I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014"

Transkript

1 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Plankrav Definisjoner og kategorier Idrett Fysisk aktivitet Friluftsliv Idrettsanlegg Planarbeid intensjon 3 2. Utviklingstrekk i kommunen Dagens situasjon Demografiske data 5 3. Status Lag og organisasjoner Eksisterende anlegg og aktiviteter Folkehelsearbeid 8 4. Resultatvurdering Resultatvurdering fra tidligere prosjekter Økonomi og drift Kommunens mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Hovedmål Strategier og virkemiddel Handlingsprogram Handlingsprogram for ordinære anlegg og område Nærmiljøanlegg Langsiktige mål for anlegg og områder Etterspurte tiltak Anleggsregister 16 2

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I 1994 kom kulturdepartementet med krav om at kommunene måtte utarbeide en plan for utbygging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv for å kunne søke om statlige spillemidler, forvaltet av fylkeskommunens utviklingsavdeling med tilhørende hovedutvalget for kultur Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til koordinering og samarbeid mellom lag, foreninger og kommunen når det gjelder utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for utøvelse av idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet krever en slik plan som grunnlag når søknader om spillemidler skal vurderes og planen skal være et grunnlag for prioriteringer og tildeling av spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder. Planen skal også være et styringsredskap for politikerne og benyttes i administrasjonens daglige oppfølgings av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 1.2 Plankrav Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planens innhold: Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 1.3 Definisjoner og kategorier Idrett - Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten Fysisk aktivitet - Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek Friluftsliv Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. 3

4 1.3.4 Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder (for eksempel skoler, barnehager, idrettsanlegg dog ikke for å dekke behovet for organisert idrettslig aktivitet). Ordinære anlegg Tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I hovedsak de anleggstyper som dekker behov for trening og konkurranser etter gjeldende regler til det enkelte særforbund, herunder det en før definerte som kommuneanlegg og fylkesanlegg. Nasjonalanlegg Er anlegg for en særidrett med en standard som tilfredsstiller krav til å holde internasjonale mesterskap og konkurranser Søknadskategorier for spillemidler Idretts- og friluftsanlegg Omfatter alle anlegg som ikke er nærmiljøanlegg, som har rett til spillemidler. Herunder også rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg og anlegg, som ikke er alminnelig vedlikehold. Nærmiljøanlegg Områdene eller anleggene skal være fritt, allment tilgjengelige og beregnet på egenorganiserte idrettslige aktiviteter, primært for barn og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres på et eget område, eller inntil et skoleanlegg og /eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinære idrettskonkurranser. Vanlige lekeplasser med lekeapparater er ikke stønadsberettiget til spillemidler. (Eksempler på type anlegg er skileikanlegg, ball-løkker, og turstier) 1.4 Planarbeidet og intensjon Denne kommunale planen er en del av samfunnsdelen i den overordnede kommuneplanen, dette er i tråd med Plan og bygningsloven paragraf 11-1 og Mulige utbygginger av nye anlegg må tas med i neste rullering av arealdelen i kommuneplanen. Planarbeidet er gjort kjent gjennom annonsering i Under Varden og i lokalavisen, Laagendalsposten og på nettsiden til Rollag kommune. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven, oppstart av arbeid med kommuneplan,

5 Utvalget FOLK utpekte representanter fra ulike instanser i kommunen for å arbeide med revideringen av ny kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet, jmf. vedtak i FOLK Hensikten med en slik arbeidsgruppe er å sikre høy grad av involvering i arbeidet med planprosessen, slik at man ivaretar kravet om medvirkning som er hjemlet i plan- og bygningsloven 5-1. Gruppas medlemmer: 1. Grethe Blørstad Idrettsråd i Rollag 2. Ragnhild K. Haug utvalget FOLK 3. Svein Storemoen Idrettsskolen 4. Nils A. Walter kommunefysioterapeut 5. Ricardo Fuentes Veggli skole (ikke deltatt) 6. Åshild Stanghelle konsulent i Rollag kommune (sekretær) Arbeidsgruppa hadde 4 arbeidsmøter og medlemmene har godkjent planen før den ble sendt ut til offentlig ettersyn. Gruppa jobbet med å kartlegge fremtidige behov innenfor idrett og fysisk aktivitet og med å knytte dette til kommunens fremtidige planer. Både kortsiktige og langsiktige behov og muligheter ble diskutert. Det er sendt ut brev til lag og foreninger i kommunen der vi har bedt om innspill i forhold til denne revisjonen av kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. De er bedt om å komme med behov og ønsker i forhold til videre fremdrift av sine lag og foreninger, både kortsiktige og langsiktige. Planutkastet blir lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 17.november Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret 16.desember 2010 Rollag kommune ønsker med denne planen å: Stimulere til debatt for å avklare og konkretisere videre utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Muliggjøre finansiering av nye anlegg gjennom utbetaling av spillemidler. Sikre nødvendige areal for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter. Avklare ansvar, oppgaver og økonomiske plikter som kommunen og organisasjonene har, ved utbygging av anlegg og prosjekt. Legge til rette for at flest mulig av innbyggerne i Rollag kommune kan drive med fysisk aktivitet på det nivået de ønsker. 5

6 2. Utviklingstrekk i kommunen 2.1 Dagens situasjon Rollag kommune er en liten kommune i Buskerud fylke og har noen utfordringer når det gjelder folketall og arbeidsplasser. Det er nedgang i folketallet og ifølge SSBs prognoser kommer det til å fortsette. Til tross for at Rollag kommune har relativt få innbyggere, finnes det gode tilbud til folk som ønsker å drive med ulike typer idrett og fysisk aktivitet og vi jobber for at dette skal kunne fortsette og utvikle seg videre. Visjonen for Rollag er: Bygda vår skal være et trygt sted å bo, vokse opp og virke i Sammen skal vi ta i bruk ressursene våre og sikre et medmenneskelig samfunn som tar vare på natur og miljø 2.2 Demografiske data Rollag kommune er i norsk målestokk en liten kommune med ca innbyggere og ligger i Numedal i Buskerud fylke. Rollag grenser til nabokommunene, Flesberg, Tinn, Nore og Uvdal og Sigdal. Kommunen ligger for øvrig sentralt til på østlandet og det er relativt korte avstander i bil til Kongsberg, Drammen og Oslo. Folketall Endring Endring / /2010 Folkemengden i alt år år år år år og eldre Arealene i Rollag kommune er på 434 km2. 6

7 3. Status 3.1 Lag og organisasjoner Aktivitetstilbud i Rollag kommune, lag og foreninger som har tilbud innen fysisk aktivitet: Lag/forening Medlemmer Under 12 år år Over 18 år (aktive) ROV IL Numedal Hesteklubb ROV Skyttarlag Lågen 4H 50 Idrettsskolen Senior: 13 Idrettsskolen har i tillegg aktivitetssenter, IAS, med diverse treningstilbud for voksne og svømmebasseng. Der er det også allidrett for barn, dansegrupper for ungdom og treningskontakter for barn og unge. Idrett for funksjonshemmede, IFF, er et interkommunalt samarbeid som Idrettsskolen også er en del av. Frivilligsentralen gir også tilbud om turer i løpet av sommerhalvåret og mulighet til å være med på ballspill i gymsalen i Rollag en gang i uka. Snekkerbua i Veggli har også ukentlige aktivitetstilbud som stavgang. Mange lag og foreninger i Rollag kommune har stor aktivitet og arrangerer stevner, turneringer og mesterskap gjennom hele året. Medlemsmassene er stabile og tilbudet er godt til de som ønsker å drive med ulike former for idrett og fysisk aktivitet. Utfordringene ligger ofte i driften av organisasjoner og anlegg, da vi er en liten kommune med få innbyggere. 3.2 Eksisterende anlegg og aktiviteter Gaarderbakken hoppbakke Mogan idrettsplass Dusterud skytebane m/diverse skyteanlegg Numedal folkehøgskole Idrettsskolen, forskjellige anlegg Veggli skole, diverse anlegg Rollag skole, ballbinge, volleyball, diverse Tur- og orienteringskart i regi av idrettslaget Veggli badeplass Veggli lysløype (i regi av Rollag og Veggli Idrettslag) Rollag lysløype Veggli pistolbane 7

8 Se vedlegg for resterende anlegg. Dette er anlegg som er registrert ved anleggsregisteret til idrettsanlegg.no, noe av det kan være utdatert. Gaarderbakken i Veggli, foto: Per Inge Myrann Anlegg og muligheter for friluftsliv: Rollag kommune byr på store muligheter for friluftsliv. Beliggenheten gjør at vi har lett tilgang på turterreng både på fjellet og i marka, uten å måtte reise langt. Samtidig gir det oss et ansvar, vi må ta vare på disse områdene og tilrettelegge for en god bruk av disse naturområdene. På Vegglifjell er det blant annet mange kilometer med oppmerkede skiløyper om vinteren og turløyper om sommeren. Et alpinanlegg er også etablert ved Killingskaret. Trillemarka Rollagsfjell er Norges største skogreservat, opprettet i desember Her er det også mange muligheter for gode opplevelser i friluft, man kan ferdes fritt til fots og på ski, plukker bær og matsopp og jakte og fiske etter gjeldende regelverk. I tillegg er det mange kulturminner i området i form av blant annet nedlagte setrer. Gjennom Numedal kan man også ta seg frem på sykkel. Det er skiltet sykkelløype fra Kongsberg, gjennom alle tre Numedalskommunene over Dagali til Geilo. Normannsslepa er en annen merket sti/gammel veg som strekker seg fra Kongsberg og over Hardangervidda til vestlandet. Langs denne slepa finnes det også mange kulturminner og muligheter til å oppleve fjell og natur. 8

9 Turstier og gangveier er godt utbygde i kommunen og det finnes mange muligheter til å bevege seg både på asfalt og i mer kupert terreng. Her kan det også gjøres mange forbedringer for eksempel når det gjelder rydding og vedlikehold av turløyper. På fjellet og i bygda ellers finnes også en rekke vann som benyttes til fiske og bading. Numedalslågen renner også gjennom bygda og gir muligheter for bading, padling og fiske. 3.3 Folkehelsearbeid Kommunefysioterapeuten i Rollag har det overordnede ansvaret for arbeidet med frisklivstilbud og annet folkehelsearbeid. Fysioterapeuten leder en arbeidsgruppe som har som mål å se nærmere på hva som allerede gjøres innenfor folkehelse i kommunen og hva som kan forbedres innenfor dette området. Her er mange instanser involvert, ikke minst barnehager og skoler, der det kan og skal settes i gang og videreføres en del tiltak. Dette har blitt mer og mer viktig når man ser at barn og unge i dag er mye mindre aktive enn før og overvekt har blitt et folkehelseproblem, også hos denne gruppen. Ungdomsskolen AKTIV, fysisk aktivitet i storefri tre ganger i uken Barnehagene kosthold, ute- og aktivitetsområder 9

10 I samfunnsdelen av den langsiktige kommuneplanen, blir det tatt opp noen utfordringer innenfor folkehelse, de er formulert slik: Hvordan kan kommunen legge til rette for fysisk og psykisk forebyggende helsearbeid? Hvordan kan kommunen bidra til inkludering, sosial tilhørighet og trivsel? Bidrag fra frivillige lag og foreninger som for eksempel besøksvirksomhet, dagsenter. Hvilken rolle kan Idrettskolen ha mht. forbedret folkehelse? Det er blant annet satt i gang et eget prosjekt som kalles Idrettsskolen 2018 for å se på utviklingsmuligheter både innenfor folkehelse og utvikling av skolen generelt. Hvordan kan vi tilrettelegge for at mennesker med en funksjonshemming kan benytte seg av ulike treningstilbud og legge til rette for at noen friluftsområder er fremkommelige for alle? Buskerud fylkeskommune har i sin strategi for folkehelsearbeid, satt seg disse hovedmålene: Styrke det helsefremmende aspektet ved skolen gjennom utvikling av et miljø som fremmer mestring og læring. Øke andelen ungdommer som fullfører videregående skole. Gjøre skolehelsetjenesten til en tilgjengelig og integrert del av skolehverdagen. Utforming av arealer for ferdsel og aktivitet skal muliggjøre og motivere til fysisk aktivitet. Gi ungdom bedre grunnlag for gode levevaner. Visjonen er formulert slik: Gode og aktive dager for alle i Buskerud Og ungdom mellom 13 og 23 år er den gruppen det er valgt å satse på. Vi ser at også i Rollag er dette en aldersgruppe som det trengs flere og varierte tilbud til. 4. Resultatvurdering 4.1 Resultatvurderinger fra tidligere perioder Når man ser på handlingsprogrammene for tidligere perioder, er det en stor del av prosjektene som er gjennomført, blant annet ved tildeling av spillemidler. Nedenfor ser vi noen av prosjektene som er gjennomført tilbake til Finansieringen har skjedd blant annet ved tildeling av statlige spillemidler og noe kommunal støtte. 10

11 Nærmiljøanlegg som tidligere var planlagt i Rollag kommune: Anlegg Sted Kostnad Gjennomført Hinderløype Idrettsskolen ja Kanobrygge Idrettsskolen nei Ballslette Mogan idrettsplass Natursti og turvei Rollag skule ja Natursti og turvei Veggli skole ja Tarzanløype Rollag skule ja Skolegårdskart Idrettsskolen ja Jibbeløype Idrettsskolen ja Ballbinge Rollag skole ja Aktivitetsanlegg Veggli skole ja Ordinære idretts- og friluftsanlegg: Anlegg Sted Kostnad Gjennomført Rehabilitering gressbane Mogan idrettsplass Nei (delvis) fotball Elektroniske skiver Idrettsskolen ja innendørs Bevegelige mål Dusterud skytebane nei storviltskytebane Skifterom/toalett Gaarderbakken ja Sportsgolv i Idrettsskolen ja speilsal/miniatyrskytebane Renovering o-kart Skogen i Rollag nei Skogenområdet Innendørs skytebane* Dusterud skytebane Se kommentar Mobil snøkanon Veggli/Rollag lysløyper nei *Søknad om spillemidler ble sendt i 2007, 2008 og overført til Ny søknad kom i 2010, foreløpig er behandlingen utsatt. I tillegg er det blitt utbetalt spillemidler til sti- og løypenett på Vegglifjell, siste utbetaling i Det er også andre prosjekter som har vært diskutert og vurdert gjennom flere år, som fortsatt er ønskelig å gjennomføre for å bedre tilbudet innen idrett og fysisk aktivitet i Rollag kommune. Blant de mest aktuelle prosjektene fremover er kartlegging av bygging av idrettshall på Numedal folkehøgskole. Hallprosjektet må sees i sammenheng med behov for innendørs skytebane hos ROV Skytterlag, da de pr i dag benytter lokaler på Idrettsskolen. Det jobbes også på flere hold med vurdering av en ski- og veitunnel gjennom Vegglifjell til Tinn kommune. Det siste er et særdeles stort prosjekt som skal utredes på mange plan. 11

12 4.2 Økonomi og drift Drift og vedlikehold Alle nye anlegg i kommunen skal sikres en fremtidig drift. Økonomiske og praktiske konsekvenser bør utredes grundig før det investeres i et nyanlegg. Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for driften, hva som ligger på anleggseier og hvilket ansvar eventuelle andre eiere eller kommunen har. Økonomi Ifølge økonomiplanen til Rollag kommune for er det satt av kroner pr år til eventuelle utbygginger av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg kommer det inn statlige spillemidler og egenkapital hos søker. 5. Kommunens mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 5.1 Hovedmål Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv: Idrett og friluftsliv for alle Dette er spesifisert slik: Leik, idrett og friluftsliv er viktige faktorer for utvikling og vedlikehold av fysisk, psykisk og sosial helse. Arbeidet innenfor dette virksomhetsområdet har således en klar helsemessig målsetting som omfatter alle aldersgrupper, alle ferdighetsgrupper, -funksjonsgrupper og alle sosiale grupper. Det er således en felles målsetting for arbeidet innen friluftslivet og idrettssektoren å bidra til utvikling og vedlikehold av god fysisk, psykisk og sosial helse hos alle innbyggere. For idrettsarbeidet er det, i tillegg til den helsemessige målsettingen, også et viktig mål å legge til rette for utvikling av konkurranseidrett og toppidrett. Ved siden av det helsemessige motivet, er gleden ved opplevelser og aktivitet viktig for mange. Den sosiale faktor må også nevnes som svært viktig i denne sammenheng. Det er et klart mål i arbeidet med idrett og friluftsliv at alle skal få mulighet og rett til å drive idrett og friluftsliv ut fra den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger, interesser og livssituasjon. 12

13 Rollag kommune ønsker at alle grupper i befolkningen skal få gode muligheter til fysiske utfordringer gjennom idrett, friluftsliv eller annen aktivitet i sitt nærmiljø. Vi ønsker at folk i kommunen skal oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. Alle alders- og funksjonsgrupper skal ha tilbud om helsefremmende aktivitet. Spesielt ungdom mellom 13 og 18 har lett for å gi seg med trening og det bør derfor være et mål at man har attraktive treningstilbud for denne aldersgruppen. Det skal også legges til rette for at mennesker med funksjonshemming skal ha muligheten til å delta i aktiviteter. Samtidig er det et mål for Rollag kommune å øke folketallet. Det skal derfor legges til rette for attraktive botilbud og arbeidsplasser, et godt oppvekstmiljø og et allsidig kultur- og fritidstilbud. Samfunnsdelen i den overordede kommuneplanen spesifiserer dette mer og legger opp til dialog/folkemøter med innbyggerne og andre tiltak for å oppnå dette. 5.2 Strategier og virkemidler Strategier: Rollag kommune ønsker en god dialog med alle lag og foreninger i kommunen, i denne sammenheng spesielt de som gir et tilbud innenfor fysisk aktivitet. I tillegg er dialog viktig i forhold til skolen, barnehagene og andre relevante instanser. For å kunne nå målene om økt fysisk aktivitet for alle, trengs det et godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Kommunen ønsker i tillegg å iverksette intensjoner i Folkehelsemeldinga. Virkemidler: Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet, jmf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Statlige spillemidler er noen av virkemidlene en kan ta i bruk for å ha mulighet til å gjennomføre konkrete planer om nye idrettsanlegg, ikke minst økonomisk. Spillemidler er definert som en del av overskuddet fra Statens pengespill som går til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Behovsvurderingene for bygging av anlegg skal gjøres både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og staten fremhever i den forbindelse at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Aktører: Når det gjelder tilskudd til ordinære anlegg kan kommunen, lag/foreninger og organisasjoner søke. Andre sammenslutninger må få forhåndsgodkjent sine vedtekter av Kulturdepartementet før søknad. Ved bygging av nærmiljøanlegg kan også for eksempel skoler, barnehager og velforeninger søke om tippemidler. Sikring av areal: I sammenheng med arealdelen i kommuneplanen og reguleringsplaner er det viktig å sikre framtidige områder til idrett og friluftsliv, der dette er aktuelt. Eventuelle nye 13

14 arealbehov knyttet til tiltakene vil bli avklart i pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Godkjenning av prosjekter: Det stilles klare krav fra kulturdepartementet om utforming av anlegg og områder. Kommunen er delegert forhåndsgodkjenning av planer for de fleste idrettsanlegg. Miljømessige og estetiske hensyn vil bli vektlagt sammen med både økonomiske, idrettspolitiske, idrettsfaglige og anleggstekniske hensyn, når søknader skal godkjennes av kommunen. 6. Handlingsprogram Rollag kommune har ingen gyldige søknader om spillemiddel for 2010, derfor er handlingsprogrammene rene forslag og ikke nødvendigvis konkrete prosjekt som skal gjennomføres nå. Det kortsiktige handlingsprogrammet rulleres hvert år og settes opp på bakgrunn av innkomne spillemiddelsøknader. 6.2 Handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av ordinære idretts- og friluftsanlegg i Rollag kommune Anlegg Sted Søker Kostnad Finansiering 1.Innendørs skytebane 2.Mobil snøkanon Dusterud ROV Skytterlag Delvis klar skytebane Veggli lysløype ROV Idrettslag Ikke klar 1. Innendørs skytebane finansieringsplan delvis klar, har hatt søknad inne, usikkert om den videreføres til Snøkanon finansiering ikke klar, ingen søknad foreløpig 6.2 Nærmiljøanlegg For nærmiljøanlegg er det ikke satt opp noe konkret handlingsprogram. Slike anlegg kan likevel bli aktuelle å bygge, dersom det kommer konkrete henvendelser og man ser at vilkårene for spillemidler er oppfylt. 14

15 Skyttere i aksjon, foto: Halvor Rostad 7. Langsiktig mål for anlegg og område 7.1 Etterspurte tiltak Det har kommet fem konkrete tilbakemeldinger som det er tatt hensyn til, i den grad det er mulig, i den endelige planen. Mange av disse innspillene gjenspeiler reelle fremtidige behov for lag og foreninger i kommunen. Tiltakene etterspørres for å kunne gi barn, unge og andre gode muligheter for å drive med idrett og annen fysisk aktivitet. Rollag og Veggli Idrettslag Veggli skole Rollag og Veggli skytterlag Numedal Hesteklubb Vegglifjell friluftslag BA Langrenn: Det utrykkes behov for en mobil snøkanon som kan flyttes mellom hoppbakke og langrennsløyper i Veggli. Et slikt snøproduksjonsanlegg kan også brukes andre steder i kommunen ved behov eller lånes/leies ut til andre. Idrettslaget ønsker også tråkkemaskin og garasje til denne. Det er behov for utbedring rundt grunnmuren ved klubbhuset på Mogan idrettsanlegg, for å bli kvitt fukt i kjeller. Det ønskes også utskifting av vanningsanlegget på samme sted. Asfaltert rulleskiløype (sted ikke nevnt) 15

16 Rundt Veggli skole ligger det skileikanlegg og en lysløype, det uttrykkes behov for utbedring av dette anlegget og en utvidelse av lysløypa. Det ønskes tilrettelagte ride- og turstier rundt i kommunen, det er et relativt stort hestemiljø i Rollag kommune. Ny innendørs skytebane for å bedre treningstilbudet til skyttere i kommunen og få større kapasitet til stevner og konkurranser. I tillegg til disse innspillene er det satt i gang et prosjekt på Numedal folkehøgskole, Idrettsskolen 2018 der utviklingsmulighetene for skolen utredes. Blant annet skal eventuell bygging av ny idrettshall kartlegges. Hensikten er å kunne forbedre treningsforholdene for elever og lærere, i tillegg gi et bedre tilbud til innbyggere og lag/foreninger. Nærmiljøanlegg: Ønske om ballbinge i Veggli Skaterampe BMX-løype Skileikanlegg ved Veggli skole eventuell forbedring Det kan også være aktuelt med mindre nærmiljøanlegg rundt i kommunen, eksempelvis har det kommet innspill om ønske om en skaterampe i Rollag sentrum. Mindre nærmiljøanlegg og gode aktivitetstilbud der folk bor og oppholder seg, er viktig for at Rollag kommune skal være et attraktivt sted. Friluftsliv: Vegglifjell er et attraktivt hytteområde og turmål som kan utvikles enda mer. Her finnes det skiløyper, turstier, sykkelløyper og lignende aktivitetstilbud, som benyttes av hytteboere og innbyggere i Rollag og andre kommuner. Både på fjellet og andre steder i kommunen kan disse tilbudene utbedres. Anleggene som foreslås er: Skitunnel mellom Killingdalen og Skirvedalen i Tinn kommune. Skistadion ved Lauvhovd på Vegglifjell Videre utvikling av langrennsløyper på Vegglifjell Videre utvikling av sykkelløyper Etablering av skiltede og tilrettelagte turstier Badeplasser langs Lågen, fine strandområder flere steder 16

17 8. Anleggsregister Oversikt over anlegg i Rollag kommune Navn Kategori Type Dusterud skytebane 100m Skyteanlegg Skytebane 100m Dusterud skytebane 200m Skyteanlegg Skytebane 200m Dusterud skytterhus Skyteanlegg Skytterhus Elehovd Kart Orienteringskart Gaarderbakkene Skianlegg Hoppbakke Idrettsskolen Aktivitetssal Gymnastikksal Laugi Kart Nærmiljøkart Lauhovd-halvfaråsen Kart Orienteringskart Lian Kart Orienteringskart Lykkja Kart Orienteringskart Mogan Kart Nærmiljøkart Mogan - leikområde Aktivitetsanlegg Balløkke Mogan idrettsplass Friidrettsanlegg Friidrett grusbane Mogan idrettsplass Fotballanlegg Fotball gressbane Mogan idrettsplass Idrettshus Idrettshus Normannsslepa Friluftsliv Tursti Bad og Numedal folkehøgskole svømmeanlegg Svømmebasseng Numedal folkehøgskole Bad og svømmeanlegg Stupeanlegg (inne) Numedal folkehøgskole Aktivitetssal Trimrom/helsestudio Numedal folkehøgskole Fotballanlegg Fotball gressbane Numedal folkehøgskole Aktivitetsanlegg Ballbane Numedal folkehøgskole Skianlegg Skiløype Numedal folkehøgskole Skyteanlegg Skiskytteranlegg Numedal folkehøgskole Skianlegg Alpinanlegg Numedal folkehøgskole sandvolleyballlban Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane Numedal folkehøgskole skytebane Skyteanlegg Skytebane (inne) Rollag nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Rollag øst orienteringskart Kart Orienteringskart 17

18 Rollag samfunnshus Aktivitetssal Samfunnshus - gymsal Rollag skole Skianlegg Skiløype Rollag skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Rollag skole grusbane Fotballanlegg Fotball grusbane Rollag skole nærmiljøkart Kart Nærmiljøkart Skjerbrekka Kart Orienteringskart Skogen Kart Orienteringskart Sti til vrågå-varden Friluftsliv Tursti Sykkelguide Geilo- Larvik Diverse anlegg Udefinert Veggli badeplass Bad og svømmeanlegg Badeplass (ute) Veggli barne- og ungdomsskole Skianlegg Hoppbakke Veggli barne- og ungdomsskole Skianlegg Skiløype Veggli barne-og ungdomskole Aktivitetssal Gymnastikksal Veggli barne-og ungdomskole Fotballanlegg Fotball grusbane Veggli barne-og ungdomskole Aktivitetsanlegg Ballbane Veggli lysløype Friluftsliv Tur/skiløype Veggli pistolbane Skyteanlegg Pistolbane (ute) Veggli skole Kart Nærmiljøkart Vegglifjell skisenter a/s Skianlegg Alpinanlegg 18

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 13.11.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer