VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO 2014-05-01"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE Transportører ZSA030NO

2

3 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at det skal fungere på tilfredsstillende måte. Disse vedlikeholdsinstruksjonene og egne monteringsanvisninger må følges for at garantien skal gjelde. Vi håper at du kommer til å være fornøyd med Skandias transportørutstyr i lang tid. Sikkerhetsinformasjon...4 Sikkerhetsskilter...6 Vedlikehold...8 Generelt...8 Lagre...8 Returruller...8 Transmisjon...8 Transportørkjede...10 Fremdriftsenhet, sveipetransportør...12 Feilsøking...14 Dårlig kapasitet / stopp...14 Maskinstøy...16 Plastmedbringerbøyer...16 Tak/bunn i bøyseksjonen blir varm...16 Motorstans veisventilen lekker...17 Tekniske spesifikasjoner...18 Typeskilt til girmotor...18 Tetthetstabell...18 L-Line...19 I-Line...20 H-Line...21

4 Sikkerhetsinformasjon Eieren av transportutstyret er ansvarlig for at vedlikeholdsinstruksjonene alltid er tilgjengelig for vedlikeholdsteknikere og andre teknikere. Utilstrekkelig vedlikehold og/eller feil håndtering kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Les disse vedlikeholdsinstruksjonene nøye før vedlikehold eller drift. Om noen deler av disse instruksjonene er vanskelig å forstå, må du ta kontakt med forhandleren for veiledning. Sikkerhetsinformasjonen presenteres og tolkes på følgende måte:! ADVARSEL! Hvis instruksjoner i advarsler ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller død.! VIKTIG! Mangel på overholdelse av instruksjoner som blir gitt i viktige tekster kan føre til skade på transportøren og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. OBS!-tekst inneholder informasjon som forenkler monteringsprosessen. Generelt! ADVARSEL! Pass på at alle som er ansvarlige for montering, elektrisk tilkobling, vedlikehold og drift av transportørutstyret har leste og forstått instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen. Bruk vernehansker, hjelm, vernesko, øreklokker, vernebriller og refleksvest ved utføring av monteringsarbeid, elektriske tilkoblinger, vedlikehold og drift av transportørutstyr. Stans maskinen og slå av strømmen før all montering, elektrisk tilkobling eller vedlikeholdsarbeid. Ikke start maskinen uten at tak, luker, deksler, vern og tilkoblinger er montert på en slik måte at de kun kan åpnes med verktøy. 4

5 ! VARNING! Sveipetransportørens transportørkjede og fremdrifthjul er av funksjonsmessige grunner ikke helt innebygd. Ikke opphold deg i nærheten av maskinen når den er i gang. Siloens midt- og mellomutløpskanaler er av funksjonsmessige grunner ikke beskyttet. Ikke opphold deg i nærheten av utløpskanalene når maskinen er i gang. Tilkoblinger til, fra og mellom maskineriet må være permanent montert og helt innelukket. Hvis dette på grunn av installasjonens design ikke er mulig, skal det avsluttes med et rør på 1 m. Kontroller at maskinen er festet og fastspent som angitt i monteringsanvisningene.! VIKTIG! Hvis maskinen skal monteres utendørs, må motoren og transmisjonene ha regnbeskyttelse. Hvis en maskin eller én av dens deler må flyttes/demonteres, skal retningslinjene i monteringsanvisningene følges. Maskinen kan stanses og startes på nytt når den er full av materiale, men dette alternativet må ikke brukes ved rykkvis drift. Hvis driftsstopp skulle oppstå, skal feilsøking utføres i henhold til disse vedlikeholdsinstruksjonene. Sørg deretter for at elevatorfoten er fri for materiale før ny oppstart. Dersom det blir kortslutning, må du sikre at det elektriske utstyret er i god stand før du fortsetter operasjonen. Pass på at det elektriske utstyret holdes fritt for smuss, støv, fuktighet og elektrostatisk ladning. Maskinen er ikke laget for å tåle at man klatrer eller går på den. Elektrisk tilkobling Feil elektrisk tilkobling kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet.! ADVARSEL! Alt elektrisk utstyr må koples til av en kvalifisert elektriker. Se egne retningslinjer for tilkobling av elektronikk. Strømbryteren må være permanent montert og plassert på en slik måte at den er enkel å nå når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Pass på at føler og vern for overfyllings-/inspeksjonsluke, overfylling (i utløpstrakt) & transportørkjede er aktivert ved drift. NB! En del følere/ vern er kun valgfritt tilleggsutstyr på noen maskiner.! VIKTIG! Kontroller at motorvernet har korrekt ampereinnstilling for motoren. 5

6 - DEK3030 DEK3060 Sikkerhetsskilter! ADVARSEL! Maskinen har sikkerhetsskilting ved levering. Disse skiltene må ikke fjernes eller gjøres uleselige. Dersom et sikkerhetsskilt blir skadet, kan du bestille et nytt kostnadsfritt fra Skandia Elevator AB. Angi delenummeret til skiltet. Se avsnittet nedenfor og kapitlet om maskinoversikt i monteringsanvisningen for maskinen. Det finnes sikkerhetsskilter for: - Obligatorisk (hvitt symbol på rund, blå bakgrunn). - Forbudt (svart gjennomstrekingssymbol på rund, hvit bakgrunn med rød ytterkant). - Advarsel (svart symbol på trekantet, gul bakgrunn med svart ytterkant).! ADVARSEL! Ta hensyn til obligatorisk instruksjon, forbud eller advarsler som er angitt på alle sikkerhetsskilt, eller kan det oppstå alvorlig skade eller dødsfall. Skandia Elevator-maskiner har følgende sikkerhetsskilter: Delenummer/sikkerhetsskilt Se kapitlet med oversikt over maskinen for informasjon om plassering. Skriftlig definisjon DEK3090 Les avsnittet om tilbakeslagssperrer på elevatorens monteringsinstruksjoner før du teststarter motoren for første gang. DEK3090 DEK3100 Ikke plasser ventilen med motorsiden ned. DEK3100 DEK3140 Forbudt å endre innstillinger og/eller utstyr. DEK3140 DEK3030 Advarsel om transportørkjedet! DEK3060 Advarsel om koppbeltet! 6

7 DEK3120 DEK3040 DEK3050 DEK3070 DEK3080 DEK DEK3010 DEK3130 DEK3110 DEK3040 Advarsel om kjededrivdel! DEK3050 Advarsel om beltedrivdel! DEK3070 Advarsel om roterende transportørdrivaksel! DEK3080 Advarsel om roterende elevatordrivaksel! DEK3125 Advarsel om bevegelige maskindeler! DEK3120 DEK3110 DEK3010 Advarsel om støveksplosjon! DEK3130 MAX Advarsel, maksimalt 2 mennesker = 200 kg/440 lbs kan være på plattformen og i stigene samtidig! = 200 kg / 440 lb 7

8 Vedlikehold! VIKTIG! Alle vedlikeholdsinstruksjoner i dette kapitlet er viktig tekst. Generelt Kontroller at skruene sitter godt, at ingen komponenter mangler og at det ikke er rust på maskineriet. Skift skadde komponenter. Lagre OBS! Alle lagre er livstidssmurt, og trenger ikke tilleggssmøring. Returruller Kontroller returrullene årlig. Erstatt dem umiddelbart hvis de er slitt. Transmisjon Girmotor / Vinkeltannhjulsmotor Girmotoren er fylt med mineralolje ved levering. Se eget informasjonsvedlegg fra produsenten Nord for å få mer informasjon om oljekvaliteten ved levering. Kontroller oljenivået før oppstart og deretter med regelmessige mellomrom. Skift olje hver driftstime eller minst annethvert år. Intervallet mellom oljeskiftene kan dobles ved bruk av syntetisk olje. Ved harde driftsforhold, som høy luftfuktighet, korroderende miljø eller store temperaturforskjeller, må oljen skiftes oftere. Rengjør giret ved skifting av olje. 8

9 Kjedetransmisjon - L-line Juster transmisjonskjedenes stramming kontinuerlig. 1. Stram transportakselen (B) på tvers med strammeskruene (C), slik at ytterkjedet (D) er stramt nok. 2. Stram motorbroen (A) for å hånd og fest. A D B C Smør transmisjonskjedene årlig. Skift transmisjonskjedene før de blir merkbart slitte. 9

10 Transportørkjede Kjedestramming Kontroller kontinuerlig at transportøren er sentrert, at det går fritt og at det har korrekt stramming. Kontroller første gang etter 50 driftstimer, og deretter i henhold til tabellen: L-line I-line H-line En gang per sesong eller minst hver 200. driftstime. To ganger i året eller minst hver 400. driftstime. Tre ganger i året eller minst hver driftstime.! VIKTIG! Når transporten går i begge retninger skal transportørkjedets spenning kontrolleres dobbelt så ofte. På transportører med returruller kontrolleres transportørens kjedestramming ved å trykke det ned mellom de to returrullene. Hvis det kan trykkes 5 10 mm ned har det korrekt stramming mm På transportører med mellombunner/styreskinner, kontrolleres kjedestrammingen ved å trekke transportørkjedet mot siden på girhjulet i strammedelen. Det er for stramt hvis det ikke kan trekkes til siden. Løsne kjedet til det kan trekkes litt mot siden. OBS! Hvis taket og bunnen i en bøyseksjon blir varm ved drift, er transportørkjedet for stramt. OBS! Foreta en testkjøring etter justeringen og kontroller én gang til. 10

11 Stram om nødvendig ved å vri strammeskruene (to eller fire stk.) i strammedelen.! VIKTIG! Sørg for at strammeakselen står i rett vinkel i forhold til transportørkjedet. KTIBU Løsne skrueforbindelsen (X & Y). Juster spenningen til transportkjeden med spennskruene (Z) og stram så skrueforbindelsen (X & Y). X Y X Z Skjøteledd og låsepinner Kontroller skjøteledd og låsepinner årlig. Erstatt dem umiddelbart hvis de er slitt. Når transportøren ikke brukes gjennom en lengre periode Smør inn transportkjedet med olje godkjent for næringsmidler når transportøren ikke skal brukes over en lengre periode. 11

12 Fremdriftsenhet, sveipetransportør! ADVARSEL!/VIKTIG! Smør bevegelige deler i fremdriftsdelen regelmessig med smøremidler av matvareklasse. Smørepunkter Olje Fett 1 Kulleder x 2 Innstillingsskrue i muttervogge x 3 Kontaktflater mellom fjærskruene og hullene i x veivstangen 4 Kontaktflater mellom veivstangens nedre og øvre del x 5 Glideflater ved de nedre mutrene til fjæren x 6 Veivakselkjede x Veivakselkjede Kontroller spenningen til veivakselkjeden (A) kontinuerlig. Hvis kjeden må strammes: 1. Løsne skruene (A1-8), 4 stk. på hver side av framdriftsenheten. 2. Stram jevnt med strammemutrene (A9-10) til veivakselkjeden er passe stram. 3. Stram skruene (A1-8). Veivakselfjærer Kontroller fjærskruene til veivakselen (B1-2) hvis fremdriften ikke fungerer som den skal. Fremdriftshjulets trekkraft kan økes/minskes ved å spenne/slakke på veivstangens fjærskruer (B1-2). Hvis hjulet slurer, er fjærene strammet for hardt. Hvis maskinen ikke driver fremover, er de for løst strammet. OBS! Stram/lakk jevnt over fjærskruene. 12

13 1 A9 A1-4 3 A5-8 4 B1 A B2 6 5 A9 A1-4 A10 A

14 Feilsøking Dårlig kapasitet / stopp Alle maskinene i transportørsystemet må være korrekt tilpasset hverandre for å få korrekt kapasitet til de aktuelle forholdene. Problemer med kapasitet og stopp kan oppstå av ulike grunner: Generelt Kontroller: kapasitetskravene er realistiske for de aktuelle forholdene. Kapasiteten reduseres hvis vanninnholdet i kornet økes. Regn med et kapasitetstap på 3 4 % for hver prosentdel vanninnhold over 15 %. Spesielt vil installasjoner med korte groper (2,5 4,5 m) ha problemer hvis vanninnholdet er høyt. at tilkoblinger mellom maskiner utføres på korrekt måte. Se monteringsanvisningene for den aktuelle maskinen. at innløpet er korrekt montert. Se monteringsanvisningene for den aktuelle maskinen. at rørledningen er korrekt dimensjonert. Ø160 mm for 30 t/h, Ø200 mm for 40 og 60 t/h, Ø250 mm for 80 og 100 t/h og Ø300 mm for 120 og 150 t/h. at rørledningen har tilstrekkelig helling over 45. at maskinene og tilkoblingene er avfallsfrie. at maskinene går med korrekt hastighet i forhold til tiltenkt kapasitet. Se også avsnittet "Tekniske spesifikasjoner". at elektrikerne har koblet motorene til korrekt spenning og at motorvernet er stilt inn til riktige verdier. at maskinens fyllehastighet ikke er for høy. Se også avsnittet "Tekniske spesifikasjoner".! VIKTIG! Hvis det foreligger risiko for overfylling, må du passe på at en overfyllingsluke (horisontale maskiner)/overfyllingsføler (hellende og bøyde maskiner) er aktivert. Hvis materiellet setter seg i revers Kontroller: at neste tilkobling/maskin kan ta i mot kapasiteten fra påfyllingstransportøren. 14

15 Gjelder fylling gjennom innløp (ikke selvregulerende) Eksempel: Innløp I-line Kontroller: kapasiteten til maskinen som starter transportørrekken. Kapasiteten til en transportørrekke er aldri høyere enn det som mates inn i den første maskinen. OBS! Hvis fyllingen utføres gjennom et innløp fra silo/ lagringssilo, må strømmen kontrolleres med spjeldlukker. Gjelder fylling gjennom sideinnløp (selvregulerende) / innløp i hevet tak Eksempel: Sideinnløp I-line Eksempel: Innløp i hevet tak I-line Kontroller: at spjeldet på siloen/lagringssiloen kan åpnes helt. Spesifikt for sveipetransportør Kontroller: at fjærskruene til veivakselen er riktig strammet og at veivakselkjeden er riktig strammet. Se kapitlet om vedlikehold. at maskinen/sopelisten går horisontalt langs silogulvet. Det kan være nødvendig å heve/senke maskinens fremdriftsenhet og noen ganger også drivdelen. Se kapitlet om innstillinger av fremdriftsenheten (høydejusteringsbryter) og montering av maskin (shims til drivdel) i monteringsanvisningen for sveipertransportøren.. OBS! Silogulvet kan ha ujevnheter som er større enn det maskinens høydeinnstillingsmuligheter klarer å kompensere for. 15

16 Maskinstøy Kontroller: at overlappingstaket på transportører med oppadgående bøyseksjon monteres fra drivdel til strammedel slik at innerskjøtene har samme retning som transportørkjedets returløp. at transportørens mellombunner skjøtes på korrekt måte, slik at medbringerne ikke henger seg fast i skjøtene. Se transportørens monteringsinstruksjoner. at transportørkjedet ikke er for stramt eller for løst. Se avsnittet "Vedlikehold". at kjedehjulet i strammedelen er fritt for materiale. Spesifikt for sveipetransportør Kontroller: at fremdriftsenhetens bevegelige deler er smurt inn. Se kapitlet om vedlikehold. Plastmedbringerbøyer Stopp som er forårsaket av maskinoverfylling kan føre til bøyde plastmedbringere. Se det siste punktet under overskriften "Generelt" i "Dårlig kapasitet / stopp" i dette avsnittet. Kontroller: at ingen fremmedlegemer befinner seg i transportøren. Tak/bunn i bøyseksjonen blir varm Transportørkjedet er for stramt. Løsne strammingen i henhold til instruksjonene i avsnittet "Vedlikehold". 16

17 Motorstans ImpulserOBS! Motorene er utviklet for høy driftstemperatur. Hvis motoren stanser: 1. kontroller årsaken til stansen. Se forrige retningslinjer for feilsøking angående dette. 2. slå av strømmen og fjern eventuelle hindringer.! VIKTIG! Sperringer må ikke fjernes ved å prøve å starte på nytt flere ganger. 3. spør elektrikeren om motoren er koblet til korrekt spenning og om motorvernet er stilt inn til korrekt verdi. 2-3-veisventilen lekker Ventilen er riktig stilt inn ved levering. Hvis innstillingen er endret etter levering, kan det oppstå lekkasje. Tilbakestill som instruert i de separate retningslinjene for tilkobling av elektronikk. 17

18 Tekniske spesifikasjoner Typeskilt til girmotor/vinkeltannhjulsmotor Hver drivdel med girmotor er utstyrt med et typeskilt som angir: A. type NORD-gir. B. serienummer. C. totalt utvekslingsforhold. D. nominelt turtall for girets drivaksel. A B C D Tetthetstabell Ved transport av ulikt materiale kan kapasiteten gjøres om til t/h ved hjelp av volumkapasiteten til maskinen i m³ og tetthetstabellen som er vist under. Materiale Tetthet kg/m³ Materiale Tetthet kg/m³ Hvete Hvetemel Rug Sammalt mel Havre Knust korn Korn Tørrmelk Raps Gressfrø Ris Kaffe Mais Fiskemel Erter Fiskepellets Bønner Limepulver

19 L-Line KTF & KTF/R KTFb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet S45V mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250)/245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1.50/2.50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1.50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1.25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor L-Line KTA & KTB KTAb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet S45V mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250)/245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1.50/2.50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1.50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1.25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor L-Line KTG KTBU 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet S45V mm/33 kn Medbringer, ant./kjedemeter Medbringer, materiale Plast (polyetylen) Kjedehjul, tenner 9 Transportseksjon, bredde (tak) / høyde mm 200 (250)/245 Platetykkelse, drivdel/strammedel mm 1.50/2.50 Platetykkelse, transportseksjon mm 1.50 Platetykkelse, innløps- og utløpstrakter mm 1.25 Drivsystem Kjedetransmisjon (standard) / girmotor 19

20 I-Line KTIF. KTIFb & KTIFg 20/33 40 t/h 20/33 60 t/h 30/33 80 t/h 30/ t/h 30/ t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIF t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIFb. KTIFg t/h Kapasitet KTIF m³/t Kapasitet KTIFb. KTIFg m³/t Hastighet o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet M mm/80kn Kjedehjul, tenner 8 Medbringer, materiale Stål/plast Transportseksjon, bredde/høyde mm 200/ / /335 Platetykkelse, drivdel, side/bunn mm 5.00/2.50 Platetykkelse, strammedel og transportseksjon mm 2.50/2.50 Innløps- og utløpstrakt mm 3.00/ / / 300 I-Line KTIA. KTIB. KTIBU* & KTIG 20/40(*33) 40 t/h 20/40(*33) 60 t/h 30/40(*33) 80 t/h 40/40(*33) 100 t/h 40/40(*33) 120 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIA. KTIB t/h Kapasitet for 750 kg/m³ KTIBU. KTIG t/h Kapasitet KTIA. KTIB m³/t Kapasitet KTIBU. KTIG m³/t Hastighet KTIA. KTIB o/min Hastighet KTIBU. KTIG o/min Kjedehastighet KTIA. KTIB m/s Kjedehastighet KTIBU. KTIG m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet M mm/80kn Kjedehjul, tenner 8 Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde mm 200/400(*335) 300/400(*335) 400/400(*335) Platetykkelse, drivdel, side/bunn mm 5.00/2.50 Platetykkelse, strammedel og transportseksjon mm 2.00/2.50 Innløps- og utløpstrakt mm 3.00/ / / 300 Plast I-Line KTIS 40 t/h 60 t/h Kapasitet for 750 kg/m³ t/h Kapasitet m³/t Turtall drivaksel o/min Kjedehastighet m/s Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet S45V 41,5 mm/33kn Kjedehjul, tenner st 9 Antall medbringere per meter kjede st 4 6 Medbringer, materiale mm Plast Transportrom, bredde/høyde mm 150/165 Platetykkelse transportkanal/returkanal mm 3.0/2.0 Platetykkelse, utløpstrakt mm

21 H-Line KTH. KTHb & KTHg Kapasitet for 750kg/m³ KTH Kapasitet for 750 kg/m³kthb KTHg Kapasitet KTH Kapasitet KTHb KTHg Hastighet Kjedehastighet Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet Kjedehjul, tenner Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde Platetykkelse, drivdel, side/bunn Platetykkelse, strammedel og transportseksjon Tykkelse, plastbunn Innløps- og utløpstrakt KTH. KTHb & KTHg Kapasitet for 750 kg/m³ KTH Kapasitet for 750 kg/m³ KTHb KTHg Kapasitet KTH Kapasitet KTHb KTHg Hastighet Kjedehastighet Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet Kjedehjul, tenner Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde Platetykkelse, drivdel, side/bunn Platetykkelse, strammedel og transportseksjon Tykkelse, plastbunn Innløps- og utløpstrakt KTH. KTHb & KTHg Kapasitet for 750 kg/m³ KTH Kapasitet for 750 kg/m³ KTHb KTHg Kapasitet KTH Kapasitet KTHb KTHg Hastighet Kjedehastighet Transportørkjede, type Mellomrom/rivefasthet Kjedehjul, tenner Medbringer, materiale Transportseksjon, bredde/høyde Platetykkelse, drivdel, side/bunn Platetykkelse strammedel/transportseksjon, side/bunn Tykkelse, plastbunn Innløps- og utløpstrakt 20/33 60 t/h 30/33 80 t/h 30/ t/h 30/ t/h t/h t/h m³/t m³/t o/min m/s M80 M M80-M160 mm/kn 100/80kN 100/80-112kN 8 10 Stål mm 200/ /400 mm 5.0/ /8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / / / t/h 40/ t/h 50/ t/h 50/ t/h t/h t/h m³/t m³/t o/min m/s M80-M160 M112-M224 mm/kn / / Stål mm 400/ / /510 mm 6.0/8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / / / t/h 70/ t/h 70/ t/h t/h t/h m³/t m³/t o/min m/s M112-M450 mm/kn / Stål mm 400/ /640 mm 8.0/2.5 mm 4.0/2.5 mm 10 mm 4.0/ /

22

23

24 AB KEDUMSVÄGEN 14. ARENTORP S VARA. SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0)

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Bruksanvisning Spaltfix S-350 Spesial D080463 - - V00 *D080463-V00* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer