I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014"

Transkript

1 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Plankrav Definisjoner og kategorier Idrett Fysisk aktivitet Friluftsliv Idrettsanlegg Planarbeid intensjon 3 2. Utviklingstrekk i kommunen Dagens situasjon Demografiske data 5 3. Status Lag og organisasjoner Eksisterende anlegg og aktiviteter Folkehelsearbeid 8 4. Resultatvurdering Resultatvurdering fra tidligere prosjekter Økonomi og drift Kommunens mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Hovedmål Strategier og virkemiddel Handlingsprogram Handlingsprogram for ordinære anlegg og område Nærmiljøanlegg Langsiktige mål for anlegg og områder Etterspurte tiltak Anleggsregister 16 2

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I 1994 kom kulturdepartementet med krav om at kommunene måtte utarbeide en plan for utbygging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv for å kunne søke om statlige spillemidler, forvaltet av fylkeskommunens utviklingsavdeling med tilhørende hovedutvalget for kultur Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til koordinering og samarbeid mellom lag, foreninger og kommunen når det gjelder utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for utøvelse av idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet krever en slik plan som grunnlag når søknader om spillemidler skal vurderes og planen skal være et grunnlag for prioriteringer og tildeling av spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder. Planen skal også være et styringsredskap for politikerne og benyttes i administrasjonens daglige oppfølgings av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 1.2 Plankrav Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planens innhold: Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 1.3 Definisjoner og kategorier Idrett - Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten Fysisk aktivitet - Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek Friluftsliv Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. 3

4 1.3.4 Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder (for eksempel skoler, barnehager, idrettsanlegg dog ikke for å dekke behovet for organisert idrettslig aktivitet). Ordinære anlegg Tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I hovedsak de anleggstyper som dekker behov for trening og konkurranser etter gjeldende regler til det enkelte særforbund, herunder det en før definerte som kommuneanlegg og fylkesanlegg. Nasjonalanlegg Er anlegg for en særidrett med en standard som tilfredsstiller krav til å holde internasjonale mesterskap og konkurranser Søknadskategorier for spillemidler Idretts- og friluftsanlegg Omfatter alle anlegg som ikke er nærmiljøanlegg, som har rett til spillemidler. Herunder også rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg og anlegg, som ikke er alminnelig vedlikehold. Nærmiljøanlegg Områdene eller anleggene skal være fritt, allment tilgjengelige og beregnet på egenorganiserte idrettslige aktiviteter, primært for barn og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres på et eget område, eller inntil et skoleanlegg og /eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinære idrettskonkurranser. Vanlige lekeplasser med lekeapparater er ikke stønadsberettiget til spillemidler. (Eksempler på type anlegg er skileikanlegg, ball-løkker, og turstier) 1.4 Planarbeidet og intensjon Denne kommunale planen er en del av samfunnsdelen i den overordnede kommuneplanen, dette er i tråd med Plan og bygningsloven paragraf 11-1 og Mulige utbygginger av nye anlegg må tas med i neste rullering av arealdelen i kommuneplanen. Planarbeidet er gjort kjent gjennom annonsering i Under Varden og i lokalavisen, Laagendalsposten og på nettsiden til Rollag kommune. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven, oppstart av arbeid med kommuneplan,

5 Utvalget FOLK utpekte representanter fra ulike instanser i kommunen for å arbeide med revideringen av ny kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet, jmf. vedtak i FOLK Hensikten med en slik arbeidsgruppe er å sikre høy grad av involvering i arbeidet med planprosessen, slik at man ivaretar kravet om medvirkning som er hjemlet i plan- og bygningsloven 5-1. Gruppas medlemmer: 1. Grethe Blørstad Idrettsråd i Rollag 2. Ragnhild K. Haug utvalget FOLK 3. Svein Storemoen Idrettsskolen 4. Nils A. Walter kommunefysioterapeut 5. Ricardo Fuentes Veggli skole (ikke deltatt) 6. Åshild Stanghelle konsulent i Rollag kommune (sekretær) Arbeidsgruppa hadde 4 arbeidsmøter og medlemmene har godkjent planen før den ble sendt ut til offentlig ettersyn. Gruppa jobbet med å kartlegge fremtidige behov innenfor idrett og fysisk aktivitet og med å knytte dette til kommunens fremtidige planer. Både kortsiktige og langsiktige behov og muligheter ble diskutert. Det er sendt ut brev til lag og foreninger i kommunen der vi har bedt om innspill i forhold til denne revisjonen av kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. De er bedt om å komme med behov og ønsker i forhold til videre fremdrift av sine lag og foreninger, både kortsiktige og langsiktige. Planutkastet blir lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 17.november Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret 16.desember 2010 Rollag kommune ønsker med denne planen å: Stimulere til debatt for å avklare og konkretisere videre utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Muliggjøre finansiering av nye anlegg gjennom utbetaling av spillemidler. Sikre nødvendige areal for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter. Avklare ansvar, oppgaver og økonomiske plikter som kommunen og organisasjonene har, ved utbygging av anlegg og prosjekt. Legge til rette for at flest mulig av innbyggerne i Rollag kommune kan drive med fysisk aktivitet på det nivået de ønsker. 5

6 2. Utviklingstrekk i kommunen 2.1 Dagens situasjon Rollag kommune er en liten kommune i Buskerud fylke og har noen utfordringer når det gjelder folketall og arbeidsplasser. Det er nedgang i folketallet og ifølge SSBs prognoser kommer det til å fortsette. Til tross for at Rollag kommune har relativt få innbyggere, finnes det gode tilbud til folk som ønsker å drive med ulike typer idrett og fysisk aktivitet og vi jobber for at dette skal kunne fortsette og utvikle seg videre. Visjonen for Rollag er: Bygda vår skal være et trygt sted å bo, vokse opp og virke i Sammen skal vi ta i bruk ressursene våre og sikre et medmenneskelig samfunn som tar vare på natur og miljø 2.2 Demografiske data Rollag kommune er i norsk målestokk en liten kommune med ca innbyggere og ligger i Numedal i Buskerud fylke. Rollag grenser til nabokommunene, Flesberg, Tinn, Nore og Uvdal og Sigdal. Kommunen ligger for øvrig sentralt til på østlandet og det er relativt korte avstander i bil til Kongsberg, Drammen og Oslo. Folketall Endring Endring / /2010 Folkemengden i alt år år år år år og eldre Arealene i Rollag kommune er på 434 km2. 6

7 3. Status 3.1 Lag og organisasjoner Aktivitetstilbud i Rollag kommune, lag og foreninger som har tilbud innen fysisk aktivitet: Lag/forening Medlemmer Under 12 år år Over 18 år (aktive) ROV IL Numedal Hesteklubb ROV Skyttarlag Lågen 4H 50 Idrettsskolen Senior: 13 Idrettsskolen har i tillegg aktivitetssenter, IAS, med diverse treningstilbud for voksne og svømmebasseng. Der er det også allidrett for barn, dansegrupper for ungdom og treningskontakter for barn og unge. Idrett for funksjonshemmede, IFF, er et interkommunalt samarbeid som Idrettsskolen også er en del av. Frivilligsentralen gir også tilbud om turer i løpet av sommerhalvåret og mulighet til å være med på ballspill i gymsalen i Rollag en gang i uka. Snekkerbua i Veggli har også ukentlige aktivitetstilbud som stavgang. Mange lag og foreninger i Rollag kommune har stor aktivitet og arrangerer stevner, turneringer og mesterskap gjennom hele året. Medlemsmassene er stabile og tilbudet er godt til de som ønsker å drive med ulike former for idrett og fysisk aktivitet. Utfordringene ligger ofte i driften av organisasjoner og anlegg, da vi er en liten kommune med få innbyggere. 3.2 Eksisterende anlegg og aktiviteter Gaarderbakken hoppbakke Mogan idrettsplass Dusterud skytebane m/diverse skyteanlegg Numedal folkehøgskole Idrettsskolen, forskjellige anlegg Veggli skole, diverse anlegg Rollag skole, ballbinge, volleyball, diverse Tur- og orienteringskart i regi av idrettslaget Veggli badeplass Veggli lysløype (i regi av Rollag og Veggli Idrettslag) Rollag lysløype Veggli pistolbane 7

8 Se vedlegg for resterende anlegg. Dette er anlegg som er registrert ved anleggsregisteret til idrettsanlegg.no, noe av det kan være utdatert. Gaarderbakken i Veggli, foto: Per Inge Myrann Anlegg og muligheter for friluftsliv: Rollag kommune byr på store muligheter for friluftsliv. Beliggenheten gjør at vi har lett tilgang på turterreng både på fjellet og i marka, uten å måtte reise langt. Samtidig gir det oss et ansvar, vi må ta vare på disse områdene og tilrettelegge for en god bruk av disse naturområdene. På Vegglifjell er det blant annet mange kilometer med oppmerkede skiløyper om vinteren og turløyper om sommeren. Et alpinanlegg er også etablert ved Killingskaret. Trillemarka Rollagsfjell er Norges største skogreservat, opprettet i desember Her er det også mange muligheter for gode opplevelser i friluft, man kan ferdes fritt til fots og på ski, plukker bær og matsopp og jakte og fiske etter gjeldende regelverk. I tillegg er det mange kulturminner i området i form av blant annet nedlagte setrer. Gjennom Numedal kan man også ta seg frem på sykkel. Det er skiltet sykkelløype fra Kongsberg, gjennom alle tre Numedalskommunene over Dagali til Geilo. Normannsslepa er en annen merket sti/gammel veg som strekker seg fra Kongsberg og over Hardangervidda til vestlandet. Langs denne slepa finnes det også mange kulturminner og muligheter til å oppleve fjell og natur. 8

9 Turstier og gangveier er godt utbygde i kommunen og det finnes mange muligheter til å bevege seg både på asfalt og i mer kupert terreng. Her kan det også gjøres mange forbedringer for eksempel når det gjelder rydding og vedlikehold av turløyper. På fjellet og i bygda ellers finnes også en rekke vann som benyttes til fiske og bading. Numedalslågen renner også gjennom bygda og gir muligheter for bading, padling og fiske. 3.3 Folkehelsearbeid Kommunefysioterapeuten i Rollag har det overordnede ansvaret for arbeidet med frisklivstilbud og annet folkehelsearbeid. Fysioterapeuten leder en arbeidsgruppe som har som mål å se nærmere på hva som allerede gjøres innenfor folkehelse i kommunen og hva som kan forbedres innenfor dette området. Her er mange instanser involvert, ikke minst barnehager og skoler, der det kan og skal settes i gang og videreføres en del tiltak. Dette har blitt mer og mer viktig når man ser at barn og unge i dag er mye mindre aktive enn før og overvekt har blitt et folkehelseproblem, også hos denne gruppen. Ungdomsskolen AKTIV, fysisk aktivitet i storefri tre ganger i uken Barnehagene kosthold, ute- og aktivitetsområder 9

10 I samfunnsdelen av den langsiktige kommuneplanen, blir det tatt opp noen utfordringer innenfor folkehelse, de er formulert slik: Hvordan kan kommunen legge til rette for fysisk og psykisk forebyggende helsearbeid? Hvordan kan kommunen bidra til inkludering, sosial tilhørighet og trivsel? Bidrag fra frivillige lag og foreninger som for eksempel besøksvirksomhet, dagsenter. Hvilken rolle kan Idrettskolen ha mht. forbedret folkehelse? Det er blant annet satt i gang et eget prosjekt som kalles Idrettsskolen 2018 for å se på utviklingsmuligheter både innenfor folkehelse og utvikling av skolen generelt. Hvordan kan vi tilrettelegge for at mennesker med en funksjonshemming kan benytte seg av ulike treningstilbud og legge til rette for at noen friluftsområder er fremkommelige for alle? Buskerud fylkeskommune har i sin strategi for folkehelsearbeid, satt seg disse hovedmålene: Styrke det helsefremmende aspektet ved skolen gjennom utvikling av et miljø som fremmer mestring og læring. Øke andelen ungdommer som fullfører videregående skole. Gjøre skolehelsetjenesten til en tilgjengelig og integrert del av skolehverdagen. Utforming av arealer for ferdsel og aktivitet skal muliggjøre og motivere til fysisk aktivitet. Gi ungdom bedre grunnlag for gode levevaner. Visjonen er formulert slik: Gode og aktive dager for alle i Buskerud Og ungdom mellom 13 og 23 år er den gruppen det er valgt å satse på. Vi ser at også i Rollag er dette en aldersgruppe som det trengs flere og varierte tilbud til. 4. Resultatvurdering 4.1 Resultatvurderinger fra tidligere perioder Når man ser på handlingsprogrammene for tidligere perioder, er det en stor del av prosjektene som er gjennomført, blant annet ved tildeling av spillemidler. Nedenfor ser vi noen av prosjektene som er gjennomført tilbake til Finansieringen har skjedd blant annet ved tildeling av statlige spillemidler og noe kommunal støtte. 10

11 Nærmiljøanlegg som tidligere var planlagt i Rollag kommune: Anlegg Sted Kostnad Gjennomført Hinderløype Idrettsskolen ja Kanobrygge Idrettsskolen nei Ballslette Mogan idrettsplass Natursti og turvei Rollag skule ja Natursti og turvei Veggli skole ja Tarzanløype Rollag skule ja Skolegårdskart Idrettsskolen ja Jibbeløype Idrettsskolen ja Ballbinge Rollag skole ja Aktivitetsanlegg Veggli skole ja Ordinære idretts- og friluftsanlegg: Anlegg Sted Kostnad Gjennomført Rehabilitering gressbane Mogan idrettsplass Nei (delvis) fotball Elektroniske skiver Idrettsskolen ja innendørs Bevegelige mål Dusterud skytebane nei storviltskytebane Skifterom/toalett Gaarderbakken ja Sportsgolv i Idrettsskolen ja speilsal/miniatyrskytebane Renovering o-kart Skogen i Rollag nei Skogenområdet Innendørs skytebane* Dusterud skytebane Se kommentar Mobil snøkanon Veggli/Rollag lysløyper nei *Søknad om spillemidler ble sendt i 2007, 2008 og overført til Ny søknad kom i 2010, foreløpig er behandlingen utsatt. I tillegg er det blitt utbetalt spillemidler til sti- og løypenett på Vegglifjell, siste utbetaling i Det er også andre prosjekter som har vært diskutert og vurdert gjennom flere år, som fortsatt er ønskelig å gjennomføre for å bedre tilbudet innen idrett og fysisk aktivitet i Rollag kommune. Blant de mest aktuelle prosjektene fremover er kartlegging av bygging av idrettshall på Numedal folkehøgskole. Hallprosjektet må sees i sammenheng med behov for innendørs skytebane hos ROV Skytterlag, da de pr i dag benytter lokaler på Idrettsskolen. Det jobbes også på flere hold med vurdering av en ski- og veitunnel gjennom Vegglifjell til Tinn kommune. Det siste er et særdeles stort prosjekt som skal utredes på mange plan. 11

12 4.2 Økonomi og drift Drift og vedlikehold Alle nye anlegg i kommunen skal sikres en fremtidig drift. Økonomiske og praktiske konsekvenser bør utredes grundig før det investeres i et nyanlegg. Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for driften, hva som ligger på anleggseier og hvilket ansvar eventuelle andre eiere eller kommunen har. Økonomi Ifølge økonomiplanen til Rollag kommune for er det satt av kroner pr år til eventuelle utbygginger av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg kommer det inn statlige spillemidler og egenkapital hos søker. 5. Kommunens mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 5.1 Hovedmål Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv: Idrett og friluftsliv for alle Dette er spesifisert slik: Leik, idrett og friluftsliv er viktige faktorer for utvikling og vedlikehold av fysisk, psykisk og sosial helse. Arbeidet innenfor dette virksomhetsområdet har således en klar helsemessig målsetting som omfatter alle aldersgrupper, alle ferdighetsgrupper, -funksjonsgrupper og alle sosiale grupper. Det er således en felles målsetting for arbeidet innen friluftslivet og idrettssektoren å bidra til utvikling og vedlikehold av god fysisk, psykisk og sosial helse hos alle innbyggere. For idrettsarbeidet er det, i tillegg til den helsemessige målsettingen, også et viktig mål å legge til rette for utvikling av konkurranseidrett og toppidrett. Ved siden av det helsemessige motivet, er gleden ved opplevelser og aktivitet viktig for mange. Den sosiale faktor må også nevnes som svært viktig i denne sammenheng. Det er et klart mål i arbeidet med idrett og friluftsliv at alle skal få mulighet og rett til å drive idrett og friluftsliv ut fra den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger, interesser og livssituasjon. 12

13 Rollag kommune ønsker at alle grupper i befolkningen skal få gode muligheter til fysiske utfordringer gjennom idrett, friluftsliv eller annen aktivitet i sitt nærmiljø. Vi ønsker at folk i kommunen skal oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. Alle alders- og funksjonsgrupper skal ha tilbud om helsefremmende aktivitet. Spesielt ungdom mellom 13 og 18 har lett for å gi seg med trening og det bør derfor være et mål at man har attraktive treningstilbud for denne aldersgruppen. Det skal også legges til rette for at mennesker med funksjonshemming skal ha muligheten til å delta i aktiviteter. Samtidig er det et mål for Rollag kommune å øke folketallet. Det skal derfor legges til rette for attraktive botilbud og arbeidsplasser, et godt oppvekstmiljø og et allsidig kultur- og fritidstilbud. Samfunnsdelen i den overordede kommuneplanen spesifiserer dette mer og legger opp til dialog/folkemøter med innbyggerne og andre tiltak for å oppnå dette. 5.2 Strategier og virkemidler Strategier: Rollag kommune ønsker en god dialog med alle lag og foreninger i kommunen, i denne sammenheng spesielt de som gir et tilbud innenfor fysisk aktivitet. I tillegg er dialog viktig i forhold til skolen, barnehagene og andre relevante instanser. For å kunne nå målene om økt fysisk aktivitet for alle, trengs det et godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Kommunen ønsker i tillegg å iverksette intensjoner i Folkehelsemeldinga. Virkemidler: Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet, jmf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Statlige spillemidler er noen av virkemidlene en kan ta i bruk for å ha mulighet til å gjennomføre konkrete planer om nye idrettsanlegg, ikke minst økonomisk. Spillemidler er definert som en del av overskuddet fra Statens pengespill som går til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Behovsvurderingene for bygging av anlegg skal gjøres både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og staten fremhever i den forbindelse at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Aktører: Når det gjelder tilskudd til ordinære anlegg kan kommunen, lag/foreninger og organisasjoner søke. Andre sammenslutninger må få forhåndsgodkjent sine vedtekter av Kulturdepartementet før søknad. Ved bygging av nærmiljøanlegg kan også for eksempel skoler, barnehager og velforeninger søke om tippemidler. Sikring av areal: I sammenheng med arealdelen i kommuneplanen og reguleringsplaner er det viktig å sikre framtidige områder til idrett og friluftsliv, der dette er aktuelt. Eventuelle nye 13

14 arealbehov knyttet til tiltakene vil bli avklart i pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Godkjenning av prosjekter: Det stilles klare krav fra kulturdepartementet om utforming av anlegg og områder. Kommunen er delegert forhåndsgodkjenning av planer for de fleste idrettsanlegg. Miljømessige og estetiske hensyn vil bli vektlagt sammen med både økonomiske, idrettspolitiske, idrettsfaglige og anleggstekniske hensyn, når søknader skal godkjennes av kommunen. 6. Handlingsprogram Rollag kommune har ingen gyldige søknader om spillemiddel for 2010, derfor er handlingsprogrammene rene forslag og ikke nødvendigvis konkrete prosjekt som skal gjennomføres nå. Det kortsiktige handlingsprogrammet rulleres hvert år og settes opp på bakgrunn av innkomne spillemiddelsøknader. 6.2 Handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av ordinære idretts- og friluftsanlegg i Rollag kommune Anlegg Sted Søker Kostnad Finansiering 1.Innendørs skytebane 2.Mobil snøkanon Dusterud ROV Skytterlag Delvis klar skytebane Veggli lysløype ROV Idrettslag Ikke klar 1. Innendørs skytebane finansieringsplan delvis klar, har hatt søknad inne, usikkert om den videreføres til Snøkanon finansiering ikke klar, ingen søknad foreløpig 6.2 Nærmiljøanlegg For nærmiljøanlegg er det ikke satt opp noe konkret handlingsprogram. Slike anlegg kan likevel bli aktuelle å bygge, dersom det kommer konkrete henvendelser og man ser at vilkårene for spillemidler er oppfylt. 14

15 Skyttere i aksjon, foto: Halvor Rostad 7. Langsiktig mål for anlegg og område 7.1 Etterspurte tiltak Det har kommet fem konkrete tilbakemeldinger som det er tatt hensyn til, i den grad det er mulig, i den endelige planen. Mange av disse innspillene gjenspeiler reelle fremtidige behov for lag og foreninger i kommunen. Tiltakene etterspørres for å kunne gi barn, unge og andre gode muligheter for å drive med idrett og annen fysisk aktivitet. Rollag og Veggli Idrettslag Veggli skole Rollag og Veggli skytterlag Numedal Hesteklubb Vegglifjell friluftslag BA Langrenn: Det utrykkes behov for en mobil snøkanon som kan flyttes mellom hoppbakke og langrennsløyper i Veggli. Et slikt snøproduksjonsanlegg kan også brukes andre steder i kommunen ved behov eller lånes/leies ut til andre. Idrettslaget ønsker også tråkkemaskin og garasje til denne. Det er behov for utbedring rundt grunnmuren ved klubbhuset på Mogan idrettsanlegg, for å bli kvitt fukt i kjeller. Det ønskes også utskifting av vanningsanlegget på samme sted. Asfaltert rulleskiløype (sted ikke nevnt) 15

16 Rundt Veggli skole ligger det skileikanlegg og en lysløype, det uttrykkes behov for utbedring av dette anlegget og en utvidelse av lysløypa. Det ønskes tilrettelagte ride- og turstier rundt i kommunen, det er et relativt stort hestemiljø i Rollag kommune. Ny innendørs skytebane for å bedre treningstilbudet til skyttere i kommunen og få større kapasitet til stevner og konkurranser. I tillegg til disse innspillene er det satt i gang et prosjekt på Numedal folkehøgskole, Idrettsskolen 2018 der utviklingsmulighetene for skolen utredes. Blant annet skal eventuell bygging av ny idrettshall kartlegges. Hensikten er å kunne forbedre treningsforholdene for elever og lærere, i tillegg gi et bedre tilbud til innbyggere og lag/foreninger. Nærmiljøanlegg: Ønske om ballbinge i Veggli Skaterampe BMX-løype Skileikanlegg ved Veggli skole eventuell forbedring Det kan også være aktuelt med mindre nærmiljøanlegg rundt i kommunen, eksempelvis har det kommet innspill om ønske om en skaterampe i Rollag sentrum. Mindre nærmiljøanlegg og gode aktivitetstilbud der folk bor og oppholder seg, er viktig for at Rollag kommune skal være et attraktivt sted. Friluftsliv: Vegglifjell er et attraktivt hytteområde og turmål som kan utvikles enda mer. Her finnes det skiløyper, turstier, sykkelløyper og lignende aktivitetstilbud, som benyttes av hytteboere og innbyggere i Rollag og andre kommuner. Både på fjellet og andre steder i kommunen kan disse tilbudene utbedres. Anleggene som foreslås er: Skitunnel mellom Killingdalen og Skirvedalen i Tinn kommune. Skistadion ved Lauvhovd på Vegglifjell Videre utvikling av langrennsløyper på Vegglifjell Videre utvikling av sykkelløyper Etablering av skiltede og tilrettelagte turstier Badeplasser langs Lågen, fine strandområder flere steder 16

17 8. Anleggsregister Oversikt over anlegg i Rollag kommune Navn Kategori Type Dusterud skytebane 100m Skyteanlegg Skytebane 100m Dusterud skytebane 200m Skyteanlegg Skytebane 200m Dusterud skytterhus Skyteanlegg Skytterhus Elehovd Kart Orienteringskart Gaarderbakkene Skianlegg Hoppbakke Idrettsskolen Aktivitetssal Gymnastikksal Laugi Kart Nærmiljøkart Lauhovd-halvfaråsen Kart Orienteringskart Lian Kart Orienteringskart Lykkja Kart Orienteringskart Mogan Kart Nærmiljøkart Mogan - leikområde Aktivitetsanlegg Balløkke Mogan idrettsplass Friidrettsanlegg Friidrett grusbane Mogan idrettsplass Fotballanlegg Fotball gressbane Mogan idrettsplass Idrettshus Idrettshus Normannsslepa Friluftsliv Tursti Bad og Numedal folkehøgskole svømmeanlegg Svømmebasseng Numedal folkehøgskole Bad og svømmeanlegg Stupeanlegg (inne) Numedal folkehøgskole Aktivitetssal Trimrom/helsestudio Numedal folkehøgskole Fotballanlegg Fotball gressbane Numedal folkehøgskole Aktivitetsanlegg Ballbane Numedal folkehøgskole Skianlegg Skiløype Numedal folkehøgskole Skyteanlegg Skiskytteranlegg Numedal folkehøgskole Skianlegg Alpinanlegg Numedal folkehøgskole sandvolleyballlban Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane Numedal folkehøgskole skytebane Skyteanlegg Skytebane (inne) Rollag nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Rollag øst orienteringskart Kart Orienteringskart 17

18 Rollag samfunnshus Aktivitetssal Samfunnshus - gymsal Rollag skole Skianlegg Skiløype Rollag skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Rollag skole grusbane Fotballanlegg Fotball grusbane Rollag skole nærmiljøkart Kart Nærmiljøkart Skjerbrekka Kart Orienteringskart Skogen Kart Orienteringskart Sti til vrågå-varden Friluftsliv Tursti Sykkelguide Geilo- Larvik Diverse anlegg Udefinert Veggli badeplass Bad og svømmeanlegg Badeplass (ute) Veggli barne- og ungdomsskole Skianlegg Hoppbakke Veggli barne- og ungdomsskole Skianlegg Skiløype Veggli barne-og ungdomskole Aktivitetssal Gymnastikksal Veggli barne-og ungdomskole Fotballanlegg Fotball grusbane Veggli barne-og ungdomskole Aktivitetsanlegg Ballbane Veggli lysløype Friluftsliv Tur/skiløype Veggli pistolbane Skyteanlegg Pistolbane (ute) Veggli skole Kart Nærmiljøkart Vegglifjell skisenter a/s Skianlegg Alpinanlegg 18

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 5 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602003004 Åskollen Nærmiljøanlegg Drammen kommune Nærmiljøanlegg Ny Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 1 5000 6000 1 5000 6000 Drammen kommune Nærmiljøanlegg

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret

Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus 1624004101 Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret skianlegg - klubbhus 1624003302 Eksisterende Kommuneanlegg

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Forslag til planprogram

HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Forslag til planprogram HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Forslag til planprogram November 2015 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Rakkestad stadion - Bergenhus 128000208 Eksisterende Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Bergenhus skole 128000702 Ikke i drift Nærmiljøanlegg

Rakkestad stadion - Bergenhus 128000208 Eksisterende Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Bergenhus skole 128000702 Ikke i drift Nærmiljøanlegg Anlegg anleggsnr Rakkestad stadion - Bergenhus 128000208 Eksisterende Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Bergenhus skole 128000702 Ikke i drift Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Florasvingen ballplass 128006401

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 15.03.2013, Side 1 av 5 17 Nord -Trøndelag 1702 STEINKJER 1702000804 Lø aktivitetsanlegg friidrett Sørlia IL Nærmiljøanlegg Fornyet Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett 251 924 125 962 251 924 125 962

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

STATUS GASUDAL KOMMUNE Registrering av idrettsanlegg

STATUS GASUDAL KOMMUNE Registrering av idrettsanlegg STATUS GASUDAL KOMMUNE Registrering av idrettsanlegg 7.1.1. Aktivitetsanlegg Fjerdum skole nærmiljøanlegg 522002103 Nærmiljøanlegg ulike småanlegg Fjerdumsenga balløkke 522008901 Nærmiljøanlegg Balløkke

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 9 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602000701 Konnerudhallen Konnerud IL Ordinære anlegg Fornyet Flerbrukshall Flerbrukshall, 1 5400 655 000 1 964 000 5000 0602004901 Marienlyst Stadion Drammen

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb.

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb. Statusoversikt anleggsdekning pr. 1000 innbygger (23 av anleggene klassifiseres som nærmiljøanlegg) Kategori Anleggsgruppe Antall enh. Tilvekst i perioden Anleggsdek ning pr. 1000 innb. Aktivitetsanlegg

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune.

Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Dette er en oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Dataene er tatt ut ifra www.idrettsanlegg.no. Her finnes også mer detaljerte opplysninger

Detaljer

ANLEGGSREGISTER pr. 27. juni 2014: Anleggsenhet: Anleggsnr.: Status: Anleggssted: Eigar: Drivar: Universell : Ombygd: Status endra Anleggsklasse

ANLEGGSREGISTER pr. 27. juni 2014: Anleggsenhet: Anleggsnr.: Status: Anleggssted: Eigar: Drivar: Universell : Ombygd: Status endra Anleggsklasse ANLEGGSREGISTER pr. 27. juni 2014: Anleggsenhet: Anleggsnr.: Status: Anleggssted: Eigar: Drivar: Universell : Ombygd: Status endra Anleggsklasse Anleggskategori Anleggstype Måldata Veitastrond grasbane

Detaljer

Idrettsanlegg i Tvedestrand kommune

Idrettsanlegg i Tvedestrand kommune 1 Arendal og omegn golfpark 914000101 Eksisterende Fylkesanlegg Golfanlegg Golfbane 18 hull 2 Arendal og omegn golfpark 914000102 Eksisterende Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus Nei 3 Arendal og omegn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune Planprogram delplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 2017-2027 2016 Prioritert handlingsprogram 2017-2020 Uprioritert langtidsprogram 2017-2027 03.08.2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Foto: Kjell G. Karlsen Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017 Foto: Kjell G. Karlsen INNHOLD Planprogram for fysisk...- 1-1.INNLEDNING... - 3-1.1.Visjon, mål

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Ordinære anlegg. Kommune Anlegg Mottar i 2016. Drammen Galterud Flerbrukshall 2.300.000. Drammen Skoger IL, Prestegårdsletta, klubbhus 3.212.

Ordinære anlegg. Kommune Anlegg Mottar i 2016. Drammen Galterud Flerbrukshall 2.300.000. Drammen Skoger IL, Prestegårdsletta, klubbhus 3.212. Ordinære anlegg Kommune Anlegg Mottar i 2016 Drammen Galterud Flerbrukshall 2. Drammen Skoger IL, Prestegårdsletta, klubbhus 3.212.000 Drammen Turvei Pølsesvingen, belysning 1.150.000 Drammen Turvei Elveparken,

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret.

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret. Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening Innstiling til styret Om arbeidet Etter årsmøtet i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe med deltagere fra de fleste feltene i velforeningen

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL PRIORITERING Arkivsaksnr: 2016/6472 Klassering: 243/D11 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer