DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø"

Transkript

1 DRANGEDAL KOMMUNE Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 1

2 RAPPORT Bostrak VV Nytt vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng og ledningsanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Drangedal kommune Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Sammendrag: Byggherrens SHA-plan er byggherrens styringsdokument for å sikre fokus på SHA i utbyggingsprosjekter. Byggherrens SHA-plan er utarbeidet i hht. Byggherreforskriftens 7. Planen definerer: Prosjektets omfang og innhold. Involverte parter med roller, oppgaver og ansvar. Forebyggende tiltak. Risikofylte forhold. Byggherrens SHA-plan skal være et levende dokument både under planlegging og utførelse. SHA koordinator er ansvarlig for opprettelse og revisjon. Byggherrens SHA-plan skal distribueres til alle involverte rådgivere og entreprenører som byggherren har opprettet kontrakt med. Den enkelte kontraktspartner har ansvar for å videreformidle planen til sine underentreprenører. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: John Kleiv Oppdragsansvarlig / avd.: Svein Forberg Liane/ 2224 Seljord VA Prosess Oppdragsleder / avd.: John Kleiv/ 2224 Seljord VA Prosess 2

3 Innhold 1 MÅLSETTING OG HOLDNING Målsetting Holdning PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE Prosjektbeskrivelse Anleggsbeskrivelse ORGANISASJON SHA organisering FRAMDRIFT Prosjektering Utførelse Testing og igangkjøring ANSVAR OG OPPGAVER Byggherrens representant SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator for Utførelse Hovedvernebedrift Entreprenører og enkeltmannsforetak FORBYGGENDE TILTAK GENERELT Brann- og førstehjelpsutstyr Personlig verneutstyr Sperringer, sperremateriell Stillaser, stiger, fallsikring Lagring og håndtering av materialer Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Sikringstiltak mot brann Midlertidige elektriske anlegg Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Rydding og renhold Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Disiplinære tiltak RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Gravearbeider nær installasjoner i grunn Arbeider nær installasjoner i luften Allmenn ferdsel nær byggegrop i

4 7.4 Arbeider nær hengende last Varme arbeider Arbeider i høyden Arbeid med kjemikalier Sprengningsarbeid Elementmontasje Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Vedlegg Organisasjonsplan Adresseliste Avtale SHA-koordinering prosjektering ii

5 1 MÅLSETTING OG HOLDNING 1.1 Målsetting Målsettingen for prosjektet er: Null skader ved bygge- og anleggsarbeidene. Et godt og sikkert arbeidsmiljø på anleggsplassen. Målsetting med SHA-planen og vernearbeidet er å forebygge skader på personer og materiell, slik at prosjektet gjennomføres: Uten personskader i arbeidet. Uten tap av verdier. Uten tap av anseelse. Prosjekterings- og planleggingsarbeidet skal bidra til: At byggearbeidene skal kunne gjennomføres uten unødvendige belastninger på mennesker eller omgivelser. Å redusere mengden, samt ha miljøriktig håndtering av, avfall fra byggearbeidene At byggearbeidene planlegges med tanke på i størst mulig grad å unngå farlige og risikofylte arbeidsoperasjoner på byggeplassen At der prosjekteringsgruppen ser mulige farer for byggearbeidene skal tiltak foreslås og dokumenteres i dette dokumentet 1.2 Holdning Aktørenes holdning skal være at: Alle skader kan unngås. Det er ledelsesansvar å forhindre skader. Vern, sikkerhet og godt arbeidsmiljø er like viktig som produksjon, markedsføring og kostnader. Det er viktig å lære ansatte å arbeide sikkert. Mangler skal rettes straks. Regler og bestemmelser skal overholdes for å hindre uhell. Vernerunder skal gjennomføres fordi ansattes sikkerhet trygges. 1

6 2 PROSJEKT- OG ANLEGGSBESKRIVELSE 2.1 Prosjektbeskrivelse Bostrak vannverk er et eldre vannverk som tilfredstiller Mattilsynets krav til forsyningsikkerhet og vannkvalitet. Bø vannverk har også for dårlig kvalitet og vil derfor bli lagt ned og området blir forsynt, via ledningsanlegg, fra Bostrak VV. Drangedal kommune ønsker med bakgrunn i dette å utvide dagens vannbehandlingsanlegg med ny prosess, ekstra borebrønn, nytt høydebasseng i Bø og ledningsnett for overføring mellom Bostrak og Bø. Kommunen velger å bygge på eksisterende vannbehandlingsanlegg, da det er den mest gunstige plasseringen. Det er valgt en utbyggingsmodell basert på totalentrepriser i hht. NS8407 for prosessdelen av vannbehandlingsanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner. Vanlige delte entrepriser ihht NS8406 er valgt for brønnanlegg, ledningsanlegg, bygg og elektrisk installasjon. Konkurransegrunnlag for totalentrepriser utarbeides av. For øvrige entrepriser er det som har ansvaret for detaljprosjekteringen. 2.2 Anleggsbeskrivelse Bostrak vannbehandlingsanlegg er et prosessteknisk anlegg. Dvs. et anlegg med innvendige installasjoner av maskiner, prosessutstyr, rørsystemer og instrumenter, i tillegg til ventilasjonssystem, elektriske kabelføringer og tavler. Maskiner og prosessutstyr monteres med utgangspunkt i gulvnivå og framtidig arbeidshøyde, mens kabelføringer legges i ulike nivå på vegg. Høydebassenget skal ligge i Bø og er plassert over terreng. Materialvalg og byggemetode er avhengig av valg av leverandør. I forbindelse med høydebassenget må det etableres adkomstvei fra fylkesveien. Terrengnivå ved vannbehandlingsanlegget er rundt kote +90, terrengnivå ved høydebasseng er ca. kote Grunnvannsbrønn ligger i nærheten av eksisternde brønn, på sørsiden av Gautefallelva og skal tilknyttes eksisterende ledning med ny ledning under elva. Øvrig ledningsanlegg i Bostrak og Bø knyttes sammen via overføringsledning i Bjorvann og videre i grøft langs Bøelva. I samme trasè legges overføringsledning for spillvann fra Bø til Bostrak RA. På strekningen blir det etablert 3 kloakkpumpestasjoner. Det vil også bli nye ledninger for å knytte sammen høydebasseng i Bø med eksisterende vannledningsnett, samt ny spyleavløpsledning fra behandlingsanlegget i Bostrak til Gautefallelva. 2

7 Anleggenes utforming avgjøres av totalentreprenørene, byggherren og Sweco Norge AS i fellesskap. 3 ORGANISASJON I prosjektet er involvert følgende aktører med spesifiserte roller: Tiltakshaver/Byggherre: Drangedal kommune Lars Naas Prosjektadministrasjon: Byggherrens representant Drangedal kommune Lars Naas Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv KS-ansvarlig Svein Forberg Liane Byggeleder.. Prosjekterende: Bygg Roger Magnushommen Maskin/Prosess Henk Stel VVS Bent Sveinsson Elektro Hans Olav Dalen Automasjon Svein Forberg Liane Ledningsanlegg Bent Sveinsson Pumpestasjoner Marlie Liane Entreprenører: Totalentreprenør prosess VBA: Totalentreprenør pumpestasjoner: Totalentreprenør høydebasseng: Entreprenør ledningsanlegg på land: Entreprenør sjøledningsanlegg: Entreprenør veganlegg: Entreprenør brønnboring: Entreprenør bygg VBA: Entreprenør elektro VBA: Organisasjonsplan/Organogram i hht. Bhf 8 er gitt i vedlegg 1. 3

8 3.1 SHA organisering Overordnet SHA-tjeneste er organisert som følger: Prosjektleder SHA Drangedal kommune Lars Naas SHA-koord. Prosjektering John Kleiv SHA-koord. Utførelse Skriftlig avtale om SHA-koordinering i hht. Bhf 13 er gitt i vedlegg 2. Vernetjenesten på byggeplassen er organisert som følger: Hovedvernebedrift SHA-ansvarlig Totalentreprenører og andre involverte entreprenører skal ha navngitt verneombud på byggeplassen. Navngitt verneombud skal være registrert i hovedvernebedriftens verne-/sha-plan. 4 FRAMDRIFT Framdrift for prosjektering: Konkurransegrunnlag totalentreprise prosess sendes ut primo februar Konkurransegrunnlag for påfølgende entrepriser fremgår av fremdriftsplan. Forventet byggestart medio mai Forventet komplett ferdigstilling desember Prosjektering Prosessanlegget, høydebasseng og pumpestasjoner detaljprosjekteres av utførende totalentreprenører eller hans underleverandører. Totalentreprisegrunnlag og detaljprosjekteing blir utført av Sweco AS, avd. Seljord. 4.2 Utførelse Hovedframdriftsplan for utførelse er vist i vedlegg Testing og igangkjøring Hovedframdriftsplan for testing og igangkjøring utarbeides etter kontrahering av totalentreprenør prosess. 4

9 5 ANSVAR OG OPPGAVER 5.1 Byggherrens representant Byggherrens representant skal generelt ivareta byggherrens plikter i hht. Byggherreforskriften kapittel 2. Byggherrens representant skal spesielt sørge for at: Byggherren utnevner SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Byggherren utarbeider og reviderer overordnet SHA-plan. Mulige risikoforhold avdekkes, og at risikoforhold som avdekkes i prosjekteringsfasen innarbeides i entreprenørkontraktene. Det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf SHA-Koordinator Koordinator for Prosjektering Koordinator skal generelt sørge for koordinering i prosjekteringsfasen i hht. Bhf 14, 1. ledd. Koordinator skal spesielt: Utarbeide byggherrens SHA-plan, og revidere denne undervegs under prosjektering. Sørge for avdekking av risikofylte forhold i prosjekteringsfasen, og at slike forhold blir tydeliggjort og forebyggende tiltak innarbeidet i entreprenørkontraktene. Sørge for at det blir utarbeidet en forsvarlig tidsplan for utførelse som legges til grunn i entreprenørkontraktene. Sørge for at det stilles krav til dokumentasjon av entreprenørenes system for SHA-arbeid i hht. Internkontrollforskriften før kontrakt inngås Koordinator for Utførelse Koordinator skal generelt sørge for koordinering i utførelsesfasen i hht. Bhf 14, 2. ledd. Koordinator skal spesielt: Revidere byggherrens SHA-plan for utførelsesfasen, og undervegs i fasen. Sørge for at det blir sendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i hht. Bhf 10. Sørge for at det opprettes en samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter på byggeplassen, og se til at vernetjenesten fungerer aktivt i hele utførelsesfasen. Sørge for at det føres oversiktslister over virksomheter og personell i hht. Bhf 15. Sørge for løpende avklaring av risikofylte forhold under utførelsen, samt at forebyggende tiltak blir iverksatt - Sikker Jobb Analyser. Sørge for at SHA blir ivaretatt ved all fremdriftsplanlegging. 5

10 5.3 Hovedvernebedrift Hovedvernebedriften skal samordne all vernetjeneste på byggeplassen i hht. Arbeidsmiljølovens 2.2. Hovedvernebedrift må være den bedrift som har ledningsnettet på land. Denne bedriften må, foruten seg sjølv, ha et overordnet ansvar for entreprenør på sjøledning, totalentreprenør høydebasseng og totalentreprenør på pumpestasjoner. For VBA er det naturlig at byggentreprenør er hovedvernebedrift og han har da ansvaret også for entreprenør elektro og totalentreprenør VBA. Hovedbedriften skal spesielt: Utarbeide samordnet riggplan for byggeplassen. Sørge for at alt involvert personell på byggeplass er kjent med riggplan. Sørge for at byggeplass og riggområde drives på en måte som sikrer: God orden på byggeplassen. Håndtering av forskjellige materialer. Vedlikehold og kontroll av utstyr og innretninger som den enkelte entreprenør benytter og har ansvar for. Avmerking og tilrettelegging av lagring og oppbevaring av farlige materialer og stoffer. Deponering og fjerning av farlige materialer, avfall og brukte materialer. Opprette samordnet vernetjeneste som omfatter alle involverte virksomheter, herunder enkeltmannsforetak. Gjennom samordnet vernetjeneste: Gjennomføre faste vernerunder hvor alle virksomheter som til enhver tid er på byggeplassen deltar. Føre daglige oversiktslister over virksomheter og personell på byggeplassen i hht. Bhf 15. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell som er involvert i arbeidene deltar på utarbeidelse/gjennnomgang. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Sørge for at side- og underentreprenørenes personell også praktiserer systemet. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 5.4 Entreprenører og enkeltmannsforetak Alle virksomheter som er engasjert på byggeplassen skal lojalt følge hovedbedriftens direktiver og delta i nødvendig planarbeid og møter for samordning av vernetjenesten. Selv om hovedbedriften er ansvarlig for samordning av vernetjenesten har alle virksomheter på byggeplassen et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne ansatte. 6

11 De skal rette opp påviste feil og mangler. Ved skade eller tilløp til skade skal de finne årsaken og fjerne denne. Virksomhetene skal: Velge verneombud for byggeplassen. Sørge for at verneombud er gitt nødvendig opplæring min. 40 timers HMSkurs Sørge for at nødvendig verneutstyr er på byggeplassen og påse at alle ansatte bruker det. Utarbeide Sikker Jobb Analyse (SJA) for alle større eller spesielle/risikofylte arbeider. Aktivt praktisere et system for Registrering av Uønska Hendelser (RUH) på byggeplassen. Vektlegge SHA ved all framdriftsplanlegging. 7

12 6 FORBYGGENDE TILTAK GENERELT 6.1 Brann- og førstehjelpsutstyr Hovedvernebedriften skal ha førstehjelps- og brannslokningsutstyr tilgjengelig på byggeplassen. Utstyret skal være lett tilgjengelig og vist på riggplan. Alt personell på byggeplassen skal være orientert om plassering. Brannslukningsutstyr skal være godkjent og underlagt egne kontrollrutiner. 6.2 Personlig verneutstyr Skal omfatte: Flammehemmende arbeidstøy med firmanavn. Hjelm med personnavn. Vernefottøy. Øyevern. Hansker for bruk ved grovere arbeider. Fallsikringsutstyr for bruk ved arbeider i høyden. Hørselvern for bruk ved boring, meisling, kutting og sliping. Identitetskort 6.3 Sperringer, sperremateriell Anleggsområdet skal sperres av og skiltes med Arbeid pågår. Det skal settes opp sperringer som hindrer adkomst til områder der gjenstander kan falle ned eller områder der personer kan falle utfor. Byggentreprenør skal sørge for nødvendige sperresnorer, bukker, sperrestenger og skilt før arbeid iverksettes. Firmaet skal sørge for at sperringene settes opp og at de vedlikeholdes så lenge fallsituasjonen er tilstede. Når alt arbeid er avsluttet skal firmaet fjerne sperringene. Ved arbeider på tak og lignende skal de skiltes med Arbeide I høyden. Området på bakkenivå sikres. Eieren av sperringen skal også være med på skiltet med telefonnummer. 6.4 Stillaser, stiger, fallsikring Stillas skal bygges av godkjent firma. Det er forbudt å forandre på stillas, fundament eller forankring av stillaset uten at dette gjøres av stillasbyggere. Mobile arbeidsplattformer skal være godkjent og mannskapet skal ha opplæring i bruk av plattformen (liftkurs). 8

13 Stiger skal være merket med Norsk Standard og ha sklisikre bein. Stiger skal festes i øvre ende under bruk. Stiger og gardintrapper skal ikke benyttes ved utførelse av arbeider - kun til adkomst. Godkjent og riktig fallsikring skal brukes i alle situasjoner der arbeidstakere ikke er beskyttet av rekkverk. 6.5 Lagring og håndtering av materialer Det skal ikke tas mer materiell inn på anleggsområdet enn det som til enhver tid er nødvendig for å gjennomføre de løpende anleggsarbeider. Materiell som tas inn skal plasseres slik at det ikke forårsaker uakseptabel risiko og/eller er i vegen for andre. Det skal ikke sperres for brannposter, rømningsveier og vernemateriell. Det må også påses at selve materialhåndteringen (f.eks. løfting/heising) skjer på en betryggende måte. 6.6 Kraner, løfteinnretninger og løfteredskap Entreprenører som tar inn i anlegget løfteinnretninger og løfteredskaper er ansvarlig for at disse er i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Entreprenøren skal kun benytte sertifiserte kraner, løfteinnretninger og redskap. 6.7 Lagring og bruk av farlige stoffer, væsker og gasser Entreprenører som benytter farlige stoffer i anleggsperioden, skal føre stoffkartotek i hht. Arbeidstilsynets forskrift nr Gjenstående stoffer fjernes av den enkelte entreprenør etter avsluttet arbeid. Gassflasker skal lagres i utstyrscontainer. Gassflasker lagres stående og festet slik at de ikke kan velte. Gassflasker merkes med gasstype og "fulle evt. "tomme". 6.8 Sikringstiltak mot brann Hovedvernebedriftens verne- og SHA-plan skal inneholde forebyggende tiltak mot brann i anlegget. Alle mulige tennkilder skal vurderes/sikres i forhold til brennbart materiale. Generelt skal anlegget holdes mest mulig ryddig for brennbart materiell. Ved alt varmt arbeid som sveising, sliping, brenning o.l. skal faren for brann og skader vurderes. Alt varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 9

14 6.9 Midlertidige elektriske anlegg Anleggsfordelinger skal være utstyrt med jordfeilbryter. Utlegging av kabel og ledninger skal være slik at de er minst mulig utsatt for mekaniske skader. Skjøteledninger skal ikke legges slik at det er fare for snubling med mer Oljefyrte varmeaggregater og dieselkompressorer Gjelder ved bruk på anleggsplassen. Oppstilling: Området foran og omkring munningen av varmluftsrør ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 2 m. Området rundt forbrenningsenheten ryddes for brennbart materiale i en radius på minst 1 m. Olje- eller dieselfat plasseres minst 3 m fra forbrenningsenheten. Det skal ikke lagres ekstra oljefat i tillegg til det som skal brukes til fyring av enheten. Området rundt olje-/dieselfatet ryddes fritt for overskudds- materialer utover nødvendig del av forskaling. I tillegg skal det være ryddet bort brennbart materiale innenfor det området som faller til sluk, dvs. hvor oljebasseng har mulighet for å bli dannet. Eksosrøret skal ikke kunne komme i berøring med brennbart materiell. Minst 1 stk. 12 kg pulverbrannslukkingsapparat skal plasseres i nærheten av forbrenningsenheten - maks. 15 m og minimum 5 m avstand Rydding og renhold Anlegget skal holdes ryddig. Den eller de som utfører arbeid skal sørge for at vedkommende arbeidsplass til enhver tid holdes tilfredsstillende ryddet. Spesielt skal avfalls- og overskuddsmateriell (utmeislet betong, forskalingsmaterialer, stål og rørbiter, skruer, muttere, brukte kappeskiver, rørdeler, etc.) fjernes etter utført jobb, eller senest ryddes bort daglig ved arbeidstidens slutt. Alt støv skal fjernes ved støvsuging. Bruk av kost er ikke tillatt. Før hver ukeslutt skal entreprenørene holde en spesiell hovedopprydding. Hovedvernebedriften er ansvarlig for organisering og gjennomføring. Om rydding ikke utføres som avtalt kan, om nødvendig, SHA-koordinator rekvirere rydding på avfallseierens" regning. På vannbehandlingsanlegget er det særlig viktig å ta hensyn til at det skal leveres godkjent drikkevann i hele anleggsperioden. Anlegget er i kontinuerlig drift og vannet må ikke forurenses. 10

15 6.12 Skader, uhell, melding, gransking og rapportering Alle skader, personskader med fravær, materielle skader og tilløp til skader eller uønska hendelser (RUH) skal rapporteres i hht. entreprenørens egne rutiner. Hendelsesforløpet, årsak og tiltak skal bestemmes og tiltak iverksettes innen fristens utløp. SHA-koordinator skal ha kopi av rapport og korrigerende tiltak skal følges opp under vernerundene Disiplinære tiltak Enhver som ser at det skjer brudd på verne- og sikkerhetsregler har rett og plikt til å påtale forholdet. Et særskilt ansvar påligger de som innehar ledende stillinger eller vernefunksjoner. Hovedregelen er at det alltid skal reageres når det skjer åpenbare brudd på verne- og sikkerhetsreglene. Hvordan det skal reageres avhenger av graden av overtredelse. Alvorlige brudd skal rapporteres skriftlig tjenesteveg. Ved alvorlige brudd på gjeldende verne- og sikkerhetsregler kan arbeidstaker bli nektet adgang til byggherrens anleggsområde med øyeblikkelig virkning. Ved spesielt alvorlige tilfeller kan entreprenørens kontraktsforhold bli vurdert. 11

16 7 RISIKOFYLTE ARBEIDER SPESIELT Avdekking av risikofylte arbeidsoperasjoner, med fastsettelse av forebyggende tiltak, skal være et gjennomgående tema i prosjektet. Alle entreprenører skal gjennomføre SJA i hht. denne plan. Alle arbeider skal skje i hht. Arbeidstilsynets forskrifter selv om disse ikke er nevnt særskilt i den etterfølgende opplisting av risikofylte forhold. På nåværende tidspunkt påpeker byggherren følgende risikofylte arbeidsoperasjoner: 7.1 Gravearbeider nær installasjoner i grunn Kjente installasjoner: VA-ledninger i grunn. Ukjente installasjoner: Kan være både høyspent- og lavspentkabler i grunn. Konsekvens ved avvik: Rørbrudd/flom Forurensing av grunn. Skade på personer og utstyr Forebyggende tiltak: Påvisning før graving. Graving med hjelpemann innenfor forhåndsgitt sikkerhetsavstand. 7.2 Arbeider nær installasjoner i luften Kjente installasjoner: Høyspentkabler i luftstrekk. Konsekvens ved avvik: Personskade Skade på utstyr Strømstans Forebyggende tiltak: Arbeid med sikkerhetsavstand Følge prosedyrer for arbeid i nærheten av hyøspent 12

17 7.3 Allmenn ferdsel nær byggegrop Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Skilting og sperring i hht. pkt Arbeider nær hengende last Gjelder ved bruk av: Byggekran og andre mobile løfteinnretninger. Midlertidige innvendige løfteanretninger. Konsekvens ved avvik: Klemskade. Stropper/kjetting på hengende last kan ryke eller løsne. Forebyggende tiltak: Kraner og løfteinnretninger skal være sertifisert i hht. pkt Hjelpeutstyr som taljer, stropper mm. skal være sertifisert. Midlertidige løftepunkter skal være sikkerhetsvurdert. Kun bruk av sertifisert personell med stroppekurs. 7.5 Varme arbeider Arbeidsoperasjoner: Kapping, skjæring og sveising av stål og andre metaller. Konsekvens ved avvik: Brannskade pga gnistsprut. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell med Varme arbeider-kurs. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller, sveisemaske. Bruk av dekningsmatte, fjerning av brennbart materiale. Egnet brannslokkingsutstyr tilgjengelig på arbeidsstedet. Gassflasker lagres stående sikret mot fall. Varmt arbeid avsluttes minimum 1 time før anlegget forlates. 13

18 7.6 Arbeider i høyden Konsekvens ved hendelse: Fallskade. Forebyggende tiltak: Stillaser, stillinger, stiger og trapper utføres i hht. pkt Midlertidig/permanent sikring rundt bassenger. 7.7 Arbeid med kjemikalier Arbeidsoperasjon: Maling med epoksy. Konsekvens ved avvik: Helseskader som følge av påvirkning av gass. Forebyggende tiltak: Lufting 7.8 Sprengningsarbeid Arbeidsoperasjon Sprengning av byggegrop Sprengning av grøfter Sprengning av vegtrase Konsekvens ved avvik: Menneskelige og materielle skader Forebyggende tiltak: SJA for de ulike arbeidoperasjoner Sprengnings- og salveplan Forebyggende tiltak/tildekking/varsling 7.9 Elementmontasje Arbeidsoperasjon: Montasje av filtertanker, kontaktkammer, rørsystem, pumper og prosessutstyr. Generelle forhold, se: Hengende last. Arbeider i høyden. 14

19 Forebyggende tiltak spesielt: Montasjearbeidet skal utføres i hht. montasjeplan godkjent av byggherren. Montasjeplan skal beskrive: Arbeidsomfang og -operasjoner i rekkefølge. Adkomst, avsperring, sikring av omkringliggende konstruksjoner Igangkjøring og testing lekkasje av ozon Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av ozon). Konsekvens ved avvik: Brann: ozon er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: bitende, vondt i halsen, hoste, kortpustet, lungeødem. Øynene: bitende, dårlig syn. Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ozonsniffere og ventilasjon før oppstart Strakstiltak: Innånding: frisk luft, hvile, transporter til sykehus. Øynene: øyespyling med mye vann, transport til lege Igangkjøring og testing lekkasje av nitrogen og ren oksygen (Gjelder kun dersom det installeres oksygengenerator i ozonproduksjonslinja på VBA). Arbeidsoperasjoner: Oppstart av prosessanlegg med helsefarlig kjemikalie (lekkasje av nitrogen, ren oksygen). Konsekvens ved avvik: Brann: oksygen er ikke brennbart, men fremmer brann ved øvrig brennbart materiale. Innånding: se vedlagt instruksjon for arbeid med oksygen og nitrogen Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Tetthetsprøving før driftssetting. Funksjonskontroll av ventilasjon før oppstart 15

20 Strakstiltak: Innånding av nitrogen: frisk luft, hvile, transporter til sykehus Igangkjøring og testing tetthetsprøving trykkpåkjent utstyr Arbeidsoperasjoner: Tetthetsprøving av prosessanlegg med trykkpåkjent utstyr. Konsekvens ved avvik: Brudd: ved brudd i tank/ledning vil den kunne oppleves som eksplosjonsartet Forebyggende tiltak: Sertifisert personell. Personlig verneutstyr hjelm, vernebriller. 16

21 8 Vedlegg Obligatoriske vedlegg: 1. Organisasjon Prosjektorganisasjon 2. Adresseliste 3. Skriftlig avtale om SHA-koordinering 4. Framdriftsplan Øvrige vedlegg: 5. Hovedvernebedriftens SHA-plan 6. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 7. Riggplan 8. Instruks for arbeid med ozongass. 9. Instruks for arbeid med oksygen og nitrogen. 10. Verneprotokoller Løpende arkivering 11. Sikker Jobb Analyser (SJA) Løpende arkivering 12. Registrering av Uønska Hendelser (RUH) Løpende arkivering 13. Alvorlige hendelser Løpende arkivering 17

22 Vedlegg 1. 1 Organisasjonsplan Byggherre Drangedal kommune v/ Lars Naas Byggherrens representant Drangedal kommune v/ Lars Naas SHA-koordinator Prosjektering John Kleiv Byggherrens Byggeleder.. SHA-koordinator Utføring.. Prosjekteringsgruppeleder John Kleiv RIB Roger Magnushommen RIM Henk Stel RIV Sweco. Norge AS Bent Sveinsson RIE Hans Olav Dalen RIA Svein F. Liane Pumpestasjoner Sweco. Norge AS Marlie K. Liane Ledningsanlegg Sweco. Norge AS Bent Sveinsson Totalentreprenør prosess Totalentreprenør høydebasseng Totalentreprenør pumpestasjoner Entreprenør ledningsnett på land Entreprenør sjøledning Entreprenør Bygg VBA Entreprenør Elektro VBA Entreprenør brønnboring Bostrak VV. nytt vannbehandlingsanlegg, 18

23 2 Adresseliste BYGGHERRE (BH): Drangedal kommune Teknisk forvaltning Gudbrandsvei DRANGEDAL Lars Naas (LN) Telefon: Mobil: E-post: PROSJEKTADMINISTRASJON Byggherrens representant (BR) Drangedal kommune Prosjekteringsgruppeleder (PGL): Postboks SELJORD Lars Naas (LN) Prosjekteringsgruppeleder: John Kleiv (JK) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Byggeledelse (BL): Byggekontroll (BK): Drangedal kommune.... Driftsoperatør Tom Joar Lohne Mob.tlf.: E-post: 19

24 Byggeteknikk (RIB) Maskin/prosessteknikk (RIM) Automasjon (RIA) Elektroteknikk (RIE) VVS-teknikk (RIV) VA-ledningsanlegg Pumpestasjoner Fagansvarlig: Roger Magnushommen (RM) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Henk Stel (HS) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Svein Forberg Liane (SFL) Telefon: Mob.tlf: E-post: Fagansvarlig: Hans Olav Dalen (HOD) Telefon: Mob.tlf.: E.post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Bent Sveinsson (BS) Telefon: Mob.tlf.: E-post: Fagansvarlig: Marlie K. Liane Telefon: Mob.tlf.: E-post: 20

25 ENTREPRENØRER: Totalentreprenør VBA (TE-VBA) Totalentreprenør basseng (TE-B) Totalentreprenør pumpestasjoner (TE-P) Entreprenør bygg VBA (E-VBA) Entreprenør elektriske installasjoner (E-EI) Entreprenør ledningsanlegg land (E-LL) Entreprenør sjøledningsanlegg (E-SL) Enreprenør brønnboring (E-BB) 21

26 3 Avtale SHA-koordinering prosjektering 22

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlag: Prosess Oppdragsnr.: 185574 Dato: 05.02.2012

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer