Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING. Oppsummering av høringsinnspill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING. Oppsummering av høringsinnspill"

Transkript

1 Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING Oppsummering av høringsinnspill Innledning Bakgrunnen for høringen er gjentatte etterlysninger lokalt om muligheter til å regulere innlandsfisket for tilreisende som ikke er bosatt i Finnmark, især finlendere. Henvendelsene har blant annet gått ut på at tilreisende fiske kommer i konflikt med og er til fortrengsel for lokales bruk av ressursen. Forvaltningen av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen har vært behandlet i styret i FeFo ved flere anledninger, og dagens retningslinjer ble vedtatt i Dagens retningslinjer for forvaltning av innlandsfisk inneholder ingen konkrete beskrivelser av hvordan innlandsfiseressursen skal reguleres. FeFo gjennomførte i januar og februar 2015 fem folkemøter tilknyttet høring om hvilke prinsipper som skal gjelde ved kunnskapsinnhenting og eventuelle reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Møtene ble avholdt i Varangerbotn, Lakselv, Kirkenes, Alta og Kautokeino. Møtet i Kautokeino ble i tillegg overført på direktesendt radio (GLR). Med utgangspunkt i Finnmarkslovens bestemmelser, bakgrunnsnotatet og de innspill som kom inn i åpne folkemøter, ønsket FeFo innspill på følgende høringspunkt: 1. Vilkår for fiske- bruk av ståsnøre og antall stenger/håndsnøre 2. Innhenting av mer kunnskap om fiskeressursene og beskatningen av disse: a. Alternativ 1: Innføre pliktig registrering og fangstrapportering for alle b. Alternativ 2: Innføre frivillig registrering og fangstrapportering fra personer bosatte i Finnmark med ulike former for stimuleringstiltak 3. Reguleringer a. Kortbegrensning i tid og rom b. Utstyrsbegrensning i tid og rom c. Kvote- maks antall i kilo totalt eller fordelt på art d. Kvote- maks antall fisk totalt eller fordelt på art e. Minstemål fiskelengde f. Maksmål fiskelengde g. Fredning av arter, kjønn, områder eller vann i tid og rom h. Begrense adgangen til å fiske fra båt eller andre flytende gjenstander 4. Kontroll/oppsyn og forpaktning 5. Økt fokus på informasjon vedrørende farer for spredning av smittsomme sykdommer 6. Videreføring av tradisjonskunnskap Innlandsfiskehøringen ble sendt ut på en bred høring i april 2015, og høringsbrev ble sendt ut til 230 høringsinstanser. Privatpersoner, lag og foreninger og offentlige myndigheter ble oppfordret til å sende inn sin uttalelse til høringen. Høringsfristen ble satt til 1. juli I det følgende gis en oppsummering av de innkomne høringsinnspillene. Side 1 av 17

2 Høringsinstanser Totalt kom det inn 32 høringsuttalelser. Av disse kom 6 høringsuttalelser fra offentlig myndighet, 18 høringsuttalelser fra frivillige lag og foreninger og andre organisasjoner og 8 høringsuttalelser fra privatpersoner. Kun høringsuttalelsen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, kom fra en forening registrert utenfor Finnmark. Tabell 1: oversikt over innsendte høringsuttalelser Offentlig myndighet Finnmark fylkeskommune 6 høringsuttalelser Nesseby kommune Porsanger kommune Sametinget Sør-Varanger kommune Tana kommune Frivillige lag og foreninger og andre organisasjoner 18 høringsuttalelser Alleknjarg bygdelag Brennelv bygdelag Bugøyfjord Vel Børselv Jeger- og Fiskerforening Eidet friluftslag Gagga hytteforening Kolvik og omegn bygdelag Lakselv Jeger- og Fiskerforening Langfjordbotn Jeger- og Fiskerforening Neiden og omegn JFF Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund, Finnmark Porsanger klekkeri Skoganvarre bygdelag Suoppatjavre og omegn Hytteforening Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening Tanavassdraget fiskeforvaltning Øvre Stabbursdalen Hytteforening Det kom inn 8 høringsuttalelser fra privatpersoner (Andreas Lautz, Bjarne Andreas Olsen, Elsa Haldorsenouu, Idar Hansen m.fl., Klemet K. Hætta, Odd Oskarsen, Per Willy Aronsen og Øyvind Johansen), og et opprop undertegnet av 109 privatpersoner etter initiativ av Gunvald Johansen, Håkon Haukenes og Odd Magnar Olsen. Oppropet var primært rettet til privatpersoner, men er også blitt behandlet og gitt tilslutning fra Gagga hytteforening, Skoganvarre bygdelag og Kolvik og omegn bygdelag. Oppropet ble sendt inn som en del av uttalelsen fra Porsanger klekkeri. Side 2 av 17

3 Høringspunkt 1, vilkår for fiske bruk av ståsnøre og antall stenger/håndsnører (snik) Høringpunktet lød: Fiske med faststående redskaper som garn, not, ruse, line, ståsnører mm. forbeholdes personer bosatte i Finnmark. Personer bosatte utenfor Finnmark kan kun fiske med en stang eller ett håndsnøre per aktivt deltakende fisker. Unntak gjelder i vann eller vassdrag som ved forskrift er definert som frigarnområder, der det ikke er begrensninger i antall stenger eller angler. Tabell 2: Fordeling av svar på høringspunkt 1 om vilkår for fiske - bruk av ståsnøre og antall stenger/håndsnører (snik) Høringsinstans Positiv til hele høringspunkt 1 Positiv til deler av høringspunkt 1 Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 2 viser at 4 høringsinstanser er positive til hele høringspunkt 1 og 10 høringsinstanser er positiv til deler av høringspunktet. Ingen har uttalt at de er negativ til høringspunkt 1 og 10 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. Positiv til hele høringspunkt 1 4 høringsinstanser har uttalt at de er positive til hele høringspunkt 1. De 4 høringsinstansene er Porsanger kommune, Lakselv JFF, Langfjordbotn JFF og Suoppatjavre og omegn Hytteforening. Positive til deler av høringspunkt 1 10 høringsinstanser har uttalt at de er positiv til deler av høringspunkt 1 på grunn av delte meninger om hvor strengt regelverket rundt redskapsbruk hos tilreisende fiskere skal være. De 10 høringsinstansene er Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kommune, Tana kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark, Alleknjarg bygdelag, Børselv JFF, Neiden og omegn JFF, Porsanger klekkeri og Sør-Varanger JFF. Finnmark fylkeskommune uttaler at de er enig i at det er behov for en presisering av regelverket knyttet til redskapsbruk, men at det ikke er behov for å redusere muligheten for bruk av ståsnøre. Fylkesrådmannen uttaler videre at i pressområder der denne formen for fiske bidrar til å fortrenge andre fiskere, bør man heller se på andre former for regulering for å løse eventuelle utfordringer. Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg litt undrende til at bruk av ståsnøre defineres som et faststående redskap på lik linje med garn, og dermed i henhold til Finnmarksloven skal være forbeholdt finnmarkinger. De uttaler videre at bruk av ståsnøre er en svært vanlig fiskemetode i hele landet og at deres erfaringer tilsier at det knappest kan sies å være en mer effektiv fangstmetode enn aktivt fiske med hverken stang eller håndsnøre. NJFF mener at det kan stilles spørsmål om dyrevelferdsmessige sider ved å la fisken stå på krok i potensielt lang tid, men presiserer videre at det i så fall ikke skiller på hvor fiskeren kommer fra. De mener at bruk av ståsnøre er innenfor akseptable etiske grenser, såfremt redskapen røktes jevnlig og en er sikker på at det er festet forsvarlig. NJFF synes begrensningen på en stang eller håndsnøre pr. aktiv deltager er noe strengt og foreslår å åpne for bruk av flere stenger mot at fiskeren kjøper f.eks. 2 fiskekort. Sør-Varanger kommune, Tana kommune, NJFF- Finnmark, Alleknjarg bygdelag, Børselv JFF, Neiden og omegn JFF, Porsanger klekkeri og Sør-Varanger JFF har uttalt at de er positiv til at Side 3 av 17

4 ståsnøre skal defineres som faststående redskap og forbeholdes personer bosatte i Finnmark, men er negativ til å åpne opp for at personer bosatt utenfor Finnmark skal kunne fiske med ståsnøre i vann og vassdrag som er definert som frigarnsområde uten begrensninger i stenger eller angler. Tana kommune mener at ståsnøre/snik kun skal reguleres for tilreisende fiskere. Bakgrunn for uttalelsen er at kommunen har registrert at det har utviklet seg en fiskekultur hvor det borres en stor mengde hull i relativt små fiskevann og settes ståsnører. De mener at dette fisket har økt i omfang de senere årene, og at det oftest skjer av tilreisende fiskere. Kommunen støtter ikke forslaget om å tillate flere stenger/håndsnører for tilreisende i frigarnsområder. Kommunen begrunner uttalelsen med at gjeldene forskrifter om innlandsfiske med garn i Finnmark er utdatert og mangler bestemmelser om ulike typer redskapsbruk og vurderes å være basert på mangelfulle ressurskartlegginger. For innlandsfiskevann med høy og middels tilretteleggingsgrad (som Harrevann og Smalfjordvann) og veinære/bygdenære vann (som Stjernevann og Lismajavri) vurderer rådmannen at nye bestemmelser vil øke konfliktnivået og vil være til ulempe for lokale brukere. Tana kommune mener 1-garnsområder for snikfiske/ståsnøre skal begrenses til kun kommunens innbyggere, slik at ressurssituasjonen og bærekraftig uttak normaliseres slik at overdrevent fiske ikke vil ødelegge for generasjonsfisket. Sør-Varanger kommune mener at fiske med faststående redskaper skal forbeholdes de som er bosatt i Finnmark og at ståsnøre (snik) på isfiske skal være forbudt for utlendinger. Norges Jeger- og Fiskerforbund - Finnmark uttalte i sitt høringsinnspill at det er ingen utpreget tradisjon for å fiske med ståsnøre i Finnmark. De mener at det er uheldig å utvide dette fisket pga. at det ikke er dyrevelferdsvennlig, og på grunn av at de mener at det har mer med høstingsfiske å gjøre enn med sportsfiske. Alleknjarg bygdelag mener at det er kun lokalbefolkningen som har rett til å fiske med faststående redskap i sitt nærområde, og mener FeFo bør presisere hvilke områder dette gjelder, og hvilken krets som hører inn under lokalbefolkningen. Børselv JFF mener at tilreisende utenfor Finnmark ikke har anledning til å fiske med garn og flere frittstående bruk. Neiden og omegn JFF mener at personer utenfor Finnmark ikke skal kunne fiske med redskaper som garn, not, ruse og line, uansett hvilken definisjon vannet eller vassdraget har, men at det burde være tillatt med stang og håndsnøre. Porsanger klekkeri mener at ståsnøre og line ikke skal tillates i vann som er fredet mot garnfiske (og forbeholdes personer fast bosatt i Finnmark, som nå). Klekkeriet advarer sterkt mot evt. legalisering av andre gruppers bruk av ståsnøre og line, selv om det er i vann som er frigarnsområder. Porsanger klekkeri mener det er rasjonelt at det hersker konsekvent likestilling av ståsnører og garn med tanke på informasjon. Alle som har rett til å fiske med garn har rett til å fiske med ståsnører og line i samme vann. Sør-Varanger JFF mener at det er behov for en presisering av regelverket knyttet til redskapsbruk, og at bruk av garn, not, ruse, line og ståsnøre bør forbeholdes personer bosatt i Finnmark. Side 4 av 17

5 Høringspunkt 2, innhenting av mer kunnskap om fiskeressursene og beskatningen av disse Høringspunktet lød: «Ved behov opprettes egne fiskesoner (jf småviltjaktas jaktfelt) på nærmere angitte områder for å få en tilstrekkelig kunnskap om ressursutnyttelsen ved den enkelte vannlokalitet eller vassdrag. Pliktig aktivering og fangstrapportering for personer bosatte utenfor Finnmark videreføres. FeFo hører på to ulike alternativer for hvordan man kan innhente mer kunnskap om finnmarkingers bruk av fiskeressursen: Alternativ 1: Skal FeFo innføre pliktig registrering og fangstrapportering også for personer bosatt i Finnmark, på nærmere angitte områder med krav om fangstrapport? Registreringen skjer i form av fiskekort og fiskekortet skal være gratis for personer bosatte i Finnmark. Alternativ 2: Skal FeFo innføre frivillig registrering og fangstrapportering fra personer bosatte i Finnmark på nærmere angitte områder? Ordningen kan da innføres med bruk av ulike former for stimuleringstiltak, for eksempel loddtrekning av premier. Tabell 3: Fordeling av svar på høringspunkt 2 om innhenting av mer kunnskap om fiskeressursene og beskatning av disse. Høringsinstans Alternativ 1 Alternativ 2 Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 3 viser at 15 høringsinstanser er positiv til å innføre enten alternativ 1 eller alternativ 2. 2 høringsinstanser er negativ til høringspunkt 2 og 7 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. 6 av 15 positive høringsinstanser har uttalt at de er positive til alternativ 1 og 8 har uttalt at de er positive til alternativ 2. Høringsuttalelsene viser at det er stor enighet i at det er behov for mer kunnskap om fiskere og om fiskeressursen. Det er stor enighet i at det er positivt med bruk av ulike stimuleringstiltak, for eksempel loddtrekning av premier, ved innføringen av en ny ordning. Flere høringsinstanser uttaler i sin høringsuttalelse at de er skeptiske til at kun fangstrapportering vil gi gode nok data til å kunne forvalte innlandsfiskeressursen på en god måte. Flere er skeptiske til at finnmarkingene vil innrapportere hva de har fisket, og at datagrunnlaget fra fangstrapportene vil bli for dårlig til at det kan brukes. Samtidig er det enighet i at fangstrapportering sammen med andre metoder (som f.eks. prøvefiske) for å skaffe informasjon, kan være nyttig. Alternativ 1 6 høringsinstanser har svart at de mener alternativ 1 er det beste alternativet. De 6 høringsinstansene er Sør-Varanger kommune, Brennelv Bygdelag, Eidet friluftslag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Suoppatjavre og omegn Hytteforening og Øvre Stabbursdalen Hytteforening. Sør-Varanger kommune mener at fiskesoner kan innføres for fiskere bosatt utenfor Finnmark og utlendinger for å få et bedre system for rapportering, og at det må innføres gebyr på fiskekort for fiskere bosatt utenfor Finnmark og utlendinger. Kommunen mener at det må innføres gratis fiskekort for finnmarkinger som gjelder for hele Finnmark med rapporteringsplikt, og at det er en god ide med premiering for rapportering. Fiskeresultatet fra enkeltvann/vassdrag må ikke publiseres da det kan føre til tilstrømning av fiskere til enkelte områder. Norges Jeger- og Fiskerforbund vil på et generelt grunnlag advarer mot å bygge en forvaltning av innlandsfiskeressurssene på fangststatistikk alene. Fangststatistikk kombinert med data om bestanden, mener de kan være et godt grunnlag for forvaltningen, men bare dersom en har en reelt god rapportering. For å kunne benytte fangstrapporter som et forvaltningsverktøy, må det innhentes representative rapporter fra alle grupper fiskere i det område en ønsker å forvalte aktivt. Dersom en vurderer fangstrapportering som viktig mener Side 5 av 17

6 NJFF at det beste alternativet vil være å innføre en pliktig registrering og fangstrapportering enten for hele eiendommen eller i spesifikke områder/lokaliteter. NJFF innser at det kan være en utfordring å få full forståelse for dette, og at det kan ta noe tid å få et slikt regime på plass. God informasjon kombinert med bruk av positiv stimulering i form av premier som tildeles gjennom f.eks. loddtrekning vil være nødvendig i en etableringsfase. Eidet friluftslag uttaler at de ønsker pliktig fangstrapportering og at alle som bor i Finnmark må betale årlig fiskeavgift. Videre foreslår både Eidet friluftslag og Brennelv bygdelag å benytte depositum som virkemiddel for å få inn fangstrapportene. Suoppatjavre og omegn Hytteforening ser ingen verdi i alternativ 2 hvor en innfører frivillig registrering. Hytteforeningen mener at dersom det skal være registrering så bør den være pliktig og ser derfor alternativ 1 som det beste alternativet. Alternativ 2 8 høringsinstanser mener alternativ 2 er det beste alternativet. De 8 høringsinstansene er Finnmark fylkeskommune, Porsanger kommune, Tana kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund- Finnmark, Porsanger klekkeri, Lakselv JFF, Sør Varanger JFF, Neiden og omegn JFF. Finnmark fylkeskommune mener at det bør innføres et fangstrapporteringssystem for å registrere Finnmarks befolknings bruk og fangst av innlandsfisk og at systemet i utgangspunktet bør basere seg på frivillig rapportering der ulike incentivordninger kan benyttes for å motivere brukerne til å rapportere. Fylkesrådmannen uttaler at det er behov for et best mulig datagrunnlag i forvaltningen av innlandsfisket i Finnmark og mener den mest praktiske og kostnadseffektive måten å samle den nødvendige informasjonen på er gjennom et fangstrapporteringssystem. På samme tid ser fylkesrådmannen at dette kan bli oppfattet som en unødvendig byråkratisering av innlandsfisket av befolkningen i Finnmark. Dermed kan det forventes at andelen rapporterende fiskere vil bli lav dersom det innføres pliktig fangstrapportering. Fylkesrådmannen mener at en frivillig fangstrapportering sannsynligvis vil kunne bidra positivt, spesielt dersom det er tydelige incentiver for folk til å rapportere. I pressområder der lokalbefolkningen opplever å bli fortrengt av tilreisende fiskere, mener fylkesrådmannen at på grunn av at bruks- og fangstdata kan benyttes til å innføre reguleringer, vil dette være et incentiv i seg selv. Porsanger kommune og Lakselv JFF uttaler at slik ordningen er i dag, vil det være vanskelig å dokumentere fangst fra befolkningen i Finnmark. Skal en slik ordning innføres vurderer Porsanger kommune og Lakselv JFF alternativ 2 som den beste løsningen, og at det bør komme tydelig frem hva hensikten og formålet med dette er med tanke på at det i utgangspunktet ikke er registreringsplikt for finnmarkinger. De mener det bør vurderes muligheter for innføring av fiskekort også etter geografisk avgrensning, for eksempel kommunegrensen. Porsanger kommune og Lakselv JFF stiller seg spørrende til om fangstrapportering på frivillig bakgrunn vil kunne gi rett kvalitativ og kvantitativ resultater, og poengterer at en eventuell fangstrapportering bør skje på oversiktlige standardiserte fangstskjemaer for å sikre samme kvalitet på data i hele fylket. Tana kommune er sterkt i mot pliktig fiskekort og fangstrapportering for fylkets innbyggere. Kommunen mener at en ordning med krav om fiskekort vil medføre til en større konflikt med andre brukere, og gjøre forvaltningen mer kompleks både for myndigheter, grunneiere og brukere, i stedet for en forenkling av regelverket slik det er behov for. Samtidig ser kommunen viktigheten av å innhente kunnskap og mener derfor at en frivillig fangstrapportering kan være ett av flere mulige tiltak. Utover dette savner kommunen strategier og planer for fiskeundersøkelser, herunder blant annet prøvefiske, og poengterer at FeFo som en stor grunneier må medvirke til at det blir foretatt undersøkelser av fiskeressursene i fylket utover det som er basert på fangstrapportering. Norges Jeger- og Fiskerforbund-Finnmark mener fangstrapportering er viktig, og særlig for områder med økende fisketrykk. NJFF-Finnmark mener en frivillig rapportering for finnmarkinger er å foretrekke. De uttaler at innlandsfiskeressursene i Finnmark kan utnyttes Side 6 av 17

7 mye bedre, og at den med en rett forvaltning kan bli en betydelig matressurs og ikke minst skape mulighet for å spre fisketrykket fra lakseførende vassdrag og økende fisketurisme i elvene. Porsanger klekkeri gir sin tilslutning til alternativ 2, men uttaler at hvis og når behovet er til stede, er formålet bedre tjent ved å bruke vanlige statistiske samplingsmetoder. Sør-Varanger JFF mener det bør innføres et fangstrapporteringssystem også for personer bosatt i Finnmark for å få oversikt over beskatningen totalt og belastningen i enkelte områder. Foreningen mener at systemet i utgangspunktet bør basere seg på frivillig rapportering der ulike belønningsordninger kan benyttes for å motivere brukerne til å rapportere inn fangstene. Innlandsfiske for personer bosatt i Finnmark bør være gratis, og et eventuelt fiskekort for finnmarkinger mener Sør-Varanger JFF vil belaste FeFo unødvendig økonomisk og bør derfor ikke innføres. En oppdeling av vidda slik man har gjort i forbindelse med småviltjakt bør ikke innføres. Neiden og omegn JFF går inn for alternativ 2, men som en forsøksordning i første omgang. De mener at dersom alternativ 2 skal innføres, så er det et absolutt krav at disse kortene skal være gratis for finnmarkinger. Negativ 2 høringsinstanser (Alleknjarg bygdelag og Langfjordbotn JFF) og 3 privatpersoner uttalte at de er negative til høringsforslaget av forskjellige grunner. Alleknjarg bygdelag mener det vil være tilstrekkelig om lokalbefolkningen melder inn til FeFo dersom man opplever at fiskebestanden er redusert eller i fare. Denne kunnskapen mener bygdelaget at lokale foreninger og folk bosatt i nærområdet vet best. Bygdelaget mener alternativ 1 vil være alt for ressurskrevende for en forvaltningsinstans som FeFo og heller ikke effektiv nok. Alleknjarg bygdelag mener også at heller ikke alternativ 2 vil være en effektiv måte å skaffe seg en god nok oversikt over ressursgrunnlaget. De mener FeFo vil få inn svært få fangstrapporter og dette vil skape et skjevt bilde av fiskebestanden i vannene. Langfjordbotn JFF er negative til høringsforslaget på bakgrunn av at foreningen mener at det er lite trolig at FeFo klarer å få inn troverdige data om oppfisket kvantum fra finnmarkinger. Til det er hemmeligholdelse en for stor del av finnmarkinger sin fiskekultur og de tror derfor at alle "hemmelige vann" blir holdt utenom all innrapportering. Foreningen mener at det heller kan være aktuelt med innrapportering av kvantum fra de vannene som er hardest beskattet. Annet Sametinget støtter Finnmarkseiendommen i forslaget om å videreføre ordningen med at fylkets innbyggere ikke betaler en avgift for innlandsfiske, og poengterer at dette er en praksis som alltid har vært gjeldene. Sametinget mener derfor at en innføring av regler om avgiftsfri registrering for fiske av noen kan oppleves å være i strid med ens rettsforståelse. På den andre siden ser også Sametinget behovet for få bedre oversikt over hvordan fisket utøves og av hvem, særlig der det uttrykkes bekymring over et fisketrykk fra tilreisende som fortrenger lokal bruk, og hvor det da kan være aktuelt å innføre innskrenkninger av fisket. Sametinget uttaler at for å sikre bygdefolks prioriterte tilgang til fiskeressursene så vil en registrering som gir tillatelse være et virkemiddel for utvikling av kunnskapsgrunnlaget. Ved en praksis der det ikke gis tillatelse i form av avgiftsfrie kort eller lignende, må kunnskapen om ressursgrunnlaget og fisket innhentes på annet vis. Sametinget finner derfor at det kan være grunn til å vurdere ulike prøveordninger både for brukertilpasset tillatelsesregistrering og annen kunnskapsinnhenting om fiske. Høringspunkt 3, regulering Høringspunktet lød: Ved behov ønsker FeFo å kunne ta i bruk en eller flere av følgende reguleringer på nærmere angitte vannlokaliteter i Finnmark der det er behov for regulering av hensynet til ressursen og lokalbefolkningens bruk av den: Side 7 av 17

8 a. Kortbegrensning i tid og rom b. Utstyrsbegrensning i tid og rom c. Kvote - maks antall i kilo totalt eller fordelt på art d. Kvote -maks antall fisk totalt eller fordelt på art e. Minstemål fiskelengde f. Maksmål fiskelengde g. Fredning av arter, kjønn, områder eller vann i tid og rom h. Begrense adgangen til å fiske fra båt eller andre flytende gjenstander Eventuelle reguleringer innføres i samråd med aktuelle kommune og lokale brukergrupper. Tabell 4: Fordeling av svar på høringspunkt 3 om regulering av innlandsfiske. Høringsinstans Positiv Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 4 viser at 18 høringsinstanser er positive til høringspunkt 3, ingen har uttalt at de er negative til høringspunktet og 6 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. De 18 høringsinstansene som er positive til høringspunkt 3 er Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Alleknjarg bygdelag, Brennelv bygdelag, Bugøyfjord Vel, Eidet friluftslag, Gagga hytteforening, Lakselv JFF, Langfjordbotn JFF, Neiden og omegn JFF, NJFF, NJFF -Finnmark, Porsanger klekkeri, Suoppatjavre og omegn Hytteforening, Sør Varanger JFF, Øvre Stabbursdalen Hytteforening. Høringsinstansene har noe forskjellig oppfatning på hvordan innlandsfiske bør reguleres, men er enig i at en eventuell regulering skal innføres i samråd med aktuelle kommuner og lokale brukergrupper. Det var også stor enighet i at det ikke vil være riktig å innføre generelle begrensninger for hele Finnmarkseiendommen, kommuner eller større områder, men at reguleringene må skje på bestemte vannlokaliteter. Flere uttalte i sin høringsuttales at en regulering kun kan inntreffe i spesielle tilfeller der det foreligger god kunnskap om fiskeressursen og bruken av denne, slik at man kan treffe riktige og effektive reguleringstiltak. I tillegg har 3 privatpersoner uttalt at de er positive til høringspunkt 3, og 2 privatpersoner har uttalt at de er negative til høringspunktet. Finnmark fylkeskommune mener at i spesielle tilfeller der det foreligger god kunnskap om fiskeressursen og bruken av denne, vil det kunne være formålstjenlig med særlige reguleringer av innlandsfisket. Dette av hensyn til bevaring av fiskeressursene. Fylkesrådmannen uttaler at det er formålstjenlig å benytte ulike typer reguleringer for å begrense fiske og uttak i enkelte vassdrag, og at det i slike tilfeller er nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne treffe riktige og effektive reguleringstiltak. Det vil ikke være riktig å innføre generelle begrensninger for hele kommuner eller større områder uten at dette er begrunnet i kunnskap om fiskeressursen og bruken av denne. Dette begrunner fylkesmannen med at tilgangen til vann og vassdrag med høstbare fiskebestander er meget god i Finnmark, og at spesielle reguleringer kun unntaksvis vil være nødvendig og formålstjenlig. Dette kan for eksempel gjelde vann som ligger tett opp til bebyggelse og/eller er hyppig brukt. Sametinget uttaler at for områder som ikke er kartlagt og rettslig avklart og hvor det er aktuelt med særskilte reguleringer, må Finnmarkseiendommen legge til grunn at dette skal skje i samforståelse med lokalbefolkningen for deres fortsatte bruk, der det også foretas en konkret vurdering av ressurssituasjonen etter lovens 27 femte ledd. Sametinget mener det av reguleringene må framkomme muligheten til å innføre begrensninger i fiske for definerte områder i tid og omfang for innbyggere som ikke er boende i kommunen og for andre. Porsanger kommune mener at det utvilsomt er et behov for å kunne regulere fisket i tid, sted, fiskere og utstyr på FeFos grunn. Av den årsak mener Porsanger kommune at det bør vurderes muligheter for innføring av fiskekort også etter geografisk avgrensning, som for eksempel kommunegrenser. Side 8 av 17

9 Sør-Varanger kommune uttaler at FeFo i samarbeid med andre aktører, og på bakgrunn av innhentet kunnskap om enkeltområder, må gis anledning til å innføre reguleringer etter behov og at det må innføres forbud mot båtbruk for utlendinger. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener de foreslåtte reguleringsmulighetene synes fornuftige dersom det blir behov for slike tiltak. NJFF vil imidlertid understreke at for å oppnå effekt av eventuelle reguleringer må disse omfatte alle grupper av fiskere, også de som er bosatt i Finnmark. Finnmarksloven legger opp til at det skal tas hensyn til ulike brukergruppers bruk av ressursen ved eventuelle innskrenkninger i utnyttelsen av de fornybare ressursene. FeFo legger opp til at eventuelle reguleringer innføres i samråd med aktuelle kommuner og lokale brukergrupper. NJFF vil understreke at FeFo bør innhente synspunkter også fra representanter fra andre enn de lokale brukergruppene før eventuelle reguleringer innføres. Norges Jeger- og Fiskerforening- Finnmark ser med bekymring på det økte fiskepresset i noen av de kjente fiskeområdene, og mener at tilstrømningen av utenbygds og turister til disse områdene har økt kraftig de senere årene. NJFF- Finnmark mener at forvaltningen av innlandsfiskeressursene må skje på en måte som begrenser adgangen til de sentrale vann og vassdrag som finnmarkingene selv har tradisjon med å bruke. Begrensingen mener NJFF- Finnmark bør skje gjennom kortsalget. Med aktiv informasjon på sosiale medier mener de det vil være mulig å styre turiststrømmen til nevnte områder, og dermed unngå overbelastning på fiskeområder som finnmarkingene selv i overveiende grad benytter. NJFF- Finnmark anbefaler at innlandsområdene klassifiseres og legger begrensninger i turisters bruk og fiske i særskilte områder. Alleknjarg bygdelag uttaler at dersom fiskebestanden er lav må det skje en regulering i fisket. Bygdelaget mener at denne innskrenkningen ikke må gå utover lokalbefolkningen. Dersom det skal skje innskrenkninger, må denne først skje hos tilreisende fiskere. Bygdelaget mener reguleringer skal skje i samråd med lokalbefolkningen, men at prinsippet om at nærhet gir rettigheter er gjeldende. Brennelv Bygdelag mener at fiske på FeFogrunn burde reguleres for alle som ikke har bostedsadresse i Norge og skatter hit. Bygdelaget uttaler at fiskekort bør deles opp i soner slik at det er lettere å vite hvor mange fremmede fiskere det er i et mindre område. Bugøyfjord Vel mener at fiskevann i nærheten av bygder, burde bli stengt for utenlandske fiskere. De foreslår egne soner hvor utlendinger kan fiske. På den måten mener de det blir bedre kontroll. Bugøyfjord Vel mener at slik det er foreslått, blir det alt for stor beskatning på fiskebestander i enkelte vann. Eidet friluftslag mener at FeFo må kunne foreta reguleringer der det er behov og at lokale forpaktere i samarbeid med FeFo må kunne innføre reguleringer som er til det beste for fiskebestanden i de enkelte vannene. Reguleringene må imidlertid bygge på faktiske behov som avdekkes gjennom prøvefiske, kultivering, fangstrapportering, oppsyn og faglig kompetanse. Reguleringene skal gjennomføres i samarbeid med grunneier/fefo og fagpersonell hos forpaktere. Lakselv Jeger- og Fiskerforening mener det må på plass en annen regulering enn dagens ordning og at det er kun utlendingers fiske som skal reguleres med hensyn til lokalbefolkningen, ikke ressurs. Foreningen mener det er utvilsomt et behov for å kunne regulere tid, sted, fisker og utstyr på FeFos grunn. Av den årsak mener LJFF at det bør vurderes muligheter for innføring av fiskekort også etter geografisk avgrensning, som for eksempel kommunegrensene. En slik ordning vil være lett å praktisere og kontrollere. Dette vil også kunne regulere antall tilreisende fiskere og fordele "trykket" på fiskeressursene. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening mener at for de hardest beskattede vannene, kan en kvoteordning være et mulig tiltak. Langfjordbotn JFF mener også at forbud mot bruk av båt kan være et tiltak mot ulovlig fiske med garn. Generelt mener de at det ikke er behov for regulering i storparten av fiskevannene i Finnmark (95%). Det fiske som forgår i de fleste vannene er med på å kultivere vannene, og det er bare i de mest hardest beskattede vannene det kan være behov for regulering. Langfjordbotn JFF mener at FeFo her bør lage en Side 9 av 17

10 liste over vann som det kan komme på tale med regulering/begrensning etter å ha innhentet informasjon fra lokale foreninger. Etter det fiskerforeningen kan se er det ingen vann i Alta kommune som det er behov for begrensning. I kommunen er det et generelt forbud mot fiske med garn, og det mener de er begrensning nok. Neiden og omegn JFF mener at så lenge begrensningene er med på å sikre befolkningen i Finnmark resursene der det er knapphet på disse, har de tillit til at FeFo regulerer dette på best mulig måte. Med lokalbefolkning så forutsetter Neiden og omegn JFF at det menes befolkningen i Finnmark. Porsanger klekkeri mener at eventuelle reguleringer må innføres i samråd med aktuell kommune og lokale brukergrupper og foreslår i sin høringsuttalelse et forslag om at FeFo vurderer prisjusteringer som kan bidra til både reduksjon og spredning av fisketrykk, og slik hemme uheldige sider av organisert fisketurisme. Gagga hytteforening, Skoganvarre bygdelag, Kolvik og omegn bygdelag og Porsanger klekkeri har i et opprop som har blitt sendt inn som en del av høringsuttalelsen fra Porsanger klekkeri og undertegnet av 109 privatpersoner, fremmet noen prinsipper angående regulering av innlandsfiske. Oppropet har ett overordnet prinsipp som går ut på at tilrettelegging og særordninger for fisketurisme skal behandles i form av kommunevise retningslinjer som kommunene fremmer overfor FeFo etter høring av lokale brukergrupper. Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening mener at det er kun i helt spesielle tilfeller der det foreligger god kunnskap om fiskeressursen og bruken av denne, at det kan være formålstjenlig med særlige reguleringer av innlandsfisket for personer bosatt i Finnmark. Generelt sett er det ikke behov eller ønskelig å innføre mer byråkratiske reguleringer for befolkningen. Suoppatjavre og omegn Hytteforening uttaler at hytteforeningen generelt ikke ønsker noen begrensninger for lokalbefolkningen/personer bosatt i Finnmark. Men dersom det skulle måtte reguleres anbefaler hytteforeningen punkt a- kortbegrensning i tid og rom, og punkt g- fredning av arter, kjønn, område eller vann i tid og rom. Øvre Stabbursdalen Hytteforening ønsker ikke reguleringer for lokalbefolkningen, men om det blir reguleringer anbefaler de punkt a (kortbegrensninger i tid og rom), g (fredning av arter, kjønn, områder eller vann i tid og rom og h (begrense adgang til å fiske fra båt eller andre flytende gjenstander). Hytteforeningen ønsker regulering i bruk av fiskeredskaper for personer bosatt utenfor Finnmark, blant annet at det skal være forbud for bruk av oter for personer som ikke er bosatt i Finnmark. Side 10 av 17

11 Høringspunkt 4, kontroll/oppsyn og forpaktning Høringspunktet lød: a. Bør FeFo bruke mer ressurser på oppsyn med innlandsfiske? b. Bør FeFo utvide forpakningsordningen, se spørsmål C nedenfor, slik at lokale forpaktere tar seg av oppsyn med fiske i de forpaktede vannene? c. Bør FeFo utvide forpaktningsordningen jf FL 26 til å gjelde all fiskerett, dvs. at forpaktere av innlandsfiske får eksklusiv rett til å regulere fisket i vannet? Forpakterne vil da få rett til å selge egne fiskekort som kan finansiere oppsynet i vannene. Høringspunkt 4a 4a) Bør FeFo bruke mer ressurser på oppsyn med innlandsfiske? Tabell 5: Fordelingen av svar på høringspunkt 4a, om bruk av mer ressurser på oppsyn. Høringsinstans Positiv Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 5 viser at 13 høringsinstanser har uttalt at de er positive til høringspunkt 4a og mener at FeFo bør bruke mer ressurser på oppsyn med innlandsfiske. Det er ingen som har svart at de er negativ til høringspunkt 4a, og 12 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. De 13 høringsinstansene som har uttalt at de er positive til høringspunkt 4a er Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Tana kommune, Suoppatjavre og omegn Hytteforening, Alleknjarg bygdelag, Børselv JFF, Eidet friluftslag, Lakselv JFF, Neiden og omegn JFF, NJFF, NJFF Finnmark, Sør Varanger JFF og Øvre Stabbursdalen Hytteforening. Tana kommune mener det er behov for økt oppsynsvirksomhet, men at det ikke er hensiktsmessig at oppsyn overlates til forpakterne. Alleknjarg bygdelag mener midlene til oppsyn må hentes fra FeFos ordinære budsjett, mens Eidet friluftslag mener oppsynet må finansieres over fiskekortsalget. Neiden og omegn JFF mener FeFo bør prioritere mer oppsyn, og uttaler at det finnes en mengde observasjoner av fiskere, både tilreisende og lokale, som ikke respekterer det lovverket som gjelder. Sør- Varanger JFF uttaler at det bør satses mer på kontroll og oppsyn spesielt i perioder hvor en vet at personer bosatt utenfor fylket benytter seg av muligheten til isfiske og stangfiske. Øvre Stabbursdalen Hytteforening uttaler at FeFo bør ha eget oppsyn i toppsesongen i populære områder. Norges Jeger- og Fiskerforbund understreker at det er viktig at FeFo finner en god balanse mellom vedtak om reguleringer og oppfølging av at disse overholdes på en god måte, og at noe økt fokus på oppsyn uansett bør påregnes for å følge opp de reguleringer som vedtas. Norges Jeger- og Fiskerforbund- Finnmark uttaler at et effektivt oppsyn med alle Finnmarks vann neppe er realistisk, men at de sterkt vil anbefale at kjerneområdene gis bedre oppsyn. Et slikt oppsyn kan skape deltidsarbeidsplasser for bygdefolket, samt om sommeren sesongarbeidsplasser for lokal ungdom og studenter. Side 11 av 17

12 Høringspunkt 4b og 4c b) Bør FeFo utvide forpakningsordningen, se spørsmål C nedenfor, slik at lokale forpaktere tar seg av oppsyn med fiske i de forpaktede vannene? c. Bør FeFo utvide forpaktningsordningen jf FL 26 til å gjelde all fiskerett, dvs. at forpaktere av innlandsfiske får eksklusiv rett til å regulere fisket i vannet? Forpakterne vil da få rett til å selge egne fiskekort som kan finansiere oppsynet i vannene. Tabell 6: Fordelingen av svar på høringspunkt 4b og 4c, om utvidet forpaktningsordning. Høringsinstans Positiv Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 6 viser at 8 høringsinstanser er positive til høringspunkt 4b og 4c, 3 av høringsinstansene er negative til høringspunktet og 14 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. Positiv De 8 høringsinstansene som er positive til høringspunktet er Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Porsanger kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark, Alleknjarg bygdelag, Eidet friluftslag og Lakselv Jeger- og Fiskerforening. De er positive til at FeFo bør utvide forpaktningsordningen jf FL 26 til å gjelde all fiskerett slik at kostnadene knyttet til driften (f.eks. kultivering, oppsyn) kan dekkes. Det er enighet i at for den store majoriteten av vann og innlandsvassdrag i Finnmark vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med lokal forpaktning, og ved forpaktning så bør det tas særlig hensyn til bærekraftig forvaltning av fiske. Flere har uttalt at forpaktningen bør kunne skje med den hovedhensikt i å ivareta den lokale bruken, samtidig som det fremmer et godt allment fiske. Finnmark fylkeskommune mener lokale foreninger og interessegrupper bør kunne få forpakningsansvaret i vann og vassdrag der det er særlige behov eller utfordringer knyttet til bruken av innlandsfiskeressursen. Finnmark fylkeskomme uttaler videre at Finnmark har over vann og vassdrag, noe som gjør oppsyn med innlandsfiske til en meget omfattende oppgave. Fylkesrådmannen mener derfor at FeFo bør utvide forpaktningsordningen når det gjelder innlandsfiske for å styrke det lokale eierskapet og ansvaret i forhold til innlandsfiskeressursen. Fylkeskommunen viser til at lokale foreninger og interessegrupper sitter med mye kunnskap og erfaring fra sine nærområder og er i så måte godt skikket til å drifte fisket, oppsyn og eventuelle kultiveringstiltak i innlandsvassdrag. Videre mener fylkeskommunen det vil være fornuftig at lokale forpaktere også får fiskeretten i begrensede områder, slik at kostnadene knyttet til driften dekkes. Imidlertid må prisnivået være rimelig og stå i forhold til utgiftene og det bør være samme prisnivå for alle som er bosatt i Finnmark. Finnmark fylkeskommune mener at for den store majoriteten av vann og innlandsvassdrag i Finnmark vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med lokal forpaktning, men på lokaliteter nært bebyggelse med hyppig bruk mener fylkesrådmannen at lokal forpaktning vil kunne bidra til en god og fornuftig utnyttelse av innlandsfiskeressursen. Sametinget uttaler at de har forståelse for at det vil kunne være urimelig kostnadskrevende å utøve utstrakt kontroll av innlandsfiske for Finnmarkseiendommen. Sametinget er derfor enig med Finnmarkseiendommen i at det også for innlandsfiske kan legges aktivt til rette for lokal forvaltning etter finnmarksloven 26. En lokal forvaltning av innlandsfiske vil gjerne aktualiseres der den lokale bruken står under et vist press fra tilreisende fiskere. En slik forpaktning vil derfor måtte kunne skje med den hovedhensikt å ivareta den lokale bruken, samtidig som det fremmer et godt allment fiske. Det forutsetter imidlertid at en tildeling av en særskilt rett til å forvalte innlandsfiske ikke skjer der rett til fiske er konstatert å følge av særlige rettsforhold, jf ledd, jf. 5. Porsanger kommune er positive til både høringspunkt b og c. Kommunen mener det bør da tas særlige hensyn til bærekraftig forvaltning av fiske og at forpakterne forutsetter å stå for registrering og innrapportering av all fangst av fiske. Side 12 av 17

13 Norges Jeger- og Fiskerforbund er positive til å forpakte bort vann så lenge forpaktningsavtalene tar inn i seg FeFos alminnelige regler om allmenn tilgjengelighet og derigjennom ikke ekskluderer fiskere fra utenfor Finnmark ut over de muligheter en har pr. i dag på Finnmarkseiendommen. Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark uttaler at de ikke tror det vil være en heldig løsning med økt bortforpaktning av innlandsfiskeområder til private næringsaktører, og uttaler at erfaringsmessig har det vært en lite heldig løsning, og har skapt grobunn for kraftig forskjellsbehandling og feilbeskatning av fiskeressursene. Derimot er NJFF- Finnmark positive til bortforpaktning til lokale fiskeforeninger eller bygdelag der hensikten er å forvalte ressursene rett, drive aktivt oppsyn og kultivering. Alleknjarg bygdelag mener dette vil kunne skape en interesse for forpakterne til å sørge for eksklusive vann forbeholdt for andre utenbygds, slik at lokalbefolkningen får inntekter til å foreta en forsvarlig forvaltning av bestanden. Eidet friluftslag mener FeFo må konsentrere sin oppsynsvirksomhet i områder som ikke er bortforpaktet og at i de områdene som er bortforpaktet skal forpakter ha oppsynsansvaret. Videre mener Eidet friluftslag at forpaktere må kunne få eksklusiv rett og at hele innlandsvassdrag må kunne forpaktes. Friluftslaget mener at ved bortforpaktning må FeFo stille krav til kompetanse innenfor kultivering av innlandsfiske, plan for perioden, gjennomføring og oppfølging av fiskekultivering og oppsyn i forpaktningsperioden. Inntekten fra kortsalget mener friluftslaget skal gå til oppsyn og kultivering. Lakselv Jeger- og Fiskerforening mener FeFo må arbeide mer med høringspunkt 4c og at det er positivt at forpakningsordningen kan utvides. Foreningen påpeker at det bør tas særlig hensyn til bærekraftig forvalting av fiske, og at forpakterne forutsetter å stå for registrering og innrapportering av all fangst. Negativ 3 høringsinstanser er negative til høringspunkt 4b og 4c. De 3 høringsinstansene er Langfjordbotn jeger- og fiskerforening, Neiden og omegn JFF og Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening. Høringsinstansene er bekymret for at en slik forpaktningsordning vil doble avgiften for folk utenfra og det vil medføre en oppdeling av områdene hvor Finnmarks befolkning må forholde seg til flere forpaktere. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening mener det er FeFo som må stå for all kontroll og at lokale forpaktere kan gjøre oppsyn mot en rimelig godtgjørelse. At lokale forpaktere skal kunne selge fiskekort i sine vann, ser foreningen på som en uting, og de går sterkt i mot en slik ordning. De mener det blir en dobbel avgift for folk utenfra og poengterer at finnmarkinger har rett til å fiske gratis på sin egen eiendom. Neiden og omegn JFF mener at det absolutt ikke bør legges opp til at forpaktere eksklusivt skal kunne prise og selge fiskekort i sine vann pga. at dette vil føre til en oppstykking av Finnmark som nesten ingen vil ha. Dersom frivillige organisasjoner skal ta seg av oppsynet, mener foreningen at de må få økonomisk støtte fra FeFo for denne jobben. Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening mener at lokale foreninger og interessegrupper bør kunne få forpakningsansvaret i vann og vassdrag der det er særlige behov eller utfordringer knyttet til bruken av innlandsfiskeressursen. Lokale bruker- og interessegrupper, som jeger og fiskerforeninger kan utøve oppsyn på innlandsfiske etter avtale med FeFo. Her må det gis retningslinjer og opplæring av mannskaper, og ytes noe form for økonomisk kompensasjon. Sør-Varanger Jeger- og fiskerforening mener at det er helt uakseptabelt å utvide forpakningsordningen slik at forpaktere får eksklusiv rett til å regulere fisket. Dette vil medføre en oppdeling av områdene hvor personer bosatt i Finnmark må forholde seg til flere forpaktere. Side 13 av 17

14 Høringspunkt 5, økt fokus på informasjon vedrørende farer for spredning av smittsomme sykdommer Høringspunktet lød: Bør FeFo bidra til å styrke informasjonsarbeidet om risiko ved flytting av redskaper og vann fra et vassdrag til et annet? Det tenkes særlig på bedre og økt skilting på rasteplasser, i populære fiskeområder og på parkeringsplasser. Tabell 7: Fordeling av svar på høringspunkt 5 om økt fokus på informasjon vedrørende farer for spredning av smittsomme sykdommer. Høringsinstans Positiv Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 7 viser at 16 høringsinstanser er positive til høringsforslag 5, ingen er negative til høringspunktet og 8 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. Det er stor enighet i at FeFo har et stort ansvar for forebyggende tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer og fremmede organismer i innlandsvassdrag i Finnmark. Det er også stor enighet i at informasjonsarbeidet knyttet til farene for spredning av smitte og fremmede arter bør styrkes. Flere uttalte at dette er et felles ansvar og det kom forslag til aktuelle samarbeidspartnere som NJFF- Finnmark, NJFF, Mattilsynet, veterinærtjenesten, forpaktere og tollvesenet. De 16 høringsinstansene som er positive til høringspunkt 5 er Finnmark fylkeskommune, Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Tana kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforening- Finnmark, Alleknjarg bygdelag, Brennelv Bygdelag, Børselv Jeger- og Fiskerforening, Lakselv Jeger- og Fiskerforening, Langfjordbotn jeger- og fiskerforening, Neiden og omegn JFF, Suoppatjavre og omegn hytteforening, Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening, Tanavassdraget fiskeforvaltning og Øvre Stabbursdalen Hytteforening. Finnmark Fylkeskommune mener FeFo har et særlig ansvar for forebyggende tiltak til å hindre spredning av smittsomme sykdommer og fremmede organismer i innlandsvassdrag i Finnmark, og mener derfor at informasjonsarbeidet knyttet til farene for spredning av smitte og fremmede arter bør styrkes. Porsanger kommune, Lakselv Jeger og Fiskerforening og NJFF- Finnmark uttaler at informasjonsarbeidet må styrkes og det må utarbeides mer synlig informasjon om hvor man kan få desinfisert fiskeutstyr. Sør-Varanger kommune mener FeFo må inngå et samarbeid med Mattilsynet, veterinærtjenesten, forpaktere og tollvesenet angående informasjon og kontroll når det gjelder spredning av smittsomme sykdommer, og at det må fokuseres spesielt på Gyrodactylus Salaris. Tana kommune uttaler at de forventer en oppfølging fra FeFo når rapporten som mattilsynet bestilte i 2014 foreligger i endelig versjon. Kommunen oppfordrer FeFo og Tanavassdragets fiskeforvaltning til å sette av nødvendige ressurser og foreta et systematisk arbeid for å identifisere og iverksette tiltak fra grunneiers og fiskerettshavers side. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at tiltak for å redusere faren for spredning av smittsomme sykdommer er positivt og at økt fokus fra FeFo på å spre informasjon om risiko i tilknytning til flytting av redskaper med mer, støttes. NJFF nevner samtidig at det ligger godt til rette for et samarbeid mellom NJFF- Finnmark, NJFF og FeFo på dette området og at deres organisasjon vil kunne bistå FeFo med videreformidling av informasjon rundt faren for smittespredning. Tanavassdraget fiskeforvaltning har utelukkende fokusert på høringspunkt 5. De mener ansvaret for ikke å bringe smitte mellom vassdrag ligger hos den enkelte jf. omsettings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr 45. Rettighetshaverne for vassdragene har et spesielt ansvar for å informere og å legge til rette for at den enkelte fisker forholder seg til forskriften. Side 14 av 17

15 TF uttaler at på norsk side av Tanavassdragets nedslagsfelt, er det et felles ansvar mellom FeFo og TF. TF støtter konklusjonen om at det er særlig viktig å fokusere på informasjon til fiskere og andre brukergrupper av vassdraget. De nevner også sin bekymring angående FeFos salg av fiskekort over nett, hvor en ikke har mulighet for og direkte kontrollere om fiskeutstyret har blir desinfisert før det igangsettes fiske. Derfor mener Tanavassdraget fiskeforvaltning at dette salget må stoppes. Et alternativ til å avslutte salget over nett er å øke kontroll av fiskere i felt, jf. punkt 4 a. i høringen. Alleknjarg bygdelag, Børselv Jeger- og fiskerforening og Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening mener FeFo i større grad bør ta ansvar for at levende agn ikke blir brukt til fiske. Alleknjarg bygdelag uttaler videre at det snarest mulig må bli foretatt en ansvarsfordeling mellom mattilsynet og FeFo for å forhindre en mulig spredning av sykdommer og annen uønsket fisk. Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening mener at FeFo må gjennomføre bedre kontroll av utlendinger som man vet bruker levende agn. Dette kan gjøres gjennom lokal forpakning, kontroll av selskaper som frakter utlendinger ut, osv. Brennelv bygdelag mener at et godt tiltak vil være at alt utstyr skal desinfiseres ved kjøp av fiskekort. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening er enig i høringspunktet og mener bedre skilting er et godt tiltak. Videre uttaler de at faren for spredning av Gyrodactylus Salaris gjennom fiskeredskaper nok har vært overdrevet, og foreslår et forbud mot bruk av båt som er brukt i forurenset vassdrag som et viktig tiltak. Neiden og omegn JFF er positive til økt informasjon vedrørende faren for spredning av smittsomme sykdommer, og mener at de fleste trenger å bli minnet på hva som kan bli konsekvensene av og f.eks. dra med seg fremmede arter som kan spre seg i nye vann og vassdrag. Høringspunkt 6, videreføring av tradisjonskunnskap Høringspunktet lød: Det settes av ressurser slik at FeFo kan bidra i samarbeid med lokale kompetansemiljø til å sikre videreføring av tradisjonskunnskap, som for eksempel notfiske etter sik. Dette kan være samarbeid med for eksempel utdanningsinstitusjoner, lokale lag og foreninger. Det settes fokus på å introdusere innlandsfiske til flest mulig barn og unge slik at man får økt interessen til å drive med tradisjonelt og moderne innlandsfiske. Tabell 8: Fordeling av svar på høringspunkt 6 om videreføring av tradisjonskunnskap. Høringsinstans Positiv Negativ Ikke svart Offentlig myndighet Frivillige lag og foreninger Tabell 8 viser at 12 høringsinstanser har svart at de er positive til at FeFo skal sette av ressurser til å sikre videreføring av tradisjonskunnskap i samarbeid med lokale kompetansemiljøer. Ingen har svart at de er negative til høringspunktet og 12 høringsinstanser har ingen uttalelse til dette punktet. De 12 høringsinstansene som er positiv til høringspunkt 6 er Finnmark fylkeskommune, Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforening- Finnmark, Alleknjarg bygdelag, Lakselv Jeger- og Fiskerforening, Langfjordbotn Jeger- og Fiskerforening, Neiden og omegn JFF, Suoppatjavre og omegn Hytteforening, Sør Varanger Jeger- og Fiskerforening og Øvre Stabbursdalen Hytteforening. Finnmark fylkeskommune mener FeFo bør arbeide og tilrettelegge for at tradisjonskunnskap knyttet til innlandsfiske opprettholdes og videreføres. Fylkesrådmannen mener det er viktig å tilrettelegge for at tradisjonskunnskap knyttet til innlandsfiske i Finnmark bevares. Dette kan Side 15 av 17

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Innledning Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) skal forvalte naturressursene på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 02.07.2015 Møtested:

Detaljer

SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark

SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark Innledning Med innlandsfisk menes her forvaltning av fiskearter i ferskvann der det ikke er anadrom fisk (laks, sjørøye og sjøørret). Typiske

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Høring revisjon av retningslinjer forpaktning av laksevassdrag og forpaktningskontrakt 1. Innledning Finnmarksloven 26 - Lokal

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Møtetid: 17. september 09.30 17.05, 18. september 09.00 17.10 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer: Ulf T.

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark. Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen 10.06.2015

Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark. Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen 10.06.2015 Helt på vidda? FeFos rolle innenfor friluftslivet i Finnmark Einar J. Asbjørnsen, leder utmarksavdelingen Hva er FeFo? 2006: Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat FeFo Norges desidert største ikke-statlige

Detaljer

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen Allemannsretten og Gyro Arild Sørensen Gyro og allemannsretten ENGASJERT: Mathias Fossum er en av Norges beste og mest erfarne padlere. Han syns ikke så mye om at grunneiere langs elva Embla krever verdens

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Protokoll fra TF møte 11. oktober 2011 på Levajok fjellstue

Protokoll fra TF møte 11. oktober 2011 på Levajok fjellstue Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Protokoll fra TF møte 11. oktober 2011 på Levajok fjellstue Møtetid: kl. 10 16.25 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Møtetid: 10.00-17.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Bjarne Rikardsen, Elin

Detaljer

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 11/2390 28.05.2013 Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Oppsummering Saken gjelder reguleringen av småviltjakt på Finnmarkseiendommens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 24. tirsdag 25.februar 2014, på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 24. tirsdag 25.februar 2014, på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 24. tirsdag 25.februar 2014, på Lakselv hotell. Møtested: Lakselv hotell, Lakselv Møtetid: 25.februar 2014 kl. 08.00 16.00

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 Vedtatt i årsmøte 25.4.2009 Innhold 1: Planens status og formål 2: Områdebeskrivelse 3: Fiskeribiologiske forhold 4: Kultiveringstiltak 5: Informasjon og tilrettelegging

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT Saksfremlegg Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8. 9. april 2014 på Ivalo hotel

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8. 9. april 2014 på Ivalo hotel Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 8. 9. april 2014 på Ivalo hotel Møtetid: 8. april kl. 10.30 17.40, 9. april kl.08.30 15.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer:

Detaljer

Forslag til forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget oppfølging av Tanautvalgets rapport

Forslag til forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget oppfølging av Tanautvalgets rapport Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr: Saksnr: Dato: Forslag til forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget oppfølging av

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes Møtested: Scandic hotell Kirkenes Møtetid: 5.nov. 2014 kl. 19.00 6.november 2014 kl.

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Protokoll fra styreseminar og styremøte i Finnmarkseiendommen/ Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 27.-onsdag 29. april 2009, Alta rica hotell

Protokoll fra styreseminar og styremøte i Finnmarkseiendommen/ Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 27.-onsdag 29. april 2009, Alta rica hotell Protokoll fra styreseminar og styremøte i Finnmarkseiendommen/ Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 27.-onsdag 29. april 2009, Alta rica hotell Møtested og møtetid: Styreseminar 27.04 kl. 15.00-18.40 og 28.04

Detaljer

Seksjon: Utviklingsseksjonen

Seksjon: Utviklingsseksjonen FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Boks 8118 Dep Telefon: 46803662 Seksjon: Utviklingsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/4424 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen Referanse Dato Notat 2013/2319-0 10.11.2014 Tilleggsdokumentasjon til kommunestyrets behandling av sak 69/2014, 13.11.2014 (søknad om endring i gjeldende

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Nye regler for lokal organisering

Nye regler for lokal organisering Nye regler for lokal organisering Ingar Aasestad Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 70 lakseelver fra hele Norge 7000 fiskerettshavere

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta. Møtested : Rica hotell Alta Møtetid: Styremøte tirsdag 23.mars kl. 09.00 16.00

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Møtetid: 6. desember kl. 13.50 18.15, 7. desember kl. 09.30 13.10 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Fisketurisme på statsallmenning

Fisketurisme på statsallmenning Engerdal fjellstyre Fisketurisme på statsallmenning Daglig leder i Engerdal fjellstyre 2009-2013 Rådgiver Oppland fylkeskommune 2014 - Fisket i Femund Engerdal Fiskedestinasjonen Femund Engerdal har svært

Detaljer

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752 Uttalelse til prosjekt barmarkskjøring i Finnmark 2010 1. Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i januar 2010 i oppdrag fra MD å etablere et prosjekt med formål å redusere den skadelige

Detaljer

Sportsfiske i Søndre Salen

Sportsfiske i Søndre Salen Overnattingsmuligheter Sportsfiskeområdet Søndre Salen ligger forholdsvis nært Saksen Gård og Hende Gård som begge leies ut på ukebasis til familier og vennegjenger. Begge gårdene tilbyr god standard hva

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

FORSLAG TIL FRAMTTOIG LAKSEFORVALTNING under forutsetning av at drivgarnfisket blir forbudt.

FORSLAG TIL FRAMTTOIG LAKSEFORVALTNING under forutsetning av at drivgarnfisket blir forbudt. M.12-84. BK/amh FORSLAG TIL FRAMTTOIG LAKSEFORVALTNING under forutsetning av at drivgarnfisket blir forbudt. INNLEDNING. Forslaget er vedtatt av styrende organer i Norges Bondelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 14/26859 Saksbehandler Bård Andreas Lassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14 Uttalelse til forslag om ny forskrift om beverforvaltning

Detaljer

HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR:

HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR: reddvillaksen.no 1 HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR: Det er uklok forvaltning å drepe laksen i havet Laksen er langt mer verdt i elva Sjøfisket må stoppe Sjøfiskernes rettigheter

Detaljer

Notat vedr. rettigheter i Syltefjordelva. Jeg representerer Båtsfjord Jeger- og fiskerforening (BJFF).

Notat vedr. rettigheter i Syltefjordelva. Jeg representerer Båtsfjord Jeger- og fiskerforening (BJFF). Finnmarkseiendommen Boks 133 9811 VADSØ Advokater MNA: Andreas Hegg Benny Solheim Anne Beldo Anne Marit Pedersen Tana bru, 6. november 2015 Notat vedr. rettigheter i Syltefjordelva Jeg representerer Båtsfjord

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Notat utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Notatet gir en kort oppsummering om utbredelse og forekomster av røye og ørret i innsjøer i Finnmark, samt en vurdering

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Trysil 24. april 2012 Børre K. Dervo Oppgaver Oppsummering av eksisterende kunnskap om fritidsfisket i vassdraget Sammenstille og analysere fiskekortstatistikk

Detaljer

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Fremlagt på møte 9.-11. 4. 2014 Vedlegg til orienteringssak Saknr. 14/00048 Arknr. 732.0 Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Lakselva Forpaktes av Lakselv grunneierforening.

Detaljer

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Behandlet på møte 17.09.2012, TF sak 61/2012, supplert ved TF sak 4/2013, TF sak 47/2013 og TF sak 25/2015. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og

Detaljer

Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru

Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og FOR 2014-06-20-787 6 femte ledd ble det

Detaljer

Fiskeprosjeket 2003-2008

Fiskeprosjeket 2003-2008 Færgeli hytteeierforening Fiskeprosjeket 2003-2008 Litlferja, Storferja, Rundhaugvatnet og Langvatnet Innholdsfortegnelse: 1 Prosjektets bakgrunn... 3 2 Økonomi... 3 2.1 Innkjøp av utfiskingsgarn:... 3

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Prøvefiske Vulusjøen Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Sverre Øksenberg, Levanger 06.09.2007 Bakgrunn for undersøkelsen Frol Bygdeallmenning arbeider

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Sak 27/2011: Søknader om laksebrev, vilkår og behandlingsopplegg, 2. gangs behandling

Sak 27/2011: Søknader om laksebrev, vilkår og behandlingsopplegg, 2. gangs behandling Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF Deanučázádaga guolástanhálddahus Protokoll fra styremøte 30. august 2011 på Levajok fjellstue Møtetid: kl. 10 18.45 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Årsrapport 2014. Behandlet ved møte 8. - 9. april 2014, sak 20/2014. Lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget

Årsrapport 2014. Behandlet ved møte 8. - 9. april 2014, sak 20/2014. Lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget Deres ref: Saks nr.: 21/2014 Dato: Deatnu/Tana: 18.05.2015 Årsrapport 2014 Behandlet ved møte 8. - 9. april 2014, sak 20/2014. Bilder fra befaringer i sideelvene i 2014 (foto: Narve Stubbraaten Johansen)

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 17. oktober 2013 på Elva hotel Tana bru

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 17. oktober 2013 på Elva hotel Tana bru Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 17. oktober 2013 på Elva hotel Tana bru Møtetid: kl. 10.00 17.45 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Mari Trosten, Bjarne Rikardsen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Møtetid: kl. 10.10 18.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Mari Trosten, Bjarne Rikardsen,

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning TF 4. februar på Levajok fjellstue

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning TF 4. februar på Levajok fjellstue Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning TF 4. februar på Levajok fjellstue Møtetid: 10. 14.50 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Mari Trosten, Alma Helander, Nils N.

Detaljer

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune Søker [Institusjon/bedrift]: Angi tema/innsatsområde(r) i utlysningen: Vestfold fylkeskommune Kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor Kunnskapsinnhenting om eventuell spredning av Gyrodactylus

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE

DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE i Røros vestre-, Femundsmarka- og Mølmannsdalen/Storrya statsskoger samt Hesjedal- og Lille Korssjølien statsallmenning og MD sin eiendom ved Storwartz 1 Innhold: Side Forord

Detaljer