Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014"

Transkript

1 meldinger SKD 1/14, 14. februar 2014 Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for Innledning Generelt om avgiftsplikten Regelverk Soneplassering Enhetsregisterreglene Feilregistrering og unnlatt registrering Tilpasninger og ulovlig omgåelse Underenheter Arbeidstakere som er tilknyttet flere enheter innenfor samme foretak Virksomhet innen ulike næringer Ambulerende virksomhet og arbeidsutleie Hva er ambulerende virksomhet Begrepet "hoveddelen av arbeidet" Krav til dokumentasjon Særlig om arbeidsutleie Særlig om forholdet til foretak som skal benytte høyeste sats Særlig om jord- og skogbruk, fiskeri etc Sykepenger og avspasering Naturalytelser Etterutbetalinger og feriepenger Arbeidsoppdrag i utlandet eller på norsk kontinentalsokkel Soner og satser Innledning Generelle næringer Veitransport Statsforvaltningen og helseforetakene Næringer som skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats Foretak som produserer EKSF-stål Foretak som bygger eller reparerer skip Jord- og skogbruk, fiskeri, etc Svalbard Blandet virksomhet Innledning Næringer som skal betale avgift etter høyeste sats Jord- og skogbruk, fiskeri etc

2 6 Fribeløpet Innledning Bagatellmessig støtte Fribeløpsordningen i sone Ia Generelle næringer Foretak som driver veitransport Særlig om foretak som skal betale avgift etter høyeste sats Juridisk enhet Overenheter og underenheter Fusjon og fisjon Interkommunale samarbeid og kommunale foretak Innberetning Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Elektronisk innberetning Manuell innberetning Årsoppgave Endringsoppgaver og fastsettelse av arbeidsgiveravgift Betaling Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premier til livrente og pensjonsordninger Generelt Særskilt om kollektive livrenter Avgiftsberegning i enkelte tilfeller med tilknytning til utlandet Generelt Arbeid utført i Norge Utgangspunkt Utenlandsk arbeidstaker på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann Utenlandske foretak Diplomater unntatt fra trygd i Norge EØS-borgere som arbeider i Norge Utgangspunkt Unntak fra hovedregelen Trygdeavtaler (sosialkonvensjoner) Arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada Særlig om sjøfolk Utgangspunkt Sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land Misjonærer mv. som er medlemmer i folketrygden etter folketrygdloven Honorar til utenlandske artister Inntekt som blir skattlagt etter lov om skatt til Svalbard Særlig om introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad Unntak for fiske- og fangstnæringen Avgiftsfritak for refundert sykelønn mv. utbetalt av arbeidsgiver Fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere Generelt Vilkår for at unntaket kommer til anvendelse Arbeid på eller i tilknytning til arbeidsgivers hjem og fritidsbolig... 30

3 Ytelsene må ikke være fradragsberettigede Avtalen må være inngått mellom private Grensen på kr Særlig om privat pass av barn Fritak for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Utgangspunkt Vilkår for at unntaket kommer til anvendelse Vilkår knyttet til utbetaling til den enkelte arbeidstaker Vilkåret om maksimalt kr i samlede lønnsutbetalinger Lønnsutbetalinger i næringsvirksomhet Forenklede oppgjørsordninger Innledning Årlig innberetning Innberetning ved hvert oppgjør Forenklet oppgjørsordning for statsforvaltningen Generell grense for innberetningsplikt Arbeidsgiveravgift for konkursbo og dødsbo Vedlegg: Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014 (utdrag)... 35

4 1 Innledning 1.1 Generelt om avgiftsplikten Etter folketrygdloven 23-2 første ledd skal arbeidsgivere betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette, jf. ligningsloven 6-2. Som hovedregel skal det ikke betales arbeidsgiveravgift når mottakeren av godtgjørelsen har utført arbeidet eller oppdraget som ledd i næringsvirksomhet. Det er i mange tilfeller gitt fritak for avgiftsplikt, se blant annet punkt 11 til 16. Etter folketrygdloven 24-2 første ledd skal arbeidsgiveren av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift for hver oppgjørsperiode (på to måneder), gi oppgave over beregningen til vedkommende skatteoppkrever og innbetale avgiften, se punkt 7 og punkt 8. Innberetning kan skje elektronisk via altinn.no. Arbeidsgiveravgiften beregnes på grunnlag av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats. Avgiftssatsen er differensiert ut fra distriktspolitiske hensyn. Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift ble innført 1. januar 2007, med hjemmel i ESAs retningslinjer for regionalstøtte Disse retningslinjene gjaldt i utgangspunktet ut 2013, men har fått forlenget gyldighet til 1. juli Det samme gjelder vår ordning for differensiert arbeidsgiveravgift. Nye retningslinjer for regionalstøtte ble vedtatt av ESA i oktober 2013, og trår i kraft 1. juli Norge må innen den tid få godkjent en ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift i samsvar med de nye retningslinjene. Denne meldingen tar for seg ordningen slik den ser ut frem til 1. juli Regelverk Hovedregelen om arbeidsgiveravgift står i lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) Reglene om hvordan avgiften skal beregnes med hensyn til soner og satser er gitt i stortingsvedtak av 5. desember 2013 nr om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014 (heretter: avgiftsvedtaket) 1 til 5. Se Vedlegg: Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014 (utdrag). Videre er det gitt regler om for beregning og fastsetting av arbeidsgiveravgift i forskrift 2. desember 1997 nr Lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) og forskrift av 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjelder for betaling og innkreving av arbeidsgiveravgift. Lov av 03. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret med tilhørende forskrifter og retningslinjer har betydning for soneplasseringen. 2 Soneplassering Avgiftsvedtaket for første og annet ledd lyder slik: Arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses å drive virksomhet. Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket er registrert. En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret. Avgjørende for hvilken sone som skal legges til grunn for beregning av arbeidsgiveravgift er som hovedregel der virksomheten er registrert. Bakgrunnen er at ESAs retningslinjer for statsstøtte bare tillater at det gis støtte i form av reduserte avgiftssatser til virksomheter som drives innenfor det geografiske virkeområdet for nærmere angitte soner. Dette gjelder også i de tilfellene virksomheten drives i form av en registrert underenhet, jf. 1 tredje ledd, se nedenfor under punkt 2.4. Også foretak som omfattes av de særskilte reglene for ambulerende virksomhet og arbeidsutleie vil i utgangspunktet følge prinsippet om at man skal anvende satsen i sonen der virksomheten er registrert, jf. 1 fjerde ledd. Unntak gjelder i de tilfellene hvor "hoveddelen av arbeidstakerens arbeid" utføres i en annen sone enn den sonen virksomheten er registrert. Se nærmere punkt 3. 1

5 For private arbeidsgivere er det ingen registrert forretningsadresse, og den private arbeidsgiverens folkeregistrerte adresse skal da legges til grunn ved sonetilordningen, jf. avgiftsvedtaket 1 annet ledd annet punktum. Det er beregningsenhetens registreringssted på utbetalingstidspunktet for lønn mv. som er avgjørende. Unntak gjelder ved flytting i løpet av terminen, se neste avsnitt. 2.1 Enhetsregisterreglene For å sikre lokaliseringsreglenes notoritet og praktiserbarhet, er soneplasseringen av arbeidsgivers virksomhet knyttet opp mot registreringsreglene, jf. avgiftsvedtaket 1 annet og tredje ledd. Det vises til lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 nr. 15 (enhetsregisterloven). Nærmere bestemmelser er gitt i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret. Det vises også til forarbeidene til enhetsregisterloven, herunder Ot.prp. nr. 11 ( ) om lov om Enhetsregisteret 1. Videre vises det til Statistisk Sentralbyrås regler og rutiner for vedlikehold av Bedrifts- og foretaksregisteret. Arbeidsgivere som er usikre på hvordan registrering skal foretas i Bedrifts- og foretaksregisteret må henvende seg til Statistisk sentralbyrå for nærmere veiledning. Den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret er avgjørende for virksomhetens plassering. Enhetens adresse er én av de opplysningene som må oppgis for at virksomheten skal få tildelt et organisasjonsnummer, jf. enhetsregisterloven 5 annet ledd bokstav b. Flytting av hovedenhet eller underenhet fra én sone til en annen sone i løpet av året får virkning fra og med påfølgende termin, jf. avgiftsvedtaket 1 femte ledd. Det skal uten ugrunnet opphold sendes inn endringsmelding vedrørende flytting av enheten etter enhetsregisterloven 15, jf. 5 annet ledd bokstav b. Avgjørende er den flyttedatoen som er oppgitt i endringsmeldingen, så fremt meldt flyttedato innebærer realitet med hensyn til gjennomført flytting. Tilsvarende gjelder ikke for hvilken kommune som skal anses som innberetningskommune. Det fremgår av folketrygdloven 24-2 første ledd at oppgave over beregnet avgift skal leveres sammen med og til samme tid som oppgave over foretatt forskuddstrekk etter skattebetalingsloven 5-11 første ledd. Etter skattebetalingsforskriften skal terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk sendes til samme skatteoppkrever hele trekkåret, selv om arbeidsgiver flytter til annen kommune i løpet av trekkåret. 2.2 Feilregistrering og unnlatt registrering Opplysningene i Enhetsregisteret kan ikke alltid legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgift. Det kan tenkes at Enhetsregisteret av ulike grunner gir feilaktige opplysninger om virksomhetens plassering. 1 Se også NOU Samspill om grunndata. Et forslag til samordning av virksomhets- og foretaksregistre i offentlig forvaltning. 2

6 Grunnen kan for eksempel være at en virksomhet har flyttet, uten at endringsmelding er sendt eller at sendt melding ikke er registrert. Et annet tilfelle kan være at pliktig registrering ikke er gjennomført. Har et foretak registreringspliktige underenheter som ikke er registrert med eget underorganisasjonsnummer i Enhetsregisteret, regnes enheten likevel som en egen beregningsenhet. I disse tilfellene skal arbeidsgiver likevel benytte satsen for den sonen der foretaket eller underenheten skulle vært registrert. Dette gjelder likevel bare dersom riktig registrering ville medført høyere sats. Dersom riktig registrering ville medført lavere sats, er det opp til foretaket selv å sørge for at registrert adresse er korrekt. Eksempel 1: Et foretak er registrert i sone III. Foretaket driver også virksomhet i sone I, og plikter å registrere en underenhet her, noe som ikke er gjort. Her skal foretaket benytte satsen som gjelder for sone I, altså 14,1 pst. for de avgiftspliktige ytelsene som knytter seg til virksomheten i sone I. Eksempel 2: Et foretak er registrert med forretningsadresse i sone IVa. Men i realiteten drives virksomheten utelukkende i sone V. I dette tilfellet må foretaket sørge for å bli registrert i sone V for å få 0-sats. 2.3 Tilpasninger og ulovlig omgåelse I det soneplasseringen avhenger av virksomhetens lokalisering og ikke av arbeidstakers bosted, vil oppfordringen til å gjennomføre tilpasninger for å spare avgift i noen sammenhenger være stor. Utgangspunktet er at slike tilpasninger må respekteres, men det må være en realitet bak registreringen. Det må generelt kunne innfortolkes i avgiftsvedtaket 1 annet ledd et krav om at registreringer i Enhetsregisteret samsvarer med de reelle forholdene med hensyn til hvor virksomheten drives. Dette innebærer et krav om at driften av virksomheten i rimelig utstrekning knytter seg til registrert forretningsadresse. Ved denne vurderingen er det naturlig å se hen til virksomhetens karakter når det tas stilling til hva det er naturlig å kreve til driften av virksomheten på registrert adresse. Som et minimum må man kunne henvende seg og komme i kontakt med foretaket på adressen. Det må også kunne oppstilles som et minimumskrav at det foreligger et fast bemannet kontor på adressen med minst en ansatt. Hvor registrert forretningsadresse fremstår som et postkassekontor må man ved avgiftsberegningen se bort fra registrert forretningsadresse og legge til grunn avgiftssonen hvor virksomheten reelt anses å være drevet fra. I slike tilfeller er registreringen bare gjort for å få redusert avgift, og har ingen realitet utover det. Den alminnelige omgåelsesnormen som gjelder på skatte- og avgiftsområdet 2 vil kunne benyttes for å gjennomskjære uønskede tilpasninger. Hvorvidt det er aktuelt med gjennomskjæring i slike tilfeller, må bero på en konkret vurdering 3. I korte trekk vil vurderingen være todelt: For det første er det et spørsmål om i hvilken grad rettsforholdet har vesentlige andre virkninger for skattyteren enn de skatte- og avgiftsrettslige. For det andre må en se på i hvilken utstrekning resultatet ellers vil være i strid med reglenes formål. 2 Zimmer, Lærebok i skatterett 6. utg. s. 63 og Rt s St.prp. nr.1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak s

7 2.4 Underenheter Et foretak kan bestå av flere virksomheter som er geografisk eller næringsmessig avgrenset, såkalte underenheter. I de tilfellene et foretak driver virksomhet i forskjellige geografiske områder (eller innen ulike næringer), skal hver enkelt virksomhet registreres som en enhet/underenhet i det aktuelle området, jf. enhetsregisterforskriften 10. En betingelse for å kunne registrere en underenhet er at minst én person har fast arbeidsplass på adressen 4. Den enkelte underenhet utgjør en egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift, og underenhetens lokalisering avgjør hvilken sats som skal anvendes, jf. avgiftsvedtaket 1 tredje ledd. Det er satsen i sonen der underenheten er registrert som skal anvendes på lønnskostnadene knyttet til denne virksomheten. Det må klart fremgå av lønnsregnskapet at lønnsutgifter tilknyttet arbeid for underenheten tilordnes denne. Selv om hver underenhet er en egen beregningsenhet, skal innberetning og innbetaling av arbeidsgiveravgift gjøres samlet til én skatteoppkrever. Se punkt 7 og punkt 8. Når det er registrert underenheter må det ved valg av avgiftssone dermed også tas stilling til hvor den enkelte ansatte har sitt arbeidssted. Det er da naturlig å se hen til hvor vedkommende har sitt faste oppmøtested, hvor vedkommende får sine arbeidsinstrukser fra og/eller hvor nærmeste leder med personalansvar er lokalisert. Etter enhetsregisterreglene gjelder det enkelte unntak fra plikten til å registrere underenheter, selv om det drives virksomhet på flere steder. Det er derfor gitt en særregel for ambulerende virksomhet og arbeidsutleie i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd. Se nedenfor under punkt 3. Registrering av underenheter på ulike adresser har bare betydning for hvilken sats som skal betales, og får ingen innvirkning på fribeløpet. En juridisk enhet har bare krav på ett fribeløp, se punkt Arbeidstakere som er tilknyttet flere enheter innenfor samme foretak Arbeidstakere kan være tilknyttet ulike registreringspliktige enheter og utfører arbeid i ulike soner innenfor et foretak. I slike tilfeller skal en anvende satsen som gjelder for den sonen der den aktuelle enheten er registrert, for ytelser tilknyttet den enkelte enhet. Er det vanskelig å avgjøre nøyaktig hvilke ytelser som knytter seg til hver enkelt enhet, må en gjøre en forholdsmessig beregning på bakgrunn av hvor stor del av arbeidstiden som tilbringes på hvert enkelt sted. Det er beregningsenhetens registreringssted på utbetalingstidspunktet som avgjør valg av sats Virksomhet innen ulike næringer Driver underenhetene en annen type virksomhet enn hovedenheten, vil satsene kunne variere både ut fra hvilket geografisk område underenheten driver virksomhet i og ut fra hvilken næringssektor den faller inn under. Se punkt 5 om blandet virksomhet. 4 Se Statistisk Sentralbyrås regler og rutiner for ajourhold av bedrifts- og foretaksregisteret (notater 2009/20)s

8 3 Ambulerende virksomhet og arbeidsutleie Avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd gjør unntak fra hovedregelen om at satsen i registreringskommunen skal anvendes ved beregning av arbeidsgiveravgift. Dersom "hoveddelen av arbeidstakerens arbeid" er utført i "en annen sone enn der virksomheten er registrert, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres" skal satsen i sonen hvor arbeidet er utført brukes på en tilsvarende del av lønnsutbetalingen. Det følger av avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd annet punktum at "(d)et samme gjelder ved arbeidsutleie, dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid i en annen sone enn i den sonen virksomheten er registrert". For mer om når en virksomhet er pliktig å registrere en underenhet i sonen hvor arbeidet utføres henvises det til punkt 2.4 om enhetsregisterreglene. Som nevnt under dette punktet gjør enhetsregisterreglene enkelte unntak fra plikten til å registrere underenheter, selv om det drives virksomhet på flere steder. Statistisk sentralbyrå har i sine retningslinjer, Regler og rutiner for ajourhold av bedrifts og foretaksregisteret (notater 2009/20) s. 6-8, gitt en eksemplifiserende opplisting av virksomheter hvor det ikke skal registreres underenhet. Følgende virksomheter er unntatt fra plikten til å registrere underenhet: Bygge- og anleggsvirksomhet. Det ligger i virksomhetens karakter at den foregår på ulike adresser. Det skal ikke registreres en egen bedrift for hvert sted et bygge- og anleggsforetak har oppdrag. Det skal imidlertid registreres bedrift for hvert sted hvor det er opprettet fast bemannede avdelingskontorer e.l. Transportvirksomhet, skogdrift og annen virksomhet av ambulerende karakter, jf. bygge- og anleggsvirksomhet. Filialer/servicekontorer, for f.eks. forsikringsselskaper, som kun har åpent 1-2 dager i uka. Hjemmekontor. Selgere med bosted på annen adresse enn hovedkontoret, og som ikke har fast kontor. Utleie av eiendom med ambulerende ansatte. Hvis det er fast ansatte på hver eiendom/bygg, registreres én bedrift for hver eiendom/bygg. Opplistingen er ikke uttømmende, men gir eksempler på type virksomheter hvor det er gjort unntak fra plikten til å registrere underenheter. 3.1 Hva er ambulerende virksomhet Unntaket i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd gjelder i alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn det hvor virksomheten er registrert, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen. Unntaket er særlig aktuelt for ambulerende virksomhet. Hva som kvalifiserer som ambulerende virksomhet er ikke alltid så enkelt å avgjøre, men er det snakk om arbeid utenfor registrert virksomhetsadresse og det ikke foreligger krav til registrering av underenhet, vil dette ofte regnes som ambulerende virksomhet etter SSBs retningslinjer. Som det fremgår av ovennevnte eksempler kan både virksomhetens art og organisering medføre unntak fra plikten til å registrere underenheter. Virksomhet av midlertidig karakter utenfor registreringssonen er for eksempel normalt ikke registreringspliktig som underenhet. Transportvirksomhet og bygg- og anleggsvirksomhet vil ofte falle inn under denne artskategorien. Hva gjelder virksomhetens organisering er det i praksis lagt til grunn at virksomhet utenfor registreringssonen må ha en viss formalitet for at det skal oppstå registreringsplikt for denne underenheten. Et viktig moment i denne sammenheng er om virksomheten utad fremstår som en del av den formaliserte virksomheten. Hvis virksomheten som sådan 5

9 ikke er representert på adressen utenfor registreringssonen vil det normalt heller ikke være noen plikt til å registrere underenhet. Dette vil for eksempel gjelde selgere uten fast kontor og hjemmekontor. Virksomhet av en viss stabilitet og varighet utenfor registreringsstedet må kunne forklares ut fra virksomhetens art eller organisering. Kravet til stabilitet og varighet må forstås som et krav til virksomheten som sådan. Det vil si at det må foretas en vurdering av hvorvidt virksomhetens art eller organisering tilsier at det er naturlig å legge til grunn at hele eller deler av arbeidet også utføres andre steder enn på registrert adresse. Videre kommer unntaksbestemmelsen bare til anvendelse om arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid den gjeldende termin i en annen avgiftssone. Kravet til stabilitet og varighet er derimot ikke et krav om at arbeidet som utføres i en annen sone enn registreringssonen må utføres på samme arbeidssted innenfor denne andre sonen. Dersom det kan dokumenteres at arbeidstaker har arbeidet mer enn 50 pst. i en annen sone enn registreringssonen den aktuelle termin, kvalifiserer dette for å legge satsen i denne andre sonen til grunn for avgiftsberegningen selv om arbeidet er utført på forskjellige steder i den aktuelle sonen. Det er altså ikke til de forskjellige arbeidssteder at det er knyttet et krav om en viss stabilitet og varighet", men til sonen som sådan. Etter SSBs retningslinjer kan en virksomhet registreres som underenhet til tross for at det ikke foreligger registreringsplikt hvis foretaket selv har et sterkt ønske om det, eller hvis det vil ødelegge den reelle bedriftsstrukturen hvis reglene for bedriftsinndeling følges. Dette gjelder for eksempel hvis et foretak med virksomhet på flere adresser benytter innleid arbeidskraft på noen av adressene. I så fall er disse per definisjon ikke bedrifter fordi de ikke har egne ansatte, men her kan alle bedriftene likevel registreres. 3.2 Begrepet "hoveddelen av arbeidet" Et spørsmål som kan oppstå er hva som legges i uttrykket hoveddelen av arbeidet. Det nærmere innholdet i denne regelen er beskrevet i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd tredje punktum: Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av avgiftsterminen. Det følger av dette at hver avgiftstermin skal vurderes for seg. Dersom arbeidstakeren utøver hoveddelen av sitt arbeid i løpet av en avgiftstermin i en annen sone enn i den sonen virksomheten er registrert, skal satsen i denne andre sonen benyttes på en forholdsmessig del av lønnsutbetalingene denne terminen. Dersom en arbeidstaker har arbeidet 68 pst. i en annen sone enn registreringssonen i løpet av en bestemt termin, skal man benytte satsen i denne andre sonen på 68 pst. av lønnsutbetalingene denne terminen. På den resterende del, altså 32 pst., benyttes satsen i registreringssonen. Det har ikke betydning om lønnen som innberettes/utbetales denne terminen i realiteten er opparbeidet på et tidligere tidspunkt eller er forskuddsbetaling for senere arbeid. Det er likevel gjort et unntak ved utbetaling av feriepenger, se punkt 3.7. Det er anledning til å benytte hoveddelen av arbeidstimer i stedet for arbeidsdager i relasjon til dette kravet. Det forutsettes i så fall at arbeidsgiver er konsekvent mht. til å beregne etter timer i stedet for dager, og at lønnsregnskapet kan produsere timelister. Eksempel 1: Arbeidstaker A jobber i transportbransjen og arbeidet for en bestemt arbeidsgiver fordeler seg slik for en bestemt termin: 60 pst. i sone III 40 pst. i sone V 6

10 Sone V er virksomhetens registreringskommune Her skal avgift beregnes etter satsen for sone III, altså 6,4 pst., for 60 pst. av lønnsutbetalingen denne terminen. For resten av lønnsutbetalingen, dvs. 40 pst., skal en benytte satsen som gjelder for sone V, altså 0 pst. Eksempel 2: Arbeidstaker B jobber i et rengjøringsbyrå og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 51 pst. i sone III 25 pst. i sone IV 24 pst. i sone V som er virksomhetens registreringskommune Her jobber arbeidstakeren over 50 pst. i sone III. Det skal således betales avgift etter satsen som gjelder for sone III for 51 pst. av lønnsutbetalingene denne terminen. For resten av lønnsutbetalingene skal en benytte satsen som gjelder for sone V, altså 0 pst. Dette til tross for at deler av arbeidet er utført i sone IV. Dersom arbeidstaker utfører arbeid i flere ulike soner utenfor sonen for registreringsstedet, og man ikke kan si at hoveddelen av arbeidet i én termin er utført i noen av enkeltsonene, vil det være satsen i sonen hvor virksomheten er registrert som skal benyttes. I disse tilfellene gjelder hovedregelen i 1 annet ledd. Det er ikke nok at arbeidet som utføres utenfor registreringsstedet til sammen utgjør hoveddelen av arbeidstakers arbeid, dersom kravet ikke er oppfylt innenfor én enkeltsone. Eksempel 3: Arbeidstaker C jobber i bygg- og anleggsbransjen og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 49 pst. i sone III 26 pst. i sone IV 25 pst. i sone V som er virksomhetens registreringskommune Her jobber arbeidstakeren under 50 pst. i sone III. En skal derfor benytte satsen som gjelder for sone V, altså 0 pst., for hele lønnsutbetalingen denne terminen. Det har ingen betydning om arbeid utføres på ulike steder innenfor den andre sonen, så lenge hoveddelen av arbeidet utføres innenfor den aktuelle sonen i henhold til 1 fjerde ledd. Selv om vurderingen i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd er knyttet til hver enkelt termin, må en likevel vurdere hvert enkelt arbeidsforhold for seg. Nærmere bestemt vil det være tilstrekkelig om kravet til hoveddelen av arbeidet" er oppfylt overfor én arbeidsgiver for den bestemte terminen. Eksempel 4: Arbeidstaker D arbeider for to ulike arbeidsgivere (begge registrert i sone Ia) i løpet av en og samme termin. For arbeidstaker A arbeider arbeidstakeren 100 pst. av arbeidsdagene i sone Ia. For arbeidsgiver B fordeler arbeidet seg slik den samme terminen: 7

11 60 pst. i sone V 40 pst. i sone Ia Hvert arbeidsforhold må vurderes for seg. Arbeidsgiver A skal derfor benytte satsen i sone Ia for hele lønnsutbetalingen. Arbeidsgiver B skal benytte satsen for sone V for 60 pst. av lønnsutbetalingen og satsen i sone Ia for 40 pst. av lønnsutbetalingen. Det har ikke betydning om arbeidstakeren totalt sett har arbeidet mer i sone Ia enn i sone V i løpet av terminen. 3.3 Krav til dokumentasjon Kommer reglene i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd om ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie til anvendelse, må arbeidsgiver i ettertid kunne dokumentere om, og eventuelt i hvilken utstrekning, arbeidstakere har utført arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert. Denne plikten følger av lov av 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). Se blant annet 5 annet ledd nr. 2, 7 og 10 annet ledd. For arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt følger en tilsvarende dokumentasjonsplikt av skattebetalingsforskriften niende ledd. 3.4 Særlig om arbeidsutleie Foretak som leier ut arbeidskraft skal i utgangspunktet bruke den ordinære differensierte satsen for sin sone. Dette gjelder selv om arbeidskraften leies ut til virksomheter som omfattes av særregler. Unntaket som gjelder for ambulerende virksomheter gjelder imidlertid også for slike foretak, jf. avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd annet punktum. På tilsvarende måte som for ambulerende virksomheter er som utgangspunkt virksomhetens registrerte adresse avgjørende for soneplassering, jf. avgiftsvedtaket 1 annet og tredje ledd. Men dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid en termin i en annen sone enn der virksomheten er registrert, så gjelder unntaksbestemmelsen i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd første punktum tilsvarende. Bestemmelsen i avgiftsvedtaket 1 fjerde ledd annet punktum er generell slik at den vil omfatte alle former for arbeidsutleie og ikke bare virksomheter som har til formål/hensikt å drive med arbeidsutleie. Eksempel 1: Selskap A som er registrert i Oslo leier ut arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen, blant annet til et entreprenørselskap registrert i Finnmark. Arbeidsoppdraget varer i ca. ett år og utføres i sin helhet i Finnmark. Her skal selskap A benytte satsen som gjelder for sone V, altså 0 pst., for de arbeidstakerne som utfører oppdrag i sone V. Eksempel 2: Selskap B er registrert i Finnmark og driver med arbeidsutleie. Selskapet leier ut arbeidskraft til helseforetak i Tromsø og Oslo på langtidskontrakter. Dette innebærer at de utleide arbeidstakerne utfører hoveddelen av sitt arbeid i henholdsvis Tromsø og Oslo. Ved avgiftsberegningen skal selskap B benytte satsen på 7,9 pst., som er satsen som gjelder for Tromsø, for lønnsutbetalingene til de utleide arbeidstakerne som arbeider i Tromsø. Tilsvarende skal selskapet benytte satsen på 14,1 pst., som er satsen som gjelder for Oslo, for lønnskostnadene til de utleide arbeidstakerne i Oslo. Dette gjelder selv om selskap A er registrert i avgiftssone V. 8

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Nye regler for DA-ordningen Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011 Grant Thornton informerer Nr. 2/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Ansatte - virksomhetens viktigste resurs! HSH fastslår i undersøkelser

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen?... 8 1.1 1.2 Nye begreper... 8 Innsending av a-melding... 8 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer