Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003"

Transkript

1 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 8/03, 4. april 2003 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003 Avgiftssatsene for arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2003 er i avgiftssone 1: 14,1 prosent, i avgiftssone 2: 10,6 prosent, i avgiftssone 3: 6,4 prosent, i avgiftssone 4: 5,1 prosent og i avgiftssone 5: 0,0 prosent. Plasseringen av kommune i avgiftssoner for 2003 er uendret fra For arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skattepliktig etter skatteloven 3-1, gjelder følgende satser: Avgiftssone 1: 10,1 prosent, avgiftssone 2: 6,6 prosent, avgiftssone 3: 2,4 prosent og avgiftssone 4: 1,1 prosent. EFTA-domstolen har fastslått at for enkelte næringer innebærer ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer, må således alltid fastsette arbeidsgiveravgift etter høyeste sats for all lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt. Det skal betales ekstra arbeidsgiveravgift av avgiftspliktige ytelser som for den enkelte mottaker overstiger 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp for Enkelte spørsmål omtales. Det er særskilte bestemmelser for arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada og for visse sjømenn som er utenlandske statsborgere og medlem etter folketrygdloven 23-2 og 2-6. Lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, samt for private arbeidsgivere, er i visse tilfeller fritatt for arbeidsgiveravgift. Avdeling for innkreving, økonomitjeneste og arveavgift Seksjon for regelverksforvaltning Fredrik Selmersvei 4

2 1 Arbeidsgiveravgiften til folketrygden for Satser for arbeidstakere over 62 år Næringer som må betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats Foretak med blandet virksomhet Bunnfradrag Foretak som produserer elektrisitet ved vannkraft Foretak som utvinner råolje eller naturgass Foretak som yter visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass Foretak som bryter metallholdig malm eller utvinner industrimineralene nefelinsyenitt og olivin Foretak som bygger eller reparerer skip Foretak som produserer EKSF-stål Finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området Foretak som driver godstransport på vei Foretak som produserer telekommunikasjonstjenester... 4 Terminoppgave for forskuddstrekk/ Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift... 5 Betaling av arbeidsgiveravgift Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over 16 G Avgiftsberegning i enkelte tilfeller med tilknytning til utlandet Arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada Visse sjømenn medlem i trygden etter folketrygdloven Enkelte spørsmål vedrørende ekstra arbeidsgiveravgift Honorar til utenlandske artister Regler om arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner...11 Private arbeidsgivere Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premier til pensjonskasser Vedlegg Vedlegg 1: Stortingets vedtak av 2. desember 2002 nr om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2003 (utdrag) Vedlegg 2: Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 1 om arbeidsgiveravgift Vedlegg 3: Forskrift om ikrafttredelse av forskrift av 8. november 2000 nr om endring i forskrift av 8. november 2000 nr om innbetalingsordningen for skatt Vedlegg 4: Forskrift til utfylling av folketrygdloven 23-2 tiende ledd annet punktum om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser Vedlegg 5: Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2003 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (utdrag) Vedlegg 6: Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2003 (utdrag) Skattedirektoratets kunngjøring i dagspressen i januar 2003 vedrørende arveavgift Vedlegg 8: Recordbeskrivelse for terminoppgave forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift:

3 1 Arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2003 Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse. Avgiften beregnes i utgangspunktet etter geografisk differensierte satser, avhengig av hvilken kommune den enkelte arbeidstakeren er bosatt i. Landet er delt inn i fem avgiftssoner, der satsene varierer fra 0 til 14.1 prosent. Høyeste sats gjelder for bosatte i sentrale strøk, mens den laveste satsen gjelder for de nordligste delene av Nord-Norge og for Svalbard. EFTAs overvåkningsorgan ESA påla i 18 Norge å endre ordningen for enkelte næringer 1 fordi ESA så på differensieringen som statsstøtte etter EØS-avtalen. Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift for satser og soner Avgiftssatsene og den geografisk inndeling av avgiftssonene er uendret fra Avgiftssatsene for de ulike sonene for 2003 er: Sone 5 : 0,0 prosent Sone 4 : 5,1 prosent Sone 3 : 6,4 prosent Sone 2 : 10,6 prosent Sone 1 : 14,1 prosent Om soneinndelingen vises det til utdrag av Stortingets avgiftsvedtak tatt inn som vedlegg 1. Fullstendig oversikt over avgiftssonene og alfabetisk liste over kommunene med sonenummer finnes på internett under naeringsliv/arbeidsgiver, eller hos skatteoppkreverne. Avgiftssone 1: 10,1 prosent Avgiftssone 2: 6,6 prosent Avgiftssone 3: 2,4 prosent Avgiftssone 4: 1,1 prosent Beregning av arbeidsgiveravgift etter nevnte satser skjer fra og med første hele avgiftstermin etter at arbeidstakeren har fylt 62 år. For foretak som driver virksomhet innen næringer som må betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, se punkt 3 nedenfor, skal satsen være 10,1 prosent for arbeidstakere som har fylt 62 år. Arbeidsgivere som skal beregne arbeidsgiveravgift etter satser for arbeidstakere over 62 år må levere egen terminoppgave/beregningsoppgave (RF-1037) for ansatte over 62 år. Arbeidsgiverne benytter samme organisasjonsnummer for begge oppgavene. At oppgaven gjelder arbeidstakere over 62 år angis ved et kryss i egen rubrikk for dette. Den reduserte arbeidsgiveravgiften omfatter kun lønn og annen godtgjørelse i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette, med andre ord arbeidsinntekt. Arbeidsgivers tilskudd til livrente og pensjonsordninger faller utenfor. Det samme gjør utbetaling av pensjon eller engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon fra arbeidsgiver, som det skal svares arbeidsgiveravgift av etter folketrygdloven 23-2 fjerde ledd. 2 Satser for arbeidstakere over 62 år Det gjelder særskilte satser for arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skattepliktige etter skatteloven 3-1 eller 3-4, jf. avgiftsvedtaket 1 bokstav j): 1 ESA benyttet i hovedsak næringsgruppeinndelingen i NACE-systemet til å klassifisere de ulike næringsaktivitetene. NACE-systemet er et system for klassifisering av de ulike typene næringsvirksomhet, i utgangs- punktet for statistikkformål, jf. Rådsforordning (EØF) nr. 3037/0 (endret ved Kommisjonsforordning (EØF) nr. 761/3) og Rådsforordning (EØF) nr. 66/3. 3

4 3 Næringer som må betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats Etter avgiftsvedtaket 1 bokstav g skal foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer, alltid fastsette arbeidsgiveravgift etter høyeste sats for all lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt. Foretak som ikke driver virksomhet innen disse næringene, skal fastsette arbeidsgiveravgift etter det geografisk differensierte systemet. Foretak som har følgende produksjon, må i utgangspunktet benytte høyeste sats: produksjon av elektrisitet ved vannkraft utvinning av råolje eller naturgass visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass bryting av metallholdig malm, unntatt jernmalm og jernmalm med innhold av mangan utvinning av industrimineralene nefelinsyenitt og olivin visse former for bygging og reparasjon av skip produksjon av EKSF-stål visse finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området godstransport på vei, foretak som i 2002 hadde mer enn 50 årsverk produksjon av telekommunikasjonstjenester Særreglene gjelder ikke for foretak som hører hjemme på Svalbard. 3.1 Foretak med blandet virksomhet Bestemmelsene om arbeidsgiveravgift etter høyeste sats for utvalgte virksomheter, er basert på at det enkelte foretak skal betraktes som en enhet. Med foretak (enhet) skal her forstås juridisk enhet jf. bestemmelser i Enhetsregisterloven om registrering av juridiske enheter og underenheter. Også foretak som bare delvis har slik virksomhet må i utgangspunktet fastsette arbeidsgiveravgift etter høyeste sats for lønn og godtgjørelse knyttet til hele foretaket. Det kan imidlertid gjøres unntak for bedrifter som har blandet virksomhet, der det er en klar regnskapsmessig atskillelse mellom virksomhet som faller utenfor særreglene og virksomhet som det må betales 14,1 prosent arbeidsgiveravgift for. I slike tilfeller kan den avgiftspliktige kreve at arbeidsgiveravgiften fastsettes etter de geografisk differensierte satsene for lønn og annen godtgjørelse knyttet til den delen av virksomheten som faller utenfor særreglene. Oppfylles ikke kravet til regnskapsmessig atskillelse skal det beregnes avgift etter høyeste sats for hele foretaket, jf. 1 bokstav h i avgiftsvedtaket. Vilkåret om at det er nødvendig at de ulike virksomhetene/beregningsenhetene har egne organisasjonsnummer i enhetsregisteret ble opphevet av Stortinget ved endring av avgiftsvedtaket for Dette skjedde 12. februar Foretak som driver slik blandet virksomhet med regnskapsmessig atskillelse må gi to beregningsoppgaver (RF-1037), en for avgiftsgrunnlaget som skal beregnes etter de differensiert satsene og en for det grunnlaget som skal beregnes etter høy sats. Pensjonskasser som er organisert som egne enheter kan beregne arbeidsgiveravgift etter differensierte satser. 3.2 Bunnfradrag EØS-reglene åpner for at det kan gis såkalt "bagatellmessig støtte" til foretak, uten at dette anses som handelsvridende. Avgiftsvedtaket 1 bokstav i, inneholder derfor et bunnfradrag på kr ,-. Bunnfradraget betyr at bedriftene kan ha differensiert arbeidsgiveravgift inntil forskjellen mellom bruken av det differensierte systemet og høyeste sats utgjør kroner. Det er ikke adgang til å yte "bagatellmessig støtte" til produksjon av EKSF-stål eller til godstransport på vei. Disse næringene har derfor ikke rett på bunnfradrag, jf. avgiftsvedtaket 1 bokstav i siste punktum. For foretak som har blandet virksomhet, skal differansen beregnes i forhold til lønn og annen godtgjørelse knyttet til den eller de delene av virksomheten som omfattes av næringsavgrensningen. Bunnfradraget beregnes derfor på den 4

5 beregningsoppgaven som vedrører avgiftsgrunnlaget som skal beregnes etter høyeste sats. Dersom et foretak driver flere virksomheter som faller inn under næringsavgrensningen, skal det anvendes ett bunnfradrag for disse virksomhetene samlet, selv om virksomhetene er regnskapsmessig atskilt. Eksempel Arbeidstakere under 62 år: For en oppgjørsperiode (termin) har et foretak med ansatte i ulike geografiske soner følgende avgiftspliktig lønn og godtgjørelse for arbeidstakere under 62 år: Sone 2: kroner x 10,6% = Sone 3: kroner x 6,4 % = Sone 5: kroner x 0,0 % = 0 Sum avgift etter diff. satser = Avgift fastsatt etter høyeste sats ville vært: Sum avgiftspliktige ytelser = x 14,1 % = For arbeidstakere under 62 år er differansen mellom disse to = ( ) = Arbeidstakere over 62 år: For samme oppgjørsperiode (termin) har foretaket følgende avgiftspliktig lønn og godtgjørelse for arbeidstakere over 62 år: Sone 2: kroner x 6,6% = Sone 3: kroner x 2,4% = Sone 5: kroner x 0,0% = 0 Sum avgift etter diff. satser = Avgift fastsatt etter høyeste sats ville vært: Sum avgiftspliktige ytelser = x 10,1 % = For arbeidstakere over 62 år er differansen mellom disse to = ( ) = Beregning av rest bunnfradrag: Ved beregning av rest bunnfradrag, skal differansen mellom beregning etter høy sats og differensierte satser for arbeidstakere under og over 62 år legges til grunn: = Rest bunnfradrag, kr , overføres til neste oppgjørsperiode (termin). 3.3 Foretak som produserer elektrisitet ved vannkraft Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 1 skal foretak som produserer elektrisitet ved vannkraft, betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats. Bestemmelsen omfatter kun elektrisitetsproduksjon ved vannkraft, og ikke andre former for elektrisitetsproduksjon, slik som varmekraft, vindkraft etc. Bestemmelsen gjelder videre kun for produksjon av elektrisitet, ikke for nettvirksomheten eller for omsetning av elektrisitet. Produksjon av elektrisitet 2 kan avgrenses mot følgende aktiviteter: utvinning av energiråstoffer produksjon av kraftmaskiner og utstyr bygge- og anleggsvirksomhet Grensedragningen mot utvinning av energiråstoffene råolje og naturgass og tjenesteyting tilknyttet slik virksomhet er imidlertid av mindre betydning, ettersom disse næringene også er omfattet av særreglene om bruk av høyeste avgiftssats. Produksjon av kraftmaskiner og bygge- og anleggsvirksomhet omfattes ikke av reglene. Dette betyr at tjeneste- og utstyrsleverandører til energiverk ikke er omfattet av særreglene om bruk av høyeste avgiftssats for visse næringer. 3.4 Foretak som utvinner råolje eller naturgass Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 2 skal foretak som utvinner råolje eller naturgass 3, betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats. Denne næringen omfatter: utvinning av råolje og naturgass bortledning og separering av våtgass (NGL) fortetting og gjenforgassing av naturgass for transport 3 Jf. næringsgruppe i NACE-systemet. 5 2 Jf. næringsgruppe 40.1 i NACE-systemet

6 fjerning av svovel fra gass produksjon av råolje av bituminøs skifer og sand Utvinning av råolje og naturgass avgrenses mot følgende aktiviteter (dvs. foretak som driver slik type virksomhet, skal beregne arbeidsgiveravgift etter de geografisk differensierte satsene): produksjon av raffinerte petroleumsprodukter (dvs. videreforedling av petroleum) produksjon av industrigasser rørtransport, dvs. transport av luftarter og væsker (for eksempel olje), slam og lignende, via rørledninger på kontrakt eller honorarbasis i hovedledningssystemet fra utvinningssted til terminal. 3.5 Foretak som yter visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 3 skal foretak som yter en eller flere av følgende tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass, beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, uavhengig av hvor arbeidstakeren er bosatt: prøve- eller produksjonsboring på kontrakt servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning. Med servicevirksomhet menes f.eks: retningsbestemt boring, montering av boretårn på stedet, reparasjon og demontering av boretårn, pumping i borehull, stenging av brønner og annen liknende servicevirksomhet som er forholdsvis nært tilknyttet selve den tekniske utvinningen. bore- eller brønnservice på kontrakt Unntak for service- og letevirksomhet: Bestemmelsene avgrenses mot tjenesteyting tilknyttet letevirksomhet og drift og bruk av innretninger til letevirksomhet. Dette betyr at heller ikke geologiske og seismiske undersøkelser, samt boring av letebrønner (undersøkelsesog avgrensningsbrønner) blir omfattet av reglene om høyeste sats. Unntatt fra vedtaket er også sjøfart og kysttrafikk, som da innebærer alle hjelpefartøyer i petroleumsutvinningen. Flotellvirksomhet faller heller ikke inn under begrepet servicevirksomhet, og kan betale arbeidsgiveravgift etter differensierte satser. 3.6 Foretak som bryter metallholdig malm eller utvinner industrimineralene nefelinsyenitt og olivin Foretak som bryter metallholdig malm skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, se avgiftsvedtaket 1 g nr. 4. Bestemmelsen omfatter likevel ikke foretak som bryter jernmalm eller jernmalm med innhold av mangan. Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 5 skal foretak som utvinner industrimineralene nefelinsyenitt og olivin, også betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats. Foretak som utvinner olivin av en kvalitet som ikke har kommersiell verdi, og som derfor går rett til deponi og ikke blir solgt, er ikke omfattet. Heller ikke olivinstein i ubearbeidet form omfattes av bestemmelsen. 3.7 Foretak som bygger eller reparerer skip Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 6 skal foretak som bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy, beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt. Med selvdrevet, sjøgående fartøy menes fartøy som ved egen motor og eget styringssystem er fullt ut navigerbart på åpent hav. Vilkåret om "kommersielt fartøy" innebærer en avgrensning mot bygging av krigsskip og andre fartøy utelukkende for militære formål, forutsatt at dette ikke er skjulte tiltak til fordel for kommersiell skipsbyggeindustri. Foretak som bygger eller reparerer krigsskip, vil derfor kunne beregne arbeidsgiveravgift etter det differensierte systemet. Følgende er omfattet: fartøy på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods fartøy på minst 100 BRT til særlige formål (for eksempel mudringsfartøyer og isbrytere) slepebåt på minst 365 kw 6

7 fiskefartøy på minst 100 BRT for eksport til land utenfor EØS-området flytende og flyttbare uferdige skrog av ovennevnte fartøyer Også vesentlig ombygging av fartøyer som nevnt ovenfor er omfattet, men her må fartøyet være på minst 1000 brutto registertonn (BRT). Med "vesentlig ombygging" menes betydelige endringer av lastearrangementet, skroget, framdriftsmaskineriet eller bekvemmeligheten for passasjerene. Selv om foretak som reparerer eller utbedrer skip i utgangspunktet vil være omfattet av disse reglene, er det unntak for verft i Nord-Norge og for skip i kysttrafikk. Disse unntakene er gitt i forskrift fra Finansdepartementet (se vedlegg 2). Unntakene innebærer at følgende foretak fortsatt skal beregne arbeidsgiveravgift etter det geografisk differensierte systemet for sin reparasjonsvirksomhet: foretak som er hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark, foretak som reparerer fartøy som går i kysttrafikk (dvs. at reparasjon av fartøy i offshorevirksomheten og fartøy i internasjonal fart må beregne avgift etter høyeste sats) foretak som foretar "nødreparasjoner" av fartøy. 3.8 Foretak som produserer EKSF-stål Avgiftsvedtaket 1 g nr. 7 omfatter foretak som driver med produksjon av stål omfattet av traktaten om Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap (EKSF-traktaten). Slike foretak skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, uavhengig av arbeidstakernes bosted. EKSF-stål er definert i vedlegg XV til EØS-avtalen, jf. EU-kommisjonens beslutning No 246/6/ESCS. Dette er et godt avgrenset begrep, som er kjent av foretak innen slik produksjon. 3. Finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 8 skal visse finansinstitusjoner beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, dersom foretaket har filial, driver grenseoverskridende virksomhet, eller har etablert datterforetak som driver tilsvarende virksomhet, i andre stater innen EØS-området. Grenseoverskridende virksomhet fra Norge til stater utenfor EØS-området rammes ikke av disse særreglene. Reglene omfatter institusjoner som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven 1-4 eller verdipapirhandelloven 7-1, jf. 1-2 første ledd. Dette er i første rekke banker, forsikringsselskaper mv., finansinstitusjoner, filialer av utenlandske kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og filialer av utenlandske verdipapirforetak. Norske finansinstitusjoner har etter EØS-avtalen adgang til å drive virksomhet innen hele EØS-området. De skal gi melding til Kredittilsynet før slik etablering eller grenseoverskridende virksomhet iverksettes. Finansinstitusjoner som har gitt slik melding, vil som utgangspunkt være omfattet av særreglene om arbeidsgiveravgift etter høyeste sats. Dersom et foretak har gitt slik melding, men ikke har benyttet seg av adgangen de har etter EØS-reglene til å etablere filial eller drive grenseoverskridende virksomhet, kan foretaket dokumentere at det ikke opererer i et annet EØS-land, og dermed beregne avgift etter de differensierte satsene. Det er utarbeidet forskriftsbestemmelser om unntak for avdelingskontorer/filialer som bare utfører lokale tjenester. Unntaket gjelder avdelingskontorer/filialer som foregående år ikke hadde mer enn 50 årsverk. Det er videre et krav om regnskapsmessig skille mellom de ulike avdelingskontorer/filialer, se avgiftsvedtaket 1 bokstav h. Dette er nødvendig for å kunne kontrollere at vilkåret om 50 årsverk er oppfylt. Et avdelingskontor/filial vil anses å yte kun lokale tjenester dersom alle kundene knyttet til avdelingskontoret/filialen har adresse i det fylket avdelingskontoret/ filialen ligger eller i tilgrensende fylker som anses som det lokale området. Hvis noen av kundene har adresse utenfor dette geografiske området, vil det likevel regnes for å yte kun lokale tjenester dersom 0 prosent eller mer av 7

8 avdelingskontorets/filialens inntekter kan knyttes til kunder med adresse i dette geografiske området. Som slike inntekter regnes renteinntekter og gebyrer for bankene, premieinntekter og gebyrer for forsikring, og kurtasje for verdipapirforetak. Finansinstitusjonenes inntekter skal baseres på foregående års inntekter. Avdelingskontor med under 50 årsverk som kan knytte 0 prosent eller mer av fjorårets inntekter til lokale kunder vil derfor kunne betale arbeidsgiveravgift etter differensierte satser Foretak som driver godstransport på vei Se avgiftsvedtaket 1 g nr.. Det er ulike typer virksomhet som kan klassifiseres som "foretak som utfører godstransport på vei". I første rekke vil de som selv utfører den fysiske transporten, bli omfattet. Dette gjelder både løyvepliktig og ikke løyvepliktig transport etter lov 4. juni 176 nr. 63 om samferdsel. Foretak som ikke selv utfører den fysiske transporten, men som inngår kontrakter om transportoppdrag som senere utføres av selvstendige transportører på oppdrag av foretaket, vil også være omfattet. Dette gjelder også for eksempel transportsentraler som er opprettet av selvstendige transportører for å kunne drive en mer effektiv markedsføring av sine transporttjenester. Se nærmere omtale nedenfor om beregningen av antall årsverk for slike transportører. Ettersom bestemmelsen kun gjelder godstransport på vei, faller salg/formidling av godstransport med skip, jernbane og fly utenfor. Som godstransport på vei anses ikke de tilknyttede tjenestene lasting, lossing og lagring og andre tjenester tilknyttet landtransport. Videre avgrenses det mot annen transportformidling og mot post og distribusjonsvirksomhet. Heller ikke transport av avfall omfattes. Dette regnes som renovasjonsvirksomhet med næringskode ansatte som arbeider 50 prosent av full stilling utgjør ett årsverk. Overtid må hensyntas ved beregningen av antall årsverk. Det er foretaket som helhet som er beregningsenheten for de 50 årsverkene. For foretak som har blandet virksomhet, er beregningsenheten den delen av virksomheten som er klart regnskapsmessig atskilt. Dette vil også få betydning i forhold til transportforetak som ikke selv utfører den fysiske transporten. Her dreier det seg om foretak som har inngått kontrakt med selvstendige transportører om å utføre selve transporten. I disse tilfellene skal ikke antall årsverk hos de selvstendige transportørene regnes sammen med antall ansatte hos kontraktørene, og omvendt. Bestemmelsen om blandet virksomhet kan ikke brukes for å dele opp virksomheten til et transportforetak i deler med lik virksomhet, for derved å komme under grensen på 50 årsverk. Bestemmelsen kan kun brukes i tilfeller der de regnskapsmessig atskilte delene er av ulik karakter i forhold til næringsavgrensningen. Foretak med egentransport Foretak som transporterer eget gods som ledd i annen næringsvirksomhet, kan ikke regnes som et eget transportforetak. Transporten er i denne sammenheng en ren hjelpetjeneste for hovedvirksomheten. Et eksempel kan være den transporten som et sirkus har for å flytte forestillingen fra et sted til et annet. Transport av gods som er eiet eller disponeres av et mor-, datter- eller søsterselskap anses normalt ikke som egentransport i denne forbindelse. Godstransport innenfor et lokalt avgrenset industriområde Godstransport som kun finner sted innenfor et lokalt avsperret industriområde, vil ikke regnes som å være utført «på vei» og faller utenfor reglene om høyeste sats. Vilkåret om mer enn 50 årsverk Det er antall årsverk i foregående år som er avgjørende, slik at for eksempel to 8

9 3.11 Foretak som produserer telekommunikasjonstjenester Etter avgiftsvedtaket 1 g nr. 10 skal foretak som produserer telekommunikasjonstjenester 4, beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, uavhengig av hvor arbeidstakeren er bosatt. I teleloven og forarbeidene til den framgår det at telekommunikasjonstjenester omfatter lyd-, data- og bildeoverføring. Telekommunikasjonstjenester omfatter ikke produksjon av fysisk utstyr, som blant annet telefoner og lignende utstyr. En rekke aktiviteter faller utenfor begrepet telekommunikasjonstjenester, selv om de ofte utføres av et foretak som tilbyr telekommunikasjonstjenester. Eksempler på slike aktiviteter er grafisk produksjon og tjenester tilknyttet grafisk produksjon (f.eks. trykking av kataloger), installasjon, reparasjon og vedlikehold av radio- og fjernsynssendere, strekking og legging av kommunikasjonskabler, butikkhandel av telekommunikasjonsutstyr, forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk, og kontorservice og oversettingsvirksomhet. Svartjenester dekkes ikke av begrepet kommunikasjonstjenester, og kan derfor beregne arbeidsgiveravgiften etter differensierte satser. Det legges til grunn at teletjenester som opplysningstjeneste, «Alltid nyheter», «Telefonuret», telefonunderholdning mv. omfattes av begrepet svartjenester. 4 Terminoppgave for forskuddstrekk/ Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift Terminvis innberetning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift sendes på én og samme blankett (RF-1037), på maskinlesbart medium (diskett e.l), eller som vedlegg til e-post. På blanketten skal det angis: Om den gjelder arbeidstakere over eller under 62 år. Det skal leveres en egen blankett for arbeidstakere over 62 år. Hvilken næring den enkelte arbeidsgiver tilhører. Det er næringskoden som foretaket er registrert med i Enhetsregisteret (NACE-koden) som skal benyttes. Hvilken ordning det skal betales arbeidsgiveravgift etter. Her skal det krysses av i en av tre rubrikker. De tre mulighetene er: 1. Ordinær beregning m/differensierte satser 2. Kun høy sats m/rett til bunnfradrag 3. Kun høy sats uten rett til bunnfradrag Manuell innlevering: Arbeidsgivere som leverer manuelle oppgaver (RF.1037) må levere to oppgaver i følgende tilfeller: Foretak som har arbeidstakere både under og over 62 år. En arbeidstaker regnes som 62 år fra og med første hele avgiftstermin etter at vedkommende har fylt 62 år. Foretak som driver blandet virksomhet som er regnskapsmessig atskilt. En oppgave for avgift som skal beregnes etter de differensierte satsene, og en oppgave for avgift som skal beregnes etter høy sats. Foretak som driver virksomhet som angitt av EFTA domstolen, skal som nevnt i punkt 3, beregne avgift etter høy sats. For arbeidstakere under 62 år er satsen 14,1% for arbeidstakere over 62 år er satsen 10,1%. Blanketten er laget slik at man skal komme frem til riktig arbeidsgiveravgift dersom man følger den punkt for punkt, og summerer beregnet avgift for hver oppgave som er levert for en termin. Dette kan virke tidkrevende for arbeidsgivere som ikke har rett til, eller allerede har benyttet bunnfradraget fullt ut. Skattedirektoratet har derfor vedtatt at disse ikke trenger å foreta sonevis beregning av avgiften i rubrikk 1-5. Maskinell innlevering: Ved maskinell innlevering skal recordbeskrivelsen i vedlegg benyttes. Hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november skal blanketten Kontrollnu4mmer Jf. næringsgruppe i NACE-systemet.

10 sendes skatteoppkreveren (kemneren/kommunekassereren) i den kommune virksomheten har kontor. Maskinelle innberetninger fra arbeidsgivere/regnskapssentraler i Oslo sendes til Oslo kemnerkontor, postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Andre arbeidsgivere/sentraler sender maskinelle innberetninger til den datasentralen de sender lønns- og trekkoppgaver til. 5 Betaling av arbeidsgiveravgift Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal beregnet arbeidsgiveravgift for de foregående to månedene sendes til skatteoppkreveren. Avgiften kan innbetales ved bruk av betalingskort for skatt. Det er også åpnet for elektronisk betaling av arbeidsgiveravgiften. Alle elektroniske betalinger må ha gyldig kid. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig kid. Finansdepartementet fastsatte 13. februar 2001 forskrifter om elektronisk betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, se vedlegg 3. Minstegrensen for innbetaling av beregnet arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (termin) er kr Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over 16 G Det vises til forskrift av 4. desember 17, tatt inn som vedlegg 4. Videre vises til vedtak av 2. desember 2002 nr om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for bokstav k). For 2003 skal det betales ekstra arbeidsgiveravgift med 12,5 prosent av den del av avgiftspliktige ytelser som for den enkelte mottaker overstiger 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Grunnbeløpet pr. 1. januar 2003 er kr Beløpet ventes regulert pr. 1. mai Nytt gjennomsnittlig grunnbeløp beregnes slik: ( x 4) + (Ny G x 8) 12 Beløpet avrundes til nærmeste krone. Beløpsgrensen fremkommer ved å multiplisere det avrundede beløp med 16. Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal beregnes og innbetales sammen med 6. termin (forfall 15. januar 2003). Beregningen skal foretas på Terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift i rubrikken «Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over 16 x folketrygdens grunnbeløp». Dersom ytelser mottas fra flere arbeidsgivere innen samme konsern eller med felles eierinteresser, skal ytelsene ved denne avgiftsberegningen anses å komme fra samme arbeidsgiver. Se nærmere i vedlegg 4, 3 om når ytelsene anses å komme fra samme arbeidsgiver og i 4 om beregning og oppgjør i slike tilfeller. Når en arbeidstaker er ansatt hos flere arbeidsgivere i løpet av året og forskriftens 3 ikke kommer til anvendelse, vil grensebeløpet på 16 G gjelde avgiftspliktige ytelser fra hver enkelt arbeidsgiver. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skattelovens Avgiftsberegning i enkelte tilfeller med tilknytning til utlandet 7.1 Arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada For arbeidstakere som omfattes av 1 i utdrag av forskrift tatt inn som vedlegg 5, skal det for 2003 betales arbeidsgiveravgift med 7,0 prosent dersom det foreligger avgiftsplikt etter folketrygdloven 23-2, jf forskriften 3. Ekstra arbeidsgiveravgift skal også i slike tilfeller betales med 12,5 prosent. 10

11 7.2 Visse sjømenn medlem i trygden etter folketrygdloven 2-6 For sjømenn som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret, og som er medlem i trygden etter lov om folketrygd 2-6, skal arbeidsgiveren for 2003 betale avgift med kr 250 pr. måned uten hensyn til antall arbeidsdager i måneden. Se utdrag av forskrift tatt inn som vedlegg Enkelte spørsmål vedrørende ekstra arbeidsgiveravgift Når norsk trygdemyndighet har fritatt for plikten til å betale arbeidsgiveravgift, omfatter fritaket også den ekstra arbeidsgiveravgiften. For arbeidstakere som er skattepliktige til Norge for en del av året, skal grensebeløpet på 16 G ikke reduseres forholdsmessig ved beregning av ekstra arbeidsgiveravgift. 7.4 Honorar til utenlandske artister Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift på godtgjørelse til utenlandske artister som skattlegges etter lov 13. desember 16 nr 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv. (artistskatteloven). særskilte regler for oppgjør av arbeidsgiveravgift. Godtgjørelse for privat pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller som har særlig behov for omsorg og pleie, er unntatt fra arbeidsgiveravgift. Nærmere informasjon fås hos skatteoppkreveren. 10 Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premier til pensjonskasser. Fra og med 188 skal det ifølge folketrygdloven 24-3 fjerde ledd betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger. Avgiftsplikten knytter seg til den faktiske innbetalingen av tilskuddene. Arbeidsgiver skal således betale avgift av tilskudd til pensjonskassen som er betalt etter 1. januar 188. Dette gjelder selv om man nå betaler en forhøyet premie som følge av at man har betalt inn for lite i premie tidligere år. 8 Regler om arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Lønnet arbeid for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift når de totale lønnsutgifter for organisasjonen er under kroner og bare for lønnsutbetalinger opp til kroner pr. ansatt. Det gjelder spesielle regler for oppgjør for forskuddstrekk. Se nærmere utdrag av loven tatt inn som vedlegg 7. Det er utgitt egen brosjyre om skatt for ideelle organisasjoner og institusjoner (RF-2017). Brosjyren fås hos skatteoppkreveren. Private arbeidsgivere For utbetalinger fra private arbeidsgivere o.a. (lønnet arbeid i hjem og fritidsbolig) gjelder særskilte grenser for når arbeidsgiveravgift skal beregnes, og 11

12 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg 1: Stortingets vedtak av 2. desember 2002 nr om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2003 (utdrag) Med hjemmel i folketrygdloven 23-2, 23-3 og 23- fastsettes: For året 2003 svares folketrygdavgifter etter følgende satser: 1 Arbeidsgiveravgift a) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en kommune i sone V: 0,0 pst. Denne sonen omfatter: i Finnmark fylke, alle kommuner, i Troms fylke, kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen. Samme sats skal benyttes for arbeidsgiveravgift av inntekt som blir skattlagt etter lov 2. november 16 nr. 68 om skatt til Svalbard. b) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en kommune i sone IV: 5,1 pst. Denne sonen omfatter: i Troms fylke, de kommuner som ikke er nevnt under bokstav a første ledd, i Nordland fylke, alle kommuner, i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Hitra, Frøya, Åfjord, Roan, Osen, i Møre og Romsdal fylke, kommunen Smøla. c) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en kommune i sone III: 6,4 pst. Denne sonen omfatter: i Nord-Trøndelag fylke, kommunen Snåsa, i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Hemne, Snillfjord, Oppdal, Røros, Holtålen, Tydal, i Møre og Romsdal fylke, kommunene Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna, i Oppland fylke, kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang, i Hedmark fylke, kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os. d) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en kommune i sone II: 10,6 pst. Denne sonen omfatter: i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Meråker, Frosta, Leksvik, Mosvik, Verran, i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Rennebu, Meldal, Midtre Gauldal, Selbu, i Møre og Romsdal fylke, kommunene Vanylven, Sande, Herøy, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Haram, Aukra, Eide, i Sogn og Fjordane fylke, alle kommuner, i Hordaland fylke, kommunene Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, Modalen, Fedje, Masfjorden, Bømlo, i Rogaland fylke, kommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Utsira, Vindafjord, Finnøy, i Vest-Agder fylke, kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad, Sirdal, i Aust-Agder fylke, kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, i Telemark fylke, kommunene Drangedal, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Nome, i Buskerud fylke, kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal, i Oppland fylke, kommunene Nord-Fron, Sør- Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land, Nordre Land, i Hedmark fylke, kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot. e) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en annen kommune enn de som omfattes av bokstav a til d ovenfor, skal satsen være 14,1 pst. Dette området kalles sone I. f) Satsen i bokstav e skal også legges til grunn for arbeidsgiveravgift fastsatt i kongelig resolusjon med hjemmel i 4 nedenfor, og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen etter reglene i folketrygdloven 24-5 tredje ledd. 12

13 g) Satsen i bokstav e skal videre legges til grunn for følgende foretak, uansett til hvilken kommune arbeidstakeren er skattepliktig, med mindre foretaket er hjemmehørende på Svalbard: 1. foretak som produserer elektrisitet skapt ved vannkraft, 2. foretak som utvinner råolje eller naturgass, 3. foretak som yter en eller flere av følgende tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass: prøve- eller produksjonsboring på kontrakt, servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning, bore- eller brønnservice på kontrakt. Denne bestemmelsen omfatter ikke tjenesteyting tilknyttet letevirksomhet, eller drift og bruk av innretninger i den utstrekning de brukes til letevirksomhet. 4. foretak som bryter metallholdig malm, med unntak av jernmalm og jernmalm med innhold av mangan, 5. foretak som utvinner industrimineralene nefelinsyenitt eller olivin, 6. foretak som bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. Med slikt fartøy forstås følgende: fartøy på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods, fartøy på minst 100 BRT til særlige formål, slepebåt på minst 365 kw, fiskefartøy på minst 100 BRT bestemt for eksport til land utenfor EØS-området, flytende og flyttbart uferdig skrog av ovennevnte fartøy. Denne bestemmelsen omfatter også foretak som foretar vesentlig ombygging av fartøy som nevnt ovenfor, dersom fartøyet er over BRT. 7. foretak som produserer EKSF-stål, 8. foretak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven 1-4 eller verdipapirhandelloven 7-1, jf. 1-2 første ledd, dersom foretaket har filial, driver grenseoverskridende virksomhet, eller har etablert datterforetak som driver tilsvarende virksomhet, i andre stater innen EØS- området.. foretak som utfører godstransport på vei og som i 2002 hadde mer enn 50 årsverk. Som godstransport regnes ikke egentransport etter samferdselsloven 8. Bestemmelsen i dette punktet omfatter ikke tilfeller der godstransporten kun finner sted innenfor et lokalt avsperret næringsområde. 10. foretak som produserer telekommunikasjonstjenester. h) For foretak som har klar regnskapsmessig atskillelse mellom virksomhet som omfattes av bokstav g og annen type virksomhet, kan det kreves at arbeidsgiveravgiften fastsettes etter satsen i bokstav e for lønn og annen godtgjørelse knyttet til den delen av virksomheten som omfattes av bokstav g, og etter satsene i bokstavene a til e for lønn og annen godtgjørelse knyttet til den øvrige del av virksomheten. Oppfylles ikke kravet om regnskapsmessig atskillelse, skal arbeidsgiveravgiften fastsettes etter satsen i bokstav e for hele foretaket. i) Arbeidsgiveravgiften skal fastsettes etter bestemmelsene i bokstav g først når differansen mellom den arbeidsgiveravgift som ville følge av reglene i bokstavene a til e og den arbeidsgiveravgift som ville følge av reglene i bokstav g overstiger kroner for foretaket i Dersom bestemmelsen i bokstav h kommer til anvendelse, skal differansen beregnes i forhold til den samlede lønn og annen godtgjørelse knyttet til den eller de deler av virksomheten som omfattes av bokstav g. Bestemmelsen i denne bokstaven kommer ikke til anvendelse for virksomhet som nevnt i bokstav g nr. 7 og nr.. j) 1. Det skal betales arbeidsgiveravgift etter følgende satser for lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skattepliktig etter skatteloven 3-1 eller 3-4 til en kommune i sone IV: 1,1 pst., sone III: 2,4 pst., sone II: 6,6 pst., sone I: 10,1 pst. 2. For foretak som nevnt under bokstav g skal satsen være 10,1 pst. for arbeidstakere som har fylt 62 år. 3. Beregning av arbeidsgiveravgift etter pkt. 1 og 2 ovenfor, skjer fra og med første hele avgiftstermin etter at arbeidstakeren har fylt 62 år. k) Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser i 2003 på mer enn 16 ganger gjennomsnittet av grunnbeløpet i folketrygden i 2003, skal det i tillegg til satsene nevnt ovenfor regnes en særskilt avgift etter en sats på 12,5 pst. på det overskytende. 13

14 11.2 Vedlegg 2: Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 1 om arbeidsgiveravgift. Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 26. januar 2001 med hjemmel i Stortingets vedtak av om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 4 annet ledd. 1 Bestemmelsene i 1 bokstav g nr. 6 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift omfatter ikke reparasjon av fartøy som: gjøres på verft hjemmehørende i Nordland, Troms eller Finnmark, gjøres på fartøy som utelukkende drives på norsk sjøterritorium, eller gjøres på fartøy som har et akutt behov for reparasjon. 2 Utfyllende bestemmelser til 1 bokstav g nr. 8 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift Bestemmelsene i 1 bokstav g nr. 8 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift omfatter ikke lokale enheter (avdelingskontorer) av foretakene som nevnt i 1 bokstav g nr. 8 i Stortingsvedtaket, dersom avdelingskontoret i foregående avgiftsår hadde 50 årsverk eller mindre og kun yter lokale tjenester. Kravet til regnskapsmessig skille i Stortingsvedtaket 1 bokstav h må være oppfylt. Et avdelingskontor anses å yte kun lokale tjenester dersom alle kundene knyttet til avdelingskontoret har adresse i samme fylke som avdelingskontoret eller i tilgrensende fylke. Dersom noen av kundene til avdelingskontoret har adresse utenfor det geografiske området som nevnt i annet ledd, anses avdelingskontoret likevel å yte lokale tjenester dersom 0 prosent eller mer av avdelingskontorets inntekter kan knyttes til kunder med adresse i det geografiske området som nevnt i annet ledd. Som avdelingskontors inntekter nevnt i tredje ledd, regnes: for banker, finansieringsforetak og andre kredittinstitusjoner: rente- og provisjonsinntekter samt gebyrer, for forsikringsselskaper: forfalt bruttopremie for verdiforetak: kurtasje. 3 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar Vedlegg 3: Forskrift om ikrafttredelse av forskrift av 8. november 2000 nr om endring i forskrift av 8. november 2000 nr om innbetalingsordningen for skatt Fastsatt av Finansdepartementet 13. februar 2001 med hjemmel i lov av 21. november 152 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) 12 nr. 3, jf. 2 nr. 2, 33 nr. 3 og 34 nr. 1, jf. lov av 28. februar 17 nr. 1 om folketrygd (folketrygdloven) Forskrift av 8. november 2000 nr om endring i forskrift av 8. november 2000 nr om innbetalingsordningen for skatt trer i kraft fra 1. mars 2001, likevel slik at elektronisk innbetaling av skatt kun kan skje gjennom online betalingsformidlingssystem frem til og med 31. mai Med online betalingsformidlingssystem menes et system hvor betaler er koblet direkte opp mot betalingsformidler med umiddelbar tilbakemelding om avvisning av betalingsoppdraget, herunder nettbank og telebank (telegiro). II Denne forskrift trer i kraft straks Vedlegg 4: Forskrift til utfylling av folketrygdloven 23-2 tiende ledd annet punktum om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser Fastsatt av Skattedirektoratet 4. desember 17 med hjemmel i lov av 28. februar 17 nr. 1 om folketrygd (folketrygdloven) 23-2 siste ledd, jf. tiende ledd, jf. delegeringsvedtak av 18. november 17 nr

15 1. Forskriften gjelder for beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift etter lov av 28. februar 17 nr. 1 om folketrygd (folketrygdloven) 23-2 tiende ledd. Stortinget fastsetter prosentsats og beløpsgrense for når det skal svares ekstra arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven 23-2 tiende ledd. Fastsettes beløpsgrensen med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G) og dette er endret i løpet av året, legges det gjennomsnittlige grunnbeløp til grunn. 2. Beregningsgrunnlaget er så stor del av avgiftspliktige ytelser, jf. folketrygdloven 23-2 med forskrifter, som det Stortinget fastsetter for det enkelte år. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon. Ekstra arbeidsgiveravgift på fordel ved opsjon i arbeidsforhold skal ved avgiftsberegningen for innløsnings- eller salgsåret beregnes til det beløpet som avgiften ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et likt beløp i hvert av inntektsårene fra og med ervervsåret til og med innløsningseller salgsåret. Dette gjelder likevel bare når arbeidsgiver har fordel av det. 3. Ytelser fra flere arbeidsgivere til en arbeidstaker i løpet av inntektsåret skal ved beregningen av ekstra arbeidsgiveravgift anses å komme fra samme arbeidsgiver, når: a) de avgiftspliktige ytelser kommer fra selskaper som inngår i et konsern etter aksjeloven 1-3, allmennaksjeloven 1-3 eller selskapsloven 1-2, eller b) de avgiftspliktige ytelser kommer fra selskaper som eier så mange aksjer eller andeler i hverandre at de representerer flertallet av stemmene i det annet selskap, eller c) de avgiftspliktige ytelser kommer fra enmannsforetak og selskaper hvor eieren av enmannsforetaket eier så mange aksjer eller andeler at vedkommende representerer flertallet av stemmene. Det samme gjelder når de avgiftspliktige ytelsene kommer fra selskaper hvor samme person eier så mange aksjer eller andeler at vedkommende representerer flertallet av stemmene i selskapet. 4 I tilfeller som omfattes av 3 påligger plikten til å beregne og innbetale ekstra arbeidsgiveravgift: a) i tilfeller som nevnt i 3 bokstav a: morselskapet, og b) i tilfeller som nevnt i 3 bokstav b- c: den arbeidsgiver (foretak) som mottakeren av avgiftspliktige ytelser årlig mottar den største andel av disse ytelsene fra. De aktuelle arbeidsgivere kan avtale at en annen av dem skal gi oppgjør. Oppgjør for avgiften skal gis samlet etter reglene i 5 til den kommunekasserer som følger av 1-3 i forskrift av 1. desember 17 om hvor arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbetales. Alle arbeidsgivere som berøres av 3 skal som særskilt merknad på sin årsoppgave gi opplysning om hvilken arbeidsgiver som i disse tilfellene gir oppgjør for avgiften. Den arbeidsgiver som gir oppgjør skal på sin årsoppgave gi slike opplysninger som følger av 5 bokstav c, samt særskilt gi opplysninger om hvilke arbeidsgivere som er omfattet av avgiftsberegningen. Arbeidsgiverne er i disse tilfellene solidarisk ansvarlig for avgift som beregnes etter denne forskrift eller fastsettes etter folketrygdloven 24-4 tredje ledd. 5. For beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift gjelder bestemmelsene i forskrift av 2. desember 17 om beregning og oppgjør mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden og forskrift av 1. desember 17 om hvor arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbetales, med følgende særregler: a) Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og innbetales samtidig med arbeidsgiveravgift for den termin som forfaller til betaling 15. januar, jf. forskrift av 2. desember 17 5 nr. 1. b) Beregning av ekstra arbeidsgiveravgift skal fremgå særskilt på 15

16 den terminvise beregningsoppgaven, jf. forskrift av 2. desember 17 5 nr. 2. c) Skattedirektoratet kan bestemme at arbeidsgiveren på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven 24-3 annet ledd, skal gi særskilte opplysninger vedrørende ekstra arbeidsgiveravgift. II Forskriften trådte i kraft 1. januar 18. Den avløser forskrift av 17. desember 13 nr til utfylling av folketrygdloven 16-1 nr. 3 tredje ledd om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser, som er opphevet fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. av 25. april 17 nr Vedlegg 5: Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2003 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (utdrag) Fastsatt av Sosialdepartementet den 7. februar 2003 med hjemmel i 5 i forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. februar 2003 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser for visse grupper medlemmer for året Denne forskriften omfatter arbeidstakere i Norge som a) i medhold av artikkel 5 nr. 2 i avtalen om sosial trygd mellom Norge og Amerikas forente stater av 13. januar 183 og punkt 4 og 7 i denne avtales sluttprotokoll, eller arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven 23-2 fastsettes denne avgiften til 7,0 %. Når arbeidstakeren mottar lønn og godtgjørelse fra samme arbeidsgiver på mer enn 16 ganger folketrygdens grunnbeløp, skal det i tillegg svares en avgift av det overskytende etter sats som fastsatt i henhold til folketrygdloven 23-2 ellevte ledd (pr. 1. januar ,5%). Arbeidsgiveravgiften innkreves av skattemyndighetene Vedlegg 6: Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2003 (utdrag) Fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. februar 2003 med hjemmel i stortingsvedtak 2. desember 2002, jf. lov om folketrygd 23-2, 23-3, 23-4 og Avgiftssatser b. For sjømenn som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret, med unntak av personer som er ansatt i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet ombord, og er medlem i trygden etter lov om folketrygd 2-6, betaler arbeidsgiveren fast sats på kr 250 pr. måned uten hensyn til antall tjenestedager i måneden. b) i medhold av artikkel 7 i avtalen om sosial trygd mellom Norge og Canada av 12. november 185 og punkt 6 (b) og i denne avtales sluttprotokoll, er pliktig medlem i folketrygdens sykestønadsdel under arbeid i Norge. - 3 Dersom det for arbeidstakere nevnt i 1 foreligger plikt til å betale 16

17 11.7 Skattedirektoratets kunngjøring i dagspressen i januar 2003 vedrørende arveavgift. Soneinndeling og satser er uendret fra Arbeidstakerens bostedskommune er avgjørende for hvilken sone/sats som skal benyttes ved beregning av arbeidsgiveravgiften. Avgiftssonen fremgår av arbeidstakerens skattekort for Avgiftssatsene for 2003 er: Ordinære satser (arbeidstakere under 62 år) Reduserte satser (arbeidstakere over 62 år) Avgiftssone 1 14,1 % 10,1 % Avgiftssone 2 10,6 % 6,6 % Avgiftssone 3 6,4 % 2,4 % Avgiftssone 4 5,1 % 1,1 % Avgiftssone 5 0,0 % 0,0 % Beregning av arbeidsgiveravgift etter reduserte satser skjer fra og med første hele avgiftstermin etter at arbeidstakeren har fylt 62 år. EFTA-domstolen har fastslått at foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer, må beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats av lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt. Satsen er 14,1 % for arbeidstakere under 62 år, og 10,1 % for arbeidstakere over 62 år. Dette gjelder: produksjon av elektrisitet ved vannkraft utvinning av råolje eller naturgass visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass bryting av metallholdig malm, unntatt jernmalm og jernmalm med innhold av mangan utvinning av industrimineralene nefelinsyenitt og olivin visse former for bygging og reparasjon av skip produksjon av EKSF-stål visse finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området godstransport på vei, foretak som i det forutgående år hadde mer enn 50 årsverk produksjon av telekommunikasjonstjenester For flere næringer kan det beregnes et bunnfradrag som utgjør kr for Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 % skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (grunnbeløpet ventes regulert per 1. mai 2003). Ytelser fra flere arbeidsgivere innen samme konsern eller med felles eierinteresser, regnes å komme fra samme arbeidsgiver, jf. regler i forskrift av 4. desember 17. Avgiften beregnes og innbetales samtidig med 6. termin. For veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, dagmammaer samt privatpersoner som arbeidsgiver er det fastsatt særskilte bestemmelser i lov og forskrifter. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal innberettes terminvis på maskinlesbart medium (diskett og lignende) eller på blankett RF Innberetningen sendes datasentralene/skatteoppkreverne innen den 8. i forfallsmåneden (15. januar for 6. termin). Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere innbetales senest den 15. i forfallsmåneden. Nærmere informasjon kan fås på skatteoppkreverkontoret. Se også Internett: Oslo, xx. januar

18 11.8 Vedlegg 8: Recordbeskrivelse for terminoppgave forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift: Felt: Betalt til Kommune Org. nr. Termin År Skatte- Kommune Forskuddstrekk Avg.beløp/ Grunnlag Under 62 år Status Næringskode Grunnlag over 62år Blank Pos: Pic: (11) XXXX (12) (12) XX X(6) (12) X(12) Forklaring til feltene: - Generelt: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. - Betalt til kommune: Feltet skal inneholde kommunenummer til den kommune forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal innberettes og betales til (Kontorkommunen). 4 siffer med eventuelt foranstilte 0. - Org. nr: siffer med 00 foran. - Termin: Gyldig termin er 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. - År: Inntektsår oppgis med alle fire sifre. - Skattekommune: Følgende er gyldig: * Gyldig kommunenummer (Arbeidstakernes forskjellige skattekommuner) (4 siffer med eventuelt foranstilte 0) * UTL1 (Utenlandske arbeidstakere/særskilt prosentsats) * UTL2 (Utenlandske arbeidstakere/særskilt beløpssats) * GX16 (Ytelser over 16 x folketrygdens grunnbeløp) * (Sum forskuddstrekk, avgiftsbeløp og avgiftsgrunnlag alle kommuner) - Forskuddstrekk Sum forskuddstrekk pr. skattekommune. (Gyldig kommunenummer) Sum forskuddstrekk alle kommuner. () 12 siffer med foranstilte 0'er. - Avgiftsbeløp / Beregnet arbeidsgiveravgift for alle (UTL1). Gr.lag under 62 Beregnet arbeidsgiveravgift for alle (UTL2). Beregnet arbeidsgiveravgift for alle (GXl6). Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer under 62 år pr. skattekommune (Gyldig kommunenummer). Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer under 62 år + sum beregnet arbeidsgiveravgift (). 12 siffer med foranstilte 0'er. () = Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer under 62 år alle skattekommuner 18

19 + Beregnet arbeidsgiveravgift (UTL1) + Beregnet arbeidsgiveravgift (UTL2) + Beregnet arbeidsgiveravgift (GX16) - Status Følgende er gyldig: *DF (Ordinær beregning med differensierte satser) *HF (Høy sats med rett til bunnfradrag) *HU (Høy sats uten rett til bunnfradrag) For skattekommune GX16, UTL1 og UTL2 skal statuskode følge samme status som en av de andre linjene på terminoppgaven. Det skal registreres en kontrollsum pr. statuskode (skattekommune ). - Næringskode 6 tegn med eventuelle foranstilte 0`er (NACE-kode) Alle arbeidsgivere skal være registrert med næringskode i Enhetsregisteret. Finnes ikke koden kan feltet leveres blankt. - Gr.lag over 62 Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer som har fylt 62 år pr. skattekommune (Gyldig kommunenummer) Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer som har fylt 62 år () 12 siffer med foranstilte 0'er. () = Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag for personer som har fylt 62 år alle skattekommuner. For skattekommune UTL1, UTL2 og GX16 skal Grunnlag over 62 år være 0. Eksempel: l 2003 GX DF l 2003 UTL DF l 2003 UTL DF l DF DF DF DF HF HF HF Hver record avsluttes med kodene for linjeskift og linjemating, hex(0d0a). Filen(e) skal ikke lagres i underkataloger på disketten. Disketten skal merkes tydelig med termin, arbeidsgivers navn, kontorkommune, kontaktperson og telefonnummer. 1

20 Arbeidsgivere/ regnskapssentraler i Oslo sender terminoppgave til Kemneren i Oslo. Økonomi og IT, 0037 Oslo. Andre arbeidsgivere sender terminoppgaver til den datasentral som de sender lønns- og trekkoppgaver til. Terminoppgaver skal ikke sendes til Skattedirektoratet. Fristen for å levere terminoppgave er den 8. i forfallsmåneden for forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift. (15. januar for 6. termin) Skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer) kan gi nærmere opplysninger. 20

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 1/14, 14. februar 2014 Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 1 Innledning... 1 1.1 Generelt om avgiftsplikten... 1 1.2 Regelverk... 1 2 Soneplassering... 1 2.1

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak) Kapittel 1 Generelt 1-1 Vedtakets anvendelsesområde Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt

Detaljer

Nr. 18 2013 Side 2989 3147 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 18 2013 Side 2989 3147 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 18 2013 Side 2989 3147 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 18 2013 Utgitt 5. februar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Des. 13. Ikrafts.

Detaljer

Vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 1/2006/SC av 27. april 2006 om revisjon av prosjekter innenfor finansieringsordningen (2004 2009)...

Vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 1/2006/SC av 27. april 2006 om revisjon av prosjekter innenfor finansieringsordningen (2004 2009)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 25 15. årgang 8.5.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 19. mai 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mars. 21. Lov nr. 7 om endr.

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer