Informasjon om BRIDGE prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om BRIDGE prosjektet"

Transkript

1 Informasjon om BRIDGE prosjektet Saksbehandler Terje Olav Øen Telefon Stavanger den: E-post: 25.okt RAKOS DELTAGELSE I EU-PROSJEKT BRIDGE SINTEF tok kontakt med RAKOS Helse Stavanger etter anbefaling fra Helsedirektoratet, med spørsmål om vår deltagelse i EU-prosjektet BRIDGE. Formål med prosjektet Prosjektet skal medføre økt sikkerhet og trygghet for befolkningen i Europa gjennom fler-faglig nødetatskoordinering og ledelse ved storskala akutthendelser. Fokuset er løsninger knyttet til: Fasilitere flere-etatlig samarbeid ved større akutthendelser Klargjøre for felles data og system-kommunikasjon ved fler-etatlig innsats Fremskaffe et operativt bilde som grunnlag for felles forståelse for fler-etatlige akuttinnsats ved hendelser Arbeidsinnsatsen i BRIDGE-prosjektet som er knyttet til vitenskaplig og teknisk utvikling, vil konsentrere seg om tre hovedtemaer: Samarbeide på tvers av flere etater/land Data og system inter-operabilitet Felles forståelse for hendelseshåndtering Det er i prosjektets plan å integrere eksisterende programvare og utstyr, og utvikle, teste og analysere dataverktøy som kan føre til kommunikasjon på tvers av fagetater ved større hendelser der informasjon og god kommunikasjon er vesentlig for å kunne gi innbyggerne trygge og solide tjenester knyttet til redningsinnsatsen. SUS/RAKOS sin oppgave i BRIDGE-prosjektet vil være å legge til for rette sluttbrukerfunksjonen ved å sikre at relevante fagmiljøers kompetanse blir trukket inn i prosjektet, og da spesielt for helsetjenesten. Senteret skal ikke drive forskning eller teknisk utvikling, men delta i behovsanalyse, kravspesifikasjonsarbeid, testing og vurdering av de løsninger som blir utviklet av forsknings-instituttene og industrien. Videre vil SUS/RAKOS ha lederfunksjonen i sluttbrukernes rådgivningsutvalg. For SUS/RAKOS er det også et mål å benytte prosjektet til å bygge opp egen kompetanse i helseregionen og ved SUS sitt kompetansesenter for akuttmedisin. Helhetlig organisering av BRIDGE-prosjektet I beskrivelsen av prosjektet står det m.a. The BRIDGE project has followed a purposeful, multidisciplinary approach in establishing the consortium. It has been established in order to conform to key criteria such as adequate level of manageability, balanced consortium between academia, technology providers and end user organisations, able to act as multipliers, and a trans-national approach. The adequate level of manageability has been achieved by choosing a coordinator (SINTEF) with

2 comprehensive experience in managing large research projects, by defining a suitable management strategy, and by bringing together partners that know each other and have already collaborated in the past. The BRIDGE consortium managed to gather a strong group of organizations, each organization being expert and internationally well known in its own field. BRIDGE required gathering of a consortium consisting of organizations possessing complementary skills, technology know-how and expertise. Scientific skills are required in order to develop novel mechanisms for sensor data annotation, semantic discovery, or adaptive service chains. Technological skills are essential when developing and integrating the proposed technologies. Knowledge about enduser needs will enable to identify adequate scenarios to derive reference requirements for multi-agency collaboration. BRIDGE consortium consists of a well-balanced combination of research partners, technology partners and user partners. The consortium also has a strong background and track record in previously successful exploitation and dissemination based on research and development results. In particular, the BRIDGE consortium consists of a combination of User partners: Research partners: Technology partners: Training partners: RAKOS, BRIDGE end-user advisory board with representatives from key communication hubs Øresund, Sweden and Madrid, Spain. Almende, Fraunhofer, PLUS, SINTEF, SU, ULANC, UNIKLU, VSH, CNet, SAAB, Thales VSH, NTC Organisering av prosjektet i Helse Stavanger HF. RAKOS er prosjektgjennomfører i Helse Stavanger. Det tilsettes egen prosjektleder, og prosjektmedarbeidere i samsvar med utfordringene i prosjektets del-leveranser og milepælsplan. Nedenforstående organisasjonskart viser prosjektorganisasjonen: SUS / HELSE STAVANGER Adm.direktør /Forskningsdirektør Divisjon for medisinsk service Divisjonsdirektør RAKOS Leder RAKOS Prosjektsleder Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen er overordnet ansvarlig i Helse Stavanger for prosjektet (LEAD). Prosjekteier er divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes, og fungerende prosjektleder er Terje Olav Øen, inntil prosjektleder er ansatt. Det er flere aktuelle kandidater til stillingen. 2

3 Prosjektleder rapporterer parallelt til prosjekteier og leder RAKOS. Det formodes at dette er dekkende for Helse Stavanger sine formelle krav til organisering av prosjektet. Det arbeides med å bygge en sterk prosjektorganisasjon rundt prosjektleder. Det er lagt til grunn en prosjektlederstilling i 40 % for hele prosjektperioden. Dette vil bli søkt tilpasset søkermassen og evt. korrigeringer av deltidstillingene. Medarbeidere blir søkt rekruttert inn til de ulike del-leveransene. En av disse medarbeiderne vil bli koplet ekstra tett mot prosjektleder for å reduserer sårbarheten i prosjektet ved evt. sykdom eller liknende. Prosjektleder: 40 % i 48 mnd Prosjektmedarbeidere: a. (skal også være ass.prosj.led)30 % i 40 mnd b. 40 % i 18 mnd c. 40 % i 24 mnd d. ikke definert innsatsvolum Dette utgjør 47,8 mnd verk vi har avtalt arbeidsinnsats tilsvarende 45 mnd verk. Lønnsrammen vil imidlertid gjøre det mulig å tilpasse dette internt. Det vil være lønnsplassering av ulike medarbeidere i samsvar med SUS sin personalpolitikk godkjent av personaldirektør. Nødvendige tilpasninger kan måtte skje underveis i prosjektet, innen for de økonomiske rammer man har til disposisjon. Økonomi RAKOS har laget et budsjett for vår del av prosjektet knyttet til arbeidsinnsats tilsvarende 45 månedsverk. Det er lagt inn dekningskrav til nødvendig påslag (arb.giveravgift, feriepenger, KLP) til lønnskostnader, samt overheadskostnader tilsvarende 60 %. Slik vi vurderer det er det økonomisk grunnlag for å gjennomføre prosjektet uten noen ekstra kostnader for Helse Stavanger. Det er gjennomført konstruktive samtaler knyttet til økonomi med direktør Troels Jacobsen, og etter dette satt opp en økonomisk oversikt. Budsjettet bygger på RAKOS sitt opprinnelige budsjett, dog med justering for krav til budsjettoppsett i henhold til EU-kommisjonens føringer. EU kommisjonen refunderer RAKOS/Stavanger Universitetssjukehus ca. 5.1 mill kroner. Det skal gjennomføres 45 månedsverk. Innsatsrefusjonen på de ulike delene er imidlertid noe forskjellig: Administrativt (WP1) 1 mnd 100 % refusjon Utvikling (WP 2,10,11,12,13) 37 mnd 75 % refusjon Demo (WP9) 3 mnd 50 % refusjon Med hensyn til fordeling av kostnader de ulike 4 årene prosjektperioden varer, har vi valgt å vurdere dette slik med hensyn til arbeidsinnsats (se tabell neste side). Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg gjennom revisjoner av arbeidet, noe som man må regne med i denne type prosjektarbeid. Imidlertid mener vi det sentrale for Helse Stavanger vil være at vi har økonomisk dekning for den aktivitet vi har og som medfører kostnader for helseforetaket. 3

4 Kun dokumenterte lønnsutgifter gir grunnlag for refusjon. Dette påvirker også overheadskostnadene, som er 60 % av samlet lønnskostnad. En stor del av overheadskostnaden skal sikre egeninnsats og inndekking av ca.25 % manglende lønnskompensasjon. Kostnadene er fordelt under: Divisjon for medisinsk service er økonomisk ansvarlig for prosjektet. Prosjektet har ansvar for økonomiske rapporteringsrutiner internt i Helse Stavanger til overordnet myndighet innen utgangen mai/november. Aktivitetsoversyn knyttet til arbeidspakker og del-leveranser: Vi har forsøkt å sette inn et bilde på en arbeidsinnsatsplan i prosjektet, men vil peke på at det her er en del usikkerhetsmoment som det vil bli korrigert for fortløpende. Det vil i forkant av prosjektet (september 2010) bli gjennomført en mer nøyaktig tidsplanlegging. M1 tilsvarer oppstartmåneden som blir februar M 48 representerer avslutningsmåneden februar Denne planen skal omarbeides. SUS/RAKOS vil ha lederfunksjonen i sluttbrukernes rådgivningsutvalg, og det blir lagt opp til at vi også skal delta i teknisk råd. Som partner deltar vi i konsortiemøter og skal ha innvirkning på de beslutninger som fattes blant partnerne. I prosjektbeskrivelsen finner vi disse oppgavene beskrevet: Table 3: Each partner contributes to specific parts of the BRIDGE objectives Facilitate multi-agency collaboration in large-scale crisis relief efforts Societal issues and legal aspects RAKOS: Hangs on experiences on the effects on legal and societal issues Provide a common operational picture for multi-agency collaborative efforts Testing and demonstration in real environment RAKOS: Experiences with multi-actor real life training. 4

5 Det er i de ulike arbeidspakkene beskrevet en del utfordringer som man skal løse og som SUS/RAKOS forventes å delta i. Dette er fremhevet i kommentarene til de ulike delmålene. Arbeidsgrupper/-pakker Estimert SUS/RAKOS roller arbeidsinnsats RAKOS WP1: Management. 1 månedsverk. Ingen spesifiserte oppgaver. WP2: Domain analysis. 11 månedsverk ( develop, facilitate and document a thoroughgoing use-driven innovation approach that folds ongoing domain analysis into design/innovation across the whole project ). Del-leverandør til alle tasks. WP9: Demonstration 3 månedsverk Testing av løsninger i operativt miljø delta i ulike øvelser i Europa WP10: Validation and Evaluation 11 månedsverk Testing av løsninger i operativt miljø in the Real World. WP11: Business modelling and 2 månedsverk exploitation WP12: Social, Legal and Ethical issues WP13: Dissemination and standardization Samle innsats 11 månedsverk Delta i vurdering av temaene knyttet til de øvrige del-leveransene prosjektet og hvordan de blir ivaretatt i en operativ situasjon 2 månedsverk Ikke spesifisert hvilke oppgaver, men vi vurderer at T13-3 End user platform forutsetter medvirkning. 41 månedsverk 5

6 Vedlegg: 1. Abstrakt fra prosjektbeskrivelsen. Proposal abstract The BRIDGE project is an effort to increase the security and safety of European citizens through improved multi-agency coordination in large-scale emergency management. The focus is on solutions to facilitate multi-agency collaboration in large-scale emergency relief efforts; enable data and system interoperability in multi-agency collaborative efforts; provide a common operational picture for multi-agency emergency response operations. BRIDGE approaches the problem from the technical, organizational, and individual levels. On the technical level, BRIDGE will deliver: resilient ad-hoc network infrastructures founded on requirements evolved from emergency scenarios; generic, extensible middleware to support integration of data sources, networks, and systems; a context management system to foster data interoperability. Technical interoperability is crucial for enabling multi-agency collaboration. However, the technology needs to be integrated into the workflows and communication processes of those agencies at the organizational level, so that they can work within a single command hierarchy rather than acting independently. To that end, BRIDGE will also provide: methods and tools that support run-time intra- and inter-agency collaboration; a model-based automated support system built on a scenario-based training framework; an agent-based dynamic workflow composition and communication support system. Finally, information and communications technology will mediate both the collaboration between agencies and the access they have to available data. All of the above efforts, then, must incorporate advanced techniques for human-computer interaction the level of the individual. BRIDGE will contribute here by developing: adaptive, multi-modal user interfaces; novel interaction techniques with fixed and mobile devices; tools for building and maintaining a scalable common operational picture. To ensure success, the BRIDGE consortium has sought a well-balanced mix of cross-disciplinary academics, technology developers, domain experts, and end-user representatives. Furthermore, the establishment of a User Advisory Board will guarantee active end-user involvement during the whole project, leading to solutions that are not only usable but useful. 6

7 2. Deltagere / partnere 1 Stiftelsen SINTEF (Coordinator) SINTEF Norway 2 Almende B.V. Almende Netherlands 3 CNET CNET Sweden 4 Fraunhofer Institute for Applied Information Fraunhofer Germany 5 Lancaster University ULANCS UK 6 Nordic Training Center NTC Norway 7 SAAB Training Systems SAAB Sweden 8 Thales Nederland B.V THALES NL Netherlands 9 University of Klagenfurt UNIKLU Austria 10 University of Salzburg/ Government Radiological PLUS Austria 11 VSH Hagerbach Test Gallery Ltd. VSH Switzerland 12 Technical University of Delft TUDelft Netherlands 13 University of Stockholm USTOCK Sweden 14 Stavanger University Hospital (RAKOS) SUS/RAKOS Norway 7

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16 2011 Prosjektoppsummering Kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningskunnskap med klinisk

Detaljer

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 2000. Innhold. side. Styrets beretning 2000.................... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 Organisasjonsstruktur og mandat............. 4 Director s Status Report UNINETT styre og ansatte..................

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen 5 Sammendrag Problemstilling og metode Målsetningen for prosjektet er (1) å øke kunnskapen om utfordringer i å utvikle gode tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende

Detaljer

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30 Årsmelding 2004 Innhold Presentasjon av UNIFOB AS 4 Presentation of UNIFOB AS 5 Styrets Beretning 6 Revisjonsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse pr. 31 desember 10 Noter til regnskapet 2004 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer

Årsrapport 2003 Annual report

Årsrapport 2003 Annual report Årsrapport 2003 Annual report Innhold Content Forord Årsberetning 2003 Årsregnskap 2003 Vil gi deg personvernet tilbake Multimedieverktøy for skolen Markedsundersøkelser på mobilen Sikkerhetskrav for elektronisk

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme - Åpen Rapport Interoperable betalingstjenester for lading av elbil Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

AØO fordypningen høsten 2015

AØO fordypningen høsten 2015 AØO fordypningen høsten 2015 Anvendt økonomi og optimering - fordypning Fordypningstilbudet til studentene er en spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering som hovedsakelig er rettet mot industrielle

Detaljer