Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: 12/114-1 Arkivkode: _;U43 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Ida Holsbø Telefon: Kvalsund kommune Rådhusveien KVALSUND Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i Kvalsund kommune Det vises til søknad datert fra Mainstream Norway AS angående ny lokalitet i Kvalsund kommune med 27 tonn som maksimal tillatt biomasse (MTB). Mainstream Norway AS har behov for flere gode lokaliteter for å utnytte selskapets oppdrettstillatelser, og for å ivareta dyrevelferd og miljø på en best mulig måte. Lokalitetsnavn Lok.nr. Omsøkt Lokalitetens midtpunkt Biomasse i grader og desimalminutter Jernelva 27 tonn N 7º Ø 23º Omsøkte lokalitet strekker seg ut over det området som er avsatt til akvakultur i Kvalsund kommunes arealplan, men Kvalsund kommune har gitt midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Finnmark fylkeskommune anser søknaden for å være komplett. Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og kunngjøres. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig, det vil si at den skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad samt i to aviser som er vanlig lest på stedet. Søknaden skal oversendes Sametinget for uttalelse i forhold til kulturminner og til Tromsø Museum for marinarkeologisk uttalelse, med kopi til Areal- og kulturvernavdelingen i Finnmark Fylkeskommune. Eventuelle høringsuttalelser samt kommunens uttalelse sendes til Finnmark fylkeskommune. Kommunens uttalelse skal blant annet redegjøre for kommunale planer og interesser. Det bes bekreftet at søknaden er i samsvar med gjeldene arealplan for kommunen jfr. akvakulturloven 15 punkt samt vilkår i samme lov 6 b. Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for uttalelse etter forskrift av (om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader) nr Denne innebærer at kommunen har en frist på 12 uker fra de mottar søknaden til å komme med uttalelse i saken. Fylkeskommunen ber kommunen om å bekrefte dato for mottak per e-post til undertegnede. Saksnummer og navn på saksbehandler bes også opplyst. Oversendelsesbrev og vedlagte søknad sendes kun elektronisk. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Sentraladministrasjonen Fylkeshuset 9815 Vadsø Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass 1 98 Vadsø Telefaks Bankkonto

2 Med hilsen Ida Holsbø Vedlegg: Vedlegg 1: Søknad Vedlegg 2: Kvittering gebyr Vedlegg 3: Strømmålinger Vedlegg 4: Sjøkart 1:5 Vedlegg 5: Kart arealplan Vedlegg 6: Kart 1:5 Vedlegg 7: Anleggsskisse 1:1 Vedlegg 8: Bunntopografi Vedlegg 9: Beredskapsplan Vedlegg 1: IK-system Vedlegg 11: B-undersøkelse Vedlegg 12: Dispensasjon fra Kvalsund kommune Vedlegg 13: Disponible lokaliteter Vedlegg 14: Vurdering hvit sektor Vedlegg 15: Posisjoner for ramme og ankerpunkt Kopi til: Mainstream Norway AS Areal- og kulturvernavdelinga v/ Stein T. Domaas Sámediggi/Sametinget Tromsø Museum - Universitetsmuseet

3

4

5

6

7 https://business.fokus.no/bn Page 1 of Betalingsoversikt Mappe: Kontrollsum for viste betalinger: 12., Kontrollsum for betalinger i mappen: 12., FOKUS BANK Konsernkunder Postboks 117, Sentrum 15 Oslo Telefon 63 Telefax BIC/SWIFT: DABANO22 Beløp Valuta Dato Fra konto Tekst Mottakers navn Til konto Overføring Overføring Overføring 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Jernelva 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Segelnes 48., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Vassvika Status Betalingstype med melding med melding med melding Utskrift fra Business Online 1: av 75891

8 Strømmålinger Jernelva Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport: D1

9 This page is intentionally left blank

10 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Strømmålinger Jernelva, Mainstream Norway AS Forfatter(e) / Author(s) Øystein B. Markussen Akvaplan-niva rapport nr / report no D1 Dato / Date Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS 8286 NORDFOLD Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Akvaplan-niva har gjennomført strømmålinger på lokaliteten Jernelva. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Øystein B. Markussen Thor Arne Hangstad 212 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

11

12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Vedlegg 3 Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 1

13 1 Innledning Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Mainstream Norway AS utført strømmålinger på lokaliteten Jernelva i Kvalsund kommune. Strømmålerne er satt ut av Akvaplan-niva AS sammen med personell fra Mainstream Norway AS, og tatt opp av Mainstream Norway AS. Strømmålingene er utført ved hjelp av rotormålere fra Sensordata (Sensrodata SD 6). Strømmåleren måler strømhastighet, strømretning og temperatur. Måleren registrerer strøm i intervallet til 8 meter per sekund, med en oppløsning på,5 centimeter per sekund. Resultatene er bearbeidet i Microsoft Excel 27 og filtrert for feilkilder (eksempelvis feilregistreringer i forbindelse med utsett og opptak). Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles i Fiskeridirektoratets søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg ( ) samt de krav som stilles til lokalitetsundersøkelse i NS 9415:29 Flytende oppdrettsanlegg. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger da målinger fra to av strømmålerne ble forkastet som følge av rutiner for kvalitetssikring av data. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Det sto ingen installasjoner i sjøen i de aktuelle områdene som kunne ha påvirket målingenes hastighet eller retning. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

14 2 Vedlegg 2.1 Strømmåling 5 m Jernelva (5m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 35 7,25 Min,2 3,3 Gj.snitt 1,4 4,6 % av målinger > 1 cm/s 45 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 38 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 14 % % av målinger < 1 cm/s 2 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 24,4 Residual strøm 5,7 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 51,31,94 Standardavvik 7,16 Stabilitet (Neumanns parameter),55 Jernelva (5m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 3

15 Jernelva (5m dyp) 37 Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (5m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (5m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Jernelva (5m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 4

16 4 Jernelva (5m dyp) Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (5m dyp) Retning Temperatur Jernelva (5m dyp) Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 5

17 Jernelva (5m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 6

18 2.2 Strømmåling 15 m Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 33,4 3,2 Min,2 1,9 Gj.snitt 5,1 2,6 % av målinger > 1 cm/s 8 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 61 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 cm/s 1 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 12,4 Residual strøm,3 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 13,4,2 Standardavvik 3,7 Stabilitet (Neumanns parameter),1 Jernelva (15m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 7

19 Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (15m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 8

20 1 2 Jernelva (15m dyp) 1 8 Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (15m dyp) Retning 2 Jernelva (15m dyp) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 9

21 Jernelva (15m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 1

22 2.3 Strømmåling 48 m (spredningsdyp) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 3,4 4,8 Min,2 3,2 Gj.snitt 7,1 3,9 % av målinger > 1 cm/s 26 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 46 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 13 % % av målinger < 1 cm/s 14 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 15,2 Residual strøm 4,1 Residual retning 182 Varians (cm/sek)2 23,,1 Standardavvik 4,8 Stabilitet (Neumanns parameter),6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 11

23 Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (spredningsdyp - 48m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

24 6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 5 4 Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (spredningsdyp - 48m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 13

25 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 35 3 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

26 2.4 Strømmåling 68 m dyp (3 meter over bunn) Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 17,6 3,3 Min,4 2,1 Gj.snitt 4,5 2,6 % av målinger > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 63 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 27 % % av målinger < 1 cm/s 7 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 9,2 Residual strøm 1,1 Residual retning 186 Varians (cm/sek)2 6,6,1 Standardavvik 2,6 Stabilitet (Neumanns parameter),2 Jernelva (bunndyp - 71m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 15

27 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (bunndyp - 71m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 16

28 8 Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (bunndyp - 71m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 17

29 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 18

30

31 L VLfG6 /

32 Kvalsund kommune Kommuneplanens arealdel, planperioden Vedtatt i kommunestyret.../ Tegnforklaring Nåværende Vidreutvikling av nåverende Framtidig BYGGEOMRÅDER MED PLANKRAV (PBL 2-4, 1. ledd nr. 1) Boligområde B B B Fritidsbebyggelse og framtidig Erkjennelse H H H Anlegg/område for Golf, Alpin og Idrett. F F Næring/Industri områder NI NI Næring/Forretning - områder for Reindrift. R R LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 2-4, 1. ledd nr. 2) LNF område generelt LNF område for spredt bolig-, fritids-, eller ervervsbebyggelse LNF-F Område for allmen friområde LNF LNF LNF-F LNF OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 2-4, 1. ledd nr. 3) Masseuttak/gruvedrift/skifer OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SOM SKAL BÅNDLEGGES (PBL 2-4, 1. ledd nr. 4) S S Vern/båndlegging etter naturv.lov Regulering etter plan- og bygningsloven V V SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 2-4, 1. ledd nr. 5) Fiskeområde - Låssetting av fisk Akvakulturområde Tidevannskraftverk Gyte/Fiskeområder A T Friluftsområder VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 2-4, 1. ledd nr. 6) Hovedveg Fylkesveg Høyspent LNF-F OMRÅDER MED RETNINGSLINJER / RESTRIKSJONER LNF område for reindriftsnæring LNF Nedslagsfelt for drikkevannskilde S S Svømmeleie - Reinflytting S Område (unntatt rettsvirkning) pga innsigelser LINJESYMBOLER Hovedled - Skipsled Viktige biled - Småbåtled Planens avgrensing Arealbruksgrense Grense for båndleggingsområde Grense for retn. linjeområde Grense for restriksjonsområde Scooterløype Ski-turløype SAKSGANG IHHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Planarbeid varslet oppstartet 1. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Utlegging til offentlig ettersyn 2. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Fornyet offentlig ettersyn Vedtatt i kommunestyret SAK DATO SIGN 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ Kartgrunnlag : N5 Plandata er digitalisert fra manuskart 1:1-1:5 Digitalisering, redigering og grafisk utforming er utført av Kvalsund kommune, teknisk etat. PLANEN ER UTARBEIDET AV: Plan- og oppmål. avd. DATO TEGNET SAKSBEH JES PS/JES Målestokk = 1: 8

33 E F H G A 7 D ! _ ^ A 2 9 _ ^ 19 B 18 C ! A Senterpunkt _ ^ _ ^ Strømmåler Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme Merd Hanefot Anlegg ankerline Anlegg ramme Kommuneplan Lokalitet: Jernelva :5 UTM sone33, WGS84

34 A E F H G D!A ^_ ^_ C B!A Senterpunkt ^_ Strømmåler ^_ Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme 12 Merd Hanefot Anlegg ankerline 13 Anlegg ramme Kommuneplan 14 Lokalitet: Jernelva :1 Ved utskrift på A UTM sone33, WGS84

35

36

37

38

39 Beredskapsplan rømming matfisk Opprettet: Av: Ingvild Aaroe Endret: Av: Evy Roymo Tittel: Kategori: Beredskapsplan rømming matfisk Matfisk\Prosedyrehåndbok\Beredskapsplaner Forfatter: Evy Roymo Versjon: 5 Godkjenner: Dagfinn Eliassen Publisert dato: Formål Beredskapsplan rømming av fisk er generell og gjelder for alle matfiskanleggene i Mainstream Norway AS. Planen er vårt verktøy for å begrense rømming og skadevirkningene av rømming Ansvar Matfisksjef Gjennomføring Den enkelte lokalitet har spesifikk «Alarmplan rømming», som definerer ansvar og oppgaver i tidlig fase av mistanke og/eller oppdaget rømming. Det er en forutsetning i denne beredskapsplanen at alarmplanen er fulgt. Matfisksjef eller dens stedfortreder trer inn i håndtering av rømmingssak så raskt som mulig. Følgende kontrolleres i rekkefølge: 1. Er alle mulige tiltak for å hindre ytterligere rømming av fisk iverksatt? 2. Er Fiskeridirektoratet varslet og hvordan? 3. Er skjema del-1 sendt inn til Fiskeridirektoratet? 4. Er garn satt i sjø? 5. Er dykker/rov/kamera kontaktet? Videre oppgaver: 6.Sørge for at de nødvendige ressurser av folk og utstyr tilføres lokaliteten for å ivareta hendelsen, samt øvrig drift. 7.Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO). 8.Vestfjord Marine kontaktes for bestilling av gjenfangstmære jfr avtale: Lars Andersen eller Kenneth Larsen Naboanlegg varsles. 1.Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 11.Oppfølging Fiskeridirektoratet med evt endringsmelding på skjema Vurdere fôring utenfor anlegget sammen med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 13.Oppfølging gjenfangst, registrering og mottak på land. Viktige telefonnr/mailadresser:

40 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets regionkontor Nordland- Janne Andersen Fiskeridirektoratets regionkontor Finnmark- Hermod Larsen Kystverkets vaktsentral (NAVCO) Fylkesmannen i Nordlandmiljøvernavdelingen Fylkesmannen i Finnmarkmiljøvernavdelingen eller Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 15.Levere skjema 2 til Fiskeridirektoratet. 16.Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse 17.Loggføring av hendelse, rapport til ledelse Kommunikasjon: Kommunikasjon med Fiskeridirektorat, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Kystverk håndteres av matfisksjef eller dens stedfortreder. Kommunikasjon med Cermaq ASA, media og øvrige myndigheter håndteres av administrerende direktør eller dens stedfortreder. Vedlegg Alarmplaner lokaliteter Kryssreferanser Prosedyre for utsetting/skifting og fortøyning av nøter Prosedyre for ettersyn anlegg Risikoanalyse, velferd, rømming, smitte- matfisk Bekjempelse av predatorer Prosedyre for avlusing Prosedyre for mottak av smolt Prosedyre for levering av slaktefisk Prosedyre for overlining Prosedyre for oppdretters håndbok Eksterne referanser Forskrift om drift av akvakulturanlegg tml Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 2

41 Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 3

42 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter HMS Informasjon Matfisk Administrativt Ansvars- og rapporteringsbeskrivelser - Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Offentlige tillatelser settefisklokaliteter, matfisklokaliteter og slakteri Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for kartlegging og vurdering av miljøaspekter Evy Roymo/No/Mains Opplæring Prosedyre for opplæring av ansatte- Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Informasjon Kontaktinformasjon Finnmark - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Kontaktinformasjon Nordland - Matfisk Kjell Hansen/No/Main Produksjon Fôrkontroll Kristin Dahlen/No/Ma Handlingsplan for avvikende produkt Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Risikoanalyse HMS Matfisk Mainstream NO Kvali Sporbarhet - Definisjon av utsettsgrupper Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyrehåndbok Bekjempelse av predatorer Evy Roymo/No/Mains Instruks for bruk av verneustyr Torbjorn Hjerto/No/M Instruks for siloarbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for avlusning med lukket presenning Mats Jakobsen/No/M Prosedyre for bruk av kai- og båtkrane Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for bruk av løfteanordning for romluke tilhørende forlekter Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av søppelpresse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av varslingsutstyr for alenearbeid for matfisklokalitet Torbjorn Hjerto/No/M Veggfjell Prosedyre for truck og truckkjøring Torbjorn Hjerto/No/M Anlegg Prosedyre for alenearbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for arbeid på flyteenheter Mainstream NO QMA Prosedyre for avfallsbehandling Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for daglig ettersyn av anlegg Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fortøyning av anlegg Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for journalføring - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for lysstyring Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for montering av dødfiskhåv i not Torgeir Nilsen/No/Ma Prosedyre for oppbevaring og håndtering av helse og miljøskadelige Torbjorn Hjerto/No/M stoffer Prosedyre for oppdretters håndbok Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for opplæring og bruk av båt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for oversvømming Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for utsett og skifte av nøter Evy Roymo/No/Mains Våpeninstruks Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplaner Beredskapslan for ekstrem/akutt dødelighet-værmessig påvirkninger og Jonny Opdahl/No/Ma havari Beredskapsplan - håndtering av ekstrem/akutt massedød Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan - smittsom sykdom Mainstream NO QMA Beredskapsplan for ekstrem/akutt dødelighet-alger/maneter Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan for å forhindre rømming/mistanke om rømming Anne Marit Oksenhol Beredskapsplan ved akutt/ekstrem dødelighet-forurensing Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for sanitær-/nødslakt Jonny Opdahl/No/Ma Fiskehelse Forebyggende helsearbeid - Vaksinestrategi Evy Roymo/No/Mains Prosedyre -spesifikk for renhold skyssbåter FM Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for avlusing Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for bruk av legemidler Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for helsekontroll Evy Roymo/No/Mains

43 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter Prosedyre for håndtering av dødfisk og svimere Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for lusetelling Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for renhold og hygiene Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Risikoanalyse Velferd-Rømming-Smitte, Matfisk Mainstream NO Kvali Fôr- Fôring- Produktkvalitet Prosedyre for fôring Mainstream NO QMA Prosedyre for fôrmottak og -lagring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrets kjemiske sammensetning Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrkvalitet Mainstream NO QMA Prosedyre for uttak av prøver til fettsyreanalyse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak og forsendelse av kvalitetsprøve- fisk Evy Roymo/No/Mains Mottak og levering av fisk Brønnbåt og brønnbåttjenester Kristin Dahlen/No/Ma Krav til Brønnbåt ved smoltføring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fasting - slaktelevering Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for levering av slaktefisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for mottak av smolt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Smoltinformasjon Evy Roymo/No/Mains Sortering og flytting Prosedyre for sortering/splitting ved bruk av brønnbåt Kristin Dahlen/No/Ma Teknisk utstyr- vedlikehold- bruk og rengjøring Kalibreringsplan for matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for bruk av søppelpresse Mainstream NO QMA Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift av vei og parkanlegg Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold av bygninger i administrasjon Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold i henhold til branntekniske forskrifter Hans Arne Sornes/No Verksted Prosedyre for lagring og oppbevaring av kjemikalier og gasser Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr Landbase Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr: Lekter Hege Samuelsen/No/ Regnskap Salg Settefisk Skjema Slakteri

44 Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Akvaplan-niva AS Rapport: 5145.B2

45

46 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Polarmiljøsenteret 9296 Finnmarkø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Forfatter(e) / Author(s) Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva rapport nr / report no APN-5145.B2 Dato / Date Antall sider / No. of pages 1 Distribusjon / Distribution Gjennom Oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS Nordfold, 8286 Nordfold Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Rapporten omfatter sediment- og bunndyrsundersøkelse på oppdrettslokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble utført som del av et forprosjekt for å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Bunnen under anlegget består av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert organisk belastning på lokaliteten. Dyreliv ble registrert på samtlige stasjoner, med børstemark som dominerende gruppe. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Bjørn Erik Bye Hans Petter Mannvik 21 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

47 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD INNLEDNING FAGLIG PROGRAM OG METODIKK LOKALITETSBESKRIVELSE OG BUNNTOPOGRAFI Drift RESULTATER Sediment LITTERATUR VEDLEGG: SKJEMA NS Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport 5145.B2 1

48 Forord Forord Foreliggende undersøkelser er gjennomført av Akvaplan-niva på oppdrag fra Mainstream Norway, avdeling Finnmark. I forbindelse ønske om med drift på lokaliteten Jernelva i Vargsundet, Kvalsund kommune i Finnmark, ønsket bedriften å få gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten. Undersøkelsene er gjennomført med basis i NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg som omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. Feltarbeid ble utført 17. august 21. Akkreditert virksomhet: Akvaplan-niva er akkreditert gjennom ISO/IEC Følgende standarder og prosedyrebeskrivelser er benyttet: NS 941, ISO og Akvaplan-nivas interne prosedyrer for prosjektgjennomføring og kvalitetssikring. Følgende deler av foreliggende rapport er utført etter akkrediterte metoder: Innsamling og behandling av bløtbunnsprøver for sedimentanalyser, samt vurderinger og fortolkninger. Følgende personer har deltatt: Bjørn Erik Bye, Akvaplan-niva: Prosjektleder, feltarbeid og rapport. Akvaplan-niva AS vil takke mannskapet på servicebåten Njord for samarbeidet med undersøkelsen. Tromsø den Bjørn Erik Bye Prosjektleder Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 2

49 1 Innledning I forbindelse med Mainstream Norway AS sin oppdrettsvirksomhet i Kvalsund kommune i Finnmark har Akvaplan-niva AS gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble foretatt som del av et forprosjekt med tanke på å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten i henhold til NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, B- undersøkelse som omfatter sediment- og faunavurderinger. Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt vurderer lokalitetenes egnethet for oppdrettsvirksomhet. Figur 1 viser et utsnitt av Vargsundet med plassering av den aktuelle oppdrettslokaliteten. Figur 1: Vargsundet der oppdrettslokaliteten Jernelva er avmerket. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 3

50 2 Faglig program og metodikk Innsamlinger og registreringer er utført av Akvaplan-niva AS ved Bjørn Erik Bye. Undersøkelsene ble gjennomført den i henhold til beskrivelse av B-undersøkelse i NS 941. Feltarbeidet omfattet: Sedimentinnsamlinger van Veen grabb,,1 m 2. Sedimentbeskrivelse. Sedimentmålinger (ph, Redox) YSI Professional Plus Bunndyrsinnsamlinger van Veen grabb. Bunndyrsvurderinger. Stasjonsplasseringene ved Jernelva er vist i Figur 2. Stasjonsdyp og GPS posisjoner er vist i Tabell 1. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 4

51 3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi Figur 2 viser oversiktskart der prøvetakingsstasjonene er tegnet inn. Lokaliteten ligger i Vargsundet utenfor Jernelva, Kvalsund kommune i Finnmark. Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nord til øst. Anlegget ligger langs land, med en dybde under anlegget på ca. 6-9 meter. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, slakere gjennom anlegget og mot dyp på over 16 meter sentralt i Vargsundet. Det er ingen terskel mellom anlegget og sundets sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen av en blanding av silt og skjellsand med noe stein. Figur 2: Dybdekart ved lokaliteten Jernelva i Vargsundet. Prøvetakingsstasjonene st.1 1 er tegnet inn. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 5

52 Tabell 1. Stasjonsdyp og GPS-posisjoner på lokalitet Jernelva. Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,95 N 7 26,883 N 7 27,13 N 7 26,98 N 7 26,812 N 7 26,864 Ø 23 38,34 Ø 23 38,622 Ø 23 38,295 Ø 23 38,313 Ø 23 38,483 Ø 23 38,45 Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,93 N 7 26,967 N 7 27,55 N 7 26,53 Ø 23 38,399 Ø 23 38,197 Ø 23 38,89 Ø 23 38, Drift Det var ikke drift på lokaliteten ved tidspunktet for undersøkelsen. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 6

53 4 Resultater 4.1 Sediment. Resultatene fra undersøkelsen på lokalitet Jernelva i Vargsundet kan sammenholdes som følger: Bunnkartet viser at bunnen under den gjeldende anleggslokaliseringen varierer fra 6 9 meter. På lokaliteten består bunnen av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert noen organisk belastning på lokaliteten. Registreringer av ph og redox viste naturlige verdier (se Vedlegg ). Bunndyrsamfunnet domineres av børstemark, mens det også ble påvist pigghuder, skjell, sjøtann og krepsdyr, samt typiske hardbunnsarter som albusnegl og skallus. Fra et miljømessig synspunkt er lokaliteten ikke påvirket av oppdrettsvirksomhet. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 7

54 5 Litteratur ISO , tidligere Norsk Standard NS Vannundersøkelse. Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. 1. utgave september Norsk Standard NS 941:27. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. 23 s. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 8

55 6 Vedlegg: Skjema NS 941 Gr Prøveskjema B.1 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvenumme r Inde Parameter Poeng x I Dyr > 1mm Ja () Nei (1). Tilstand gruppe I A II ph verdi III Eh (mv) verdi ref.verdi ph/eh fra figur Tilstand, prøve Tilstand, gruppe II 1 Buffer -temp 1.4 Sjøtemp 1.4 Sediment -temp 8.2 ph sjø 8.9 Eh sjø 174 Gassboble r Ja (4) Nei (1) Farge Lukt Konsistens Grabbvolum (v) Tykkelse på slamlag Lys/grå () Brun/sort (2) Ingen () Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Myk (2) Løs (4) v < 1/4 () 1/4 < v < 3/4 (1) v > 3/4 (2) t < 2 cm () 2 < t < 8 cm (1) t > 8 cm (2) Sum Korrigert ('*,22) Tilstand (prøve) Tilstand gruppe III 1 Middelverdi gruppe II og III Tilstand gruppe II og III 1 ph/eh Tilstand Korr.sum Tilstan Grupp Gruppe II og Indeks d e I III Middelverdi A 1,2,3,4 1,2,3,4, < 1, ,2,3 1,2,3 1,1 - <2, ,1 - <3,1 3 3,1 4 Refelektrode Lokalitetstilstand LOKALITETSTILSTAN D 1 Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 9

56 Skjema for prøvetakingspunkt, B.2 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Grus Primærsediment Skjellsand x x x x x x x Sand Mudder Silt x x x x x x x x Leire Fjellbunn Steinbunn noe noe x x x x x Pigghuder, antall Krepsdyr, antall 1 2 Skjell, antall Børstemark, antall Andre dyr, antall Skallus 8 Sjøtann Albusnegl ** Capitella capitata Fôr/fekalier Beggiatoa iv:ikke vurdert Fôr Fekalier iv:ikke vurdert Kommentar Grabb areal 2,1 m *Få/Mange/En art dominerer. **Antall individer noteres Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 1

57 KVALSUNDKOMMUNE Neringsavde1ingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvaisund, Lopenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 11/383 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET: JERNELVA, SEILAND - MELDING OM VEDTAK Det vises til Deres soknad av Utviklingsutvalget behandlet saken i møte den , sak 52/11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsurvalget gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel iforbindelse med pâvente av rullering av kystsoneplanen. Etter forvaltningslovens 28 er det adgang til a pàklage det fattede vedtak. Kiagefristen er 3 uker fra det tidspunkt De mottar underretning om vedtaket. Kiagen fremsettes skrifthig og ma nevne det vedtak det kiages over og hvilke endringer som ønskes. Samtidig bør en nevne de grunner kiagen støtter seg iii. Kiagen fremsettes for Utviklingsutvalget som vedtaksorgan. Ved henvendelse til Nringsavde1ingen vii De fâ nrmere opplysninger/veiledning om kiageadgang, saksbehandlingsregler og rett til a se sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rädhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

58 Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO MVA Tlf: Skrevet av: Bjørn Erik Bye Fax: Direkte tlf: Norge Island Frankrike Russland Spania E-post: E-post: Notat Til: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Vår ref: 5493/BEB Sak: Klage på avslag om dispensasjon fra kystsoneplanen - oppdrettslokalitet Jernelva, Seiland Til orientering Vennligst kommenter Svar imøteses innen: Akvaplan-niva vil på vegne av Mainstream Norway AS påklage Kvalsund Kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for oppdrettslokalitet Jernelva (saksnr. Kvalsund Kommune: 11/85). Mainstream Norway ønsker å møte Kvalsund Kommune og Finnmark Fylkeskommune for å gi en grundig informasjon om selskapets behov for dispensasjon fra kystsoneplanen. Selskapet vil også gi et bilde av de negative konsekvensene det vil ha dersom de må etablere nye anlegg innenfor gjeldende grenser for akvakultur. Mainstream Norway uttrykker ønske om dialog og samarbeid i prosessen med etablering av nye lokaliteter for akvakultur. Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Tromsø ref: 5493/BEB - Side 1 av 1

59 KVALSUNDKOMMUNE Nalringsavdelingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvalsund, Løpenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 12/32 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SOKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET:JERNELVA, SEILAND MELDING OM NYTT VEDTAK Det vises til Deres anke av Utviklingsutvalget behandlet anken i møte den , sak 71 / 11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsutvalget tar kiagen tilfølge og gir i hhtpbl 19-3 midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdelfor umdelse av arealformâl akvakultur som omsøkt ved oppdrettslokalitet Jernelva pa Seiland. Dispensasjonsvedtaket gjelder frem ill at fly kystsoneplan/kommuneplanens arealdel blir vedtatt. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune (/ d Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rdhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

60 Frankrike Russland Akvaplan-niva AS Radgivning og forskning innen miijø og akvakultur Org.nr: NO MVA Norge Island Spania Tromsø-kontoret (svaradresse) Framsenteret 9296 Tromsø TIt: Fax: E-post: niva. no Akvaplan. &niva Skrevet av: Bjørn Erik Bye Direkte tlf: E-post: Notat Tii: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Var ref: 5493/BEB Sak: Soknad om dispensasjon Ira Kystsoneplan I forbindelse med soknad om fly lokalitet for oppdrett. D Til orientering D Vennligst kommenter Svar imoteses nnen: Akvapian-niva ønsker med dette pa vegne av Mainstream Norway AS a søke dispensasjon fra kystsoneplanen i forbindeise med en kommende søknad cm matfiskproduksjon pa lokaliteten Jerneiva pa Seiland. Behovet for dispensasjon er oppstátt fords det onskede oppdrettsanlegget vii strekke seg Ut over grensene for det omrádet som er avsatt til akvakultur i kommunens areaiplan. Den onskede størrelsen pa aniegget er tilpasset dagens driftsform, og det vii ikke vre mulig a plassere dette innenfor det avsatte omrádet pa kartet (vedlegg 1). Mainstream Norway AS ønsker a søke om en plassering som vist pa tegning (vediegg 2). Ved a plassere aniegget som vist pa tegning (vedlegg 2) vii man etter var vurdering oppná tllstrekkelig vannutskiftning i og under antegget. Dette vii vre positivt for fiskeheisen, samt fore tii tilstrekkeiig breevne for den ønskede drift pa lokaliteten. Hjornekoordinater for ramme det skal sokes om er avmerket pa vedlegg 2 med foigende nummer: 1. N , N , N , N , Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva 2 Vedlegg Akvaplan-niva AS Tromsø ret: 5493/BEB - Side 1 av 1

61 L VLfG6 /

62 c - 1 It: r.

63

64 Selskap Lokalitetsnavn Mainstream Norway AS Jernelva Forankringspunkter ramme Forankringspunkter flåte Nr N Ø Nr N Ø Min Min Min Min , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,848 Nr , ,75 Min Min , ,652 A 7 27, , , ,545 B 7 26, , , ,275 C 7 26, , , ,26 D 7 27, , , , , , , ,854 Nr Hjørnepunkter ramme N Ø Hjørnepunkter flåte N , ,87 Min Min , ,773 E 7 27, , , ,81 F 7 27, ,936 G 7 27, ,93 H 7 27, ,869 Ø SM SM SP N Ø Min Min 7 26, , , , , ,319

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Isqueen AS. Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet. Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03

Isqueen AS. Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet. Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03 Isqueen AS Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. 375-2009 RESIPIENTGRANSKING MOM-B LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 23 oktober 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Borvika Hammerfest 3600

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Borvika Hammerfest 3600 Vår dato: 29.03.2016 Vår ref: 201601550-2 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST Salmar

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Dato feltarbeid: 5. mai 2011 Anlegg: Gandvik Lokalitets nr: Ikkje bestemt Konsesjons nr: Ikkje bestemt Kommune: Nesseby Rapport nr: BR116625 Lokalitetstilstand: 1 Kystlab

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 SAM Notat nr: 22-2015 Bergen, 31.08.2015 MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 Miljø, SAM-Marin Side 2 av 18 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET...

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY. Sandnes kommune

Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY. Sandnes kommune Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY Sandnes kommune Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon:

Detaljer

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 Nummer 03.01 Tittel BEREDSKAPSPLAN FOR RØMMING Firma Helgeland Havbruksstasjon Avdeling Dønna og Storskala Kategori Drift Ansvarlig Avdelingsleder

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Fiskehelsetjeneste AS I Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Sjøfarm AS Lokalitet /-nr.: Storvika / 23055 Konklusjon, lokalitetens middeltilstand: Lokalitetstilstand

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no B-undersøkelse Lokalitet Osholman Tilstand 2 Dato for feltarbeid 04.11.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig MarineHarvestAS DagfinnBreivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260Sistranda dagfinn@havbrukst jenesten.no

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan

Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan Dato feltarbeid: 13. januar 2011 Anlegg: Nofima AS Lokalitetsnummer: 13254 Konsesjonsnummer: M/AV 3, 22 Kommune: Averøy Rapportnummer: BR116359 Lokalitetstilstand: 1

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/1324 10.09.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland /1272. Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland /1272. Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland 140 16/1272 Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS 20.10.2016 Søknad om dispensasjon for ettablering av oppdrettsanlegg ved lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Sist oppdatert - Februar 2015 1.Internkontroll HMS/AKVA Formål i lovgivning 1 i IK-akva-forskriften - formålsparagrafen: Sikre systematisk gjennomføring av tiltak

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U Lyngen kommune Plan, næring og teknikk «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/209-53 10453/2016 U43 13.10.2016 Høring søknad om dispensasjon

Detaljer

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 25.08.2014 Bunntopografi 02.11.2016 Strømmåling 11.02.2011 11.03.2011 25.08.2014 09.10.2014 C - undersøkelse 02.11.2016 Rapport

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Dato feltarbeid: 12. mars 2013 Anlegg: Rauma Gruppen Lokalitets nr: 12844 Konsesjons nr: M/S 2, 23, M/SJ 3, 5 Kommune: Molde Rapport nr: BR1310227 Fiske-Liv AS Adresse

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NRS FINNMARK AS - BIOMASSEENDRING VED LOKALITETEN MORTENSNES

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NRS FINNMARK AS - BIOMASSEENDRING VED LOKALITETEN MORTENSNES SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1197-12 Arkiv: U40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NRS FINNMARK AS - BIOMASSEENDRING VED LOKALITETEN 10794 MORTENSNES Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Att: Bjørn Grenne Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt Vår referanse: 16/8777 Deres referanse: 16/07604-12 Vår dato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten.

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. B - u ndersøkelse Lokalitet Skårliodden «Maks imal biomasse» Tilstand 2 Dato for feltarbeid 10.09. 15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Nord AS Frode Bjørklund Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Frode

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.09.2016 Vår referanse: 16/85507 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Lovundlaks AS org. 940 333 067 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten UTROMS Kystverket i Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/1623-42 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven Inge Skogvoll MOM

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

RINE AQUACULTURE AS. Lokalitetesklassifisering. Uføro. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS RIE AQUACULTURE AS Lokalitetesklassifisering Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Marine Aquaculture AS Telefon: 52 72 6876 Org.no 985 514 461 mva Sigvat Skaldsveg 12 Telefaks: 52 72 68 76 5518 Haugesund

Detaljer

LOKALITET JIBBERSHOLMANE

LOKALITET JIBBERSHOLMANE Rapport nr. 1041-2013 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET JIBBERSHOLMANE Radøy kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.07.2015 Vår ref: 201402669-13 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND

Detaljer

RAPPORT MILJØUNDERSØKING

RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORTVERSJON 12.05.2015 K. STRØMMEN LAKSEOPPDRETT TRÆSFLU Ref. 340-030315 MOM B UNDERSØKING FEBRUAR 2015 Lokalitet Tresflu ligg på austsida av Hovden, nord i Flora kommune, her

Detaljer