SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL)"

Transkript

1 SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Datert Retningslinjene vedtas av styret og er ikke gjenstand for høring, men legges ut til informasjon. Retningslinjene gjelder fra den dato renovasjonsforskriften er vedtatt. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 2. DEFINISJONER 3. SORTERING 3.1 Sortering i husholdninger 3.2 Levering på gjenbruksstasjoner 4. OPPSAMLING OG INNSAMLING 4.1 Oppsamlingsutstyr 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr 4.3 Tømming 4.4 Nabosamarbeid om oppsamlingsutstyr 4.5 Oblater 5. ADKOMSTFORHOLD 5.1 Adkomtsvei for bil 5.2 Transport fra standplass til renovasjonsbil HJEMMEKOMPOSTERING Krav til kompostbinge Krav til operatør og gjennomføring Samarbeid om felles kompostbinge 6. RENOVASJON AV FRITIDSBEBYGGELSE 6.1 Hovedordning månedsbasert hytterenovasjon 6.2 Priser 6.3 Oppsamlingsenhet, plassering og sortering 6.4 Innsamlingsrute 6.5 Andre muligheter for levering 7. FRITAK 7.1 Fritaksregelverk 7.2 Områder som er fritatt for renovasjon 8. SANKSJONER 8.1 Avvik 8.2 Reaksjon på avvik Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

3 1. ORIENTERING Renovasjonsforskriften trekker opp hovedlinjene for SHMILs renovasjonsordninger, og skal vedtas av den enkelte eierkommune. Foreliggende retningslinjer til renovasjonsforskriften er en presisering av bestemmelsene i forskriften rettet mot innsamling av husholdningsavfall, og er ment å være styrets og administrasjonens arbeidsredskap i den daglige utøvelsen av renovasjonsordningen. Retningslinjene til renovasjonsforskriften og senere endringer av disse vedtas av styret i SHMIL. 2. DEFINISJONER Leilighet: Bolig med minst ett rom og kjøkken Hybel: Rom med egen inngang hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom en annen bolig. Rom: Et rom må være egnet til varig opphold og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, gang og lignende regnes ikke som oppholdsrom. Papp (brunt papir), kartong og papir. Med papp menes bølgepapp og massivpapp. Bølgepapp består av ett eller flere lag av bølget papir som er limt på eller mellom plant papir. Massivpapp er papplaminat av flere lag papir eller kartong med egenvekt fra 400g/m2-2500g/m2. Kartong, inkl. drikkekartong, er kvaliteter med egenvekt mellom 150 og 400g/m2. Papir er ettlags utførelse med egenvekt opp til 150g/m2. Glass - og metallemballasje. Klart eller farget glass laget av kvarts, for eksempel flasker uten pantordning og syltetøyglass. Keramikk, krystall og porselen regnes ikke som glass. Metallemballasje kan for eksempel være hermetikkbokser og lokk fra glassemballasje. Glass og metallemballasje leveres til felles returpunkt for glass og metall (glasscontainere). Elektrisk- og elektronisk avfall. Gjelder alle produkter som har vært tilknyttet en strømkilde: Kjøleskap og fryser uten KFK, komfyr, støvsuger, hårføner, tv/data, belysning, elektrisk verktøy, kaffetrakter, elektriske ovner etc. Forhandlere av tilsvarende produkt har mottaksplikt (gratis) for denne type avfall. Også SHMIL har mottaksplikt. Hageavfall. Biologisk nedbrytbart avfall fra hager og parker, i hovedsak gress, løv, greiner, kvister og andre planterester. Med gjenbruksstasjon forstås i disse forskrifter mottak, sortering, kontroll, mellomlagring og omlasting av avfall før transport til godkjent mottaksanlegg. Det er en gjenbruksstasjon i hver kommune. Med returpunkt forstås i disse forskrifter en ubemannet felles sentral oppsamlingsplass for mottak av sortert husholdningsavfall. Kunden bringer selv avfallet sortert til plassen. Eiendomsrett til avfallet. SHMIL overtar eiendomsretten til avfallet når oppsamlingsenhetene tømmes i renovasjonsbilen, eller er levert til avfallsmottak. 3. SORTERING Alle husstander skal kildesortere husholdningsavfallet sitt. I avfallsdunken skal det legges grønne poser med våtorganisk avfall, oransje poser med drikkekartong/lettkartong, blå poser med plastemballasje og hvite poser med restavfall. Hver pose skal være knytt igjen med dobbel knute. Det skal ikke ligge løst avfall i dunken, eller annet avfall som ikke hører hjemme i noen av posene nevnt over. Det skal ikke benyttes Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

4 svartsekker eller andre store sekker for avfall i dunk. Annet avfall som oppstår i husstanden skal leveres til godkjente mottak (returpunkt eller gjenbruksstasjoner). Papir/lesestoff skal legges i egne oppsamlingsenheter spesielt beregnet for slikt avfall. Kontroll SHMIL kan iverksette kontroll av innholdet i alle typer oppsamlingsenheter for å kontrollere at oppsamlingsenheten benyttes riktig og at sortering skjer etter gjeldende bestemmelser. Avfall som ikke hører hjemme i oppsamlingsenhetene vil ved tømming/kontroll bli gjensatt. 3.1 Sortering i husholdninger Papir Papir (f.eks. aviser og magasiner) som skal til gjenvinning skal legges i sekk eller dunk/container spesifisert til dette formål. Shmil deler ut sekker til husstandene etter meldt behov. Hvilke krav til sortering som gjelder for denne fraksjonen kan variere over tid, og abonnenten er derfor pliktig til å følge de anvisninger som SHMIL gir. Våtorganisk avfall Våtorganisk avfall legges i grønne poser spesielt beregnet for dette formålet. Posene skal knyttes godt igjen og legges i oppsamlingsdunken sammen med det øvrige avfallet. Det må ikke legges avfall som ikke er komposterbart i samme pose som det våtorganiske avfallet. Kattesand og bleier behandles som restavfall. Drikkekartong/lettkartong Kartongemballasje fra melk, juice, vanliljesaus, pizzaesker, eggekartonger og lignende skal legges i oransje pose utdelt av SHMIL. Kartongene skal være rene og tørre før de legges i posen. Det må ikke legges annet avfall i den oransje posen. Plastemballasje Plastemballasje skal skylles før den legges i blå pose utlevert av SHMIL. Dette kan være emballasje som rømmebeger, kaffeposer, pølsepakke og lignende. Det må ikke legges annet avfall enn plastemballasje i den blå posen. Plast som ikke er emballasje f. eks kulepenner og legoklosser skal leveres som restavfall i kvit pose. Restavfall Restavfall er avfall som ikke kan legges i blå, grønn eller oransje pose. Dette skal legges i vanlige hvite handleposer/bæreposer som vrenges, eller i hvite spesialposer fra SHMIL. Posene skal ikke være større enn 60 cm i diameter. Det må ikke legges våtorganisk avfall, farlig avfall eller elektronisk avfall i posen sammen med restavfallet. Før anbringelse av bleier, sanitetsbind, bandasjer og lignende sammen med restavfallet, skal dette pakkes godt inn. Ekskrementposer (colostomiposer) og lignende må tømmes og innpakkes tilsvarende. Abonnenter med større mengder smittefarlig avfall kan kreves tilknytning til ordning for risikoavfall. Aske, sot og ulike typer støv skal også pakkes inn før det legges i dobbel pose for restavfall. Løst avfall må ikke legges i dunken! Farlig avfall og risikoavfall Sprøytespisser regnes som risikoavfall og skal leveres i egnet og merket plastbeholder. Farlig avfall omfatter også trykk CCA-impregnert trevirke og asbest. Slikt avfall leveres til godkjent mottak /gjenbruksstasjoner. Døde dyr Det er ikke tillatt å legge døde dyr i oppsamlingsdunken. Eieren av dyret har selv ansvar for at dette bringes til godkjent mottak, evt. via veterinær. Døde dyr kan leveres på hovedmottak. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

5 Andre avfallstyper Andre avfallstyper kan leveres på returpunkt eller gjenbruksstasjoner. 3.2 Levering på gjenbruksstasjoner Det er etablert gjenbruksstasjoner i alle kommuner hvor det bl.a. kan leveres glass-, plast-, papp og papir, trevirke, metaller, farlig avfall, EE-avfall, utsortert restavfall m.v. Materialer det ikke er etablert egne henteordninger for skal leveres her. 4 OPPSAMLING OG INNSAMLING 4.1 Oppsamlingsutstyr Plastdunker med hjul Abonnentene kan velge blant følgende størrelser: 80 L 140 L 240 L L 660 L Flere abonnenter/abonnement kan gå sammen og samarbeide om felles dunk(er). Det gis da rabatt ihht SHMILs gebyrregulativ. Avfallsdunken må ikke overfylles eller pakkes for hardt, og lokket skal alltid være lukket. Vinterstid er det abonnentens plikt å sørge for at avfallet ikke fryser fast i dunken, for eksempel ved at det strøs litt salt i bunnen. Abonnenten er ansvarlig for skader på dunk som skyldes feilaktig bruk og mangelfull sikring mot vær og vind. Ved slike tilfeller kan et erstatningsgebyr bli avkrevd for å dekke inn de ekstra kostnader SHMIL får ved utplassering av ny dunk. Plastsekker Plastsekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsenhet. Der sekker blir tillatt må det ikke legges stikkende eller skjærende gjenstander i sekken, uten at dette er pakket godt inn. Papirsekk/papirdunker Enkeltabonnenter kan levere papir i egen papirsekk som settes frem for henting/tømming ihht tømmekalender for papir. Tømmekalenderen utarbeides av SHMIL og sendes alle husstander i SHMILområdet. Papirsekken er ikke vanntett og må oppbevares tørt i perioden mellom hentedagene. De som måtte ønske det kan kjøpe egne dunker for papir av SHMIL. 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr Avfallsdunk Avfallsdunken må plasseres slik at den ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. I perioder med snø og is kan det være aktuelt å ha en annen plassering enn resten av året. På hentedagen skal dunken være satt fram senest kl. 06:00 og stå på plant underlag og maksimalt Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

6 15m fra veikanten der renovasjonsbilen stopper. Abonnentene skal rette seg etter SHMILs anvisninger vedr. korrekt plassering av dunkene. Papirsekk/papirdunk Papirsekken/-dunk plasseres på samme sted som avfallsdunken, godt synlig fra vei tømmedagen. Vekten pr. sekk skal ikke overstige kg. 4.3 Tømming Avfallsdunk Avfallsdunken tømmes i utgangspunktet annen hver uke, men i forbindelse med bevegelige helligdager kan det skje mindre endringer. Ved midlertidige og permanente endringer i tømmetidspunkt vil SHMIL gi beskjed om dette i god tid. Renovatøren er kun pliktig til å ta med avfall som er plassert i dunken med mindre noe annet er avtalt med SHMIL. Dunken må kun settes fast på en slik måte at renovatøren lett kan løsne dunken med votter på. Det er abonnentens plikt å rengjøre dunken slik at lukt og uhygieniske forhold ikke oppstår. Innsamlingen skal utføres slik at ikke beboerne blir unødig sjenert av støv, lukt, og støy og dunkene skal settes tilbake av renovatøren og forlates i lukket stand. Papirsekk/papirdunk Papirsekken/-dunken tømmes ihht egen tømmekalender som utarbeides av SHMIL og skal på tømmedagen settes ut senest kl. 06:00. Etter tømming skal renovatøren plassere tomsekken slik at den ikke blir tatt av vær og vind, fortrinnsvis under lokket på kanten av avfallsdunken. 4.4 Nabosamarbeid om oppsamlingsutstyr Naboer kan etter nærmere avtale med SHMIL inngå samarbeid om bruk av felles oppsamlingsutstyr. Hver boenhet betaler da i utgangspunktet et vanlig abonnement, samtidig som det gis rabatt ihht SHMILs gebyrreglement. 4.5 Oblater Alle husholdningsdunker med abonnement skal være merket med oblater. På oblatene skal kommunenr, gnr/brnr, tømmeadresse og abonnementsstørrelse fremkomme. Huseier plikter å varsle SHMIL dersom dunk ikke har oblat og/eller abonnementsstørrelse på utlevert oblat ikke stemmer overens med størrelse på fysisk utplassert dunk. Abonnenter med flere boenheter vil ha flere oblater på dunken. For de som deler dunk skal det være samme antall oblater på deledunker som antall abonnement som deler på dunken(e). Samlet abonnementsvolum på oblatene skal stemme overens med felles dunkvolum. Bringeabonnenter vil ikke få tilsendt oblater. Dunker som bringeabonnenter sokner til skal imidlertid ha oblat merket bringeabonnenter. Hyttedunker er ikke merket med oblater, men med røde lokk og kundens navn. Disse skal tømmes ihht lister fra SHMIL. Kun dunker med oblater skal tømmes av renovatøren. Dunker uten oblat blir ikke tømt, men hentet inn av renovatøren. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

7 5 ADKOMSTFORHOLD Den veiavstand som renovatøren må tilbakelegge for å kunne foreta tømming er delt inn i: Adkomstvei for bil (offentlig eller privat vei, kjørbar g./s. vei, interne transportveier i boligfelt etc) Manuell transport av dunken mellom standplass og stoppested for bil. 5.1 Adkomstvei for bil Renovasjonsruta skal foregå langs offentlig vei. SHMIL kan dersom dette er hensiktsmessig (jfr renovasjonsforskriften 5) gjøre unntak fra dette. Abonnenter langs denne veien blir da karakterisert som bringeabonnenter som må bringe avfallet til felles oppsamlingsenhet. For dette gis en rabatt. 5.2 Transport fra standplass til renovasjonsbil Avstand mellom renovasjonsbilens stoppested og dunken kan være inntil 15m. Dunker med 4 hjul, dvs. 500 l, 660 l og containere må stå ved vei slik at de kan nås av renovasjonsbilen uten å trilles. Høydeforskjellen mellom standplass for dunken og stoppested for renovasjonsbilen skal ikke gi et stigningsforhold brattere enn 1:15. Dunken må kunne trilles uhindret av trapper, murkanter grøfter etc. og transportveien må ha så fast dekke at dunkene kan trilles uten problemer. Vinterstid må det være ryddet for snø og evt. strødd med sand dersom det er behov for det. Dunken skal settes tilbake av renovatøren etter tømming. 6 HJEMMEKOMPOSTERING Abonnenter kan som et alternativ til å levere våtorganisk avfall i grønn pose som innsamles på ordinær måte, inngå spesiell avtale med SHMIL om hjemmekompostering. Inngått avtale må skriftlig fornyes hvert år, innenfor frister satt av SHMIL. For dette gis rabatt i renovasjonsavgiften ihht. SHMILs gebyrregulativ. 6.1 Krav til kompostbinge Det skal benyttes isolert kompostbinge. Bingen skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer. 5.2 Krav til operatør og gjennomføring Det skal foreligge skriftlig avtale med SHMIL før det gis rabatt for hjemmekompostering. Alt organisk komposterbart avfall fra husholdningen skal komposteres og komposteringen skal drives på helårsbasis. 5.3 Samarbeid om felles kompostbinge Flere abonnenter/abonnement kan etter skriftlig avtale med SHMIL samarbeide om felles kompostbinge. Ved valg av størrelse skal 50 liter/person/år legges til grunn. 6 RENOVASJON AV FRITIDSBEBYGGELSE 6.1 Hovedordning Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

8 Alle fritidseiendommer i SHMIL sitt område er omfattet av ordningen for fritidsrenovasjon, herunder også permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 3 måneder eller mer. Campingvogn på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. Abonnentene får tilgang til samlingspunkt hvor avfallet fra fritidseiendommene samles inn. Avfallet skal være optisk sortert på samme måte som husholdningsavfallet. Punktene vil ha egen beholder for papiravfall. Avfallet i dunken skal være kildesortert og emballert som på den ordinære husholdningsrenovasjonen. Poser til optisk sortering kan hentes på SHMIL sine gjenbruksstasjoner eller hos den enkelte kommune. 6.2 Pris Abonnenter med fritidseiendom i en av SHMIL sine 11 eierkommuner faktureres årlig et gebyr som fastsettes en gang pr. år ut fra de samlede kostnadene for ordningen med fritidsrenovasjon. Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon. 7.2 Priser Ordningen er behovsbasert og beregnes pr tømming. En måned omfatter to tømminger. Minste beregningsgrunnlag vil være 2 tømminger Prisen for hytterenovasjonsordningen skal være den samme uansett om eier bor innenfor eller utenfor SHMIL-området og uansett hvor hytten er plassert. Ordningen prises som den ordinære renovasjonsordningen med et påslag på 15 % og vedtas hvert år samtidig med renovasjonsgebyrene. Prisen framgår av prisliste. 7.3 Oppsamlingsenhet, plassering og sortering. SHMIL er eier av dunken. Flere hytteeiere kan gå sammen om en dunk og dele på abonnementsavgiften for dunken. Hytteeier må selv sette frem dunken til renovasjonsruta etter omforent avtale med SHMIL. Avfallet i dunken skal være kildesortert og emballert som i den ordinære husholdningsdunken. 6.3 Innsamlingsrute Samlingspunktene tømmes når den ordinære renovasjonsruten kjøres. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

9 6.4 Andre muligheter for levering Samtlige hytteeiere kan levere avfallet kildesortert på SHMIL's gjenbruksstasjoner. Disse anleggene finnes i alle kommuner. SHMIL's prisliste for avfall gjøres gjeldende for levering på gjenbruksstasjonene. Rivningsavfall og annet avfall leveres på SHMIL's gjenbruksstasjoner. 7 FRITAK 7.1 Fritak ordinær husholdning Fritaksregelverk: Følgende fritaksregelverk gjelder: En eiendom/boenhet kan søke om fritak for de måneder i året den står ubebodd. Skriftlig søknad om fritak skal sendes SHMIL i forkant av ønsket fritaksperiode. Dette gjelder ikke fritidseiendommer. Det kan gis fritak fra renovasjonsordningen dersom huset er ubebodd i 3 måneder midlertidig fraflyttet i 6 måneder eller mer. Fritak opphører så snart boligen tas i bruk eller blir solgt. Eiendommer/boenheter på et utvalg steder navngitt i pkt kommer inn under ordningen for hytterenovasjon. Utover dette skal alle eiendommer/boenheter betale renovasjonsavgift. Søknad om fritak fra renovasjon sendes SHMIL som behandler søknaden som enkeltvedtak. Den enkelte kommune er klageinstans Områder som er fritatt for renovasjon Områder hvor husholdning har samme tilbud som fritidsbolig Unntatt er Dette gjelder eiendommer/boenheter på følgende steder. Disse vil bli fakturert som fritidsbolig: - Gåsvær, Herøy kommune - Andøya, Herøy kommune - Røssvassholmen, Hattfjelldal kommune - Bærøyvågen, Alstahaug kommune - Skålvær/Måsøy, Alstahaug kommune - Åkerøy, Alstahaug kommune - Flatøy, Alstahaug kommune - Alle øyer utenom hovedøya Vega og Ylvingen, Vega kommune - Skorpa, Dønna kommune - Børja, Brønnøy kommune - Sildkovan, Brønnøy kommune Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

10 7.2 Fritak fritidsrenovasjon For hytter / fritidseiendommer gjelder følgende kriterier for fritak: - Jaktbu med bebygd areal (BYA) mindre enn 20 m2 NS 3940:2012 og som heller ikke har innlagt vann og/eller strøm. - Ikke i bruk pga. boligens tilstand (må dokumenteres med bilder). - Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak for ordningen (må dokumenteres med annen renovasjonsordning for næringen). Ved vurdering av slike søknader skal veileder T-1443 fra LMD og MD legges til grunn. For hytter og fritidseiendommer vil det ikke være mulig å gi fritak med tilbakevirkende kraft. Ordinære boliger som benyttes som fritidsboliger vil kun komme inn under ordningen for hytter / fritidsboliger i de tilfeller boligen er godkjent som fritidsbolig gjennom bruksendringstillatelse etter Plan- og bygningsloven 20-1 bokstav d. 9 8 SANKSJONER Avvik Følgende forhold anses som avvik: For lite dunkvolum Manglende eller feil sortering Feil plassering og forhold rundt oppsamlingsenheten Brann og hærverk på oppsamlingsenheten Hensetting av avfall ved returpunkter, ved samlingspunkt for fritidsrenovasjon og utenfor gjenbruksstasjoner Reaksjon på avvik Ved avvik som beskrevet i pkt , vil det bli gitt melding fra SHMIL om at dette må rettes opp. Aktuelle former for tilbakemelding kan være (avhengig av alvorsgrad): Hvis mulig muntlig rettledning fra renovatøren. Skriftlig melding som angir mangler og høflig anmodning om å rette forholdet (festes til dunken). Skriftlig advarsel som angir mangler og varsel om at dunken ikke vil bli tømt neste gang dersom ikke manglene forhold blir rettet (festes til dunken). Skriftlig melding som angir mangler og beskjed om at dunken ikke er tømt pga disse. Adressert brev til abonnenten med angivelse av mangler og videre reaksjonsformer. Faktura til abonnenten med feilsorteringsgebyr for å dekke inn de faktiske kostnader SHMIL blir påført ved at abonnenten ikke overholder kravene om kildesortering (inntransport, sortering og ekstra avfall) Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

11 Faktura til abonnenten med erstatningsgebyr for mangelfull sikring av dunk eller skade på dunk påført av abonnent, som medfører at ny dunk må settes ut. Faktura til den som har hensatt avfall utenfor returpunkt/gjenbruksstasjon med gebyr og faktiske merkostnader. Renovatøren skal fortløpende dokumentere og melde fra til SHMIL når dunker ikke blir tømt pga mangler. Hvis SHMIL og renovatøren er uenig om forholdet kvalifiserer til uteblivelse av tømming skal, avfallet hentes av renovatøren inntil uenigheten er avklart For å unngå evt. hygieniske problemer kan SHMIL i slike tilfeller, for abonnentens regning sørge for separat henting og evt. sortering av avfallet. Overtredelse av renovasjonsforskriften kan generelt straffes med bøter etter Forurensningslovens 79. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Datert 24.10.14 Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS revidering mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene:

Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Vedtatt i: Alstahaug Kommunestyre: 30.09.15

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato:..204 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.204 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 8.2.203 Vedtatt av kommunestyret i Verran:

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA..

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskriften er vedtatt i Snåsa kommunestyre Verran kommuneastyre.. Steinkjer kommunestyre.. Forskriften er fastsatt i medhold av lov

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 I:\avd for KOMT\VAR-gebyrer\2009\Renovasjonsforskrift og gebyrregulativ 2009.doc Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2009

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato: 0.. FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.202 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: Vedtatt av kommunestyret i Verran: 5.2.20

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. Revisjon 2014 med markerte endringer. Godkjent i representantskapet 25.april 2014 1 HAF og selskapets eierkommuner

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskriften er vedtatt likelydende i alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen 2 1 19.06.13 Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR) og

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2010 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 16.12.2009 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL. Vedtatt den 15.05.06. av kommunestyret i Eigersund,

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Forskriftens formål er å sikre miljømessig,

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hol kommune

Forskrift for avfallsbehandling. i Hol kommune Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret i Hol kommune. sak.: xx/17 den xx.xx.2017 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HOL KOMMUNE Fastsatt av Hol kommunestyre xx.xx.2017 med

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 2005 Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 1. Forskrift for husholdningsavfall 2. Forskrift for slam 3. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fritakssøknader for boliger i BIR

Retningslinjer ved behandling av fritakssøknader for boliger i BIR INNHOLD 1 Formål... 1 2 Omfang... 1 3 Ansvar... 1 4 Definisjoner... 2 5 Fritak... 2 Fritak særlig grunn/særskilt bolig... 2 5.1 Bolig som står tom og ikke er i bruk... 3 For bygg/boliger som kan dokumenteres

Detaljer

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. FARSUND KOMMUNE Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON MV. FOR FARSUND KOMMUNE Vedtatt av Farsund kommunestyre 14.12.04 sak 100 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Høringsbrev. Kort om høringsforslaget. Praktisk informasjon

Høringsbrev. Kort om høringsforslaget. Praktisk informasjon Høringsbrev Kort om høringsforslaget Som følge av at Rakkestad kommune skal innføre ny renovasjonsløsning i kommunen er det behov for å endre forskriften for å ta høyde for endringer tilknyttet den nye

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE

LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Definisjoner... 2 4 Kommunal renovasjonsordning... 4 5 Avfall som ikke omfattes av kommunal

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall FORURENSNING Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune 27.01.2016 Renovasjonsforskriften 27.01.2016 Vedlegg til Sak «Renovasjonsforskrift- revidering» J Post ID 15/260878 5.1.2016.

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR)

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer