Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet"

Transkript

1 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Definisjoner 2.1 Anleggene defineres slik Nærmiljøanlegg Ordinære anlegg Fylkesanlegg og interkommunale anlegg 2.2 Friluftsområder og friområder 3.0 Målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 3.1 Kommunale målsettinger 3.2 Statlig anleggspolitikk 3.3 Økonomiske virkemidler 3.4 Statlige føringer 4.0 Kommunale planer 4.1 Mål for utvikling (MFU) 4.2 Kulturplanen 4.3 Idrett og friluftsliv 5.0 Resultatvurdering av forrige planperiode 5.1 Forrige planperiodes mål 5.2 Oppnådde resultater i planperioden Vurdering av forrige planperiodens mål 5.4 Forhold til andre planer 5.5 Planprosessen 6.0 Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen 6.1 Oversikt over aktive lag i Notodden 7.0 Oversikt over idrettsanlegg og friområder i Notodden Kommune 8.0 Analyse av behov for aktivitet og anlegg 8.1 Handlingsprogram 9.0 Orientering om kjente/varslede søknader om spillemidler og friluftslivsformål i planperioden Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg 11.0 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg 2

3 Sammendrag med hovedpunkter - Målene for neste periode er å trygge velferdstilbudet, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen og bidra til en god folkehelse. Notodden kommune skal også være med på å bidra til at anlegg og aktiviteter kan være med på å skape en økt aktivitetsprofil hos mennesker som i dag driver med lite fysisk aktivitet/ er inaktive. Vi vil også være med på å skape et økt tilbud om aktivitet til barn og unge som ikke driver med organisert idrett eller lagidrett. - Seksjon for kultur og stedsutvikling skal prioritere idrett og friluftsliv, arbeid som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge og bedre den generelle folkehelsen. - Kommunen arbeider ut i fra to planer som kan ses i sammenheng med idrett og friluftsliv; Kulturplanen og Mål for utviklingen. - I planperioden er det oppnådd resultater innenfor følgende mål: trygge velferdstilbudet, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen og bidra til god folkehelse. Eksempler: Heddal Aktivitetspark er etablert med et attraktivt tilbud og fungerer nå som et samlingssted for barn, unge og voksne som både driver organisert og uorganisert idrett. Lysthusodden rideanlegg er også ferdigstilt og det har kommet flere nærmiljøanlegg i perioden. - Notodden turlag, Elgsjø turkart, Grønkjær turkart og Heddalsåsen turkart har blitt tildelt spillemidler til friluftslivsformål. Notodden turlags tildeling innebærer at det har blitt ryddet, merket og skiltet i området Jerpetjønn Bjønntjønn. - I perioden har Notodden kommune mottatt kr i tippemidler. - Anlegg som har stått på prioriteringslista forrige periode, men ikke er blitt ferdigstilt/fått tippemidler er Heddal aktivitetspark(sykkel/skatepark, rulleski/stolløype), Heddal ungdomsskole (ballbinge),lysthusodden ridehall (ferdigstilt, men ikke tildelt tippemidler), Tveitanbakken (isspor) og Heddal 3

4 aktivitetspark (Gressbane og kunstgressbane). - Notodden kommune har i dag et mangfoldig idrettstilbud representert gjennom 25 organiserte idrettslag. Her er 1093 av medlemmene barn mellom 6-12 år og 604 av medlemmene er mellom 13-19år. - Behovet for anlegg og aktivitet i kommunen må vurderes ut ifra flere forhold og det er viktig at anleggene gjenspeiler befolkningens aktivitetsønsker. - Det er et behov for utbedring av stier og merking av løyper. - Det er behov for flere gode aktivitetstilbud for jenter og kvinner. - Seksjon for kultur og stedsutvikling har i 2012 hatt følgende poster på sitt budsjett som har gått til idrett og friluftsliv: o Kr , Driftstilskudd til idrettslagene etter søknad. o Kr , Grønkjær skisenter A. L o Kr , Garderobeleie(idrettsgarderobe i kjelleren på Grendehuset, Vidarvoll) o Kr , Snøgg ski/alpingruppe. Vannavtale, leie av friareal, Storeskaranlegget. 4

5 1.0 Innledning I Notodden kommunes kulturplan finner vi følgende visjon: Kulturområdet skal være en drivkraft for å gjøre kommunen til et attraktivt sted å være, både for innbyggere og tilreisende. Kommunens kulturtilbud skal bære preg av dynamisk utvikling, kvalitet, allsidighet, tilgjengelighet og engasjement. Dette er en revidering av den eksisterende Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som ble vedtatt i kommunestyret Planen bygger på de plankravene som er gitt av kulturdepartementet. En vedtatt plan er et krav fra Kulturdepartementet om kommunen vil søke om spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg. Planen skal ha et 4-årig handlingsprogram og en langsiktig del på 12 år. Handlingsprogrammet skal justeres hvert år. Planen er et politisk dokument et styringsredskap som bør være realistisk med hensyn til økonomi og arealplanlegging. En kommunal delplan er et krav hvis det skal søkes om spillemidler og kommunal planlegging er vesentlig for at en kommune og kommunens innbyggere skal få det tilbudet som de er best tjent med. Seksjonen for kultur og stedsutvikling har hatt det redaksjonelle ansvaret for utarbeidelsen av planen. Denne planen er ikke juridisk bindende i seg selv, men den må knyttes opp imot kommuneplanens handlingsprogram og arealdel. Denne planen er ment som en type styringsredskap og et middel for å få styrt utbyggingen av idrett og friluftslivsanlegg slik at de samsvarer med befolkningens aktivitetsprofil. 5

6 2.0 Definisjoner Begrepene nedenfor er hentet fra Kulturdepartementets St.meld. nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring, og fra Miljøverndepartementets St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv, samt fra St.meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. (Jfr. Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, 2007). Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek. Idrett: Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. Friluftsliv: Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Friluftsliv inngår i begrepet fysisk aktivitet. Idrettsanlegg: I spillemiddelfordelingen operer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: - Nærmiljøanlegg - Ordinære anlegg - Nasjonalanlegg 2.1 Anleggene defineres slik (Jfr. Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, 2007) Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Det skal være fritt allment tilgjengelig, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen. Et slikt type anlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. Anlegget skal 6

7 være for egenorganisert fysisk aktivitet og skal ikke utformes for å dekke behovet til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranseidretter. Eksempel på dette kan være balløkke, ballbinge, sandaktivitetsbaner Ordinære anlegg Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De ordinære tilskuddberettigede anleggstypene er i hovedsak knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Eksempler på ordinære anlegg kan være en idrettshall, fotballbane, garderober Fylkesanlegg og interkommunale anlegg Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 20 % av ordinær tilskuddssats til større interkommunale idrettsanlegg, forutsatt blant annet at det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. 2.2 Friluftsområder og friområder Begrepet frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelig for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke et krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til fiske, turliv, jakt, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF områder). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. Pbl 25, nr.6). Verdifulle arealer til friluftslivsformål bør i all hovedsak ivaretas gjennom arealplanlegging etter planog bygningsloven. Her er det kommunene som har hovedansvaret. Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedlikehold av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lekeplasser, nærmiljøanlegg, badeplasser og lysløyper. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f. eks koller, bakker og sletter, kan også defineres som friområde. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist 7

8 som byggeområde på kartet, da de betraktes som en del av dette formål. I reguleringsplansammenheng er friområder en egen kategori (jf. Pbl 25, nr.4). Friluftslivsarbeid «drukner» ofte i andre lovpålagte arbeidsoppgaver. Kommuneøkonomien tilsier også at mindre kommuner ikke kan prioriterer å opprette rene friluftslivsstillinger. Løsningen på dette kan være interkommunale friluftsråd. 3.0 Målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 3.1 Kommunale målsettinger De vedtatte målsettingene må betegnes som runde formuleringer. Målende er ikke bindende, men kommunedelplanen skal være en styrende plan/verktøy for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. Økonomi og dugnad er som oftest med på å avgjøre om et anlegg som kommunen ikke eier (som er drevet av organisasjoner), lar seg realisere. Den kommunale økonomien er fremdeles stram og må følges deretter. Målene for den neste perioden er: - Å trygge velferdstilbudet, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen, spesielt for barn og ungdom, og bidra til en god folkehelse. - Være med på å bidra til at anlegg og aktiviteter kan være med på å skape økt aktivitet hos mennesker som i dag driver med lite fysisk aktivitet. - Være med på å skape et økt tilbud om aktivitet til barn og unge som ikke driver organisert/lagidrett. - Flere aktivitetstilbud for jenter. 3.2 Statlig anleggspolitikk Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Fysisk aktivitet i befolkningen er viktig. Både i forhold til den enkeltes opplevelse 8

9 av glede og velvære og i forhold til de positive effekter trening har for den mentale og fysiske helse. Utformingen av statlig politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv er fordelt på tre departementer: - Kulturdepartementet: har ansvar for utforming av politikk på idrettsområdet - Miljøverndepartementet: har ansvar for utforming av statens friluftslivspolitikk - Helse- og omsorgsdepartementet: har ansvar for utforming av politikk for statens helsefremmende og forebyggende arbeid. På fylkesnivå er det fylkeskommunen som har ansvar for idrettssaker. Direktoratet for Naturforvaltning og Helsetilsynet er tillagt viktige oppgaver i utøvelse av statens politikk. Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddordninger m.v. I Stortingsmelding nr. 14 ( ), Idrettslivet i endring, er det fremhevet at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år), og at dette er de viktigste målgruppene. Gjennom fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene, søker departementet å legge til rette for at det skal være tilnærmet lik tilgang på anlegg for befolkningen, uavhengig av bosted. Målet med anleggsutbygging er å gi flest mulig anledning til å drive med idrett og fysisk aktivitet. 3.3 Økonomiske virkemidler Staten har følgende virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv: Spillemidler Kultur- og kirkedepartementet forvalter den delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som avsettes til idrettsformål. Opplysninger om spillemidler fås ved henvendelse til kommunen, til fylkeskommunen eller til Idrettsavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet. Det gis årlig ut 9

10 ny informasjon om tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen skal i sin helhet tifalle lokalnivået og tilskuddet gjennom denne ordningen er å betrakte som grunnstøtte til lokale lag og foreningers arbeid for barn og ungdom. Selv om midlene ikke går via kommunale budsjetter vil det være naturlig å kommentere ordningen i den kommunale planen, da den gir betydelig økonomisk bidrag til idrettslagenes virksomhet. Midler til friluftsliv Sikring av friluftslivets arealbehov anses som en offentlig oppgave. Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og fylkesmennene har ansvar for å holde i hevd den tradisjonsrike ferdselsretten i utmark, og å yte tilskudd til oppkjøp av viktige områder for friluftsliv. Det skal legges vekt på at regionalt viktige friluftsområder og områder i kystsonen sikres, og at forholdene for friluftsliv i og ved byer og tettsteder bedres. I tillegg gis det også tilskudd til aktivitetsformål, stimulering, tilrettelegging m.m. innenfor friluftsliv. Egen trykksak om tilskudds og låneordninger innenfor miljøvernfeltet gis ut årlig av Miljøverndepartementet og kan bestilles hos SFT. På nettsiden til Friluftslivets fellesorganisasjon er ulike tilskuddsområder til friluftsliv omtalt(www.frifo.no). Fylkeskommunale midler Flere fylkekommuner har ordninger hvor fylkeskommunen kan medvirke med investeringstilskudd til store regionale og/eller fylkesanlegg for idrett. Slik støtte eller medfinansiering vil fremgå av de fylkeskommunale planene for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Ref. Telemark fylkeskommunes Strategiplan for idrett og friluftsliv Andre tilskuddsordninger For å stimulere til tilrettelegging av lokale lavterskeltilbud er det avsatt midler til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen ønsker å fange opp grupper som i dag er for lite fysisk aktive og som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Tilskuddsordningen kanaliseres gjennom regionale partnerskap for folkehelse der slike er etablert, og i øvrige fylker gjennom Fylkesmannen. Over statsbudsjettet 10

11 til Kommunal og regionaldepartementet gis de tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksom. En del idretts- og danseaktiviteter er finansiert gjennom denne tilskuddsordningen. På nettsiden finnes nærmere presentasjon av ulike tilskuddordninger. Kommunens idretts- og friluftslivpolitikk Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Notodden kommune har folkehelseutfordringer med bakgrunn i generelle utviklingstrekk i kommunen, befolkningsutvikling og folkehelseinstituttets profil. Dette gjelder blant annet bruk av legemidler mot psykiske lidelser og antall med hjerte og karsykdom, kols og astma. Det å ha et godt tilbud innen idrett og friluftsliv utgjør en stor trivselsfaktor for kommunens innbyggere og spiller ikke minst en sentral rolle i nærmiljøene. Seksjon for kultur og stedsutvikling skal prioritere idretts- og friluftslivsarbeid som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge og som er med på å bedre den generelle folkehelsen. Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Det gis årlig driftstilskudd til idrettorganisasjonene etter søknad. Søknadsfristen er 1. april hvert år. Notodden kommune arbeider ut ifra to planer: Mål for utvikling og Kulturplanen. Notodden kommune arbeider for å utvikle kommunen til en attraktiv regional opplevelse og kultursenter med attraktive boligområder med god tilgang til natur- og rekreasjonsområder. Det er også et mål om å kunne utvikle et kulturliv som gir befolkningen mulighet for egenaktivitet og medvirkning. Det skal også utvikles idrettsanlegg for aktiv utfoldelse for barn og unge i alle aldere. Det å satse på at barn og unge får gode oppvekstvilkår og utvikle gode tilbud som appellerer til barn og unge, er med på å skape en god holdning til en god folkehelse og et godt kulturliv i Notodden kommune. Kulturpolitikken skal også være med på å inspirere til å støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, om gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film, litteratur, idrett samt mer og det skal være en enkel adgang til deltagelse. Idrettskonsulent, i samarbeid med Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, skal bistå og fullføre saksbehandling for spillemiddelsøknader fra idrettslagene. Gode 11

12 spillemiddelsøknader skal være en prioritert oppgave. Videre skal Tinfos Bad være et attraktivt tilbud til kommunens innbyggere og bidra til å styrke interessen for svømming og andre vannaktiviteter og i tillegg være en møteplass for alle. Frivillig innsats og dugnad blir i mange tilfeller avgjørende når det gjelder å planlegge, bygge og drive et idrettsanlegg. Det er viktig at organisasjoner er med på planleggingsfasen, utbyggingsfasen og driften av anlegg og at kommunen verdsetter den dugnadsinnsatsen som blir lagt ned fra organisasjonenes side. 3.4 Statlige føringer Rikspolitiske retningslinjer (RPR) I sammenheng med den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet vil rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging være aktuelle. Disse RPR-ene kan i noen tilfelle virke mot hverandre, spesielt i tettbebygd strøk med stort press på arealene. RPR for samordnet areal og transportplanlegging fører som regel til fortetting, noe som kan gå ut over aktuelle områder for nærmiljøanlegg. Samkjøring av RPR-ene krever derfor spesiell omtanke og tverrsektorielt samarbeid. Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming (Jfr. Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg, 2012,Kulturdepartementet). Full integrering og inkludering for alle er et overordnet mål for staten, jf. St.meld. nr 8 ( ) Deltaking og likestilling. Kultur og kirkedepartementet har utarbeidet regler for hvordan idrettsanlegg og lokale/regionale kulturbygg skal tilrettelegges for funksjonshemmede brukere i heftet idrettsanlegg og funksjonshemmede (V-511). Tilrettelegging er en forutsetning for tilskudd fra spillemidlene. Det legges vekt på at alle samfunnsborgere skal ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse. 12

13 Estetikk og miljøhensyn Idretts og friluftslivsanlegg har ofte en framtredende og sentral plass i lokalmiljøet og landskapet. Det må derfor stilles store krav til utformingen av anlegg og områder. Ved forhåndsgodkjenning av planer for anlegg som bygges med offentlig støtte, skal de estetiske kvalitetene tillegges vekt. Tiltakshaver har ansvar for at idrettsanlegget får en god estetisk utforming. Utforming av sentrale signalbygg bør vies spesielt stor oppmerksomhet. Utforming av nærmiljøanlegg betyr mye for folks velferd og opplevelse i det daglige. Lokalisering av nærmiljøanlegg, valg av materialtype må vurderes nøye i hver enkelt sak. Kultur og kirkedepartementet ønsker mer miljøvennlige idrettsbygg. For å stimulere dette er det i heftet Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg anbefalt enkelt miljømål for bygging og rehabilitering av idretts- og svømmehaller. Utbygging av idrettsanlegg kan komme i konflikt med kulturminnevernet. Det er derfor viktig at fylkeskommunen/fylkeskonservator blir varslet om planlagte tiltak så tidlig som mulig. Bevaring av biologisk mangfold er en overordnet målsetting i den nasjonale miljøpolitikken. I arbeidet med tilretteleggingstiltak for områder og anlegg for friluftsliv er det viktig å ta hensyn tildette. Det kan oppstå konflikter mellom naturvern og biologiske mangfold på den ene siden og idretts- og friluftslivsaktiviteter på den andre siden. Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlige sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte muligheter. Sammen om fysisk aktivitet Handlingsplanen Sammen for fysisk aktivitet er utformet av åtte departementer. Det påpekes at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til positive mestringsopplevelser, glede, helse, livsutfoldelse og velvære i hverdagen. Handlingsplanen for fysisk aktivitet ( ) er en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. Økt fysisk aktivitet skal oppnås ved en samlet strategi som omfatter ulike tiltak på ulike samfunnsområder og arenaer, som barnehage, skole, arbeidsplass, fritid og nærmiljø. 13

14 4.0 Kommunale planer Seksjon for kultur og stedsutvikling arbeider spesielt etter to planer som kan ses i sammenheng med Kommunal plan for idrett og friluftsliv, kommunens Mål for utvikling og Kulturplan. 4.1 Mål for utvikling Mål for utvikling er formulert som langsiktig mål for samfunnsutviklingen og overordnet kommunal strategi. Denne er så delt i to deler: samfunnsdel og kommunal strategi. Samfunnsdelen er delt inn i fire felter: Næring, opplevelse, kunnskap og helse. Det er under opplevelse og helse man kan knytte idrett og friluftsliv til. De to andre feltene kan ha en viss tilknytning, men det er valgt og fokusere på opplevelse og helse. Opplevelse Opplevelse vil stadig stå sterkere og få en viktigere rolle i et fritidssamfunn. Tilbudet av opplevelse blir da et viktig moment, når det gjelder hvorvidt et sted oppleves som attraktivt for folk, både tilreisende og fastboende. Dette gir igjen et grunnlag for næringsutvikling både direkte innenfor opplevelsesbransjer men også ved man får ny innbyggere som bidrar til utvikling av næringsliv og samfunn. Opplevelsesstrategien bygger på blant annet å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og gode tilbud. Det ønskes også å videreutvikle de brede folkelige kultur- og idrettstradisjonene. Notodden kommune ønsker å styrke opplevelseskvalitetene ved å; - Videreutvikle Notodden kommune som et attraktivt regional opplevelsesog kultursenter. - Utvikle attraktive boligområder med god tilgang til natur- og rekreasjonsområder. - Utvikle et bredt og allsidig kulturliv som gir mulighet for egenaktivitet og medvirkning. - Utvikle idrettsanlegg for aktiv utfoldelse for barn i alle aldre. (Jf. Mål for utviklingen kommuneplan ). 14

15 Helse En god helse er kanskje det viktigste som må på plass for at den enkelte skal ha et godt liv og god velferd. Helse må derfor ses i en bredere sammenheng. Det er naturlig å rette innsatsen mot de som trenger det mest, for der igjennom å bidra til velferd for alle. En god helseinnsats vil også være med på å gi grunnlag for at flere kan være i arbeid. Helsestrategien legger vekt på å heve det generelle helsenivået i befolkningen samt tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen med gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkter. Sikre bynære turområder og større sammenhengende naturområder for rekreasjon og friluftsliv. Det vil også bli lagt vekt på å styrke det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge samt å legge til rette for bred kultur- og idrettssatsing rettet mot barn og ungdom. Notodden kommune vil derfor: - Utvikle tiltak som fremmer hjelp til selvhjelp for innbyggere som har slikt behov. - Trygge velferdstilbud, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen, spesielt for barn og unge og bidra til god folkehelse. - Utvikle arenaer der unge kan medvirke og ta ansvar selv. - Tilrettelegge for fysisk utfordrende fritidsaktiviteter og ikke-motorisert friluftsliv. (Jf. Mål for utviklingen kommuneplan ). 4.2 Kulturplan Kulturpolitikken skal inspirere til å støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, som gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film, idrett, billeddkunst, litteratur og kulturhistoriske utstillinger m.m., samt enkel adgang til deltagelse. Kulturell aktivitet har egenverdi for folks liv og trenger således ikke begrunnes gjennom økonomiske eller samfunnsmessige ringvirkninger. Det er likevel et faktum at et rikt og godt kulturliv, med gode samarbeidsrelasjoner kan gi gevinster på disse områdene. Kulturens møteplasser skaper også mellomarenaer som det er viktig å ta i bruk og utvikle. Basiskultur er Seksjon for kultur og stedsutviklings faste driftsområder og oppgaver som bibliotek, idrettsarbeid, kino/teater, ungdomsarbeid, tilskudd, utvikling og rådgivning med mer. Basisfunksjoner må være av høy kvalitet, men for skape stolthet og trivsel for innbyggerne og tilreisende må vi også skape unike opplevelser og møteplasser. Opplevelse er 15

16 enkeltstående arrangementer, utstillinger, festivaler, attraksjoner eller severdigheter. Dette kan være i egen regi, i samarbeid med andre arrangører eller som seksjonen gir økonomisk eller annen støtte. Hensikten med kulturplanen er å etablere et overblikk, som både politikere og administrasjon kan bruke til å handle langsiktig og strategisk. 4.3 Idrett og friluftsliv Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Seksjon for kultur og stedsutvikling skal prioritere idretts- og friluftslivsarbeid rettet mot barn og ungdom. Opprustning og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til de organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Drift og vedlikehold av kommunens egne idrettsanlegg finansieres av Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. De kommunale idrettsanleggene på Sætre og Lisleherad og Tinfos Bad bør være av god standard og oppfylle brukernes behov. Når det gjelder spillemidler er det Seksjon for kultur og stedsutvikling i samarbeid med Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester som bistår og fullfører saksbehandling for spillemiddelsøknader fra idrettslagene. Seksjon for kultur og stedsutvikling innstiller til Utvalg for kultur og stedsutvikling en årlig rangering av de lokale søknadene etter forslag fra Idrettsrådet. Kommunestyret foretar det endelige vedtak. Den totale sum som fordeles til kommunens søkere varierer fra år til år, fordeling foretas av Telemark Fylkeskommune. Seksjon for kultur og stedsutvikling og Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenesters bidrag til gode spillemiddelsøknader er en prioritert oppgave i planperioden. 16

17 Notodden kommune har et stort antall foreninger og lag. De omfatter mange ulike områder. For mange innbyggere er foreninger og lag viktige arenaer for eget initiativ og egen utfoldelse. Mye av virksomheten i foreninger og lag representerer dessuten viktige møteplasser mellom generasjonene. Det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene best mulig til rette for lag og foreninger og å stimulere virksomhet på dette området. Det bør også være aktuelt å støtte liknende initiativ som formelt ikke er organisert som lag eller forening. 5.0 Resultatvurdering av forrige plan 5.1 Forrige periodes mål - Å trygge velferdstilbudet, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen og bidra til god folkehelse. - Virksomhet for kultur skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. - Opprustning og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. 5.2 Oppnådde resultater i planperioden Notodden kommune har hatt stram økonomi i perioden. Det er viktig at kommunen er en aktiv medspiller for å legge forholdenes til rette for idrett og friluftsliv for byen innbyggere. Et samspill mellom kommunen og det frivillige organisasjonslivet er også svært viktig da dugnad og annet arbeid ofte avgjør om anlegg som kommunen ikke eier, lar seg realisere. Vi i Seksjonen for kultur og stedsutvikling ønsker å prioritere barn og unges behov både når det kommer til fordeling av tilskudd og andre tiltak. Det er et mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø og gjerne i tilknytning til skolen 17

18 Det er kommet mange nye anlegg i perioden og et av de største er Heddal Aktivitetspark. Aktivitetsparken ble ferdigstilt i planperioden og er et attraktivt sted der man kan drive med ulike aktiviteter. Heddal aktivitetspark har også fått innvilget midler til sandvolleyballbane som nå står klar og er mye brukt. Det er også blitt opprettet et volleyballag som bruker banen ofte. De har også fått innvilget kroner til Bocciabane, som også er ferdigstilt. Aktivitetsparken har tilbud som både fotballbaner, hinderløype, bocciabane, asfaltert løype og sandvolleyballbane. Heddal Aktivitetspark fortsetter med å øke tilbudet, og har planer om å utvikle området videre. Blant annet BMX-løype, hinderløype, rehabilitering av gressbanen/kunstgressbanen og streetbasketbane. Nye nærmiljøanlegg har også blitt realisert på Tveiten skole og Tinnesmoen skole. Lysthusodden ridehall ved travbanen er ferdigstilt i planperioden, selv om de ikke har fått innvilget spillemidler ennå. Her drives det både med stevner, dressur og ridning. Dette er et tilbud for alle som ønsker å drive med hestesport/ridning. Det er planer om å tilrettelegge slik at funksjonshemmede også kan delta. Motorsportsenteret på Leivstein har også blitt etablert i denne perioden. De har skapt et unikt motorsportanlegg og her kan man teste blant annet ATV og motorcross. Det har vært en økt aktivitet siden åpningen av senteret og det er gode treningsfasiliteter med lys slik at man også kan trene på kveldstid. Motorsportsenteret har også hatt et stort fokus på inkludering og det har blitt lagt merke til. De fikk i 2011 inkluderingsprisen fordi de har hatt et spesielt fokus på tilrettelegging for funksjonshemmede. Notodden bordtennisklubb ble stiftet i 2011 og har i dag et attraktivt treningslokale i Isolahallen. Lokalet er på 800 kvm og det er 12 bord. Det satses på et inkluderende miljø og det er et ønske at alle skal kunne delta, uansett mål for aktiviteten. Lokalet kom i stand ved dugnadsarbeid og har mange fasiliteter. Her satses det både på bredde- og toppidrett. Sætre kunstgressbane har fått innvilget et spillemiddeltilskudd på kr slik at kunstgressbanen kan bli rehabilitert. Det samme har også snøgg skiskytteranlegg og Notodden fotballklubb fått i perioden. 18

19 Følgende anlegg har stått inne på prioriteringslisten forrige periode, men er ennå ikke ferdigstilt/fått tippemidler: Heddal aktivitetspark (Sykkel, skatepark, rulleski/stolløype), Heddal ungdomsskole (Ballbinge), Lysthusodden ridehall (ferdigstilt, men har ikke fått innvilget tippemidler), Tveitanbakken (isspor) og Heddal aktivitetspark (Gressbane og kunstgressbane). Disse har i år igjen blitt ført opp på prioriteringslisten og alle har kommet med en spillemiddelsøknad innen fristen. 5.3 Vurdering av forrige planperiodens mål Det første målet som ble satt i forrige planperiode var: Å trygge velferdstilbudet, tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen og bidra til god folkehelse. Dette er et veldig generelt mål og det er et mål som favner veldig mange ulike aspekter. Det som har skjedd siden forrige planperiode er blant annet etableringen av Heddal aktivitetspark. Dette er en aktivitetspark med mange ulike muligheter til å kunne drive med idrett og fysisk aktivitet. De har aktiviteter som er tilpasset funksjonshemmede som boccia og asfaltert løype. Den fremtidige streetbasketbanen skal være tilrettelagt for barn og funksjonshemmede. De har allerede spillemiddelsøknad inne på dette i Dette vil ytterligere styrke området som et attraktivt sted for barn og unge som ønsker å drive med fysisk aktivitet. Dette er et stort løft for innbyggerne og det er et anlegg av stor verdi fordi alle kan drive med fysisk aktivitet på ulike nivåer og det kan være med på å bidra til at den generelle folkehelsen blir bedre. Heddal fotballag (A-lag) har fått forbedrede treningsmuligheter og de har nå rykket opp til 4.divisjon. Lysthusodden ridesenter er også et anlegg som er ferdigstilt, men de har ikke fått innvilget spillemidler ennå. Ridehallen er ferdigstilt ved siden av travbanen med flotte naturområder for ridning. Her kan både voksne, barn og unge samles å drive med hest. Det kan avholdes stevner her da det er tribune i ridehallen. Dette er et attraktivt ridesenter både for de som driver med dressur og stevner, men også for de som kun ønsker å ri på hest. Anlegget er universelt utformet og tilrettelagt for funksjonshemmede. Ridehallen kan bli et sted der 19

20 spesielt jenter som ikke er aktive i den organiserte idretten, kan finne et aktivitetstilbud som passer for deres behov. Notodden bordtennisklubb har i perioden fått egne lokaler i Isolahallen. Lokalet er på 800 kvm og rommer 12 bordtennisbord. Lokalet har fått et gulv av en god kvalitet, noe som er med på å forebygge skader hos utøverne. De har moderne teknologisk utstyr og det er muligheter for styrketrening i lokalet også. Notodden Bordtennisklubb har mange medlemmer og det er både på bredde- og toppnivå. De har medlemmer i alle aldersklasser og har et eget seniortilbud. Nye nærmiljøanlegg har også blitt realisert på Tveiten skole og Tinnesmoen skole. Begge har fått ballbinge og fotballbane. Disse er i tilknytning til skolen og sikrer dermed barn og unges (elevenes) mulighet for en mer fysisk hverdag og aktiv oppvekst i nærmiljøet. Det andre målet i planperioden var: Seksjon for kultur og stedsutvikling skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. Seksjons for kultur og stedsutvikling har prioritert barn og unge ved: Fordeling av driftstilskudd til idrettsorganisasjoner, lag og foreninger, nærmiljøanlegg og treningstider i kommunale idrettsanlegg. Når det gjelder driftstilskudd til idrettsorganisasjoner, lag og foreninger så har Seksjons for kultur og stedsutvikling prioritert lag og organisasjoner som har mange barn og unge som medlemmer. Det er et mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø og gjerne i tilknytning til skolene. Dette kan man knytte til nærmiljøanleggene. De knyttes ofte opp til skolene, slik at elevene har mulighet til en aktiv oppvekst og fysisk aktivitet i hverdagen. Treningstider i kommunale idrettsanlegg har blitt fordelt slik at barn og unge får de tidligste treningstidene. De eldre har blitt tildelt treningstider senere på kvelden. Det har også, så langt det har vært mulig, blitt tildelt tidlige treningstider til lag som aktiviserer mange barn og unge på samme tid. 20

21 Det er etablert en innendørs skatepark i Hydroparken. Bryn Eiendom AS har stilt lokalene til disposisjon for Notodden skateboardklubb. Klubben har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å skape en attraktiv arena for skatemiljøet. Dette er et miljø som passer både for store og små skatere. Det tredje målet i planperioden var: Opprustning og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. I løpet av perioden så var det fire spillemiddelsøknader inne på området friluftsliv. De fire var Notodden turlag, nærkart Elgsjø, Grønkjær turløype og Heddalsåsen turkart. Notodden turlag fikk innvilget et tilskudd på kr til å rydde, merke, skilte og kloppe området Jerpetjønn-Bjønntjønn. Nærkart over Elgsjø fikk tildelt kr og Heddalsåsen turkart fikk tildelt kr Grønkjær turløype (3km) fikk ikke tildelt noe tilskudd. Tinnemyras venner har etablert tursti rundt Tinnemyra i planperioden. Turstien er tilrettelagt for funksjonshemmede og er lyssatt på kvelden. Tinnemyras venner fikk et kommunalt tilskudd på kr ,-. Det meste av arbeidet og finansiering er gjort på dugnad. Notodden kommune etablerte Bystranda på Nesøya i planperioden. Spillemidler i perioden I perioden ble Notodden kommune tildelt totalt kr i spillemidler. Dette fordelte på følgende måte i perioden 2009 til 2011: 2009 Tinfosanleggene Tinfosbad Tinfosanleggene- Tinfosbad - Varmtvann Grønkjær skiskytteranlegg Heddalsåsen Gransherad turkart Nærkart Elgsjø vest Sum Sætre kunstgress Tinfosanlegg Idrettsparken garderobe Grønkjær skiskytteranlegg Jerpetjønnhovet Bjønntjønn Sum

22 2011 Heddal aktivitetspark Grendehus Heddal aktivitetspark Bocciabane Heddal aktivitetspark lagerhus Tveitanbakken Garderobe Sætre kunstgress Tveiten skole ballbane Tinnesmoen skole sykkelløype Tinfosanlegg idrettsbane Sum Forhold til andre planer Foruten de statlige målsettingene henter denne planen sine målsettinger direkte fra den overordnede kommunedelplanen Mål for utvikling samt Kulturplanen i Notodden kommune. Mål for utviklingen er en plan som viser til langsiktig mål for samfunnsutviklingen og overordnet kommunal strategi. Kulturplanen er en plan som skal inspirere til å støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, som gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film idrett, billeddkunst, litteratur og kulturhistoriske utstillinger m.m., samt enkel adgang til deltagelse Tiltakene det søkes/skal søkes om spillemidler til skal være innenfor rammene av gjeldende arealplanstatus og reguleringsbestemmelser. I Kommunedelplanen for Sentrum står det at utearealnormer/lekearealer (Ball-lekeplass) må vurderes i forhold til boliger og boliger i sentrum. Det ble vedtatt i den forrige Kommunedelplanen for sentrum at ballbinger/ballplasser skal plasseres min, 100 meter fra bolighus 5.5 Planprosessen Planprosessen skal i følge plan og bygningsloven 20-5 offentliggjøre, på den måte den finner hensiktsmessig, de mest aktuelle spørsmålene i kommuneplanarbeidet, slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt. Dette skal gjøres i god tid før utkastet behandles i kommunestyret. 22

23 Det er Seksjon for kultur og stedsutvikling som har hatt ansvar for gjennomføringen av planprosessen. Idrettsrådet samlet inn fremtidige planer for idrettslagene på et tidligere tidspunkt og det kom inn noen planer fra lagene. Disse er tatt med i betraktning når denne kommunedelplanen ble skrevet. Idrettskonsulentstillingen i Seksjon for kultur og stedsutvikling var ubesatt i store deler av første halvår 2012 på grunn av rekruttering. Planprosessen ble derfor startet senere enn planlagt. Planprosessen er forsvarlig gjennomført, men prosessen har ikke vært på det nivået og omfanget som er ønsket. 6.0 Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen Notodden kommune har et mangfoldig idrettstilbud representert gjennom 25 organiserte idrettslag. Her er 1093 av medlemmene barn mellom 6-12 år og 604 medlemmene er mellom år. Lagene kan tilby mange ulike idrettsgrener både sommer- og vinteraktiviteter. Det er også ulike nivåer. Alt fra toppfotball til trimtilbud/lavterskeltilbud. Idrettsaktiviteter som er representert i Notodden kommune er: Motorsport Håndball Pistolskyting Tennis Trekk- og brukshund Turn Ryttersport Fotball Friidrett Skøyter Baseball* Håndbak* Sykkel* Bryting Ski Modellfly* Svømming Padling Taekwondo Crossklubb Friskis & Svettis Kendo Sandvolleyball Bordtennis Dykkeklubb* Ballett (Regi av kulturskolen) *Ukjent om laget har aktive medlemmer 23

24 Det er viktig at kommunen og de enkelte lagene har en god dialog slik at vi kan være med på å samarbeide og legge til rette forholdene så godt som overhodet mulig. Alle skal ha en mulighet til å drive med fysisk aktivitet uavhengig av bosted, kjønn og alder. 6.1 Oversikt over aktive lag i Notodden kommune Bolkesjø Idrettslag Snøgg Svømming Gransherad Idrettslag Notodden Håndbak Klubb Heddal Idrettslag Notodden Fotballklubb Lisleherad Idrettslag Notodden og Kongsberg Flyklubb NMK Notodden Notodden Victory Baseballklubb Notodden Dykkeklubb Notodden Padleklubb Notodden Håndball-lag Notodden Modellflyklubb Notodden OL Notodden Sandvolleyballklubb Notodden Og Omegn Bueskyttere Notodden Taekwondo Notodden Pistolklubb Notodden Crossklubb Notodden Sykleklubb Friskis & Svettis Notodden Notodden Tennisklubb Notodden Kendoklubb Notodden Trekk- og Brukshundklubb Heddal Bordtennisklubb Notodden Ryttersportsklubb Notodden Bordtennisklubb Sportsklubben Snøgg Allianse Snøgg Friidrett Snøgg Fotball Snøgg Skøyter Snøgg Turn Snøgg Ski Snøgg Bryting 7.0 Oversikt over idrettsanlegg og turområder i Notodden Kommune Eksisterende anlegg Navn Kategori Type Aalamoen Kart Orienteringskart Abelsgt/tinnebyen aktivitetsområde Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Askemyra Kart Orienteringskart Badeplass, kyrkjetjønna Friluftsliv Badeplass Badeplass v/melåsbrua Friluftsliv Badeplass Badeplass v/ylibrua Friluftsliv Badeplass Badeplass v/elgsjø Friluftsliv Badeplass Bekkhus ved gulltun lekeplass Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Bjøntjønn-vindbekkhorn Friluftsliv Tursti Bjørkeli skytebane 100m. Skyteanlegg Skytebane 100m. Bjørkeli skytebane skytterhus Skyteanlegg Skytterhus Bjørkeli skytebane Skyteanlegg Skytebane 300m. 24

25 Bolkesjø skytebane Skyteanlegg Skytebane 100m. Bolkesjø skytebane Skyteanlegg Skytebane 300m. Bolkesjø skytterhus Skyteanlegg Skytterhus Bolkesjø/Miaugtjønn Skianlegg Skiløype Cappelstuguvegen/bergstugvegen Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Dårstul Kart Orienteringskart Dårstulhytta i lisleherad Friluftsliv Dagsturhytte Eikeskarvn aktivitetsområde Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Elgsi-tovestul-skavhogda-dårstul Friluftsliv Tursti Elgsjø opplæringskart Kart Andre kart Flåmyr Kart Orienteringskart Follsjøstranda øst badeplass Friluftsliv Badeplass Fykerudsletta-Slåttemyr-lauås Friluftsliv Tursti Gavlesjå rundt myrgvarv Friluftsliv Tursti Gransherad barne og ungdomsskule Aktivitetsanlegg Ballbinge Gransherad barne og ungdomsskole Aktivitetsanlegg Småanlegg Gransherad barne og ungdomsskole Aktivitetssal Gymnastikkhall Gransherad barne og ungdomsskole Kart Nærmiljøkart Gransherad barne og ungdomsskole Skyteanlegg Innendørs skytebane Gransherad barne og ungdomsskole Skianlegg Skiløype Gransherad samfunnshus Kulturbygg Lokalt kulturbygg Gransherad skytebane 100 og 200m Skyteanlegg Skytebane 100 og 200m. Gransherad Skytebane Skyteanlegg Skytterhus Grønbygel-øystenatten-økteren Friluftsliv Tursti Grønkjær skileikanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Grønkjær skisenter/idrettshus Idrettshus Idrettshus Grønkjær skisenter standplass Skyteanlegg Skytteranlegg Grønkjær skisenter Skyteanlegg Skiskytteranlegg Grønkjær turløype Skianlegg Langrennsanlegg 10km og 2km Grønkjær turløype Skianlegg Langrennsanlegg 3km Grønkjær turløype Skianlegg Langrennsanlegg 5km Grotbekktjønna badeplass Friluftsliv Badeplass H.abr. hansensgata/o.bjålands Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Høgås- øvre vanntårn-eikeskard Friluftsliv Tursti Harpetjønn-storemyr-dårstul Friluftsliv Tursti Heddal aktivitetspark Aktivitetsanlegg Ballbane Heddal aktivitetspark Fotballbane Fotball Heddal aktivitetspark Aktivitetsanlegg Ulike småaanlegg Bocciabane Heddal aktivitetspark Grendehus Garderobebygg Heddal aktivitetspark Fotballanlegg Fotball gressbane Heddal aktivitetspark Fotballanlegg Gressbane 11-er Heddal aktivitetspark Fotballanlegg Kunstgressbane Heddal aktivitetspark Diverse anlegg Rulleskiløype Heddal aktivitetspark Aktivitetsanlegg Hinderløype Heddal aktivitetspark Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane Heddal aktivitetspark Diverse anlegg Sykkel- og skatepark 25

26 Heddal Kyrkjetun Kulturbygg Lokalt kulturbygg Heddal ungdomsskole Aktivitetssal Gymnastikkhall Heddal ungdomsskole Aktivitetsanlegg Balløkke Heddal ungdomsskole Aktivitetsanlegg Volleyball Heddalsåsen Gransherad Kart Turkart Heddøla Friluftsliv Badeplass Høgås (2 i ett) Kart Orienteringskart Høgås lysløype Skianlegg Skiløype Høgås skiskytterarena Skyteanlegg Skiskytteranlegg Høgås skole Aktivitetsanlegg Ballbinge Høgås skole Aktivitetssal Gymnastikkhall Høgås skole Idrettshus Idrettshus Høgås skole Fotballanlegg Fotball kunstgress Høgås skole Kulturbygg Lokalt kulturbygg Høgås skole Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Høgås tursti Skianlegg Skiløype Høgskolen i Telemark Aktivitetssal Gymnastikkhall Høgskolen i Telemark Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng Hundehaughytta ved grotbekktjønn Friluftsliv Dagshytter Idrettsanleggene på Sætre Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall Idrettsanleggene på Sætre Fotballanlegg Fotball grusbane Idrettsanleggene på Sætre Idrettshus Idrettshus Idrettsanleggene på Sætre Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall (Nyhall) Idrettsanleggene på Sætre Aktivitetssal Trimrom/Helsestudio Jerpetjønn Kart Orienteringskart Jerpetjønn-Bjønntjønn Friluftsliv Tursti Jerpetjønnhovet- Hundeskar Friluftsliv Tursti Jerpetjønn-Hundeskar-Bjønntjønn Friluftsliv Tursti Kart Høgås Kart Orienteringskart Kloppa Kart Orienteringskart Kløyvingløypa Skianlegg Skiløype Kråkeholmen badeplass Friluftsliv Badeplass Kringlevn/Høgås lekeplass Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Krysset-Storemyr-Skavhogga- Friluftsliv Tursti Dårstul Langedokk Kart Orienteringskart Leivstein motorcross Motorsportsanlegg Motocrossløype Leivstein minicross Motorsportsanlegg Motorsport, ikke def. Leivsten-omåtsdalen-kleivtjønn Friluftsliv Tursti Lerkelunden fotballbane Fotballanlegg Gressbane Lerkelunden friidrettsanlegg Friidrettsanlegg Grusbane Lerkelunden sandvolleyball Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane Lerkelunden Skileik Aktivitetsanlegg Skileik Lindstå friområde og badeplass Friluftsliv Badeplass Lisleherad ballbinge Aktivitetsanlegg Ballbinge Lisleherad idrettspark Skianlegg Skiløype Lisleherad idrettspark Fotballanlegg Gressbane 26

27 Lisleherad samfunnshus Aktivitetssal Samfunnshus (Idrettsdelen) Lisleherad skole Kart Nærmiljøkart Lisleherad skole Aktivitetsanlegg Balløkke Losjehytta ved Jerpetjønn Friluftsliv Dagshytter Lysthusodden ridesportssenter Hestesportsanlegg Ridebane Lysthusodden ridesportssenter Hestesportsanlegg Travbane Markus Thranegate lekeplass Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Mjaugtjønn Kart Orienteringskart Myrgvarv gavlesjå Friluftsliv Tursti Myrgvarv-himingen Friluftsliv Tursti Myrgvarv-slettefjell Friluftsliv Tursti Nærkart Elgsjø Kart Nærmiljøkart Nærmiljøkart for omr. Rundt Kart Nærmiljøkart Notodden Nordagutu Kart Orienteringskart Nordbygda barneskole Aktivitetssal Gymnastikksal Nordbygda barneskole Aktivitetsanlegg Ballbane Nordbygda barneskole Fotballanlegg Grusbane Nordbygda barneskole Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett Nordbygda barneskole, Yli Kart Nærmiljøkart barneskole Nordre grende på vestsida Friluftsliv Tursti Notodden flyplass Luftsportsanlegg Seilfly Mannsangforenings klubbhus Kulturbygg Lokalt kulturbygg Notodden menighetshus Kulturbygg Lokalt kulturbygg Notodden O-lag Tinnemyra Idrettshus Idrettshus Notodden orienteringsklubb Idrettshus Idrettshus Notodden øst Kart Turkart Notodden modellflyklubb Modellflyplass Gresstripe for modellfly Notodden sentrumsbygg Kulturbygg Lokalt kulturbygg Notodden småbåthavn Friluftsliv Småbåtshavn Notodden småbåthavn Idrettshus Idrettshus Notodden småbåthavn Friluftsliv Småbåtshavn Notodden vest lifjell Kart Turkart Notodden VGS Flerbrukshall Flerbrukshall, liten Notodden VGS Aktivitetssal Trimrom / Helsestudio Storengsv./Høgås lekeplass Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Østmarka orienteringskart Kart Orienteringskart Prestegårdslåven Kulturbygg Lokalt kulturbygg Ramsås Kart Orienteringskart Reshjem Kart Orienteringskart Reshjem hestås rundt Skianlegg Skiløype Reshjem lomstjønn-tåråfjell Friluftsliv Tursti Røsslyngv./høgås lekeplass Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Rygi barneskole Aktivitetsanlegg Ballbinge Rygi barneskole Aktivitetsanlegg Balløkke Rygi barneskole Aktivitetssal Gymnastikkhall Sætre friidrettsbane Friidrettsanlegg Grusbane 27

28 Sætre kunstgressbane Fotballanlegg Kunstgressbane Sætre ungdomsskole Kart Nærmiljøkart Sætreåsen Kart Orienteringskart Sandtaktomta Aktivitetsanlegg Ballbinge Sauheradveien/ordf.strandli Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Selsi Friluftsliv Overnattingshytte Semsjordet/Klokkarud Aktivitetsanlegg Ballbinge Sigridsby Friluftsliv Overnattingshytte Skogly Kulturbygg Lokalt kulturbygg Snøgg Idrettshus Idrettshus på sætre Speiderhuset på Skoland Kulturbygg Lokalt kulturbygg Speiderhytte Heddal Friluftsliv Dagstur hytte Speiderhytte ved Elgsjø Friluftsliv Dagsturhytte Storeskar Skianlegg Alpinanlegg Storeskar Skianlegg Alpinanlegg, skitrekk Storeskar Skileik Skianlegg alpinanlegg Storeskar Skianlegg Snøproduksjonsutstyr Storeskar skistadion Idrettshus Idrettshus Tinfosanleggene Idrettshus Garderobebygg Tinfosanleggene Fotballanlegg Kunstgressbane Tinfosanleggene Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane Tinfosanleggene Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng, barnebasseng Tinfosanleggene Bad og svømmeanlegg Idrettsbasseng Tinfosanleggene Bad og svømmeanlegg Varmtvannsbasseng Tinfosanleggene Skianlegg Skiløype, lysløype Tinnemyra Kart Orienteringskart Tinnemyra Friluftsliv Badeplass Tinnemyra Aktivitetsanlegg Balløkke Tinnemyra Kart Nærmiljøkart Tinnesmoen skole Aktivitetsanlegg Balløkke Tinnesmoen skole Aktivitetssal Gymnastikkhall Tinnemoen skole Aktivitetsanlegg Håndballbane Tinnesmyra friluftslivområde Friluftsliv Tursti Tor cappelensv/høgås Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Tovestul Kart Orienteringskart Turkart blefjell Kart Turkart Tursti på Tinnemyra Kart Tursti Tveitanbakken Idrettshus Garderobebygg Tveitanbakken Idrettshus Klubbhus Tveitanbakken Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Tveitanbakken Idrettshus Varmestue overrenn Tveitanbakken k-15 Skianlegg Hoppbakke Tveitanbakken k-40 Skianlegg Hoppbakke Tveitanbakken k-8 Skianlegg Hoppbakke Tveitanbakken k-90 Skianlegg Hoppbakke Tveitanbakken Idrettshus Varmestue Tveitanbakken Skianlegg Snøproduksjonsutstyr 28

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Formål med planen... 3 2.2 Prosess... 3 2.3 Forholdet til andre planer... 3 2.4 Planens oppbygging...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 13.11.2014

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer