Årsmelding Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

2

3 Årsmelding Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Innleiing Fylkesrådet for funksjonshemma i Hordaland vart etter vedtak i fylkesutvalet oppretta som ei friviljug ordning frå Frå vart kommunar og fylkeskommunar ved lov av 17. juni 2005 pålagt å oppretta råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylkestinget vedtok under tingseta 16. oktober 2007 at fylkeskommunen skal ha eige råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Det vart også i same møte gjort vedtak om å endre namnet til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland. Lova opna også for ein del endringar sett i høve til tidlegare veiledande retningsliner. Fylkestinget vedtok i sak 59/07 fylgjande reglement for rådet: Gje fråsegn til forslag til økonomiplan og årsbudsjett Gje fråsegn til fylkesplan og til fylkesdelplanar med verknad for menneske med nedsett funksjonsevne Gje fråsegn til saker som fylkeskommunale organ legg fram for rådet Ta del i arbeid med planprogram og konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova,som gjeld fylkeskommunal verksemd Ta del i planprosessar vedkomande fylkeskommunale bygg (nybygg og ombyggjeng) Rådet kan på eige initiativ ta opp saker som er relatert til fylkeskommunal verksemd. Rådet skal ikkje handsama saker som gjeld enkeltpersonar. Rådet skal kvart år leggja fram for fylkestinget melding om verksemda si, jfr. lova 8 jfr. 7. Funksjonstida for rådet er 4 år og fylgjer fylkestingsperioden. For valperioden og ny valperiode har rådet 7 medlemar - 3 politiske representantar frå dei tre hovedutvala samferdsle, kultur og ressurs og opplærings- og helseutvalet. 4 representantar kjem frå organisasjonane for funksjonshemma der FFO er representert med 3 og SAFO med 1 medlem. Medlemane i rådet har personlege varamedlemar. For valperioden har rådet hatt slik samansetjing: Leiar: Anita Garlid Johannessen, Frp Nestleiar: Kjell Søvik, FFO Faste medlemar: Anita Garlid Johannessen, Frp Cathrine Elisabeth Schjelderup, H Benthe Bondhus, Sp Kjell Søvik, FFO Olav Aag, FFO Anne-Britt H. Johannessen, FFO Harald Norheim, SAFO Varamedlemar: Ottar Tangen, Frp Ingebjørg Winjum, V Aud Karin Oen, SV Elna Lappegård, FFO Britt Ervik Bruland, FFO Paul Magne Mariussen, FFO Tore Eugen Hansen, SAFO For valperioden har rådet slik samansetjing: Leiar: Anita Garlid Johannessen, Frp Nestleiar: Harald Norheim, SAFO Faste medlemar: Anita Garlid Johannessen, Frp Ingrid Reitan, H Jostein Ljones, Sp Harald Norheim, SAFO Kjersti Edvardsdal, FFO Tore Svane, FFO Kjell Søvik, FFO

4 2 Årsmelding Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Varamedlemar: Inger Ulvund, Frp Ingebjørg Winjum, V Torunn Hole Olsnes, SV Sølvi Gripsgård Knudsen, SAFO Laila Bø, FFO Inge Fiskvik, FFO Karl Peder Henriksen, FFO Arbeidsutval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har vidareført ordninga med arbeidsutval i perioden Utvalet er samansett av leiar og nestleiar, og frå administrasjonen møter rådgjevar/møtesekretær. Arbeidsutvalet har sine møter mellom dei ordinære møta i rådet, etter ein fastsett møteplan. Budsjett Rådet sitt budsjett for 2011 var kr , - Innafor dette budsjettet har rådet gjennomført rådsmøter, arbeidsutvalsmøter og fellesmøter med fylkeskommunale råd. Rådet sin økonomi gjer det mogeleg å arrangera samlingar og like eins høve til å kunne delta på eksterne konferansar og møter. Nettverkssamarbeid og informasjonsutveksling har ein svært positiv effekt og er ein viktig del av arbeidet i rådet. Sekretariat Rådet har felles møtesekretærfunksjon med fylkeseldrerådet. Rådgjevar/sakshandsamaren for båe råda er tilsett ved organisasjonsavdelinga i fylkeskommunen. Budsjett- og regnskapsansvar for rådet er lagt til økonomiavdelinga. Møter og saker i rådet Vanlege møter: Det vart i 2011 halde 5 ordinære møter 9. februar, 30. mars, 16. juni, 14. september og 27. oktober. På dei ordinære møta har rådet behandla 15 saker og 28 meldingar. Rådet sine møter vert lagt inn på den fylkeskommunale møtekalendaren med møtesaker og møtebøker tilsvarande dei politiske utvala i fylkeskommunen. Nettside for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne under fylkeskommunen sin nettportal Rådet har eiga nettside med opplysningar om rådet under fylkeskommunen sin nettportal med linkar bl. a. til Statens råd for likestilling av funksjonshemma, Delta-senteret, ulike departement og organisasjonar som FFO og SAFO. Konferansar og seminar Årskonferansen for fylkesråda for likestilling av funksjonshemma Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland deltok på landskonferansen for dei fylkeskommunale råda i Stjørdal i tida mai. Dette er ein årleg konferanse der Statens råd for likestilling av funksjonshemma samarbeider med ein fylkeskommune om arrangementet. Nord-Trøndelag var vertskapsfylke i Ei slik samling er eit viktig møtepunkt for rådsmedlemane for å utveksla informasjon og delta i drøftingar kring arbeidet i fylkesråda. Rådet ser det såleis som særs nyttig at flest mogleg av representantane har høve til å delta. Frå Hordaland deltok Anne-Britt H. Johannessen, Harald Norheim, Kjell Søvik og Olav Aag. Andre møter/samlingar Samarbeidsmøter med Eigedomsseksjonen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har også gjennom 2011 hatt eit nært og godt samarbeid med eigedomsseksjonen i fylkeskommunen i samband med planprosessar vedkomane fylkeskommunale bygg nybygg og ombyggingar. Samarbeidsmøter med Skyss Det vart hausten 2010 etablert eit samarbeid med Skyss. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland, representantar frå Kommunalt råd for funksjonshemma i Bergen, SAFO og FFO har saman med representantar frå Skyss hatt fleire oppfølgingsmøter i Tema for drøfting & informasjon har vore: Anbodsutsetjing av bussrutene Utvendige høgtalarar på bussane Tilgjengelege busshaldeplassar Universelt utforma fortau Korresponderande ruter på helligdagar Billettsystemet billettautomatane Utviklingsplan for Skyss Sikring av rullestol på Bybanen Mobile betalingsløysingar Trafikant- og sanntidsinformasjon Opprusting av ferjekaiane i fylket Anbodsprosessane kring ferje- og snøggbåtdrifta i fylket Planprogram for Regional Transportplan Hordaland Leiar Anita Garlid Johannessen har vore rådet sin representant i referansegruppa. Konferansen Universell utforming i transportsektoren Universell utforming innan transportsektoren er eit felt i stadig utvikling. Deltasenteret arrangerte i samarbeid med Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune

5 Årsmelding Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 3 transportkonferanse på Lillehammer september. Frå rådet møtte Kjell Søvik, Harald Norheim, Olav Aag. I tillegg deltok Dagmar Reutz Hillestad frå sekretariatet. Kulturløype eit samarbeidsprosjekt mellom Fjell kommune og fylkeskommunen Representanten Olav Aag har møtt som rådet sin representant i prosjektgruppa. Arbeidet med kulturløypa på Fjell festning er no avslutta. Rådet har stor breidde i dei sakene ein engasjerer seg i. Mange av sakene som er handsama i 2011 vil bli følgde opp i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er oppretta av fylkestinget og og har eit klart mandat for sitt arbeide. Rådet skal vera eit rådgjevande organ i saker som er relatert til fylkeskommunal verksemd, så det er difor viktig at det er nær kontakt med den politiske og administrative leiinga i fylkeskommunen. Folkehelsearbeidet i Hordaland fylkeskommune Folkehelsekoordinator Sigrun G. Henriksen har ved fleire høve informert rådet om arbeidet med folkehelse i fylkeskommunen. Rådet har handsama fylgjande saker & meldingar: Årsbudsjettet for fylkeskommunen Luftkvaliteten i Bergens-området Prioritering av søknader av BRA-midlar i Hordaland Politiske møter tilgjengeleg for alle Nye Stord Tannklinikk ombygging/nybygg Slåtthaug vg. skole nye bygghallar Fusa vg. skole etablering av tannklinikk Bergen Maritime Skole ombygging/tilbygg Nordahl Grieg vg. skole synfaring & rapport Transport for funksjonshemma tilbaketrekking av ubrukt kvote 1. halvår Regionalplan for musèum Forslag til planprogram for Regional Transportplan Hordaland Forslag til planprogram for Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Forslag til ny folkehelselov Gradering og merking av turløyper på Vestlandet Saker som særleg opptek rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Universell utforming & tilgjenge ved fylkeskommunale bygg/vidaregåande skular Enøk- og inneklimatiltak i Hordaland fylkeskommune Universell utforming av kollektivtransporten i Hordaland Følgjekort/ledsagerbevis for funksjonshemma for transportsektoren Transportordninga for funksjonshemma Bergen, 1. februar 2012 Anita Garlid Johannessen -leiar- Dagmar Reutz Hillestad -rådgjevar- Sluttord Året 2011 har vore eit godt arbeidsår for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland. Ein har handsama saker på ei rekkje område, særleg viktig er oppfølging av fylkeskommunale saker, og ein ser at ein etter kvart vinn igjennom med innspel og fråsegner. Korte tidfristar er framleis eit problem for å få sakene tidsnok behandla i rådet.

6 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, nærings utvikling, fritid sopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: Mai Organisasjonsavdelinga.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 Kl.: 09.30-14.30 Stad: Fylkeshuset, møterom "Hordaland" 3. etg. MØTELEIAR Johannessen,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 Melding om gjennomført omdøme-

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer