Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren"

Transkript

1 Nye regler for DA-ordningen Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren

2 Ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra 1. juli De nye retningslinjene for regionalstøtte unntar flere næringer fra å motta støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift. Endringene i DA-ordningen skal oppfylle Norges forpliktelser ovenfor EU og ESA. Ikke fiskalt formål Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er fremdeles et av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene i Norge. Provenynøytralitet. Side 2

3 Mer kompliserte og krevende regler Omfang og konsekvenser De nye reglene berører totalt arbeidsgivere som driver næring innenfor de nye unntatte sektorene (energi, transport og finans/forsikring). Omfanget av berørte arbeidsgivere innenfor hovedkontor/rådgivning er ikke angitt fordi grunnlagsdata ikke inneholder informasjon om konserntilknytning. Regjeringen anslår at statens inntekter fra arbeidsgiveravgiften vil øke med om lag 1,2 mrd. kroner årlig. Om lag 80% av provenyvirkningen belastes arbeidsgivere i Nord- Norge (Nordland, Troms og Finnmark). Side 3

4 Kompenserende tiltak og provenynøytralitet Full kompensasjon? Kompenserende tiltak gjennom fribeløp, nettolønnsordningen, fylkeskommunalt og statlig kjøp av transporttjenester og infrastrukturtiltak. Det forutsettes provenynøytralitet samlet over tid (frem til 2020), men ikke nødvendigvis på sektornivå, bedriftsnivå eller kommunenivå. Regjeringens løfte om full kompensasjon og provenynøytralitet innebærer derfor en mager trøst for mange berørte arbeidsgivere. De administrative kostnadene for arbeidsgiverne vil heller ikke bli kompensert. Dette preger i noe utstrekning arbeidsgivernes evne og vilje til lovlige tilpasninger til regelverket. Side 4

5 Nærmere om sektorunntakene De nye retningslinjene innebærer at arbeidsgivere som utøver nærmere angitte aktiviteter innenfor visse sektorer, ikke kan motta støtte i form av redusert avgift. To tilnærmingsmåter: 1. Arbeidsgivers hovedaktivitet (helt innenfor eller utenfor DAordningen) 2. Basert på den enkelte aktivitet arbeidsgiver utfører Side 5

6 Nærmere om sektorunntakene Departementet presiserer at alle sektorunntakene skal gjennomføres med utgangspunkt i hver enkelt aktivitet en arbeidsgiver utfører og ikke den samlede virksomheten. Sektorunntakene gjelder uavhengig av omfanget av de sektorunntatte aktiviteter arbeidsgiver utfører. En tilnærming for alle sektorunntakene basert på den enkelte aktivitet innebærer at det kun er de sektorunntatte aktivitetene som ikke kan få støtte i form av redusert avgift. Dette, kombinert med prinsippet om blandet virksomhet, gir etter departementets oppfatning det beste grunnlaget for å sikre at statsstøtte i form av redusert arbeidsgiveravgift gis så langt det er mulig, men uten å komme i konflikt med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Side 6

7 Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) De sektorene eller deler av sektorer som faller utenfor den notifiserte ordningen er Produksjon av stål og syntetiske fiber Energisektoren, Transportsektoren, Drift av lufthavner Finans- og forsikringssektoren, Hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester. Avgrensningen av den generelle delen av DA-ordningen skjer på grunnlag av den klassifiseringen av de ulike næringsaktivitetene som er etablert i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) Standarden er etablert for statistiske formål, og formålet er således et annet enn skatt mv. Side 7

8 Nærmere om de enkelte aktiviteter omfattet av sektorunntakene Det avgjørende er hvorvidt arbeidsgiver driver aktivitet som faller inn under definisjonen av et sektorunntak. Det er de faktiske aktiviteter arbeidsgiver driver som er avgjørende. Uten betydning at virksomheten enten feilaktig eller på grunn av blandet virksomhet er registrert under en annen næringskode i Enhetsregisteret. Side 8

9 Hvordan er energisektoren definert? Energisektoren omfatter alle aktiviteter omfattet av næringskode 35 Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannforsyning. Næring 35 omfatter flere koder på mer detaljert nivå. Alle aktiviteter som er gruppert under næring 35, eksempelvis Handel med elektrisitet, anses som en del av energisektoren. Energisektoren omfatter likevel ikke alle aktiviteter/virksomhet innenfor energibransjen, eks Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Regjeringen anslår at totalt 321 arbeidsgivere omfattes av sektorunntaket for energi. Side 9

10 Hvordan er transportsektoren definert? Transportsektoren omfatter alle aktiviteter omfattet av følgende næringskoder, inklusive aktiviteter omfattet av eventuelle underkoder: 49.1 Passasjertransport med jernbane 49.2 Godstransport med jernbane Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted Godstransport på vei 50 Sjøfart 51.1 Lufttransport med passasjerer 51.2 Lufttransport med gods Side 10

11 Nærmere om transportsektoren Transportsektoren omfatter ikke alle former for transport. Også unntak for transport av eget gods som ledd i egen næringsvirksomhet (regnes ikke som transportvirksomhet, jf. yrkestransportlova 16). Transporten er i denne sammenheng en ren hjelpetjeneste for hovedvirksomheten. Transport som utføres av et mor-, datter- eller søsterselskap anses ikke som egentransport i denne forbindelse. Regjeringen anslår at arbeidsgivere vil omfattes av sektorunntaket for transport Side 11

12 Hvordan er hovedkontorfunksjoner mv i konsern definert? Hovedkontorfunksjoner i konsern omfatter alle aktiviteter i næringsgruppene Hovedkontortjenester og Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, når disse ytes innenfor et konsern. Det presiseres at sektorunntakene kun gjelder foretak som er del av et konsern, og hvor tjenestene ytes innenfor konsernet. Dette innebærer at f.eks. bedriftsrådgivning overfor eksterne foretak ikke omfattes av sektorunntaket, og dermed kan benytte differensierte satser. Side 12

13 Hvordan klassifisere de ulike aktivitetene? Vanskelige grensedragninger mellom ulike koder? Arbeidsgivere som utfører andre aktiviteter enn det som fremgår av innholdet i de sektorunntatte næringskodene kan benytte redusert sats på lønn mv til slike aktiviteter. Departementet understreker at det kan inngå aktiviteter i en næringskode som ikke nødvendigvis er dekket av kodens tittel. Arbeidsgiverne oppfordres derfor til å gå grundig gjennom innholdet i de unntatte kodene for å undersøke om de utfører noen av de aktivitetene som omfattes av disse kodene. Lovgiver/skattemyndighetene overlater dermed i første omgang til arbeidsgiverne å avgjøre og avgrense det nærmere innholdet i de sektorunntatte næringskodene. Side 13

14 Hvordan klassifisere de ulike aktivitetene? Vid eller snever tolkning? Hovedregel: Naturlig språklig forståelse Utfordring: Språkets/ordenes flertydighet gir flere tolkningsalternativer Rettskildematerialet er tynt og gir bare begrenset veiledning; Ingen avklaring fra skattemyndighetene Lovgiverviljen/formålet taler for snever definisjon av de sektorunntatte næringskodene Hver enkelt aktivitet ikke den samlede virksomheten Departementet uttaler at en tilnærming etter hovedaktivitet har flere uheldige konsekvenser Side 14

15 Sentrale administrative fellestjenester Sektorunntakene omfatter også de tilhørende, sentrale administrative fellestjenester mv. hos arbeidsgiver. Departementet legger til grunn at man normalt kan benytte en fordelingsnøkkel for å fastsette hvor stor del av lønnskostnader mv til slike fellestjenester som skal henføres til de sektorunntatte aktivitetene. En slik fordelingsnøkkel kan bygge på hvor stor andel lønn mv som er direkte knyttet til sektorunntatte aktiviteter utgjør av arbeidsgiveres totale lønn mv til alle operative aktiviteter. Andre, alternative fordelingsnøkler? Side 15

16 Sentrale administrative fellestjenester Snever anvendelse eller reverserende virkning? Typisk spørsmål om fellestjenester som kantine, rengjøring, verksted mv er omfattet. Andre sentrale støtte-/hjelpefunksjoner til sektorunntatt aktivitet? En «utvidende» tolking vil, etter vår oppfatning, gi en tilnærmet hovedaktivitetsbetraktning i strid med lovgiverviljen. Forarbeidene nevner som eksempel bl.a. regnskap og personaladministrative tjenester. Side 16

17 Blandet virksomhet Foretak med aktiviteter som dels omfattes av ordningen og dels faller utenfor (blandet virksomhet) kan i prinsippet benytte differensiert sats på lønnskostnader knyttet til de aktivitetene som er omfattet av ordningen. Forutsetter at foretaket etablerer et klart regnskapsmessig skille som gjør at det kan fordele lønnskostnadene, både de direkte og indirekte, mellom henholdsvis omfattede og unntatte aktiviteter. Dersom foretak med blandet virksomhet ikke etablerer nødvendig regnskapsmessig skille, må det benyttes full sats (14,1%) ved beregning av arbeidsgiveravgift på alle lønnskostnadene. FIN varslet at det kan bli fastsatt nærmere krav til hvordan et slikt regnskapsmessig skille skal etableres og praktiseres. Foreløpig ingen nærmere avklaring fra skattemyndighetene Side 17

18 Nærmere om krav til regnskapsmessig skille Krav om særskilt beregningsenhet for arbeidsgiveravgift? Kan neppe utledes et krav om utskillelse av aktiviteter eller virksomhet innenfor/utenfor den generelle ordningen i egne juridiske subjekt eller underenhet. Allokering av lønnskostnader mv mellom omfattede og unntatte aktiviteter er det sentrale formål. I kravet om regnskapsmessig skille ligger at det skal være mulig å kontrollere hvor stor del av arbeidsgivers lønnskostnader mv som knytter seg til de ulike virksomhetsområdene. Det må etableres en kostnadsenhet for lønnskostnadene for hver virksomhet. Videre skal arbeidsgiveren utarbeide spesifikasjoner av lønnsoppgavepliktige ytelser for hver virksomhet. Side 18

19 Nærmere om krav til regnskapsmessig skille Det overordnede formål kontrollhensynet Det skal på en lett kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering å kunne finne tilbake til spesifikasjoner av lønnsoppgavepliktige ytelser og dokumentasjonen for de bokførte opplysningene. Det regnskapsmessige skillet må gjennomføres på en slik måte at det i ettertid kan dokumenteres at fordelingen er korrekt. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at fordelingen og den tilhørende avgiftsberegningen blir korrekt. Mangelfull gjennomføring av det regnskapsmessige skillet kan innebære at det må betales avgift med full sats av hele avgiftsgrunnlaget. Side 19

20 Fribeløpsordningen Arbeidsgivere med aktiviteter innenfor de unntatte sektorene kan med fribeløpsordningen likevel beregne arbeidsgiveravgift med redusert sats. Den reduserte satsen kan benyttes inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler og det foretaket ville ha betalt med en sats på 14,1 % når opp i et gitt årlig fribeløp. Arbeidsgivere som beregner redusert arbeidsgiveravgift under fribeløpsordningen må sørge for at summen av redusert avgift og annen bagatellmessig statsstøtte (fra andre) ikke overstiger det årlige fribeløpet. Bagatellmessig støtte kan heller ikke kumuleres med annen statsstøtte til de samme kostnadene. Arbeidsgiverne har selv ansvaret for at det ikke beregnes avgift med beregnet sats dersom det fører til at samlet bagatellmessig støtte overstiger beløpsgrensene. Side 20

21 Blandet virksomhet og fribeløp Arbeidsgivere med blandet virksomhet må som utgangspunkt etablere et klart regnskapsmessig skille for å benytte redusert sats på avgiftsgrunnlaget som knytter seg til de aktivitetene som er omfattet av ordningen. Dette gjelder selv når det kan benyttes redusert sats av den delen av avgiftsgrunnlaget som knytter seg til de sektorunntatte aktivitetene uten at fribeløpet overskrides. Arbeidsgivere som kan benytte redusert sats på det totale avgiftsgrunnlaget uten å overstige grensene i fribeløpsordningen (generelt kroner), trenger likevel ikke å etablere noe regnskapsmessig skille for å kunne benytte redusert sats. Side 21

22 Fribeløp i konsern Dersom arbeidsgiver er en del av et konsern, skal beløpsgrensen gjelde for konsernet som helhet (kun ett fribeløp). Tilsvarende gjelder også ved beregningen av mottatt bagatellmessig støtte. Side 22

23 Særregel for arbeidsgivere som driver godstransport på vei Lavere årlig fribeløp på kr Dersom arbeidsgivere som er omfattet av sektorunntaket også driver annen type virksomhet (blandet virksomhet) får disse i utgangspunktet bare beregne ett fribeløp på kr Dersom arbeidsgiver oppretter et klart regnskapsmessig skille mellom de ulike typene aktiviteter, og på denne måten kan dokumentere at godstransportdelen av virksomheten ikke benytter mer enn kr , kan arbeidsgiver som helhet likevel få et fribeløp på kr Side 23

24 Outsourcing og arbeidsinnleie Utleie av arbeidskraft er i utgangspunktet ikke underlagt sektorbegrensninger og kan etter gjeldende regler beregne avgift med differensierte satser. For å unngå uønsket tilpasning til regelverket må uteleiefirma også beregne arbeidsgiveravgift med høy sats for den del av lønnskostnadene som knytter seg til sektorunntatt aktivitet. Dette innebærer at utleier av arbeidskraft fortløpende må holde oversikt over hvilke oppgaver de utleide arbeidstakere utfører for innleier. Dersom utleide arbeidstakere utfører sektorunntatte aktiviteter, kan utleier i utgangspunktet ikke benytte redusert sats for noen del av sine lønnskostnader. Reglene om blandet virksomhet, regnskapsmessig skille og fribeløpsordningen gjelder imidlertid også for utleier av arbeidskraft. Side 24

25 Avsluttende bemerkninger Det nye regelverket innebærer til dels betydelige administrative kostnader, spesielt for arbeidsgivere med blandet virksomhet. Regelendringene medfører økt ressursbruk til endringer i arbeidsgivernes lønns- og regnskapssystemer. Leverandører av lønnssystemer har ikke vært forberedt på endringene, slik at mye av rapporteringen må føres manuelt. I tillegg kommer økt ressursbruk til dokumentasjon, etterlevelse, opplysningsplikt og rapportering. Uvisshet om reglenes omfang (avgrensning av innholdet i næringskodene) og praktiseringen av regelverket skaper unødvendig frustrasjon og irritasjon hos arbeidsgiverne, som lett kunne vært unngått med klarere og mer detaljerte retningslinjer fra skattemyndighetene. Side 25

26 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer