NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006"

Transkript

1 NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006

2 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø Forskningsparken 9037 Tromsø Tlf Faks Web: e-post: 2

3 INNHOLD Refleksjoner rundt året som har gått...5 Virksomhetside, visjon, mål og strategi...7 Virksomhetside...7 Visjon:...7 Formål...7 Strategier...7 Forskning...7 Rådgivning...8 Undervisning...9 Informasjon...9 Kompetanse/-personellressurser...9 Samarbeid med alternative behandlermiljø...9 Organisering...10 Regnskap Finansiering...12 Generelt om forskning på alternativ og komplementær medisin...13 Forskningsprosjekter...15 Eksepsjonelle sykdomsforløp ved bruk av komplementær og alternativ medisin.15 Pasienten mellom ulike medisinske systemer...15 Komplementærmedisinsk behandling ved kreft retrospektiv studie...15 Akupunkturbehandling ved menopausale plager (Acuflash)...16 NATTO - tilskudd for å forhindre bentap hos kvinner like etter overgangsalder...16 Holdningsstudier...17 Bruk av alternativ behandling på sykehus i Skandinavia...17 Helsegevinst ved utskiftning av amalgam...17 Bruk av alternativ behandling i den norske befolkningen...17 Forsøk med etablering av integrert behandling på norske sykehusavdelinger...18 Akupunktur og leddgikt...18 Samarbeid nasjonalt og internasjonalt...19 Nasjonalt...19 Internasjonalt...20 Møter, kurs og konferanser...22 Møter/konferanser NAFKAM har deltatt på i Kurs og konferanser 23 Rådgivning...27 Undervisning

4 Informasjonsvirksomhet...29 NAFKAMs informasjonsarbeid...29 Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB)...29 Noen publikasjoner/artikler av NAFKAM forskere...31 Mediaomtale av NAFKAM i

5 Refleksjoner rundt året som har gått Landskapet omkring alternativ behandling i Norge har nå mer og mindre satt seg. De store konfliktene omkring forskning på alternativ behandling er ikke lenger til stede, og aktørene er mer innstilt på å forsøke å forstå hverandre og forsiktig se på samarbeidsmuligheter. Selv om de store beløpene enda ikke foreligger for forskning på dette området, skal Norge være stolt av den satsningen som regjeringer med skiftende politisk farge har vært villig til å stå bak. NAFKAM føler derfor at vi har en trygg forankring selv om vi fremdeles sterkt savner en endelig formell organisatorisk plassering i skjæringspunktet mellom departement og universitet. Forskning Det NAFKAM-prosjektet som trolig fikk størst offentlig oppmerksomhet i 2006 var den rapport vi leverte til Sosial- og helsedirektoratet angående befolkningens opplevde virkninger av amalgam som tannfyllingsmateriale. Som ledd i utarbeidelsen av en veileder, ville direktoratet også innhente befolkningens syn på dette problemkomplekset. Ved hjelp av både en kvalitativ og kvantitativ tilnærming kunne NAFKAM beskrive befolkningens oppfatninger av dette. Rapporten beskrev oppfatninger som ikke tidligere var kommet godt nok fram i den offentlige debatt. Denne rapport illustrerer et forskningsarbeid på det kontekstuelle nivå av NAFKAMs femtrinns forskningsstrategi innen feltet komplementær og alternativ behandling. Vår strategi er blitt et internasjonalt anerkjent redskap for å klassifisere og vurdere forskning innen feltet. Vårt register over eksepsjonelle sykdomsforløp er også blitt sterkt profilert i offentligheten i Registeret bygges gradvis opp som et viktig fundament for systematisk forskningsaktivitet omkring virkninger av alternativ behandling. Avleggere av registeret er allerede etablert i Danmark, Sverige og Japan, men flere andre land har også meldt sin interesse for samarbeid. Våre randomiserte kliniske studier nærmer seg slutten. NATTO-studien avsluttet inntak av deltagere i november. I alt er over 300 kvinner i Bergen og Tromsø nå i gang med å teste ut effekten av dette tilskuddet, de første avslutter sin deltagelse allerede i februar ACUFLASH-studien vil avslutte sitt inntak av deltagere like over nyttår Undervisning NAFKAM fortsetter sin innsats for å øke kompetansen om alternativ behandling blant helsepersonell. Studiedekanene ved de medisinske fakulteter anbefalte i høst overfor dekanene at alle medisinske studieplaner i Norge skal inneholde undervisning om alternativ behandling. Fremtidige norske leger vil derfor ha litt mer ballast i sine møter med pasienter som bruker alternativ behandling. NAFKAMs internasjonale aktiviteter Det fremste området for NAFKAMs internasjonale aktivitet er forvaltningen av den del av avtalen mellom Norge og Kina som omfatter tradisjonell kinesisk medisin. I løpet av året er det gjennomført utprøving av akupunktur på Universitetssykehuset Nord-Norge for mennesker med leddgikt. Det er også gjennomført en studietur til Shanghai i samarbeid med forskere innen nevrologi og allmennmedisin for å vurdere mulighetene for samarbeid/studier innen kronisk tretthetssyndrom. 5

6 NAFKAM er ellers fortsatt til dels førende på flere internasjonale arenaer, særlig når det gjelder forskningsmetodikk. Høsten 2006 gjennomførte vi med støtte fra Norges forskningsråd en internasjonal workshop på Sommarøy utenfor Tromsø. Temaet denne gang var å utvikle en internasjonal standardisering av spørsmål omkring bruk av alternativ behandling slik at bruksmønstre kan sammenlignes på tvers av nasjoner og kulturer. NAFKAMs rolle innen informasjon om alternativ behandling Den første fase av utviklingen av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) ble avsluttet i Senhøstes ble det gjennomført en prøvedrift overfor sentrale aktører. En åpen pilotfase vil settes i gang like over nyåret. Se ellers egen årsmelding fra NIFAB. Vinjar Fønnebø Mars

7 Virksomhetside, visjon, mål og strategi Virksomhetside Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) skal bidra til forskningsaktivitet på fagområdet alternativ behandling i hele landet. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, rådgivning, internasjonalt og nasjonalt samarbeid/ nettverksbygging og informasjon. NAFKAMs visjon er å utvikle kunnskapsbasert behandling - uansett hvor du velger å få den. Senteret skal utvikle kunnskap om hva alternativ behandling kan bidra med for å lindre eller forkorte sykdommer, bedre livskvalitet, øke evne til mestring av sykdomssituasjoner og bedre uønskede sider ved sykdomsopplevelser. Visjon: Kunnskapsbasert behandling uansett hvor du velger å få den. Formål NAFKAM skal utvikle kunnskap om hva alternativ behandling kan bidra med for å lindre eller forkorte sykdommer, bedre livskvalitet, øke evne til mestring av sykdomssituasjoner og bedre uønskede sider ved sykdomsopplevelser. Strategier Målet skal oppnås gjennom forskning, rådgivning, undervisning, informasjon/formidling, kompetanseheving samt samarbeid med alternative behandlermiljø. Forskning Egen forskningsvirksomhet Forskning er NAFKAMs kjernevirksomhet. NAFKAM skal stå for en bred forskningstilnærming til feltet alternativ behandling. NAFKAM skal vektlegge flerfaglig forskning, og forskningsaktiviteten skal omfatte medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier. Forskjellige forskningsdesign, inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, skal benyttes og utvikles. Problemstillingene skal bestemme hvilke forskningsmetoder og tilnærminger som skal benyttes. NAFKAM har utviklet en modell for utforskning av feltet alternativ behandling. Denne vil legges til grunn for NAFKAMs forskningsstrategi. Modellen omfatter blant annet følgende tilnærminger til forskningsfeltet: 7

8 Utforske pasienters erfaringer med alternativ behandling, samt utvikle forståelse for sammenhenger mellom behandlingserfaringer og ulike kontekster som behandlingene inngår i Utforske det alternative behandlingsfeltet deskriptivt, dvs. hvem bruker hva, i hvilket omfang, mot hva og over hvor lang tid? Hvilke behandlingsformer finnes, og hva er bakgrunnen til utøvere? Utforske sikkerheten (bi-/skadevirkninger) ved alternativ behandling Utforske systemeffekten (helheten av behandlingspakken) ved alternativ behandling Utforske komponenteffekten, dvs. effekten av enkeltbestanddel(er) av behandlingspakken ved alternativ behandling Utforske mulige virkningsmekanismer ved alternativ behandling Homøopati, akupunktur, soneterapi, healing og alternativ behandling ved alvorlig, livstruende sykdom vil være prioriterte forskningstema, men prioriteringen vil også innenfor rimelige grenser ta hensyn til personlige interesser hos den enkelte forsker/stipendiat. NAFKAM ønsker å initiere forskning og rekruttere til forskning innen alternativ behandling. Dette skal gjøres ved blant annet forskning internt ved senteret, arrangering av forskningskonferanser, samt rådgivning og veiledning overfor kandidater som ønsker å forske på området. Samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt NAFKAM i forhold til resten av landet For å knytte sammen relevante fagmiljøer ved andre universiteter og høgskoler i Norge, skal NAFKAM ta initiativ til å utvikle nettverks/satelittmodeller. NAFKAM vil i samarbeid med den enkelte institusjon finne lokale løsninger/ modeller. NAFKAM skal i tillegg være orientert om, og om ønskelig, koordinere forskningsvirksomhet innen alternativ behandling i landet ellers. Dette organiseres ved regelmessig kontakt med andre forskningsmiljøer, og arrangement av regelmessige samlinger hvor forskere innen fektet kan møtes. NAFKAM og internasjonale forskningsmiljøer Norges organisering av forskning innen alternativ behandling gjør det naturlig at NAFKAM spiller en aktiv rolle i internasjonalt forskningssamarbeid. Hvis nødvendig, kan NAFKAM påta seg en ledende eller koordinerende rolle. Viktige samarbeidspartnere vil kunne være WHO, EU, NIH (NCCAM) eller større forskningssentra i utlandet. I tillegg til konkret forskningssamarbeid skal NAFKAM være aktiv på den internasjonale arena både når det gjelder organisasjoner, tidsskrifter og konferanser. NAFKAM skal kunne påta seg koordinering av internasjonalt forskningssamarbeid innen alternativ behandling som eventuelt er initiert av statlige helsemyndigheter. Rådgivning NAFKAM skal bistå med råd til statlige helsemyndigheter i spørsmål som omhandler alternativ behandling. NAFKAM skal også bistå med råd for utdanninger på universitets- og høgskolenivå når det gjelder eventuell etablering av studietilbud i og om alternative behandlingsmetoder. 8

9 NAFKAM kan bistå med råd til statlige myndigheter og til virksomheter som vurderer samarbeidsprosjekter mellom helsetjenesten og alternative behandlere og som gjøres til gjenstand for evaluering. Undervisning NAFKAM skal bidra til at undervisning om alternativ behandling blir en del av grunnutdanningen ved relevante fakulteter på universitetsnivå og ved helsefaglige utdanninger på høgskolene. NAFKAM kan selv forestå eller legge til rette for videre- og etterutdanningsopplegg for autorisert helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter) vedrørende alternativ behandling. NAFKAM skal forestå eller legge til rette for utdanning om forskningsmetodikk for alternative behandlere. Informasjon NAFKAM skal kontinuerlig synliggjøre sin virksomhet ved bruk av hjemmeside, presse/mediakontakt og annet utadrettet arbeid. NAFKAM skal arbeide for at tidsskrift som har relevans for flerfaglig forskning innen forskningsfeltet komplementær og alternativ medisin (samfunnsvitenskapelig, humanistisk og medisinsk), blir tilgjengelig på BIBSYS og elektronisk, evt. fysisk på hvert av universitetsbibliotekene i landet. Kompetanse/-personellressurser For å ivareta sine oppgaver må NAFKAM rekruttere forskere med ulik faglig bakgrunn. Alle som skal ha en forskerstilling ved NAFKAM må ha forskerkompetanse vurdert etter samme kriterier som ellers ved universitetet. Det er aktuelt å rekruttere forskere både med og uten alternativmedisinsk bakgrunn. I tillegg vil NAFKAM være avhengig av et kvalitativt godt administrativt støtteapparat. Samarbeid med alternative behandlermiljø NAFKAM skal avholde årlige regionale møter med alternative behandlere i universitetsbyene Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. NAFKAM skal avholde årlige kontaktmøter med arbeidsutvalget i SABORG. 9

10 Organisering NAFKAM var opprinnelig et forskningssenter som utelukkende forholdt seg til Norges forskningsråd (NFR), programstyret for pasientnær og klinisk forskning og alternativ medisin. I forbindelse med Stortingets behandling av Ot.prp. nr 27 ( ) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv er det fastlagt at organiseringen av NAFKAM skal drøftes mellom NFR, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Universitetet i Tromsø (UiTø). NAFKAM skal bygges opp som et nasjonalt forskningssenter med ansvar for å bidra til forskningsaktivitet på fagområdet i hele landet. NAFKAM er fra sin opprettelse organisert som et senter ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. NAFKAM skal være nært tilknyttet det medisinske universitetsmiljø og andre aktuelle universitetsmiljøer i Tromsø. NAFKAM er for tiden organisert som en egen enhet under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Fakultetsstyret fungerer som styre for NAFKAM. Etter flere års drøftinger og vurderinger mellom HOD, universitetsledelsen, fakultetsledelsen og NAFKAM, er det tatt en prinsipiell beslutning om at NAFKAM skal være en del av Det medisinske fakultet. Det som gjenstår før organiseringen kan permanentiseres er en avklaring og undertegning av avtale mellom HOD og Universitetet i Tromsø. Denne avtale forventes nå undertegnet av begge parter i løpet av første halvår Etter at avtalen er undertegnet på overordnet nivå, skal det føres forhandlinger om den praktiske innpassing av NAFKAM i strukturen på Det medisinske fakultet. Disse forhandlinger er formelt ikke igangsatt, men uformelle drøftinger har vært avholdt. Organisasjonskart pr : Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Universitetet i Tromsø Medisinske fakultet Fakultetsstyret NAFKAM NIFAB Klinisk forskning Ikke klinisk forskning Rådgivning/undervisning 10

11 Senteret ble i 2006 ledet av professor Vinjar Fønnebø og administrativ leder Ann Kristin Solli. Solli gikk ut i fødselspermisjon i august 2006 og Per Håkon Lindkvist overtok som adm. leder fra 1. september I 2006 var det totalt ansatt 21 personer ved NAFKAM. 11

12 Regnskap 2006 NAFKAM hadde i 2006 et totalforbruk på rundt ca 16 mill. kr. Av dette finansierte HOD 6,93 mill. I tillegg har NAFKAM finansiert sin aktivitet gjennom økonomiske midler fra Sosial- og helsedirektoratet, Den norske kreftforening, Norsk Osteoporoseforening, EU-midler, Universitetet i Tromsø samt midler fra Norges forskningsråd. Regnskap pr Regnskap 2006 HOD NIFAB Andre Totalsum Inntekter , , , , 70 Utgifter , , , ,33 Saldo , , , ,37 Årsverk ,4 3,6 3,5 15,5 HOD = omfatter prosjektkonto A 5774 Helse- og omsorgsdepartementet NIFAB = Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling Andre = omfatter prosjekter som for eksempel kurs/undervisning, konferanser, Northern Lights workshop, minnefond, Norge Kina samarbeidet, Eu prosjekt, Natto samt Acuflash studien. Finansiering Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for basisfinansieringen av NAFKAM i henhold til overordnet avtale mellom HOD og Universitetet i Tromsø og av årlige tildelingsbrev, og bærer som oppdragsgiver den økonomiske risiko for sentret. Universitetet i Tromsø står i tillegg fritt til å søke om midler fra andre kilder for å finansiere oppgaver innenfor senterets oppgaveområde. Senteret kan videre utføre tidsbegrensede oppgaver for departementet eller underliggende etater finansiert med tilskuddsmidler. 12

13 Generelt om forskning på alternativ og komplementær medisin NAFKAM forsker på effekter, samt mangel på effekt og bivirkninger ved bruk av alternativ behandling. I tillegg forsker NAFKAM på alternativ behandling som sosialt og kulturelt fenomen. NAFKAM skal således vektlegge flerfaglig forskning og på landsbasis bidra til å initiere og rekruttere til forskning innen alternativ behandling. Homøopati, akupunktur, soneterapi, healing og alternativ behandling ved alvorlig, livstruende sykdom er prioriterte forskningstema, men prioriteringen vil også innenfor rimelige grenser ta hensyn til personlige interesser hos den enkelte forsker/stipendiat (på lik linje med andre forskningsfelt). Det skal benyttes og utvikles ulike forskningsdesign, med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Senteret har utviklet en egen modell for utforsking av feltet alternativ behandling som legges til grunn for vår forskningsstrategi. Forskning skal foregå innen både kontekstuell forståelse, sikkerhet/bivirkninger, systemeffekt, komponenteffekt og virkningsmekanisme. Modell for utforskning av feltet alternativ behandling: Denne modellen viser to akser, den venstre aksen beskriver hvordan man forskningsmessig utvikler nye legemidler. Denne framgangsmåten har i mange år blitt ansett som den eneste riktige også for utforskning av alternativ behandling. NAFKAM har imidlertid anbefalt aksen til høyre som normgivende for forskning på alternativ 13

14 behandling. Dette skyldes det enkle faktum at alternativ behandling ikke har noen portvokter som kun slipper løs på markedet behandlinger som er grundig utforsket med hensyn til sikkerhet og effekt. Alternative behandlingsformer er ofte utbredt i befolkningen før forskere engang kjenner til deres eksistens. Det betyr at det er utbredt klinisk erfaring med behandlingsformene, pasienter har kjent på kroppen om behandlingsformene virker eller ikke. I en slik situasjon er det viktig at forskerne begynner i riktig ende. Det første de må gjøre er å forstå feltet de skal utforske, dernest er det viktig å systematisk utforske mulige bi- og/eller skadevirkninger. Dette må gjøres systematisk siden slike uønskede virkninger trolig forekommer rimelig sjelden. Når man så skal studere effekten av behandlingen er det viktig å starte med å se på effekten av hele behandlingspakken før man ser på effekten av de enkelte deler av behandlingstilnærmingen. Alternative behandlingsformer er nemlig ofte sammensatt av en rekke komponenter som ikke nødvendigvis skal splittes opp i sine enkelte komponenter. Det siste nivået i høyreaksen er utforskning av den biologiske mekanismen som kan forklare den eventuelle effekten. 14

15 Forskningsprosjekter Pågående og avsluttede forskningsprosjekter i resultater Eksepsjonelle sykdomsforløp ved bruk av komplementær og alternativ medisin I 2002 begynte NAFKAM å utvikle et grunnlag for å etablere et register for systematisk og fortløpende registrering av eksepsjonelt gunstige og eksepsjonelt ugunstige sykdomsforløp ved bruk av komplementær og alternativ behandling (RESF). Kreftforeningen bevilget i kr til oppstarten av prosjektet. Ved utgangen av 2006 har NAFKAM registrert 118 sykdomshistorier som pasientene har opplevd som uvanlige. De fleste av disse kommer fra pasienter med kreft, multippel sklerose og kronisk utmattelsessyndrom. Av disse er det kun ett uheldig sykdomsforløp, mens resten beskriver gode forløp. De medisinske vurderingene blir foretatt av leger ansatt ved NAFKAM. De hyppigst anvendte behandlingsformene som er registrert er akupunktur, kostholdsveiledning, soneterapi, massasje/aromaterapi og healing. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med pasientforeninger innen kreft, MS og astma/allergi i Skandinavia. Målet er å finne ut om forhold ved pasienten, behandlingen eller behandleren kan forklare at noen sykdomsforløp blir eksepsjonelt gode og andre eksepsjonelt dårlige. En årlig rapport er tilgjengelig for offentligheten, og tre forskningsprosjekter er igangsatt i tilknytning til registeret, v. Anita Salamonsen, NAFKAM, Tove Elisabeth Kruse, Roskilde Universitetscenter, og Johanna Hök, Karolinska Institutet. Leder for RESF er Laila Launsø, koordinator er Brit J. Drageset. Pasienten mellom ulike medisinske systemer Dette doktorgradsprosjektet er det første prosjektet som baserer seg på data fra Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), og ledes av forsker og sosiolog Anita Salamonsen. Prosjektet ble påbegynt i 2005 og skal etter planen avsluttes i Prosjektets formål er å beskrive og analysere pasienters erfaringer med det skolemedisinske og det alternativmedisinske systemet, og å studere faktorer som bidrar til at sykdomsforløp beskrives som eksepsjonelle. Både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling inngår i prosjektet. De kvantitative data omfatter alle registreringsskjema i RESF per desember De kvalitative data omfatter et strategisk utvalg av ca 30 case fra RESF, bestående av pasienter med kreft og MS. Komplementærmedisinsk behandling ved kreft retrospektiv studie I samarbeid med Kreftregisteret gjennomfører stipendiat Agnete E. Kristoffersen en studie av kreftpasienter med eksepsjonelt lang overlevelse med særlig vekt på bruk av komplementærmedisinsk behandling og andre ikke-medisinske faktorer. 15

16 Hensikten med denne studien er å beskrive bruk av alternativ medisin blant mennesker som har levd minst fem år etter at de har fått diagnosen kreft og hvor de ved diagnosetidspunktet har hatt en forventet 5-årig overlevelse på enten under 20 eller mellom 40 og 60 prosent. Samarbeidet har vært preget av underkapasitet ved Kreftregisteret, men alle dataene er nå kommet inn og analyse- og skrivearbeidet er i full gang. Kristoffersen har utviklet en ny modell for å angi om en person er bruker av alternativ medisin. Denne modellen er applisert på dataene fra overleverne. I tillegg arbeides det med en artikkel hvor man sammenligner bruk blant de to gruppene av overlevere. Sammen med ytterligere artikler vil dette utgjøre doktorgraden til Kristoffersen. Kristoffersen har hatt permisjon det meste av 2006 på grunn av barnefødsel. Akupunkturbehandling ved menopausale plager (Acuflash) Norges forskningsråd har bevilget i alt 4,5 mill. kr over tre år til en randomisert kontrollert studie av akupunkturbehandling ved hetetokter i overgangsalderen. Studien skal besvare følgende spørsmål: Gir akupunkturbehandling i overgangsalderen vesentlig bedring i antall hetetokter og helserelatert livskvalitet sammenlignet med det kvinner selv kan gjøre for å lindre plagene? Studien foregår i Tromsø, Oslo og Bergen, og 267 norske kvinner deltar. Kvinnene er fordelt tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen får 10 akupunkturbehandlinger. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling, men blir observert i 12 uker mens studien pågår. Begge grupper får informasjon om hva man selv kan gjøre for å lindre plagene (egenomsorg). Forekomsten av hetetokter hos kvinnene blir målt før og etter behandling (primært endepunkt), samt helserelatert livskvalitet (Women s Health Questionnaire, sekundært endepunkt). En bredt sammensatt tverrfaglig gruppe arbeider med studien. Prosjektleder er Sameline Grimsgaard. De siste målingene vil bli foretatt i mai 2007 og resultatene vil være klare i juni Stipendiat Einar K. Borud har fremlagt poster under en internasjonal konferanse i Exeter, UK, i desember NATTO - tilskudd for å forhindre bentap hos kvinner like etter overgangsalder Natto er et produkt fremstilt av kokte soyabønner tilsatt en bakteriekultur som inneholder store mengder vitamin K2. Inntak av både soya og K2 er vist å ha sammenheng med høyere beintetthet. Gjennom klinisk utprøving av Natto i behandling av pasienter med lav beintetthet og dermed forhøyet bruddrisiko ønsker vi å finne ut om pasientene som får tilskudd av Natto har høyere beintetthet sammenlignet med pasientene som får placebo. NATTO-studien er en dobbelblindet placebo kontrollert randomisert klinisk kontrollert studie som omfatter frivillige, friske kvinner mellom år i perioden 1-5 år etter menopause. 334 kvinner er rekruttert til studien. Rekrutteringen startet via avisannonser i januar 2006 og har planlagt avslutning av klinisk oppfølging høsten Studien gjennomføres i samarbeid mellom NAFKAM (233 kvinner) og Haukeland sykehus i Bergen (100 kvinner). Klinisk forskningspost ved Universitetssykehuset Nord-Norge foretar målingene i Tromsø. Prosjektleder er forsker Dr. Scient. Nina Emaus. 16

17 Holdningsstudier Studier på holdning til alternativ behandling blant norske legers og medisinstudenters, hos akupunktører, og i befolkningen har vært gjennomført ved Universitetet i Tromsø før NAFKAM ble etablert. NAFKAM har fulgt opp dette arbeidet og holdninger til placebo i akupunktur ble publisert i Videre ble holdninger til akupunktur og homøopati blant leger ansatt i forskerstilling publisert i I en doktorgrad i 2005 ble holdninger til og erfaringer med akupunktur i Norge beskrevet (NAFKAM skriftserie nr 1). Data vedrørende medisinstudenters holdninger til akupunktur er samlet inn i 1996, 2000 og Tidligere er det utgitt to publikasjoner, og data fra resultatene i 2004 er godkjent som femteårsoppgave ved medisinstudiet i Tromsø i Manuskript er under utarbeidelse for publikasjon. Det planlegges også en fjerde studie på medisinstudenters holdninger til akupunktur i En ny studie på legers holdninger til akupunktur ble gjennomført i Resultatene er i 2006 publisert i en folkehelseoppgave ved ISM under veiledning fra forskere ved NAFKAM. Det planlegges ytterligere to publikasjoner fra disse datasett. Alle datasettene er for øvrig samlet ved NAFKAM. Bruk av alternativ behandling på sykehus i Skandinavia I 2001 ble det gjennomført en studie om bruk av alternativ behandling ved norske sykehus. Med en svarprosent på om lag 95 % fikk man en sikker beskrivelse av omfanget av denne virksomheten. Om lag hvert fjerde norske sykehus rapporterte å tilby en eller annen form for alternativ behandling. Planlegging av en ny undersøkelse startet i Helsegevinst ved utskiftning av amalgam Sosial- og helsedirektoratet ga i 2005 NAFKAM oppdrag å bidra til utarbeidelsen av en ny veileder/retningslinjer for leger og tannleger i utredning av pasienter med antatt bivirkningsproblematikk knyttet til tannfyllingsmaterialer. Veilederen skulle være en oppsummering av tre publikasjoner, hvorav den ene er en rapport fra NAFKAM. Rapporten, som ble offentliggjort i et åpent seminar i Sosial- og helsedirektoratet mandag 13. november 2006, beskriver omfanget av utskifting av amalgam i befolkningen, samt innhenter informasjon om hvordan befolkningen oppfatter sin helse i relasjon til utskiftning av amalgam som tannfyllingsmateriale. Prosjektet er nå avsluttet og resultatene er å finne i NAFKAM skriftserie nr 2 og på NAFKAM sine nettsider. Hovedkonklusjonen fra rapporten er at store deler av den voksne befolkning har et annet syn på sammenhengen mellom amalgamfyllinger og helseskader enn de fleste medisinske og odontologiske undersøkelser hittil har vist. Det eksisterer dermed fortsatt mange utfordringer for både klinikere, forskere og byråkrater som skal forholde seg til spørsmålet om amalgamrelaterte helseplager. Prosjektleder ved NAFKAM var forsker Arne Johan Norheim. Bruk av alternativ behandling i den norske befolkningen 17

18 Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra NIFAB. En omfattende kartlegging av bruk av alternativ behandling i den norske befolkningen. Undersøkelsen ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av den norske befolkningen. Undersøkelsen omfatter hvilke former for alternativ behandling brukes til behandling og forebygging av sykdommer/plager og hvilke erfaringer brukerne har. Feltarbeidet ble utført av Synovate MMI. Forsøk med etablering av integrert behandling på norske sykehusavdelinger I løpet av de siste årene har det internasjonalt utviklet seg en økende interesse for integrativ behandling. Begrepet integrativ behandling innebærer i utgangspunktet at enkeltpasienter/pasientgrupper blir tilbudt komplementære og/eller alternative behandlingstilbud, i tillegg til det ordinære konvensjonelle behandlingstilbud ved sykehuset dersom det finnes formålstjenlig. Prosjektet er unikt i norsk og internasjonal sammenheng og vil derfor kunne generere nye forskningsbaserte kunnskaper, som det vil være stor etterspørsel etter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsdesignet er en case - studie basert på flere datainnsamlingsmetoder. Kvalitative intervju, observasjon, spørreskjema og dokumentarisk materiale. Prosjektet arbeider med flere case. Deriblant flere sykehusavdelinger ved UNN, Sykehus Østfold og Sykehuset på Stokmarknes. Feltarbeid/datainnsamling til første fase er avsluttet, og rapport fra første fase er under ferdigstilling. Det er under utarbeidelse artikkel som vil bli publisert i internasjonalt tidsskrift. Resultatene vil bli presentert på konferansen i München i mai Det er utarbeidet protokoll for fase to og feltarbeid/datainnsamling for andre fase er igangsatt. Spørreskjema-undersøkelsen om pasienters bruk av integrert behandling er utarbeidet og vil bli gjennomført i neste fase. Akupunktur og leddgikt NAFKAM samarbeider med revmatologisk avdeling ved UNN om pilotprosjektet Akupunktur og leddgikt. 15 leddgiktpasienter som er registrert ved UNN ble inkludert. I løpet av høsten 2006 fikk de 10 akupunkturbehandlinger hver med konsultasjon/intervju (inkludert målinger) hos revmatolog før og etter. 18

19 Samarbeid nasjonalt og internasjonalt Forskernettverk/samarbeid med eksterne parter Nasjonalt Det foregår mye forskning innen alternativ behandling over hele landet. NAFKAM ser det som en naturlig oppgave å koordinere denne forskningsvirksomheten. Dette organiseres ved regelmessig kontakt med andre forskningsmiljøer, og regelmessige samlinger hvor forskere innen feltet kan møtes. Det tredje nasjonale forskningsseminaret ble arrangert i Tromsø i oktober Seminaret er primært ment som en møteplass for aktive forskere/stipendiater innen KAM, og skal bidra til å bygge et nettverk mellom forskere innen fagfeltet i Norge og internasjonalt. Nasjonal undervisningskonferanse ble arrangert i Tromsø september. Målgruppen var lærere/studieledere/studiedekaner på helsefagutdanninger ved høgskoler og universitet i Norge og det skal legge til rette for at undervisning om alternativ behandling kan bli en del av undervisningstilbudet ved helsefagutdanningene i Norge. I NAFKAMs strategi for utvikling de nærmeste årene er det nedfelt at senteret skal ta initiativ til å utvikle nettverks-/satelittmodeller for å knytte sammen relevante fagmiljøer ved andre universiteter/høgskoler. Departementets føringer nedfelt i Ot.prp nr 27 ( ) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv sier imidlertid at NAFKAM først bør etablere et sterkt og bærekraftig forskermiljø sentralt i Tromsø før man bygger ut organisasjonen videre i de andre universitetsbyene. Kritisk masse skal derfor først bygges opp i Tromsø, før en satser på etablering av NAFKAM andre steder i landet. NAFKAM har regelmessige kontaktmøter med SABORG. NATTO-studien inngår i et nasjonalt samarbeid med Haukeland Universitetessykehus via NOREPOS (Norsk Epidemiologisk Osteoporose Studie) ACUFLASH studien; Terje Alræk i Bergen samarbeider i forbindelse med Acuflash med professor Kirsti Malterud ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen RESF har et løpende samarbeid med forskere i Danmark og Sverige samt med pasientforeninger i Norge og Danmark. Pasientforeningene informerer om registeret på nettsider, i medlemsblad mm. Seminar RESF Oslo med tittelen Eksjonelle sykdomsforløp et vindu til brukerbaserte kunnskaper i Skandinavia. Her ble resultater fra arbeidet med registrering, medisinske vurderinger og igangsatte forskningsprosjekter presentert. Deltakere var pasientforeninger, leger, sykepleiere, alternative behandlerorganisasjoner, forskere, forskningsinstitusjoner, politikere og journalister. 19

20 Internasjonalt NAFKAM er deltaker i og til dels førende på flere internasjonale arenaer, særlig når det gjelder forskningsmetodikk. Ved flere anledninger har NAFKAM påtatt seg en ledende eller koordinerende rolle internasjonalt. Norge-Kina samarbeidet innen TKM I 2006 fokuserte Norge-Kinasamarbeidet på å videreføre forskning som allerede var påbegynt, og på å utvide med forsknings- og utvekslingsaktiviteter i den grad det var kapasitet til det. Norge-Kinasamarbeidet innen TKM fikk i 2006 en ekstrabevilgning fra Sosial- og helsedirektoratet på kroner. Prosjekter: 1. ACUFLASH (akupunktur mot hetetokter i kvinners overgangsalder) ledet av Sameline Grimsgaard. 2. Lindrende kreftbehandling ved Xi Yuan Hospital i Beijing der det planlegges en studie på pasienter med endetarmskreft. 3. Pilotprosjektet Akupunktur og leddgikt ved revmatologisk avdeling, UNN (behandlingene ble gjennomført høsten 2006). I forbindelse med CFS (kronisk utmattelsessyndrom) ble det arrangert en studiereise til Shanghai høsten 2006 med en delegasjon på til sammen 8 deltakere fra Norge og to fra Beijing. Det arbeides med mulighetene for å gjennomføre en studie i Norge og Kina. Nettverksbygging 1. Terje Alræk og Brit J. Drageset har vært en uke i Beijing og har gjennomført møter med mulige kinesiske samarbeidspartnere. Besøket i Shanghai åpnet for nye samarbeidsmuligheter med TCM - universitetene i Shanghai og Beijing. 2. NAFKAM deltar i en urtegruppe som ble dannet og hadde 2 møter. Deltakere fra SH - dir, UiO, NTNU, Mattilsynet og Statens legemiddelverk. Medieinnslag deqi nr , tidsskrift for Norsk akupunkturforening, hadde en artikkel om NAFKAMs forskerseminarer som ble holdt i Beijing og Shanghai høsten Det har videre vært medieinnslag i forbindelse med Acuflash-studien (Puls - NRK tv, bladet Visjon (Alternativt nettverk), diverse aviser). Bladet Pingvinen (ved UNN) hadde en artikkel om pilotprosjektet Akupunktur og leddgikt. Annet internasjonalt samarbeid NAFKAM har ellers opprettet/videreført kontakt med utenlandske institusjoner/forskere på følgende områder: 20

21 I september ble den tredje internasjonale workshop om Whole Systems Research arrangert av NAFKAM. Spesielt inviterte forskere med ulik faglig bakgrunn fra forskjellige deler av verden var representert på konferansen som ble avholdt på Sommarøya utenfor Tromsø. Samarbeidet innen dette temaet har pågått over flere år. I ACUFLASH studien samarbeider prosjektgruppen med forsker Adrian White, Peninsula Medical School, Plymouth, UK, og med en svensk forskergruppe ledet av prof. Mats Hammar og prof. Elvar Theodorsson ved Hälsouniversitetet i Linkőping, Sverige. Stipendiat Einar Borud har sammen med forsker Sameline Grimsgaard og postdoc Torgil Vangberg innledet et samarbeid med en engelsk forskergruppe ledet av George Lewith med tanke på forskning på akupunkturmekanismer med fmri. Har fått bevilget kr fra INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility) Norwegian Node til et forprosjekt. RESF har et løpende samarbeid med forskere i Danmark og Sverige samt med pasientforeninger i Norge og Danmark Planlegging og avholdelse av symposium om eksepsjonelle sykdomsforløp i samarbeid med forskere fra USA. Manuskriptskriving i samarbeid med forskere i USA, Tyskland, Norge og Danmark, med følgende publiserte artikkel: Exceptional Disease Courses after the Use of CAM: Selection, Registration, Medical Assessment, and Research. An international Perspective. Launsø L, Drageset BJ, Fønnebø V, Jacobson JS, Haahr N, White JD, Salamonsen A, Horneber M, Egeland E. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2006, 12 (7): Planlegging og avholdelse av seminar om virkninger av alternative behandlinger i samarbeid med alternative behandlerorganisasjoner i Norge. Samarbeid med Dr. Isai fra Japan om etablering av et register for eksepsjonelle sykdomsforløp i Japan. Presentasjon av registeret ved et besøk fra Japan i januar. National Cancer Institute i Washington DC, USA i forbindelse med prosjektet Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. Samarbeid med en rekke europeiske land innen dokumentasjon av eventuelle effekter av alternativ behandling innen kreftbehandling har ført til at EU (CAM-Cancer) finansierte et prosjekt hvor NAFKAM beskrev den juridiske og tilsynsmessige situasjonen for alternativ behandling i alle EØS-land og Sveits. Fylkeslege i Troms, Gerd Ersdal, ble engasjert i januar 2005 for å gjennomføre prosjektet. Selv om den juridiske situasjonen delvis er beskrevet tidligere, er tilsynssituasjonen aldri tidligere systematisk beskrevet. Rapporten ble utgitt i NAFKAM har nær kontakt med WHOs kontor for Traditional Medicine i Geneve, og har søkt om å bli WHO Collaborating Centre for Research in Complementary and Alternative Medicine. Søknaden er under behandling. NAFKAM videreførte sin rolle som aktiv deltaker i International Society for Complementary Medicine Research. 21

22 Møter, kurs og konferanser Møter/konferanser NAFKAM har deltatt på i 2006 Møter: Januar RESF ble presentert for Dr. Isai fra Japan som ønsker å opprette et tilsvarende register for tradisjonell medisin. Februar RESF ble fremlagt for og diskutert med George Lewith fra UK under hans besøk på NAFKAM Terje Alræk: Terje Alræk holdt forelesningen: "Kan akupunktur bidra til en bedre psykisk helse" på årsmøtet for psykiatriske sykepleiere i Hordaland. 14. februar 2006 Mars Vinjar Fønnebø: Møte med Kreftforeningens styre 15. mars Foredrag ved årsmøtet for Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur 24. mars. Møte med leder i Stortingets Helse- og omsorgskomite 28. mars April Vinjar Fønnebø: Møte med leder av Program in Integrative Medicine, Tucson, USA 7. april Foredrag National Cancer Institute konferanse om TCM og kreft. 10. til 12. april Møte med gruppen omkring Lyceum 27. april Terje Alræk: Terje Alræk var foredragsholder Kropp og Sjel konferansen i Bergen april med temaet Kinesisk medisin og CFS/ME Mai Vinjar Fønnebø Møte med Lovisenberg Sykehus og Ullevål Universitetssykehus 5. mai Foredrag på North American Congress in CAM, Edmonton, Canada mai Juni Vinjar Fønnebø: Besøk ved forskningssenter innen alternative behandling i Southampton, England 2. juni 22

23 Terje Alræk: Terje Alræk hadde forelesning på grunnkurs i Allmennmedisin, Soria Moria 3. mai med tittelen Alternativ medisin September Vinjar Fønnebø: Northern Lights workshop 1 om bruk av alternativ behandling, Sommarøy september RESF ble presentert for Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdeling for klinisk ernæring. RESF ble presentert for sykepleiere og bachelorstudenter ved VUC, Næstved, Danmark. Oktober Vinjar Fønnebø: Foredrag i Royal Society of Medicine, London 30. oktober November Vinjar Fønnebø: Foredrag RELIS-møte, Stjørdal 6. november EURICAM-møte, Wien 20.november Seminar om RESF for pasientforeninger, leger, sykepleiere, alternative behandlerorganisasjoner, forskere, forskningsinstitusjoner, politikere og journalister, Oslo 2. november Studentforedrag ved Universitetet i Bergen om "Alternativ medisin", 20. november Desember Vinjar Fønnebø: RESF presentert for leger som hadde gjennomgått en etterutdannelse i integrert medisin på universitetet i Arizona, Tucson 4. desember Ledermøte WHO Collaborating Centers in Traditional Medicine, Shanghai, desember Breakthrough Breast Cancer mote, London, 12. desember Forskningskonferanse innen alternativ behandling, Exeter, desember Kurs og konferanser (listen er ikke uttømmende): 13th Annual Symposium on Complementary Health Care, University of Exeter, England, desember North American Research Conference on Complementary and Integrative Medicine, Edmonton, Canada mai 1 På side 24 og 25 gir vi en nærmere beskrivelse av Northern Lights Workshop. 23

24 Kurs: Fra bibel til hypertekst : Doktorgradskurs i dokumentanalyse Sv-fak., UiTø, juni 06 Kurs: Tekstbasert analyse Nvivo, ISO UiTø mai 06 August 2006: RESF ble presentert på den XX th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care under temaet Medicine, philosophy and the humanities i Helsinki, Finland. Presentasjonen hadde tittelen Exceptional Disease Courses after the use of Complementary and Alternative Treatment (CAT) a research field between medical science, humanities and social science. The Globalisation of Knowledge: Perspectives on China National and European Collaboration with China in Science and Technology. En konferanse organisert av Norges forskningsråd 8-9 November Seminarer: NCI i USA arrangerte i april Traditional Chinese Medicine and Cancer Research Conference. Vinjar Fønnebø deltok på vegne av Norge-Kinasamarbeidet og hadde et ti minutters innlegg i den avsluttende plenumssesjonen. NAFKAM ble invitert til å søke om medlemsskap i The Consortium for Globalization of Chinese Medicine som hadde sitt årsmøte i Zhuhai (i nærheten av Macau) september. Ingen fra NAFKAM deltok, men vi sendte en presentasjon av NAFKAM som ble vist. Terje Alræk deltok på konferansen The Globalisation of Knowledge: Perspectives on China, arrangert av Norges forskningsråd i november World Congress on Chinese Medicine ( november 2006, Hong Kong). Jianping Liu deltok og presenterte Evidence-based Chinese Medicine: look into the context under WHO-WPRO sesjonen. EBM Conference of Chinese Association of Integrated Traditional Chinese and Western medicine ( november 2006, Guangzhou, China). Jianping Liu deltok, og under plenumssesjonen presenterte han TCM clinical evaluation from a perspective of EBM approach. Asia Pacific EBM Network Conference 2006 ( desember 2006, Hong Kong) Jianping Liu deltok og hadde en muntlig presentasjon: Evidence-based medicine and its applicability in traditional Chinese medicine 24

25 Northern Lights Workshop on CAM use Registration, Sommarøy, september Bakgrunn: Til tross for mangeårig forskning, har det ikke eksistert standardiserte tilnærminger til å måle bruken av alternativ behandling verken i befolkningen generelt eller i pasientgrupper. Det er derfor tilnærmet umulig å sammenligne bruk av alternativ behandling mellom nasjoner, i mange tilfelle til og med innen et enkelt land. Hvorvidt bruk av alternativ behandling er forskjellig i forskjellige pasientgrupper er like vanskelig å si noe om. Hovedgrunnene til disse utfordringene er at forskerne stiller spørsmålene forskjellig både med hensyn til tidsperiode for bruk, hyppighet av bruk og hva man klassifiserer som bruk av alternativ behandling. Det er derfor et påtrengende behov for å standardisere målemetodene. NAFKAM inviterte derfor i september 2006 de aktive internasjonale forskerne som hadde publisert innen feltet til en todagers workshop på Sommarøy i Troms. Formål: Hensikten med workshopen var å diskutere utfordringene forbundet med å registrere befolkningers bruk av alternativ behandling, og utvikle kjernespørsmål som kan brukes som den internasjonale standard når man ønsker å registrere bruk av alternativ behandling i befolkninger eller pasientgrupper. Deltagere: Worskhopen samlet 35 deltagere fra Australia, Canada, Danmark, Norge, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Deltagerne hadde variert vitenskapelig bakgrunn: Antropologi, epidemiologi, farmasi, medisin, sosiologi og alternativ behandling. De representerte sentrale miljøer i sine respektive land. Prosjektgjennomføring: Fire plenumspresentasjoner av sentrale temaer i dette fagfeltet satte bakteppet for fire arbeidsgrupper som arbeidet intenst over to dager for å utvikle forslag til standardspørsmål innenfor områdene: 1. Besøk hos alternativ behandler 2. Bruk av kosttilskudd/urtemedisin/naturpreparater som håndkjøpspreparater 3. Bruk av annen selvbehandling 4. Bruk av tradisjonell medisin (folkemedisin) Oppnådde resultater: Bidragene fra de fire arbeidsgruppene er sammenstilt i et sett av fire kjernespørsmål som anbefales inkludert i alle nye studier internasjonalt som har til hensikt å undersøke bruk av alternativ behandling. Disse kjernespørsmål er framstilt i fire versjoner: 25

26 Generell bruk av alternativ behandling: 1. Spørreskjema som skal utfylles av respondenten selv 2. Spørreskjema som skal administreres av en intervjuer Bruk av alternativ behandling ved en spesifikk sykdom/lidelse: 1. Spørreskjema som skal utfylles av respondenten selv 2. Spørreskjema som skal administreres av en intervjuer Betydning/nytteverdi av resultatene: Spørreskjemaene som er utviklet, vil sette den internasjonal standard når forskere skal måle bruk av alternativ behandling både generelt og i forbindelse med en spesifikk sykdom eller lidelse. Noen av deltagerne på Northern Lights workshopen. 26

27 Rådgivning NAFKAM har en rådgivningsfunksjon mot statlige helsemyndigheter innen feltet alternativ behandling. Senteret driver også rådgivning og veiledning overfor kandidater som ønsker å forske på området, samt alternative utøvere. I tillegg bistår vi med råd for utdanninger på universitets- og høgskolenivå med hensyn til eventuell etablering av studietilbud, og virksomheter som vurderer samarbeidsprosjekter mellom helsetjenesten og alternative behandlere og som gjøres til gjenstand for evaluering. I tillegg svarer NAFKAM på henvendelser fra enkeltpasienter eller familie som forsøker å orientere seg blant alternative behandlingsformer for kronisk og kritisk syke mennesker. I 2006 har ikke NAFKAM medvirket i noen formalisert rådgivning overfor statlige helsemyndigheter. NAFKAM har imidlertid fått foretrede på det felles studiedekanmøtet for de medisinske fakulteter. Resultatet av denne rådslagningen er at studiedekanene på de medisinsake fakulteter i Norge anbefaler at undervisning om alternativ behandling inngår som en del av fellesundervisningen for fremtidige norske leger. Undervisning Nasjonal undervisningskonferanse NAFKAM arrangerte den 2. Nasjonale undervisningskonferansen i Tromsø september. NAFKAM ønsker gjennom disse konferansene å legge til rette for at undervisning om alternativ behandling kan bli en del av undervisningstilbudet ved relevante fakulteter på universitetsnivå og ved helsefaglige utdanninger på høgskolene. Annen undervisning o Undervisning om alternativ behandling, Medisinstudiet i Tromsø 6. og 10. februar o Gjesteforelesning, torsdag 16. februar o Undervisning kurs om kreft og alternativ behandling Brüssel 23. og 24. februar o Undervisning ved Program in Integrative Medicine, Tucson 5. og 18. april o Etterutdanningskurs for leger i Bergen, 29. mai o Etterutdanningskurs for leger og sykepleiere i Trondheim, 7. juni o Undervisning for kreftsykepleiere, Tromsø 21. november o Undervisning for kreftsykepleiere, Tromsø 15. desember 27

28 Følgende gjesteforelesere har besøkt NAFKAM * Victoria Maizes, MD, University of Arizona,USA "Integrative Approaches to Osteoarthritis" 9. oktober. * Marja J. Verhoef, Professor, University of Calgary, Canada. "A mixed methods study of men with prostate cancer who forgo conventional treatment and use complementary and alternative therapies instead" 19. september. * George Lewith, Professor, University of Southampton, "The evaluation and investigation of acupuncture from a clinical trial and basic mechanism point of view". 16. februar. Undervisning innen akupunktur NAFKAM har drøftet spørsmålet om universitetsbasert akupunkturutdanning ved Universitetet i Tromsø med dekanatet ved Det medisinske fakultet, samt gjennom flere møter med NAFO, AKHS,NAHS og NFMA. NAFKAM har kommet frem til at en 5-årig profesjonsutdanning i akupunktur i dag ikke er realiserbar innen de rammer som har vært antydet og slik forslaget har blitt mottatt i akupunkturmiljøet. Dagens akupunkturskoler ønsker å prøve sin søknad overfor NOKUT og videre planlegging fra NAFKAM bør avvente denne behandlingen En 2-årig masterutdanning (påbygging) for helsepersonell vil gi en fullverdig akupunkturutdanning. En slik ordning kan søkes gjennomført, men da i samforståelse med eksisterende tilsvarende tilbud. Satsning på forskning innen tradisjonell medisin. NAFKAM har, i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, Senter for samisk helseforskning ved ISM, Universitetet i Tromsø og universitetene i Oslo og Bergen planlagt en større satsning på forskning innen tradisjonell medisin i Norge. Søknad til NFR ventes sendt våren Etterutdanningskurs for leger og sykepleiere Det var planlagt 3 etterutdanningskurs innen alternativ behandling i Bergen, Trondheim og Oslo. Kurene ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere. Nasjonalt forskningsseminar om Alternativ behandling Et planlagt kurs med vekt på forskning på/effekten av urter og andre ikke-farmasøytiske preparater ble avlyst p.g.a. for få påmeldte deltakere. 28

29 Informasjonsvirksomhet NAFKAMs informasjonsarbeid NAFKAM anser nettverksbygging og informasjonsarbeid som en sentral og viktig del av vår virksomhet. Som forutgående år, var senteret også i 2006 aktiv på dette området. NAFKAM avholdt jevnlige faste møter med ulike institusjoner, arrangerte seminarer og deltok på konferanser. NAFKAM-ansatte var synlige i den offentlige debatt på temaer som gjaldt forskning innen komplementær og alternativ behandling. NAFKAM driver også informasjonsvirksomhet gjennom hjemmesidene (www.nafkam.no) og presse- /mediakontakt. Informasjon om publisert forskning nasjonalt/internasjonalt og pågående prosjekter ved NAFKAM er lagt ut på senterets hjemmesider. Vi foretar fortløpende oppdateringer og tilføyelser av senterets aktiviteter og prosjekter på disse sidene. Det legges ut nyheter jevnlig. I tillegg til at deler av sidene er blitt oversatt til fransk, tysk og kinesisk/japansk, har vi også nå fått deler oversatt til russisk. NAFKAM fortsatte arbeidet med å få flere tidsskrifter innen feltet alternativ og komplementær behandling tilgjengelige på MUNIN, BIBSYS og elektronisk, evt. fysisk, på universitetsbibliotekene. NAFKAMs skriftserie nr. 2 ble utgitt i Tjeneste for medieovervåkning av NAFKAM og feltet alternativ behandling ble videreført i Denne gir oss et godt grunnlag for å holde oss orientert om feltet i både den nasjonale og internasjonale medieverden. Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) NIFAB - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling er den første offentlige informasjonstjenesten om alternativ behandling i Norge. NIFAB er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. I 2006 var senteret organisert som et delprosjekt under NAFKAM. Oppdragsgiver med ansvar for fullfinansiering er Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Høsten 2003 ble det med bakgrunn i Ot.prp. nr. 27 ( ) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. besluttet å opprette en infobank om alternativ behandling. En ansatt hos NAFKAM startet opp arbeidet med planleggingen 2003/2004. Foruten avklaring av retningslinjer, innsamling og bearbeiding av aktuell litteratur/informasjon, har store deler av 2006 gått med til å kvalitetssikre, språkvaske/forenkle språket på våre nettsider. Valg av kilder og opplæring av de ansatte i å skrive på nett har således vært nødvendige aktiviteter. Målsettingen er at språket skal være enklest mulig slik at informasjonen når frem til flest mulig. I perioden nov fram til planlagt lansering mai 2007 vil nettstedet driftes som et foreløpig nettsted. Mottatte tilbakemeldinger fra denne pilotfasen vil danne et grunnlag for å gjøre nødvendige korreksjoner slik at nettstedet fremstår som et profesjonelt og innbydende nettsted. 29

Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2006

Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2006 Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2006 I 2006 fokuserte Norge-Kinasamarbeidet på å videreføre forskning som allerede var påbegynt, og på å utvide med forsknings- og utvekslingsaktiviteter i den

Detaljer

NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder

NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder Antall sykehus 25 20 15 10 5 Bruk av alternativ medisin i norske sykehus 1975-2001 Akupunktur Annen

Detaljer

Norsk- kinesisk samarbeid innen tradisjonell kinesisk medisin

Norsk- kinesisk samarbeid innen tradisjonell kinesisk medisin Norsk- kinesisk samarbeid innen tradisjonell kinesisk medisin Terje Alræk PhD Forsker, akupunktør faglig ansvarlig for Norge-Kinasamrbeidet innen TCM Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ

Detaljer

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet Randi Opheim Doktorgradskandidat/Fag og forskningssykepleier Gastromedisinsk

Detaljer

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behadling v/nafkam Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behadling v/nafkam Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behadling v/nafkam Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Forord Forord Refleksjoner rund året som har gått Nasjonalt informasjonssenter

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

ÅRSMELDING NAFKAM 2010

ÅRSMELDING NAFKAM 2010 ÅRSMELDING NAFKAM 2010 Innholdsfortegnelse... 1 Refleksjoner over året som er gått... 3 Virksomhetsidé, visjon, mål og strategi... 5 Organisering... 8 Regnskap 2010... 9 Finansiering...9 Generelt om forskning

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Guri Rørtveit Professor dr. med. Institutt for samfunnsmedisinske fag Johanne, 83 år KOLS Diabetes Osteoporose

Detaljer

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering.

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering. Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 07/08 Saksnummer: 07/531 Dato: 07. januar 2008 Forslagsstiller: Kontaktperson sekretariatet: Sekretariatet/Rådet selv Karianne Johansen Behovet

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING 2007

Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING 2007 Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING 2007 1 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING tlf.: faks:

Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING tlf.: faks: Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ÅRSMELDING 2008 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

LIERSKOGEN HELSESENTER. Akupunktør Fotsoneterapeut Fotterapeut Kiropraktor Leger (5) Massør Fysioterapeuter (2) Tannleger (2)

LIERSKOGEN HELSESENTER. Akupunktør Fotsoneterapeut Fotterapeut Kiropraktor Leger (5) Massør Fysioterapeuter (2) Tannleger (2) LIERSKOGEN HELSESENTER Akupunktør Fotsoneterapeut Fotterapeut Kiropraktor Leger (5) Massør Fysioterapeuter (2) Tannleger (2) INTEGRERT MEDISIN ALTERNATIV MEDISIN KOMPLEMENTÆR BEHANLDING KAM INTEGRERT MEDISIN

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden?

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2007

Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2007 Norge-Kinasamarbeidet innen TKM Årsrapport 2007 I 2007 har hovedfokuset for Norge-Kinasamarbeidet innen TKM vært på planlegging og initiering av kliniske studier. Det akupunkturfaglige forskningsmiljøet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Kurs i Legemiddeløkonomi Legeforeningen 21. mai 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system for innføring av nye metoder i

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

Årsrapport 2011 www.nifab.no

Årsrapport 2011 www.nifab.no Årsrapport 2011 www.nifab.no HOVEDPUNKTER FRA ÅRET SOM GIKK Feltet alternativ behandling ble mye omtalt i media og den offentlige debatten i året som gikk. For vår del, merket vi det direkte gjennom sterk

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Oppdatert kunnskap om bruk av alternative tilnærminger hos pasienter med CFS/ME Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12.-13.

Oppdatert kunnskap om bruk av alternative tilnærminger hos pasienter med CFS/ME Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12.-13. Oppdatert kunnskap om bruk av alternative tilnærminger hos pasienter med CFS/ME Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12.-13. nov-2014, UiT Terje Alræk ph.d. Seniorforsker NAFKAM UiT Norges Arktiske Universitet

Detaljer

Kvalitetssikring av komplementærmedisinen. Om Fritt Helsevalg og vårt fremtidige kvalitetsstempel

Kvalitetssikring av komplementærmedisinen. Om Fritt Helsevalg og vårt fremtidige kvalitetsstempel Kvalitetssikring av komplementærmedisinen Om Fritt Helsevalg og vårt fremtidige kvalitetsstempel Om Fritt Helsevalg (FHV) Fritt Helsevalg er en forbrukerorganisasjon som jobber for et integrert helsetilbud,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON. Quality Airport Hotel NLH s konferanse hotel. NORGES LANDSFORBUND av HOMØOPRAKTIKERE. År 2005 NR. 1

MEDLEMSINFORMASJON. Quality Airport Hotel NLH s konferanse hotel. NORGES LANDSFORBUND av HOMØOPRAKTIKERE. År 2005 NR. 1 MEDLEMSINFORMASJON År 2005 NR. 1 Velkommen til seminar / årsmøte 8-10 April 2005 Quality Airport Hotel NLH s konferanse hotel NORGES LANDSFORBUND av HOMØOPRAKTIKERE Tlf: 51 56 30 38 Fax: 51 56 35 36 Adresse:

Detaljer

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting SAMINOR-undersøkelsen

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelse

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelse Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting - SAMINOR-undersøkelsen 1. Bakgrunn SAMINOR-undersøkelsen ble igangsatt av Senter

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36542017.aspx Ekstern anbuds ID M272489/NOV187653 Konkurranse

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Innføringskurs i migrasjon og helse Innføringskurs i migrasjon og helse Opplæring av helsepersonell i klinisk praksis Ida Marie Bregård Kurs- og formidlingskoordinator 26.04.13 Bakgrunn Medisin, psykolog og sykepleierstudenter lærer lite

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Vær oppmerksom på gapet

Vær oppmerksom på gapet Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. En helhetlig oppfølging: nye retningslinjer for behandling av HS En helhetlig oppfølging:

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør Lene Kristine Juvet, fung seksjons leder Tema Bestillinger og bestillingsprosessen i Kunnskapssenteret

Detaljer