet kontrakt med. Den enkelte kontraktspartner har ansvar for å videreformidle planen til sine underentreprenører. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: John Kleiv Oppdragsansvarlig / avd.: Svein Forberg Liane/ 2224 Seljord VA Prosess Oppdragsleder / avd.: John Kleiv/ 2224 Seljord VA Prosess 2

3 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING Målsetting Holdning PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE Prosjektbeskrivelse Anleggsbeskrivelse ORGANISASJON SHA organisering FRAMDRIFT Prosjektering Utførelse Testing og igangkjøring ANSVAR OG OPPGAVER Byggherrens representant SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator for Utførelse Hovedvernebedrift Entreprenører og enkeltmannsforetak FORBYGGENDE TILTAK GENERELT Brann- og førstehjelpsutstyr Personlig verneutstyr Sperringer, sperremateriell Stillaser, stiger, fallsikring Lagring og håndtering av materialer Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Sikringstiltak mot brann Midlertidige elektriske anlegg Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Rydding og renhold Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Disiplinære tiltak RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Gravearbeider nær installasjoner i grunn Arbeider nær installasjoner i luften Allmenn ferdsel nær byggegrop i

4 7.4 Arbeider nær hengende last Varme arbeider Arbeider i høyden Arbeid med kjemikalier Sprengningsarbeid Elementmontasje Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Vedlegg Organisasjonsplan Adresseliste Avtale SHA-koordinering prosjektering ii

5 1 MÅLSETTING OG HOLDNING 1.1 Målsetting Målsettingen for prosjektet er: Null skader ved bygge- og anleggsarbeidene. Et godt og sikkert arbeidsmiljø på anleggsplassen. Målsetting med SHA-planen og vernearbeidet er å forebygge skader på personer og materiell, slik at prosjektet gjennomføres: Uten personskader i arbeidet. Uten tap av verdier. Uten tap av anseelse. Prosjekterings- og planleggingsarbeidet skal bidra til: At byggearbeidene skal kunne gjennomføres uten unødvendige belastninger på mennesker eller omgivelser. Å redusere mengden, samt ha miljøriktig håndtering av, avfall fra byggearbeidene At byggearbeidene planlegges med tanke på i størst mulig grad å unngå farlige og risikofylte arbeidsoperasjoner på byggeplassen At der prosjekteringsgruppen ser mulige farer for byggearbeidene skal tiltak foreslås og dokumenteres i dette dokumentet 1.2 Holdning Aktørenes holdning skal være at: Alle skader kan unngås. Det er ledelsesansvar å forhindre skader. Vern, sikkerhet og godt arbeidsmiljø er like viktig som produksjon, markedsføring og kostnader. Det er viktig å lære ansatte å arbeide sikkert. Mangler skal rettes straks. Regler og bestemmelser skal overholdes for å hindre uhell. Vernerunder skal gjennomføres fordi ansattes sikkerhet trygges. 1

6 2 PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE 2.1 Prosjektbeskrivelse Bostrak vannverk er et eldre vannverk som tilfredstiller Mattilsynets krav til forsyningsikkerhet og vannkvalitet. Bø vannverk har også for dårlig kvalitet og vil derfor bli lagt ned og området blir forsynt, via ledningsanlegg, fra Bostrak VV. Drangedal kommune ønsker med bakgrunn i dette å utvide dagens vannbehandlingsanlegg med ny prosess, ekstra borebrønn, nytt høydebasseng i Bø og ledningsnett for overføring mellom Bostrak og Bø. Kommunen velger å bygge på eksisterende vannbehandlingsanlegg, da det er den mest gunstige plasseringen. Det er valgt en utbyggingsmodell basert på totalentrepriser i hht. NS8407 for prosessdelen av vannbehandlingsanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner. Vanlige delte entrepriser ihht NS8406 er valgt for brønnanlegg, ledningsanlegg, bygg og elektrisk installasjon. Konkurransegrunnlag for totalentrepriser utarbeides av. For øvrige entrepriser er det som har ansvaret for detaljprosjekteringen. 2.2 Anleggsbeskrivelse Bostrak vannbehandlingsanlegg er et prosessteknisk anlegg. Dvs. et anlegg med innvendige installasjoner av maskiner, prosessutstyr, rørsystemer og instrumenter, i tillegg til ventilasjonssystem, elektriske kabelføringer og tavler. Maskiner og prosessutstyr monteres med utgangspunkt i gulvnivå og framtidig arbeidshøyde, mens kabelføringer legges i ulike nivå på vegg. Høydebassenget skal ligge i Bø og er plassert over terreng. Materialvalg og byggemetode er avhengig av valg av leverandør. I forbindelse med høydebassenget må det etableres adkomstvei fra fylkesveien. Terrengnivå ved vannbehandlingsanlegget er rundt kote +90, terrengnivå ved høydebasseng er ca. kote Grunnvannsbrønn ligger i nærheten av eksisternde brønn, på sørsiden av Gautefallelva og skal tilknyttes eksisterende ledning med ny ledning under elva. Øvrig ledningsanlegg i Bostrak og Bø knyttes sammen via overføringsledning i Bjorvann og videre i grøft langs Bøelva. I samme trasè legges overføringsledning for spillvann fra Bø til Bostrak RA. På strekningen blir det etablert 3 kloakkpumpestasjoner. Det vil også bli nye ledninger for å knytte sammen høydebasseng i Bø med eksisterende vannledningsnett, samt ny spyleavløpsledning fra behandlingsanlegget i Bostrak til Gautefallelva. 2

7 Anleggenes utforming avgjøres av totalentreprenørene, byggherren og Sweco Norge AS i fellesskap. 3 ORGANISASJON I prosjektet er involvert følgende aktører med spesifiserte roller: Tiltakshaver/Byggherre: Drangedal kommune Lars Naas Prosjektadministrasjon: Byggherrens representant Drangedal kommune Lars Naas Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv KS-ansvarlig Svein Forberg Liane Byggeleder.. Prosjekterende: Bygg Roger Magnushommen Maskin/Prosess Henk Stel VVS Bent Sveinsson Elektro Hans Olav Dalen Automasjon Svein Forberg Liane Ledningsanlegg Bent Sveinsson Pumpestasjoner Marlie Liane Entreprenører: Totalentreprenør prosess VBA: Totalentreprenør pumpestasjoner: Totalentreprenør høydebasseng: Entreprenør ledningsanlegg på land: Entreprenør sjøledningsanlegg: Entreprenør veganlegg: Entreprenør brønnboring: Entreprenør bygg VBA: Entreprenør elektro VBA: Organisasjonsplan/Organogram i hht. Bhf 8 er gitt i vedlegg 1. 3

8 3.1 SHA organisering Overordnet SHA-tjeneste er organisert som følger: Prosjektleder SHA Drangedal kommune Lars Naas SHA-koord. Prosjektering John Kleiv SHA-koord. Utførelse Skriftlig avtale om SHA-koordinering i hht. Bhf 13 er gitt i vedlegg 2. Vernetjenesten på byggeplassen er organisert som følger: Hovedvernebedrift SHA-ansvarlig Totalentreprenører og andre involverte entreprenører skal ha navngitt verneombud på byggeplassen. Navngitt verneombud skal være registrert i hovedvernebedriftens verne-/sha-plan. 4 FRAMDRIFT Framdrift for prosjektering: Konkurransegrunnlag totalentreprise prosess sendes ut primo februar Konkurransegrunnlag for påfølgende entrepriser fremgår av fremdriftsplan. Forventet byggestart medio mai Forventet komplett ferdigstilling desember Prosjektering Prosessanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner detaljprosjekteres av utførende totalentreprenører eller hans underleverandører. Totalentreprisegrunnlag og detaljprosjekteing blir utført av Sweco AS, avd. Seljord. 4.2 Utførelse Hovedframdriftsplan for utførelse er vist i vedlegg Testing og igangkjøring Hovedframdriftsplan for testing og igangkjøring utarbeides etter kontrahering av totalentreprenør prosess. 4

9 5 ANSVAR OG OPPGAVER 5.1 Byggherrens representant Byggherrens representant skal generelt ivareta byggherrens plikter i hht. Byggherreforskriften kapittel 2. Byggherrens representant skal spesielt sørge for at: Byggherren utnevner SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Byggherren utarbeider og reviderer overordnet SHA-plan. Mulige risikoforhold avdekkes, og at risikoforhold som avdekkes i prosjekteringsfasen innarbeides i entreprenørkontraktene. Det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator skal generelt sørge for koordinering i prosjekteringsfasen i hht. Bhf 14, 1. ledd. Koordinator skal spesielt: Utarbeide byggherrens SHA-plan, og revidere denne undervegs under prosjektering. Sørge for avdekking av risikofylte forhold i prosjekteringsfasen, og at slike forhold blir tydeliggjort og forebyggende tiltak innarbeidet i entreprenørkontraktene. Sørge for at det blir utarbeidet en forsvarlig tidsplan for utførelse som legges til grunn i entreprenørkontraktene. Sørge for at det stilles krav til dokumentasjon av entreprenørenes system for SHA-arbeid i hht. Internkontrollforskriften før kontrakt inngås Koordinator for Utførelse Koordinator skal generelt sørge for koordinering i utførelsesfasen i hht. Bhf 14, 2. ledd. Koordinator skal spesielt: Revidere byggherrens SHA-plan for utførelsesfasen, og undervegs i fasen. Sørge for at det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf 10. Sørge for at det opprettes en samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter på byggeplassen, og se til at vernetjenesten fungerer aktivt i hele utførelsesfasen. Sørge for at det føres oversiktslister over virksomheter og personell i hht. Bhf 15. Sørge for løpende avklaring av risikofylte forhold under utførelsen, samt at forebyggende tiltak blir iverksatt - Sikker Jobb Analyser. Sørge for at SHA blir ivaretatt ved all fremdriftsplanlegging. 5

10 5.3 Hovedvernebedrift Hovedvernebedriften skal samordne all vernetjeneste på byggeplassen i hht. Arbeidsmiljølovens 2.2. Hovedvernebedrift må være den bedrift som har ledningsnettet på land. Denne bedriften må, foruten seg sjølv, ha et overordnet ansvar for entreprenør på sjøledning, totalentreprenør høydebasseng og totalentreprenør på pumpestasjoner. For VBA er det naturlig at byggentreprenør er hovedvernebedrift og han har da ansvaret også for entreprenør elektro og totalentreprenør VBA. Hovedbedriften skal spesielt: Utarbeide samordnet riggplan for byggeplassen. Sørge for at alt involvert personell på byggeplass er kjent med riggplan. Sørge for at byggeplass og riggområde drives på en måte som sikrer: God orden på byggeplassen. Håndtering av forskjellige materialer. Vedlikehold og kontroll av utstyr og innretninger som den enkelte entreprenør benytter og har ansvar for. Avmerking og tilrettelegging av lagring og oppbevaring av farlige materialer og stoffer. Deponering og fjerning av farlige materialer, avfall og brukte materialer. Opprette samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter, herunder enkeltmannsforetak. Gjennom samordnet vernetjeneste: Gjennomføre faste vernerunder hvor alle virksomheter som til enhver tid er på byggeplassen deltar. Føre daglige oversiktslister over virksomheter og personell på byggeplassen i hht. Bhf 15. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell som er involvert i arbeidene deltar på utarbeidelse/gjennnomgang. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell også praktiserer systemet. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 5.4 Entreprenører og enkeltmannsforetak Alle virksomheter som er engasjert på byggeplassen skal lojalt følge hovedbedriftens direktiver og delta i nødvendig planarbeid og møter for samordning av vernetjenesten. Selv om hovedbedriften er ansvarlig for samordning av vernetjenesten har alle virksomheter på byggeplassen et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne ansatte. 6

11 De skal rette opp påviste feil og mangler. Ved skade eller tilløp til skade skal de finne årsaken og fjerne denne. Virksomhetene skal: Velge verneombud for byggeplassen. Sørge for at verneombud er gitt nødvendig opplæring min. 40 timers HMSkurs Sørge for at nødvendig verneutstyr er på byggeplassen og påse at alle ansatte bruker det. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 7

12 6 FORBYGGENDE TILTAK GENERELT 6.1 Brann- og førstehjelpsutstyr Hovedvernebedriften skal ha førstehjelps- og brannslokningsutstyr tilgjengelig på byggeplassen. Utstyret skal være lett tilgjengelig og vist på riggplan. Alt personell på byggeplassen skal være orientert om plassering. Brannslukningsutstyr skal være godkjent og underlagt egne kontrollrutiner. 6.2 Personlig verneutstyr Skal omfatte: Flammehemmende arbeidstøy med firmanavn. Hjelm med personnavn. Vernefottøy. Øyevern. Hansker for bruk ved grovere arbeider. Fallsikringsutstyr for bruk ved arbeider i høyden. Hørselvern for bruk ved boring, meisling, kutting og sliping. Identitetskort 6.3 Sperringer, sperremateriell Anleggsområdet skal sperres av og skiltes med Arbeid pågår. Det skal settes opp sperringer som hindrer adkomst til områder der gjenstander kan falle ned eller områder der personer kan falle utfor. Byggentreprenør skal sørge for nødvendige sperresnorer, bukker, sperrestenger og skilt før arbeid iverksettes. Firmaet skal sørge for at sperringene settes opp og at de vedlikeholdes så lenge fallsituasjonen er tilstede. Når alt arbeid er avsluttet skal firmaet fjerne sperringene. Ved arbeider på tak og lignende skal de skiltes med Arbeide I høyden. Området på bakkenivå sikres. Eieren av sperringen skal også være med på skiltet med telefonnummer. 6.4 Stillaser, stiger, fallsikring Stillas skal bygges av godkjent firma. Det er forbudt å forandre på stillas, fundament eller forankring av stillaset uten at dette gjøres av stillasbyggere. Mobile arbeidsplattformer skal være godkjent og mannskapet skal ha opplæring i bruk av plattformen (liftkurs). 8

13 Stiger skal være merket med Norsk Standard og ha sklisikre bein. Stiger skal festes i øvre ende under bruk. Stiger og gardintrapper skal ikke benyttes ved utførelse av arbeider - kun til adkomst. Godkjent og riktig fallsikring skal brukes i alle situasjoner der arbeidstakere ikke er beskyttet av rekkverk. 6.5 Lagring og håndtering av materialer Det skal ikke tas mer materiell inn på anleggsområdet enn det som til enhver tid er nødvendig for å gjennomføre de løpende anleggsarbeider. Materiell som tas inn skal plasseres slik at det ikke forårsaker uakseptabel risiko og/eller er i vegen for andre. Det skal ikke sperres for brannposter, rømningsveier og vernemateriell. Det må også påses at selve materialhåndteringen (f.eks. løfting/heising) skjer på en betryggende måte. 6.6 Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Entreprenører som tar inn i anlegget løfteinnretninger og løfteredskaper er ansvarlig for at disse er i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Entreprenøren skal kun benytte sertifiserte kraner, løfteinnretninger og redskap. 6.7 Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Entreprenører som benytter farlige stoffer i anleggsperioden, skal føre stoffkartotek i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Gjenstående stoffer fjernes av den enkelte entreprenør etter avsluttet arbeid. Gassflasker skal lagres i utstyrscontainer. Gassflasker lagres stående og festet slik at de ikke kan velte. Gassflasker merkes med gasstype og "fulle evt. "tomme". 6.8 Sikringstiltak mot brann Hovedvernebedriftens verne- og SHA-plan skal inneholde forebyggende tiltak mot brann i anlegget. Alle mulige tennkilder skal vurderes/sikres i forhold til brennbart materiale. Generelt skal anlegget holdes mest mulig ryddig for brennbart materiell. Ved alt varmt arbeid som sveising, sliping, brenning o.l. skal faren for brann og skader vurderes. Alt varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 9

14 6.9 Midlertidige elektriske anlegg Anleggsfordelinger skal være utstyrt med jordfeilbryter. Utlegging av kabel og ledninger skal være slik at de er minst mulig utsatt for mekaniske skader. Skjøteledninger skal ikke legges slik at det er fare for snubling med mer Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Gjelder ved bruk på anleggsplassen. Oppstilling: Området foran og omkring munningen av varmluftsrør ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 2 m. Området rundt forbrenningsenheten ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 1 m. Olje- eller dieselfat plasseres minst 3 m fra forbrenningsenheten. Det skal ikke lagres ekstra oljefat i tillegg til det som skal brukes til fyring av enheten. Området rundt olje-/dieselfatet ryddes fritt for overskudds- materialer utover nødvendig del av forskaling. I tillegg skal det være ryddet bort brennbart materiale innenfor det området som faller til sluk, dvs. hvor oljebasseng har mulighet for å bli dannet. Eksosrøret skal ikke kunne komme i berøring med brennbart materiell. Minst 1 stk. 12 kg pulverbrannslukkingsapparat skal plasseres i nærheten av forbrenningsenheten - maks. 15 m og minimum 5 m avstand Rydding og renhold Anlegget skal holdes ryddig. Den eller de som utfører arbeid skal sørge for at vedkommende arbeidsplass til enhver tid holdes tilfredsstillende ryddet. Spesielt skal avfalls- og overskuddsmateriell (utmeislet betong, forskalingsmaterialer, stål og rørbiter, skruer, muttere, brukte kappeskiver, rørdeler, etc.) fjernes etter utført jobb, eller senest ryddes bort daglig ved arbeidstidens slutt. Alt støv skal fjernes ved støvsuging. Bruk av kost er ikke tillatt. Før hver ukeslutt skal entreprenørene holde en spesiell hovedopprydding. Hovedvernebedriften er ansvarlig for organisering og gjennomføring. Om rydding ikke utføres som avtalt kan, om nødvendig, SHA-koordinator rekvirere rydding på avfallseierens" regning. På vannbehandlingsanlegget er det særlig viktig å ta hensyn til at det skal leveres godkjent drikkevann i hele anleggsperioden. Anlegget er i kontinuerlig drift og vannet må ikke forurenses. 10

15 6.12 Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Alle skader, personskader med fravær, materielle skader og tilløp til skader eller uønska hendelser (RUH) skal rapporteres i hht. entreprenørens egne rutiner. Hendelsesforløpet, årsak og tiltak skal bestemmes og tiltak iverksettes innen fristens utløp. SHA-koordinator skal ha kopi av rapport og korrigerende tiltak skal følges opp under vernerundene Disiplinære tiltak Enhver som ser at det skjer brudd på verne- og sikkerhetsregler har rett og plikt til å påtale forholdet. Et særskilt ansvar påligger de som innehar ledende stillinger eller vernefunksjoner. Hovedregelen er at det alltid skal reageres når det skjer åpenbare brudd på verne- og sikkerhetsreglene. Hvordan det skal reageres avhenger av graden av overtredelse. Alvorlige brudd skal rapporteres skriftlig tjenesteveg. Ved alvorlige brudd på gjeldende verne- og sikkerhetsregler kan arbeidstaker bli nektet adgang til byggherrens anleggsområde med øyeblikkelig virkning. Ved spesielt alvorlige tilfeller kan entreprenørens kontraktsforhold bli vurdert. 11

16 7 RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Avdekking av risikofylte arbeidsoperasjoner, med fastsettelse av forebyggende tiltak, skal være et gjennomgående tema i prosjektet. Alle entreprenører skal gjennomføre SJA i hht. denne plan. Alle arbeider skal skje i hht. Arbeidstilsynets forskrifter selv om disse ikke er nevnt særskilt i den etterfølgende opplisting av risikofylte forhold. På nåværende tidspunkt påpeker byggherren følgende risikofylte arbeidsoperasjoner: 7.1 Gravearbeider nær installasjoner i grunn Kjente installasjoner: VA-ledninger i grunn. Ukjente installasjoner: Kan være både høyspent- og lavspentkabler i grunn. Konsekvens ved avvik: Rørbrudd/flom Forurensing av grunn. Skade på personer og utstyr Forebyggende tiltak: Påvisning før graving. Graving med hjelpemann innenfor forhåndsgitt sikkerhetsavstand. 7.2 Arbeider nær installasjoner i luften Kjente installasjoner: Høyspentkabler i luftstrekk. Konsekvens ved avvik: Personskade Skade på utstyr Strømstans Forebyggende tiltak: Arbeid med sikkerhetsavstand Følge prosedyrer for arbeid i nærheten av hyøspent 12

17 7.3 Allmenn ferdsel nær byggegrop Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Skilting og sperring i hht. pkt Arbeider nær hengende last Gjelder ved bruk av: Byggekran og andre mobile løfteinnretninger. Midlertidige innvendige løfteanretninger. Konsekvens ved avvik: Klemskade. Stropper/kjetting på hengende last kan ryke eller løsne. Forebyggende tiltak: Kraner og løfteinnretninger skal være sertifisert i hht. pkt Hjelpeutstyr som taljer, stropper mm. skal være sertifisert. Midlertidige løftepunkter skal være sikkerhetsvurdert. Kun bruk av sertifisert personell med stroppekurs. 7.5 Varme arbeider Arbeidsoperasjoner: Kapping, skjæring og sveising av stål og andre metaller. Konsekvens ved avvik: Brannskade pga gnistsprut. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell med Varme arbeider-kurs. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller, sveisemaske. Bruk av dekningsmatte, fjerning av brennbart materiale. Egnet brannslokkingsutstyr tilgjengelig på arbeidsstedet. Gassflasker lagres stående sikret mot fall. Varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 13

18 7.6 Arbeider i høyden Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Stillaser, stillinger, stiger og trapper utføres i hht. pkt Midlertidig/permanent sikring rundt bassenger. 7.7 Arbeid med kjemikalier Arbeidsoperasjon: Maling med epoksy. Konsekvens ved avvik: Helseskader som følge av påvirkning av gass. Forebyggende tiltak: Lufting 7.8 Sprengningsarbeid Arbeidsoperasjon Sprengning av byggegrop Sprengning av grøfter Sprengning av vegtrase Konsekvens ved avvik: Menneskelige og materielle skader Forebyggende tiltak: SJA for de ulike arbeidoperasjoner Sprengnings- og salveplan Forebyggende tiltak/tildekking/varsling 7.9 Elementmontasje Arbeidsoperasjon: Montasje av filtertanker, kontaktkammer, rørsystem, pumper og prosessutstyr. Generelle forhold, se: Hengende last. Arbeider i høyden. 14

19 Forebyggende tiltak spesielt: Montasjearbeidet skal utføres i hht. montasjeplan godkjent av byggherren. Montasjeplan skal beskrive: Arbeidsomfang og -operasjoner i rekkefølge. Adkomst, avsperring, sikring av omkringliggende konstruksjoner Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av ozon). Konsekvens ved avvik: Brann: ozon er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: bitende, vondt i halsen, hoste, kortpustet, lungeødem. Øynene: bitende, dårlig syn. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ozonsniffere og ventilasjon før oppstart Strakstiltak: Innånding: frisk luft, hvile, transporter til sykehus. Øynene: øyespyling med mye vann, transport til lege Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen (Gjelder kun dersom det installeres oksygengenerator i ozonproduksjonslinja på VBA). Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av nitrogen, ren oksygen). Konsekvens ved avvik: Brann: oksygen er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: se vedlagt instruksjon for arbeid med oksygen og nitrogen Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ventilasjon før oppstart 15

20 Strakstiltak: Innånding av nitrogen: frisk luft, hvile, transporter til sykehus Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Arbeidsoperasjoner: Tetthetsprøving av prosessanlegg med trykkpåkjent utstyr. Konsekvens ved avvik: Brudd: ved brudd i tank/ledning vil den kunne oppleves som eksplosjonsartet Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller. 16

21 8 Vedlegg Obligatoriske vedlegg: 1. Organisasjon Prosjektorganisasjon 2. Adresseliste 3. Skriftlig avtale om SHA-koordinering 4. Framdriftsplan Øvrige vedlegg: 5. Hovedvernebedriftens SHA-plan 6. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 7. Riggplan 8. Instruks for arbeid med ozongass. 9. Instruks for arbeid med oksygen og nitrogen. 10. Verneprotokoller Løpende arkivering 11. Sikker Jobb Analyser (SJA) Løpende arkivering 12. Registrering av Uønska Hendelser (RUH) Løpende arkivering 13. Alvorlige hendelser Løpende arkivering 17

22 Vedlegg 1. 1 Organisasjonsplan Byggherre Drangedal kommune v/ Lars Naas Byggherrens representant Drangedal kommune v/ Lars Naas SHA-koordinator Prosjektering John Kleiv Byggherrens Byggeleder.. SHA-koordinator Utføring.. Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv RIB Roger Magnushommen RIM Henk Stel RIV Sweco. Norge AS Bent Sveinsson RIE Hans Olav Dalen RIA Svein F. Liane Pumpestasjoner Sweco. Norge AS Marlie K. Liane Ledningsanlegg Sweco. Norge AS Bent Sveinsson Totalentreprenør prosess Totalentreprenør høydebasseng Totalentreprenør pumpestasjoner Entreprenør ledningsnett på land Entreprenør sjøledning Entreprenør Bygg VBA Entreprenør Elektro VBA Entreprenør brønnboring Bostrak VV. nytt vannbehandlingsanlegg, 18

23 2 Adresseliste BYGGHERRE (BH): Drangedal kommune Teknisk forvaltning Gudbrandsvei DRANGEDAL Lars Naas (LN) Telefon: Mobil: E-post: PROSJEKTADMINISTRASJON Byggherrens representant (BR) Drangedal kommune Prosjekteringsgruppeleder (PGL): Postboks SELJORD Lars Naas (LN) Prosjekteringsgruppeleder: John Kleiv (JK) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Byggeledelse (BL): Byggekontroll (BK): Drangedal kommune.... Driftsoperatør Tom Joar Lohne Mob.tlf.: E-post: 19

24 Byggeteknikk (RIB) Maskin/prosessteknikk (RIM) Automasjon (RIA) Elektroteknikk (RIE) VVS-teknikk (RIV) VA-ledningsanlegg Pumpestasjoner Fagansvarlig: Roger Magnushommen (RM) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Henk Stel (HS) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Svein Forberg Liane (SFL) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Hans Olav Dalen (HOD) Telefon: Mob.tlf.: E.post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Marlie K. Liane Telefon: Mob.tlf.: E-post: 20

25 ENTREPRENØRER: Totalentreprenør VBA (TE-VBA) Totalentreprenør basseng (TE-B) Totalentreprenør pumpestasjoner (TE-P) Entreprenør bygg VBA (E-VBA) Entreprenør elektriske installasjoner (E-EI) Entreprenør ledningsanlegg land (E-LL) Entreprenør sjøledningsanlegg (E-SL) Enreprenør brønnboring (E-BB) 21

26 3 Avtale SHA-koordinering prosjektering 22

Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø TINN KOMMUNE HOVIN VANNVERK NYE BRØNNER LEDNINGSANLEGG Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Hovin VV - ledningsanlegg 1 RAPPORT Revisjon nr.: Oppdrag nr.: Dato: 0 186221 Kunde: Tinn kommune

Detaljer

Kongsberg Kommune. Baneveien Nord Utvidelse. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 00

Kongsberg Kommune. Baneveien Nord Utvidelse. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 00 Kongsberg Kommune Baneveien Nord Utvidelse Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Revisjon 00 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Holdning... 1 2 PROSJEKT- OG

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

KVINNHERAD KOMMUNE. Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø KVINNHERAD KOMMUNE Utbygging av Ølve og Hatlestrand vassverk Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Ølve og Hatlestrand vassverk 1 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 2 1.1 Målsetting...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Fossbekk Renseanlegg Ny slamavvanning. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 01

LILLESAND KOMMUNE. Fossbekk Renseanlegg Ny slamavvanning. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 01 LILLESAND KOMMUNE Fossbekk Renseanlegg Ny slamavvanning Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Revisjon 01 SHA-plan Rapport nr.: Kunde: Oppdrag nr.: Dato: 186700 Byggherrens Plan for Sikkerhet,

Detaljer

Sauherad kommune. Nedre Sauherad Vannverk Ledningsanlegg Nordagutu. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Sauherad kommune. Nedre Sauherad Vannverk Ledningsanlegg Nordagutu. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Sauherad kommune Nedre Sauherad Vannverk Ledningsanlegg Nordagutu Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Fase Utførelse Revisjon 0-30.11.2015 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 1 1.1 Målsetting...

Detaljer

SKIEN KOMMUNE. Elstrøm renseanlegg Nye innløpsrister med tilbehørene utrusting. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

SKIEN KOMMUNE. Elstrøm renseanlegg Nye innløpsrister med tilbehørene utrusting. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. SKIEN KOMMUNE Elstrøm renseanlegg Nye innløpsrister med tilbehørene utrusting Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Revisjon 00 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 1 1.1 Målsetting...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Langangen renseanlegg Oppgradering. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 01

PORSGRUNN KOMMUNE. Langangen renseanlegg Oppgradering. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Revisjon 01 PORSGRUNN KOMMUNE Langangen renseanlegg Oppgradering Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø Revisjon 01 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Holdning... 1 2 PROSJEKT-

Detaljer

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Side 1 INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 2 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 AKTØRENES HOLDNING SKAL VÆRE:...

Detaljer

Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan. Vestvågøy Kommune. Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN

Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan. Vestvågøy Kommune. Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Side 1 Avløp Ballstadøya Overordnet SHA-Plan Vestvågøy Kommune Avløp Ballstadøya. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Avløpspumpestasjon Værret INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 3 1.1 MÅLSETTING...

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 28.06.2012 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 10 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei

SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei IVAR SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei Utarbeidet juli 2014 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent 09.09.2015 09:28:21 1/8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg Grimstad kommune LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg SHA-PLAN Dokumentid: SHA-01 SHA-plan Landvik skole riving og nybygg Rev: Dato: Tekst Utført Kontrollert Godkjent 18.01.16 AF SHA-plan Side:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 10.12.2015 Etablert L.Fedotova/ Epcon AS Side 1 av 9 Innhold Formål... 3 1 Mål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

SHA-plan VA-sanering Midtstien

SHA-plan VA-sanering Midtstien COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 601 Fredrikstad Telefon 02694 www.cowi.no Moss kommune SHA-plan VA-sanering Midtstien O.nr. 131670.02 Anleggsnummer 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vanvikan p-plass - oppgradering INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Beregnet til. Dokument type SHA-plan. Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN

Beregnet til. Dokument type SHA-plan. Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN Beregnet til Dokument type SHA-plan Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-06-03 Utført av LTK Kontrollert av OHS Godkjent av - Beskrivelse Ref. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Dyrøy kommune Side 1 Dyrøy Nye vannverk Høydebasseng Evertmoen, byggetrinn 4 Overordnet SHA-Plan. Dyrøy Kommune. Dyrøy nye vannverk.

Dyrøy kommune Side 1 Dyrøy Nye vannverk Høydebasseng Evertmoen, byggetrinn 4 Overordnet SHA-Plan. Dyrøy Kommune. Dyrøy nye vannverk. Dyrøy kommune Side 1 Dyrøy Kommune Dyrøy nye vannverk. Byggetrinn 4 OVERORDNET SHA-PLAN Høydebasseng Evertmoen Dyrøy kommune Side 2 INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 3 2. PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE...

Detaljer

SHA-plan SANERING BEKKELAGET KJONERUDVEGEN OG LINJEVEGEN

SHA-plan SANERING BEKKELAGET KJONERUDVEGEN OG LINJEVEGEN COWI AS Torggata 13 2317 Hamar Telefon 02694 www.cowi.no STANGE KOMMUNE SHA-plan SANERING BEKKELAGET KJONERUDVEGEN OG LINJEVEGEN 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Ajourhold 3 3 Beskrivelse av

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjekt: Lunde Skole Innvendig ombygging Prosjektnr: 38440036 Byggherre: Adresse: Entrepriseform: :

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

SHA-plan i henhold til BHF 8

SHA-plan i henhold til BHF 8 Fannestrandvegen 57 - TOTALREPRISE i henhold til BHF 8 1. HENSIKT/MÅLSETNING 1.1 Bakgrunn Byggherreforskriften krever at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Prosjektnavn/bygg Moelv kulturhus SHA-planen er utarbeidet av: Sign.: S Westad Godkjent: Kjetil Wold Henriksen 1 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

SHA PLAN FINNEID SKOLE UTBYGGING OG OMBYGGING. 1 (12) memo04.docx S w eco No rg e AS Dokum en t n r.: F P Oppd at ert:

SHA PLAN FINNEID SKOLE UTBYGGING OG OMBYGGING. 1 (12) memo04.docx S w eco No rg e AS Dokum en t n r.: F P Oppd at ert: SHA PLAN FINNEID SKOLE UTBYGGING OG OMBYGGING 1 (12) S w eco No rg e AS Dokum en t n r.: F P -00-000 Oppd at ert: 04. 12. 2 012 av T L I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA- PLAN. «Oppgradering av Skanseparken og Tveiteparken lekeplasser»

SHA- PLAN. «Oppgradering av Skanseparken og Tveiteparken lekeplasser» Byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten Sist oppdatert: 14.05.2017 SHA- PLAN «Oppgradering av Skanseparken og Tveiteparken lekeplasser» Dato: 11.10.2016 Rev: 0 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SIKKERT, LSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Etablering av bekk, turvei og belysning langs Rommensletta Byggherre: Oslo kommune EBY Byggeplass: Rommen deponi Utarbeidet: 03.05.16 Sist oppdatert:

Detaljer

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW.cowi.no HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN Prosjektnr: A071140 Versjon: 01 Utgivelsesdato: Utarbeidet: LABC/EHOG

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer