Foreløpig kontrollrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig kontrollrapport"

Transkript

1 Saksnummer: 14/00139 Dato for kontroll: Foreløpig rapport: Endelig rapport: Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsberg kommune, Skrim ungdomsskole Sted: Kongsberg Utarbeidet av: Eirin Oda Lauvset Rannveig Bakke Tvedten Martha Eike 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Kongsberg kommune ved Skrim ungdomsskole den 18. mars Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, tredje ledd. Temaet for kontrollen var å se om kommunens og skolens behandling av personopplysninger om elevene, er i tråd med kravene som stilles i personopplysningsloven med forskrift. Mer spesifikt ønsket vi å undersøke kommunens håndtering av elevopplysninger som behandles i digitale læringsressurser på nett, samt opplysninger som elever legger igjen når de bruker kommunens/skolens IKT-utstyr og -ressurser. I kontrollrapporten beskriver Datatilsynet de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Rapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Steffen Ruud, IKT-veileder Oppvekst, Kongsberg kommune - Odd J. Resser, Personvern & sikkerhetsansvarlig, Kongsberg kommune - Einar Hydal, Leder ROM, Kongsberg kommune - Helge Bergan, Inspektør, Skrim ungdomsskole - Johnny J. Gangsøy, Rektor, Skrim ungdomsskole 2.2 Fra Datatilsynet: - Rannveig Bakke Tvedten, rådgiver - Martha Eike, overingeniør - Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver 1 av 13

2 3 Oversendelse av informasjon Datatilsynet ba i varselet om at Kongsberg kommune skulle oversende følgende dokumentasjon: Rutiner for når det må innhentes samtykke fra elever og foresatte for behandling av personopplysninger. Rutiner for informasjon til elever og foresatte om hvilke opplysninger som lagres i læringsressurser på nett og hva som lagres om eleven ved bruk av skolens/kommunens IKT-utstyr og -ressurser. Rutiner for innsyn i opplysninger som er lagret ved bruk av læringsressurser på nett. Rutiner for om/når elevopplysninger skal slettes. Skolens IKT-reglement, og evt. avtale mellom elev og skole om bruk av IKTressurser. Risikovurderinger av læringsressurser på nett, elevers bruk av skolens/kommunens IKT-utstyr og -ressurser, og elevers bruk av eget IKT-utstyr på skolens nett. Rutiner for informasjonssikkerhet: a) En beskrivelse av informasjonssystemet inkludert konfigurasjonskart b) En oversikt over læringsressurser på nett som brukes av skolen (for eksempel Kikora, Kartleggeren, Cyberbook) c) En beskrivelse av tilgangsstyring til læringsressursene på nett. d) Sikkerhetsinstrukser e) Driftsrutiner Databehandleravtale med leverandører av læringsressurser på nett. Følgende dokumenter ble sendt Datatilsynet datert 10. mars 2014: Informasjonssikkerhet ved Skrim ungdomsskole ipad-kontrakt ved Skrim ungdomsskole IKT-reglement i Kongsberg kommune Risikovurdering ved Skrim skole Underleverandører til Kongsberg kommunes databehandler Systemer, applikasjoner, personopplysninger og behandlinger som inngår i avtalen Databehandleravtaler: o Fronter AS o Conexus Norge AS Etter kontrollen ble følgende dokumenter sendt Datatilsynet i e-post datert 28. mars 2014: E-post fra Kongsberg kommune om logging og nettverk Risiko- og sårbarhetsvurdering for Kikora AS (av Kikora AS) Databehandleravtaler: o Kikora AS o Cyberbook o Creaza En detaljert agenda ble oversendt Kongsberg kommune på e-post før kontrollen. 2 av 13

3 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Hovedtema for kontrollen var ivaretakelsen av plikten til å føre internkontroll samt å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for skoleeiers behandling av personopplysninger ved skolene. Internkontroll danner en viktig basis i behandlingsansvarliges arbeid med å sørge for etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Internkontroll er et ledelsesansvar. Under kontrollen ble Kongsberg kommunes internkontrollsystem og sikkerhetsdokumentasjon gjennomgått på overordnet nivå. Vi så særskilt på om kommunen hadde kontroll på følgende: Hvilke opplysninger som registreres om elevene i forbindelse med bruk av læringsressurser på nett, og ved bruk av kommunens/skolens IKT-utstyr og -ressurser (jf. personopplysningsloven 14 og personopplysningsforskriften kapittel 3). Ansvarsavklaringer og bruk av databehandlere ved bruk av læringsressurser på nett, jf. personopplysningsloven 2 nr. 4 og 5, og 15. Sikkerhetsledelse, jf. personopplysningsforskriften 2-3 Risikovurdering, jf. personopplysningsforskriften 2-4 annet ledd Skrim ungdomsskole bruker følgende læringsressurser på nett: Creaza Cyberbook Kikora PULS VOKAL Av IKT-utstyr så får hver elev låne en ipad som de kobler til et eget trådløst nett. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Internkontroll Generelt om personopplysningsloven 14 En behandlingsansvarlig har etter personopplysningsloven 14 plikt til å etablere og holde ved like systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven. Bestemmelsen er utdypet i personopplysningsforskriften kapittel 3. Internkontrollen omfatter styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter Ansvarsforhold etter loven - behandlingsansvarlig Behandlingsansvar defineres i personopplysningsloven 2 nr. 4 som: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke virkemiddel som skal brukes. 3 av 13

4 Det er den behandlingsansvarlige som er pliktsubjekt etter personopplysningsloven. Det er derfor av avgjørende betydning for ivaretakelsen av pliktene etter loven at behandlingsansvaret er klart definert med hensyn til hvor det er lagt. Personopplysningsforskriften 2-3 Sikkerhetsledelse understreker at det er den behandlingsansvarlige som skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved at det blant annet opprettes en sikkerhetsorganisering med klare roller, ansvar og myndighet. Beslutningsprosessen er fordelt mellom Kongsberg kommune og Skrim ungdomsskole. IKTrådgiver i kommunen blir ofte kontaktet av leverandør og får tilbud om gratis prøveperiode. Læringsressurs blir distribuert ut til skolene. Det er IKT-vurderingsgruppe bestående av et par representanter fra hver skole, som møtes månedlig. Der er det fokus på pedagogisk innhold og bruk av læringsressurser. Kommunen har lagt opp til at det kan kjøpes inn både kommunelisenser og lisens pr. skole dersom det kun er én skole som ønsker ressursen. Videre er det en årlig gjennomgang for å få innrapportert hva som er i bruk, men kommunen har ingen måte å fange opp dersom noen har tatt i bruk digitale tjenester uten å få tillatelse. Datatilsynet mener at det er greit å ha delegering av lisenser, men det mangler en totaloversikt over hva som er i bruk på samtlige skoler i Kongsberg kommune. Vi bemerker at en slik oversikt forventes om kommunen skal tilfredsstille kravet om konfigurasjonskontroll etter personopplysningsforskriftens 2-7. Personopplysningsforskriften 2-3 understreker at det er den behandlingsansvarlige som skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved at det blant annet opprettes en sikkerhetsorganisering med klare roller, ansvar og myndighet. Det er rådmannen i Kongsberg kommune som er å anse som behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som foretas på Skrim ungdomsskole. Et system for internkontroll og informasjonssikkerhet ble etablert i Kongsbergregionen for ca 1,5 år siden. Det er et samarbeid mellom syv kommuner. Det er etablert et delegasjonsreglement for ulike tjenester. Personopplysninger blir tillagt rektor ved den enkelte skole. Hver skole er koblet opp mot rådmannens internkontrollsystem og det lages dokumenter pr. skole som er ganske like. Til tross for manglende oversikt er behandlingsansvaret klart definert i Kongsberg kommune. Datatilsynet har ikke konstatert avvik Oversikt over behandlinger og behandlingsgrunnlag For at den behandlingsansvarlige skal ha oversikt over omfanget av sitt ansvar må virksomheten ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas og hvilke opplysninger som inngår i disse. Oversikten er nødvendig for å sikre at grunnvilkårene 4 av 13

5 i personopplysningsloven 11 er oppfylt. Videre danner oversikten grunnlag for utarbeidelse av virksomhetens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, og vil være underlag ved virksomhetens risikovurderinger. Kravet til oversikt over behandlinger følger derfor også av personopplysningsforskriften 2-4. Oversikten over behandlinger må blant annet omfatte den enkelte behandlingens behandlingsgrunnlag (personopplysningsloven 8 og 9) samt formålet med behandlingen ( 11). Alternativt må angivelse av behandlingsgrunnlag og formål fremkomme et annet sted i dokumentasjonen. Kravene til oversikt over behandlinger og behandlingsgrunnlag er utdypet i kapittel 3.5 i veilederen Internkontroll og informasjonssikkerhet som Datatilsynet refererte til under kontrollen. Her fremkommer blant annet et eksempel på hvordan oversikten kan utformes. Skrim ungdomsskole har oversikt over behandlinger av personopplysninger. Vi mener at det er bra at skolen har laget en oversikt over behandlinger. Det er et godt utgangspunkt, men det må spesifiseres hvilket hjemmelsgrunnlag som gjelder for den enkelte behandlingen og enkelte anførte behandlingsgrunnlag må revideres. I følge kommunens oversikt er for eksempel bruk av nettbaserte læringsressurser basert på samtykke. Ettersom det å ta i bruk en digital læringsressurs er en avgjørelse som tas av skoleledelsen og ikke baserer seg på et reelt samtykke fra elevene må dette baseres på et annet rettslig grunnlag. Dersom skoleeier finner at opplæringslova kan hjemle behandling av personopplysninger i en digital læringsressurs kan det være løsningen. Forutsetningen er da at det ikke behandles mer opplysninger enn det som er nødvendig å ha for å oppfylle pliktene etter opplæringsloven. På de digitale læringsressursene står det spesifisert at sikringstiltak er «hostet database». Dette er ikke et sikringstiltak i seg selv og må revideres. Som det fremgår ovenfor er det behov for supplering og revidering av kommunens oversikt over personopplysninger. Samlet sett er det imidlertid vår vurdering at kommunen har en tilstrekkelig god nok oversikt til at avvik ikke konstateres. Datatilsynet har ikke konstatert avvik Øvrige plikter etter personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 Behandlingsansvarlige må i henhold til personopplysningsloven 14 kartlegge relevante plikter i personopplysningsloven. Aktuelle plikter vil blant annet omfatte plikt til å gi innsyn etter 18, informasjonsplikt etter 19 og 20, samt sletteplikt etter 28. Oversikten over plikter vil være en del av den styrende internkontrollen. Etter at kartleggingen er gjennomført må det utarbeides rutiner for ivaretakelse av de kartlagte pliktene. Dette er en del av den gjennomførende internkontrollen. Slike rutiner kan for eksempel omfatte prosedyrer for 5 av 13

6 innhenting av samtykke og retningslinjer for hvordan informasjon til elever og foresatte skal gis Rett til innsyn Det følger av personopplysningsloven 18, første ledd at enhver som ber om det skal få vite hva slags behandling av opplysninger behandlingsansvarlig foretar. Den registrertes rett til innsyn følger også av bestemmelsens andre ledd. Virksomheten skal etter personopplysningsforskriften 3-1, tredje ledd bokstav d) ha rutiner for å sikre at innsyn foretas i samsvar med bestemmelsene i loven. Unntak fra retten til innsyn følger av personopplysningsloven 18 siste ledd og 23. : Skrim ungdomsskole har en rutine om at elever og foresatte på første foreldremøte i 8. klasse informeres om hvordan de får innsyn i personopplysninger som er lagret i skolens læringsressurser. Dette gjøres ved at foreldre gir melding til kontaktlærer som innhenter de forespurte opplysningene hos skolens administrasjon. Rutiner for innsyn bør utarbeides til å inkludere henvendelser fra andre enn foresatte (f.eks. advokater, forsikringsselskap). Delkonklusjon Mangelfullt dokumenterte rutiner for å gi innsyn fra andre enn foresatte, er et avvik, jf. personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 bokstav d Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte selv, eller fra andre enn den registrerte Det følger av personopplysningsloven 19 første ledd at når det samles inn opplysninger fra den registrerte selv skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) formålet med behandlingen, c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på en best mulig måte, som for eksempel informasjon om retten til å kreve innsyn, jf 18, og retten til å kreve retting, jf. 27 og 28. Det følger av personopplysningsloven 20 at en behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, av eget tiltak skal gi informasjon som nevnt i av 13

7 Virksomheten skal etter personopplysningsforskriften 3-1, tredje ledd bokstav d ha rutiner for å sikre at informasjonsplikten foretas i samsvar med bestemmelsene i loven. Unntak fra informasjonsplikten følger av personopplysningsloven 19 siste ledd og personopplysningsloven 23. Skrim ungdomsskole har et dokument som heter «Rutiner for håndtering av personopplysninger ved Skrim ungdomsskole». Den inneholder overordnete rutiner for samtykke og informasjon. Rutiner for å gi informasjon er at elever og foresatte på første foreldremøte i 8. klasse informeres om hvilke personopplysninger som lagres i skolens læringsressurser, hvordan de får innsyn i personopplysninger som er lagret i skolens læringsressurser, og hvilke personopplysninger som slettes og når de slettes. Det finnes ingen skriftlige rutiner knyttet til denne informasjonen. Det gis ingen skriftlig informasjon om hva de digitale læringsressursene brukes til. Skolen har ikke sendt ut noe informasjon om hvilke digitale læringsressurser, og de har heller ikke annen informasjon om disse enn det man kan finne på det enkelte nettsted. Foreldrene kan selv gå inn og søke etter informasjon, men det forutsetter at foreldrene vet om hvilke ressurser som brukes. Kongsberg kommune har utarbeidet et IKT-reglement og kontrakt for bruk av Internett ved skolen. Skrim ungdomsskole har i tillegg utarbeidet en ipad-kontrakt. Det står ingenting om overvåking eller logging av f.eks. bruk av Internett. Hver elev får utdelt en ipad. Skolen laster ned programmer som eleven skal ha på sin ipad. ipadene er koblet til et eget nett kun for elevers nettbrett, og elevene logger seg på med eget passord. ipadene er i et administrasjonssystem, som heter Lightspeed. Skolen kan med dette systemet gå inn og sjekke hvor mye lagringsplass det er igjen, hvor mye batteri det er igjen. Det finnes funksjoner for å slå av og på ulike ressurser. For eksempel kan en lærer slå av kamera på alle ipadene før gymtimen. Det foregår ingen overvåking med Lightspeed. Da skolen først tok det i bruk for tre år siden var det mer overvåking, men det har de sluttet med. Informasjon om Lightspeed gjøres på foreldremøte, men det finnes ingen skriftlig informasjon som skolen gir ut. Skolen har kun gitt foreldrene informasjon om at de administrerer ipadene i Lightspeed, og ikke hvordan de gjør det. Datatilsynet har etter kontrollen fått vite at logging av brannmur oppbevares i 24 timer, og at det er kun ansatte på IKT-seksjonen som har adgang til loggene. Under kontrollen ble vi fortalt at det ikke finnes noen form for overvåking av elevenes aktiviteter. Brannmurloggene brukes kun til sikkerhetsformål; å detektere uønsket eller unormal trafikk til eller fra våre servere. Det må utarbeides skriftlige rutiner for informasjonen som gis til elever og foresatte på foreldremøtene. Skrim ungdomsskole kan bruke flere kanaler for å gi informasjon til elever og foresatte: Fronter og brosjyrer. 7 av 13

8 Skolen må informere om hva slags type logging som gjøres. De må også informere om hva formålet med loggingen er, hva loggene brukes til, identifiserende/avidentifiserende opplysninger, hvem som har tilgang til loggene, og hvor lenge loggene lagres. Det kan også være positivt om skolen forteller hva de ikke bruker loggene til. Skolen må gi ut skriftlig informasjon om Lightspeed. De må informere om hva som administreres, hvilke funksjoner en lærer kan benytte seg av, om det logges noe av denne administreringen, og at de ikke bruker denne til å overvåke elevene. Samlet sett er den informasjonen som gis for mangelfull til at den oppfyller kravene som stilles i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Delkonklusjon Mangelfullt dokumenterte rutiner for informasjon til den registrerte/foresatte er et avvik, jf. personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 bokstav d Sletting I henhold til personopplysningsloven 11 e, jf 28, skal personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet med behandlingen. 1 Virksomheten skal etter personopplysningsforskriften 3-1, bokstav c ha rutiner for å sikre at sletting foretas i samsvar med bestemmelsene i loven. I skolens generelle rutine om håndtering av personopplysninger står det at alle personopplysninger som er lagret ved Skrim skole slettes eller videresendes til den skolen elevene skal fortsette på etter 10. klasse. Dette skjer senest 8 uker etter at elevene sluttet ved Skrim skole. Etter kontrollen fikk vi tilsendt databehandleravtaler med Kikora, Cyberbook og Creaza. I disse står det at sletting og/eller destruksjon skal skje etter den prosedyre som til enhver tid gjelder for Kongsbergregionen eller aktuell kommune. En slik sletteprosedyre har vi ikke sett som spesifiserer digitale læringsressurser. Brannmurlogger oppbevares i 24 timer. Regelverket krever at det finnes skriftlige rutiner for sletting av personopplysninger. Vi mener at kommunens og skolens rutiner med hensyn til sletting i digitale læringsressurser, er mangelfulle fordi de ikke er skriftliggjort. 1 Personopplysningsloven 11 bokstav e krever at den behandlingsansvarlige skal rette eller slette, ufullstendige eller overflødige opplysninger. Bestemmelsen presiserer at disse pliktene ikke bare er rettigheter som tilkommer den registrerte, men selvstendige plikter som påhviler den behandlingsansvarlige uavhengig av om den registrete krever det. Det vises i den sammenheng også til Ot.prp. nr. 92 ( ) side av 13

9 Delkonklusjon Mangelfullt dokumenterte rutiner for sletting av personopplysninger i digitale læringsressurser, er et avvik fra personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 bokstav c Mangelfullt dokumenterte rutiner for innsyn, informasjon til den registrerte og sletting, er avvik fra personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 bokstav d og c. 5.2 Krav om informasjonssikkerhet I henhold til personopplysningsloven 13 skal virksomheten gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Tiltakene skal være dokumenterte. Kravene til informasjonssikkerhet er utdypet i personopplysningsforskriften kapittel 2. For øvrig vises det til Datatilsynets hjemmeside, Sikkerhetsledelse I henhold til personopplysningsforskriften 2-3 skal formålet med behandling av personopplysninger og overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi beskrives i sikkerhetsmål. Valg og prioriteringer skal beskrives i en sikkerhetsstrategi. Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig, eksempelvis årlig, gjennomgås for å kartlegge om den er hensiktsmessig for virksomhetens behov og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat. Sikkerhetsstrategier vil omfatte grunnleggende beslutninger om organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Kongsberg kommune har for halvannet år siden utarbeidet dokumentasjon for internkontroll og informasjonssikkerhet. Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi er utarbeidet. Datatilsynet har ikke konstatert avvik. Sikkerhetsorganisasjon Kongsberg kommune har etablert en sikkerhetsorganisasjon, og fordelt ansvar for system på kommunenivå. Ansvaret for informasjonssikkerhet er videre delegert til hver enkelt skole. I regelmessige rektorsamlinger er informasjonssikkerhet et tema, og hver enkelt rektor tar med seg lærdom tilbake til skolen og utarbeider egne dokumenter for informasjonssikkerhet. Rektor er daglig ansvarlig for informasjonssikkerheten. 9 av 13

10 Daglig ansvarlig skal gjennomføre risikovurdering, bestemme tilganger og funksjonalitet, sørge for at all påkrevet dokumentasjon foreligger, sørge for opplæring, kontrollere at driftsrutiner blir fulgt og dokumentasjon, melde avvik, og årlig gjennomføre prosedyre for sikkerhetsrevisjon. Kongsberg kommune har etablert en sikkerhetsorganisasjon og en egen enhet som skal ivareta sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi i skolesektoren. Skrim ungdomsskole er også kjent med denne sikkerhetsorganisasjonen. Datatilsynet synes det er positivt at skolen involveres i arbeidet med informasjonssikkerhet, men det er viktig at kommunen har totaloversikt, følger opp og veileder. Datatilsynet har ikke konstatert avvik Risikovurdering I henhold til personopplysningsforskriften 2-4 skal det føres en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Det skal fastsettes kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger. På bakgrunn av dette skal den behandlingsansvarlige foreta risikovurderinger for å kartlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. Resultatet av risikovurderingen skal sammenlignes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko. Resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres. Det finnes sentrale rutiner for gjennomføring av risikovurdering. Skrim ungdomsskole har gjennomført en overordnet risikovurdering av system som inneholder personopplysninger. Denne er svært generell og har kun én tenkt hendelse om hvert system, f.eks. uautorisert tilgang. Det er ikke gjennomført risikovurderinger for digitale læringsressurser eller skolens helhetlige informasjonssystem. De risikovurderingene, som vi har fått oversendt, er svært overflatiske og inneholder kun en tenkt hendelse om hvert system. Risikovurderinger må gjøres grundigere og det må gjøres en risikovurdering av hvert enkelt system. Scenarioene bør være variert og se på alle aspekter ved informasjonssikkerhet; konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. I tillegg bør sikkerhetstiltak være både organisatoriske og tekniske. Risikovurderinger av digitale læringsressurser kan gjøres i IKT-rådgivningsgruppen i kommunen, men kan med fordel gjøres som et samarbeid mellom kommunen og skolene for å få variasjon i scenarioer. Kommunen må gjøre en risikovurdering av hele informasjonssystemet på skolen. 10 av 13

11 Mangelfull gjennomføring, og dokumentasjon av risikovurdering av informasjonssystemet og digitale læringsressurser, er et avvik, jf. personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-4 og Sikkerhetsrevisjon Virksomheten plikter i henhold til personopplysningsforskriften 2-5 å gjennomføre sikkerhetsrevisjon jevnlig, eksempelvis årlig. Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering og at sikkerhetstiltak som er besluttet etablert faktisk er iverksatt og fungerer etter sin hensikt. Resultatet av sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres. Sikkerhetsrevisjon er et viktig grunnlag for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i virksomheten. Resultatet fra sikkerhetsrevisjonen vil være en del av grunnlaget for ledelsens gjennomgang, jf. personopplysningsforskriften 2-3. Datatilsynet ble informert om at kommunen planlegger en ledelsens gjennomgang elektronisk. Siden nytt system for internkontroll og informasjonssikkerhet ble implementert har de ikke gjennomført revisjon enda, men planlegger å gjennomføre den i juli i år. Dette gjøres i samarbeid med en annen kommune. Revisjonen skal gjøres med tilbakemelding fra hver seksjon, og de forsøker helst å gjøre det pr enhet. Datatilsynet har ikke konstatert avvik Sikkerhetstiltak Personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-11, 2-12 og 2-13 stiller som krav til den behandlingsansvarlige at det gjennomføres tiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysningsforskriften 2-14 pålegger at det skal innføres sikkerhetstiltak som skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å oppdage forsøk på slik bruk. Videre pålegger forskriften 2-8 tredje ledd og 2-14 andre ledd at henholdsvis autorisert og uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres. Datatilsynet har fått tilsendt dokumentasjon på tilgangsstyring i de ulike skolesystemene. Det er en rollebasert tilnærming med begrenset innsynsrett ettersom hvilken rolle man har. Vi ba om å få ettersendt oversikt over informasjonssystemet med konfigurasjonskart, oversikt over nettverk og soneinndeling. Vi har ikke mottatt konfigurasjonskart, men vi har fått vite at det er fire forskjellige nett på Skrim; Elevnett, lærernett, publikumsnett og MDnett som står i forskjellige vlan. Elevnett brukes til tynne klienter, som logger seg mot Windows-maskiner som står i serverrommet til kommunen (elevdomene). Lærernett er et eget nett stående i 11 av 13

12 domenet til Kongsberg kommune (ansattdomene). Publikumsnett har veldig begrensede rettigheter i kommunens nett (Internett). De har nå også lagt opp et MDnett for nettbrett (eget vlan) med begrensede rettigheter som publikumsnett. Alle skolene i Kongsberg har samme struktur som Skrim. Vi har ikke fått noen dokumentert beskrivelse av informasjonssystemet, utover det som er skrevet over om nettverkene, eller konfigurasjonskart, selv om vi har bedt om det to ganger. Å beslutte sikkerhetstiltak er en helt sentral del av informasjonssikkerhetsarbeidet i en virksomhet. Kongsberg kommune og Skrim ungdomsskole har enkelte sikkerhetstiltak på plass, slik som brannmur, segmentering av nettverk, tilgangsstyring, logging av autorisert og uautorisert bruk, og avvikshåndtering. Det at Kongsberg kommune og Skrim ungdomsskole ikke tilstrekkelig har gjennomført og dokumentert risikovurdering av informasjonssystemet, kan tyde på at det kan finnes trusler og tiltak det ikke er tatt høyde for når informasjonssystemet er satt opp og under drift. Datatilsynet mener at kommunen og skolen må gjøre en risikovurdering av informasjonssystemet for å komme frem til hvilke sikkerhetstiltak som skal dokumenteres og innføres. Kapittel 2 i personopplysningsforskriften inneholder en del minimumskrav til konkrete sikkerhetstiltak alle virksomheter som behandler personopplysninger skal oppfylle. Manglende dokumentert beskrivelse av informasjonssystemets konfigurasjon, er avvik fra personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-7. Mangelfull dokumentasjon av sikkerhetstiltak er avvik fra personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften Databehandlere En databehandler er i personopplysningsloven 2 nr 5 definert som den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Dersom andre virksomheter behandler personopplysninger på vegne av virksomheten må det inngås en skriftlig databehandleravtale med virksomheten, jf. personopplysningsloven 15. I avtalen skal det fremgå at databehandleren plikter å gjennomføre tiltak for å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsloven 13. Databehandler har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne personopplysningene som behandles på vegne av virksomheten, jf. personopplysningsloven 13. Databehandler kan bare behandle opplysninger i henhold til en avtale med virksomheten. 12 av 13

13 Kongsberg kommune har inngått avtale for bruk av Fronter, PULS, Vokal, Kikora, Cyberbook, og Creaza. Vi har ikke gjennomgått avtalen med Fronter i forbindelse med dette tilsynet. Avtalene sier noe om sikkerheten til systemet, men ingenting om hvilke personopplysninger som lagres i løsningen, om behandlingsansvarlig har tilgang til sikkerhetsdokumentasjon, sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategien, hvor data er lagret, eller sletterutiner. Kongsberg kommune har tatt i bruk følgende tjenester uten at det er avklart om disse tjenestene forutsetter behandling av personopplysninger og inngåelse av databehandleravtale: NRK Skole, og Viten.no. Avtalene med Creaza, Kikora og Cyberbook er ikke signert av behandlingsansvarlig. Databehandleravtalene er mangelfulle fordi de ikke beskriver hvilke personopplysninger som behandles, og heller ikke inneholder noe om at behandlingsansvarlig har tilgang til sikkerhetsdokumentasjon og sikkerhetsrevisjoner. Avtalene mangler dessuten informasjon om hvor data lagres og når de slettes. I tillegg til sletting av data ved avtalens opphør bør det også avtales rutiner for når personopplysninger skal slettes dersom det initieres sletting fra skolen underveis i avtaleperioden. Det må avklares om NRK Skole og Viten.no behandler personopplysninger på vegne av kommunen, og om det i så fall er nødvendig med avtale. Mangelfulle databehandleravtaler med Creaza, Kikora og Cyberbook er avvik, jf. personopplysningsloven 15, jf. forskriften Manglende vurdering, og avklaring av om bruk av NRK Skole og Viten.no forutsetter behandling av personopplysninger og inngåelse av databehandleravtale, er et avvik, jf. personopplysningsloven 14 og 15, jf. personopplysningsforskriften 3-1 og På generelt grunnlag vil Datatilsynet påpeke plikten til å avklare om de digitale læringsressursene som skolen tar i bruk på Internett behandler personopplysninger og om en slik bruk i så fall krever at det inngås databehandleravtale. Avtalen med virksomhetens databehandlere skal ivareta kravene som oppstilles i personopplysningsloven 15. Veiledere på hvordan slike avtaler bør se ut ligger på Datatilsynets hjemmesider, 13 av 13

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00140 Dato for kontroll: 19.03.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Akershus fylkeskommune, Skedsmo videregående skole

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 30.10.2013 Foreløpig rapport: 20.12.2013 Endelig rapport: 07.08.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Oslo kommune, Foss videregående skole Sted:

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer