Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2007/2542 Arkivkode: Returkraft AS Vesterveien 3 Postboks Kristiansand S Returkraft as, Kristiansand kommune - Avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning Oversending av utslippstillatelse Fylkesmannen i Vest-Agder oversender med dette utslippstillatelse til avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning på Langemyr i Kristiansand kommune. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker. Vi viser til søknad fra Agder Energisentral av og øvrig kontakt i saken. Fylkesmannen gir med dette utslippstillatelse til avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, 29, jf 11 og 16 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Det søkes også om tillatelse til å brenne restavfall innblandet mindre mengder farlig avfall. Normalt er det SFT som gir slik tillatelse. Fylkesmannen har i mail av fra SFT fått delegert myndighet til å regulere brenning av mindre mengder farlig avfall ved forbrenningsanlegget i Kristiansand. 1. Sakens bakgrunn Agder Energisentral as (under stiftelse) som oversendte søknaden om utslippstillatelse er nå formalisert i et registrert aksjeselskap Returkraft AS. Som eiere av Returkraft AS står Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) AS og Agder Renovasjon DA. Det søkes om godkjenning av et anlegg for forbrenning av kommunalt restavfall og næringsavfall. Tillatelsen betinger at avfallet som skal behandles i anlegget er sortert og materialgjenvunnet i den grad kostnadene og de samlede miljøfordeler ved dette står i rimelig forhold til de alternative kostnadene ved forbrenning og energigjenvinning. Anlegget består av følgende enheter (installert effekt i parentes) Avfallsforbrenningsovn (15 tonn/time (brennverdi 13 MJ/kg)) Oljebasert tilleggsvarme/støttebrenner (2 x 18 MW, som sjeldent er i drift) Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Hjemmeside Telefon Telefaks Org.nr. NO Bankgiro

2 Side 2 av 13 Avfallsforbrenningsdirektivet er nå implementert i norsk regelverk ved kapittel 10 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Vedlagte tillatelse med vilkår gjelder fra dags dato. Tillatelsen er en henvisningstillatelse der mange av vilkårene viser til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 10 (forbrenning av avfall) og de vedleggene til dette kapittelet som er relevante. Anlegget omfattes av EUs direktiv om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet) ettersom kapasiteten er større enn 3 tonn pr.time, jf forurensningsforskriftens kapittel 36, vedlegg I. 2. Generelt om tillatelsen De utslippskomponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf forurensningsloven 7. Det er også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan medføre endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven 18. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf forurensningsloven 56. For ordens skyld gjør Fylkesmannen også oppmerksom på at unnlatelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven. 3. Saksbehandling Agder Energisentral as (under stiftelse) har i brev av søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av at avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune. Det er foretatt en konsekvensutredning av anlegget i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringsplan med konsekvensutredning er oversendt Kristiansand kommune for videre behandling. Fylkesmannen forutsetter at planen godkjennes. (Endelig godkjent ) Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Det er kommet inn 4 høringsuttalelser innen fristens utløp i saken som kommenteres nedenfor. I tillegg er det kommet to kommentarer/uttalelser i ettertid som også er kommentert. Søknadens innhold(utdrag) Returkraft AS er tiltakshaver for anlegget. Anlegget søkes plassert i et industriområde ca 5 km nord for Kristiansand. Flere lokaliseringer har blitt vurdert.

3 Side 3 av 13 Anlegget vil bli bygget og drevet i overensstemmelse med de krav til avfallsforbrenningsanlegg, som fremgår av Avfallsforskriftens kap 10. Bygging og drift vil være i henhold til retningslinjene i Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau. Anlegget bygges som et ristefyrt anlegg. Anleggets kjel vil bli konstruert for produksjon av elektrisitet, og til fremstilling av varmt vann til fjernvarmenettet. Det bygges en skorstein på 75 meter. Avgassene vil bli renset for alle vesentlige forurensningskomponenter. NO x utslippene vil bli redusert maksimalt. Endelig utforming av røykgassrensningen er ikke beskrevet pga at endelig leverandør ikke er bestemt(ulike løsninger). Utslippskravene i avfallsforskriften kap 10 vil overholdes med god margin. Det vil ikke bli sluppet ut noe prosessavløpsvann. Det søkes om mottak og forbrenning av inntil tonn avfall/år(15 tonn/time). (avfallstypene er nærmere spesifisert i vilkårene til tillatelsen) Mottak, veiing, registrering, lessing og lagring av avfallet vil skje i henhold til aktuelle BAT (best tilgjengelige teknologi) dokumenter. Det samme gjelder forbrenning/etterbrenning, avgassrensning og askeuttak/støvuttak. Det installeres kombinert posefilter og scrubber for å redusere utslipp av sure gasser(hcl, HF, SO 2,SO 3,, støv og tungmetaller). I tillegg tilsettes ammoniakk (NH 3 ) eller urea til røykgassen for å redusere NO x. Forbruket av råstoffer utenom mottatt avfall er estimert til følgende pr. år: Stoff Forbruk pr.år Vann m 3 Kalsiumhydroksyd 1760 tonn Aktivt kull/hok (herdofenkoks) 60 tonn Natriumhydroksyd (27 %) 160 tonn Ammoniakk (25 %) 560 tonn Den primære energikilden er mottatt avfall. Anlegget vil kunne motta elektrisk energi fra nettet etter behov. Anlegget vil forbruke små mengder med olje for å oppnå krevd forbrenningstemperatur (oppstart/nedstengning). Røykgasstemperaturen skal være minimum 850 grader celsius i 2 sekunder. Dampproduksjonen fra forbrenningsanlegget vil bli utnyttet til en kombinert produksjon av elektrisitet og varme. Elektrisiteten er planlagt avsatt til el-nettet og varmen er planlagt levert på fjernvarmeanlegget til Agder Energi Varme. Ved en forbrenning av tonn avfall/år er det beregnet en total energiproduksjon på 360 GWh. Det legges til grunn at det ved oppstart i 2010 skal tas imot tonn avfall økende til tonn i 2011 og tonn i Av produsert energi planlegges det å levere ca. 45 GWh som elektrisitet på nettet fra starten i 2010, stigende til 90 GWh i Levert energi til fjernvarme er beregnet til 88 GWh i 2010 økende til 225 GWh i 2019, men vil være avhengig av utbygningstakten av fjernvarmenettet. Ved en slik levering vil det i 2019 være

4 Side 4 av % energiutnyttelse. Det er beregnet at det i hele perioden fra oppstart av anlegget vil være over 50 % energiutnyttelse. Anlegget vil ikke medføre utslipp til vann, jord eller grunn. Forventede utslipp til luft er opplistet i følgende tabell: Det forventes at utslippgrenseverdiene i tillatelsen(jf vilkårene) overholdes med god margin. Miljøtilstanden i området er beskrevet i konsekvensutredningen som er utarbeidet. Etter en samlet vurdering konkluderes det med følgende: For øvrig vises det til søknaden i sin helhet hvor blant annet ulike forurensningsbegrensende teknologier er beskrevet. Hovedkomponentene i de valgte teknologier er beskrevet i søknadens kap 12. Det søkes om dispensasjon fra kravet i avfallsforskriften om kontinuerlig måling av HF med begrunnelse at dette kravet vil være overholdt dersom HCL utslippskravet overholdes. Det søkes også om fritagelse fra kravet om dokumentasjon for overholdelse av kravet på 150 mg/nm 3 for 95 % av alle 10-minuttersmiddelværdier av CO med begrunnelse av at dette er måleteknisk uhensiktsmessig. CO ønskes målt

5 Side 5 av 13 kontinuert og dokumentasjon for overholdelse av CO-kravet vil angis som alle halvtimesmiddelverdier på 100 mg/nm Høringsuttalelser Kristiansand kommune Uttalelsen fra Kristiansand kommune er vedtatt i formannskapet basert på saksfremstilling datert Kristiansand kommune er positiv til planene som legges frem for forbrenningsanlegget. Det bes om at anlegget dimensjoneres slik at dagens materialgjenvinning ikke blir skadelidende. Kommunen mener det legges opp til en relativt stor leveranse til AE varme sitt fjernvarmenett, og mener det kan bli tilgjengelig mer varme enn fjernvarmenettet kan ta imot. Det bes om at utnyttelsen av avfallsvarme og spillvarme samlet blir høy. Kommunen mener det er en akseptabel plassering av et slikt anlegg. Kommentar fra Agder Energisentral Grad av gjenvinning ift dimensjonering av anlegget er behandlet gjennom konsekvensutredningen. Her forutsettes det at dagens ordninger for materialgjenvinning skal videreføres og styrkes også ved etablering av AES. Dimensjoneringen av anlegget er ikke tatt opp som tema i utslippssøknaden etter som alle krav til utslipp jfr avfallsforskriften skal imøtekommes. Anleggets dimensjonering er godt tilpasset fremtidig energiavsetning samtidig som den valgte kapasitet er tilpasset behovet for alternativ behandling av restavfall fra Agder i de neste år. Av produserte energi fra anlegget vil noe bli omformet til elektrisk strøm som blir levert på nett, noe av energien går inn i AE Varme sitt fjernvarmenett og den energi som da ikke er benyttet blir kjølt bort. I de første årene etter oppstart, fra og med 2010, vil det bli noen år der produsert energi fra anlegget er mer enn summen av det som går til strømproduksjon og til fjernvarmen, dvs bortkjøling av energi er nødvendig. Bortkjøling av energi med samtidig produksjon av el er også nødvendig i sommermånedene da energiavsetningen i fjernvarmen er mindre. Energi leveransen fra anlegget til fjernvarmen må ses i sammenheng med utbyggingstakten av fjernvarmenettet. AES vil oppfylle krav om min 50 % energigjenvinning. Kommentarer fra Fylkesmannen Det er i vilkårene til tillatelsen stilt krav om at reglene i avfallsforskriften skal overholdes. Det vises spesielt til avfallsforskriftens kapittel 10. Det stilles også krav om at avfallet skal materialgjenvinnes i størst mulig grad før restavfallet går til forbrenning. Videre stilles det krav om en energigjenvinning på minst 50%. Fylkesmannen vil kunne stille strengere krav til energigjenvinning dersom dette viser seg å være teknisk og økonomisk mulig. Plasseringen av anlegget ble avgjort i planprosessen og vil ikke bli berørt i behandlingen av utslippsøknaden. Ytre Strai vel, YSV YSV har kommentert plasseringen av anlegget og vurderinger av tomtealternativer i sin uttalelse til utslippssøknaden. De ønsker en ny konsekvensutredning med flere tomtevalg. De er bekymret for konsekvensene

6 Side 6 av 13 for nærmiljøet, forurensingen fra anlegget og hvilke annen type industri anlegget vil tiltrekke seg. YSV kommenterer også ulemper med økt tungtrafikk til forbrenningsanlegget. Videre kommenteres at Straisbekken som er en viktig gytebekk for laks og sjøørret har forgreininger helt frem til Langemyr og mener dette er avfeid i konsekvensutredningen som er gjennomført. Kommentar fra Agder Energisentral YSV tar først og fremst opp temaer som er behandlet gjennom konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen har vært behandlet av lokale og regionale fagmyndigheter. Konsekvensutredningen og valg av plassering av AES ble vedtatt av Kristiansand Bystyre Plassering av anlegget er ikke et tema i utslippssøknaden, det gjøres kun vurderinger av om den aktuelle plasseringen oppfyller alle krav ift utslippskonsentrasjoner, støy, påvirkning på nærmiljø osv. Disse kravene er satt gjennom internasjonale regelverk. På enkelte områder er kravene gjort strengere i Norge. I sin behandling vil FMVA sette krav til anlegget for de grenseverdier som skal gjelde for å overholde alle krav. Eventuell tiltrekking av andre næringer er ikke et tema i utslippsøknaden. Trafikksituasjonen er heller ikke tema i utslippsøknaden. Dette er behandlet i konsekvensutredningen som er vedtatt. Forholdet til Straisbekken er ikke tatt opp ettersom anlegget ikke skal slippe ut spillvann. Det vil kun være utslipp av sanitæravløpsvann til kommunalt nett. System for håndtering av overflatevann vurderes i forhold til eksisterende nett for dette. Uttalelsen fra YSV vurderes til ikke å berøre temaer som behandles i utslippssøknaden. Kommentarer fra Fylkesmannen Anlegget skal ikke ha utslipp av betydning til vann eller grunn. Utslippene til luft vil bli strengt regulert. Ved behandlingen av utslippsøknaden er det kun de forurensningsmessige forhold som er vurdert. Det er lagt vekt på at luftkvaliteten i nærliggende boligområder ikke skal forringes. I den grad trafikkforholdene vil forverres i området vil Fylkesmannen kunne fastsette vilkår om korrigerende tiltak. I vilkårene til tillatelsen er det stilt relativt strenge krav til støy fra anlegget. Reidun Bue Påpeker at huset hennes ligger nærmere anlegget enn 400 meter som er angitt i konsekvensutredningen. Videre påpekes at huset ligger innenfor gul sone på støysonekartet og hun mener kravet til støy tillater mer støy ved bolig om natten. Hun mener også at det skal benyttes et annet kartgrunnlag der boliger kommer tydeligere frem. Kommentar fra Agder Energisentral Avstanden til huset er ca 270 meter som oppgitt i uttalelse. Huset ligger innenfor gul sone på støykartet. Den gule sonen er imidlertid kun med på støykartene som inkluderer RV 9. Det betyr at det er riksvegen som er det vesentligste bidraget til støy i området og ved huset spesielt. Fortolkningen av støygrenser på natten som fremkommer i uttalelsen er ikke korrekt. Kravene er strengere om natten. Om natten er støykravet ved bolig maks 40 db ihht retningslinje 1442 støy i arealplanlegging. Dette kravet er også inntatt i utslippssøknaden. AES må overholde dette kravet.

7 Side 7 av 13 Kommentarer fra Fylkesmannen Dersom støykravene i tillatelsen overholdes vil anlegget etter Fylkesmannens vurdering ikke bidra vesentlig til støynivået i nærliggende boligområder. Tollpost Globe Er positive til etableringen av AES på Langemyr. Andre kommentarer innkommet etter høringsfristens utløp. Helge Refsnes påpeker at småpartiene ikke var informert tilstrekkelig før de fikk den til avgjørelse. Videre anmodes Fylkesmannen om å gå ekstra inn i saken og viser her til problemer med enkelte tyske forbrenningsanlegg. Han påpeker også at det er betenkelig at det ikke foreligger plasseringsalternativer. Pensjonistpartiet opplyser at de fremmet et utsettelsesforslag til kommunen med begrunnelse at det ikke forelå alternativer å velge mellom. Kommentarer fra Fylkesmannen Flere alternative plasseringer er vurdert i planprosessen. Dette er som nevnt ovenfor ikke tema i konsesjonsbehandlingen nå. Temaene her er i hovedsak å ivareta forurensningslovens bestemmelser angående utslipp til luft, vann eller grunn, samt påse at eventuelle utslipp ikke medfører helse- eller miljøskader i nærmiljøet. Det fastsettes blant annet krav til at luftkvalitetsnormene i forurensningsforskriftens kapittel 7 skal overholdes. 5. Fylkesmannens begrunnelse for vedtaket Fylkesmannens vedtak innebærer at forbrenningsanlegget får krav som tilfredsstiller kapittel 10 i avfallsforskriften og EUs IPPC-direktiv. De nye kravene representerer strengere krav enn det som tidligere utslippstillatelser til denne type anlegg er basert på. Tillatelsen er delvis en henvisning til avfallsforskriftens vilkår. Det er gjennomført konsekvensutredninger og spredningsberegninger av utslipp til luft som alle viser at den samlede miljøpåvirkning ved omsøkt tillatelse til forbrenning av avfall er akseptabel. Fylkesmannen er av den oppfatning at regionen har behov for et slikt anlegg, og at det er en miljømessig gunstig måte å behandle denne type avfall på i fremtiden. Forutsetningen er at anlegget har en høy energigjenvinning. SFT har varslet forbud mot å deponere nedbrytbart avfall fra En viktig konsekvens av dette er at det ikke lenger blir mulig å deponere restavfall fra husholdningsavfall. Dette betyr at kommuner og interkommunale selskaper som baserer seg på deponering av restavfall må finne en annen sluttbehandlingsløsning. For restavfall som ikke egner seg for annen gjenvinning betyr dette i praksis forbrenning med energiutnyttelse. Utslipp til luft er et sentralt tema ved drift av forbrenningsanlegg. Gjeldende utslippsgrenser er fastsatt i avfallsforskriften. Det stilles krav om at luftkvalitetsnormene i forurensningsforskriftens kapittel 7 skal overholdes. Det er viktig at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte. Spredningsberegningen som er utført av NILU viser at anlegget vil kunne overholde luftkvalitetsnormene med god margin. Det stilles krav om at dette skal dokumenters med målinger under ordinær drift.

8 Side 8 av 13 Konklusjon Ved vurderingen av hvilke vilkår som skal stilles i utslippstillatelsen har Fylkesmannen vurdert de forurensningsmessige sidene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Det er lagt til grunn at beste tilgjengelige teknikker(bat) skal benyttes. Med de vilkår som er fastsatt mener Fylkesmannen at anlegget ikke vil medføre noen forurensning av betydning i området. Fylkesmannen gjør imidlertid oppmerksom på at det senere kan bli fastsatt enda strengere krav til utslipp og energigjenvinning. 6. Frister for gjennomføring Tillatelsen trer i kraft fra dags dato og alle vilkår skal gjelde fra oppstart av anlegget. Under regulær drift skal det ved konsesjonsmåling og årlig egenrapportering dokumenteres at kravene og tiltakene som kreves i utslippstillatelsen er gjennomført og oppfylt. Målinger og rapportering skal gjennomføres slik det framgår av tillatelsens vilkår 6 Målinger og rapportering. 7. Klageadgang Denne tillatelsen kan påklages til SFT av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er kommet fram. Eventuell, begrunnet klage stiles til SFT og sendes Fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen Tom Egerhei miljøverndirektør Thore Egeland senioringeniør Vedlegg: Tillatelse etter forurensningsloven - vilkår for tillatelse Kopi (med vedlegg) til: 1. Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep Oslo 2. KLEIVA VEL v/helge E. Refsnes, Kleiva 12, 4618 Kristiansand 3. Reidun Bue, Setesdalveien 219, 4618 Kristiansand 4. Geir Jønsrud, Leder YSV, Setesdalsv 239, 4618 Kristiansand 5. Tollpost Globe AS

9 Side 9 av 13 Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsforbrenningsanlegg for Returkraft AS gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av , jf 11 og 16, jf også forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av og øvrig kontakt. Tillatelsen er en henvisningstillatelse der mange av vilkårene viser til bestemmelser i avfallsforskriften, kapittel 10 (forbrenning av avfall) og de vedleggene til kapitlet som er relevante for anlegget. Denne tillatelsen gjelder fra dags dato. Overtredelse av vilkårene i tillatelsen kan medføre straff i henhold til forurensningslovens kap. 10. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar konsesjonshaver fra plikter i henhold til annen lovgivning. Bedriftsdata: Anleggseier: Returkraft AS Adresse: Vesterveien 3, 4664 Kristiansand S Foretaksnr: Anleggets navn: Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr. Anleggets lokalisering: Langemyr, Setesdalsveien 205, gnr 18 bnr 173 i Kristiansand UTM(EURF89): 32 V NS ØV Kommune: Kristiansand Fylkesmannens referanser: Saksnr.: 2007/2542 Bedrift: Returkraft AS Bransje: 40 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Kontrollklasse: fastsettes senere Søknadsdato: Tillatelsen inneholder krav til: Utslipp til vann: nei med unntak av sanitæravløpsvann Utslipp til luft: Ja Støy: Ja Avfall: Ja Energiutnyttelse: Ja Utslipp fra oljefyrt kjel(er)/støttebrenner(kapasitet): ingen krav

10 Side 10 av 13 Avfall til behandling: Timekapasitet: 15 tonn/time relatert til brennverdi 13 MJ/kg Årskapasitet: tonn/år relatert til gjennomsnittlig effektiv brennverdi 13 MJ/kg Energigjenvinning: 50% stigende til over 80% Driftstid: Kontinuerlig, forventet driftstid omkring 8000 timer/år Følgende avfallstyper kan brennes: Sortert husholdningsavfall, herunder restavfall fra kommunal innsamling restavfall fra gjenvinningsstasjoner hytteavfall Sortert næringsavfall, herunder kildesortert restavfall restavfall fra sentralsortering treavfall fra rivning m.v. sortert plast, papp og papir restavfall som inneholder opp til 1 % klorerte og bromerte flammehemmere eller opp til 5 % CCA - eller kreosotimpregnert tre Annet avfall: tonn/år kildesortert lavrisikoavfall fra helseinstitusjoner og lignende tonn/år utsorterte bildekk tonn/år slam/forurensede jordmasser Dato: Tom Egerhei e.f. Miljøverndirektør Thore Egeland senioringeniør

11 Side 11 av 13 Vilkår for tillatelse til avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune. Dato: TILLATTE AVFALLSTYPER 1.1 Avfall som det er tillatt å motta og forbrenne Tillatelsen omfatter avfall av følgende kategorier, jf forurensningslovens definisjoner: Sortert husholdningsavfall: restavfall fra kommunal innsamling restavfall fra gjenvinningsstasjoner hytteavfall Sortert næringsavfall: kildesortert restavfall restavfall fra sentralsortering treavfall fra rivning m.v. sortert plast, papp og papir restavfall som inneholder opp til 1 % klorerte og bromerte flammehemmere eller opp til 5 % CCA - eller kreosotimpregnert tre Annet avfall: tonn/år kildesortert lavrisikoavfall fra helseinstitusjoner og lignende tonn/år utsorterte bildekk tonn/år slam/forurensede jordmasser 1.2 Avfall som det ikke er tillatt å motta og forbrenne Tillatelsen omfatter ikke annet avfall enn det som er nevnt i vilkår MOTTAK AV AVFALL Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-5 gjelder. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annet avfall før forbrenning. jf avfallsforskriften ANLEGGETS DRIFT Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-7, 10-9, 10-10, 10-11, og gjelder. 3.1 Forbrenningsrester Slagg- og askeprodukter som ikke omfattes av avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall), kan benyttes som overdekningsmasse el. lignende på godkjent avfallsdeponi. 3.2 Støykrav Følgende immisjonskrav (ekvivalentnivå) skal tilfredsstilles ved berørte bolighus: Dagtid (mandag - fredag): Kveld (mandag - fredag): Søndag og helligdag: Natt alle dager: kl db(a) kl db(a) kl db(a) kl db(a)

12 Side 12 av 13 Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal grenseverdien for ekvivalentnivået reduseres med 5 db. Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 db. 3.3 Lukt Anlegget skal utformes slik at lagring av avfall ved anlegget ikke fører til lukt til omgivelsene. Mottakshall og lagringssilo skal til enhver tid holdes under undertrykk og døråpningene være lukket når de ikke er i bruk. 3.4 Energiutnyttelse Forbrenningsanlegget skal utformes, bygges og drives på en slik måte at all termisk energi generert av forbrenningsprosessen utnyttes så langt det er praktisk mulig. Basert på tallene som er lagt frem i søknaden fastsetter Fylkesmannen følgende minimumstall for energiutnyttelse: Gjennomsnitt over tre siste år frem til år 2015 skal det være minimum 50% energiutnytting. Fylkesmannen kan endre dette kravet dersom det er økonomisk eller teknisk grunnlag for det. Kravet vil bli vurdert på nytt når anleggets kapasitet er fullt utnyttet, og senest innen UTSLIPP TIL LUFT Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-15, jf. kapitlets vedlegg V, og gjelder. 4.1 Lokal luftkvalitet. Sammensetning, hastighet og temperatur av utslipp fra skorsteinen skal under normale driftsvariasjoner være slik at luftforurensningene ved bakkenivå ikke overskrider grenseverdiene(alle typer) i forurensningsforskriftens 7-6. Dato for oppnåelse trer i kraft straks. For de stoffer som ikke er nevnt i forurensningsforskriften gjelder inntil videre de tall som NILU har lagt til grunn (jf rapport O mars 2006 fra NILU). Krav til andre stoffer kan bli fastsatt senere dersom de gir skader av betydning. Foreløpig fastsettes følgende krav: 1. Skorsteinshøyden skal være minimum 75 meter over bakkenivå 2. Avgasstemperaturen skal minimum være 80 o C 3. Bedriften skal ved målinger dokumentere at grenseverdiene i forurensningsforskriftens kap 7 overholdes i nærliggende områder. Måleprogram skal fremlegges for Fylkesmannnen før anlegget tas i bruk. 5. UTSLIPP TIL VANN 5.1 Utslippsbegrensninger Anlegget skal ikke ha avrenning fra mottatt avfall og forbrenningsrester. Overflatevann fra trafikkområder skal ledes via avløpssystem med utslipp i sjø. Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avløpsgebyr.

13 Side 13 av MÅLINGER OG RAPPORTERING Bestemmelsene om målinger i avfallsforskriften 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, og gjelder. Bestemmelsene om rapportering i avfallsforskriften og gjelder. 6.1 Middelverdier Middelverdier i denne tillatelsen skal forstås som glidende verdier, hvis ikke annet er bestemt i avfallsforskriften kapittel 10 med relevante vedlegg. 6.2 Måling av hydrogenfluorid og karbonmonooksyd Hydrogenfluorid (HF) skal måles kontinuerlig inntil videre. Ved fremleggelse av dokumentasjon over at utslippene av denne gassen ikke kan overskride utslippsgrensene i avfallsforskriften kan Fylkesmannen etter søknad godkjenne andre målemetoder. Utslipp av karbonmonooksyd (CO) tillates målt som angitt i søknaden. 6.3 Rapportering Rapportering skal foregå årlig til Fylkesmannen på standardiserte egenrapporteringsskjema og/eller på ALTINN(web). Rapporteringsfrist er 1. mars. Her skal utslippsdata, avvik i forhold til krav og årlige mengder oppgis. Vedlagt skal følge et kort sammendrag over årets drift som spesifisert nedenfor: Total driftstid Total mengde avfall behandlet fordelt på leverandør Mengder slagg- og askeprodukter samt disponering Mengder støv- og reaksjonsprodukter samt disponering Energi produsert, energi utnyttet og energiutnyttelsesgrad for hver måned, samt snitt for året For parametre hvor det er krav om kontinuerlige målere skal en oppsummering vise variasjonsområder, trendkurver og snittverdier. Dette gjelder både driftsparametre og utslippsparametre til luft. 7. UNORMALE DRIFTSFORHOLD OG VARSLING Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-29, og gjelder. 7.1 Alternativ avfallsdisponering. Ved driftsstans, planlagt og ikke planlagt, kan mottatt avfall (brensel) bare lagres i mottakshall og brenselssilo. Utendørs lagring av mottatt avfall er ikke tillatt. Eventuelle utsorterte avfallsfraksjoner skal lagres skjermet mot nedbør og vind. Beredskapsplan for håndtering av avfallet ved lengre driftstans skal foreligge og godkjennes av Fylkesmannen før oppstart av anlegget.

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen kutthz3 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Tlf.: 38 17 66 75 Deres ref.: 19.04.2011 Vår dato: 21.06.2011 Vår ref.: 2010/6129 Arkivkode: 461.3 Returkraft AS Setesdalsveien

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 4178.3596/ViV, Vår dato: 22.06.2009 Lars Tjelland Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2008/941 Arkivkode: 471 Renovasjonsselsakpet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 Vår dato 05.02.2015 Deres dato Vår ref. 2013/3177 Deres ref. Norsk Gjenvinning AS Pb. 567 Skøyen 0214 OSLO Oversendelse av revidert tillatelse

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov.

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov. OPPHEVET Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk Dato FOR-1976-03-08-1 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Vannmiljøavd. Publisert I 1976 121 Ikrafttredelse 15.03.1976 Sist endret FOR-1999-03-25-508

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Avgjørelse av klage over Fylkesmannens vedtak om tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall - Eidsiva Bioenergi AS

Avgjørelse av klage over Fylkesmannens vedtak om tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall - Eidsiva Bioenergi AS 2'. MAJZBIE Likelydende brev Oslo, 20.05.2015 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 2013/919 Bernt Ringvold Avgjørelse av klage over Fylkesmannens vedtak om tillatelse til forbrenningsanlegg

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hallvard Berget 73

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS Vadsø Sildoljefabrikk AS Postboks 123 9811 VADSØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Trondheim Energi Fjernvarme Sluppenveien 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.7.2013 2013/13293-6 M-FO Hanna Otterholt Bertinussen 19.12.2013

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen

Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen - Introduksjon Bjarne Ugland, Leder styringsgruppen - Behandling og gjenvinning av avfall Sigurd Tvedt, RKR Spørsmål - Lukt, rensing og utslipp,

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 02.11.2004 2004/3256 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne Mette Nordbak 32266821 471 Lindum Ressurs og Gjenvinning

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

1 2 3 Dette gjelder ifht. landbaserte virksomheter (IK) Egen HMS IK styrings forskrift offshore Gjelder ikke på Svalbard (for virksomheter på Svalbard ) 4 5 6 Daglig leder Ola Kr. Asp Daglig leder 7 8

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461.

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461. FYLKESMANNEN I NORDLAND Miljøvernavdelingen Nord Norges Salgslag S/L Avd. Brønnøysund Lenningsv. 29, pb. 4 8901 BRØNNØYSUND DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97

Detaljer

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Att. Atle Nørstebø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 HØNEFOSS Att. Eigil Søndergaard Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker Solutions, Aker Subsea AS, Moss

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker Solutions, Aker Subsea AS, Moss Aker Solutions, Aker Subsea AS Moss Værftsgt. 15 1511 MOSS Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2009/4347 462.2 BKG Vår dato: 3.1.2013 Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Aker

Detaljer

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg Tillatelsesnummer: 2008.171T Saksnummer: 07/1412 --- I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato 12.05.2006 Vår referanse 2006/2516 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne Sundet Tangen, tlf. 74 16 80 65 Arkiv nr.472.1 Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst Hafslund Miljøenergi Bio-El Fredrikstad (HME-BEF) Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) Mosseporten Miljøenergi AS (MME) Slagen Energigjenvinning AS (SLEAS) + prosjekter under utvikling s.1 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN Att. Vidar Mathisen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer