Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer:"

Transkript

1 Gullmyra boligsameie Rapport skrevet dato: 20/04/2014 Kontaktperson kunde: Ronny Amundsen Ansvarlig utførende: Kim R. Storvold Adresse: Gullhaugveien 201 Kompetansenummer: L Postnummer og sted 1354 Bærums Verk Kontakt e-post: Telefonnummer: Kontaktadresse: Norsk Brannvern AS, Strandveien 33 E-post: Postnummer og sted: 3050 MJØNDALEN Servicedato: Org nr: MVA Siste servicedato: Web:

2 Bilde og kart av bygningen Bilde av bygning: Oversiktskart:

3 Generell kommentar Situasjon Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang: Norsk Brannvern har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang Antall boenheter i boligsammenslutningen: 144 av brannsikkerheten i boligsammenslutningen. Det er sett på brannvarslingen, Antall besøkt: 114 brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne. Treffprosent: 79 % Både fellesareal og majoriteten av boenhetene er kontrollert. Norsk Brannvern tar forbehold om at vi ikke har studert forhold som vedrører den branntekniske tilstandsanalysen som generelt sett anbefales etter NS 3424 på nivå 1 (vurdering av disse forholdene samt brannceller, dører, tettinger, avvik). Eventuell kortfattet kommentar fra servicetekniker: Se eget ark for kommentar Snittfaktor for boligsammenslutningen: 3 Vi anbefaler alle med nivå 3 eller dårligere straks å ta kontakt med Norsk Brannvern for å legge en fremdriftsplan for forbedringer/ utbedringer av brannsikkerheten. (Skalering hvor 1 er svært god og 5 er dårlig) Snittfaktort bygger på den enkelte serviceteknikers vurdering på stedet, den aktuelle kontrolldagen og nivåskaleringen på det enkelte spørsmål i rapporten. Skulle det være eventuelle spørsmål, er det bare å ta kontakt på eller telefon Total poengsum på Avkryss 1, 2 og 3 33

4 Hvordan er brannsikkerheten generelt sett i boligsammenslutningen? Det generelle overblikket Hvordan er brannsikkerheten i fellesareal? Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Alarmanlegg i hele bygget. Sprinkler/ Fullskala brannvarslingsanlegg, manuelt vanntåke. Optiske varslere og godt 1 Svært god 1 Svært god slukkeutstyr i orden og godt merket, gode slukkeutstyr. Gode rømningsveier som er rømningsveier som er ryddige og bra merket. merket korrekt. 2 Meget god 3 God 4 Under middels 5 Dårlig Alarmanlegg i hele bygget. Gode røykvarslere og godkjent slukkeutstyr i alle boenheter. Ok rømningsveier. Alarmanlegg/ seriekoblede varsler i deler av bygget. Alle har godkjent røykvarsler og slukkeutstyr. Reduserte rømningsveier Kun enkeltstående røykvarslere. Ikke alle har godkjente røykvarslere og/eller slukkeutstyr. Kun rømning via balkong/ stigebil eller liknende Lite eller ingen varsling og slukkemuligheter i fellesareal. Flere beboer uten godkjente varslere og slukkeutstyr. Dårlige rømningsveier Hvordan er brannsikkerheten i den enkelte leilighet? 2 Meget god 3 3 God 4 Under middels 5 Dårlig Brannvarslingsanlegg/trådløse røykvarslere inn til hver beboer, manuelt slukkeutstyr i orden, ok rømningsveier. Seriekoblede røykvarslere kun i fellesareal, manuelt slukkeutstyr i orden- men mindre enn anbefalt. Rømning ok. Kun enkeltstående røykvarslere. Slukkeutstyr ikke merket og mindre kapasitet enn anbefalt. Rømningsveier ikke merket. Ingen varsling i fellesareal. Ingen slukkemidler. Tildekkede rømningsveier og/eller dårlige rømningsveier. Hvordan er treffprosenten i boligsammenslutningen? Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå 1 Svært god 2 Meget god 3 God 4 Under middels 5 Dårlig Felles brannvarsling, sprinkler/ vanntåke, gode rømningsmuligheter Brannvarslingsanlegg, slukkeutstyr levert av styret, gode rømningsveier Trådløst seriekoblede varslere/ alle har godkjente optiske varslere, slukkeutstyr ok hos de fleste beboere. Kun ioniske røykvarslere hos flere beboere, noe feil på slukkeutstyr etc. Mye gammelt utstyr, ingen tegn til koordinert innsats, mange beboere dekker ikke minstekravet om varsling og slukkemiddel i den enkelte boenhet. 1 Svært god 0-4% hvor ingen var hjemme 2 Meget god 5-10% hvor ingen var hjemme 3 3 God 11-15% hvor ingen var hjemme 4 Under middels 16-25% hvor ingen var hjemme 4 5 Dårlig 26% eller mer hvor ingen var hjemme 4 14

5 Varsling og slukkemuligheter Hvordan er varslingsmuligheter i fellesareal? Hvordan er varslingsmuligheter generelt sett inne i leilighetene? Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Alarmanlegg med detektorer i alle leiligheter. 1 Svært god Manuelle meldere. Sentral lett tilgjenglig. 1 Svært god Sentral lett tilgjenglig. Oppkoblet til 110. Oppkoblet til Meget god 3 God 4 Under middels Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Sentral lett tilgjenglig. Intern varsling Seriekoblede varslere (piper en, piper alle). som dekker det meste av fellesarealene. Kun enkeltstående røykvarslere enkelte steder i fellesareal 2 Meget god 3 God 4 Under middels 5 Dårlig Ingen varsling i fellesareal 5 5 Dårlig Hvordan er brannslukningsmuligheter i fellesareal? Alarmanlegg eller seriekoblede varslere "piper 1 piper alle" i samtlige leiligheter. Flere enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Alle har minst en optisk røykvarsler som ikke er eldre enn 10år. Kun enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Mange har kun ioniske røykvarslere. Flere har gamle røykvarslere. Flere beboere mangler røykvarslere, eller disse er satt ut av funksjon. Ofte gamle røykvarslere der det er røykvarslere. Hvordan er brannslukningsmuligheter generelt sett i leilighetene? Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå 1 Svært god Sprinkler, vanntåke eller fast montert Sprinkler, vanntåke eller fast montert 1 Svært god og merket slukkeutstyr i hver branncelle. og merket slukkeutstyr i hver leilighet. 2 Meget god Slukkeutstyr lett tilgjenglig. Montert og merket på sentrale steder i fellesareal. 2 Meget god Godkjent slukkeutstyr lett tilgjenglig. Koordinerte tiltak. De fleste beboere vet hvordan slukkeutstyret skal brukes. Slukkeutstyr tilgjenglig, men enkelte 3 God Slukkeutstyr tilgjenglig, men ikke skiltet. 3 God er usikre på bruken, eller er ikke i stand til å bruke 4 Under middels Kun noe slukkeutstyr. Ikke skiltet og kanskje ikke en gang montert 4 4 Under middels 5 Dårlig Ingen slukkemidler i felleareal. 5 Dårlig slukkeutstyret. Flere beboere har gammelt, eller har ikke slukkemidler i det hele tatt (mellom 10-30% har ikke godkjent slukkemiddel). Beboere har svært gammelt slukkeutstyr/ eventuelt mangler dette (over 30% har ikke godkjent slukkemiddel)

6 Varsling og slukkemuligheter - 2 Finnes det brannvarslingsanlegg i hele, eller deler av bygget? Ja Nei Hvis ja, hvordan type alarmanlegg er dette? Ledningsbasert brannvarslingsanlegg med sentral (Eltek, Autronica, Esmi) Trådløst brannvarslingsanlegg med sentral (Powermax, Powermaster, Icas JA80) Seriekoblede røykvarslere, kablet Kryss av X Kryss av Hvis brannvarslingsanlegg - er dette koblet opp mot 110-sentralen? Ja, testen er foretatt og brannvesenet mottok signalene alt ok Ja, men brannvesenets mottak eller annen hindring gjorde at det ikke er foretatt noen test eksternt i år. Nei, ingen oppkobling eksternt Finnes det, eller er det behov for branninstruks hengt opp i fellesareal i boligsammenslutningen? Ja, de har også merket samlingsplass for brann alt ok Ja, men ingen samlingsplass for brann er markert Seriekoblede røykvarslere, trådløst Nei, ingen branninstrukser heller intet behov Enkeltstående røykvarslere Nei, ingen branninstrukser dette bør anskaffes! X Kryss av Kryss av Hvis brannvarslingsanlegg, er dette kontrollert? Ja, stikkprøve på detektorerne foretatt alt ok Ja, sentralen(e) viser ingen feilmeldinger alt ok Ja, men feilmelding på en eller flere sentralenheter som bør sees på av firma som har montert eller tilsvarende. Kryss av

7 Rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet Hvordan er rømningsveiene merket i fellesareal? Hvordan er lagringen av ulike gjenstander i fellesareal (rømningsveier spesielt)? Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå Nivå Sikkerhetsgrad Forklaring Nivå 1 Svært god Ledelys og markeringslys i hele bygget. 1 Svært god Intet å bemerke 2 Meget god 3 God Fulldekket med godkjente nødskilt (vær obs på at lyset må kunne lade opp disse skiltene). 2 Meget god Oversiktlige rømningsforhold. Enkelte rømningsskilt. 3 3 God 4 Under middels Ingen nødskilt/ lys 4 Under middels 5 Dårlig Fraværende skilting samt uoversiktlige rømningsveier. 5 Dårlig Intet lagret i fellesareal utover noen få sko eller liknende i trapperom. 2 Det er kun lagret enkeltgjenstander i enkelte trapperom. Stort sett bra. Det er lagret barnevogner, møbler eller liknende flere steder i rømningsveier Det er lagret farlige væsker, dekk osv i rømningsveier eller fellearealer tilknyttet rømningsveier. Bør rettes opp straks. Øvrige spørsmål tilknyttet rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet Finnes det røykluker/ trykksetting, vifter eller liknende i trapperom? Finnes det brannstiger eller redningsliner fra leiligheter? Forklaring Kryss av Forklaring Kryss av Ja, disse er testet og funnet i orden Ja, disse er kontrollert og alt fungerer slik det skal X Ja, men disse er ikke testet av Norsk Brannvern Nei / ikke aktuelt X Nei / ikke aktuelt Ja, disse er kontrollert, men enkelte fungerer ikke slik som de skal. (se da kommentar til vedlagt bilde). Finnes det brannluker på balkong (for horisontal eller vertikal rømning)? Forklaring Kryss av Ja, disse er sett på og alt er ok Ja, disse er sett på, men enkelte er blokkert Nei / ikke aktuelt X 5

8 Bilder og kommentarer Gullmyra boligsameie består av 6 bygg med garasje under byggene. Røykvarsler Alle leilighetene har 1 rv eller flere. Kravet er at rv skal høres i alle rom. Det beste i bygg som dette er alarmanlegg med detektorer i leilighetene og i fellesareal. Piper en piper alle. Brannslukningsutstyr 4 beboere kan ikke bruke brannslukningsutstyr. Rømningsvei Alle beboere har 2 godkjente rømningsveier. I blokk 207 må en få hjelp fra stigebil fra 3. og 4. etg. I de andre byggene er det montert stige. En beboer trenger hjelp ut ved evakuering. Fellesareal I oppgangene er det ikke brannslukningsutstyr eller røykvarslere. Anbefaler slukningsutstyr og røykvarslere i gangene. Rømningsveier ikke merket. Ingen varsling i garasjen ved brann. Det er noen gjenstander og biler som bør sees på i garasjen. Eventuelt fjernes. Skilting Det burde vært en godt synlig branninstruks i hver blokk med oppsamlingsplass ved evakuering. Norsk Brannvern kan være behjelpelig med skilting og montering av skilt og brannslukningsutstyr. Kontakt Geir Mathisen på tlf:

9 Statistisk sammendrag Hva Antall boenheter totalt Prosent av besøkte Antall besøkte boenheter % Kan ikke bruke manuelt slukkeutstyr % Ikke godkjent før kontroll ihht. lovpålagte krav* % Ikke godkjent etter kontroll ihht. lovpålagte krav* % * Se Norsk Brannverns definisjon av lovpålagt- siste side i rapporten

10 Antall boenheter totalt Antall besøkte boenheter 10 4 Kan ikke bruke manuelt slukkeutstyr Ikke godkjent før kontroll Ikke godkjent etter kontroll

11 Grunnlagsdokument - fellesareal Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Hvor Røykvarsler Slukning Tilst. Ank Utbedret Tilst. Avg Forkortelser: Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Co2 Godk:1 Innenfor krav? Feil Innenfor krav? opt = optisk røykvarsler Defekt:2 Ikke Godk:2 Annet ion = ionisk røykvarsler Antall Antall Antall Ikke mont:3 Antall Årstall Antall Årstall Antall Antall Defekt:3 Ja Nei Ja Nei term = termisk varsler alarm = røykvarsler er koblet opp Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 til alarmsentral (G4S, Sector mf.) Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 HMS = varsler gitt av Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 hjelpemiddelsentralen til Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 hørselshemmede Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 rv = røykvarsler Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 PA = pulverapparat Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 SA = skumapparat Co2 = kullsyreapparat Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 BT = branntrommel Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 ^ = tildekket rømningsvei Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 - = gammel røykvarsler Ingen varsling elle slukkemiddel i fellesareal. Ingen branninstruks. 1 For ytterligere forklaring, vennligst Garasje / bmw uten skilt 1 se siste side i rapporten. Garasje Garasje og Garasje / PA til høyre 2003 må byttes / noe rot bak bilene samt dekk 1

12 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullberget Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 110/112 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei Olavsen Nordli Har ikke slukker Holmsen :09 opp 201 Soori Nilsen ikke mottatt varsler Kebreab Nordahl parabol i veien for brannstige Svennerud Olavsen PA bakken kg pa Nybruket :12 opp 103 Bjørklund Bjellånes Komor Johansen Evensen Alazawi Skal montere rv Nortvedt

13 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullberget Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 114/116 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei Dahl 1 19, Lund , Fiskum Gustavsen Arvnes Andersen , Bolstad , PA i bod 1 1

14 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullhauhveien Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 165/167 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei Rania ? Frogner , kirilov PA Baysaev ? Bjørseth , Farhadi ? Ramberg ? Abbas Stenseth , Saud Raheem Hussein ? Bengtson ? PA Chashti ? Overaae , Nordas , Floden ? Gundersen Pa Scholz Olsen ? Forkortelser: se "Grunnlagsdokument - fellesareal"

15 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullhaugveien Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 169 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei Rian Sarwar 1 1 1? Ahmed ? Amora Hashimi 1 Ingen respons 1736 og Wietrzynski ? Nordsletten ? Pettersen ? Lartay ? Jensen ? Ett PA må til service. Plombe brutt Granerud ? Securitas alarm Brekke 1 ingen respons 1820 og Kibwana ? Ottersen ? , Nicholson Miljøarbtje , Eide Brannstige stripset fast faramarz Thorkildsen Lødøen Bjanes Eide ? PA Aune , Boger Humlen Pa Forkortelser: se "Grunnlagsdokument - fellesareal"

16 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullhaugveien Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 199/201 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei Salayev ? Handal 1 17:38-19:50-20:28 18:17 opp 103 Solheim Brustad Skjeie har vært her 202 Baasandor ? plombe og trykk borte Aasheim Melhus 1 18:06-19:58-20:40 opp 18: Reiertsen 1 18:07-20:01-20:45 opp 18: Engh ? ekstra PA Andersen Roald 1 18:32-19:33-20:03-20:24 opp 18: Bjune ? Nystrøm PA Hermansen 1 19:00-19:32-20:05-20:26 opp 18: Vold står tom 301 Amundsen Grovand 1 19:36-20:07-20:29 opp 18: Jafary Forkortelser: se "Grunnlagsdokument - fellesareal"

17 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullhaugveien Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 207 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei 101 Thorsen PA 2008, PA 2013 i boden Svenkerud Verisure alarm Rahim Halvorsen Verisure alarm Hansen ? Nygren Bt uten munnstykke Zubkova Dagsleth PA 2012, Pa 2013 på boden Haakensen Tefey Heaven Wiik , Strand Belsjø Bakke Johannesen , opp 18: , Nasir , , Teniuch Theisen Hansen Forkortelser: se "Grunnlagsdokument - fellesareal"

18 Grunnlagsdokument - boenheter Vedlikeholdsrapport for håndslukkere og slanger utført i hht NS-3910/ EN Gate: Etternavn Røykvarsler Slukning Tilst. ank Kan Sikringskap Status Utbedret Rømning Tilst. avg Gullhaugveien Alarm Ionisk Optisk Ikke batt:1 PA 6kg SA 6ltr BT Godk:1 innenfor bruke Vil Feil innenfor Nr: 207 Defekt:2 Ikke Godk:2 krav? slukker? Automat Skru Ikke ikke ha Annet sett på/ hjelp krav? H Nr: Ant. Ant. Ant. Ikke mont:3 Ant. Årstall Ant. Årstall Ant. Defekt:3 Ja Nei Ja Nei Hjemme besøk forklart? ut? Ja Nei 301 Nordli ? Jokerud ? Garza ? Petur 1 ingen respons1906 og 1936 opp 19: Næss ? Alikhani 1 ingen respons 1915 og 1937 opp 19: Olsen Himarem Tønseth Østensen ? Arvnes Saga Jensen ? Reed ? Mysen 1 ingen respons 1846 og 1939 opp Stachurska ? kg pa ? 1 ingen respons 1858 og 1940 opp Ødegård Kleiven ? ,408 Simonsen 1 ingen respons 1811 og 1941 opp 20: Rønning ? def rv, se om varsler er kjøpt Falleth ? Berg 412 Wiik 1 ingen respons 1840 og 1942 Forkortelser: se "Grunnlagsdokument - fellesareal"

19 Forklaring til kolonnene i grunnlagsdokumentene Forklaring på de Denne servicerapporten er utarbeidet av Norsk Brannvern for den bestemte boligsammenslutningen. Servicerapporten er utarbeidet av ulike kolonner: ansatte i Norsk Brannvern for å hjelpe boligsammenslutningen i sitt systematiske HMS- arbeid. Norsk Brannvern tar Vedlikeholdsrapport for utgangspunkt i DSB's Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn, samt gjeldende lover, forskrifter og veiledninger. håndslukkere og slanger utført De ansatte i Norsk Brannvern har alle kompetansebevis innen NS-3910, NS-EN671-3, samt diverse kurs/studier. i hht NS-3910/ EN Norsk Brannvern har under ingen omstendighet mulighet til å pålegge det enkelte styret, privatpersoner eller bedrifter å gjøre utbedringer. Denne rapporten er ment som en hjelp for den enkelte boligsammenslutning i sitt internkontrollarbeid. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt. Husnr Hvilke leilighet/hus er besøkt? Vi bruker H for hovedetasje og U for underetasjer H101 vil for eksempel være 1.etg, og leilighet til venstre. H 201 vil være leilighet til venstre i 2. etg. Tilst. ank innenfor krav? Etternavn Navn beboer Kan bruke slukker? Ja Røykvarsler Alarm Antall Antall alarmpunkter i leiligheten Nei - tilkyttet ekstern sentral Ionisk Antall Antall ioniske røykvarslere i leiligheten Status Ikke hjemme Optisk Antall Antall optiske røykvarslere i leiligheten Vil ikke ha besøk Tallkoder 1, 2, 3 1=intet batteri 2=defekt 3=ikke montert Utbedret, feil, annet Slukning PA Antall Antall 6kg pulverapparat i leiligheten Rømning Sett på/ forklart 6 kg Årstall Alder på 6kg pulverapparat i leiligheten hjelp ut? - må på service etter 10 år Ja Nei Tallkodene; 1 betyr at leiligheten er godkjent ihht forskriftene - FØR kontroll er utført Tallkodene; 1 betyr at leiligheten IKKE er godkjent ihht forskriftene - FØR kontroll er utført Tallkodene; 1 betyr at beboer KAN bruke slukkeutstyr Tallkodene; 1 betyr at beboer KAN IKKE bruke slukkeutstyr Tallkodene; 1 betyr at beboer er ikke hjemme, hører ingen lyder fra boenheten Tallkodene; 1 betyr at vedkommende ikke ønsker besøk, eller en hører lyder inne, men ingen åpner Eventuelle utberdinger av utstyret i leiligheten, andre kommentarer Tallkodene; 1 betyr at vi har gått igjennom rømningsveier med den enkelte beboer Tallkodene; 1 betyr at Beboer i leiligheten trenger ekstra hjelp ut over det "normale" SA Antall Antall 6kg skumapparat i leiligheten Tilst. Avg innenfor krav? 6 l. Årstall Alder på 6kg skumapparat i leiligheten - må på service etter 5 år BT Antall Antall branntromler i leiligheten Tallkoder 1, 2, 3 1= Godkjent 2=ikke godkjent 3=defekt apparat ja Nei Tallkodene; 1 betyr at leiligheten er godkjent ihht forskriftene - ETTER kontroll er utført Tallkodene; 1 betyr at leiligheten IKKE er godkjent ihht forskriftene - Etter kontroll er utført