Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: 12/114-1 Arkivkode: _;U43 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Ida Holsbø Telefon: Kvalsund kommune Rådhusveien KVALSUND Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i Kvalsund kommune Det vises til søknad datert fra Mainstream Norway AS angående ny lokalitet i Kvalsund kommune med 27 tonn som maksimal tillatt biomasse (MTB). Mainstream Norway AS har behov for flere gode lokaliteter for å utnytte selskapets oppdrettstillatelser, og for å ivareta dyrevelferd og miljø på en best mulig måte. Lokalitetsnavn Lok.nr. Omsøkt Lokalitetens midtpunkt Biomasse i grader og desimalminutter Jernelva 27 tonn N 7º Ø 23º Omsøkte lokalitet strekker seg ut over det området som er avsatt til akvakultur i Kvalsund kommunes arealplan, men Kvalsund kommune har gitt midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Finnmark fylkeskommune anser søknaden for å være komplett. Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og kunngjøres. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig, det vil si at den skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad samt i to aviser som er vanlig lest på stedet. Søknaden skal oversendes Sametinget for uttalelse i forhold til kulturminner og til Tromsø Museum for marinarkeologisk uttalelse, med kopi til Areal- og kulturvernavdelingen i Finnmark Fylkeskommune. Eventuelle høringsuttalelser samt kommunens uttalelse sendes til Finnmark fylkeskommune. Kommunens uttalelse skal blant annet redegjøre for kommunale planer og interesser. Det bes bekreftet at søknaden er i samsvar med gjeldene arealplan for kommunen jfr. akvakulturloven 15 punkt samt vilkår i samme lov 6 b. Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for uttalelse etter forskrift av (om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader) nr Denne innebærer at kommunen har en frist på 12 uker fra de mottar søknaden til å komme med uttalelse i saken. Fylkeskommunen ber kommunen om å bekrefte dato for mottak per e-post til undertegnede. Saksnummer og navn på saksbehandler bes også opplyst. Oversendelsesbrev og vedlagte søknad sendes kun elektronisk. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Sentraladministrasjonen Fylkeshuset 9815 Vadsø Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass 1 98 Vadsø Telefaks Bankkonto

2 Med hilsen Ida Holsbø Vedlegg: Vedlegg 1: Søknad Vedlegg 2: Kvittering gebyr Vedlegg 3: Strømmålinger Vedlegg 4: Sjøkart 1:5 Vedlegg 5: Kart arealplan Vedlegg 6: Kart 1:5 Vedlegg 7: Anleggsskisse 1:1 Vedlegg 8: Bunntopografi Vedlegg 9: Beredskapsplan Vedlegg 1: IK-system Vedlegg 11: B-undersøkelse Vedlegg 12: Dispensasjon fra Kvalsund kommune Vedlegg 13: Disponible lokaliteter Vedlegg 14: Vurdering hvit sektor Vedlegg 15: Posisjoner for ramme og ankerpunkt Kopi til: Mainstream Norway AS Areal- og kulturvernavdelinga v/ Stein T. Domaas Sámediggi/Sametinget Tromsø Museum - Universitetsmuseet

3

4

5

6

7 https://business.fokus.no/bn Page 1 of Betalingsoversikt Mappe: Kontrollsum for viste betalinger: 12., Kontrollsum for betalinger i mappen: 12., FOKUS BANK Konsernkunder Postboks 117, Sentrum 15 Oslo Telefon 63 Telefax BIC/SWIFT: DABANO22 Beløp Valuta Dato Fra konto Tekst Mottakers navn Til konto Overføring Overføring Overføring 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Jernelva 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Segelnes 48., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Vassvika Status Betalingstype med melding med melding med melding Utskrift fra Business Online 1: av 75891

8 Strømmålinger Jernelva Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport: D1

9 This page is intentionally left blank

10 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Strømmålinger Jernelva, Mainstream Norway AS Forfatter(e) / Author(s) Øystein B. Markussen Akvaplan-niva rapport nr / report no D1 Dato / Date Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS 8286 NORDFOLD Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Akvaplan-niva har gjennomført strømmålinger på lokaliteten Jernelva. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Øystein B. Markussen Thor Arne Hangstad 212 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

11

12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Vedlegg 3 Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 1

13 1 Innledning Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Mainstream Norway AS utført strømmålinger på lokaliteten Jernelva i Kvalsund kommune. Strømmålerne er satt ut av Akvaplan-niva AS sammen med personell fra Mainstream Norway AS, og tatt opp av Mainstream Norway AS. Strømmålingene er utført ved hjelp av rotormålere fra Sensordata (Sensrodata SD 6). Strømmåleren måler strømhastighet, strømretning og temperatur. Måleren registrerer strøm i intervallet til 8 meter per sekund, med en oppløsning på,5 centimeter per sekund. Resultatene er bearbeidet i Microsoft Excel 27 og filtrert for feilkilder (eksempelvis feilregistreringer i forbindelse med utsett og opptak). Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles i Fiskeridirektoratets søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg ( ) samt de krav som stilles til lokalitetsundersøkelse i NS 9415:29 Flytende oppdrettsanlegg. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger da målinger fra to av strømmålerne ble forkastet som følge av rutiner for kvalitetssikring av data. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Det sto ingen installasjoner i sjøen i de aktuelle områdene som kunne ha påvirket målingenes hastighet eller retning. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

14 2 Vedlegg 2.1 Strømmåling 5 m Jernelva (5m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 35 7,25 Min,2 3,3 Gj.snitt 1,4 4,6 % av målinger > 1 cm/s 45 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 38 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 14 % % av målinger < 1 cm/s 2 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 24,4 Residual strøm 5,7 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 51,31,94 Standardavvik 7,16 Stabilitet (Neumanns parameter),55 Jernelva (5m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 3

15 Jernelva (5m dyp) 37 Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (5m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (5m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Jernelva (5m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 4

16 4 Jernelva (5m dyp) Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (5m dyp) Retning Temperatur Jernelva (5m dyp) Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 5

17 Jernelva (5m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 6

18 2.2 Strømmåling 15 m Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 33,4 3,2 Min,2 1,9 Gj.snitt 5,1 2,6 % av målinger > 1 cm/s 8 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 61 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 cm/s 1 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 12,4 Residual strøm,3 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 13,4,2 Standardavvik 3,7 Stabilitet (Neumanns parameter),1 Jernelva (15m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 7

19 Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (15m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 8

20 1 2 Jernelva (15m dyp) 1 8 Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (15m dyp) Retning 2 Jernelva (15m dyp) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 9

21 Jernelva (15m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 1

22 2.3 Strømmåling 48 m (spredningsdyp) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 3,4 4,8 Min,2 3,2 Gj.snitt 7,1 3,9 % av målinger > 1 cm/s 26 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 46 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 13 % % av målinger < 1 cm/s 14 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 15,2 Residual strøm 4,1 Residual retning 182 Varians (cm/sek)2 23,,1 Standardavvik 4,8 Stabilitet (Neumanns parameter),6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 11

23 Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (spredningsdyp - 48m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

24 6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 5 4 Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (spredningsdyp - 48m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 13

25 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 35 3 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

26 2.4 Strømmåling 68 m dyp (3 meter over bunn) Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 17,6 3,3 Min,4 2,1 Gj.snitt 4,5 2,6 % av målinger > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 63 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 27 % % av målinger < 1 cm/s 7 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 9,2 Residual strøm 1,1 Residual retning 186 Varians (cm/sek)2 6,6,1 Standardavvik 2,6 Stabilitet (Neumanns parameter),2 Jernelva (bunndyp - 71m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 15

27 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (bunndyp - 71m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 16

28 8 Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (bunndyp - 71m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 17

29 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 18

30

31 L VLfG6 /

32 Kvalsund kommune Kommuneplanens arealdel, planperioden Vedtatt i kommunestyret.../ Tegnforklaring Nåværende Vidreutvikling av nåverende Framtidig BYGGEOMRÅDER MED PLANKRAV (PBL 2-4, 1. ledd nr. 1) Boligområde B B B Fritidsbebyggelse og framtidig Erkjennelse H H H Anlegg/område for Golf, Alpin og Idrett. F F Næring/Industri områder NI NI Næring/Forretning - områder for Reindrift. R R LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 2-4, 1. ledd nr. 2) LNF område generelt LNF område for spredt bolig-, fritids-, eller ervervsbebyggelse LNF-F Område for allmen friområde LNF LNF LNF-F LNF OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 2-4, 1. ledd nr. 3) Masseuttak/gruvedrift/skifer OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SOM SKAL BÅNDLEGGES (PBL 2-4, 1. ledd nr. 4) S S Vern/båndlegging etter naturv.lov Regulering etter plan- og bygningsloven V V SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 2-4, 1. ledd nr. 5) Fiskeområde - Låssetting av fisk Akvakulturområde Tidevannskraftverk Gyte/Fiskeområder A T Friluftsområder VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 2-4, 1. ledd nr. 6) Hovedveg Fylkesveg Høyspent LNF-F OMRÅDER MED RETNINGSLINJER / RESTRIKSJONER LNF område for reindriftsnæring LNF Nedslagsfelt for drikkevannskilde S S Svømmeleie - Reinflytting S Område (unntatt rettsvirkning) pga innsigelser LINJESYMBOLER Hovedled - Skipsled Viktige biled - Småbåtled Planens avgrensing Arealbruksgrense Grense for båndleggingsområde Grense for retn. linjeområde Grense for restriksjonsområde Scooterløype Ski-turløype SAKSGANG IHHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Planarbeid varslet oppstartet 1. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Utlegging til offentlig ettersyn 2. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Fornyet offentlig ettersyn Vedtatt i kommunestyret SAK DATO SIGN 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ Kartgrunnlag : N5 Plandata er digitalisert fra manuskart 1:1-1:5 Digitalisering, redigering og grafisk utforming er utført av Kvalsund kommune, teknisk etat. PLANEN ER UTARBEIDET AV: Plan- og oppmål. avd. DATO TEGNET SAKSBEH JES PS/JES Målestokk = 1: 8

33 E F H G A 7 D ! _ ^ A 2 9 _ ^ 19 B 18 C ! A Senterpunkt _ ^ _ ^ Strømmåler Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme Merd Hanefot Anlegg ankerline Anlegg ramme Kommuneplan Lokalitet: Jernelva :5 UTM sone33, WGS84

34 A E F H G D!A ^_ ^_ C B!A Senterpunkt ^_ Strømmåler ^_ Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme 12 Merd Hanefot Anlegg ankerline 13 Anlegg ramme Kommuneplan 14 Lokalitet: Jernelva :1 Ved utskrift på A UTM sone33, WGS84

35

36

37

38

39 Beredskapsplan rømming matfisk Opprettet: Av: Ingvild Aaroe Endret: Av: Evy Roymo Tittel: Kategori: Beredskapsplan rømming matfisk Matfisk\Prosedyrehåndbok\Beredskapsplaner Forfatter: Evy Roymo Versjon: 5 Godkjenner: Dagfinn Eliassen Publisert dato: Formål Beredskapsplan rømming av fisk er generell og gjelder for alle matfiskanleggene i Mainstream Norway AS. Planen er vårt verktøy for å begrense rømming og skadevirkningene av rømming Ansvar Matfisksjef Gjennomføring Den enkelte lokalitet har spesifikk «Alarmplan rømming», som definerer ansvar og oppgaver i tidlig fase av mistanke og/eller oppdaget rømming. Det er en forutsetning i denne beredskapsplanen at alarmplanen er fulgt. Matfisksjef eller dens stedfortreder trer inn i håndtering av rømmingssak så raskt som mulig. Følgende kontrolleres i rekkefølge: 1. Er alle mulige tiltak for å hindre ytterligere rømming av fisk iverksatt? 2. Er Fiskeridirektoratet varslet og hvordan? 3. Er skjema del-1 sendt inn til Fiskeridirektoratet? 4. Er garn satt i sjø? 5. Er dykker/rov/kamera kontaktet? Videre oppgaver: 6.Sørge for at de nødvendige ressurser av folk og utstyr tilføres lokaliteten for å ivareta hendelsen, samt øvrig drift. 7.Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO). 8.Vestfjord Marine kontaktes for bestilling av gjenfangstmære jfr avtale: Lars Andersen eller Kenneth Larsen Naboanlegg varsles. 1.Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 11.Oppfølging Fiskeridirektoratet med evt endringsmelding på skjema Vurdere fôring utenfor anlegget sammen med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 13.Oppfølging gjenfangst, registrering og mottak på land. Viktige telefonnr/mailadresser:

