Møteinnkalling. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms med gyldig forfallsgrunn. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Svein Leiros (s.) Fungerende ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/14 PS 56/14 Innspill til den strategiske oppvekstplanen Orienteringssak fra rådmann PS 57/14 Orienteringssak ungdataundersøkelse /1122 PS 58/14 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/ /3217 PS 59/14 Fastsetting av valgdag 2014/1140 PS 60/14 Etablering av Friluftsråd 2014/1928 PS 61/14 Anskaffelsesreglement for Kåfjord kommune - Revisjon 2011/171 PS 62/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3106 Utendørs åpning, ved Kultursenteret i Olderdalen, av kommunestyremøtet kl (fra traktorscenen) i forbindelse med åpningen av utstillinga av Kåfjordsekken. Etter utstillingsomvisningen fortsetter kommunestyremøtet i kantina på rådhuset fra ca kl Sak 57/14: Elevrådet vil orientere vedrørende denne saken på kommunestyremøtet. Side 2

3 PS 55/14 Innspill til den strategiske oppvekstplanen PS 56/14 Orienteringssak fra rådmann Side 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: C01 Saksbehandler: Ellen Mathisen Lindvall Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Kommunestyre Orienteringssak ungdataundersøkelse 2013 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Resultat fra ungdataundersøkelsen 2013 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Elevrådsleder ved Manndalen skole og rektor ved Olderdalen skole presenterte undersøkelsen for HOO. HOO tar saken til orientering, og forutsetter at undersøkelsen innlemmes i videre kommunalt planarbeid. HOO ønsker at saken legges fram som orientering til kommunestyret, og at elevrådsrepresentantene og rektorene presenterer undersøkelsen der. Enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO tar saken til orientering, og forutsetter at undersøkelsen innlemmes i videre kommunalt planarbeid. HOO ønsker at saken legges fram som orientering til kommunestyret, og at elevrådsrepresentantene og rektorene presenterer undersøkelsen der. Rådmannens innstilling Orienteringssaken tas til etterretning. Side 4

5 Saksopplysninger Elever fra elevrådet på Olderdalen og Manndalen skole vil legge frem resultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjort i oktober 2013 for 8-9 og 10 klasse ved Manndalen og Olderdalen skole. På oppdrag fra Kåfjord kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus region nord (KoRus Nord) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Kåfjord kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår. Vurdering Side 5

6 Ungdata: Resultater fra Kåfjord kommune Side 6

7 Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver - står for lokal planlegging og gjennomføring Elektronisk gjennomføring på skolene Øke lokal nytte ved bedre sammenlignbarhet med andre undersøkelser Øke nasjonal nytte bedre grunnlag for forskning om norsk ungdom Skaffe oversikt: Et ledd i folkehelsearbeidet - nasjonalt og lokalt Utviklet av KoRusene, NOVA og KS i fellesskap NOVA er formelt ansvarlig og administrerer den nasjonale databasen KoRusene rekrutterer, veileder og bruker dataene i sitt formidlingsarbeid Finansiert av: Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Faglig ansvarlig: NOVA: Norsk forskningsinstitutt for oppvekst, velferd og aldring, og Kompetansesenter Rus Nord-Norge; KoRus Nord Side 7

8 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida Skole Ungdomstid - Venner - Trivsel Fritid FRITID Organisert fritid Uteorientert fritid og shopping Mediebruk HELSE OG TRIVSEL Psykisk helse Fysisk aktivitet Trivsel og mobbing TOBAKK OG RUS Bruk av tobakk og alkohol Illegale rusmidler Alkohol blant venner/foreldre og tilgjengelighet Gjennomføring på skolen; elektronisk og anonym Connexus; teknisk leverandør Representativitet: Stort utvalg, høy deltakelse Validitet: Elektronisk datavask ved tullesvar RISIKOATFERD OG VOLD Lovbrudd Kontakt med politiet Slåssing, vold og trusler om vold Side 8

9 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Kåfjord Deltakelse: Tidspunkt: Uke Klassetrinn: Antall elever deltok: 60 = Svarprosent: 90 Resultatene fra Kåfjord er fordelt etter; kjønn. Inndeling etter klassetrinn ikke mulig pga få elever. Vi viser også resultater sammenliknet med andre kommuner i Nord-Norge, og opp mot familieøkonomi gir et bilde av sosial ulikhet Generelt om datagrunnlaget tom. 2013: Nasjonalt: 130 kommuner (40473 ungdommer) Nord-Norge: 23 kommuner (ca 4500 ungdommer) + 16 Vgs i Nordland (5862 ungdommer i VGS). Våren 2014: gjennomføring i Finnmark Vgs Side 9

10 SKOLE OG FRAMTID DEFINISJONER: Norge Kåfjord Trives på skolen: Andel som svarer «trives svært godt» eller «trives nokså godt» på spørsmålet: Trives du på skolen? Trives på skolen Lekser (minst 30 min.): Andel som svarer «1/2 1 time» eller mer på spørsmålet: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)? Lekser (minst 30 min.) Skulking: Andel som svarer «minst én gang» på spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året? Tror de vil ta høyere utdanning: Skulking Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Tror de vil bli arbeidsledig: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Tror de vil ta høyere utdanning Tror de vil bli arbeidsledig Side 10

11 Steigen Kåfjord Brønnøy Grane Svalbard Leirfjord Balsfjord Rana Vefsn Norge Alstahaug Lurøy Hamarøy Narvik Sørfold Nord-Norge Hammerfest Lyngen Tysfjord Sømna Fauske Flakstad Storfjord Vestvågøy Vadsø Bindal Hattfjelldal Vega Moskenes Skoletrivsel andel som trives på skolen Side trinn 9. trinn 10. trinn Andel som trives på skolen etter familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter

12 Bindal Lurøy Hamarøy Brønnøy Kåfjord Rana Steigen Svalbard Vega Alstahaug Grane Vefsn Balsfjord Norge Vestvågøy Leirfjord Vadsø Hattfjelldal Tysfjord Nord-Norge Hammerfest Lyngen Sømna Narvik Storfjord Flakstad Fauske Sørfold Moskenes Skolemotivasjon - Andel som har skulket skolen siste år Side trinn 9. trinn 10. trinn God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter

13 Vadsø Lurøy Narvik Norge Hammerfest Vefsn Rana Hamarøy Alstahaug Fauske Flakstad Lyngen Nord-Norge Vega Grane Vestvågøy Brønnøy Bindal Sørfold Moskenes Balsfjord Storfjord Kåfjord Svalbard Tysfjord Steigen Sømna Leirfjord Hattfjelldal Side 13 Utdanningsplaner andel som tror de vil ta høyere utdanning trinn 9. trinn 10. trinn God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter Andel som har tror de vil ta høyere utdanning etter familiens økonomiske situasjon

14 Forventninger til framtiden: Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Tror du at du vil komme til å bli boende i Norge når du er voksen? Tror du at du vil oppleve en omfattende miljøkatastrofe som påvirker hele verden? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Gutter Jenter Side 14

15 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor? 100 Gutter Jenter Ja, svært gjerne/gjerne Verken ja eller nei Nei, helst ikke/ikke i det hele tatt Side 15

16 TOBAKK OG RUS DEFINISJONER: Norge Kåfjord Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Røyker 0 4 Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? Drukket seg beruset: Snuser 5 6 Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Kan skaffe hasj: Drukket seg beruset Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Kan skaffe hasj Brukt hasj/narkotika: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt andre narkotiske stoffer». Brukt hasj/narkotika Side 16

17 Norge: Endringer i rusmiddelbruk Beruset på alkohol Hasj og marihuana Annen narkotika Kilde: Ung i Side Norge 17 (ungdomstrinnet)

18 Storfjord Lyngen Svalbard hattfjelldal Moskenes Grane Vega Vadsø Balsfjord Narvik Sørfold Steigen Flakstad Nord-Norge Fauske Vestvågøy Hamarøy Sømna Leirfjord Norge Alstahaug Hammerfest Brønnøy Kåfjord Rana Vefsn Bindal Lurøy Tysfjord Snus andel som snuser Gutter 10 Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel som snuser daglig eller ukentlig etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Side 18

19 Vega Svalbard Flakstad Hamarøy Sørfold Leirfjord Vestvågøy Sømna Hattfjelldal Moskenes Steigen Nord-Norge Fauske Grane Narvik Brønnøy Alstahaug Kåfjord Tysfjord Vadsø Balsfjord Storfjord Lyngen Hammerfest Norge Vefsn Rana Bindal Lurøy Alkohol andel som i løpet av siste år har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset Andel gutter og jenter som har vært tydelig beruset trinn Gutter 13 Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel som har vært tydelig beruset etter om de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine Ja Nei Vet ikke Side 19

20 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? 100 Gutter Jenter Aldri 1-4 ganger Fem ganger eller mer ganger: En gang+2-4 ganger. Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger. Side 20

21 A.3.3 Alkoholbruk: Hvor ofte drikker du noe av det følgende? (Andel minst månedlig ) Øl 8 13 Gutter Jenter Rusbrus Vin 0 8 Brennevin Prosentandelen er beregnet blant de som i modul A.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder. Side 21

22 HELSE OG TRIVSEL DEFINISJONER: Fornøyd med helsa: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di? Fornøyd med utseendet: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utseendet ditt? Trener ukentlig: Andel som minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller selvforsvarstrening. Plaget av ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? Depressivt stemningsleie: Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Mobbing: Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Fornøyd med helsa Fornøyd med utseendet Trener ukentlig Plaget av ensomhet Depressivt stemningsleie Mobbing Norge Kåfjord Side 22

23 Sømna Steigen Kåfjord Fauske Hamarøy Vestvågøy Flakstad Vefsn Leirfjord Balsfjord Nord-Norge Alstahaug Tysfjord Vadsø Sørfold Brønnøy Norge Narvik Hammerfest Svalbard Lurøy Rana Hattfjelldal Storfjord Moskenes Vega Lyngen Grane Bindal Psykiske plager - andel med depressive symptomer Definisjon: Ungdommene ble bedt om å oppgi hvor ofte de i løpet av den siste uka hadde vært plaget av følgende: «Følt at alt er et slit», «hatt søvnproblemer», «følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «følt håpløshet med tanke på Gutter framtida», «følt deg stiv eller anspent», «bekymret deg for mye om ting» Svaralternativene var: «Ikke plaget i det hele tatt», «Lite plaget», «ganske mye plaget» og «veldig mye plaget». Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel med depressive symptomer etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Side 23

24 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke Bekymret deg for mye om ting Gutter Jenter Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Vært sint og aggressiv 5 29 Følt deg stiv eller anspent 5 34 Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 5 37 Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg ensom Side 24

25 Spørreskjemaet: Side 25

26 Mobbing, plaging og utfrysing offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 100 Gutter Jenter Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. Side 26

27 FRITID DEFINISJONER: Norge Kåfjord Aktiv i fritidsorganisasjon: Andel som har vært med på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist måned: Idrettslag, motorklubb, fritidshus/ ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen organisasjon, lag eller forening. Ute om kvelden: Aktiv i fritidsorganisasjon Ute om kvelden Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater». Shopping: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «ruslet rundt for å se eller handle i butikker». Lønna ekstrajobb: Andel som svarer at de minst én gang siste uke har «hatt lønna ekstrajobb». Dataspill: Shopping Lønna ekstrajobb Dataspill Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Tenk på en vanlig gjennomsnitts-dag. Hvor lang tid bruker du på å spille dataspill/tvspill? Lest bok Lest bok: Andel som svarer «minst én» på spørsmålet: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)? Side 27

28 Vega Lyngen Hattfjelldal Narvik Vestvågøy Moskenes Leirfjord Grane Vefsn Nord-Norge Steigen Balsfjord Alstahaug Lurøy Norge Brønnøy Sørfold tysfjord Rana Hammerfest Storfjord Sømna Svalbard Vadsø Fauske Hamarøy Kåfjord Bindal Flakstad Trening andel som trener minst ukentlig Side Gutter Jenter trinn 9. trinn 10. trinn Andel som trener ukentlig etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? 67

29 Fysisk aktivitet trening siste måned: Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig Trener eller konkurrerer i et idrettslag Gutter Jenter Deltar i idrett og trening på skolen (utenom skoletida) Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio 6 29 Danser (som trening) 4 15 Er på kampsport eller selvforsvarstrening (boksing, karate, kickboksing e.l.) Side 29

30 Fritid organisert: Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i ulike foreninger minst én gang sist måned Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus Kulturskole/musikkskole Religiøs forening 8 10 Korps, kor, orkester 0 0 Motorklubb 0 13 Annen organisasjon, lag eller forening Gutter Jenter Side 30

31 Medier høykonsumenter: Andel som bruker to timer eller mer på ulike medier en gjennomsnittsdag Bruke datamaskin utenom skolen Høre på musikk Spille dataspill/tv-spill 6 58 Se på TV Se på filmer/dvd Høre på radio 0 0 Lese bøker (ikke skolebøker) 8 11 Lese tegneserier 0 4 Lese ukeblad 0 0 Gutter Lese aviser 0 4 Jenter Side 31

32 FORELDRE OG VENNER DEFINISJONER: Norge Kåfjord Fortrolig venn: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt? Fortrolig venn Fornøyd med vennene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine? Fornøyd med vennene Fornøyd med foreldrene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine? Fornøyd med lokalmiljøet: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? God familieøkonomi: Andel som svarer «stort sett god råd» eller «god råd hele tiden» på spørsmålet: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? Fornøyd med foreldrene Fornøyd med lokalmiljøet God familieøkonomi Side 32

33 RISIKOATFERD OG VOLD DEFINISJONER: Norge Kåfjord Nasking: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «tatt med seg varer fra butikk uten å betale». Nasking 7 10 Innbrudd: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «brutt seg inn for å stjele noe». Tagging: Innbrudd 0 2 Andel som minst én gang siste 12 måneder har «sprayet eller tagget ulovlig på vegger, tog, buss». Slåssing: Tagging 0 6 Andel som minst to ganger siste 12 måneder har «vært i slåsskamp hvor de har brukt slag/spark» og/eller «vært i slåsskamp hvor de har brukt våpen». Slåssing 5 11 Utsatt for trusler om vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært utsatt for trusler om vold». Utsatt for trusler om vold 3 13 Skadet pga. vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «fått sår eller skade på grunn av vold uten at de trengte legebehandling» eller «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Skadet pga. vold Side 33

34 Tilpasning på ulike arenaer 80 % klarer seg bra 5 % klarer seg dårlig 15 % i gråsonen Familie Ungdomstid Skole Fritid Kilde: Anders Bakken, Nova Side 34

35 Oppsummering Kåfjord kommune: Det er svært høy grad av trivsel i skolen (høyere enn snittet for Norge og NN) Få elever har skulket siste år (14%) færre enn landet ellers (23%) Bare 30 % av guttene tror de kommer til å ta høyere utdanning Ingen av elevene på ungdomstrinnet i Kåfjord sier at de røyker daglig. Ca like mange som snittet for Norge snuser (5%) 17prosent har vært beruset siste år. Det er omtrent som landssnittet (16 prosent) og litt lavere enn nordlandssnittet (21 prosent) Færre i Kåfjord (3%) opplever å bli mobbet enn ellers i landet (7 %). Mange, spesielt jenter, sier at de plages av ensomhet Svært mange gutter (79%) kunne tenke seg å la sine barn vokse opp i nærmiljøet der de selv bor. Tyder på høy grad av trivsel i nærmiljøet. Side 35

36 Etter Ungdata? mulige tiltak Formidle resultatene; - til elever og foreldre - brukes faglig - fokus på sosial ulikhet og folkehelse Resultater trekkes inn i diskusjoner på foreldremøter Utvikle handlingsplaner - bruken av støttemateriell - interaktiv handlingsplan med lokal oppfølging Side 36

37 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: A00 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 27/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Kommunestyre Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Vedlegg 1 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Tilstandsrapporten ble drøftet med rektorene. HOO tar saken til orientering, og forutsetter at tilstandsrapporten og styringskortene innlemmes i videre kommunalt planarbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO tar saken til orientering, og forutsetter at tilstandsrapporten og styringskortene innlemmes i videre kommunalt planarbeid. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Side 37

38 Saksopplysninger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har ett bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs kommunestyret. jf opplæringlovens andre ledd. Vurdering Side 38

39 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 OLDERDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE Side 39

40 Bakgrunn for tilstandsrapporten: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapport om tilstanden i opplæringenrapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Side 2 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 40

41 Innhold 1. Sammendrag Antall elever og lærerårsverk... s 5Feil! Bokmerke er ikke definert Lærertetthet... Feil! Bokmerke er ikke definert Læringsmiljø Mobbing på skolen Mestring Støtte fra lærer Vurdering for læring... Feil! Bokmerke er ikke definert Læringskultur... Feil! Bokmerke er ikke definert Elevdemokrati og medvirkning Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Eget kapittel... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...36 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 41

42 1. Sammendrag Tilstandsrapporten fokuserer på læringsmiljøet og læringsresultater i kåfjordskolen. Årets undersøkelse baserer seg på elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt resultater fra nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. Side 4 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 42

43 2. Hovedområder og indikatorer Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet.i denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 44,2 40,5 37,9 38,0 33,0 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar - Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole Talet på elevar - Manndalen skole Talet på elevar - Olderdalen skole Talet på elevar - Trollvik skole » Årsverk for undervisningspersonale - Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier ,2 40,5 37,9 38,0 33,0» Årsverk for undervisningspersonale - Manndalen skole 15,4 14,8 14,7 13,7 11,7» Årsverk for undervisningspersonale - Olderdalen skole 19,6 18,1 16,8 17,3 16,0» Årsverk for undervisningspersonale - Trollvik skole 9,2 7,6 6,4 7,0 5,3 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole Vurdering I løpet av de siste 5 år er elevtallet i Kåfjord redusert med 32 elever, og årsverk for undervisningspersonell er redusert med 11, 2 lærere. Side 5 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 43

44 Lærertetthet Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn og trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet med egne skoler Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 6 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 44

45 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Totalt har Kåfjord kommune en tettere lærertetthet enn landet for øvrig. Innad i kommunen ser vi at lærertettheten er «skjevt» fordelt mellom skolene. Gjennom tildeling av ressurser vurderes årlig skolenes samlete ressursbehov sett i sammenheng med elevgrunnlaget og skolens samlete kompetanse. Side 7 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 45

46 Undervisningen foregår i elevgrupper som er aldersblandete over 2-3 klassetrinn. Gruppestørrelsene skoleåret 2013/2014: Mdaln Tvik Odaln 1. klasse 10 (3 s) 1 gr. 16 elever 2. klasse 6 (3 s) elever 3. klasse 14 (1 s) 1 gr. (6 samisk) 4 1 gr. 4. klasse 10 (2 s) 24 elever elever (3 samisk) 5. klasse 8 1 gr. 24 elever (3 samisk) (1 tegnspråk) gr 6. klasse gr 7. klasse 6 (3 s) 0 9 elever gr 14 elever 1 gr 18 elever 2 gr 12 elever og 20 elever 8. klasse gr. 9. klasse elever 10. klasse elever 36 elever 107 elever kl Samisk 1 1 gr. 9 elever 7. kl Samisk 1 1 gr. 3 elever 1 gr 15 elever 1 gr 13 elever 1 gr 15 elever Side 8 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 46

47 2.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Side 9 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 47

48 Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer er lavere i kåfjordskolen enn landet forøvrig. Kommunen er ikke fornøyd med resultatet, som også sees i sammenheng med medarbeiderundersøkelsen der lærerne gir tilbakemld om at de tror at skolen har ett lavt omdømme blant befolkningen. Side 10 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 48

49 Ansatte gir tilbakemelding om at de tror at skoledebatten i Kåfjord har virket negativt også for elevene. Det stilles spørsmål ved kommunens tradisjoner i henhold til vektlegging av skolens betydning i oppveksten. Tiltak: Skolene skal jobbe med forventningsavklaringer mellom skole og hjem i henhold til samarbeid om oppfølging vedrørende elevers trivsel og faglige resultater ved skolen Skolen skal drøfte med elevene om hva lærerne konkret kan bidra med slik at elevene opplever emosjonell og faglig støtte fra lærer. Dette vil være tema på utviklingssamtaler med elevene. Side 11 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 49

50 Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring er spesielt svak blant elever i 10. trinn, sammenlignet med landet forøvrig. Vurdering for læring er ett av skolens satsningsområder, men her må vi fortsatt gjøre en innsats for å bli bedre. Side 12 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 50

51 Vurdering for læring har vært kommunens satsningsområde de siste årene, og vi jobber konkret med framovermeldinger og individuelle vurderinger. Kommunen er ikke fornøyd med dette resultatet, og registrerer at disse ikke samsvarer med skolens egne opplevelser og tilbakemeldinger gjennom elev- og foreldresamtaler. Vi stiller spørsmål om det er begrepene i undersøkelsene som ikke er godt nok innarbeidet i kåfjordskolen. Dette vil vi ha fokus på fremover. Tiltak: Skolen skal drøfte begrupsbruken med elevene, og lage en plan om hva skolen kan bidra med slik at elevenes opplevelse av de 4 prinsippene i vurdering kan bli bedre. Tema på utviklingssamtaler sammen med elever og foresatte. Fokus på hva eleven skal forstå, og hva de skal lære. Fokus på hva som forventes med tilbakemeldinger og råd om veien videre for å justere egen læring, samt elevers involvering i vurderingsarbeidet. Side 13 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 51

52 Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av at skolearbeidet er viktig for klassen, og at det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet er lavere enn i landet forøvrig. Må sees i sammenheng med tiltak angående vurdering og støtte fra lærer. Side 14 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 52

53 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen er lavere i Kåfjord enn ellers i landet. Kommunen er ikke fornøyd med disse resultatene, og resultatene sees i sammenheng med vurdering. Mestringsfølelsen vil komme gjennom konkrete tilbakemeldinger og Side 15 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 53

54 individuelle tilpasninger og variert undervisning for enkelteleven. Skolene må bli bedre på tilpasset opplæring og vurdering. Forventningsavklaringer i forhold til elevens forutsetninger for å gjennomføre lekser og arbeid på skolen må gjøres med den enkelte elev med hyppigere tilbakemeldinger. Skolene vil drøfte om lærerne bør gjennomgå og drøfte spørsmålene i elevundersøkelsene med elevene, slik at de gjennom dette sikrer elevers begrepsforståelse i forkant av undersøkelsen, samt at lærer får konkrete tilbakemeldinger om hva lærer kan bidra med slik at elevers opplevelse av mestring skal øke i kåfjordskolen. Side 16 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 54

55 Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporte Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av elevdemokrati og medvirkning er høyere enn landet forøvrig i 7. trinn, og omtrent likt som landet for øvrig for 10. trinn. Dette viser at organiseringen omkring elevråd, Barnas kommunestyre og ungdomsrådet har effekt også i skolehverdagen. Side 17 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 55

56 Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Resultater i kåfjordskolen er lik landet forøvrig i 7. trinn, mens elever i 10. trinn oppgir mindre mobbing enn landet forøvrig. Side 18 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 56

57 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole ustrasjonen er hentet fra Skoleporten Ill Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Kommunen registrerer at ingen elever som svarte på undersøkelselsen opplevde å bli mobbet over tid. Dette indikerer muligens at skolens rutiner i henhold til oppfølging av mobbesaker med de tiltak som ble iverksett har lyktes forrige skoleår. Side 19 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 57

58 Skolen jobber kontinuerlig med tiltak som skal forebygge mobbing. Det er nulltoleranse overfor mobbing i Kåfjordsskolen, og skolen har rutiner for å iverksette tiltak dersom mobbing oppstår. Side 20 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 58

59 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Side 21 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 59

60 Nasjonale prøver lesing 5. og 8. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/2014: Lesing mestringsnivå 1: Lesing mestringsnivå 2: Lesing, mestringsnivå 3: Kåfjordskolene Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 22 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 60

61 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I henhold til egne målsetninger er Kåfjord ett steg i riktig retning hva angår resultater i lesing på nivå 1 og 2. På det laveste nivået, mestringsnivå, scorer vi bedre enn landsgjennomsnittet, og har nådd egne målsetninger. På nivå 2 oppnår vi stadig bedre resultater i henhold til egne målsetninger. Skolene har fortsatt ikke klart å løfte opp flere elever til mestringsnivå 3, i henhold til egne målsetninger. Variasjoner i resultater er sprikende innad i kåfjordskolen. Skolene må fortsette å jobbe systematisk med lesing i alle fag gjennom begynneropplæringen Side 23 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 61

62 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole rasjonen er hentet fra Skoleporten Illust Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporte Side 24 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 62

63 Vurdering I sammenligning med landet forøvrig scorer 8. trinns elevene godt på de to høyeste mestringsnivåene. Resultater fra Kåfjord og landet forøvrig viser at resutatene er varierende innad i de enkelte elevgruppene. Side 25 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 63

64 Nasjonale prøver regning 5. og 8. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/ 2014: Regning 5. trinn: Mestringsnivå 1:30-25 Mestringsnivå 2: Mestringsnivå 3: Side 26 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 64

65 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord når ikke egne målsetninger når det gjelder resulater i nasjonale prøver i regning. Utviklingen går i motsatt retning, og det er grunn til å vise bekymring over regneresultatene siden over 50 % av elevene ligger på det laveste mestringsnivået. Variasjonene innad i kåfjordskolen er store, og må vies oppmerksomhet. Det må jobbes systematisk med regning i begynneropplæringen. Side 27 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 65

66 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 28 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 66

67 Vurdering Resultater for 8. trinn viser en positiv fremgang for regning når en tar utgangspunkt i Kåfjords tidligere resultater. Vi har fortsatt for mange elever som presterer på de to laveste mestringsnivå, sammenlignet med landet for øvrig Nasjonale prøver engelsk 5. og 8. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/2014 Engelsk: Mestringsnivå 1: Mestingsnivå 2: Mestringsnivå 3: Side 29 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 67

68 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I kåfjordskolen har vi ikke oppnådd egne lokale mål. Det er bekymringsverdig at 50 % av resultatene ligger på mestringsnivå 1, og at vi ikke har elever som har nådd det høyeste nivået, mestringsnivå 3. Side 30 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 68

69 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole asjonen er hentet fra Skoleporten Illustr Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 31 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 69

70 Vurdering På 8. trinn ser vi en større spredning blant elevenes resultater, men vi har fortsatt en stor andel av elevene som måles til de laveste mestringsnivå. Side 32 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 70

71 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord har bedre snittresultat i engelskfaget, mens elevene presterer med lavere snitt i norsk og matematikk. Side 33 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 71

72 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Gjennom de siste 5 år sees ikke store endringer i elevers karaktergjennomsnitt med unntak av året 2011/2012 der snittet var høyere enn tidligere år. Elever i Kåfjord har ett lavere karaktergjennomsnitt enn andre elever. Side 34 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 72

73 2.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2010 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Troms fylke 97,9 96,3 96,6 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2011 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 94,1 98,0 97,3 97,7 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2012 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 100,0 98,6 97,8 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2013 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 91,7 98,5 97,9 Nasjonalt Side 35 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 73

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010

Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 15 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3121 Svarprosent: 68 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Oslo 2012

Ungdata-undersøkelsen i Oslo 2012 Ungdata-undersøkelsen i 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 9 Klassetrinn: 9. og 10. klasse + VG1 Antall: 6714 (US) / 3348 (VGS) Svarprosent: 72 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er

Detaljer