REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET"

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl , møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl Hovedstyret: Forfall: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby Ove Kvammen Kåre-Olav Stensløkken Tom Roar Eikebrokk Annelise Brox Larsen Stig Ove Hjelmevoll Sekretariatet: Sigrid Lem Frank O. Anthun Bjørn T. Berg Ann Turid Opstad Eirik Rikardsen Elisabeth Tindeland Aina Nilsen Birgitte Olafsen Unn Rognmo Jon W. Iddeng (sak 40 41/12) Godkjenning av dagsorden Det ble bedt om at kampanjen Hjernekraftverk settes opp som fast orienteringssak på dagsorden på framtidige styremøter. Sak 39/12 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars Det kom én merknad til sak 33/12, og korrigert utkast til referat var vedlagt. Referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 godkjennes.

2 Sak 40/12 Dimensjonering av doktorgradsutdanning Notat med presentasjon og drøfting av rapporten Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020 var vedlagt. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høyskolerådet. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å sende et innspill angående dimensjonering av doktorgradsutdanning til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny forskningsmelding. Hovedstyret ønsket også å drøfte dimensjonering av doktorgradsutdanning i en større sammenheng der det også ses nærmere på finansiering, stillingsstruktur og kvalitet. Sekretariatet bes forberede dette til et styremøte høsten Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet i tråd med diskusjonene i møtet. Forslag til innspill behandles på neste styremøte i juni. Sak 41/12 En PhD-grad for fremtidens behov. Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Notat var vedlagt, med presentasjon og drøfting av en innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHR som har vurdert hvordan dagens PhD-ordning kan ivareta kunnskaps-, kompetanse- og utviklingsbehov i både forskningssektoren og samfunnet forøvrig. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet saken. Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet i tråd med diskusjonene i møtet. Uttalelsen behandles på sirkulasjon i Hovedstyret. Sak 42/12 Lønnspolitisk strategi (LPS) Notat angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi var vedlagt. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 43/12 Rekrutteringsplan Notat med rekrutteringsplan for Forskerforbundet, notat med innspill og elementer til lokal rekrutteringsstrategi til alle lokallag og notat med forslag til rekrutteringsstrategi fra universitetenes sektorseminar var vedlagt

3 Elisabeth Tindeland innledet. Hovedstyret drøftet saken og ba om en nærmere utredning av studentmedlemskapet samt en oversikt over våre medlemsfordeler (bl.a. forsikringstilbudene) sammenlignet med andre forbund. Det ble også foreslått å sette av tid på høstens representantskapsmøte til å diskutere medlemsrekruttering. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med rekrutteringsplanen og tiltakene i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 44/12 Tariff 2012 Sigrid Lem orienterte om åpningen av lønnsforhandlingene i det statlige tariffområdet tidligere samme dag. Felles pressemelding, felles krav fra LO Stat, YS Stat og Unio og statens krav/tilbud nr. 1 ble delt ut i møtet. Notat med forslag til Forskerforbundets justeringskrav i tariffoppgjøret i staten for 2012 var ettersendt. Eirik Rikardsen innledet. Hovedstyret drøftet Forskerforbundets prioriteringer og krav til et eventuelt justeringsoppgjør i staten. Hovedstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide endelige krav til justeringsoppgjøret når rammen for oppgjøret er avklart. Sak 45/12 Evaluering av møtet i Landsrådet Program for møtet i Landsrådet mars 2012 var vedlagt. Sekretariatet bes vurdere om formøtene i valgkretsene skal ha en fastere struktur med intern møteleder og egen dagsorden. Hovedstyret ber sekretariatet følge opp evalueringen i forberedelsene til neste møte i Landsrådet. Sak 46/12 Videre arbeid med midlertidighet og tid til FoU (diskusjonssak) Notat var vedlagt som grunnlag for Hovedstyrets drøfting. Bjarne Hodne orienterte om samtaler med LO og NTL. Hovedstyret kommer tilbake til denne saken på et senere tidspunkt. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med midlertidighet og tid til FoU i tråd med diskusjonene i møtet

4 Sak 47/12 Foreløpig regnskap per Foreløpig regnskap per med kommentarer samt avkastningsrapport for februar 2012 var vedlagt. Aina Nilsen orienterte. Hovedstyret tar foreløpig regnskap per og avkastningsrapport for februar 2012 til etterretning. Sak 48/12 Program og opplegg for styretur i juni Foreløpig program for styretur til Paris juni 2012 var vedlagt. Elisabeth Tindeland orienterte muntlig om arbeidet med endelig program. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med programmet for styreturen. Sak 49/12 Retningslinjer om ansettelse (justering) (jfr. sak 15/12 og 33/12) Saken ble trukket. Sak 50/12 Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode a) Notat om medlemsutvikling per var vedlagt, og notat per var ettersendt. b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet. c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet. d) Notat med oppsummering av presseomtale i perioden januar-mars 2012 var vedlagt. e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio. f) Arbeidsutvalget (AU) referat fra møte var vedlagt. g) Notat med saksbehandlingsplan frem til representantskapsmøtet 2012 var vedlagt. h) Faktaark 1/2012: Studiepoeng på marginalen var vedlagt. i) Høringssvar til NOU 2011:18 Struktur for likestilling var vedlagt. j) Det ble orientert muntlig om resultater fra omdømmeundersøkelsen og notat med foreløpige resultater ble delt ut i møtet. Det blir gitt en mer utfyllende orientering på neste møte. k) Notat om samlede kostnader til Prosjekt elektronisk dokumenthåndteringssystem var vedlagt. Sak 51/12 Eventuelt Ingen saker

5 Sak 52/12 Referatsaker Dato (fra-til) Møte/seminar etc. Hvem : Møte med HiOA, AFI og NOVA Eirik Rikardsen Møte i Unio-utvalg som vurderer eventuell advokatforsikring Grunnopplæring trinn I Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen, Kjetil Mørk, Hildur Nilssen og Mariann Helen Olsen Kurs for medlemmer i Oljedirektoratet Tanya Nymo Møte Agendum Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo NFR-konferanse Humanioras plass og plikt Elin H Rekdal Møte med lokallaget ved UiO Bjørn Jensen og Aina Nilsen Unios frokostmøte "Kunnskapens pris" Bjarne Hodne og Randi Halveg Iversby Møte med Hanne Platou, Hotel Bristol Gerd Sandvik og Elisabeth Tindeland Innlegg på Trinn 1, Losby Gods Bjarne Hodne Opplæring KBU-Stat Eirik Rikardsen Kurs praktisk lokallagsarbeid Flere fra avdeling for organisasjon og økonomi Seminar om karriereplanlegging, UiO Jon Iddeng Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Unios inntektspolitiske konferanse Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Frank O. Anthun, Bjarne Mollestad, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen

6 Møte med Ergo Group Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen Årsmøte Forskerforbundet ved OUS Frokostseminar Unio Mariann Helen Olsen, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen SIUs internasjonaliseringskonferanse Unn Rognmo Møte med Fokus bank Aina Nilsen Unio møte i ledergruppa Bjarne Hodne Kurs i Hovedavtalen. Høyskolen i Volda Tanya Nymo Forhandlinger KD Eirik Rikardsen Unio styremøte Bjarne Hodne Oppstartsmøte forprosjekt nye nettsider Epinova/Netlife Research Prosjektgruppe fra sekretariatet OU-kurs Arkivverket Tanya Nymo Møte arbeidsgruppe Unio Verdien av medlemskap Elisabeth Tindeland Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Opplæring Agendum for Hovedstyret og sekretariatet Flere fra Hovedstyret og sekretariatet Møte med Grieg Investor Aina Nilsen Møte AU Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem FAP-seminar Mastemyr Frank Anthun, Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen KBU Oslo kommune Tanya Nymo Unio Forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo Møte med MAARK Jon Iddeng Unio Forhandlingsutvalg Virke Kjetil Mørk

7 Unio Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Møte i Landsrådet Hovedstyret og flere fra sekretariatet Møte LMD Bjørn T. Berg og Eirik Rikardsen Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen Kampanjelansering Bergen Frank Anthun og Bjarne Hodne MAARK-seminar Oslo Hildur Nilssen og FBF Tariffoppgjøret 2012 Kjetil Mørk Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Unio KBU Oslo kommune Tanya Nymo Unio forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo Kampanjelansering Oslo Jan Hongslo, Randi Halveg Iversby, Kåre-Olav Stensløkken, Marit Eriksen, Sigrid Lem og flere fra sekretariatet Møte i Unio-utvalg som vurderer evt. advokatforsikring Unio møte i ledergruppa Bjarne Hodne Oppstartsworkshop forprosjekt nye nettsider Epinova/Netlife Research Prosjektgruppe fra sekretariatet Unio Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Kampanjelansering Trondheim Jan Hongslo, Kristin Dæhli og Bjørn T. Berg Kampanjelansering Tromsø Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Stig Ove Hjelmevoll og Joar Flynn Jensen

8 Innlegg på FFLs årsmøte Bjarne Hodne og Sigrid Lem Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse Bjarne Hodne og Forskningsmeldingen 2013 Elin H Rekdal Unio Forhandlingsutvalg KS Kjetil Mørk Frokostseminar om intellektuell trakassering, UiO Jon Iddeng Kurs Budsjettpåvirkning for tillitsvalgte i stat Tanya Nymo Oppstart forhandlinger KS Kjetil Mørk Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Møte HiOA, AFI og NOVA Eirik Rikardsen Unio møte i ledergruppa Bjarne Hodne Opplæring KBU-Oslo Eirik Rikardsen Unio KU-S Spekter Tanya Nymo Møte i Abelia/Forskerforbundets fondsstyre Elisabeth Tindeland Møte i Unio-utvalg som vurderer eventuell advokatforsikring Møte med ledelsen i LO og NTL Bjarne Hodne Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Møte med BAFO Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen Møte med rektor ved UiO Bjarne Hodne Møte Compendia Birgitte Olafsen, Renate Storli og Unn Rognmo Unio Forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo UR /v

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer