Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Høringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument"

Transkript

1 Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Høringsdokument August 2015

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen... 4 Plankrav... 4 Definisjoner og kategorier... 4 Idrett... 4 Fysisk aktivitet... 4 Friluftsliv... 4 Folkehelse... 4 Idrettsanlegg... 5 Søknadskategorier for spillemidler... 5 Planarbeidet... 6 Intensjon... 6 Utviklingstrekk i kommunen... 7 Dagens situasjon... 7 Demografiske data... 8 Formål... 9 Planavklaring... 9 Innhold og utfordringer... 9 Rammer og føringer Statlige planer, mål og retningslinjer Regionale planer, mål og retningslinjer Lokale planer, mål og retningslinjer Kommuneplanens samfunnsdel, folkehelse Kommuneplanens samfunnsdel, steds- og områdeutvikling Forskrift om konsekvensutredninger Status Presentasjon av lag og foreninger Eksisterende anlegg Eksisterende nærmiljøanlegg Eksisterende idrettsanlegg Anlegg og muligheter for friluftsliv Bruk av anlegg i nabokommunene Folkehelsearbeid/(Friskliv) Status og handlingsprogram for Rollag kommune

3 Gjennomførte anlegg i forrige planperiode Planlagte anlegg i forrige planperiode Vedtatt handlingsprogram Hovedmålsettinger for videre arbeid og utvikling Vedlegg

4 1 1.1 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet skal være en veileder for å nå kommunens mål i forhold til satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv og folkehelse. I så måte skal planen bidra til koordinering og samarbeid mellom lag, foreninger og kommunen når det gjelder blant annet utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for utøvelse av idrett og fysisk aktivitet. Planen skal være realistisk med hensyn til økonomi og ressursbruk samt redegjøre for behov ut i fra aktivitetsutviklingen og etterspørselen i kommunen. Kulturdepartementet, heretter kalt KD, krever en slik plan som grunnlag når søknader om spillemidler skal vurderes, og den skal være et grunnlag for prioriteringer og tildeling av spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder. Planen skal også være et styringsredskap for politikerne og benyttes i administrasjonens daglige oppfølgings av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv og folkehelse. I tillegg legger KD stor vekt på medvirkning i planprosessen. 1.2 Plankrav Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er en del av kommunens samlede planer, jf. kommunens planstrategi. Planen for idrett og fysisk aktivitet har kommunedelplanstatus. Ny plan gjelder for perioden Hvert fjerde år skal det vurderes om planen skal rulleres/revideres, og dette gjøres ved behandling av planstrategien for Rollag kommune. 1.3 Definisjoner og kategorier Det er hensiktsmessig å benytte de samme begreper som sentrale myndigheter bruker i sine stortingsmeldinger. Disse stortingsmeldingene (se kapittel 3.1) er også de overordnete føringene for planprogrammet og endelig plandokument Idrett Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten Fysisk aktivitet Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek Friluftsliv Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. KD har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet Folkehelse a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 4

5 1.3.5 Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og / eller oppholdsområder. Anleggene/områdene skal være tilgjengelige for alle, særlig for barn og unge. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til skoleanlegg eller idrettsanlegg, men skal ikke utformes/etableres for å dekke behovet for anlegg til organisert idrett eller konkurranser. Ordinære anlegg: Ordinære idrettsanlegg defineres nærmere i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Disse anleggene er nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten og bygges med utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Større interkommunale anlegg: Større interkommunale anlegg defineres også nærmere i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Disse anleggene er nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten og bygges med utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg. For eksempel svømmehall eller idrettshall. Andre anlegg vurderes særskilt. Det er KD som godkjenner om et anlegg oppfyller vilkårene for å få status som interkommunalt anlegg. Nasjonalanlegg: Er anlegg for en særidrett med en standard som tilfredsstiller krav til å holde internasjonale mesterskap og konkurranser. Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle krav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er KD som etter uttale fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komité gir et anlegg denne statusen. Friluftsområder og friområder: Begrepet Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten. Disse områdene defineres i den kommunale planens arealdel som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv. Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold Søknadskategorier for spillemidler Idretts- og friluftsanlegg: Omfatter alle anlegg som ikke er nærmiljøanlegg, som har rett til spillemidler. Herunder også rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg og anlegg, som ikke er alminnelig vedlikehold. Nærmiljøanlegg: Områdene eller anleggene skal være fritt, allment tilgjengelige og beregnet på egenorganiserte idrettslige aktiviteter, primært for barn og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres på et eget område, eller inntil et skoleanlegg og /eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinære idrettskonkurranser. Vanlige lekeplasser med lekeapparater 5

6 er ikke stønadsberettiget til spillemidler. (Eksempler på type anlegg er skileikanlegg, ball-løkker, og turstier) 1.4 Planarbeidet Denne kommunale planen er en del av samfunnsdelen i den overordnede kommuneplanen, dette er i tråd med Plan- og bygningsloven 11-1 og Mulige utbygginger av nye anlegg må tas med i neste rullering av arealdelen i kommuneplanen. Hovedutvalget FOLK vedtok planprogrammet , med høringsfrist Planarbeidet er gjort kjent gjennom annonsering i lokalavisen, Laagendalsposten, samt på Rollag kommunes nettside og Facebook-side. I tillegg har lag og foreninger mottatt dokumenter per post og/eller epost. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven, oppstart av kommuneplan Prosjektgruppen har bestått av: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektmedarbeidere/-gruppe: Else Berit Grette (enhetsleder Fellestjenesten) Linda Gurvin (kulturkonsulent) Dag Åsmund Bilstad (samfunnsutvikler) Nadine Mielke (kommunefysioterapeut/folkehelse) Liv Olaug Sunde (hovedutvalget FOLK) Utvalget FOLK utpekte en politisk representant for deltakelse i prosjektgruppen, jf. vedtak i FOLK Gjennom planarbeidet har det vært fokusert på å tilrettelegge for medvirkning fra lag og foreninger, og andre interesserte, med et ønske om innspill til revideringen av den nye planen. Det er videre oppfordret til en tilbakemelding i forhold til lag og foreningers status, behov og ønsker. Det ble tidlig invitert til åpent innspillsmøte, som ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Utover dette har man oppfordret til medvirkning gjennom eposter og direkte henvendelser. Det har generelt vært liten grad av respons. Prosessen har blitt utvidet i tid, lenger enn planlagt, fordi man ønsket å gi interessenter mulighet for en ekstra innspillsrunde. Buskerud fylkeskommune ved rådgiver for idrett og fysisk aktivitet, Øyvind Gonsholt, har vært involvert og bistått kommunen i planarbeidet. Planutkastet blir lagt ut til offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i FOLK Sluttbehandling og vedtak fattes i kommunestyret. 1.5 Intensjon Rollag kommune ønsker med denne planen å: Stimulere til debatt for å avklare og konkretisere videre utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Legge til rette for at flest mulig av innbyggerne i Rollag kommune kan drive med fysisk aktivitet på det nivået de ønsker, herunder også tilrettelegging for personer med fysiske og psykiske begrensninger. 6

7 Legge til rette for at innbyggerne i Rollag kommune kan øke sitt omfang av fysisk aktivitet til alle årstider. Sikre nødvendige areal for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter, herunder også stier og løyper, samt nødvendig opparbeiding/tilrettelegging, skilting/merking med videre. Avklare ansvar, oppgaver og økonomiske plikter som kommunen og organisasjonene har, ved prosjekt og utbygging, drift og vedlikehold av anlegg. Sikre god utnyttelse, tilgjengelighet og forvaltning av eksisterende anlegg og aktivitetstilbud. Muliggjøre finansiering av nye anlegg gjennom utbetaling av spillemidler. 1 2 Utviklingstrekk i kommunen 2.1 Dagens situasjon Rollag kommune har med sin lille befolkning likevel store naturressurser og umiddelbar tilgang på skog, fjell og vidde, med et totalt areal på 449 km2. Dette gir gode forutsetninger for friluftsaktiviteter av ulike slag, som turmuligheter, fiske, jakt, snøkiting, padling, mm. I tillegg finnes det et godt, variert tilbud innen organisert idrett og fysisk aktivitet med flere anlegg. Med et beskjedent innbyggertall ser man flere samarbeid med nabokommunene i dalen med hensyn til organisert aktivitet. Likevel ser man at store fysiske avstander og begrenset kollektivtransport gir behov for lokale anlegg og tilbud. Visjonen for Rollag kommune er: Rollag er et attraktivt og inkluderende samfunn som skaper verdier i samspillet mellom mennesker, natur og kultur. 1 Foto: Svein Raste 7

8 Verdigrunnlag: Vi er stolte av vår historie og vår identitet, og vil ta vare på og bruke dette i vår videreutvikling. Vi vil bygge fremtiden gjennom kunnskap, nyskaping og teknologi, og gi rom for det skapende mennesket. Vi vil forvalte naturressursene bærekraftig for å sikre fremtidige generasjoner livsgrunnlag. Vi vil ha et inkluderende samfunn preget av omsorg og fargerik åpenhet. Vi vil at barn og unge skal ivaretas og gis muligheter til å bidra i utviklingen av lokalsamfunnet Demografiske data Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene Endring Endring / /2014 Folkemengden i alt år år år år år og eldre Tabellen viser et stabilt folketall i siste 5 årsperiode selv om det er noen variasjoner fra år til år. Det har vært en nedgang med 21 personer i løpet av de siste 5 år, men en økning det siste året på 34 personer. Tabellen viser også utviklingen innen de forskjellige aldersgruppene. I 5 årsperioden har vi nedgang i gruppene 0-66 år og økning i gruppene over 67 år. 2 Kommuneplanens samfunnsdel, kap. 5 8

9 "Eldregruppene" år år 90 år og eldre Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen år øke relativt kraftig de neste årene. I aldersgruppen år er det forventet en nedgang i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å ha en svak utvikling i de neste årene. Rollag grenser til nabokommunene Flesberg, Tinn, Nore og Uvdal og Sigdal. Kommunen ligger for øvrig sentralt til på Østlandet og det er relativt korte avstander i bil til Kongsberg, Drammen og Oslo. Kommunen er en hyttekommune og har stor økning i folketall i helger og ferier gjennom hele året. 3 Formål 3.1 Planavklaring Formålet med å rullere kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er å oppdatere kommunens retningsgivende styringsverktøy innen feltet, så vel som inkludere eventuelle nye tiltak. I tillegg er det et klart mål å utløse engasjement og oppfordre til medvirkning og eierskap til planen. 3.2 Innhold og utfordringer St.meld. nr. 26 «Den norske idrettsmodellen» vil være førende for rullering av planen. Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen «Idrett og fysisk aktivitet for alle». Gjennom statlig virkemiddelbruk skal man legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet skal avdekke om det finnes udekte behov, avklare om disse kan dekkes og utarbeide strategier for hvordan dette eventuelt kan gjøres. Bygging av anlegg, både kommunale og privateide, står fortsatt sentralt. Det samme gjør tilrettelegging av områder. Rehabilitering og bedre utnyttelse av eksisterende anlegg bør vurderes. Medvirkning fra kommunens innbyggere, både som enkeltpersoner og 9

10 gjennom dialog med lag/foreninger blir viktig, ikke minst når det gjelder å avdekke behov, men også i arbeidet med å utforme strategier. Sentrale målgrupper Selv om det er et overordnet mål om å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, er det enkelte prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at den statlige virkemiddelbruken rettes inn mot nå: Barn og ungdom Barn og ungdom vil fortsatt være de viktigste målgruppene for den statlige idrettspolitikken. Med barn regnes aldersgruppen fra 6-12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen år. Personer med nedsatt funksjonsevne Det er ønskelig at å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Dette vil ligge til grunn for virkemiddelbruken både på aktivitets- og anleggsområdet. Universell utforming er et sentralt moment ved utforming av anlegg og annen fysisk tilrettelegging. Inaktive Det er et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Fysisk aktivitet har stor egenverdi i form av enkeltindividers og gruppers positive opplevelser, for eksempel i form av mestring, tilhørighet og egenutvikling. Fysisk aktivitet har forebyggende effekt i forhold til både psykisk og fysisk helse, og antas å påvirke enkeltmenneskers adferdsmønster i positiv retning. I planarbeidet bør det avklares om, og i tilfellet hvordan, man kan tilrettelegge for redusert inaktivitet. 4 Rammer og føringer 4.1 Statlige planer, mål og retningslinjer I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal plandokumentet redegjøre for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre relevante regionale og nasjonale planer. Utformingen av statens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt på tre departementer: KD har ansvar for utformingen av politikken på idrettsområdet. Klima og miljøverndepartementet har ansvar for utformingen av statens friluftspolitikk. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for statens helsefremmende og forebyggende arbeid. Viktige føringer fra staten er: KDs St.meld. nr. 26 ( ) «Den norske idrettsmodellen» KDs St. meld. nr. 14 ( ) «Idrettslivet i endring» 10

11 Miljøverndepartementets St. meld. nr. 39 ( ) «Friluftsliv» St.meld. nr. 21 ( ) «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» Helse- og omsorgsdepartementets Meld.st. 34 ( ) «Folkehelsemeldingen» KDs St.meld. nr. 39 ( ) «Frivillighet for alle» Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (KDs veileder revidert utgave 2014). Lov nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven). Publ.nr. V-0732, Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemiddelordningen). 4.2 Regionale planer, mål og retningslinjer Viktige dokumenter og føringer fra Buskerud fylkeskommune og regionalt er: Buskerudfylkeskommune «Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud» Folkehelseinstituttets Folkehelseprofil 2014 Buskerud Strategi for Kongsbergregionen Buskerud Fylkeskommunes strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Visjonen for Buskeruds strategi for folkehelse er «gode og aktive dager for alle i Buskerud»; Å sette folkehelse på dagsorden Få oversikt over helsetilstanden i fylket Ungdom i alderen år Strategien for folkehelse utfordrer hele Buskerud til felles innsats for Buskerudhelsa Gode og aktive dager for alle i Buskerud (Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, kap. 4.3, s. 9:2014) 4.3 Lokale planer, mål og retningslinjer Den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet inngår i Rollag kommunes planstrategi. Under arbeidet med å rullere planen må en forholde seg til andre aktuelle kommunale planer, spesielt kommuneplanen. Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ( ) Rollag Gjeldende kommuneplan for Rollag samfunnsdelen ( ) Gjeldende kommunedelplan for Rollag arealdelen ( ) Kommunedelplan for Vegglifjell (2010) Folkehelseinstituttets Folkehelseprofil 2014 Rollag Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (opprettet 2008) Idrettsskolen 2018 sluttrapport fra forprosjektet Kommuneplanens samfunnsdel, folkehelse I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert mål for folkehelsesatsning i Rollag: 11

12 Mål for folkehelse Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. I tillegg fremkommer tiltak det ønskes å fokusere på: Tiltaksområder folkehelse Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Utvikle uteområder ved skoler og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg. Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen. (Kommuneplanens samfunnsdel kap. 6.2, s.9:2011) Kommuneplanens samfunnsdel, steds- og områdeutvikling Rollag kommune ønsker å skape bolyst gjennom et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud. Herunder fremheves prosjektet Idrettsskolen Videre ønsker kommunen å fokusere på gode samarbeid med frivillige lag og foreninger, og nabokommuner, for å stimulere til aktive og inkluderende tiltak med særlig sikte på barn og unge. Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer 12

13 4.4 Forskrift om konsekvensutredninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling med tilhørende forskrift stiller krav om konsekvensutredninger bl.a. i forbindelse med kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål. Det er ikke avdekket behov for egne konsekvensutredninger Status Presentasjon av lag og foreninger Hovedoversikt over lag og foreninger: Lag/ Forening Antall medlemmer Aktive medlemmer Under 12 år (aktive) år (aktive) Over 18 år (aktive) Rollag og Veggli IL Rollag og Veggli Skyttarlag Norsk Folkehjelp Numedal 91 spel- og dansarlag Lågen 4H Ca Numedal folkehøgskoles IL Øvre Numedal Hundeklb Nedenfor følger en presentasjon av eksisterende lag og foreninger i Rollag kommune som har tilbud innen idrett, aktivitet og friluftsliv. Frivilligsentralen Frivillighetssentralen skal formidle kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp - og andre ønsker å hjelpe. De skal også være en brobygger mellom lag og foreninger, og mellom organisasjoner og det offentlige. Frivilligsentralen har et godt turtilbud om sommeren, og tilbyr ballaktiviteter i gymsalen i Rollag en dag i uken. I samarbeid med Snekkerbua arrangeres dugnad for eldre en til to ganger i uken. Frivilligsentralen tilbyr også allsidig trim en gang i uken på Bygdeheimen, foruten en fast fjelltur hver vår og høst, og en akedag om vinteren. Alle som vil kan delta på disse ulike aktivitetene. 13

14 Nettsider: Kontaktinfo: Tlf. kontor: / Hilde: , Epost: Rollag og Veggli Idrettslag Rollag og Veggli Idrettslag tilbyr fotball, orientering, turn/trampett, langrenn og skihopp. Nettsider: Kontaktinfo: Leder Per Inge Myrann Tlf , Epost: Rollag og Veggli Skyttarlag Rollag og Veggli Skyttarlag skaper et fellesskap rundt idretten og har fokus på å kombinere den med friluftsliv og jakt. Praktiske skyteferdigheter og riktig håndtering av skytevåpen er essensielt. Medlemmene er i alle aldre, fra skolealder og oppover. Nettsider: Kontaktinfo: Leder Magne Gaarder Tlf , Epost: Numedal Hesteklubb Numedal hesteklubb tilbyr fellesskap for de med hest og/eller hesteinteresse. Klubben arrangerer stevner og flere aktiviteter gjennom året for medlemmene. Klubben har hatt noe lav aktivitet de siste årene, men det gjøres tiltak for å få opp medlemstall og aktivitetsnivå fremover. Nettsider: Kontaktinfo: Frøydis Aasen: Epost: 14

15 Lågen 4H Lågen 4H er en organisasjon for barn og unge mellom 10 og 18 år. Her lærer de blant annet om styre- og organisasjonsarbeid, men friluftsliv, jakt og fangst, og aktiviteter å fylle fritiden med er fokusområder. Det sosiale aspektet er viktig i 4H sine aktiviteter, og det arrangeres mange treff og leire gjennom året, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Nettsider: Kontaktinfo: Sonja Reberg: Tlf , Epost: Idrettsskolen Idrettsskolen har aktivitetssenter IAS, med en rekke treningstilbud for voksne, som styrketreningssal, dansekurs og spinning, og svømmebasseng. Det tilbys allidrett for barn, dansegrupper for ungdom og treningskontakter for barn og unge. Idrett for funksjonshemmede, IFF, er et interkommunalt samarbeid som Idrettsskolen også er en del av. I tillegg er det gode og allsidige treningsfasiliteter i uteanlegget til skolen, som er til fri bruk gjennom året. Målet for folkehøgskolens idrettslag er idrettsglede, mestring og helse for alle aldersgrupper. Samtidig skal elevene få instruksjonspraksis gjennom allidretts-skole og annen idrettsrelatert praksis. Nettsider: idrettsskolen.com, Kontaktinfo: Tlf , E-post: Numedal Spel- og dansarlag Numedal Spel- og dansarlag har som mål å videreføre de rike tradisjonene innen folkedans og folkemusikk i Numedal. De har ulike kurs, tilstelninger og treff, som henvender seg både til barn, unge og voksne i alle aldre. Nettsider: Kontaktinfo: Åshild Wetterhus: Tlf , Epost: 15

16 Øvre Numedal Hundeklubb Hundeklubben jobber aktivt for å få et godt hundemiljø, og satser på å få med barn og unge, gjennom blant annet Hundens dag hvor aktiviteter med barn og hund vil være representert. Nettsider: Kontaktinfo: Helge Jensen, Tlf , Epost: Norsk Folkehjelp sanitet Veggli og Rollag Som en del av den norske redningstjenesten fokuseres det på å styrke kunnskapen og kompetansen om førstehjelp og friluftsliv. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs for å lære, øve og oppdateres, for slik sett å kunne yte best mulig sikkerhet og ivaretakelse av pasientene. Størsteparten av medlemsgruppen er under 18 år. I år avsluttes en stor oppgradering av vakthytta på Sunntjønn Vegglifjell. Nettsider: Kontaktinfo: (Vakt tlf): Førstehjelp, booking av transport mm., Epost: (Leder Mai Lill Strysse) Rollag og Veggli motorsportsklubb Klubben er stiftet, men på nåværende tidspunkt ikke aktiv. Kontaktinfo: Kjell Terje Haugen, Tlf: Eksisterende anlegg Nedenfor følger et utdrag av anleggene i kommunen: Gaarderbakken hoppbakke Mogan idrettsplass Dusterud skytebane m/diverse skyteanlegg Numedal folkehøgskole Idrettsskolen, forskjellige anlegg Veggli skole, diverse anlegg Rollag skole, ballbinge, volleyball, diverse Tur- og orienteringskart i regi av idrettslaget Veggli badeplass Lysløype i Rollag og Veggli (i regi av Rollag og Veggli Idrettslag) Kultursti i Rollag og Veggli Oppkjørte skiløyper, Vegglifjell og Trillemarka-Rollagsfjell 16

17 Se vedlegg for komplett oversikt Eksisterende nærmiljøanlegg Veggli skole (/samfunnshuset) Veggli skole har uteområder som er i bruk gjennom hele skoledagen. Uteområdene er for tiden under utbedring. Det har kommet opp nye lekestativer og husker, og fotballbanen har fått ny grus. Her er det en langsiktig plan for utbedring i årene som kommer. Skolen har bygget en gapahuk i skogsområdet i tilknytning til skolen, som brukes flere ganger i uka av skolens elever. Skogen og lysløypa brukes aktivt gjennom hele skoleåret. Skolens uteområde er åpent og tilgjengelig for bruk på fritid, både for enkeltpersoner og lag og foreninger. Samfunnshuset brukes til daglig skoledrift, samt utleie til private og lag/foreninger m.fl., til ulike formål og aktiviteter. 4 Veggli aktivitetspark: Veggli aktivitetspark er et lite pusterom i sentrum av Veggli. Parken er satt opp på dugnad av velforeningen, er åpen for alle og vil utvikles videre i årene framover. I løpet av 2014 kunne parken by på ett lite klatrehus med sklie, vipper og balansebommer, for de minste. Bakerst i parken ligger en fullskala Sandvolleyballbane og innimellom snirkler det seg en BMX løype. I juni 2015 kom det et klatretårn som ruver nesten 7 meter over bakken, her er det to rutsjebaner og klatremuligheter. Rundt selve aktivitetsdelen av parken ligger det et flott turområde som strekker seg langs elva Nørdsteåe. Deler av elva i sentrum er opparbeidet med vannspeil og i den nederste kulpen kan man bade fra en flott liten sandstrand. 3 Vedlegg 1 4 Foto: Irene Lislien 17

18 Gamle Rollag skole (nærmiljøanlegg/samfunnshus): Rollag skole er nedlagt, men det er fremdeles gode muligheter til aktivitet og lek på områdene rundt. Flere lekeapparater, ballbinge, grusbane, sandvolleyball-bane og natursti gir nærmiljøet et variert tilbud og er til fri disposisjon. Barnehagen anvender dette nærmiljøanlegget, det samme gjelder innbyggerne i dette området. Samfunnshuset brukes i dag til ballaktiviteter i regi av Frivilligsentralen, hvor deltakelsen er åpen. Det varierer mellom deltakere hver gang, noe som må sies å være tilfredsstillende. Kommunefysioterapeuten har Frisklivstilbud hver uke, hvor det varierer mellom 8 12 deltakere. Dette anses å være bra oppmøte og deltakerne er svært fornøyd med dette lavterskeltilbudet. Barnehagen, avdeling Rollag, bruker også gymsalen jevnlig til lek og ballaktivitet. Dette er en fin variasjon for barna og settes stor pris på. Rollag sentrum Våren 2015 ble det etablert en plass med mulighet for båtslipp ved Lågen nær Rollag sentrum (bak potetlageret). Dette gir økt tilgjengelighet for friluftsliv, fiske og aktivitet på vannet. I tillegg ble det opparbeidet en liten lekeplass med en natursti ved kommunehuset. En betydelig del av arbeidet ble gjort på dugnad. Rollagsfjell sti- og løypelag: Løypelaget ble etablert i 2007 og de vedlikeholder stier, og kjører slodda skiløyper i vintersesongen i Rollagsfjell, på østsida av Rollag, fra Flesberg, via Vardefjell til Haglebu. Arbeidet skjer gjennom betydelig dugnadsarbeid, sommer som vinter. 18

19 Vegglifjell Friluftslag Et betydelig antall kilometer skiløyper prepareres gjennom vintersesongen, gjennom løypeavtale med Vegglifjell løypeteam. I tillegg investeres det i og driftes en rekke tiltak som fremmer aktivitetstilbud i sommerhalvåret. Dette i form av stier, sykkelstier, badeplasser, skilting/merking, klopping, tilrettelegging for handikappede mv. Rollag kommune krever utbyggingsavtaler i forbindelse med reguleringsplaner på Vegglifjell. Den forplikter grunneierne å bli del av Friluftslaget. Friluftslaget krever at grunneierne gir 5 % fra tomtesalget til Friluftslaget, samt at grunneierne må forplikte tomtekjøpere/-leiere til å yte et årlig bidrag til sti-/løypearbeidet. Per nå utgjør dette ca kr 1.200,- pr år pr hytte. Finansieringsmodellen er basis for et velfungerende tilbud over tid, forutsigbarhet, et godt tilrettelagt tilbud gjennom hele året, samt at det gir mulighet for utvikling av også nye tilbud finansiert av brukerne. Tilbudene på Vegglifjell er viktige for hytteeiere, innbyggerne og dagsturister. Idrettsskolen Uteanlegg (delvis definert som nærmiljøanlegg): Idrettsskolen har et allsidig og tilgjengelig uteanlegg som gir mange muligheter til aktivitet, trening og lek. Anleggene er stort sett til fri disposisjon for uorganisert aktivitet utenom skoletiden. Der finnes jibbeanlegg, golfbane, sandvolleyball-bane, ballbinge, gapahuk, klatrepark, fotballbane, løpebane, for å nevne noe. Rulleski brukes hyppig på gangveien fra skolen til Rollag sentrum Eksisterende idrettsanlegg Idrettsskolen Innendørsanlegg: På Idrettsskolen har man mulighet til aktivitet og trening i blant annet svømmehall, Rollagshallen, gymsal, speilsal, spinningrom og styrketreningsrom. Rollag og Veggli idrettslag ROVIL eier og driver Mogan fotballstadion og Gaarderbakken hoppanlegg med tilhørende garderobe- og servicefasiliteter, og drifter lysløypene i Rollag og Veggli. Rollag og Veggli Skytterlag Skytterlaget eier og driver Dusterud skytebane, som består av 100 og 200 m utendørsbaner, samt 15m innendørsbane, med tilhørende garderobe- og servicefasiliteter. 19

20 5.2.3 Anlegg og muligheter for friluftsliv Rollag kommune byr på store muligheter for friluftsliv. Beliggenheten gjør at vi har lett tilgang på turterreng både på fjellet og i marka, uten å måtte reise langt. Samtidig gir det oss et ansvar, vi må ta vare på disse områdene og tilrettelegge for en god bruk av disse naturområdene. På Vegglifjell, Blefjell og i Trillemarka Rollagsfjell er det blant annet mange kilometer med oppmerkede skiløyper om vinteren, og turløyper og sykkelstier om sommeren. Vegglifjell skisenter, Killingskaret. Trillemarka Rollagsfjell er Norges største skogreservat, opprettet i desember Her er det også mange muligheter for gode opplevelser i friluft, man kan ferdes fritt til fots og på ski, plukker bær og matsopp og jakte og fiske etter gjeldende regelverk. I tillegg er det mange kulturminner i området i form av blant annet nedlagte setrer. I og gjennom Numedal kan man også ta seg frem på sykkel. Det er skiltet sykkelløype fra Kongsberg, gjennom alle tre Numedalskommunene over Dagali til Geilo. Nordmannsslepa er en annen merket sti/gammel vei som strekker seg fra Vestlandet, over Hardangervidda til Østlandet. Stien går gjennom Rollag kommune over Vegglifjell, via Veggli sentrum og Rollag. Langs denne slepa finnes det mange kulturminner, og gode muligheter til å oppleve fjell og natur. Turstier og gangveier er godt utbygde i kommunen og det finnes mange muligheter til å bevege seg både på asfalt og i mer kupert terreng. Her kan det også gjøres mange forbedringer for eksempel når det gjelder rydding og vedlikehold av turløyper. På fjellet og i bygda ellers finnes også en rekke vann som benyttes til fiske og bading. Numedalslågen renner også gjennom bygda og gir muligheter for bading, padling og fiske. 5.3 Bruk av anlegg i nabokommunene Utover anlegg og tilbud i kommunen brukes særskilt følgende: Stevningsmogen flerbruksanlegg, Lampeland. Norsk Motorklubb Nore og Uvdal, Smådøl. 5.4 Folkehelsearbeid/(Friskliv) Kommunefysioterapeuten i Rollag har det overordnede ansvaret for arbeidet med frisklivstilbud og er kommunens folkehelsekoordinator. Målet for folkehelsearbeid i Rollag kommune er å legge til rette for flest mulig leveår, med god helse i befolkning og å utjevne sosiale helseforskjeller. Mens sykdomsbildet for hundre år siden var dominert av infeksjonssykdommer, er dagens "epidemier" psykiske lidelser og ikke -smittsomme sykdommer som bl.a. henger sammen med levevaner. Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer helse, og hver enkelt har et ansvar for egen helse. For å nå målet om bedre folkehelse, må vi alle bidra; den enkelte, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter (Årlig statusrapport for folkehelse i Rollag kommune, 2014). 20

21 Årlig mottar kommunene en folkehelseoversikt, som er en statistisk oversikt over ulike parametere for fysisk og psykisk status i befolkningen, herunder også sykdom, skader og ulykker (Ref. Folkehelseprofil for kommuner, Folkehelseinstituttet, 1: 2014). Årlig statusrapport for folkehelse i Rollag kommune er et levende dokument som tilpasses nasjonale og lokale føringer, behov og krav underveis. Statusrapporten viser forbindelser mellom helse og grunnleggende faktorer, og oppsummerer lokalbefolkningens helsetilstand. Videre fremkommer Rollag kommunes folkehelsearbeid, og hvilke utfordringer folkehelsesatsningen står overfor lokalt. Statusrapporten presenterer innsatsområder for kommunens folkehelsearbeid det enkelte år, med mål om å: Motvirke sosiale ulikheter i helse Sørge for bedre koordinering, oversikt og samhandling i kommunens folkehelsearbeid Styrke den psykiske helsa i alle aldersgrupper av befolkningen Oppdage barn og unge som er utsatt for belastninger og sette inn hjelpetiltak tidlig Støtte ungdom og unge voksne til å fullføre skole/utdanning og å få en jobb Bidra til helsefremmende levevaner (Årlig statusrapport for folkehelse i Rollag kommune, 1: 2014). Dagens tiltak og tilbud innen folkehelse fra Rollag kommune, Frivilligsentralen og lokale lag og foreninger fremgår av denne statusrapporten. Rapporten omhandler også ernæringsarbeid i Rollag kommune. Ernæringsarbeid omfatter både forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsarbeid ved sykdom. Ernæringsarbeid rettet mot friske mennesker omfatter generell kostveiledning og tilrettelegging for et forsvarlig mattilbud, som tar utgangspunkt i de nasjonale kostholdsrådene. Ernæringsarbeid rettet mot syke omfatter kostveiledning og ernæringsbehandling basert på diagnose og helsetilstand. Et viktig mål er at pasienten skal få dekket sitt grunnleggende behov for energi og næringsstoffer. I Rollag kommune har vi to storkjøkken som har to ulike målgrupper: Idrettsskolen har som hovedfokus kost basert på friske personer med god ernæringsstatus og appetitt. Nøkkelrådskost er velegnet for denne gruppen. Rollag Bygdeheim har hovedfokus på kost tilpasset eldre, syke og demente. Mange sykdomstilstander medfører risiko for utvikling av feil- og underernæring. Energi- og næringstett kost anbefales til dem som er i risiko for å utvikle underernæring eller allerede har redusert ernæringsstatus. For enkelte personer kan et mer spesielt kosthold (spesialkost) være en del av, eller noen ganger det eneste som skal til for å bedre helsetilstanden. Eksempler her er cøliaki og matvareallergi- /overfølsomhet. Både kjøkkenet ved Idrettsskolen og Rollag Bygdeheimen tilrettelegger for den enkelte bruker dersom det trengs spesialkost. Rapporten omfatter videre kosthold og fysisk aktivitet i Rollag kommunale barnehage (avdeling Rollag og avdeling Veggli) og ved Veggli skole. 21

22 Sammenfattende er det viktig å framheve godt eksisterende samarbeid på tvers av kommunen og lokale lag og foreninger om kosthold og fysisk aktivitet til barn, ungdom og eldre. Her er det mange felles prosjekter og tilbud i løpet av året, som for eksempel «Aksjon sunn matglede» (Bygdekvinnelag og barnehage/skole), «Hopp for hjertet» (Nasjonalforeningen for folkehelse og skole) mm. Høsten 2015 settes det i gang arbeid med en kommunal plan for folkehelse, hvor tema kosthold og ernæring vil belyses ytterligere. 5.5 Status og handlingsprogram for Rollag kommune Handlingsprogrammet og statusbeskrivelsen nedenfor er knyttet til anlegg og nærmiljøanlegg som har mottatt eller planlegges finansiert av statlige spillemidler Gjennomførte anlegg i forrige planperiode Under forrige planperiode ble følgende anlegg ferdigstilt: Det er bygget ny idrettshall (Rollagshallen) på Idrettsskolen. Ny innendørs skytebane på Dusterud skytebane. Nytt jibbeanlegg på Idrettsskolen. To nye sandvolleyball-baner på Idrettsskolen Planlagte anlegg i forrige planperiode Under forrige planperiode ble følgende anlegg planlagt, men ikke ferdigstilt Garasjeanlegg til skianlegg i lysløpa i Veggli er under oppføring. Snøkanon til skianlegg i Veggli, søknaden ikke videreført. 22

23 5.5.3 Vedtatt handlingsprogram Vedtatt handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av ordinære idretts- og friluftsanlegg i Rollag kommune : ANLEGG STED SØKER KOSTNAD Klatrevegg Hoppegrop Numedal folkehøgskole Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Idrettsskolen Idrettsskolen Idrettsskolen Skistadion Vegglifjell ROV IL Sprintløype Vegglifjell ROV IL Snøproduksjon Vegglifjell ROV IL Hoppegrop og klatrevegg har fått spillemidler og vil ferdigstilles i Søknaden for skistadion, sprintløype og snøproduksjon på Vegglifjell er godkjent, men foreløpig ikke innvilget tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune. Handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av nærmiljøanlegg i Rollag kommune : ANLEGG STED SØKER KOSTNAD Opprustning skoleplass mm. Veggli skole Rollag kommune Aktivitetsparken Veggli Rollag kommune Veggli skole har planlagt opprustning av utearealet, det er planlagt et anlegg for friidrett, en kunstgressmatte på 30x50 meter og et parkour - område. Søknaden er godkjent, men foreløpig ikke innvilget tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune. Aktivitetspark Veggli, videreutvikling av parken er ikke detaljplanlagt og er først eventuelt aktuell fra

24 6 Hovedmålsettinger for videre arbeid og utvikling Generelt ser man at det bør fokuseres i enda større grad på følgende områder: Anlegg: Øke tilgjengelighet for allmenn bruk av anlegg og friluftsområder. Universell utforming på eksisterende og nye anlegg. Godt vedlikehold og kontinuerlig videreutvikling/tilpasning av eksisterende anlegg, over tid. Etablering av nye anlegg ut fra befolkning og brukeres behov og finansieringsmuligheter. Sanering/sikring av anlegg som ikke lenger er i bruk. Idrett og friluftsliv: Mål: Aktiv bruk av tilbudene innen idrett og friluftsliv som arenaer og virkemidler for å nå kommunens overordnede målsettinger. o Hensikt: Inkluderende samfunn, samarbeid, dugnad, engasjement, integrering av flyktninger, nye innbyggere og våre faste innbyggere. Bolyst, trivsel, folkehelse mm. er alle aktuelle måleparametere. Antall lag/foreninger og antall medlemmer er også måleparametere som kan vise utvikling over tid. Mål: Bedre synliggjøring og markedsføring av tilbudene som finnes. o Hensikt: For økt uorganisert bruk/aktivitet, hvor både lokalbefolkning og hytteeiere, så vel som turister, enklere blir gjort oppmerksom på de ulike mulighetene som finnes. For økt organisert bruk/aktivitet, i lag og foreninger mm. For økt bruk i kommersiell sammenheng, som basis for næringsutvikling, attraktivitet mv. Mål: Etablere og videreutvikle gode modeller for organisering og finansiering av tilbudene over tid. o Hensikt: Sikre levedyktighet og forutsigbarhet over tid. Mål: Stimulere til både bredde- og toppidrettstilbud. o Hensikt: Imøtekomme alle nivåer, enten gjennom egne tilbud i kommunen eller hjelpe den enkelte videre til andre lag/foreninger som kan gi et tilbud på rett nivå. Mål: Folkehelse implementeres som en naturlig del i alle lag, foreninger og kommunale institusjoner. Dette vil også være en del av plan for folkehelse, som nevnt i punkt 3.4. o Hensikt: Større fokus på et sunnere liv, herunder også kosthold og ernæring. Mål: Støtte opp om ildsjeler og dugnadsånd, frivillighet og engasjement. o Hensikt: I smålokalsamfunn, spesielt, er dette en forutsetning for positiv utvikling. 24

25 7 Vedlegg Anleggsoversikt, per august

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer