språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 181 Urspråket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 181 Urspråket"

Transkript

1 Urspråket Hvis vi ser nærmere på de nordiske språkenes historie, oppdager vi dette: Jo lenger tilbake i tid vi går, desto større blir likheten mellom språkene. Før vikingtida snakker vi ikke om flere nordiske språk, men om ett fellesspråk. Selv om vi ikke vet nøyaktig hvordan menneskene den gangen snakket, har vi skriftlige kilder som hjelper oss til å få en viss idé om hvordan språket var bygd opp. De skriftlige kildene er runeinnskrifter som er risset i bein, stein eller metall. Og selv om de ikke er mange, er de viktige brikker i språkforskernes arbeid. Det eldste nordiske språket vi kjenner, er fra de store folkevandringene i perioden e.kr. Vi kaller det urnordisk. Kildene viser oss at de urnordiske ordene var lange og klangfulle, og at språket bare hadde fem vokaler (i dag har vi ni). I dag virker det urnordiske språket som en svært fjern slektning som vi ikke lenger har noe forhold til. Forskerne har klart å tyde de fleste ordene i runeinnskriftene, men fremdeles fins det innskrifter som er uforståelige for oss. Den mest språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 181

2 182 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer kjente urnordiske runeinnskriften stammer fra et gullhorn som ble funnet i Danmark. På hornet sto denne teksten: Ek hlewagastir holtijar horna tawido Teksten på gullhornet kan bety følgende: Jeg, Legjest, skogmannen, gjorde hornet. Runeinnskriften er altså en slags signatur fra mannen (Legjest) som lagde hornet. Hvis du sammenlikner antallet stavelser i navnet hle wa gast ir med den moderne norske oversettelsen, Legjest, ser du at ordet har blitt kraftig forkortet. På norrønt het det samme ordet Hlegestr. På veien fra urnordisk til norrønt må det altså ha skjedd noe med språket. Ikke bare har ordene blitt merkbart kortere (synkope), men også vokalene har forandret seg. Vokalen a (HlewagastiR) har for eksempel blitt til e (Hlegestr). En slik vokalforandring kaller vi omlyd. Vi vet ikke sikkert hvorfor språket endret seg så kraftig, men i løpet av en periode på rundt 200 år er det urnordiske språket nesten ugjenkjennelig. Synkope og omlyd Synkope Språkforskerne regner det som sannsynlig at ordene i urnordisk tid hadde likt trykk på alle stavelser. I overgangen mellom urnordisk og norrøn tid skjer det en trykkforskyvning, og trykket blir gradvis flyttet fra én stavelse til en annen, ofte den første. Resultatet av dette var at de trykklette stavelsene ble uttalt «slappere» eller falt helt bort. Ordene ble altså både kortere og lettere. Eksempel på synkopert ord: *HarjawaldaR > (likt trykk på stavelsene) (*ordet er rekonstruert) Haraldr (Harald) (trykk på første stavelse) Omlyd Omlyd er en lydforandring som er knyttet til vokalene. Vi sier at vokalen i en trykksterk stavelse har blitt påvirket av vokalen i stavelsen etter, og at disse har blitt mer lik hverandre. Dette kan vi forstå slik: Vokaler uttales på ulike steder i munnhulen, noen oppe, noen nede, noen framme og noen langt bak og noen også i midten. Og hvis to vokaler, som uttales etter hverandre befinner seg langt fra hverandre, vil vi automatisk gjøre dem mer like; de trekkes mot hverandre, og det blir lettere å uttale ordet. Ta en test: Si /a:/ (du uttaler vokalen langt nede og langt bak i munnhulen). Si deretter /i:/ (du uttaler vokalen langt oppe og langt framme i munnhulen). Det er altså lang avstand mellom uttalestedet for A og I. Når disse vokalene kom etter hverandre, inngikk de på en måte et kompromiss: A ble erstattet av en vokal som lå nærmere uttalestedet for I. Denne vokalen er /e:/. (Nå kan du teste: Si /a:/ /i:/ og deretter /e:/ /i:/. Merker du forskjellen?). Du har nå lært om i-omlyd. I overgangen mellom urnordisk og norrønt skjer det flere omlydsendringer. I-omlyden skjedde sist. Vi ser den tydelig i ordet *takir tekr (norrønt) tek (nynorsk). Litt eldre er u-omlyden, som du ser i ordet *barnu bπrn (norrønt) born (nynorsk), og aller eldst er a-omlyden: *buða boð (norrønt) bod (nynorsk). Urnordisk hadde opprinnelig fem vokaler (a, e, i, o, u), men etter omlydsendringene fikk språket fire nye vokaler (y, æ, ø, å). I dag har språket altså ni vokaler. Hvis du sammenlikner de nynorske ordene (tek, born, bod) med tilsvarende ord på bokmål (tar, barn, bud), ser du at omlyden har virket sterkere i nynorsk enn på bokmål. Det samme kan vi se i ord som boge (nn) bue (bm) og hol (nn) hull (bm). Godt synlig er det også i presensformen av verb, for eksempel søv (nn) sover (bm) og græt (nn) gråter (bm). De historiske årsakene til dette kan du fordype deg i på nettstedet, om du vil. PS: Noen ord ble utsatt for både omlyd og synkope; vokalene forandret seg, og endestavelsen falt bort. Dette ser du i ordet *barnu bπrn.

3 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 183 Runer I diktet «Håvamål» i den eldre Edda kan vi lese om hvordan Odin fant runekraften. Kunnskapen var dyrekjøpt og kostet ham det ene øyet. I ni netter og ni dager hang han i et tre ved Mimes brønn, kunnskapens kilde, før runene kom til ham. Så delte han runene med guden Heimdall, som igjen ga dem videre til menneskene. I strofe 144 i det store diktet får vi vite hva runekunsten innebar, og vi skjønner at runene hadde mange funksjoner. Foruten å være et håndverk (selve rissingen) og et kommunika sjonsmiddel hadde de også symbolsk og magisk kraft. I Sagaen om Egil Skallagrimsson står følgende advarsel: Ei må den runer risse/som ikke å råde den maktes/manges mén det volder/i mørke tegn å hildes. Runene er på mange måter vår felles «hukommelse», og runeinskripsjoner i tre, bein eller stein er kanskje vår viktigste kilde til kunnskap om forfedrene våre. Noen runeinskripsjoner er høystemte og poetiske, andre er reine minnetekster, mens atter andre er alminnelige hverdagsrapporter om alt eller ingenting. Fra Bryggen i Bergen finnes for eksempel denne: «Min kjære, kyss meg». ei ikke, heller ikke råde klare, makte mén skade hilde gjemme, villede Runealfabetet kalles futhark etter de seks første runene i alfabetet. Det første runealfabetet besto av 24 tegn. Sammenlikner vi runene med bokstavene (de store bokstavene), ser vi åpenbare likheter både i måten tegnet er avbildet på, og i funksjon: Både bokstavene og runene har det vi kaller en lydverdi. U-runen er altså tegnet for lyden /u/. Men da futharken krympet til 16 tegn i vikingtida, kunne én rune representere flere lyder. U-runen var nå tegnet for /u/, /o/, /y/, /ø/ og /w/. Og akkurat som bokstavene hadde egne navn (alfa, beta osv.), hadde runene det samme. For eksempel het u-runen *urur, som betyr ur eller urokse. Runesteinen på Oddernes Skikken med å reise runesteiner stammer fra vikingtida. En runestein er et minnesmerke som på mange måter minner om dagens gravsteiner. Likevel er det én viktig forskjell. Runesteinen er også et minne over personen som reiste steinen: X reiste denne steinen (til minne om y). Noen ganger er det også risset tilleggsinformasjon på steinene, som i tilfellet med Oddernessteinen. Runesteinen på Oddernes ved Kristiansand har to inskripsjoner, en gammel og nesten uleselig på flatsida og en yngre og langt mer leselig på kortsida. På flatsida står følgende: «Etter Tore Nereids sønn er denne steinen.» I dette tilfellet vet vi ikke hvem Tore Nereid er, og det er relativt kort tid siden forskerne klarte å tyde fornavnet, men vi kan anta at han er sønnen til en storbonde på Oddernes. Det var nemlig bare de rike som hadde råd til å reise minnessteiner og få risset runer. Teksten på flatsida stammer mest sannsynlig fra siste halvdel av 900-tallet.

4 184 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer Teksten på kortsida er mer interessant. Her står det: AYINTR KARÞI KIRKIU ÞESA Eyvind gjorde kirken denne KOSUNR OLAVS HINS HALA A OÞALI SINU gudsønn Olavs de hellige på odelen sin Eller litt forenklet: Eyvind, Olav den helliges gudsønn, gjorde/bygde denne kirken på sin odelseiendom. I dette tilfellet skjønner vi at rissingen har foregått i kristen tid, siden Olav den hellige blir nevnt. Det er også dette som gjør steinen og teksten sjelden: Den har en direkte tilknytning til Norges konge, vi skjønner at Eyvind er døpt, og at kongen er gudfaren hans, og vi vet at Eyvind er grunnleggeren av en kirke. Runesteinen på Oddernes har vært utsatt for mye forskning. Til og med faren til Henrik Wergeland, Nicolai, var interessert og skrev om den. Mye av interessen er knyttet til ordet hala. Hvis ordet er riktig oversatt (hellig), så er det stavet feil. Det norrøne navnet for hellig var nemlig halka. Er ordet riktig stavet, derimot, betyr det enten glatt og listig (av háll), eller hellende og skakk (av hallr). Sånn sett kan teksten handle om Olav Skakke, som ingen for øvrig har hørt om. Hvis kildene er usikre og det er helt umulig å fastslå fakta, må forskerne anta noe med størst mulig sannsynlighet. De fleste forskere heller i dag til at runeteksten på Oddernessteinen handler om Olav den hellige, og at historien kanskje er slik: I en vanskelig tid med mye konflikter og omstridte grensetvister har Olav den hellige gitt en gård til Eyvind, gudsønnen sin, for å sikre seg lojalitet. Så har Eyvind bygd en kirke på eiendommen for å vise at han støtter den kristne kongemakten. Til slutt risser han et bevis som for evig tid viser hvem som er rettmessig eier av jord og gods. (Kilde: Frans-Arne Stylegar, arkeolog og fylkeskonservator i Vest-Agder.) Oddernessteinen Norrønt Det gammelnorske språket er regnet fra ca. 750 til godt inn på 1300-tallet. I denne perioden var språket i Norge felles med språket på Island. Det felles norsk-islandske språket kalles norrønt. Fra denne perioden har vi mange kilder, derfor vet vi mer om norrønt enn vi vet om urnordisk. Noen av kildene er runeinnskrifter, mens andre er gamle hånd skrifter med latinske bokstaver. En del håndskrifter stammer fra Norge, men langt de fleste er fra Island. Det norrøne språket var vikingenes språk. Vikingtida var preget av sterk framgang og økt velstand blant folk. Klimaet var gunstig, og nye jernredskaper gjorde det enklere å drive jordbruk. Som en konsekvens av de gode tidene økte folketallet, og folk bosatte seg i stadig nye områder.

5 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 185 Vikingene var ivrige sjøfarere som reiste både øst-, vest- og sørover. Vi vet også at de nådde helt til Amerika (Vinland), men at de lot seg skremme av «skrælingene» (indianerne) og trakk seg derfor tilbake til Grønland, som var litt mindre farefullt. Mange vikinger slo seg ned på øyene i Nordsjøen og Atlanteren og blandet språk og kultur med både engelskmenn og keltere. I engelsk fins det mange ord som er lånt eller påvirket av vikingenes språk, for eksempel call, fellow, husband, Thursday og window. Selv om norrønt er en fellesbetegnelse på språket i Norge og på Island, skal vi være oppmerksomme på at det fantes visse dialektforskjeller i Norge. De gamle håndskriftene hadde heller ingen lik skrivemåte og avspeilte nedskriverens eget talemål. På 1800-tallet ble mange av de norrøne tekstene omskrevet, slik at språket fikk én form og ble lettere å lese. En norrøn tekst som er omskrevet, kalles på fagspråket for en normalisert tekst. I normalisert norrønt fins disse bokstavtegnene: a á b d ð e é f g h i í k l m n o ó p r s t þ u ú v x y ý z æ ø π Som du ser, er det norrøne alfabetet mer omfattende enn det vi kjenner fra moderne norsk. Aksenten over vokalene viser at lange vokaler ble markert med et eget tegn. Tegnet ð kalles «edd», og uttales som th-lyden i det engelske ordet «them». Tilsvarende uttales lyden þ (thorn) som th i det engelske ordet «thing». Bokstavtegnet π kalles o med kvist og uttales omtrent som lyden å i moderne norsk. Lyden z uttales som ts. Lík bπrn leika bezt. Eigi fellr tré við fyrsta hπgg. Seg þú mér vininn þinn, þá veit ek vitit þitt. Stoppested Forsøk å lese de norrøne setningene. Hvilke ordtak tror du skjuler seg bak de fremmede ordene? Det latinske alfabetet kom til Norge med kristningen av landet omkring år Med kristningen fulgte også en lang rekke greske og latinske ord. Språket tok også opp lån fra den franske ridderkulturen og seinere, som du allerede har lest, fra de tyske hanseatene. Språk Nye ord LÅNORD Gresk og latin Fransk Nedertysk biskop, bibliotek, kloster, rektor, bokstav, skrive kjær, herre, fru, høvisk, ridder, jomfru, hertug trøye, skute, herberge, skredder, dans, slekt, len Det er verdt å merke seg at vikingene brukte det latinske alfabetet til å skrive på sitt eget morsmål og ikke på latin, som var vanlig lenger sør i Europa. Fra sagalitteraturen og fra brev og rettsdokumenter ser vi at det norrøne språket hadde særtrekk som vi ikke finner igjen i moderne norsk. De viktigste forskjellene ser du i skjemaet på neste side.

6 186 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer Norrønt Kasusspråk, friere ordstilling Kasus betyr at enkelte ord får bestemte bøyningsendelser ut i fra hvilken funksjon de har i setningen. Med funksjon mener vi for eksempel hvem som sier noe, eller hvem som utfører en bestemt handling. I setningen «Kari kiler Signe», vet vi at Kari er den som kiler, mens Signe er den som blir kilt. På moderne norsk er det ordenes plassering i setningen som viser hvem som utfører handlingen. I norrønt, derimot, var ikke ordrekkefølgen så viktig, siden ordenes endelser viste hvem som kilte og hvem som ble kilt. Moderne norsk Ikke kasusspråk, fastere ordstilling Verbbøying i person og tall At verb kan bøyes i person og tall, kjenner du godt fra engelsk: She plays football every Tuesday. Ordet plays har fått en egen bøyningsendelse, fordi subjektet i setningen er et ord i tredje person entall (she). De norrøne verbene fikk også bøyningsendelser ut i fra hva som var subjekt i setningen. Ikke verbbøying i person og tall Subjektsløse setninger Når vi på norsk sier Det snør, så viser ikke ordet det til noe bestemt. Det må bare stå der, fordi alle norske setninger må ha både subjekt og verbal. Slik var det ikke på norrønt; der var det nok med verbalet. På norrønt besto derfor setningen over bare av ett ord: Snjóvar. Subjekt i alle setninger Substantiv uten ubestemt artikkel På norrønt kunne følgende setning forekomme: Maðr het Steinarr, som ordrett betyr: mann het Steinar. På moderne norsk må ordet mann enten få bestemt form (mannen), eller så må vi legge til flere ord og sette til en ubestemt artikkel (det var en mann som het Steinar). Substantivene må ha artikkel Språkprøve Den beste måten å bli kjent med det norrøne språket, er gjennom den norrøne litteraturen. I de gamle Edda-diktene møter vi norrønt språk i poetisk form, mens sagaene viser oss at språket også var egnet til mer dramatiske skildringer. I det korte utdraget på neste side kan du lese om den islandske vikinghøvdingen Egil Skallagrimsson. Egil var en sterk motstander av de norske kongene og var kjent for å være både stri og egenrådig. Men selv om han var kampglad og nådeløs, hadde han også en mykere side. Egil var nemlig en stor dikter (skald), som blant annet diktet følelsesladet om tapet av sine to sønner. Historien forteller også at Egil en gang diktet så flott at han unngikk å bli halshogd.

7 språk og litteratur i endring / vi og våre naboer 187 «Egil og det forgiftede drikkehornet» er hentet fra Egilssaga. Egil er på besøk hos kong Eirik (Blodøks) og dronning Gunnhild på Atløy, og han er sørpe full. Norrønt Egill kastar horninu, en greip sverðit ok brá; myrkt var í forstofunni. Hann lagði sverðinu á Bárði miðjum, svá at blóðrefillinn hljóp út um bakit; féll hann dauðr niðr, en blóð hljóp ór undinni. Þá fell lvir, og gaus spýja ór honum. Egill hljóp þá út ór stofunni; þá var niðamyrkr úti; tók Egill þegar rás af bfinum. En inni í forstofunni sáu menn at þeir váru báðir fallnir, Bárðr og lvir. Kom þá konungr til og lét bera at ljós. Sáu menn þá hvat títt var, at lvir lá þar vitlaus, en Bárðr var veginn, ok flaut í blóði hans gólfit allt. Þá spurði konungr hvar sá væri hinn mikli maðr, er þar hafði drukkit mest um kveldit. Menn sπgðu at hann gekk út. «Leitið at honum,» segir konungr, «ok látið hann koma til mín.» Var hans nú leita farit um bfiinn, ok fannsk hann hvergi; en er þeir koma í eldahúsit, þá lágu þar margir menn lvis. Konungsmenn spurðu ef þar hefði nokkut Egill komit. Þeir segja at hann hefði hlaupit þar inn ok tekit vápn sín «ok gekk út eptir þat.» Þá var þat sagt konungi. Konungr bað menn sína fara sem hvatast og taka skip πll, þau er váru í eyjunni; «en á morgun, er ljóst er, skulum vér rannsaka alla eyna og drepa þá manninn.» Moderne norsk Egil kasta hornet, greip sverdet og dro det ut. Det var mørkt i forstua. Han stakk sverdet gjennom midjen på Bård, så spissen sto ut av ryggen. Bård falt død om, og blodet rant fra såret. Så datt Olve, og spyet spruta ut av han. Egil sprang ut av stua. Det var bekmørkt ute. Egil la på sprang fra gården. Men inne i forstua så folk at de hadde falt, både Bård og Olve. Kongen kom og fikk noen til å bære bort lys. Da så folk hva som hadde hendt, at Olve lå der bevisstløs, at Bård var drept og at blodet hans fløt over hele golvet. Kongen spurte hvor den store mannen var, han som hadde drukket mest den kvelden. Folk sa at han hadde gått ut. «Leit etter han!», sa kongen, «og før han inn til meg!» De tok så til å leite etter han rundt omkring på gården, men fant han ikke noe sted. Da de kom til eldhuset, lå flere av karene til Olve der. Kongsmennene spurte om Egil hadde vært der. De sa at han hadde kommet løpende og tatt våpnene sine «deretter gikk han ut». Dette ble fortalt til kongen. Kongen ba folka sine dra av gårde så fort de kunne og hente alle båtene på øya «og i morgen, når det blir lyst, skal vi ransake hele øya og drepe mannen».

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Øvingsoppgaver i norrønt

Øvingsoppgaver i norrønt Robert K. Paulsen Øvingsoppgaver i norrønt Del 2 (Leksjon 4) for Fjernord- studentene våren 2014 NOSP103- F Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen Versjonshistorie

Detaljer

Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under.

Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under. Karens jul Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under. Denne novellen heter Karens jul. Hva tror du den kommer til å handle om? Se på bildet: Hva ser du? Hva tror du nå novellen handler om? Under

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Veke 5. Ansvar for orden i klasserommet: Tiril og Andreas Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1

Veke 5. Ansvar for orden i klasserommet: Tiril og Andreas Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Vekeplan 8A Informasjon til heimane: Måndag 6.februar kjem Jostein Bildøy frå Barnevakten for å halde foredrag på Myklebust skule frå 11:30-12:30. Dette er for 3.-10.klasse. Tema er: 1. Sosial på nett

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid.

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Capen består av 8 mål. Du skal arbeide med alle målene, ved å velge 2 av oppgavene under hvert mål. Du har 14 dager til rådighet. Alle oppgaver/mål

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ET HUMANISTISKE FAKULTET ------------- Eksamen i NOR1106 Norrønt, indre språkhistorie og språknormering Vår 2009 Tid: Fredag 28. mai kl. 9-13 (4 timar/timer) Stad/sted: Lesesal B,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

1. a. Gi en analyse av folkeeventyret Askeladden som kappåt med trollet.

1. a. Gi en analyse av folkeeventyret Askeladden som kappåt med trollet. HØGSKOLEN I NESNA BOKMÅL SKOLEEKSAMEN V-2011 NORSK-1 GLU 1-7 Dato: Tidsramme: 6 timer Hjelpemiddel: Gjeldende læreplan, ordbok Instruksjon: Svar på ei av oppgavene. Du skal svare på begge delene av oppgaven.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

NORSK. Velstand og opprør perioden 1965 1980 (Fra Saga til CD, A-boka, s. 263-302) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

NORSK. Velstand og opprør perioden 1965 1980 (Fra Saga til CD, A-boka, s. 263-302) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole NORSK Velstand og opprør perioden 1965 1980 (Fra Saga til CD, A-boka, s. 263-302) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESNINGSAKTIVITET Se på bildene nedenfor. Hva ser du? Skriv minst fire stikkord: ORDKUNNSKAP Nedenfor

Detaljer

Norrøn litteratur -Sagalitteraturen. Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet

Norrøn litteratur -Sagalitteraturen. Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet Norrøn litteratur -Sagalitteraturen Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet Eddadikt -gudedikt og heltedikt Gudedikt handler om

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer..

Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer.. Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer.. Detektorfunn fra Øvre Madla, funnet under Rygene Undersøkelsen 2014 av Hans Heinrich Marxen. Hjelpetekst til foil FOM side 21:_ Skifte foil fra Madla

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden).

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). Fakta om Island OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). AREAL: 103.000 kvadratkilometer (107. i verden). OPPDAGET: År 874. SELVSTENDIG: 17. juni 1944

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

Tips til undervisningsopplegg 5.-7.trinn

Tips til undervisningsopplegg 5.-7.trinn Tips til undervisningsopplegg 5.-7.trinn Hva betyr det at nissen gjør «et pek», eller hva vil det si at «nissen ble med på lasset»? Nisser er det gøy å vite litt om, spesielt når vi nærmer oss jul. Her

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer