VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER

2

3 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at det skal fungere på tilfredsstillende måte. Disse vedlikeholdsinstruksjonene og egne monteringsanvisninger må følges for at garantien skal gjelde. Vi håper at du kommer til å være fornøyd med Skandias transportørutstyr i lang tid. Sikkerhetsinformasjon...4 Generell sikkerhetsinformasjon...4 El-sikkerhet...5 Vedlikehold...6 Generelt...6 Lagre...6 Returruller...6 Transmisjon...6 Transportørkjede...8 Feilsøking...10 Dårlig kapasitet / stopp...10 Maskinstøy...12 Tak/bunn i bøyseksjonen blir varm...12 Plastmedbringerbøyer...12 Motorstans...13 Tekniske spesifikasjoner...14 Typeskilt til girmotor...14 Tetthetstabell...14 L-Line...15 I-Line...16 H-Line...17

4 Sikkerhetsinformasjon Feil betjening og/eller manglende vedlikehold kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Les vedlikeholdsinstruksjonene grundig før service og vedlikehold utføres på maskinen. Sikkerhetsinformasjonen presenteres og tolkes på følgende måte:! ADVARSEL! Mangel på overholdelse av instruksjonene i advarsler kan i visse tilfeller føre til personskade og livsfare. Mangel på overholdelse av instruksjoner som blir gitt i viktige tekster kan føre til skade på transportøren og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. OBS!-tekst inneholder informasjon som forenkler vedlikeholdet/driften av maskineriet. Generell sikkerhetsinformasjon! ADVARSEL! Maskinen er utstyrt med vern og varselmerker i samsvar med EUs maskindirektiv. Les og legg merke til alle varselmerker før service utføres på maskinen.! ADVARSEL! Sørg for at personen som er ansvarlig for betjeningen av maskinen er oppmerksom på denne funksjonen og sikkerhetsforskriftene.! ADVARSEL! Stans maskinen og slå av strømmen før all montering og vedlikeholdsarbeid.! ADVARSEL! Bruk alltid vernehansker ved betjening av transportørens utstyr.! ADVARSEL! Ikke start maskinen uten at tak, luker, deksler, vern og tilkoblinger er montert på en slik måte at de kun kan åpnes med verktøy.

5 ! ADVARSEL! Tilkoblinger til, fra og mellom maskineriet må være permanent montert og helt innelukket. Hvis dette på grunn av installasjonens design ikke er mulig, skal det avsluttes med et rør på 1 m.! ADVARSEL! Kontroller at maskinen er festet og fastspent som angitt i monteringsanvisningene. Sørg for at nivåvernet (nivåvakt for L-line og mikrobryter for I- og H-line) er aktivert under drift. Transportører med mellombunner i transportseksjonene kan ikke gå i begge retninger. Maskinen kan stanses og startes på nytt når den er full av materiale, men dette alternativet må ikke brukes ved rykkvis drift. Hvis driftsstopp skulle oppstå, skal feilsøking utføres i henhold til disse vedlikeholdsinstruksjonene. Sørg deretter for at elevatorfoten er fri for materiale før ny oppstart. Hvis en maskin eller én av dens deler må flyttes/demonteres, skal retningslinjene i monteringsanvisningene følges. El-sikkerhet! ADVARSEL! Motoren må installeres av en godkjent elektriker.! ADVARSEL! Strømbryteren må være permanent montert og plassert på en slik måte at den er enkel å nå når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Kontroller at motorvernet har korrekt ampereinnstilling for motoren. Hvis maskinen skal monteres utendørs, må motoren/transmisjonen/ girmotoren ha regnbeskyttelse.

6 Vedlikehold Alle vedlikeholdsinstruksjoner i dette kapitlet er viktig tekst. Generelt Kontroller at skruene sitter godt, at ingen komponenter mangler og at det ikke er rust på maskineriet. Skift skadde komponenter. Lagre OBS! Alle lagre er livstidssmurt, og trenger ikke tilleggssmøring. Returruller Kontroller returrullene årlig. Erstatt dem umiddelbart hvis de er slitt. Transmisjon Girmotor Girmotoren er fylt med mineralolje ved levering. Se eget informasjonsvedlegg fra produsenten Nord for å få mer informasjon om oljekvaliteten ved levering. Kontroller oljenivået før oppstart og deretter med regelmessige mellomrom. Skift olje hver driftstime eller minst annethvert år. Intervallet mellom oljeskiftene kan dobles ved bruk av syntetisk olje. Ved harde driftsforhold, som høy luftfuktighet, korroderende miljø eller store temperaturforskjeller, må oljen skiftes oftere. Rengjør giret ved skifting av olje.

7 Kjedetransmisjon Juster transmisjonskjedenes stramming kontinuerlig. 1. Stram transportakselen (B) på tvers med strammeskruene (C), slik at ytterkjedet (D) er stramt nok. 2. Stram motorbroen (A) for å hånd og fest. A D C B Smør transmisjonskjedene årlig. Skift transmisjonskjedene før de blir merkbart slitte.

8 Transportørkjede Kjedestramming Kontroller kontinuerlig at transportøren er sentrert, at det går fritt og at det har korrekt stramming. Kontroller første gang etter 50 driftstimer, og deretter i henhold til tabellen: L-line I-line H-line En gang per sesong eller minst hver 200. driftstime. To ganger i året eller minst hver 400. driftstime. Tre ganger i året eller minst hver driftstime. Når transporten går i begge retninger skal transportørkjedets spenning kontrolleres dobbelt så ofte. På transportører med returruller kontrolleres transportørens kjedestramming ved å trykke det ned mellom de to returrullene. Hvis det kan trykkes 5 10 mm ned har det korrekt stramming mm På transportører med mellombunner/styreskinner, kontrolleres kjedestrammingen ved å trekke transportørkjedet mot siden på girhjulet i strammedelen. Det er for stramt hvis det ikke kan trekkes til siden. Løsne kjedet til det kan trekkes litt mot siden.

9 OBS! Hvis taket og bunnen i en bøyseksjon blir varm ved drift, er transportørkjedet for stramt. Stram om nødvendig ved å vri strammeskruene (to eller fire stk.) i strammedelen. Sørg for at strammeakselen står i rett vinkel i forhold til transportørkjedet. OBS! Foreta en testkjøring etter justeringen og kontroller én gang til. Skjøteledd og låsepinner Kontroller skjøteledd og låsepinner årlig. Erstatt dem umiddelbart hvis de er slitt.

10 Feilsøking Dårlig kapasitet / stopp Alle maskinene i transportørsystemet må være korrekt tilpasset hverandre for å få korrekt kapasitet til de aktuelle forholdene. Problemer med kapasitet og stopp kan oppstå av ulike grunner: Generelt Kontroller: kapasitetskravene er realistiske for de aktuelle forholdene. Kapasiteten reduseres hvis vanninnholdet i kornet økes. Regn med et kapasitetstap på 3 4 % for hver prosentdel vanninnhold over 15 %. Spesielt vil installasjoner med korte groper (2,5 4,5 m) ha problemer hvis vanninnholdet er høyt. at tilkoblinger mellom maskiner utføres på korrekt måte. Se monteringsanvisningene for den aktuelle maskinen. at innløpet er korrekt montert. Se monteringsanvisningene for den aktuelle maskinen. at rørledningen er korrekt dimensjonert. Ø160 mm for 30 t/h, Ø200 mm for 40 og 60 t/h, Ø250 mm for 80 og 100 t/h og Ø300 mm for 120 og 150 t/h. at rørledningen har tilstrekkelig helling over 45. at maskinene og tilkoblingene er avfallsfrie. at maskinene går med korrekt hastighet i forhold til tiltenkt kapasitet. Se også avsnittet Tekniske spesifikasjoner. at elektrikerne har koblet motorene til korrekt spenning og at motorvernet er stilt inn til riktige verdier. at maskinens fyllehastighet ikke er for høy. Se også avsnittet Tekniske spesifikasjoner. Hvis det er fare for overfylling, må en nivåvakt (L-line) / overfyllingsluke (I- og H-line) være aktivert. Hvis materiellet setter seg i revers Kontroller: at neste tilkobling/maskin kan ta i mot kapasiteten fra påfyllingstransportøren. 10

11 Gjelder fylling gjennom innløp (ikke selvregulerende) Eksempel:Innløp I-line Kontroller: kapasiteten til maskinen som starter transportørrekken. Kapasiteten til en transportørrekke er aldri høyere enn det som mates inn i den første maskinen. OBS! Hvis fyllingen utføres gjennom et innløp fra silo/ lagringssilo, må strømmen kontrolleres med spjeldlukker. Gjelder fylling gjennom sideinnløp (selvregulerende) / innløp i hevet tak Eksempel:Sideinnløp I-line Eksempel:Innløp i hevet tak I-line Kontroller: at spjeldet på siloen/lagringssiloen kan åpnes helt. 11

12 Maskinstøy Kontroller: at overlappingstaket på transportører med oppadgående bøyseksjon monteres fra drivdel til strammedel slik at innerskjøtene har samme retning som transportørkjedets returløp. at transportørens mellombunner skjøtes på korrekt måte, slik at medbringerne ikke henger seg fast i skjøtene. Se transportørens monteringsinstruksjoner. at transportørkjedet ikke er for stramt eller for løst. Se avsnittet Vedlikehold. at kjedehjulet i strammedelen er fritt for materiale. Plastmedbringerbøyer Stopp som er forårsaket av maskinoverfylling kan føre til bøyde plastmedbringere. Se det siste punktet under overskriften Generelt i Dårlig kapasitet / stopp i dette avsnittet. Kontroller: at ingen fremmedlegemer befinner seg i transportøren. Tak/bunn i bøyseksjonen blir varm Transportørkjedet er for stramt. Løsne strammingen i henhold til instruksjonene i avsnittet Vedlikehold. 12

13 Motorstans OBS! Motorene er utviklet for høy driftstemperatur. Hvis motoren stanser: 1. kontroller årsaken til stansen. Se forrige retningslinjer for feilsøking angående dette. 2. slå av strømmen og fjern eventuelle hindringer. Sperringer må ikke fjernes ved å prøve å starte på nytt flere ganger. 3. spør elektrikeren om motoren er koblet til korrekt spenning og om motorvernet er stilt inn til korrekt verdi. 13

14 Tekniske spesifikasjoner Typeskilt til girmotor Hver drivdel med girmotor er utstyrt med et typeskilt som angir: A. type NORD-gir. B. serienummer. C. totalt utvekslingsforhold. D. nominelt turtall for girets drivaksel. A B C D Tetthetstabell Ved transport av ulikt materiale kan kapasiteten gjøres om til t/h ved hjelp av volumkapasiteten til maskinen i m³ og tetthetstabellen som er vist under. Materiale Tetthet kg/m³ Materiale Tetthet kg/m³ Hvete Hvetemel Rug Sammalt mel Havre Knust korn Korn Tørrmelk Raps Gressfrø Ris Kaffe Mais Fiskemel Erter Fiskepellets Bønner Limepulver

15 L-Line KTF & KTF/R KTFb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s 0,46 0,65 0,98 0,46 0,65 0,98 Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet S45V mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250) x 245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1,50 + 2,50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1,50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1,25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor KTA & KTB KTAb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s 1,08 1,14 1,19 1,08 1,14 1,19 Transportørkjede, type S45V Mellomrom/rivefasthet mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250) x 245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1,50 + 2,50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1,50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1,25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor KTG KTBU 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s 0,54 0,76 1,08 0,54 0,76 1,08 Transportørkjede, type S45V Mellomrom/rivefasthet mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250) x 245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1,50 + 2,50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1,50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1,25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor 15

16 I-Line KTIF, KTIFb & KTIFg 20/33 40 t/h 20/33 60 t/h 30/33 80 t/h 30/ t/h 30/ t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIF t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIFb, KTIFg t/h Kapasitet KTIF m³/t Kapasitet KTIFb, KTIFg m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s 0,43-0,47 0,57-0,61 0,51-0,55 0,63-0,67 0,57-0,63 Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet M mm/80kn Kjedehjul, tenner 8 Medbringer, materiale Stål/plast Transportseksjon, bredde/høyde mm 200x x x335 Platetykkelse, drivdel, side/bunn mm 5.00 x 2.50 Platetykkelse, strammedel og transportseksjon mm 2.50 x 2.50 Innløps- og utløpstrakt mm 3.00/ / / 300 KTIA, KTIB, KTIBU & KTIG 20/40 40 t/h 20/40 60 t/h 30/40 80 t/h 40/ t/h 40/ t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIA, KTIB t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIBU, KTIG t/h Kapasitet KTIA, KTIB m³/t Kapasitet KTIBU, KTIG m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet M mm/80kn Kjedehjul, tenner 8 Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde mm 200x x x400 Platetykkelse, drivdel, side/bunn mm 5.00 x 2.50 Platetykkelse, strammedel og transportseksjon mm 2.00 x 2.50 Innløps- og utløpstrakt mm 3.00/ / / 300 Plast 16

17 H-Line KTH, KTHb & KTHg Kapasitet for 750kg/m³ KTH Kapasitet for 750 kg/m³kthb KTHg Kapasitet KTH Kapasitet KTHb KTHg Hastighet Kjedehastighet Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet Kjedehjul, tenner Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde Platetykkelse, drivdel, side/bunn Platetykkelse, strammedel og transportseksjon Tykkelse, plastbunn Innløps- og utløpstrakt KTH, KTHb & KTHg Kapasitet for 750 kg/m³ KTH Kapasitet for 750 kg/m³ KTHb KTHg Kapasitet KTH Kapasitet KTHb KTHg Hastighet Kjedehastighet Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet Kjedehjul, tenner Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde Platetykkelse, drivdel, side/bunn Platetykkelse, strammedel og transportseksjon Tykkelse, plastbunn Innløps- og utløpstrakt 20/33 60 t/h 40/ t/h 30/33 80 t/h 40/ t/h Stål Stål 30/ t/h 50/ t/h 30/ t/h t/h t/h m³/t m³/t o/min m/s 0,57-0,61 0,51-0,55 0,63-0,67 0,62-0,65 M80 M M80-M160 mm/kn 100 / 80kN 100 / kN 8 10 mm 200x x400 mm 5.0/ /8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / / / t/h t/h t/h m³/t m³/t o/min m/s M80-M160 M112-M224 mm/kn / / mm 400x x x510 mm 6.0/8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / /

18

19

20 AB KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP S VARA, SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0) ZSA030NO REDO

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO 2014-05-01

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO 2014-05-01 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE Transportører ZSA030NO 2014-05-01 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

ActSafe PME taumoped 4-takts motor

ActSafe PME taumoped 4-takts motor Brukerveildning Rev 1-2011 NO Distributør: ActSafe PME taumoped 4-takts motor Copyright ActSafe Systems AB ActSafe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Sweden Phone +46 31 65 56 60 Fax +46 31

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN BULLETIN NR. M3-9907-MSA-05 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO MANUELL KJETTINGTALJE M3-SERIEN TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG REFERANSE. INNHOLD 1. DEFINISJONER... 3 2. TILTENKT BRUK...

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

LWA STIGA DINO. Model:... Type:... (Year)... S/N...

LWA STIGA DINO. Model:... Type:... (Year)... S/N... STIGA DI Model:................ Type:........... (Year)....... S/N................ LWA db BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer