Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Dokumenter i saken: Oversendelsesbrev fra fakultetet Søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Utrykte vedlegg: Programplan og emnebeskrivelser. Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning Saken gjelder: Det humanistiske fakultet (HUM) søker i brev av om godkjenning av programplan for bachelorprogram i barnehagelærerutdanning med oppstart høsten Til grunn for revisjonen ligger ny nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Forskriften ble fastsatt , trådde i kraft , og gjelder for studenter som tas opp fra og med studieåret Søknaden omfatter etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), samt endring av navn på studiet fra bachelorprogram i førskolelærerutdanning til bachelorprogram i barnehagelærerutdanning. Ved fakultet og institutt har arbeidet med omleggingen av bachelorprogrammet i henhold til nasjonale krav fremmet i den nye forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanningen pågått over lang tid, og arbeidet forankres i instituttets handlingsplan for perioden Programplanen har gjennomgått en omfattende behandling både på institutt- og fakultetsnivå. Ny programplan for barnehagelærerutdanningen ble behandlet i fakultetets kvalitetsutvalg , der programplanen med tilhørende emnebeskrivelser ble godkjent. Utdanningsutvalget akkrediterte bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning i møte Universitetsdirektørens vurdering: Til grunn for fakultetets søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning ligger ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning der de nasjonale rammene for barnehagelærerutdanningen defineres, samt nye nasjonale retningslinjer for utdanningen. Universitetsdirektøren understreker at disse nasjonale rammene har lagt føringer for saksbehandling og framdrift ved UiS, og at saken derfor ikke følger de tidsfrister som universitetet selv har fastsatt. Ved fakultetet har arbeidet med omleggingen pågått over lang tid, og den foreslåtte etableringen synes godt forankret i instituttets handlingsplan for perioden der arbeidet med ny fagplan for studiet, basert på ny rammeplan, og nye nasjonale retningslinjer står sentralt. Utdanningsutvalgets vedtak om å akkreditere programlanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning bygger på en vurdering av at programlanen både oppfyller kravene i forskriften, og videre, at de er i tråd med kjennetegnene ved ny barnehagelærerutdanning. Universitetsdirektøren vurderer det slik at kjennetegnene ved ny barnehagelærerutdanning slik disse presenteres i forskrift og nasjonale retningslinjer kommuniserer godt med UiS sine egne strategiske målsetninger for utdanning i perioden Fakultetet presiserer i søknaden at dette ikke dreier seg om en nyetablering av et studieprogram, men en nasjonal revisjon av rammeplanen for utdanningen. Universitetsdirektøren tar til etterretning fakultetets syn om at det totale ressursbehovet i den nye studiemodellen vil være det samme som i gjeldende studiemodell, men vil komme tilbake til saken. Med utgangspunkt i rekruttering til dagens førskolelærerutdanning, stort regionalt behov for førskolelærere, samt nasjonale tiltak for rekruttering, støtter universitetsdirektøren fakultetets forventning om god rekruttering til studiet. 1/6

2 Forslag til vedtak: Styret etablerer bachelorstudium i barnehagelærerutdanning for oppstart høsten Bachelorstudiet i førskolelærerutdanning fases ut. Styret ber fakultetet sørge for nødvendige overgangsordninger. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 2/6

3 US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan Bakgrunn Det humanistiske fakultet (HUM) søker i brev av om godkjenning av programplan for bachelorprogram i barnehagelærerutdanning med oppstart høsten Til grunn for revisjonen ligger ny nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, samt nye nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen. Forskriften ble fastsatt , trådde i kraft , og gjelder for studenter som tas opp fra og med studieåret Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning erstatter forskrift om rammeplan for førskolelærerutdanning. Ny forskrift innebærer at navnet på studiet bachelorprogram i førskolelærerutdanning endres til bachelorprogram i barnehagelærerutdanning. For at instituttet som tilbyr utdanningen skal ha et navn som samsvarer med utdanningen, endrer Institutt for førskolelærerutdanning (IFU) fra navn til Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) (RF 7/13). IFU tilbyr i dag bachelor i førskolelærerutdanning. Arbeidet med ny programplan for barnehagelærerutdanning har sin bakgrunn i NOKUTS evaluering av norsk førskolelærerutdanning i 2010, offentlige utredninger og stortingsmeldinger, samt innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR). Forslag til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning og tilhørende nasjonale retningslinjer, ble fremmet av et rammeplanutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Den nye forskriften ble fastsatt De nasjonale retningslinjene ble fastsatt I søknaden vises det til at det etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, nå fra regjeringens side rettes et særlig fokus mot kvalitet og innhold i barnehagen. Den nye rammeplanen definerer de nasjonale rammene for barnehagelærerutdanningen og målsetningen er, ifølge nyhetsnotat fra KD ( ) «en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Utdanningen skal «svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse og danne et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen, eventuelt også for videre studier på høyere gradsnivå». Forskriften skal, ifølge KDs nyhetsnotat, «bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging uten at alle detaljene i denne skal nedfelles i den overordnede forskriften». Rammeplanutvalget fikk derfor også i oppdrag å organisere og styre arbeidet med å utvikle nasjonale retningslinjer til institusjonene om bestemmelser på nivået under den nasjonale rammeplanen, samt utarbeide forslag til indikatorer som skal kjennetegne den nye utdanningen. På bakgrunn av den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen søker Det humanistiske fakultet om godkjenning av programplan for bachelorprogram i barnehagelærerutdanning. Bachelor i barnehagelærerutdanning er et treårig studium med et omfang på 180 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng, og en valgbar fordypning på 30 studiepoeng. I Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning angis formål, kandidatenes forventede læringsutbytte og utdanningenes oppbygging. Av forskriftens formålsparagraf fremgår det som en målsetning at utdanningsinstitusjonene skal tilby integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet der det legges til rette for et «forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt». Det presiseres videre at utdanningen skal «sikre samspill mellom høy faglig, didaktisk og sosial kompetanse samt evne til profesjonsetisk refleksjon i pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. Sentralt i utdanningen står barnehagens rolle for barns danning, det økte mangfoldet i barnehagen, barn under tre år, barn med særskilte behov og flerspråklige barn. Pedagogisk ledelse skal vektlegges i utdanningen, i tillegg til samarbeid, forståelse og dialog med barnas hjem og andre instanser med ansvar for barns oppvekst. Internasjonale perspektiver skal integreres i utdanningen. Behandling ved fakultet og i utdanningsutvalget Av søknaden fremgår det at programplanen for bachelorprogram i barnehagelærerutdanningen har gjennomgått en omfattende behandling både på institutt- og fakultetsnivå. Ved IFU ble det høsten 2011 etablert et programplanutvalg som utarbeidet forslag til nye studiemodeller for barnehagelærerutdanningen, i tillegg til å koordinere og kvalitetssikre arbeidet med emneplaner og samlet programplan for studiet. Dette utvalget besto av representanter for hvert kunnskapsområde, en ekstern representant fra barnehagefeltet, to studenter, samt studiekoordinator og praksiskoordinator. 3/6

4 I tillegg til at programplanutvalget har hatt jevnlige møter frem til endelig programplan forelå høsten 2012, har instituttets personale vært involvert i arbeidet med utviklingen av ny programplan og nye emneplaner ved at det fra mars 2012 ble etablert arbeidsgrupper innenfor hvert kunnskapsområde. Temaet har også vært behandlet i forbindelse med et to dagers seminar for hele instituttet høsten 2011, i tillegg til at saken jevnlig har vært drøftet på instituttmøtene. Ny programplan for barnehagelærerutdanningen ble behandlet i fakultetets kvalitetsutvalg , der følgende vedtak ble fattet: Kvalitetsutvalget fastsetter programplanen med de endringer som kom frem under møte og gir sin anbefaling at dekan godkjenner og oversender til Utdanningsutvalget for videre behandling. Utdanningsutvalget behandlet søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning i møte , og fattet følgende vedtak: Utdanningsutvalget akkrediterer bachelorstudium i barnehagelærerutdanning med oppstart høsten Utdanningsutvalget ber fakultetet følge opp kommentarer som fremkom i møtet. Utdanningsutvalget anbefaler universitetsstyret å etablere bachelorstudium i barnehagelærerutdanning for oppstart høsten Økonomi Førskolelærerutdanningen er i dag et vel etablert studie ved UiS, og i søknaden presiseres det at dette ikke dreier seg om en nyetablering av et studieprogram, men en nasjonal revisjon av rammeplanen for utdanningen. I den nye barnehagelærerutdanningen er utdanningens innhold strukturert i seks kunnskapsområder hvor også pedagogikk og praksis er en integrert del, samt fordypning og bacheloroppgave. Strukturen i utdanningen er dermed endret fra førskolelærerutdanningens oppbygging rundt ti ulike fag. I den nye utdanningen vil de ti fagene dagens utdanning består av inngå i kunnskapsområdene. I tillegg styrkes ledelseskompetansen i den nye utdanningen gjennom innføring av «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid» som et eget kunnskapsområde. På bakgrunn av at den nye barnehagelærerutdanningen vil inneholde de samme 10 fagene som tidligere, opplyses det i søknaden at det totale ressursbehovet i den nye studiemodellen vil være det samme som i gjeldende studiemodell. Det informeres om at det i en overgangsperiode vil være kostnader knyttet til utfasing av den gamle studiemodellen. Instituttet vil måtte tilby dobbel undervisning i enkelte fag i perioden Det vil imidlertid også bli noe reduserte kostnader i denne perioden ved at enkelte fag går ut. Når det gjelder rekruttering til barnehagelærerutdanningen tas det i søknaden utgangspunkt i søkningen til dagens førskolelærerutdanning. Denne er god. Gjennomføringsgraden ved dagens studie er høy. På bakgrunn av barnehagesektorens sterke vekst de siste årene, har KD sett et behov for, og igangsatt, særskilte tiltak for å rekruttere og beholde kompetent personale i barnehagene. Rekrutteringsgrunnlaget til barnehagelærerutdanningen er godt blant annet på bakgrunn av Rogalandsregionens store mangel på utdannede førskolelærere, nasjonale tiltak for rekruttering, samt en allerede relativt god søkning til førskolelærerutdanningen. Ifølge søknaden er de fleste av instituttets 42 ansatte i faglige stillinger involvert i bachelorprogrammet for barnehagelærerutdanning. Vedlagt søknaden følger en oversikt over ansatte og årsverk ved instituttet. Av denne oversikten fremgår det at det høsten 2012 var knyttet i overkant av 36 årsverk til instituttet. 19 av disse ansatte har førstekompetanse, og NOKUTs krav til bemanning og fagmiljøets kompetanse er oppfylt. Strategi Omleggingen av bachelorprogrammet i førskolelærerutdanning har sin bakgrunn i nasjonale krav fremmet i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Ved IFU har arbeidet med denne omleggingen pågått over lang tid, og arbeidet forankres i instituttets handlingsplan for perioden ( ) nye emneplaner som skal inn i ny fagplan for studiet, basert på ny rammeplan, og nye nasjonale retningslinjer ( ) er viktig i handlingsplanen. Målet for den nye utdanningen er, ifølge KDs nyhetsnotat, at den skal være «en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende, som har høy kvalitet, og svarer på barnehagens behov for kompetanse». I den nye barnehagelærerutdanningen styrkes kunnskap om små barn, pedagogikk og ledelse. I KDs kampanje «Verdens fineste stilling ledig» hevdes det at den nye oppbyggingen av utdanningen i større grad vil «svare på barnehagens kompetansebehov og på den tverrfaglige arbeidsmåten som 4/6

5 preger barnehagen». Kjennetegnene ved ny barnehagelærerutdanning, slik disse fremgår i Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, samt nasjonale retningslinjer, synes godt forenelig med Universitetet i Stavangers strategiske målsetninger når det gjelder utdanning. Ifølge UiS sin strategi, er det en målsetning å tilby forskningsbasert utdanning av høy internasjonal kvalitet med et læringsutbytte som møter studentenes, arbeidsmarkedets og samfunnets behov for livslang læring. Kreativitet og nyskaping skal prege studier og undervisning og universitetet skal tilby fremragende undervisning gjennom satsing på ulike og tidsmessige undervisningsmetoder. Universitetsledelsens ønske om økt fokus på internasjonalisering blant annet angitt i brev vedrørende utredning av nye studier og endringer i studieporteføljen med virkning fra høsten 2014 datert , gjenspeiles først og fremst i utdanningens tilrettelegging for et internasjonalt semester i tredje studieår. Universitetsdirektørens vurdering Til grunn for fakultetets søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning ligger ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning der de nasjonale rammene for barnehagelærerutdanningen defineres, samt nye nasjonale retningslinjer for utdanningen. Universitetsdirektøren understreker at disse nasjonale rammene har lagt føringer for saksbehandling og framdrift ved UiS, og at saken derfor ikke følger de tidsfrister som universitetet selv har fastsatt. Ved fakultetet har arbeidet med omleggingen pågått over lang tid, og den foreslåtte etableringen synes godt forankret i instituttets handlingsplan for perioden der arbeidet med ny fagplan for studiet, basert på ny rammeplan, og nye nasjonale retningslinjer står sentralt. Utdanningsutvalgets vedtak om å akkreditere programlanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning bygger på en vurdering av at programlanen både oppfyller kravene i forskriften, og videre, at de er i tråd med kjennetegnene ved ny barnehagelærerutdanning. Universitetsdirektøren vurderer det slik at kjennetegnene ved ny barnehagelærerutdanning slik disse presenteres i forskrift og nasjonale retningslinjer kommuniserer godt med UiS sine egne strategiske målsetninger for utdanning i perioden Fakultetet presiserer i søknaden at dette ikke dreier seg om en nyetablering av et studieprogram, men en nasjonal revisjon av rammeplanen for utdanningen. Universitetsdirektøren tar til etterretning fakultetets syn om at det totale ressursbehovet i den nye studiemodellen vil være det samme som i gjeldende studiemodell, men vil komme tilbake til saken. Med utgangspunkt i rekruttering til dagens førskolelærerutdanning, stort regionalt behov for førskolelærere, samt nasjonale tiltak for rekruttering, støtter universitetsdirektøren fakultetets forventning om god rekruttering til studiet. Forslag til vedtak: Styret etablerer bachelorstudium i barnehagelærerutdanning for oppstart høsten Bachelorstudiet i førskolelærerutdanning fases ut. Styret ber fakultetet sørge for nødvendige overgangsordninger. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Kristofer Rossmann Henrichsen utdanningsdirektør Saksbehandler: Inger Thorshaug rådgiver 5/6

6 6/6

7

8 Vedlegg 2 Søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning Bakgrunn Institutt for førskolelærerutdanning tilbyr i dag bachelor i førskolelærerutdanning. Kunnskapsdepartementet vedtok en ny nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskriften gjelder for 3-årig barnehagelærerutdanning på bachelornivå. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med opptak til studieåret Studenter som følger tidligere rammeplaner har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember Fra dette tidspunkt oppheves forskrift av 13. desember 2005 til rammeplan for førskolelærerutdanning. Det søkes om godkjenning av programplan for bachelorprogram i barnehagelærerutdanning. Studieprogrammet er utarbeidet på basis av ny rammeplan for barnehagelærerutdanning. Betegnelsen på studieprogrammet er endret fra «Førskolelærerutdanning» til «Barnehagelærerutdanning», i samsvar med den nye rammeplanen. Del 1: Rammer og strategisk del Lokale krav 1.Nasjonalt og regionalt behov for studiet: Etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, retter regjeringen nå en særlig innsats mot kvalitet og innhold i barnehagen. Regjeringens hovedmål i barnehagepolitikken er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Utbyggingen av barnehagesektoren har ført til et stort behov for førskolelærere. Generelt er det et stort udekket behov i hele landet. Rogalandsregionen er et av de områdene i landet som har størst mangel på utdannede førskolelærere. Det er derfor stort behov for å opprettholde og øke utdanningskapasiteten på dette området. 2. Strategisk begrunnelse: Barnehagesektoren har stor nasjonal betydning og barnehagelærerutdanning er et politisk prioritert område. Utdanningskapasiteten har blitt betydelig utvidet de siste årene. Departementet iverksatte kampanjen «Glød» i Denne kampanjen har bl.a. som mål å øke rekrutteringen til utdanning og til yrket og å heve status til yrket. Videre er det overordnede formålet med den nye rammeplanen å øke kvaliteten i utdanningen. Det forventes at dette er tiltak som vil bidra positivt til en økt søkning til utdanningen. Ved UiS har det i lengre tid vært en relativt god søkning til førskolelærerutdanningen slik at kapasiteten har vært godt utnyttet. 3. Finansiering: Den nye barnehagelærerutdanningen inneholder de samme 10 fagene som tidligere. I den nye studiemodellen vil det totale ressursbehovet være det samme som i gjeldende studiemodell. Den nye programplanen medfører slik sett ingen ekstra kostnader. I en overgangsperiode vil det imidlertid bli kostnader knyttet til utfasing av den gamle studiemodellen. Instituttet vil måtte tilby undervisning etter den gamle modellen til og med studieåret 2014/15 for heltidsutdanningen og til 2015/16 for deltidsutdanningen. I denne perioden vil det bli dobbel undervisning i enkelte fag. Dette vil medføre 1

9 Vedlegg 2 noe ekstra kostnader. Samtidig vil det bli noe reduserte kostnader ved at enkelte fag går ut i en overgangsperiode. 4. Risikovurdering: Førskolelærerutdanningen er et godt etablert studium ved UiS. Den nye programplanen medfører ingen nye risikovurderinger. 5. Intern behandling i fakultetet Instituttet etablerte et programplanutvalg høsten Programplanutvalget utarbeidet forslag til nye studiemodeller for barnehagelærerutdanningen og har koordinert og kvalitetssikret arbeidet med emneplaner og samlet programplan for studiet. Utvalget har hatt representanter for hvert kunnskapsområde og en ekstern representant fra barnehagefeltet. Det var også 2 studenter i utvalget, samt studiekoordinator og praksiskoordinator. Utvalget startet sitt arbeid i oktober 2011 og har hatt jevnlige møter frem til endelig programplan forelå høsten I november 2011 ble det holdt et to dagers seminar for hele instituttet der temaet var utvikling av ny programplan. Fra mars 2012 ble det etablert arbeidsgrupper innenfor hvert kunnskapsområdet, noe som har involvert hele personalet i utviklingen av nye emneplaner. Saken har også blitt jevnlig drøftet på instituttmøtene. Endelig programplan ble behandlet av instituttstyret 6. november Instituttstyret behandlet ny studiemodell for heltidsutdanningen 13. mars 2012 og studiemodell for deltidsutdanningen 6. november Heltid- og deltidsutdanning Barnehagelærerutdanningen blir tilbudt både som heltids- og deltidsstudium. Innholdsmessig er disse utdanningene like. Kunnskapsområdene går i samme rekkefølge, men er fordelt på 4 år i deltidsutdanningen (45 sp pr. år). I deltidsutdanningen går kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Språk, tekst og matematikk (STM) parallelt over 2. og 3. år. Prøvingen blir delt, slik at man tar deleksamen tilsvarende 15 sp hvert av disse årene. For STM er en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng lagt til 1. studieår i deltidsutdanningen. Eksamenene i kunnskapsområdet er imidlertid lagt til 2. og 3. studieår. Dette innebærer at studentene avlegger eksamen i 40 sp 1. år, 50 sp 3. år og 45 sp 3. og 4. studieår. Se oversikt over studiemodeller, vedlegg 1. Del 2: Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften Tilsynsforskriftens 4-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering 1. Vitnemål og Diploma Supplement Tittel på vitnemål og Diploma supplement til kandidater som har fullført Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning vil være: Vitnemål: Bachelor barnehagelærerutdanning Diploma supplement: Bachelor barnehagelærerutdanning 2

10 Vedlegg 2 2. Det skal redegjøres for forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og i forhold til stabilitet i studiet Det forventes at den forholdsvis gode søkningen til studiet fortsetter. Studiet har en høy gjennomføringsgrad og det forventes at denne blir opprettholdt. 3. Det skal redegjøres for forventet arbeidsomfang for studentene Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. Fulltidsstudium forutsetter 40 timers arbeidsuke. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i deler av undervisningen. Krav om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen der læringen utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere. Der det er obligatorisk deltakelse stilles det krav om 80 % tilstedeværelse for at studenten skal få endelig karakter i kunnskapsområdet. Hvilke deler av studiet som er obligatorisk, framkommer i beskrivelsen av kunnskapsområdene og tilhørende semesterplaner. Det gis til vanlig ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse, selv om fraværet skyldes sykdom eller andre tvingende grunner. Instituttleder vil kunne vurdere søknader i forbindelse med avvik fra krav om tilstedeværelse ved obligatoriske undervisning. 4. Der deler av studiet foregår utenfor UiS (vitnemålsutstedende institusjon), skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene Hele studiet gjennomføres ved UiS. Ved utvekslingsopphold i utlandet i siste semester, jfr. pkt. 4 side. 6, skal det foreligge forhåndsgodkjenning av oppholdet. Tilsynsforskriftens 4-2 Plan for studiet 1. Studiet skal ha et dekkende navn Norsk: Barnehagelærerutdanning bachelorstudium Engelsk: Bachelor's Degree Programme in Early Childhood Education 2. Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelse a. Etter Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning skal studentene etter fullført barnehagelærerutdanning ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten: har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter. har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser. har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold. 3

11 Vedlegg 2 har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale -, lese-, skrive- og matematikkferdigheter. har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø. kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet. Ferdigheter Studenten: kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring og utvikling og til å begrunne sine valg. kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser. kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling. kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger. kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring. kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser. kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak. kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning. kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse Studenten: har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver. kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng. kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid. har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage. kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer b. Studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier skal være tydelig Utdanningen tar utgangspunkt i arbeidsområdene til barnehagelæreren og til gjeldende lovverk og planverk. Utdanningen skal bidra til at den fremtidige barnehagelæreren kan delta aktivt i debatten om og utviklingen av gode barnehager for alle barn i dagens og morgendagens samfunn. 4

12 Vedlegg 2 Fullført bachelorgrad danner grunnlag for studier på høyere grads nivå. Ved UiS kvalifiserer utdanningen til master i barnehagevitenskap, master i utdanningsvitenskap fagprofil spesialpedagogikk og master i endringsledelse. c. Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen Gjennomgående tema i utdanningen er barnehagens rolle for barns danning, det økte mangfoldet i barnehagen, barn under tre år, barn med særskilte behov og flerspråklige barn. Utdanningen vil videre vektlegge barnehagelærerens rolle som leder samt betydningen av samarbeid, forståelse og dialog med barnas hjem og andre instanser med ansvar for barns oppvekst. Utdanningen skal ha en integrert og helhetlig profil ved at faglige, pedagogiske og praksisrelaterte relasjoner blir sett i sammenheng. Utdanningen skal danne grunnlag for profesjonsutøvelse og bidra til kritisk refleksjon samt profesjonsforståelse. Helhet og sammenheng i utdanningen forutsetter at faglærere, pedagogikklærere, praksislærere, barnehageledere og studentene deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. Hvert kunnskapsområde er bygd opp av flere lærerutdanningsfag. Fag, fagdidaktikk og pedagogiske tema integreres i undervisningen for å styrke profesjonsperspektivet og praksistilknytningen. Pedagogikk vil være et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og har et særlig ansvar for progresjon og profesjonsinnretting. Praksis inngår som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypningen. Studenten vil møte progresjon i praksis fra å være observatør til å ha lederansvar. Om fordypning 3o studiepoeng tredje studieår Instituttet tilbyr 6 7 fordypningsfag hvert år. De fleste fordypningene er basert i enkelt-fag, men instituttet har også flerfaglige fordypninger. Instituttet har flere faste fordypningsfag, men i tillegg blir det hvert år bestemt ekstra fordypningsfag for å dekke opp hele studentgruppen. Faste fordypningsfag sikrer kontinuitet i personalet og mulighet til faglig utvikling. Inneværende studieår tilbyr instituttet 6 fordypningsfag. Emnebeskrivelsene for disse er vedlagt (organisasjon og ledelse går for både heltid- og deltidsutdanningen). Fordypningen «Barn i landskap» tilbys ikke i år, men emnebeskrivelsen legges ved som et eksempel på en flerfaglig fordypning. Denne ble sist tilbudt studieåret 2010/11 og har ikke blitt revidert etter dette. Fordypningsemnet er plassert i siste studieår. I den nye studiemodellen vil fordypningen starte i høstsemesteret og gå et stykke ut i vårsemesteret. Dette gjelder både heltids- og deltidsutdanningen. For de som velger et internasjonalt semester som fordypning vil fordypningsperioden være hele vårsemesteret. Innføringen av ny programplan er en anledning til å foreta en gjennomgang av fordypningstilbudet. Instituttet legger opp til en slik gjennomgang innen studieåret 2015/16, da første kull etter ny rammeplan skal ha fordypning. Evt. endringer vil bli lagt frem for dekan i den ordinære emnerevisjonsprosessen studieåret 2014/15. Vedlegg: emnebeskrivelser for: Organisasjon og ledelse Drama 5

13 Vedlegg 2 Barn i landskap Komparativ pedagogikk Musikk Småbarnspedagogikk d. Studiets arbeids- og undervisningsformer skal være egnet til å oppnå læringsutbytte slik det er beskrevet i planen I hvert kunnskapsområde vil studenten møte varierte arbeidsformer. Studenten får god trening i å arbeide selvstendig og sammen med andre i gruppe. Undervisningen vil bli organisert som seminararbeid, laboratoriearbeid, forelesninger, nettstøttet undervisning og deltakelse i prosjekt og utviklingsarbeid. Arbeidsformene gir studenten erfaringer i muntlig, skriftlig og praktisk fremstilling. Praksis inngår i hvert kunnskapsområde. Generell progresjon i studiet vil gå fra å gi studieveiledning som innebærer rådgiving og refleksjon, til å legge til rette for selvstendiggjøring av studentene. Det betyr både at studentene blir seg bevisst sitt eget faglige ståsted, at de er i stand til å korrigere seg selv, og at de tar ansvar for tilegnelse og bearbeiding av kunnskaper. e. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal være egnet til å vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet. Vurderingsformene skal integrere praktiske, didaktiske og teoretiske perspektiv. Vurderingen skal hjelpe studentene til å se sammenheng mellom praksis og teori, sammenheng mellom de ulike kunnskapsområdene og fagene som inngår i disse, samt bidra til læring og personlig vekst. Studenten vil få erfaringer med både muntlig, skriftlig og praktisk prøving. 15 studiepoeng er minste studiepoenggivende enhet. Karakterskala: A-F (A = fremragende og F = ikke bestått) Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått, med en avsluttende vurdering i hvert studieår. Prøving og vurdering bygger på de prinsipper, og omfatter de områder, som går frem av Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, fastsatt 4.juni 2012 av Kunnskapsdepartementet. 3. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Institutt for barnehagelærerutdanning har aktive forskningsmiljø hvor en stor del av faglærerne deltar. Dette gjelder både teoretiske fagområder og kunstfaglige områder. Studentene vil derfor møte faglærere som presenterer egne forskningsresultater og utviklingsarbeid som del av sin undervisning og annen forskning. I tredje studieår vil studentene få innføring i vitenskapsteori og metode som innledning til arbeid med bacheloroppgaven. Forsknings- og utviklingsbasert undervisning har som mål å fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritiske refleksjon. 4. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og andre tiltak for internasjonalisering, relevant for studiets nivå, omfang og egenart 6

14 Vedlegg 2 Lærerutdanningene ved UiS har etablert et nært samarbeid med flere institusjoner som gir lærerutdanning (hovedsakelig i Europa) og tegnet bilaterale avtaler om studentutveksling. Studentene kan reise på utveksling i sjette semester og velge ulike studieemner fra et barnehagelærerprogram tilsvarende 30 studiepoeng hos en av UiS sine partnere. Disse studentene fullfører sin bacheloroppgave i høstsemesteret. Prosedyre for å søke om delstudium ved en partnerinstitusjon: 1. Studenten fyller ut og sender en elektronisk søknad til internasjonalt kontor innen 15. september: For informasjon om frister og skjema, klikk her. Internasjonalt kontor veileder studentene i forhold til opptaksprosessen og andre praktiske forhold i forbindelse med utenlandsoppholdet. Ta gjerne kontakt via e-post: 2. Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold sendes til koordinator ved fakultetet. Instituttet vil veilede studenten i prosessen med å finne relevante emner ved partnerinstitusjonene, og studenten fyller ut en Learning Agreement, som er en oversikt over de emnene man ønsker å studere ved den aktuelle institusjonen. Learning Agreement fungerer som en del av søknaden til det aktuelle lærestedet i utlandet. Vedlegg: engelsk versjon av karakterutskrift fra UiS. Det er også mulig å ta praksis i utlandet. Søknad om å gjennomføre praksis i 3. eller 4. studieår (for deltidsstudiet) i utlandet sendes innen 1. juni til instituttets praksisadministrasjon. Utfyllende informasjon om prosedyren finnes på prosjektsidene Praksisnettverk på `it s learning`. Retningslinjer ved UiS for å søke om delstudium i utlandet: studenter må ha fullført minst 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet. Studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitet/høyskole. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av instituttet. Utenlandsoppholdet skal ikke gå på bekostning av godkjent utdanningsplan. Oversikten over gjeldende partneravtaler justeres jevnlig og er tilgjengelig på studentsidene: Artevelde Hogeschool, Gent, Belgia (engelskspråklig studietilbud) Thomas Moore, Mechelen, Belgia (engelskspråklig studietilbud) Oxford Brookes University, Oxford, Storbritannia (engelskspråklig studietilbud) Linneuniversitetet, Kalmar, Sverige (svenskspråklig studietilbud) University College South Denmark, Esbjerg, Danmark (danskspråklig studietilbud) University Ramon Llull, Barcelona, Spania (spanskspråklig studietilbud) 7

15 Vedlegg 2 Haute Ecole Libre Mosane HELMo, Liege, Belgia (franskspråklig studietilbud) Innreisende studenter Innreisende studenter tilbys Comparative Educational Studies (emnekode EiS ) i sjette semester i Bachelor for barnehagelærerutdanning. Denne studentgruppen har engelsk som arbeidsspråk og tar deler av sitt studium sammen med de norske studentene. Det fremgår av emneplanen hvilke tema på fordypningsemner som vil bli undervist på engelsk. Vedlegg: emnebeskrivelse Comparative Educational Studies Det vil også være mulighet for å ta kortere kurs- eller praksisopphold i utlandet. Tilsynsforskriftens 4-3 Fagmiljø tilknyttet studiet Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse Instituttet har ca 42 ansatte i faglige stillinger. De fleste av disse er involvert i bachelorprogrammet. Høsten 2012 har ca 45 % av fagpersonalet førstestillingskompetanse. Se personaloversikt, vedlegg For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet Instituttet har avtale med 53 praksisbarnehager. Det er totalt 159 praksislærere tilknyttet utdanningen. For å være praksislærer må man være utdannet førskolelærer og ha minst 3 års praksis som pedagogisk leder. Det er relativt stor interesse for å være praksisbarnehage og IFU har god tilgang til kompetente praksislærere. Mange av de ansatte ved IFU har tidligere arbeidet i barnehage. Fra studieåret 2012/13 har instituttet innført en ordning med observasjonsperiode i barnehage. Ordningen innebærer at de ansatte ved instituttet skal ha en ukes praksis i barnehage hvert 5. år for å ha oppdatert kunnskap om dagens barnehagevirksomhet. Tilsynsforskriftens 4-4 Støttefunksjon og infrastruktur Det eksisterende studieprogrammet for førskolelærerutdanning har hatt tilfredsstillende støttefunksjoner og infrastruktur. Det nye studieprogrammet vil ikke innebære ytterligere behov av denne type. Stavanger Rudy Garred instituttleder 8

16

17

18

19

20

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon

UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon 1 UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dd.mm.åååå] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning 1 06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning Sak: LM 06/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 På landsmøtet i 2010 vedtok Pedagogstudentene politisk

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er:

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er: Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 25.03.2015 Medlemmer i LU-styret er: Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen Astrid Birgitte Eggen Merete Elnan Frank Reichert Sigbjørn Reidar

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

PROGRAMPLAN FOR BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Foto: GreteSM

PROGRAMPLAN FOR BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Foto: GreteSM PROGRAMPLAN FOR BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING Foto: GreteSM Vedtatt av styret 07.03.2013 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler og i henhold til Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 6 semester Godkjent av fakultetets studieutvalg Dato: 02.05.2013

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLD Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2016-2017 Navn Nynorsk Barns leik og læring i naturen Engelsk Children`s play and learning in nature Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Navn: Barnehagelærerutdanning. Early Childhood Teacher Education. Oppnådd grad: Bachelor barnehagelærer. Omfang: Utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLA Godkjent av fakultetets

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer