Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922"

Transkript

1 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

2 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten Utgitt: 09/2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS 1922 Helsedirektoratet e helse Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Design: Sats: Trykk: Helsedirektoratet v/trykksaksekspedisjonen e post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi publikasjonsnummer: IS 1922 Mona Syversen Kjersti Skavik Caroline Ringstad Schultz Annebeth Askevold Kirsten Petersen TankDesign Andvord Grafisk AS Andvord Grafisk AS MILJØMERKET TRYKKSAK

3 Forord Elektronisk samhandling er viktig for å lykkes med å få til et helhetlig pasientforløp og for at helsepersonell skal kunne gi pasienten rett behandling på rett sted til rett tid. En måte å utføre elektronisk samhandling på er gjennom elektronisk utveksling av meldinger. Den elektroniske meldingsutvekslingen er allerede godt i gang og trafikken over helsenettet øker daglig. Et betydelig antall elektroniske meldinger er utviklet og blir tatt i bruk av aktørene i helsesektoren. Nasjonalt meldingsløft er et program hvor et av målene er å bidra til at volumtjenester som epikrise, henvisning, laboratorie og røntgenrekvisisjoner sendes elektronisk i stedet for papir. I takt med økende bruk av elektroniske meldinger, er det behov for en veileder som kan gi brukere av meldingene råd om hvordan meldingene skal brukes. I veilederen henviser vi til nasjonale styrende dokumenter som er av betydning i denne sammenheng. Vi håper at alle som leser dette dokumentet vil finne nyttig informasjon om korrekt adressering av meldinger, taushetsplikt ved sending av henvisning og epikrise, og veiledning i hvordan epikrise og henvisning skal brukes. Med vennlig hilsen Bjørn Inge Larsen Direktør

4 Innhold FORORD 3 1 INNLEDNING BAKGRUNN MÅLSETTING MED DOKUMENTET MÅLGRUPPE METODE AVGRENSING 7 2 ADRESSERING OG OVERVÅKING AV ELEKTRONISKE MELDINGER INNLEDNING TJENESTEBASERT ADRESSERING PERSONBASERT ADRESSERING OVERVÅKING AV MELDINGER OG AVVIKSHÅNDTERING 9 3 TAUSHETSPLIKT INNLEDNING HELSEPERSONELLS TAUSHETSPLIKT UTVEKSLING AV INFORMASJON MELLOM HELSEPERSONELL 11 4 ELEKTRONISK HENVISNING INNLEDNING HVEM SKAL MOTTA HENVISNING FRIST FOR Å SVARE PÅ EN HENVISNING NÅR TILBUD OM HELSEHJELP IKKE GIS ELLER EN HENVISNING AVVISES BRUK AV ELEKTRONISK HENVISNING 14 5 ELEKTRONISK EPIKRISE INNLEDNING HVEM SKAL MOTTA EPIKRISE PASIENTEN KAN MOTSETTE SEG SENDING AV EPIKRISE FRIST FOR SENDING AV EPIKRISE BRUK AV ELEKTRONISK EPIKRISE 18

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Det har foregått elektronisk utveksling av meldinger i lengre tid mellom allmennleger, avtalespesialister og helseforetak, og nå innlemmes pleie og omsorgstjenesten i kommunene (PLO) også i denne samhandlingskjeden. Ledere i de enkelte virksomhetene har det administrative ansvaret på systemnivå for å sikre at helsetjenestene som ytes er faglig forsvarlige og har god kvalitet. Samtidig som ledelsen har det overordnede systemansvaret for kvaliteten på tjenestene som ytes, har helsepersonell et individuelt ansvar for å sikre faglig forsvarlig behandling av pasienten. Helsepersonell og andre ansatte som skal samhandle elektronisk har et spesielt ansvar for den elektroniske meldingen som den enkelte produserer. Dette gjelder for eksempel ved at den enkelte må kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype og at meldingen blir sendt til riktig mottaker. Trygg og sikker informasjonsutveksling krever at alle ansatte har et bevisst forhold til bruk av samhandlingsløsningene. Ved innføring av 5

6 elektroniske samhandlingsløsninger er det derfor nødvendig at den enkelte virksomhet utarbeider og gjennomfører opplæring for de som skal sende og motta elektroniske meldinger. Ansatte må være kjent med ulike typer feil som kan oppstå, samt konsekvenser disse feilene kan ha. Videre er det nødvendig med klare rutiner for avvikshåndtering både internt og mellom samhandlingsaktørene. 1.2 Målsetting med dokumentet I tråd med at elektronisk kommunikasjon blir stadig mer utbredt, er det et behov for veiledning som kan sikre korrekt bruk av meldingene. Dette dokumentet er utarbeidet som en veileder for den enkelte som sender de elektroniske meldingene henvisning og epikrise. Dokumentet gir råd og anbefalinger ved bruk av disse to meldingene for de aktuelle målgruppene. 1.3 Målgruppe Denne veilederen er rettet mot allmennleger som sender henvisning til spesialisthelsetjenesten og til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som sender epikrise. 1.4 Metode Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i regi av Nasjonalt meldingsløft etter innspill fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sektoren. Deltagerne i gruppen er ansatt ved henholdsvis helseforetak, kommune eller legekontor og har geografisk spredning fra hele landet. KITH (Kompetansesenter for IT i helseog sosialsektoren) har også deltatt i arbeidsgruppen. Dokumentet har vært på en bred høringsrunde hos interessenter i sektoren i tillegg til prosjektledere i Nasjonalt meldingsløft og Meldingsløftet i kommunene. DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPEN HAR VÆRT: Navn Stilling Organisasjon Annette Hole Sjøborg Spesialkonsulent IKT (intensivsykepleier) Sykehuset Østfold HF Bodil Aasvang Olsen Fastlege/praksiskonsulent Tvedestrand legesenter Irene Henriksen Aune Seniorrådgiver/prosjektleder IKT (sykepleier) Arendal kommune Jan Emil Kristoffersen Overlege, Avdeling for samhandling Akershus universitetssykehus HF Kirsti Loe Prosjektleder IKT (sykepleier) Sunnaas sykehus HF Kristin Standal Avdelingsleder (helsesøster) Bærum kommune Pal Ivan Overlege pediatri Helse Finnmark HF Ruth Midtgarden Fastlege/kommuneoverlege/praksiskons. Legesenteret Mariero Shahryar Ighani Legespesialist/seksjonssjef Akershus universitetssykehus HF Torunn Olsen Kvalitetsrådgiver Helse Sunnmøre Trond Kjølås EPJ konsulent St. Olavs hospital HF Annebeth Askevold Sjefrådgiver KITH Caroline R. Schultz Rådgiver Helsedirektoratet Kirsten Petersen Seniorrådgiver Helsedirektoratet Kjersti Skavik Rådgiver Helsedirektoratet Magnus Alsaker Rådgiver KITH Mona Syversen Leder av arbeidsgruppen Sykehuspartner Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN k Stavanger kommune 6

7 1.5 Avgrensing Denne brukerveilederen omtaler elektronisk henvisning og epikrise. Med elektronisk henvisning menes i denne sammenheng kliniske henvisninger fra allmennleger til spesialisthelsetjenesten. Dialogmeldinger tilknyttet henvisning og epikrise samt tilbakemelding på henvisning er ikke beskrevet i dette dokumentet. Systemleverandører som skal utvikle henvisning og epikrise i sine system må benytte standard beskrevet av KITH og dokumentene «Den gode henvisning» og «Den gode epikrise». Dokumentene kan lastes ned fra KITHs nettsider Dette dokumentet «Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten», har helsepersonell som målgruppe og anbefales kun brukt av systemleverandører som et støttedokument for å få større innsikt i og forståelse for bruk av meldingene. 7

8 2 Adressering og overvåking av elektroniske meldinger 2.1 Innledning Presis adressering og overvåking er viktig ved elektronisk meldingsutveksling. Hver virksomhet har ansvar for selv å overvåke egen meldingstrafikk. Alle som tilknyttes Norsk Helsenett blir registrert i NHN Adresseregister og får gjennom det tilgang til alle elektroniske adresser i helse og omsorgstjenesten. Adresseregisteret er helse og omsorgssektorens elektroniske verktøy til presis adressering av elektroniske meldinger. Adresseinformasjon holdes oppdatert av den enkelte virksomhet, enten ved integrasjonsløsninger med virksomhetens elektroniske pasientjournal eller ved manuell oppdatering. Databehandleransvarlig i virksomheten har ansvar for at slik oppdatering er satt i system og gjennomføres. 8

9 Kommunikasjonsparten (adressen) kan representere en enkelt person i en bestemt rolle knyttet til en bestemt virksomhet (for eksempel lege ved et legekontor), eller den kan representere en tjeneste for mange enheter og personer i en tjeneste eller fagområde (for eksempel behandlingssted i helseforetak, privat sykehus eller kommune). 2.2 Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering innebærer at meldinger adresseres til tjenesten som ytes, og ikke til den enkelte ansatte. Et eksempel på dette, er at meldinger som sendes til kommuner skal adresseres til den aktuelle tjenesten i kommunen. Eksempler på tjenestetyper for kommuner er fysioterapitjeneste, helsestasjons og skolehelsetjeneste, sykepleietjeneste pleie og omsorg, psykisk helsetjeneste samt tannhelsetjenester 1. KITH har publisert anbefaling angående hvilke tjenestetyper som kan benyttes av kommunen 2. Spesialisthelsetjenesten skal definere tjenestetyper med utgangspunkt i virksomhetens helsetjenestetilbud 3 og sted der tjenesten tilbys, eksempelvis gastromedisin, UNN, Tromsø. Registreringen av kommunikasjonsparter skal støtte opp om retten til fritt sykehusvalg; gjennom sitt valg av en kommunikasjonspart som mottaker av en henvisning, skal en lege/behandler kunne signalisere hvilket behandlingssted innenfor helseforetaket pasienten ønsker seg til. 2.3 Personbasert adressering Til allmennleger og private legespesialister sendes elektroniske meldinger til person, dvs. den enkelte lege. Det vil si at den elektroniske adressen som identifiserer legen ved valgt virksomhet skal benyttes. En lege kan ha sitt arbeidssted ved flere legekontor. Det vil da være registrert flere elektroniske adresser pr person, og avsender må sørge for å sende meldingen til riktig person ved riktig behandlingssted. Den samme legen kan også være ansatt ved en kommunal virksomhet, f.eks et sykehjem eller et fengsel. I slike tilfeller skal meldingen ikke sendes til person, men til den tjenesten som kommunen har registrert i adresseregisteret. Valg av adresse må derfor vurderes hver gang det sendes en ny melding. 2.4 Overvåking av meldinger og avvikshåndtering Den som sender en elektronisk melding må ha et system for å overvåke status på meldingene som er sendt. Dette omfatter både teknisk system og manuell overvåkning av meldingstrafikken. Hvis meldingen ikke er kommet frem eller er avvist, har avsender ansvar for å iverksette tiltak, ev. sende meldingen på nytt, enten elektronisk eller på papir. Hver virksomhet må ha prosedyrer for hvordan dette skal løses. Det finnes ulike typer kvitteringsmeldinger som skal tilrettelegge for god avvikskontroll i forhold til elektronisk meldingsutveksling. Når en melding er sendt skal det komme en kvitteringsmelding tilbake og tilsvarende når en melding er mottatt sendes en kvitteringsmelding til avsender. Transportkvittering forteller om meldingen har kommet frem til mottakerens meldingstjener, og om innpakning og kryptering er korrekt. Applikasjonskvittering forteller om meldingen er overført og akseptert i mottakers fagsystem. Det finnes ulike tekniske løsninger for overvåkingen av meldingstrafikken. Noen virksomheter har kvitteringsmeldingene integrert i fagsystemet, dvs at den som sender meldingen selv må kontrollere at det kommer en kvittering for mottak. Hos enkelte større virksomheter er overvåking av kvitteringsmeldingene sentralisert. Hver enkelt virksomhet må avklare hvilken teknisk og organisatorisk løsning man ønsker å bruke for å overvåke kvitteringene. For nærmere informasjon om overvåking og avvikshåndtering anbefales dokumentet «Sjekkliste for avvikling av papir» 4 eller «Personvern og informasjonssikkerhet for Legekontorer» 5 1 Kodeverk 8663 Kommunale helse og sosialtjenester, se 2 KITH notat nr Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune pdf 3 Kodeverkene 8655 Helsehjelpsområde og 8654 Klinisk/medisinsk service, se 4 Helsedirektoratet Rapport. Sjekkliste for avvikling av papir. IS

10 3 Taushetsplikt 3.1 Innledning Som utgangspunkt har helsepersonell taushetsplikt om pasientforhold. Det kreves da et grunnlag for likevel å kunne utveksle pasientopplysninger. Utveksling av pasientinformasjon ved å sende henvisning og epikrise er lovregulert. Reglene som blir omtalt i dette kapittelet gjelder uavhengig av om informasjonen utveksles elektronisk, muntlig eller på papir. Det er altså de samme kravene til taushetsplikt som gjelder uavhengig av medium som brukes for å utveksle informasjonen. 3.2 Helsepersonells taushetsplikt Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt om pasientforhold jf. helsepersonelloven 21. Taushetsplikten innebærer at helsepersonellet skal hindre at andre får tilgang til eller kjennskap til opplysninger om folks legems eller sykdomsforhold eller andre 10

11 personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikten er imidlertid ikke absolutt. Utveksling av taushetsbelagt informasjon mellom helsepersonell kan kun skje når det er nødvendig for behandling og oppfølgning av pasienten, dersom pasienten samtykker, eller hvor det foreligger annet rettslig grunnlag for å gi slik informasjon, f.eks. tilfellene som omtalt i avsnitt 3.3. Foreligger det ikke en slik hjemmel for å gjøre unntak fra taushetsplikten kan pasientopplysninger ikke utveksles. 3.3 Utveksling av informasjon mellom helsepersonell Taushetsplikten gjelder i utgangspunktet også helsepersonell i mellom, men det er gjort visse unntak fra dette utgangspunktet for at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Disse unntakene finnes i helsepersonelloven 25 og Helsepersonelloven 25 regulerer helsepersonells adgang til å gi fra seg nødvendige og relevante helseopplysninger til samarbeidende helsepersonell som trenger opplysningene for å yte helsehjelp til pasienten. Bestemmelsen gjelder bare der helsepersonellet samarbeider om helsehjelpen til pasienten. Helsepersonelloven 45 gjelder utenfor samarbeidssituasjoner. Bestemmelsen gir helsepersonell adgang til nødvendige og relevante helseopplysninger nedtegnet i journal, i den grad dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Både henvisninger og epikrise inneholder opplysninger fra journal. Utgangspunktet er derfor at de regler som gjelder for kommunikasjon av journalopplysninger etter helsepersonelloven 25 og 45 også gjelder når det sendes en henvisning eller en epikrise. I tillegg er sending av epikrise regulert i journalforskriften, der det bl.a. angis når epikrise skal sendes og hvem som skal motta epikrise. Det følger både av helsepersonelloven 25 og 45, og av pasientrettighetsloven 5 3, at pasienten har rett til å nekte informasjonsutveksling mellom helsepersonell, selv om opplysningene er nødvendig for å yte helsehjelp. Retten til å nekte forutsetter at pasienten gir uttrykkelig beskjed om at vedkommende motsetter seg utvekslingen av opplysningene. Dette innebærer ikke at helsepersonellet trenger å informere om at det sendes epikrise. Helsepersonellet bør imidlertid ha grunn til å tro at pasienten ønsker opplysningene videreformidlet. En henvisning sendes derimot etter dialog med pasienten, og pasienten er derfor alltid klart over at henvisning sendes. Selv om pasienten som hovedregel vil kunne motsette seg at journal eller opplysninger i journal gis til andre, kan tungtveiende grunner gjøre at dette likevel kan skje. I praksis vil dette være tilfellet hvor utveksling av informasjon anses nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade. Det er det helsepersonell som skal sende henvisning eller epikrise som skal sikre at pasienten ikke har motsatt seg dette, og eventuelt må vurdere om informasjonen likevel skal sendes fordi det foreligger tungtveiende grunner. Pasientens rett til å motsette seg sending av epikrise er nærmere omtalt i avsnitt 5.3. Det er dermed ikke et krav om samtykke for å sende henvisning eller epikrise etter helsepersonelloven 25, 45 og pasientjournalforskriften 9, men pasienten kan motsette seg informasjonsutvekslingen. Hvis opplysningene skal sendes til andre enn de som skal motta henvisning og epikrise etter lovverket, må det derimot innhentes et gyldig samtykke fra den som opplysningene gjelder. 6 Det må fremgå av journalen at annet helsepersonell har fått opplysninger i journalen jf. pasientjournalforskriften 8. 11

12 4 Elektronisk henvisning 4.1 Innledning Begrepet «henvisning» benyttes generelt for en henvendelse vedrørende en pasient om utredning og/eller behandling hos en annen instans i helsevesenet som vanligvis innebærer at denne instansen overtar behandlingsansvaret for pasienten. Det vil kunne defineres ulike varianter av en slik henvisning basert på brukernes behov for informasjonsinnhold i de ulike situasjonene. Henvisningsmeldingen benyttes for elektronisk overføring av en henvisning fra en henvisende instans (f.eks. pasientens fastlege eller spesialist) til et behandlingssted (f.eks. kirurgisk avdeling ved et helseforetak). Henvisninger internt i en institusjon beskrives ikke i dette dokumentet. 12

13 4.2 Hvem skal motta henvisning Henvisning skal sendes til helsepersonell eller institusjon ut i fra reglene om personbasert adressering eller tjenestebasert adressering. Ved bruk av tjenestebasert adressering må meldingen adresseres til konkret behandlingssted for å kunne ivareta pasientens rett til fritt sykehusvalg. 4.3 Frist for å svare på en henvisning Ved henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal institusjonen vurdere henvisningen for å fastsette pasientens rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det er da tre mulige utfall Pasienten har rett til prioritert (nødvendig) helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har behov for helsehjelp, men har ikke rett til prioritert (nødvendig) helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har ikke behov for eller rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (jf. kap.4.4.) Hvis helsehjelpen anses som prioritert (nødvendig) helsehjelp etter lovverket, skal det settes en frist for når faglig forsvarlighet krever at spesialisthelsetjenesten senest må yte helsehjelp til vedkommende pasient for å oppfylle pasientens rettigheter. Vurderingen av om det er prioritert (nødvendig) helsehjelp skal foretas senest innen 30 virkedager ved henvisning til sykehus, spesialpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har imidlertid pasienten rett på raskere vurdering. Videre har barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet rett til vurdering innen 10 virkedager fra henvisning er mottatt. Pasienter som har rett til prioritert (nødvendig) helsehjelp skal tilbys behandling evt utredning senest innen den fristen som er satt for den enkelte pasient. Frist skal settes i tråd med de nasjonale prioriteringsveilederne og en individuell vurdering. Hvis pasienten ikke har fått et tilbud innen denne fristen kan pasienten henvende seg til Helfos pasientformidling, som uten opphold skal skaffe et tilbud fra enten offentlig eller privat tjenesteyter i Norge så vel som i utlandet. Pasienter som har rett på helsehjelp, men ikke rett til nødvendig helsehjelp, fra spesialisthelsetjenesten skal tilbys hjelp men det fastsetts ikke tidsfrist for når behandling evt. utredning må inngangsettes. Situasjonen der pasienter ikke tilbys behandling omtales i avsnitt 4.4. For nærmere veiledning om prioritering av henviste pasienter, se nasjonale prioriteringsveiledere Når tilbud om helsehjelp ikke gis eller en henvisning avvises Virksomheter i spesialisthelsetjenesten har som utgangspunkt ikke anledning til å avvise en henvisning. Et behandlingssted har imidlertid ikke plikt til å gi tilbud om helsehjelp dersom pasienten har benyttet seg av fritt sykehusvalg, og sykehuset som er valgt må prioritere pasienter fra egen bostedsregion. Avslag om helsehjelp må begrunnes i at Retten til vurdering av helsetilstand senest innen 30 virkedager ikke blir oppfylt for pasienter i bostedsregionen, etter pasientrettighetsloven 2 2 eller Pasienter i bostedsregionen ikke får nødvendig hjelp etter pasientrettighetsloven 2 1, andre ledd. En virksomhet som har landsfunksjon kan imidlertid ikke avvise pasienter fra andre helseregioner. En henvisning kan også avvises dersom pasienten velger et mer spesialisert behandlingsnivå enn lidelsen skulle tilsi. Hvis lidelsen skulle vært behandlet på et lavere nivå, f.eks. ved et lokalsykehus, kan ikke pasienten velge behandling på et regionssykehus. Hvis pasienten ikke får tilbud om helsehjelp eller en henvisning avvises skal den som har henvist pasienten og pasienten motta skriftlig begrunnelse for dette. Det skal også gis informasjon om retten til fornyet vurdering etter pasientrettighetsloven 2 3 og klagerett etter pasientrettighetsloven 7 1 og 7 2, herunder klagefrist og klageinstans 7 Nasjonale prioriteringsveiledere 13

14 4.5 Bruk av elektronisk henvisning Tema I hvilke situasjoner skal meldingen sendes Sendes til Brukerveiledning Formell anmodning om at en helseinstitusjon skal utrede og/eller behandle pasientens helseproblem En spesialist eller et behandlingssted og tjeneste Innhold Følgende informasjon bør inngå i en standard henvisning 8 Pasientpersonalia (navn, fødselsnummer, adresse) Identifikasjon av spesialist eller tjeneste man henviser til Begrunnelse for henvisningen Henvisningsdiagnose (koder og tekst) Cave Henvisende lege og virksomheten det henvises fra Tidspunkt for når henvisningen er skrevet Legemidler Hastegrad Navn på fastlege hvis denne ikke er henvisende lege Pasienttransport Dersom meldingen benyttes til elektronisk henvisning innenfor BUP sektoren eller ved annen henvisning av barn, er det et ønske om tilleggsinformasjon i forhold til det som er i den eksisterende meldingen. Ytterligere ønsket tilleggsinformasjon ved bruk av henvisningsmeldingen innenfor barne og ungdomspsykiatrien er: Foresatts kontaktinformasjon Omsorgssituasjon (kodet opplysning) Henvisningsgrunn (kodet opplysning) Ved behov Funn og undersøkelsesresultater Funksjonsnivå/hjelpetiltak Familie/sosialt Tidligere sykdommer Opplysninger om pasienten er sykmeldt Informasjon til pasient/pårørende Evt. vedlegg Samtykke Oppfølging/respons Det er ikke nødvendig med samtykke for å sende en henvisning forutsatt at den som sender henvisningen oppfatter at pasienten ønsker opplysningene videreformidlet. Pasienten kan motsette seg sending av henvisning. Hvis det skjer, kan helsepersonell likevel sende henvisningen dersom tungtveiende grunner taler for det (f.eks. for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade). NB! Pasienten skal som utgangspunkt samtykke til helsehjelp. Det er unntak fra dette utgangspunktet jf. pasientrettighetsloven kap 4. Pasienten og den som har henvist pasienten skal skriftlig informeres om resultatet av vurdering av om pasienten har krav på prioritert (nødvendig) helsehjelp og en eventuell fastsettelse av frist for når prioritert (nødvendig) helsehjelp skal gis ev. om pasienten har rett til helsehjelp i utlandet. Det skal også gis informasjon om retten til fornyet vurdering etter pasientrettighetsloven 2 3 og klagerett etter pasientrettighetsloven 7 1 og 7 2, herunder klagefrist og klageinstans. Hvis det er satt frist for prioritert (nødvendig) helsehjelp, skal det også informeres om reglene for brudd på fristen Henvisende lege/behandler er en av mottakerne av epikrise når behandlingen er avsluttet 8 KITH Rapport R22/03 Medisinsk faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" og KITH Rapport R17/05 Elektronisk utveksling av henvisning. XML meldingsbeskrivelse. 14

15 Tema Akseptabel tidsfrist og respons Hvordan skal respons adresseres Andre forhold Brukerveiledning Henvisningen skal vurderes senest innen 30 virkedager ved henvisning til sykehus, spesialpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett på raskere vurdering Barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering innen 10 virkedager fra henvisning er mottatt. Pasienter som har krav på prioritert (nødvendig) helsehjelp skal tilbys behandling senest innen den fristen som er satt for den enkelte pasient Eventuell forespørsel og avvik (for eksempel manglende innhold) adresseres til avsender Etter avsluttet behandling sendes epikrise til henvisende lege og pasientens fastlege (kan være samme person), og annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Purring på eller kansellering av allerede innsendt henvisning skal ikke gjøres ved å sende ny henvisning 15

16 5 Elektronisk epikrise 5.1 Innledning Epikrise er en sammenfatning av journalopplysninger som skal sendes ved utskrivning fra helseinstitusjon, etter poliklinisk behandling og etter behandling hos spesialist jf. pasientjournalforskriften Hvem skal motta epikrise Epikrise skal i følge pasientjournalforskriften 9 sendes til helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning. Dette innbærer at epikrise skal sendes til den som skal ha ansvar for videre oppfølgning av pasienten etter utskrivelse. I tillegg skal epikrise normalt sendes innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens fastlege, selv om disse ikke alltid vil ha direkte ansvar for oppfølgning av pasienten. 16

17 Epikrise som sendes til legevakt bør adresseres til legevaktstjenesten, og ikke til den henvisende lege, i tråd med reglene for tjenestebasert adressering. Det kan være ønskelig å sende epikrise til andre enn innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens fastlege, selv om det ikke foreligger direkte oppfølgingsansvar. Hvis det er tvil om epikrise kan sendes uten samtykke bør pasientens samtykke innhentes, da pasienten alltid kan samtykke til å sende epikrise til annet helsepersonell. I epikrisen bør det tydelig fremkomme om mottakeren har ansvar for videre oppfølging av pasienten. I noen tilfeller vil pasienten også uttrykkelig gi beskjed om at vedkommende ønsker (dvs. samtykker til) at epikrise sendes til privat behandlingsinstitusjon eller til annet helsepersonell som privat psykolog, fysioterapeut, familiemedlem etc. 5.3 Pasienten kan motsette seg sending av epikrise Normalt kan helsepersonell sende epikrise uten at pasienten samtykker til dette. Som vist i avsnitt 3.3 følger det imidlertid både av helsepersonelloven 25 og 45, og av pasientrettighetsloven 5 3, at pasienten kan motsette seg informasjonsutveksling mellom helsepersonell. Siden epikrise er et eksempel på en slik informasjonsutveksling følger det av disse bestemmelsene at pasienter kan motsette seg sending av epikrise. Denne retten til å motsette seg sending av epikrise innebærer at pasienten bør gis anledning til å få opplyst hvem epikrisen sendes til. Dette innebærer ikke en plikt til uoppfordret å informere om at epikrise sendes og til hvem. Den som sender epikrisen bør imidlertid ha grunn til å tro at pasienten ønsker opplysningene videreformidlet. I særskilte tilfeller kan derfor hensynet til personvernet tilsi at pasienten informeres før helseopplysninger utveksles, slik at pasienten skal kunne ivareta sin rett til å motsette seg sending av epikrise. Hvis pasienten motsetter seg sending av epikrise, kan helsepersonell likevel utveksle disse opplysningene dersom tungtveiende grunner taler for det. I praksis vil dette kunne være tilfellet når utveksling av informasjon anses nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade. Hvis pasienten motsetter seg sending av epikrise må derfor det enkelte helsepersonell vurdere om epikrise likevel skal sendes fordi det foreligger tungtveiende grunner for det. I praksis vil pasienter som motsetter seg sending av epikrise ofte endre oppfatning etter en dialog med legen. Helsepersonell som har pasienter som nekter sending av epikrise kan derfor i mange situasjoner komme til enighet med pasienten ved å diskutere konsekvensene av ikke å sende epikrise. Bestemmelsene som nevnt i kapittel 3.3 kommer uansett til anvendelse. 5.4 Frist for sending av epikrise Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet jf. pasientjournalforskriften 9. Dette innebærer at epikrisen ikke må sendes senere enn at nødvendig oppfølgning kan settes i verk. Det er det enkelte helsepersonell som sender epikrise som må vurdere konkret i det enkelte tilfelle når epikrise skal sendes for å ivareta pasientens behov for oppfølgning. Dette kan være flere ganger i et langt behandlingsløp. Epikrisen skal uansett sendes innen rimelig tid, normalt innen en uke. I vurderingen som skal foretas i det enkelte tilfellet vil flere momenter være sentrale. Et moment er at det kan være behov for å vente noen dager etter at pasienten har vært til behandling før epikrise sendes, f.eks. av hensyn til å motta prøvesvar som er sentrale for videre behandling og oppfølgning. Videre må ikke epikrisen sendes så sent at den som er ansvarlig for oppfølgning av pasienten allerede har satt i gang med behandling som ikke er i samsvar med de råd og veiledninger som følger av epikrisen. Hvis det skulle være behov for oppfølgning av pasienten før epikrisen sendes, kan den som får oppfølg ningsansvaret for pasienten uansettes varsles om pasientens behov på andre måter (f.eks. per telefon). 17

18 5.5 Bruk av elektronisk epikrise Tema I hvilke situasjoner skal meldingen sendes Sendes til Innhold Brukerveiledning Sendes ved utskrivning fra helseinstitusjon Sendes etter poliklinisk behandling Sendes etter behandling hos spesialist Henvisende lege Fastlege Helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning, for eksempel: Kommunehelsetjenesten (legevakttjeneste, pleie og omsorgstjeneste, helsestasjonstjeneste, fengselshelsetjeneste med mer) Andre virksomheter Epikrise er en sammenfatning av journalopplysninger. Følgende informasjon bør inngå i en standard epikrise 9 Pasientpersonalia (navn, fødselsnummer, adresse) Ansvarlig avdeling(er) gjelder sykehusopphold Utskrivende lege og/eller ansvarlig lege/helsepersonell Dato for innlagt og utskrevet eller dato for behandlingen (ved poliklinikkbesøk eller behandling hos spesialist) Diagnoser (alle aktuelle diagnoser skal oppgis) Cave Henvisende lege og eventuelt annen innleggende lege/sykehus samt eventuelle andre parter som skal ha kopi av epikrisen Tidspunkt for når epikrisen er godkjent (signert) Årsak til innleggelse/henvisning Henvisningsdiagnose (koder og tekst) Vurdering (inkludert planer for videre oppfølging) Videre oppfølgingsansvar Funn og undersøkelsesresultat Forløp og behandling Legemidler (aktive og seponert under opphold) Hastegrad Navn på fastlege hvis denne ikke er henvisende lege Ved behov: Andre viktige opplysninger som tas med ved behov i egne medisinsk faglige avsnitt i epikrisen: Familie/sosialt Tidligere sykdommer Funksjonsnivå/hjelpetiltak Prosedyrer mv Sykmelding Informasjon til pasient/pårørende Utover dette kan tilleggsopplysninger som operasjonsbeskrivelse, notater om komplikasjoner/skade under behandling, psykiatrisk vurdering, konklusjoner fra tverrfaglige drøftinger etc. sendes som fritekst i selve epikrisen eller som vedlegg i eget dokument/rapport. 9 KITH Rapport R32/02 Medisinsk faglig innhold i epikriser «Den gode epikrise» 18

19 Tema Samtykke Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Hvordan skal respons adresseres Brukerveiledning Det er ikke nødvendig med samtykke for å sende epikrise forutsatt at den som sender epikrisen tror at pasienten ønsker opplysningene videreformidlet. Pasienten kan motsette seg sending av epikrise. Hvis det skjer, kan helsepersonell likevel sende epikrise dersom tungtveiende grunner taler for det (f.eks. for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade). Noen pasienter ønsker at annet helsepersonell enn henvisende helsepersonell, pasientens fastlege eller andre med oppfølgningsansvar skal motta epikrise. Epikrisen sendes da som kopi til vedkommende i tillegg til de overnevnte hvis pasienten samtykker. Videre oppfølging av pasienten gjennomført i regi av den som til enhver tid innehar behandlingsansvaret. I epikrisen bør det tydelig fremkomme om mottakeren har ansvar for videre oppfølning av pasienten. Det er ikke nødvendig å svare på en epikrise, med mindre mottaker av epikrisen har behov for tilleggsopplysninger eller presiseringer av innholdet. Eventuell forespørsel og avvik (for eksempel manglende eller feilsendt epikrise, manglende innhold) adresseres til avsender. Andre forhold 19

20 Postboks 7000, St. Olavsplass 0130 Oslo Tlf Faks Utgitt av: Helsedirektoratet Design:TankDesign Trykk: Andvord Grafisk as Rapporten er produsert i 1000 eksemplarer, i en svanemerket produksjon på 115g Arctic matt/200g Arctic silk.

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr. 9 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, 29. september 2011 Mona Syversen, Sykehuspartner Min bakgrunn Interfakultær cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo Bl.a.

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Kirsten Petersen Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling på rett sted til rett tid NAV Helsestasjon Legekontor Pleie- og omsorg

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

KomUT 2 7. april 2015

KomUT 2 7. april 2015 KomUT 2 7. april 2015 SIDE 1 REVISJONSHISTORIKK Dato Tekst 17.04.15 Rutine godkjent i Midt-Norsk prosjektgruppe Hemit/Komut BAKGRUNN KomUT representert ved Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Elin Skjegstad,

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal MELDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal Sist revidert 211211 Meldingsløftet i Meldal kommune 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Versjon 1.3 Status: Til utprøving 1.november 2012 KITH-rapport 1048:

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper Møte 5/17 Dato 05.10.2017 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet

Detaljer