40 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets regionkontor Nordland- Janne Andersen Fiskeridirektoratets regionkontor Finnmark- Hermod Larsen Kystverkets vaktsentral (NAVCO) Fylkesmannen i Nordlandmiljøvernavdelingen Fylkesmannen i Finnmarkmiljøvernavdelingen eller Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 15.Levere skjema 2 til Fiskeridirektoratet. 16.Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse 17.Loggføring av hendelse, rapport til ledelse Kommunikasjon: Kommunikasjon med Fiskeridirektorat, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Kystverk håndteres av matfisksjef eller dens stedfortreder. Kommunikasjon med Cermaq ASA, media og øvrige myndigheter håndteres av administrerende direktør eller dens stedfortreder. Vedlegg Alarmplaner lokaliteter Kryssreferanser Prosedyre for utsetting/skifting og fortøyning av nøter Prosedyre for ettersyn anlegg Risikoanalyse, velferd, rømming, smitte- matfisk Bekjempelse av predatorer Prosedyre for avlusing Prosedyre for mottak av smolt Prosedyre for levering av slaktefisk Prosedyre for overlining Prosedyre for oppdretters håndbok Eksterne referanser Forskrift om drift av akvakulturanlegg tml Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 2

41 Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 3

42 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter HMS Informasjon Matfisk Administrativt Ansvars- og rapporteringsbeskrivelser - Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Offentlige tillatelser settefisklokaliteter, matfisklokaliteter og slakteri Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for kartlegging og vurdering av miljøaspekter Evy Roymo/No/Mains Opplæring Prosedyre for opplæring av ansatte- Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Informasjon Kontaktinformasjon Finnmark - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Kontaktinformasjon Nordland - Matfisk Kjell Hansen/No/Main Produksjon Fôrkontroll Kristin Dahlen/No/Ma Handlingsplan for avvikende produkt Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Risikoanalyse HMS Matfisk Mainstream NO Kvali Sporbarhet - Definisjon av utsettsgrupper Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyrehåndbok Bekjempelse av predatorer Evy Roymo/No/Mains Instruks for bruk av verneustyr Torbjorn Hjerto/No/M Instruks for siloarbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for avlusning med lukket presenning Mats Jakobsen/No/M Prosedyre for bruk av kai- og båtkrane Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for bruk av løfteanordning for romluke tilhørende forlekter Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av søppelpresse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av varslingsutstyr for alenearbeid for matfisklokalitet Torbjorn Hjerto/No/M Veggfjell Prosedyre for truck og truckkjøring Torbjorn Hjerto/No/M Anlegg Prosedyre for alenearbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for arbeid på flyteenheter Mainstream NO QMA Prosedyre for avfallsbehandling Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for daglig ettersyn av anlegg Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fortøyning av anlegg Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for journalføring - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for lysstyring Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for montering av dødfiskhåv i not Torgeir Nilsen/No/Ma Prosedyre for oppbevaring og håndtering av helse og miljøskadelige Torbjorn Hjerto/No/M stoffer Prosedyre for oppdretters håndbok Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for opplæring og bruk av båt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for oversvømming Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for utsett og skifte av nøter Evy Roymo/No/Mains Våpeninstruks Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplaner Beredskapslan for ekstrem/akutt dødelighet-værmessig påvirkninger og Jonny Opdahl/No/Ma havari Beredskapsplan - håndtering av ekstrem/akutt massedød Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan - smittsom sykdom Mainstream NO QMA Beredskapsplan for ekstrem/akutt dødelighet-alger/maneter Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan for å forhindre rømming/mistanke om rømming Anne Marit Oksenhol Beredskapsplan ved akutt/ekstrem dødelighet-forurensing Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for sanitær-/nødslakt Jonny Opdahl/No/Ma Fiskehelse Forebyggende helsearbeid - Vaksinestrategi Evy Roymo/No/Mains Prosedyre -spesifikk for renhold skyssbåter FM Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for avlusing Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for bruk av legemidler Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for helsekontroll Evy Roymo/No/Mains

43 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter Prosedyre for håndtering av dødfisk og svimere Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for lusetelling Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for renhold og hygiene Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Risikoanalyse Velferd-Rømming-Smitte, Matfisk Mainstream NO Kvali Fôr- Fôring- Produktkvalitet Prosedyre for fôring Mainstream NO QMA Prosedyre for fôrmottak og -lagring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrets kjemiske sammensetning Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrkvalitet Mainstream NO QMA Prosedyre for uttak av prøver til fettsyreanalyse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak og forsendelse av kvalitetsprøve- fisk Evy Roymo/No/Mains Mottak og levering av fisk Brønnbåt og brønnbåttjenester Kristin Dahlen/No/Ma Krav til Brønnbåt ved smoltføring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fasting - slaktelevering Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for levering av slaktefisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for mottak av smolt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Smoltinformasjon Evy Roymo/No/Mains Sortering og flytting Prosedyre for sortering/splitting ved bruk av brønnbåt Kristin Dahlen/No/Ma Teknisk utstyr- vedlikehold- bruk og rengjøring Kalibreringsplan for matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for bruk av søppelpresse Mainstream NO QMA Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift av vei og parkanlegg Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold av bygninger i administrasjon Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold i henhold til branntekniske forskrifter Hans Arne Sornes/No Verksted Prosedyre for lagring og oppbevaring av kjemikalier og gasser Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr Landbase Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr: Lekter Hege Samuelsen/No/ Regnskap Salg Settefisk Skjema Slakteri

44 Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Akvaplan-niva AS Rapport: 5145.B2

45

46 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Polarmiljøsenteret 9296 Finnmarkø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Forfatter(e) / Author(s) Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva rapport nr / report no APN-5145.B2 Dato / Date Antall sider / No. of pages 1 Distribusjon / Distribution Gjennom Oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS Nordfold, 8286 Nordfold Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Rapporten omfatter sediment- og bunndyrsundersøkelse på oppdrettslokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble utført som del av et forprosjekt for å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Bunnen under anlegget består av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert organisk belastning på lokaliteten. Dyreliv ble registrert på samtlige stasjoner, med børstemark som dominerende gruppe. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Bjørn Erik Bye Hans Petter Mannvik 21 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

47 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD INNLEDNING FAGLIG PROGRAM OG METODIKK LOKALITETSBESKRIVELSE OG BUNNTOPOGRAFI Drift RESULTATER Sediment LITTERATUR VEDLEGG: SKJEMA NS Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport 5145.B2 1

48 Forord Forord Foreliggende undersøkelser er gjennomført av Akvaplan-niva på oppdrag fra Mainstream Norway, avdeling Finnmark. I forbindelse ønske om med drift på lokaliteten Jernelva i Vargsundet, Kvalsund kommune i Finnmark, ønsket bedriften å få gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten. Undersøkelsene er gjennomført med basis i NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg som omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. Feltarbeid ble utført 17. august 21. Akkreditert virksomhet: Akvaplan-niva er akkreditert gjennom ISO/IEC Følgende standarder og prosedyrebeskrivelser er benyttet: NS 941, ISO og Akvaplan-nivas interne prosedyrer for prosjektgjennomføring og kvalitetssikring. Følgende deler av foreliggende rapport er utført etter akkrediterte metoder: Innsamling og behandling av bløtbunnsprøver for sedimentanalyser, samt vurderinger og fortolkninger. Følgende personer har deltatt: Bjørn Erik Bye, Akvaplan-niva: Prosjektleder, feltarbeid og rapport. Akvaplan-niva AS vil takke mannskapet på servicebåten Njord for samarbeidet med undersøkelsen. Tromsø den Bjørn Erik Bye Prosjektleder Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 2

49 1 Innledning I forbindelse med Mainstream Norway AS sin oppdrettsvirksomhet i Kvalsund kommune i Finnmark har Akvaplan-niva AS gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble foretatt som del av et forprosjekt med tanke på å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten i henhold til NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, B- undersøkelse som omfatter sediment- og faunavurderinger. Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt vurderer lokalitetenes egnethet for oppdrettsvirksomhet. Figur 1 viser et utsnitt av Vargsundet med plassering av den aktuelle oppdrettslokaliteten. Figur 1: Vargsundet der oppdrettslokaliteten Jernelva er avmerket. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 3

50 2 Faglig program og metodikk Innsamlinger og registreringer er utført av Akvaplan-niva AS ved Bjørn Erik Bye. Undersøkelsene ble gjennomført den i henhold til beskrivelse av B-undersøkelse i NS 941. Feltarbeidet omfattet: Sedimentinnsamlinger van Veen grabb,,1 m 2. Sedimentbeskrivelse. Sedimentmålinger (ph, Redox) YSI Professional Plus Bunndyrsinnsamlinger van Veen grabb. Bunndyrsvurderinger. Stasjonsplasseringene ved Jernelva er vist i Figur 2. Stasjonsdyp og GPS posisjoner er vist i Tabell 1. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 4

51 3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi Figur 2 viser oversiktskart der prøvetakingsstasjonene er tegnet inn. Lokaliteten ligger i Vargsundet utenfor Jernelva, Kvalsund kommune i Finnmark. Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nord til øst. Anlegget ligger langs land, med en dybde under anlegget på ca. 6-9 meter. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, slakere gjennom anlegget og mot dyp på over 16 meter sentralt i Vargsundet. Det er ingen terskel mellom anlegget og sundets sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen av en blanding av silt og skjellsand med noe stein. Figur 2: Dybdekart ved lokaliteten Jernelva i Vargsundet. Prøvetakingsstasjonene st.1 1 er tegnet inn. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 5

52 Tabell 1. Stasjonsdyp og GPS-posisjoner på lokalitet Jernelva. Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,95 N 7 26,883 N 7 27,13 N 7 26,98 N 7 26,812 N 7 26,864 Ø 23 38,34 Ø 23 38,622 Ø 23 38,295 Ø 23 38,313 Ø 23 38,483 Ø 23 38,45 Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,93 N 7 26,967 N 7 27,55 N 7 26,53 Ø 23 38,399 Ø 23 38,197 Ø 23 38,89 Ø 23 38, Drift Det var ikke drift på lokaliteten ved tidspunktet for undersøkelsen. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 6

53 4 Resultater 4.1 Sediment. Resultatene fra undersøkelsen på lokalitet Jernelva i Vargsundet kan sammenholdes som følger: Bunnkartet viser at bunnen under den gjeldende anleggslokaliseringen varierer fra 6 9 meter. På lokaliteten består bunnen av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert noen organisk belastning på lokaliteten. Registreringer av ph og redox viste naturlige verdier (se Vedlegg ). Bunndyrsamfunnet domineres av børstemark, mens det også ble påvist pigghuder, skjell, sjøtann og krepsdyr, samt typiske hardbunnsarter som albusnegl og skallus. Fra et miljømessig synspunkt er lokaliteten ikke påvirket av oppdrettsvirksomhet. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 7

54 5 Litteratur ISO , tidligere Norsk Standard NS Vannundersøkelse. Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. 1. utgave september Norsk Standard NS 941:27. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. 23 s. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 8

55 6 Vedlegg: Skjema NS 941 Gr Prøveskjema B.1 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvenumme r Inde Parameter Poeng x I Dyr > 1mm Ja () Nei (1). Tilstand gruppe I A II ph verdi III Eh (mv) verdi ref.verdi ph/eh fra figur Tilstand, prøve Tilstand, gruppe II 1 Buffer -temp 1.4 Sjøtemp 1.4 Sediment -temp 8.2 ph sjø 8.9 Eh sjø 174 Gassboble r Ja (4) Nei (1) Farge Lukt Konsistens Grabbvolum (v) Tykkelse på slamlag Lys/grå () Brun/sort (2) Ingen () Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Myk (2) Løs (4) v < 1/4 () 1/4 < v < 3/4 (1) v > 3/4 (2) t < 2 cm () 2 < t < 8 cm (1) t > 8 cm (2) Sum Korrigert ('*,22) Tilstand (prøve) Tilstand gruppe III 1 Middelverdi gruppe II og III Tilstand gruppe II og III 1 ph/eh Tilstand Korr.sum Tilstan Grupp Gruppe II og Indeks d e I III Middelverdi A 1,2,3,4 1,2,3,4, < 1, ,2,3 1,2,3 1,1 - <2, ,1 - <3,1 3 3,1 4 Refelektrode Lokalitetstilstand LOKALITETSTILSTAN D 1 Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 9

56 Skjema for prøvetakingspunkt, B.2 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Grus Primærsediment Skjellsand x x x x x x x Sand Mudder Silt x x x x x x x x Leire Fjellbunn Steinbunn noe noe x x x x x Pigghuder, antall Krepsdyr, antall 1 2 Skjell, antall Børstemark, antall Andre dyr, antall Skallus 8 Sjøtann Albusnegl ** Capitella capitata Fôr/fekalier Beggiatoa iv:ikke vurdert Fôr Fekalier iv:ikke vurdert Kommentar Grabb areal 2,1 m *Få/Mange/En art dominerer. **Antall individer noteres Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 1

57 KVALSUNDKOMMUNE Neringsavde1ingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvaisund, Lopenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 11/383 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET: JERNELVA, SEILAND - MELDING OM VEDTAK Det vises til Deres soknad av Utviklingsutvalget behandlet saken i møte den , sak 52/11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsurvalget gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel iforbindelse med pâvente av rullering av kystsoneplanen. Etter forvaltningslovens 28 er det adgang til a pàklage det fattede vedtak. Kiagefristen er 3 uker fra det tidspunkt De mottar underretning om vedtaket. Kiagen fremsettes skrifthig og ma nevne det vedtak det kiages over og hvilke endringer som ønskes. Samtidig bør en nevne de grunner kiagen støtter seg iii. Kiagen fremsettes for Utviklingsutvalget som vedtaksorgan. Ved henvendelse til Nringsavde1ingen vii De fâ nrmere opplysninger/veiledning om kiageadgang, saksbehandlingsregler og rett til a se sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rädhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

58 Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO MVA Tlf: Skrevet av: Bjørn Erik Bye Fax: Direkte tlf: Norge Island Frankrike Russland Spania E-post: E-post: Notat Til: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Vår ref: 5493/BEB Sak: Klage på avslag om dispensasjon fra kystsoneplanen - oppdrettslokalitet Jernelva, Seiland Til orientering Vennligst kommenter Svar imøteses innen: Akvaplan-niva vil på vegne av Mainstream Norway AS påklage Kvalsund Kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for oppdrettslokalitet Jernelva (saksnr. Kvalsund Kommune: 11/85). Mainstream Norway ønsker å møte Kvalsund Kommune og Finnmark Fylkeskommune for å gi en grundig informasjon om selskapets behov for dispensasjon fra kystsoneplanen. Selskapet vil også gi et bilde av de negative konsekvensene det vil ha dersom de må etablere nye anlegg innenfor gjeldende grenser for akvakultur. Mainstream Norway uttrykker ønske om dialog og samarbeid i prosessen med etablering av nye lokaliteter for akvakultur. Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Tromsø ref: 5493/BEB - Side 1 av 1

59 KVALSUNDKOMMUNE Nalringsavdelingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvalsund, Løpenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 12/32 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SOKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET:JERNELVA, SEILAND MELDING OM NYTT VEDTAK Det vises til Deres anke av Utviklingsutvalget behandlet anken i møte den , sak 71 / 11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsutvalget tar kiagen tilfølge og gir i hhtpbl 19-3 midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdelfor umdelse av arealformâl akvakultur som omsøkt ved oppdrettslokalitet Jernelva pa Seiland. Dispensasjonsvedtaket gjelder frem ill at fly kystsoneplan/kommuneplanens arealdel blir vedtatt. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune (/ d Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rdhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

60 Frankrike Russland Akvaplan-niva AS Radgivning og forskning innen miijø og akvakultur Org.nr: NO MVA Norge Island Spania Tromsø-kontoret (svaradresse) Framsenteret 9296 Tromsø TIt: Fax: E-post: niva. no Akvaplan. &niva Skrevet av: Bjørn Erik Bye Direkte tlf: E-post: Notat Tii: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Var ref: 5493/BEB Sak: Soknad om dispensasjon Ira Kystsoneplan I forbindelse med soknad om fly lokalitet for oppdrett. D Til orientering D Vennligst kommenter Svar imoteses nnen: Akvapian-niva ønsker med dette pa vegne av Mainstream Norway AS a søke dispensasjon fra kystsoneplanen i forbindeise med en kommende søknad cm matfiskproduksjon pa lokaliteten Jerneiva pa Seiland. Behovet for dispensasjon er oppstátt fords det onskede oppdrettsanlegget vii strekke seg Ut over grensene for det omrádet som er avsatt til akvakultur i kommunens areaiplan. Den onskede størrelsen pa aniegget er tilpasset dagens driftsform, og det vii ikke vre mulig a plassere dette innenfor det avsatte omrádet pa kartet (vedlegg 1). Mainstream Norway AS ønsker a søke om en plassering som vist pa tegning (vediegg 2). Ved a plassere aniegget som vist pa tegning (vedlegg 2) vii man etter var vurdering oppná tllstrekkelig vannutskiftning i og under antegget. Dette vii vre positivt for fiskeheisen, samt fore tii tilstrekkeiig breevne for den ønskede drift pa lokaliteten. Hjornekoordinater for ramme det skal sokes om er avmerket pa vedlegg 2 med foigende nummer: 1. N , N , N , N , Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva 2 Vedlegg Akvaplan-niva AS Tromsø ret: 5493/BEB - Side 1 av 1

61 L VLfG6 /

62 c - 1 It: r.

63

64 Selskap Lokalitetsnavn Mainstream Norway AS Jernelva Forankringspunkter ramme Forankringspunkter flåte Nr N Ø Nr N Ø Min Min Min Min , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,848 Nr , ,75 Min Min , ,652 A 7 27, , , ,545 B 7 26, , , ,275 C 7 26, , , ,26 D 7 27, , , , , , , ,854 Nr Hjørnepunkter ramme N Ø Hjørnepunkter flåte N , ,87 Min Min , ,773 E 7 27, , , ,81 F 7 27, ,936 G 7 27, ,93 H 7 27, ,869 Ø SM SM SP N Ø Min Min 7 26, , , , , ,319

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 52/14 14/359 33/29 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Innholdsfortegnelse Bokmål Innledning... 4 Generelt... 4 Regional /fylkeskommunal behandling av

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk.

Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk. FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal Vestnes kommune Saksbehandler: Arve Slettvåg Kommunehuset Telefon: 97539265 Seksjon : Fiskeri - og havbruksforvaltning 6390 VESTNES Vår referanse: 08/17875 Deres

Detaljer

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter

Detaljer

9161 BURFJORD i" i i---- e - ~~- W-

9161 BURFJORD i i i---- e - ~~- W- 1"" VE fl 2'flE Næringsetaten ROMSSA fylkkasuohkan Kvænangen kommune 7 g å _ Postboks 114 f f* Åmli; 9161 BURFJORD i" i i---- e - ~~- W-. _ " ;_~%(Z[_/ C.((:. _. -. Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/7576-5

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato: x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM

Detaljer

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen.

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen. Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Soknad i henhold til lov av 1 7.juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven) l). Soknadsskjemact er telles for akvakultur, rnattilsyn-. miljo-,

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften)

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Forskriften er fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 1,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171

Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171 Kystverket Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171 Planbeskrivelse 2015-06-25 Forord For innseilingen til Kragerø planlegges det tiltak i tre tiltaksområder i Kragerø kommune: Knubbhausen

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer