Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl , Tollbugt. 35 Påfølgende møte med fagpolitiske foreninger kl Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby Ove Kvammen Kåre-Olav Stensløkken Tom Roar Eikebrokk Stig Ove Hjelmevoll Annelise Brox Larsen Sigrid Lem Frank O. Anthun Bjørn T. Berg Joar Flynn Jensen Aina Nilsen Arvid Ellingsen Unn Rognmo Jon W. Iddeng (sak 92) Birgitte Olafsen (sak 95 og 96) Bjørn Jensen (sak 95) Innkalling ble godkjent uten merknader. Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt. Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 Utkast til referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 var sendt ut med kommentarfrist 30. september Det kom ingen merknader til referatet. Referatet godkjennes. Sak 92/10 Fordeling av tid til FoU diskusjonssak Diskusjonsnotat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet videre oppfølging av saken og ba om at den ble lagt fram for ny behandling på neste møte.

2 Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken med bakgrunn i drøftingene. Saken legges fram til ny behandling på Hovedstyrets møte i desember. Sak 93/10 Forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning Vedlagt fulgte notat med forslag til høringsuttalelse om ny rammeplan. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse om ny rammeplan for ingeniørutdanning. Sak 94/10 Nytt mandat for Opphavsrettsutvalget Vedlagt fulgte notat med forslag til justert mandat for Opphavsrettsutvalget. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret sluttet seg til forslaget til justert mandat. Mandat for Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg: Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene. Sak 95/10 Prosjekt lokallagsregnskap a) Justerte retningslinjer for regnskap og refusjon av OU-, prosjekt- og geomidler Vedlagt fulgte notat med utkast til justerte retningslinjer for tildeling av reisestøtte til lokallag med stor geografisk spredning, tildeling av prosjektmidler, bruk av OU-midler i staten og bruk av OU-midler i Abelia. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret slutter seg til nye retningslinjer for tildeling av reisestøtte, tildeling av prosjektmidler, bruk av OU-midler i staten og bruk av OU-midler i Abelia

3 b) Forskerforbundets vedtekter 14.6 og 15.6 Vedlagt fulgte notat vedrørende fortolkning av Representantskapets vedtak om føring av lokallagsøkonomi. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret drøftet saken. Flertallet mente det ikke var ønskelig at Hovedstyret fattet et tolkningsvedtak. Forslag til vedtak ble derfor trukket. Saken ble drøftet. c) Rutiner i forbindelse med sentral regnskapsføring orienteringssak Vedlagt fulgte notat med orientering om rutiner knyttet til sentral regnskapsføring. Hovedstyret tar informasjonen til etterretning. Sak 96/10 Tariff 2010/2011 Vedlagt fulgte notat med oppsummering av oppnådde resultater av tariffoppgjørene Notat med sammenstilling av krav og resultater ble delt ut i møtet. Notat om langsiktig mediestrategi var ettersendt. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til mediestrategien. Det var enighet om at denne må konkretiseres ytterligere og at en tidsplan med milepæler må utarbeides. Hovedstyret tar oppsummeringen av hovedlønnsoppgjøret 2010 og notat om mediestrategi og langsiktig politisk påvirkning til orientering. Sak 97/10 Foreløpig regnskap per Vedlagt fulgte notat med foreløpig driftsregnskap per Sigrid Lem innledet. Hovedstyret tar foreløpig regnskap per til etterretning. Sak 98/10 Orientering om forslag til statsbudsjett for Vedlagt fulgte notat med sammendrag av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 samt Forskerforbundets notat til KUF-komiteen

4 Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. Sak 99/10 Oppsummering av styretur, Stockholm Vedlagt fulgte program for styretur til Stockholm september Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning. Sak 100/10 Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode a) Notat om medlemsutvikling per og fulgte vedlagt. b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet. c) Notat om medieomtale i perioden til fulgte vedlagt. d) Det ble orientert muntlig om seminarer vedr. evaluering av førskolelærerutdanningen. e) Avgitte høringsuttalelser fulgte vedlagt: 1) Uttalelse om obligatoriske forsikringer med og uten reservasjonsrett 2) Uttalelse om utkast til forskrift om endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker f) Arbeidsutvalget (AU) referat fra møte fulgte vedlagt. g) Pressemelding fra EU-kommisjonen om Innovation Union fulgte vedlagt. h) Rapport fra HERSC-møtet i Leuven var ettersendt. i) Templin Manifesto Opprop fra GEW Tyskland om behovet for reform av karriereveier i høyere utdanning fulgte vedlagt. j) Diskusjonsnotat fra KD: Norske interesser og prioriteringer for EUs 8. rammeprogram for forskning fulgte vedlagt. k) Det ble orientert muntlig fra møtevirksomhet i Unio. l) Det ble orientert muntlig om arbeidet i KDs gruppe vedr. midlertidig tilsetting. m) Det ble orientert muntlig om Lønnspolitisk prosjekt. n) Det ble orientert muntlig om at brevveksling mellom Det norske videnskaps-akademi og den israelske stat nå er publisert på nettsiden. Sak 101/10 Eventuelt a) Unios representantskap og konferanse desember 2010 Sigrid Lem informerte om Unios representantskapsmøte og konferanse, og ba om tilbakemelding fra de av Hovedstyrets medlemmer som har anledning til å delta. Det vil bli sendt en forespørsel til lokallagene om deltakelse på konferansen

5 Sak 102/10 Referatsaker Dato (fra-til) Møte/seminar etc. Hvem : Forberedende møte lokale lønnsforhandlinger FAD Tanya Nymo Møte med Nordea Aina Nilsen Unios styreseminar, København Bjarne Hodne og Sigrid Lem Heldagsseminar sekretariatet, Sem gjestegård Hele sekretariatet Grunnopplæring trinn II Eirik Rikardsen, Tanya Nymo,, Brita Alsos Møte med Fokus bank Aina Nilsen LO s utdanningspolitiske konferanse Arvid Ellingsen Evaluering av tariffoppgjøret 2010 Oslo kommune Forhandlinger KD, ny omstillingsavtale UMB og NVH OU-kurs med tillitsvalgte ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Tromsø, Paris Tanya Nymo Eirik Rikardsen Annelise Brox Larsen og Arvid Ellingsen med innlegg Møte med tillitsvalgte Oslo kommune Tanya Nymo Forskningsrådets festaften, Oslo konserthus Sigrid Lem Forhandlinger KD, IKT i utdanningen Eirik Rikardsen Unio møte om statsbudsjettet Arvid Ellingsen og Bjørn Berg OU-kurs for FAP ved HiST og NTNU, Trondheim Hildur N. Nilssen Popcorn og Jazz, UiO, Helpdesk Haakon Utne Kierulf og Brita Alsos Evaluering av KBS3 Eirik Rikardsen, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Inger Marie Højfeldt Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen Universitetet i Tromsø Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen Dronning Mauds Minne Høgskolen Presentasjon av forslag til statsbudsjett KD Sigrid Lem Sigrid Lem Bjarne Hodne og Sigrid Lem Møte Unio-KS Frank Anthun Møte med Griff Kapital Sigrid Lem og Aina Nilsen

6 Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen Høgskolen i Bergen NRK Radio, Verdt å vite, debatt med statsråden Sigrid Lem Bjarne Hodne Møte med ledelsen i Utdanningsforbundet Bjarne Hodne Møte med Fokus bank Aina Nilsen Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen Høgskolen i Oslo Sigrid Lem UiS, lokallagsstyreseminar Eirik Rikardsen NPM møte i Stortinget m flere partier Arvid Ellingsen Møte med Konica Minolta vedr. sikker utskrift Møte mellom forhandlingslederne i staten og statsråd i FAD med formøte Radio Nova om statsbudsjettet og tiden etter oljealderen Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen Sigrid Lem Bjarne Hodne AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen Unio, arbeidsgruppe HTA Eirik Rikardsen Møte med Grieg Investor Sigrid Lem og Aina Nilsen Møte med Radiografene dobbeltmedlemskapsavtale Jubileumsmarkering Nettverk for private høgskoler Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem Bjarne Hodne Unio Spekter, KBU-møte Eirik Rikardsen KUD forhandlinger for underliggende virksomheter Eirik Rikardsen Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos FFI og NITOs konferanse om nye rammeplaner for ingeniørutdanningen Bjarne Hodne og Sigrid Lem HOD, forberedende møte Eirik Rikardsen Møte med Ergo vedr. datadrift Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen Møte i Forskningsalliansen Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen Forhandlingssjefsseminar Unio Frank O. Anthun

7 Møte med AJM hotellmegleren om neste års kurs Gerd Sandvik og Stipendiatseminar, Losby gods Hildur N. Nilssen, Jon W. Iddeng, Arvid Ellingsen og Eirik Rikardsen Styremøte i Norgesuniversitetet Sigrid Lem Jubileumskonferanse Leger i vitenskapelig stilling Bjarne Hodne med innlegg HERSC-møte i Leuven, Belgia Unn Rognmo Kurs om samarbeid mellom lokallagene ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, Budapest Oslo Bispedømmeråd, lokale lønnsforhandlinger Stig Ove Hjelmevoll og Brita Alsos med foredrag Haakon Utne Kierulf Unio, Evaluering av tariffoppgjøret 2010 Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Tanya Nymo og Joar Flynn Jensen Høring om forslag til statsbudsjett KUFkomiteen Bjarne Hodne og Sigrid Lem Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem UD, lokale lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen Frokostmøte (Forskerforbundet og NTL) oppfølging av Handlingsromutvalget. Flere fra Hovedstyret og sekretariatet OU-kurs for Høgskolen i Oslo Eirik Rikardsen og Brita Alsos Medlemsmøte ved Universitetet i Tromsø, bl.a. om handlingsplan for postdoc. Annelise Brox Larsen med innlegg UNE, lokale lønnsforhandlinger Tanya Nymo Kurs Omstilling tillitsvalgte Haakon Utne Kierulf og Kjetil Mørk Møte med lokallagene ved universitetene om økonomiprosjektet Møte Bente Straum, NTNU, om profileringsartikler og nettbutikk Forhandlingsmøte med Landbrukets arbeidsgiverforening Sigrid Lem, Birgitte Olafsen, Aina Nilsen, Bjørn Jensen og Frank O. Anthun Møte om lærerutdanning trinn Sigrid Lem JD, Sysselmannen, lokale lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen

8 Møte med lokallagsstyret på UNN, om bl.a. sektorseminar sykehusene Klif, lokale lønnsforhandlinger Tanya Nymo Riksrevisjonen, lokale lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen Konferanse HSH Bjarne Hodne og Sigrid Lem IA-kurs psykisk helse Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen Møte på Cicero om etablering av lokallag KUD, lokale lønnsforhandlinger Tanya Nymo Kurs Konflikthåndtering, tillitsvalgte Haakon Utne Kierulf UR /v

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styremøte onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 18.30 i møterom Hotell Norge, Kristiansand, og torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 14.30 i møterom

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland Fredag 16. sept. 2005 kl. 14.00 16.00 hos Forskarförbundet og Lørdag 17. sept. 2005 kl. 09.00 13.00 på Sokos Hotell Vaakuna Hovedstyremøtet

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21.

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. JANUAR 2004 LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO MØTET BEGYNNER MED LUNSJ KL 12 00 TIRSDAG, OG AVSLUTTES MED LUNSJ KL 12 30 ONSDAG. Hovedstyret:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET Forskerforbundets leder, professor Bjarne Hodne, åpnet representantskapsmøtet

Detaljer