SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL)"

Transkript

1 SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Datert Retningslinjene vedtas av styret og er ikke gjenstand for høring, men legges ut til informasjon. Retningslinjene gjelder fra den dato renovasjonsforskriften er vedtatt. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 2. DEFINISJONER 3. SORTERING 3.1 Sortering i husholdninger 3.2 Levering på gjenbruksstasjoner 4. OPPSAMLING OG INNSAMLING 4.1 Oppsamlingsutstyr 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr 4.3 Tømming 4.4 Nabosamarbeid om oppsamlingsutstyr 4.5 Oblater 5. ADKOMSTFORHOLD 5.1 Adkomtsvei for bil 5.2 Transport fra standplass til renovasjonsbil HJEMMEKOMPOSTERING Krav til kompostbinge Krav til operatør og gjennomføring Samarbeid om felles kompostbinge 6. RENOVASJON AV FRITIDSBEBYGGELSE 6.1 Hovedordning månedsbasert hytterenovasjon 6.2 Priser 6.3 Oppsamlingsenhet, plassering og sortering 6.4 Innsamlingsrute 6.5 Andre muligheter for levering 7. FRITAK 7.1 Fritaksregelverk 7.2 Områder som er fritatt for renovasjon 8. SANKSJONER 8.1 Avvik 8.2 Reaksjon på avvik Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

3 1. ORIENTERING Renovasjonsforskriften trekker opp hovedlinjene for SHMILs renovasjonsordninger, og skal vedtas av den enkelte eierkommune. Foreliggende retningslinjer til renovasjonsforskriften er en presisering av bestemmelsene i forskriften rettet mot innsamling av husholdningsavfall, og er ment å være styrets og administrasjonens arbeidsredskap i den daglige utøvelsen av renovasjonsordningen. Retningslinjene til renovasjonsforskriften og senere endringer av disse vedtas av styret i SHMIL. 2. DEFINISJONER Leilighet: Bolig med minst ett rom og kjøkken Hybel: Rom med egen inngang hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom en annen bolig. Rom: Et rom må være egnet til varig opphold og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, gang og lignende regnes ikke som oppholdsrom. Papp (brunt papir), kartong og papir. Med papp menes bølgepapp og massivpapp. Bølgepapp består av ett eller flere lag av bølget papir som er limt på eller mellom plant papir. Massivpapp er papplaminat av flere lag papir eller kartong med egenvekt fra 400g/m2-2500g/m2. Kartong, inkl. drikkekartong, er kvaliteter med egenvekt mellom 150 og 400g/m2. Papir er ettlags utførelse med egenvekt opp til 150g/m2. Glass - og metallemballasje. Klart eller farget glass laget av kvarts, for eksempel flasker uten pantordning og syltetøyglass. Keramikk, krystall og porselen regnes ikke som glass. Metallemballasje kan for eksempel være hermetikkbokser og lokk fra glassemballasje. Glass og metallemballasje leveres til felles returpunkt for glass og metall (glasscontainere). Elektrisk- og elektronisk avfall. Gjelder alle produkter som har vært tilknyttet en strømkilde: Kjøleskap og fryser uten KFK, komfyr, støvsuger, hårføner, tv/data, belysning, elektrisk verktøy, kaffetrakter, elektriske ovner etc. Forhandlere av tilsvarende produkt har mottaksplikt (gratis) for denne type avfall. Også SHMIL har mottaksplikt. Hageavfall. Biologisk nedbrytbart avfall fra hager og parker, i hovedsak gress, løv, greiner, kvister og andre planterester. Med gjenbruksstasjon forstås i disse forskrifter mottak, sortering, kontroll, mellomlagring og omlasting av avfall før transport til godkjent mottaksanlegg. Det er en gjenbruksstasjon i hver kommune. Med returpunkt forstås i disse forskrifter en ubemannet felles sentral oppsamlingsplass for mottak av sortert husholdningsavfall. Kunden bringer selv avfallet sortert til plassen. Eiendomsrett til avfallet. SHMIL overtar eiendomsretten til avfallet når oppsamlingsenhetene tømmes i renovasjonsbilen, eller er levert til avfallsmottak. 3. SORTERING Alle husstander skal kildesortere husholdningsavfallet sitt. I avfallsdunken skal det legges grønne poser med våtorganisk avfall, oransje poser med drikkekartong/lettkartong, blå poser med plastemballasje og hvite poser med restavfall. Hver pose skal være knytt igjen med dobbel knute. Det skal ikke ligge løst avfall i dunken, eller annet avfall som ikke hører hjemme i noen av posene nevnt over. Det skal ikke benyttes Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

4 svartsekker eller andre store sekker for avfall i dunk. Annet avfall som oppstår i husstanden skal leveres til godkjente mottak (returpunkt eller gjenbruksstasjoner). Papir/lesestoff skal legges i egne oppsamlingsenheter spesielt beregnet for slikt avfall. Kontroll SHMIL kan iverksette kontroll av innholdet i alle typer oppsamlingsenheter for å kontrollere at oppsamlingsenheten benyttes riktig og at sortering skjer etter gjeldende bestemmelser. Avfall som ikke hører hjemme i oppsamlingsenhetene vil ved tømming/kontroll bli gjensatt. 3.1 Sortering i husholdninger Papir Papir (f.eks. aviser og magasiner) som skal til gjenvinning skal legges i sekk eller dunk/container spesifisert til dette formål. Shmil deler ut sekker til husstandene etter meldt behov. Hvilke krav til sortering som gjelder for denne fraksjonen kan variere over tid, og abonnenten er derfor pliktig til å følge de anvisninger som SHMIL gir. Våtorganisk avfall Våtorganisk avfall legges i grønne poser spesielt beregnet for dette formålet. Posene skal knyttes godt igjen og legges i oppsamlingsdunken sammen med det øvrige avfallet. Det må ikke legges avfall som ikke er komposterbart i samme pose som det våtorganiske avfallet. Kattesand og bleier behandles som restavfall. Drikkekartong/lettkartong Kartongemballasje fra melk, juice, vanliljesaus, pizzaesker, eggekartonger og lignende skal legges i oransje pose utdelt av SHMIL. Kartongene skal være rene og tørre før de legges i posen. Det må ikke legges annet avfall i den oransje posen. Plastemballasje Plastemballasje skal skylles før den legges i blå pose utlevert av SHMIL. Dette kan være emballasje som rømmebeger, kaffeposer, pølsepakke og lignende. Det må ikke legges annet avfall enn plastemballasje i den blå posen. Plast som ikke er emballasje f. eks kulepenner og legoklosser skal leveres som restavfall i kvit pose. Restavfall Restavfall er avfall som ikke kan legges i blå, grønn eller oransje pose. Dette skal legges i vanlige hvite handleposer/bæreposer som vrenges, eller i hvite spesialposer fra SHMIL. Posene skal ikke være større enn 60 cm i diameter. Det må ikke legges våtorganisk avfall, farlig avfall eller elektronisk avfall i posen sammen med restavfallet. Før anbringelse av bleier, sanitetsbind, bandasjer og lignende sammen med restavfallet, skal dette pakkes godt inn. Ekskrementposer (colostomiposer) og lignende må tømmes og innpakkes tilsvarende. Abonnenter med større mengder smittefarlig avfall kan kreves tilknytning til ordning for risikoavfall. Aske, sot og ulike typer støv skal også pakkes inn før det legges i dobbel pose for restavfall. Løst avfall må ikke legges i dunken! Farlig avfall og risikoavfall Sprøytespisser regnes som risikoavfall og skal leveres i egnet og merket plastbeholder. Farlig avfall omfatter også trykk CCA-impregnert trevirke og asbest. Slikt avfall leveres til godkjent mottak /gjenbruksstasjoner. Døde dyr Det er ikke tillatt å legge døde dyr i oppsamlingsdunken. Eieren av dyret har selv ansvar for at dette bringes til godkjent mottak, evt. via veterinær. Døde dyr kan leveres på hovedmottak. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

5 Andre avfallstyper Andre avfallstyper kan leveres på returpunkt eller gjenbruksstasjoner. 3.2 Levering på gjenbruksstasjoner Det er etablert gjenbruksstasjoner i alle kommuner hvor det bl.a. kan leveres glass-, plast-, papp og papir, trevirke, metaller, farlig avfall, EE-avfall, utsortert restavfall m.v. Materialer det ikke er etablert egne henteordninger for skal leveres her. 4 OPPSAMLING OG INNSAMLING 4.1 Oppsamlingsutstyr Plastdunker med hjul Abonnentene kan velge blant følgende størrelser: 80 L 140 L 240 L L 660 L Flere abonnenter/abonnement kan gå sammen og samarbeide om felles dunk(er). Det gis da rabatt ihht SHMILs gebyrregulativ. Avfallsdunken må ikke overfylles eller pakkes for hardt, og lokket skal alltid være lukket. Vinterstid er det abonnentens plikt å sørge for at avfallet ikke fryser fast i dunken, for eksempel ved at det strøs litt salt i bunnen. Abonnenten er ansvarlig for skader på dunk som skyldes feilaktig bruk og mangelfull sikring mot vær og vind. Ved slike tilfeller kan et erstatningsgebyr bli avkrevd for å dekke inn de ekstra kostnader SHMIL får ved utplassering av ny dunk. Plastsekker Plastsekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsenhet. Der sekker blir tillatt må det ikke legges stikkende eller skjærende gjenstander i sekken, uten at dette er pakket godt inn. Papirsekk/papirdunker Enkeltabonnenter kan levere papir i egen papirsekk som settes frem for henting/tømming ihht tømmekalender for papir. Tømmekalenderen utarbeides av SHMIL og sendes alle husstander i SHMILområdet. Papirsekken er ikke vanntett og må oppbevares tørt i perioden mellom hentedagene. De som måtte ønske det kan kjøpe egne dunker for papir av SHMIL. 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr Avfallsdunk Avfallsdunken må plasseres slik at den ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. I perioder med snø og is kan det være aktuelt å ha en annen plassering enn resten av året. På hentedagen skal dunken være satt fram senest kl. 06:00 og stå på plant underlag og maksimalt Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

6 15m fra veikanten der renovasjonsbilen stopper. Abonnentene skal rette seg etter SHMILs anvisninger vedr. korrekt plassering av dunkene. Papirsekk/papirdunk Papirsekken/-dunk plasseres på samme sted som avfallsdunken, godt synlig fra vei tømmedagen. Vekten pr. sekk skal ikke overstige kg. 4.3 Tømming Avfallsdunk Avfallsdunken tømmes i utgangspunktet annen hver uke, men i forbindelse med bevegelige helligdager kan det skje mindre endringer. Ved midlertidige og permanente endringer i tømmetidspunkt vil SHMIL gi beskjed om dette i god tid. Renovatøren er kun pliktig til å ta med avfall som er plassert i dunken med mindre noe annet er avtalt med SHMIL. Dunken må kun settes fast på en slik måte at renovatøren lett kan løsne dunken med votter på. Det er abonnentens plikt å rengjøre dunken slik at lukt og uhygieniske forhold ikke oppstår. Innsamlingen skal utføres slik at ikke beboerne blir unødig sjenert av støv, lukt, og støy og dunkene skal settes tilbake av renovatøren og forlates i lukket stand. Papirsekk/papirdunk Papirsekken/-dunken tømmes ihht egen tømmekalender som utarbeides av SHMIL og skal på tømmedagen settes ut senest kl. 06:00. Etter tømming skal renovatøren plassere tomsekken slik at den ikke blir tatt av vær og vind, fortrinnsvis under lokket på kanten av avfallsdunken. 4.4 Nabosamarbeid om oppsamlingsutstyr Naboer kan etter nærmere avtale med SHMIL inngå samarbeid om bruk av felles oppsamlingsutstyr. Hver boenhet betaler da i utgangspunktet et vanlig abonnement, samtidig som det gis rabatt ihht SHMILs gebyrreglement. 4.5 Oblater Alle husholdningsdunker med abonnement skal være merket med oblater. På oblatene skal kommunenr, gnr/brnr, tømmeadresse og abonnementsstørrelse fremkomme. Huseier plikter å varsle SHMIL dersom dunk ikke har oblat og/eller abonnementsstørrelse på utlevert oblat ikke stemmer overens med størrelse på fysisk utplassert dunk. Abonnenter med flere boenheter vil ha flere oblater på dunken. For de som deler dunk skal det være samme antall oblater på deledunker som antall abonnement som deler på dunken(e). Samlet abonnementsvolum på oblatene skal stemme overens med felles dunkvolum. Bringeabonnenter vil ikke få tilsendt oblater. Dunker som bringeabonnenter sokner til skal imidlertid ha oblat merket bringeabonnenter. Hyttedunker er ikke merket med oblater, men med røde lokk og kundens navn. Disse skal tømmes ihht lister fra SHMIL. Kun dunker med oblater skal tømmes av renovatøren. Dunker uten oblat blir ikke tømt, men hentet inn av renovatøren. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

7 5 ADKOMSTFORHOLD Den veiavstand som renovatøren må tilbakelegge for å kunne foreta tømming er delt inn i: Adkomstvei for bil (offentlig eller privat vei, kjørbar g./s. vei, interne transportveier i boligfelt etc) Manuell transport av dunken mellom standplass og stoppested for bil. 5.1 Adkomstvei for bil Renovasjonsruta skal foregå langs offentlig vei. SHMIL kan dersom dette er hensiktsmessig (jfr renovasjonsforskriften 5) gjøre unntak fra dette. Abonnenter langs denne veien blir da karakterisert som bringeabonnenter som må bringe avfallet til felles oppsamlingsenhet. For dette gis en rabatt. 5.2 Transport fra standplass til renovasjonsbil Avstand mellom renovasjonsbilens stoppested og dunken kan være inntil 15m. Dunker med 4 hjul, dvs. 500 l, 660 l og containere må stå ved vei slik at de kan nås av renovasjonsbilen uten å trilles. Høydeforskjellen mellom standplass for dunken og stoppested for renovasjonsbilen skal ikke gi et stigningsforhold brattere enn 1:15. Dunken må kunne trilles uhindret av trapper, murkanter grøfter etc. og transportveien må ha så fast dekke at dunkene kan trilles uten problemer. Vinterstid må det være ryddet for snø og evt. strødd med sand dersom det er behov for det. Dunken skal settes tilbake av renovatøren etter tømming. 6 HJEMMEKOMPOSTERING Abonnenter kan som et alternativ til å levere våtorganisk avfall i grønn pose som innsamles på ordinær måte, inngå spesiell avtale med SHMIL om hjemmekompostering. Inngått avtale må skriftlig fornyes hvert år, innenfor frister satt av SHMIL. For dette gis rabatt i renovasjonsavgiften ihht. SHMILs gebyrregulativ. 6.1 Krav til kompostbinge Det skal benyttes isolert kompostbinge. Bingen skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer. 5.2 Krav til operatør og gjennomføring Det skal foreligge skriftlig avtale med SHMIL før det gis rabatt for hjemmekompostering. Alt organisk komposterbart avfall fra husholdningen skal komposteres og komposteringen skal drives på helårsbasis. 5.3 Samarbeid om felles kompostbinge Flere abonnenter/abonnement kan etter skriftlig avtale med SHMIL samarbeide om felles kompostbinge. Ved valg av størrelse skal 50 liter/person/år legges til grunn. 6 RENOVASJON AV FRITIDSBEBYGGELSE 6.1 Hovedordning Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

8 Alle fritidseiendommer i SHMIL sitt område er omfattet av ordningen for fritidsrenovasjon, herunder også permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 3 måneder eller mer. Campingvogn på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. Abonnentene får tilgang til samlingspunkt hvor avfallet fra fritidseiendommene samles inn. Avfallet skal være optisk sortert på samme måte som husholdningsavfallet. Punktene vil ha egen beholder for papiravfall. Avfallet i dunken skal være kildesortert og emballert som på den ordinære husholdningsrenovasjonen. Poser til optisk sortering kan hentes på SHMIL sine gjenbruksstasjoner eller hos den enkelte kommune. 6.2 Pris Abonnenter med fritidseiendom i en av SHMIL sine 11 eierkommuner faktureres årlig et gebyr som fastsettes en gang pr. år ut fra de samlede kostnadene for ordningen med fritidsrenovasjon. Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon. 7.2 Priser Ordningen er behovsbasert og beregnes pr tømming. En måned omfatter to tømminger. Minste beregningsgrunnlag vil være 2 tømminger Prisen for hytterenovasjonsordningen skal være den samme uansett om eier bor innenfor eller utenfor SHMIL-området og uansett hvor hytten er plassert. Ordningen prises som den ordinære renovasjonsordningen med et påslag på 15 % og vedtas hvert år samtidig med renovasjonsgebyrene. Prisen framgår av prisliste. 7.3 Oppsamlingsenhet, plassering og sortering. SHMIL er eier av dunken. Flere hytteeiere kan gå sammen om en dunk og dele på abonnementsavgiften for dunken. Hytteeier må selv sette frem dunken til renovasjonsruta etter omforent avtale med SHMIL. Avfallet i dunken skal være kildesortert og emballert som i den ordinære husholdningsdunken. 6.3 Innsamlingsrute Samlingspunktene tømmes når den ordinære renovasjonsruten kjøres. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

9 6.4 Andre muligheter for levering Samtlige hytteeiere kan levere avfallet kildesortert på SHMIL's gjenbruksstasjoner. Disse anleggene finnes i alle kommuner. SHMIL's prisliste for avfall gjøres gjeldende for levering på gjenbruksstasjonene. Rivningsavfall og annet avfall leveres på SHMIL's gjenbruksstasjoner. 7 FRITAK 7.1 Fritak ordinær husholdning Fritaksregelverk: Følgende fritaksregelverk gjelder: En eiendom/boenhet kan søke om fritak for de måneder i året den står ubebodd. Skriftlig søknad om fritak skal sendes SHMIL i forkant av ønsket fritaksperiode. Dette gjelder ikke fritidseiendommer. Det kan gis fritak fra renovasjonsordningen dersom huset er ubebodd i 3 måneder midlertidig fraflyttet i 6 måneder eller mer. Fritak opphører så snart boligen tas i bruk eller blir solgt. Eiendommer/boenheter på et utvalg steder navngitt i pkt kommer inn under ordningen for hytterenovasjon. Utover dette skal alle eiendommer/boenheter betale renovasjonsavgift. Søknad om fritak fra renovasjon sendes SHMIL som behandler søknaden som enkeltvedtak. Den enkelte kommune er klageinstans Områder som er fritatt for renovasjon Områder hvor husholdning har samme tilbud som fritidsbolig Unntatt er Dette gjelder eiendommer/boenheter på følgende steder. Disse vil bli fakturert som fritidsbolig: - Gåsvær, Herøy kommune - Andøya, Herøy kommune - Røssvassholmen, Hattfjelldal kommune - Bærøyvågen, Alstahaug kommune - Skålvær/Måsøy, Alstahaug kommune - Åkerøy, Alstahaug kommune - Flatøy, Alstahaug kommune - Alle øyer utenom hovedøya Vega og Ylvingen, Vega kommune - Skorpa, Dønna kommune - Børja, Brønnøy kommune - Sildkovan, Brønnøy kommune Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

10 7.2 Fritak fritidsrenovasjon For hytter / fritidseiendommer gjelder følgende kriterier for fritak: - Jaktbu med bebygd areal (BYA) mindre enn 20 m2 NS 3940:2012 og som heller ikke har innlagt vann og/eller strøm. - Ikke i bruk pga. boligens tilstand (må dokumenteres med bilder). - Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak for ordningen (må dokumenteres med annen renovasjonsordning for næringen). Ved vurdering av slike søknader skal veileder T-1443 fra LMD og MD legges til grunn. For hytter og fritidseiendommer vil det ikke være mulig å gi fritak med tilbakevirkende kraft. Ordinære boliger som benyttes som fritidsboliger vil kun komme inn under ordningen for hytter / fritidsboliger i de tilfeller boligen er godkjent som fritidsbolig gjennom bruksendringstillatelse etter Plan- og bygningsloven 20-1 bokstav d. 9 8 SANKSJONER Avvik Følgende forhold anses som avvik: For lite dunkvolum Manglende eller feil sortering Feil plassering og forhold rundt oppsamlingsenheten Brann og hærverk på oppsamlingsenheten Hensetting av avfall ved returpunkter, ved samlingspunkt for fritidsrenovasjon og utenfor gjenbruksstasjoner Reaksjon på avvik Ved avvik som beskrevet i pkt , vil det bli gitt melding fra SHMIL om at dette må rettes opp. Aktuelle former for tilbakemelding kan være (avhengig av alvorsgrad): Hvis mulig muntlig rettledning fra renovatøren. Skriftlig melding som angir mangler og høflig anmodning om å rette forholdet (festes til dunken). Skriftlig advarsel som angir mangler og varsel om at dunken ikke vil bli tømt neste gang dersom ikke manglene forhold blir rettet (festes til dunken). Skriftlig melding som angir mangler og beskjed om at dunken ikke er tømt pga disse. Adressert brev til abonnenten med angivelse av mangler og videre reaksjonsformer. Faktura til abonnenten med feilsorteringsgebyr for å dekke inn de faktiske kostnader SHMIL blir påført ved at abonnenten ikke overholder kravene om kildesortering (inntransport, sortering og ekstra avfall) Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

11 Faktura til abonnenten med erstatningsgebyr for mangelfull sikring av dunk eller skade på dunk påført av abonnent, som medfører at ny dunk må settes ut. Faktura til den som har hensatt avfall utenfor returpunkt/gjenbruksstasjon med gebyr og faktiske merkostnader. Renovatøren skal fortløpende dokumentere og melde fra til SHMIL når dunker ikke blir tømt pga mangler. Hvis SHMIL og renovatøren er uenig om forholdet kvalifiserer til uteblivelse av tømming skal, avfallet hentes av renovatøren inntil uenigheten er avklart For å unngå evt. hygieniske problemer kan SHMIL i slike tilfeller, for abonnentens regning sørge for separat henting og evt. sortering av avfallet. Overtredelse av renovasjonsforskriften kan generelt straffes med bøter etter Forurensningslovens 79. Retningslinjer til renovasjonsforskriften SHMIL IKS Datert

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2003 Side 409-461 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr.

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2004 Side 263-354 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 23. september 2004 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 13. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og. eiendomsskatt 2011. Stange kommune. 0417 Stange

Vann, avløp, renovasjon, feiing og. eiendomsskatt 2011. Stange kommune. 0417 Stange Vann, avløp, renovasjon, feiing og 0417 Stange eiendomsskatt 2011 Stange kommune 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt idenne brosjyren. Samlede

Detaljer