Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2007/2542 Arkivkode: Returkraft AS Vesterveien 3 Postboks Kristiansand S Returkraft as, Kristiansand kommune - Avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning Oversending av utslippstillatelse Fylkesmannen i Vest-Agder oversender med dette utslippstillatelse til avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning på Langemyr i Kristiansand kommune. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker. Vi viser til søknad fra Agder Energisentral av og øvrig kontakt i saken. Fylkesmannen gir med dette utslippstillatelse til avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, 29, jf 11 og 16 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Det søkes også om tillatelse til å brenne restavfall innblandet mindre mengder farlig avfall. Normalt er det SFT som gir slik tillatelse. Fylkesmannen har i mail av fra SFT fått delegert myndighet til å regulere brenning av mindre mengder farlig avfall ved forbrenningsanlegget i Kristiansand. 1. Sakens bakgrunn Agder Energisentral as (under stiftelse) som oversendte søknaden om utslippstillatelse er nå formalisert i et registrert aksjeselskap Returkraft AS. Som eiere av Returkraft AS står Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) AS og Agder Renovasjon DA. Det søkes om godkjenning av et anlegg for forbrenning av kommunalt restavfall og næringsavfall. Tillatelsen betinger at avfallet som skal behandles i anlegget er sortert og materialgjenvunnet i den grad kostnadene og de samlede miljøfordeler ved dette står i rimelig forhold til de alternative kostnadene ved forbrenning og energigjenvinning. Anlegget består av følgende enheter (installert effekt i parentes) Avfallsforbrenningsovn (15 tonn/time (brennverdi 13 MJ/kg)) Oljebasert tilleggsvarme/støttebrenner (2 x 18 MW, som sjeldent er i drift) Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Hjemmeside Telefon Telefaks Org.nr. NO Bankgiro

2 Side 2 av 13 Avfallsforbrenningsdirektivet er nå implementert i norsk regelverk ved kapittel 10 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Vedlagte tillatelse med vilkår gjelder fra dags dato. Tillatelsen er en henvisningstillatelse der mange av vilkårene viser til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 10 (forbrenning av avfall) og de vedleggene til dette kapittelet som er relevante. Anlegget omfattes av EUs direktiv om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet) ettersom kapasiteten er større enn 3 tonn pr.time, jf forurensningsforskriftens kapittel 36, vedlegg I. 2. Generelt om tillatelsen De utslippskomponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf forurensningsloven 7. Det er også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan medføre endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven 18. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf forurensningsloven 56. For ordens skyld gjør Fylkesmannen også oppmerksom på at unnlatelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven. 3. Saksbehandling Agder Energisentral as (under stiftelse) har i brev av søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av at avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune. Det er foretatt en konsekvensutredning av anlegget i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringsplan med konsekvensutredning er oversendt Kristiansand kommune for videre behandling. Fylkesmannen forutsetter at planen godkjennes. (Endelig godkjent ) Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Det er kommet inn 4 høringsuttalelser innen fristens utløp i saken som kommenteres nedenfor. I tillegg er det kommet to kommentarer/uttalelser i ettertid som også er kommentert. Søknadens innhold(utdrag) Returkraft AS er tiltakshaver for anlegget. Anlegget søkes plassert i et industriområde ca 5 km nord for Kristiansand. Flere lokaliseringer har blitt vurdert.

3 Side 3 av 13 Anlegget vil bli bygget og drevet i overensstemmelse med de krav til avfallsforbrenningsanlegg, som fremgår av Avfallsforskriftens kap 10. Bygging og drift vil være i henhold til retningslinjene i Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau. Anlegget bygges som et ristefyrt anlegg. Anleggets kjel vil bli konstruert for produksjon av elektrisitet, og til fremstilling av varmt vann til fjernvarmenettet. Det bygges en skorstein på 75 meter. Avgassene vil bli renset for alle vesentlige forurensningskomponenter. NO x utslippene vil bli redusert maksimalt. Endelig utforming av røykgassrensningen er ikke beskrevet pga at endelig leverandør ikke er bestemt(ulike løsninger). Utslippskravene i avfallsforskriften kap 10 vil overholdes med god margin. Det vil ikke bli sluppet ut noe prosessavløpsvann. Det søkes om mottak og forbrenning av inntil tonn avfall/år(15 tonn/time). (avfallstypene er nærmere spesifisert i vilkårene til tillatelsen) Mottak, veiing, registrering, lessing og lagring av avfallet vil skje i henhold til aktuelle BAT (best tilgjengelige teknologi) dokumenter. Det samme gjelder forbrenning/etterbrenning, avgassrensning og askeuttak/støvuttak. Det installeres kombinert posefilter og scrubber for å redusere utslipp av sure gasser(hcl, HF, SO 2,SO 3,, støv og tungmetaller). I tillegg tilsettes ammoniakk (NH 3 ) eller urea til røykgassen for å redusere NO x. Forbruket av råstoffer utenom mottatt avfall er estimert til følgende pr. år: Stoff Forbruk pr.år Vann m 3 Kalsiumhydroksyd 1760 tonn Aktivt kull/hok (herdofenkoks) 60 tonn Natriumhydroksyd (27 %) 160 tonn Ammoniakk (25 %) 560 tonn Den primære energikilden er mottatt avfall. Anlegget vil kunne motta elektrisk energi fra nettet etter behov. Anlegget vil forbruke små mengder med olje for å oppnå krevd forbrenningstemperatur (oppstart/nedstengning). Røykgasstemperaturen skal være minimum 850 grader celsius i 2 sekunder. Dampproduksjonen fra forbrenningsanlegget vil bli utnyttet til en kombinert produksjon av elektrisitet og varme. Elektrisiteten er planlagt avsatt til el-nettet og varmen er planlagt levert på fjernvarmeanlegget til Agder Energi Varme. Ved en forbrenning av tonn avfall/år er det beregnet en total energiproduksjon på 360 GWh. Det legges til grunn at det ved oppstart i 2010 skal tas imot tonn avfall økende til tonn i 2011 og tonn i Av produsert energi planlegges det å levere ca. 45 GWh som elektrisitet på nettet fra starten i 2010, stigende til 90 GWh i Levert energi til fjernvarme er beregnet til 88 GWh i 2010 økende til 225 GWh i 2019, men vil være avhengig av utbygningstakten av fjernvarmenettet. Ved en slik levering vil det i 2019 være

4 Side 4 av % energiutnyttelse. Det er beregnet at det i hele perioden fra oppstart av anlegget vil være over 50 % energiutnyttelse. Anlegget vil ikke medføre utslipp til vann, jord eller grunn. Forventede utslipp til luft er opplistet i følgende tabell: Det forventes at utslippgrenseverdiene i tillatelsen(jf vilkårene) overholdes med god margin. Miljøtilstanden i området er beskrevet i konsekvensutredningen som er utarbeidet. Etter en samlet vurdering konkluderes det med følgende: For øvrig vises det til søknaden i sin helhet hvor blant annet ulike forurensningsbegrensende teknologier er beskrevet. Hovedkomponentene i de valgte teknologier er beskrevet i søknadens kap 12. Det søkes om dispensasjon fra kravet i avfallsforskriften om kontinuerlig måling av HF med begrunnelse at dette kravet vil være overholdt dersom HCL utslippskravet overholdes. Det søkes også om fritagelse fra kravet om dokumentasjon for overholdelse av kravet på 150 mg/nm 3 for 95 % av alle 10-minuttersmiddelværdier av CO med begrunnelse av at dette er måleteknisk uhensiktsmessig. CO ønskes målt

5 Side 5 av 13 kontinuert og dokumentasjon for overholdelse av CO-kravet vil angis som alle halvtimesmiddelverdier på 100 mg/nm Høringsuttalelser Kristiansand kommune Uttalelsen fra Kristiansand kommune er vedtatt i formannskapet basert på saksfremstilling datert Kristiansand kommune er positiv til planene som legges frem for forbrenningsanlegget. Det bes om at anlegget dimensjoneres slik at dagens materialgjenvinning ikke blir skadelidende. Kommunen mener det legges opp til en relativt stor leveranse til AE varme sitt fjernvarmenett, og mener det kan bli tilgjengelig mer varme enn fjernvarmenettet kan ta imot. Det bes om at utnyttelsen av avfallsvarme og spillvarme samlet blir høy. Kommunen mener det er en akseptabel plassering av et slikt anlegg. Kommentar fra Agder Energisentral Grad av gjenvinning ift dimensjonering av anlegget er behandlet gjennom konsekvensutredningen. Her forutsettes det at dagens ordninger for materialgjenvinning skal videreføres og styrkes også ved etablering av AES. Dimensjoneringen av anlegget er ikke tatt opp som tema i utslippssøknaden etter som alle krav til utslipp jfr avfallsforskriften skal imøtekommes. Anleggets dimensjonering er godt tilpasset fremtidig energiavsetning samtidig som den valgte kapasitet er tilpasset behovet for alternativ behandling av restavfall fra Agder i de neste år. Av produserte energi fra anlegget vil noe bli omformet til elektrisk strøm som blir levert på nett, noe av energien går inn i AE Varme sitt fjernvarmenett og den energi som da ikke er benyttet blir kjølt bort. I de første årene etter oppstart, fra og med 2010, vil det bli noen år der produsert energi fra anlegget er mer enn summen av det som går til strømproduksjon og til fjernvarmen, dvs bortkjøling av energi er nødvendig. Bortkjøling av energi med samtidig produksjon av el er også nødvendig i sommermånedene da energiavsetningen i fjernvarmen er mindre. Energi leveransen fra anlegget til fjernvarmen må ses i sammenheng med utbyggingstakten av fjernvarmenettet. AES vil oppfylle krav om min 50 % energigjenvinning. Kommentarer fra Fylkesmannen Det er i vilkårene til tillatelsen stilt krav om at reglene i avfallsforskriften skal overholdes. Det vises spesielt til avfallsforskriftens kapittel 10. Det stilles også krav om at avfallet skal materialgjenvinnes i størst mulig grad før restavfallet går til forbrenning. Videre stilles det krav om en energigjenvinning på minst 50%. Fylkesmannen vil kunne stille strengere krav til energigjenvinning dersom dette viser seg å være teknisk og økonomisk mulig. Plasseringen av anlegget ble avgjort i planprosessen og vil ikke bli berørt i behandlingen av utslippsøknaden. Ytre Strai vel, YSV YSV har kommentert plasseringen av anlegget og vurderinger av tomtealternativer i sin uttalelse til utslippssøknaden. De ønsker en ny konsekvensutredning med flere tomtevalg. De er bekymret for konsekvensene

6 Side 6 av 13 for nærmiljøet, forurensingen fra anlegget og hvilke annen type industri anlegget vil tiltrekke seg. YSV kommenterer også ulemper med økt tungtrafikk til forbrenningsanlegget. Videre kommenteres at Straisbekken som er en viktig gytebekk for laks og sjøørret har forgreininger helt frem til Langemyr og mener dette er avfeid i konsekvensutredningen som er gjennomført. Kommentar fra Agder Energisentral YSV tar først og fremst opp temaer som er behandlet gjennom konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen har vært behandlet av lokale og regionale fagmyndigheter. Konsekvensutredningen og valg av plassering av AES ble vedtatt av Kristiansand Bystyre Plassering av anlegget er ikke et tema i utslippssøknaden, det gjøres kun vurderinger av om den aktuelle plasseringen oppfyller alle krav ift utslippskonsentrasjoner, støy, påvirkning på nærmiljø osv. Disse kravene er satt gjennom internasjonale regelverk. På enkelte områder er kravene gjort strengere i Norge. I sin behandling vil FMVA sette krav til anlegget for de grenseverdier som skal gjelde for å overholde alle krav. Eventuell tiltrekking av andre næringer er ikke et tema i utslippsøknaden. Trafikksituasjonen er heller ikke tema i utslippsøknaden. Dette er behandlet i konsekvensutredningen som er vedtatt. Forholdet til Straisbekken er ikke tatt opp ettersom anlegget ikke skal slippe ut spillvann. Det vil kun være utslipp av sanitæravløpsvann til kommunalt nett. System for håndtering av overflatevann vurderes i forhold til eksisterende nett for dette. Uttalelsen fra YSV vurderes til ikke å berøre temaer som behandles i utslippssøknaden. Kommentarer fra Fylkesmannen Anlegget skal ikke ha utslipp av betydning til vann eller grunn. Utslippene til luft vil bli strengt regulert. Ved behandlingen av utslippsøknaden er det kun de forurensningsmessige forhold som er vurdert. Det er lagt vekt på at luftkvaliteten i nærliggende boligområder ikke skal forringes. I den grad trafikkforholdene vil forverres i området vil Fylkesmannen kunne fastsette vilkår om korrigerende tiltak. I vilkårene til tillatelsen er det stilt relativt strenge krav til støy fra anlegget. Reidun Bue Påpeker at huset hennes ligger nærmere anlegget enn 400 meter som er angitt i konsekvensutredningen. Videre påpekes at huset ligger innenfor gul sone på støysonekartet og hun mener kravet til støy tillater mer støy ved bolig om natten. Hun mener også at det skal benyttes et annet kartgrunnlag der boliger kommer tydeligere frem. Kommentar fra Agder Energisentral Avstanden til huset er ca 270 meter som oppgitt i uttalelse. Huset ligger innenfor gul sone på støykartet. Den gule sonen er imidlertid kun med på støykartene som inkluderer RV 9. Det betyr at det er riksvegen som er det vesentligste bidraget til støy i området og ved huset spesielt. Fortolkningen av støygrenser på natten som fremkommer i uttalelsen er ikke korrekt. Kravene er strengere om natten. Om natten er støykravet ved bolig maks 40 db ihht retningslinje 1442 støy i arealplanlegging. Dette kravet er også inntatt i utslippssøknaden. AES må overholde dette kravet.

7 Side 7 av 13 Kommentarer fra Fylkesmannen Dersom støykravene i tillatelsen overholdes vil anlegget etter Fylkesmannens vurdering ikke bidra vesentlig til støynivået i nærliggende boligområder. Tollpost Globe Er positive til etableringen av AES på Langemyr. Andre kommentarer innkommet etter høringsfristens utløp. Helge Refsnes påpeker at småpartiene ikke var informert tilstrekkelig før de fikk den til avgjørelse. Videre anmodes Fylkesmannen om å gå ekstra inn i saken og viser her til problemer med enkelte tyske forbrenningsanlegg. Han påpeker også at det er betenkelig at det ikke foreligger plasseringsalternativer. Pensjonistpartiet opplyser at de fremmet et utsettelsesforslag til kommunen med begrunnelse at det ikke forelå alternativer å velge mellom. Kommentarer fra Fylkesmannen Flere alternative plasseringer er vurdert i planprosessen. Dette er som nevnt ovenfor ikke tema i konsesjonsbehandlingen nå. Temaene her er i hovedsak å ivareta forurensningslovens bestemmelser angående utslipp til luft, vann eller grunn, samt påse at eventuelle utslipp ikke medfører helse- eller miljøskader i nærmiljøet. Det fastsettes blant annet krav til at luftkvalitetsnormene i forurensningsforskriftens kapittel 7 skal overholdes. 5. Fylkesmannens begrunnelse for vedtaket Fylkesmannens vedtak innebærer at forbrenningsanlegget får krav som tilfredsstiller kapittel 10 i avfallsforskriften og EUs IPPC-direktiv. De nye kravene representerer strengere krav enn det som tidligere utslippstillatelser til denne type anlegg er basert på. Tillatelsen er delvis en henvisning til avfallsforskriftens vilkår. Det er gjennomført konsekvensutredninger og spredningsberegninger av utslipp til luft som alle viser at den samlede miljøpåvirkning ved omsøkt tillatelse til forbrenning av avfall er akseptabel. Fylkesmannen er av den oppfatning at regionen har behov for et slikt anlegg, og at det er en miljømessig gunstig måte å behandle denne type avfall på i fremtiden. Forutsetningen er at anlegget har en høy energigjenvinning. SFT har varslet forbud mot å deponere nedbrytbart avfall fra En viktig konsekvens av dette er at det ikke lenger blir mulig å deponere restavfall fra husholdningsavfall. Dette betyr at kommuner og interkommunale selskaper som baserer seg på deponering av restavfall må finne en annen sluttbehandlingsløsning. For restavfall som ikke egner seg for annen gjenvinning betyr dette i praksis forbrenning med energiutnyttelse. Utslipp til luft er et sentralt tema ved drift av forbrenningsanlegg. Gjeldende utslippsgrenser er fastsatt i avfallsforskriften. Det stilles krav om at luftkvalitetsnormene i forurensningsforskriftens kapittel 7 skal overholdes. Det er viktig at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte. Spredningsberegningen som er utført av NILU viser at anlegget vil kunne overholde luftkvalitetsnormene med god margin. Det stilles krav om at dette skal dokumenters med målinger under ordinær drift.

8 Side 8 av 13 Konklusjon Ved vurderingen av hvilke vilkår som skal stilles i utslippstillatelsen har Fylkesmannen vurdert de forurensningsmessige sidene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Det er lagt til grunn at beste tilgjengelige teknikker(bat) skal benyttes. Med de vilkår som er fastsatt mener Fylkesmannen at anlegget ikke vil medføre noen forurensning av betydning i området. Fylkesmannen gjør imidlertid oppmerksom på at det senere kan bli fastsatt enda strengere krav til utslipp og energigjenvinning. 6. Frister for gjennomføring Tillatelsen trer i kraft fra dags dato og alle vilkår skal gjelde fra oppstart av anlegget. Under regulær drift skal det ved konsesjonsmåling og årlig egenrapportering dokumenteres at kravene og tiltakene som kreves i utslippstillatelsen er gjennomført og oppfylt. Målinger og rapportering skal gjennomføres slik det framgår av tillatelsens vilkår 6 Målinger og rapportering. 7. Klageadgang Denne tillatelsen kan påklages til SFT av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er kommet fram. Eventuell, begrunnet klage stiles til SFT og sendes Fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen Tom Egerhei miljøverndirektør Thore Egeland senioringeniør Vedlegg: Tillatelse etter forurensningsloven - vilkår for tillatelse Kopi (med vedlegg) til: 1. Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep Oslo 2. KLEIVA VEL v/helge E. Refsnes, Kleiva 12, 4618 Kristiansand 3. Reidun Bue, Setesdalveien 219, 4618 Kristiansand 4. Geir Jønsrud, Leder YSV, Setesdalsv 239, 4618 Kristiansand 5. Tollpost Globe AS

9 Side 9 av 13 Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsforbrenningsanlegg for Returkraft AS gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av , jf 11 og 16, jf også forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av og øvrig kontakt. Tillatelsen er en henvisningstillatelse der mange av vilkårene viser til bestemmelser i avfallsforskriften, kapittel 10 (forbrenning av avfall) og de vedleggene til kapitlet som er relevante for anlegget. Denne tillatelsen gjelder fra dags dato. Overtredelse av vilkårene i tillatelsen kan medføre straff i henhold til forurensningslovens kap. 10. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar konsesjonshaver fra plikter i henhold til annen lovgivning. Bedriftsdata: Anleggseier: Returkraft AS Adresse: Vesterveien 3, 4664 Kristiansand S Foretaksnr: Anleggets navn: Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr. Anleggets lokalisering: Langemyr, Setesdalsveien 205, gnr 18 bnr 173 i Kristiansand UTM(EURF89): 32 V NS ØV Kommune: Kristiansand Fylkesmannens referanser: Saksnr.: 2007/2542 Bedrift: Returkraft AS Bransje: 40 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Kontrollklasse: fastsettes senere Søknadsdato: Tillatelsen inneholder krav til: Utslipp til vann: nei med unntak av sanitæravløpsvann Utslipp til luft: Ja Støy: Ja Avfall: Ja Energiutnyttelse: Ja Utslipp fra oljefyrt kjel(er)/støttebrenner(kapasitet): ingen krav

10 Side 10 av 13 Avfall til behandling: Timekapasitet: 15 tonn/time relatert til brennverdi 13 MJ/kg Årskapasitet: tonn/år relatert til gjennomsnittlig effektiv brennverdi 13 MJ/kg Energigjenvinning: 50% stigende til over 80% Driftstid: Kontinuerlig, forventet driftstid omkring 8000 timer/år Følgende avfallstyper kan brennes: Sortert husholdningsavfall, herunder restavfall fra kommunal innsamling restavfall fra gjenvinningsstasjoner hytteavfall Sortert næringsavfall, herunder kildesortert restavfall restavfall fra sentralsortering treavfall fra rivning m.v. sortert plast, papp og papir restavfall som inneholder opp til 1 % klorerte og bromerte flammehemmere eller opp til 5 % CCA - eller kreosotimpregnert tre Annet avfall: tonn/år kildesortert lavrisikoavfall fra helseinstitusjoner og lignende tonn/år utsorterte bildekk tonn/år slam/forurensede jordmasser Dato: Tom Egerhei e.f. Miljøverndirektør Thore Egeland senioringeniør

11 Side 11 av 13 Vilkår for tillatelse til avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune. Dato: TILLATTE AVFALLSTYPER 1.1 Avfall som det er tillatt å motta og forbrenne Tillatelsen omfatter avfall av følgende kategorier, jf forurensningslovens definisjoner: Sortert husholdningsavfall: restavfall fra kommunal innsamling restavfall fra gjenvinningsstasjoner hytteavfall Sortert næringsavfall: kildesortert restavfall restavfall fra sentralsortering treavfall fra rivning m.v. sortert plast, papp og papir restavfall som inneholder opp til 1 % klorerte og bromerte flammehemmere eller opp til 5 % CCA - eller kreosotimpregnert tre Annet avfall: tonn/år kildesortert lavrisikoavfall fra helseinstitusjoner og lignende tonn/år utsorterte bildekk tonn/år slam/forurensede jordmasser 1.2 Avfall som det ikke er tillatt å motta og forbrenne Tillatelsen omfatter ikke annet avfall enn det som er nevnt i vilkår MOTTAK AV AVFALL Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-5 gjelder. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annet avfall før forbrenning. jf avfallsforskriften ANLEGGETS DRIFT Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-7, 10-9, 10-10, 10-11, og gjelder. 3.1 Forbrenningsrester Slagg- og askeprodukter som ikke omfattes av avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall), kan benyttes som overdekningsmasse el. lignende på godkjent avfallsdeponi. 3.2 Støykrav Følgende immisjonskrav (ekvivalentnivå) skal tilfredsstilles ved berørte bolighus: Dagtid (mandag - fredag): Kveld (mandag - fredag): Søndag og helligdag: Natt alle dager: kl db(a) kl db(a) kl db(a) kl db(a)

12 Side 12 av 13 Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal grenseverdien for ekvivalentnivået reduseres med 5 db. Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 db. 3.3 Lukt Anlegget skal utformes slik at lagring av avfall ved anlegget ikke fører til lukt til omgivelsene. Mottakshall og lagringssilo skal til enhver tid holdes under undertrykk og døråpningene være lukket når de ikke er i bruk. 3.4 Energiutnyttelse Forbrenningsanlegget skal utformes, bygges og drives på en slik måte at all termisk energi generert av forbrenningsprosessen utnyttes så langt det er praktisk mulig. Basert på tallene som er lagt frem i søknaden fastsetter Fylkesmannen følgende minimumstall for energiutnyttelse: Gjennomsnitt over tre siste år frem til år 2015 skal det være minimum 50% energiutnytting. Fylkesmannen kan endre dette kravet dersom det er økonomisk eller teknisk grunnlag for det. Kravet vil bli vurdert på nytt når anleggets kapasitet er fullt utnyttet, og senest innen UTSLIPP TIL LUFT Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-15, jf. kapitlets vedlegg V, og gjelder. 4.1 Lokal luftkvalitet. Sammensetning, hastighet og temperatur av utslipp fra skorsteinen skal under normale driftsvariasjoner være slik at luftforurensningene ved bakkenivå ikke overskrider grenseverdiene(alle typer) i forurensningsforskriftens 7-6. Dato for oppnåelse trer i kraft straks. For de stoffer som ikke er nevnt i forurensningsforskriften gjelder inntil videre de tall som NILU har lagt til grunn (jf rapport O mars 2006 fra NILU). Krav til andre stoffer kan bli fastsatt senere dersom de gir skader av betydning. Foreløpig fastsettes følgende krav: 1. Skorsteinshøyden skal være minimum 75 meter over bakkenivå 2. Avgasstemperaturen skal minimum være 80 o C 3. Bedriften skal ved målinger dokumentere at grenseverdiene i forurensningsforskriftens kap 7 overholdes i nærliggende områder. Måleprogram skal fremlegges for Fylkesmannnen før anlegget tas i bruk. 5. UTSLIPP TIL VANN 5.1 Utslippsbegrensninger Anlegget skal ikke ha avrenning fra mottatt avfall og forbrenningsrester. Overflatevann fra trafikkområder skal ledes via avløpssystem med utslipp i sjø. Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avløpsgebyr.

13 Side 13 av MÅLINGER OG RAPPORTERING Bestemmelsene om målinger i avfallsforskriften 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, og gjelder. Bestemmelsene om rapportering i avfallsforskriften og gjelder. 6.1 Middelverdier Middelverdier i denne tillatelsen skal forstås som glidende verdier, hvis ikke annet er bestemt i avfallsforskriften kapittel 10 med relevante vedlegg. 6.2 Måling av hydrogenfluorid og karbonmonooksyd Hydrogenfluorid (HF) skal måles kontinuerlig inntil videre. Ved fremleggelse av dokumentasjon over at utslippene av denne gassen ikke kan overskride utslippsgrensene i avfallsforskriften kan Fylkesmannen etter søknad godkjenne andre målemetoder. Utslipp av karbonmonooksyd (CO) tillates målt som angitt i søknaden. 6.3 Rapportering Rapportering skal foregå årlig til Fylkesmannen på standardiserte egenrapporteringsskjema og/eller på ALTINN(web). Rapporteringsfrist er 1. mars. Her skal utslippsdata, avvik i forhold til krav og årlige mengder oppgis. Vedlagt skal følge et kort sammendrag over årets drift som spesifisert nedenfor: Total driftstid Total mengde avfall behandlet fordelt på leverandør Mengder slagg- og askeprodukter samt disponering Mengder støv- og reaksjonsprodukter samt disponering Energi produsert, energi utnyttet og energiutnyttelsesgrad for hver måned, samt snitt for året For parametre hvor det er krav om kontinuerlige målere skal en oppsummering vise variasjonsområder, trendkurver og snittverdier. Dette gjelder både driftsparametre og utslippsparametre til luft. 7. UNORMALE DRIFTSFORHOLD OG VARSLING Bestemmelsene i avfallsforskriften 10-29, og gjelder. 7.1 Alternativ avfallsdisponering. Ved driftsstans, planlagt og ikke planlagt, kan mottatt avfall (brensel) bare lagres i mottakshall og brenselssilo. Utendørs lagring av mottatt avfall er ikke tillatt. Eventuelle utsorterte avfallsfraksjoner skal lagres skjermet mot nedbør og vind. Beredskapsplan for håndtering av avfallet ved lengre driftstans skal foreligge og godkjennes av Fylkesmannen før oppstart av anlegget.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Forus Energigjenvinning 2 AS (Forus Energigjenvinning 1) gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen kutthz3 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Tlf.: 38 17 66 75 Deres ref.: 19.04.2011 Vår dato: 21.06.2011 Vår ref.: 2010/6129 Arkivkode: 461.3 Returkraft AS Setesdalsveien

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Utslippstillatelse for Vardar AS - Vestfossen Bioenergisentral Øvre Eiker Kommune

Utslippstillatelse for Vardar AS - Vestfossen Bioenergisentral Øvre Eiker Kommune Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 08.08.2003 2003/2287 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Alfred de Haas 32 26 68 22 471 Vardar AS Postboks 4091 Gulskogen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 4178.3596/ViV, Vår dato: 22.06.2009 Lars Tjelland Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2008/941 Arkivkode: 471 Renovasjonsselsakpet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for

Tillatelse etter forurensningsloven for FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven for Hamar-Regionen Fjernvarme AS, Børstad Varmesentral --- Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Kjell Utsogn Vår dato: 13.5.2014 Tlf.: 38 17 62 13 Vår ref.: 2010/5668 Arkivkode: 472 Kjells Biler 4720 Hægeland

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven for Parkveien Varmesentral - Arendal gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 20.10.2006 Vår dato: 14.11.2006 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2006/5772 Arkivkode: 472 RKR Næring AS Postboks 393 4664

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO. Varmesentral Setermoen Forsvarsbygg endring av tillatelse

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO. Varmesentral Setermoen Forsvarsbygg endring av tillatelse FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471 31.05.2006 2004/7107-10 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Åsmund Homme Vår dato: 10.05.2006 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2006/2603 Arkivkode:472 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 13.09.2006 Vår dato: 22.11.2006 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2003/8725 Arkivkode: 473 Gjenvinning sør-vest AS Skrumoen

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle FORUS ENERGIGJENVINNING 2 AS, SANDNES KOMMUNE - UTTALELSE TIL UTSLIPPSØKNADEN

Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle FORUS ENERGIGJENVINNING 2 AS, SANDNES KOMMUNE - UTTALELSE TIL UTSLIPPSØKNADEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005115 : O: GBNR: 67-224 : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 Vår dato 05.02.2015 Deres dato Vår ref. 2013/3177 Deres ref. Norsk Gjenvinning AS Pb. 567 Skøyen 0214 OSLO Oversendelse av revidert tillatelse

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4604 KRISTIANSAND S Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 25.11.2013 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2013/6079 Arkivkode: Alloc AS Fiboveien 26 4580 LYNGDAL Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse: 09/12367

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse: 09/12367 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: 04.12.09 Vår referanse: 09/12367 Einar Haualand, tlf: 51 56 89 25 Kristin Espeset, tlf: 5156 8878 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2009.067.I.MVARO

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund Vår dato 11.08.2017 2009/1385/ANML/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagansvarleg Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Veidekke Industri AS avd Kristiansund Husøya Industriområde 6520

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 16.11.2006 Vår dato: 15.01.2007 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/2158 Arkivkode: 472 Veolia Miljø gjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.10.2014 2014/1243/GUGJ/562 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 17.02.2014 Vår ref. Maritime

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg Findus Norge AS, avd. Tønsberg Baard Berge Nøtterøyveien 1 3127 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 07.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 19.12.2005 2005/5220-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 18.10.2005 JEJ Lemminkäinen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: 27.11.2013 Senioringeniør Reidun Schei, innvalgstelefon 71258511 Arkiv nr.: 2007/3293 J E Ekornes AS avd Ikornnes Industrivegen 1 6222 Sykkylven

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi INSPEKSJONSRAPPORT SOLØR BIOENERGI AS Oslo, 19. juni 2015 2260 Kirkenær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jon Magne Glomsvoll 2013/4632 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.09.2001 1997/01023- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Kolo

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 18.04.2008 Ole R. Larsen Vår dato: 17.06.2008 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2008/1567 Arkivkode: 471 Mbt Vigeland

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Forestia Braskereidfoss

Tillatelse etter forurensningsloven for Forestia Braskereidfoss FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven for Forestia Braskereidfoss produksjon av sponplater og drift av biobrenselanlegg på Braskereidfoss i Våler kommune Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik Findus Norge AS, avd.fabrikk Hedrum Elveveien 110 3271 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 26.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 20.3.2013 Senioringeniør Reidun Sofie Schei, telefon 71258511 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning MILJØRAPPORT 2015 Forus Energigjenvinning - Fra avfall til ren energi Forus Energigjenvinning Miljørapport for 2015 Forus Energigjenvinning sluttbehandler restavfall fra husholdninger,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksbehandler: Helene Mathisen Vår dato Vår referanse Tlf.nr. direkte: 22 00 36 43 2.8.2012 2012/13286 E-post: fmoahma@fylkesmannen.no Rapportnr.: 2012.094.I.FMOA Oslo Vei AS, Huken pukk- og asfaltverk

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 26.09.2014 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2014/4890 Arkivkode: Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap Torsland

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Skretting AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Skretting AS Skretting AS Bruhagen 6530 AVERØY Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Søknad om tillatelse til å drive tankrengjøring, tømming av oljeskillere og innsamling av spillolje.

Søknad om tillatelse til å drive tankrengjøring, tømming av oljeskillere og innsamling av spillolje. Trond Helgesen Stamsneset 100 5251 Søreidgrend FYLKESMANNEN I HORDALAND Saksbehandler, interntelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato Vår referanse 2003/11683 461.3 Deres dato

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veolia Miljø under inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veolia Miljø under inspeksjonen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:31.08.10 Vår referanse: 2010/2711/bst Saksbehandler, innvalgstelefon Bjørn Stokke/37017542 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.03.2015 2015/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Ole Løvold AS Langøyneset

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Ildikó Nordensvan: Arkiv nr. Deres referanse. Inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS, avd. Ravneberget Asfalt

Saksbehandler, innvalgstelefon Ildikó Nordensvan: Arkiv nr. Deres referanse. Inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS, avd. Ravneberget Asfalt Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:29.9.2011 Vår referanse:2011/4324 Saksbehandler, innvalgstelefon Ildikó Nordensvan:37 01 75 51 Arkiv nr. Deres referanse Lemminkäinen Norge AS, avd.

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Saksbehandler Henning Gøhtesen, innvalgstelefon 69247516 Vår dato Vår referanse 05.05.11 2007/7440 Arkiv nr. 461.3 Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Svar på søknad om endring av løyve til mottak og lagring av farlig avfall, Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik, Fjell kommune

Svar på søknad om endring av løyve til mottak og lagring av farlig avfall, Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 01.09.2015 Deres dato 20.05.2015 Vår referanse 2015/2846 471 Deres referanse Norsk Gjenvinning Industri AS avd Knarrevik Knarrevik Næringspark

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Wergeland Halsvik AS Dato

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus NCC INDUSTRY AS AVD ASFALT OSLO Ormsundkaia 0198 Oslo Oslo, Deres ref.: Anne Cecilie Løvheim - distriktssjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 10.06.2014 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2014/2696 Arkivkode: Avinor AS, Kristiansand lufthavn Kjevik postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hallvard Berget 73

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme, Hoff Varmesentral Skøyen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme, Hoff Varmesentral Skøyen INSPEKSJONSRAPPORT HAFSLUND VARME AS Oslo, 2. desember 2015 Drammensveien 144 0277 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kenneth Arnesen 2013/3598 Saksbehandler: Sigrun Øen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4757-2 460 Deres dato Deres ref. HRS Husholdning AS avd. Harstad Skavdalsveiene 6 9409 HARSTAD Tilsyn ved

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Peterson Emballasje Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer