DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER"

Transkript

1 DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER Ουτω γαρ ηγαπησεν ο Θεον κοσµον ωστε τον υιον τον µονογενη εδωκεν ινα πασ ο πιστευων εισ αυτον µη αποληται αλλ εχη ξωηων αιωνιον. Noen som leser dette, forstår det, men for de fleste av oss er det gresk. Det er det da også Johannes 3,16 på gresk (litt forenklet, uten aksenter)! Men dette må oversettes for at vi som bare snakker andre språk, skal forstå det. Heldigvis finnes det oversettelser. På verdensbasis er det i dag mer enn Også i Norge har vi etter hvert fått flere å velge imellom. Oversettelser av Bibelen har eksistert lenge. En av de viktigste gamle oversettelsene er Septuaginta (forkortet LXX, tallet 70 på latin). Det er en gresk oversettelse av Det gamle testamente (GT) fra hebraisk, språket som det meste av GT opprinnelig var skrevet på. Sannsynligvis ble den utført for den jødiske kolonien i Egypt den gangen gresk var "verdensspråket" i regionen. Oversettelsen stammer fra det andre og tredje århundre f.kr. Navnet, som altså betyr 70, kommer fra en senere legende om at det var 72 oversettere, 6 fra hver av de 12 stammene i Israel, som arbeidet i hver sin celle og oversatte hele GT, og da man sammenlignet det ferdige resultatet, var alle helt like. I virkeligheten er det imidlertid til dels store forskjeller i stil og språk mellom de forskjellige delene av GT i LXX. Det er likevel en god oversettelse, og den ble spesielt viktig for den kristne kirke. De første kristnes Bibel var til å begynne med bare Det gamle testamente, og kirkens hovedspråk var gresk. Vi ser at det ofte er ordlyden i LXX som ligger bak når Det nye testamente (NT) siterer fra Det gamle. LXX ble faktisk utgangspunktet for mange senere kristne oversettelser av GT, blant annet Hieronymus oversettelse til latin, Vulgata. Septuaginta er fremdeles et nyttig dokument for studiet av Det gamle testamente, og er fortsatt standardversjonen av GT i Den greskortodokse kirke. Etter hvert kom også oversettelser til andre språk, både av GT og NT. Av tidlige oversettelser har vi for eksempel Peshitta, en oversettelse til syrisk og targumene, oversettelser, eller parafraser, av GT til arameisk. Vulgata er allerede nevnt. Denne oversettelsen til latin, som ble fullført omkring 405 e.kr, fant utbredt bruk i kirken. I 1546 ble det bestemt ved Trientkonsilet at Vulgata skulle være den eneste latinske autoritet når det gjaldt bibelteksten, og den fungerer da som Den romersk-katolske Fra Peshitta, den syriske oversettelsen av GT; 5 Mosebok 19,2-5.

2 kirkes offisielle Bibel. Reformasjonen setter fart i oversettelsene Etter at Vulgata kom ble det arbeidet lite med bibeloversettelse. Vulgatas egen tekst ble revidert og korrigert i århundrene som fulgte. Universitetet i Paris stod blant annet for en viktig utgave av Vulgata i det 13. århundre som hadde det formål å tjene som en standard for teologisk undervisning og debatt. Men noen få oversettelser til "folkespråkene" så dagens lys i løpet av middelalderen. Da var det gjerne Vulgata som var utgangspunktet. Det finnes en rekke slike bibelhåndskrifter fra tiden før reformasjonen. Fra midten av 1400-tallet finnes det også trykte utgaver. Den første tyske Bibelen ble trykt i 1477, og før reformasjonen fantes det bortimot 20 opplag av Bibelen på tysk. Men spesielt fra senmiddelalderen finner vi en voksende motstand mot bibeloversettelser til folkespråket. Kirken følte seg truet av "kjetter-bevegelser", og det ble hevdet at slike villfarelser grunnet seg i at lekfolk som fikk Bibelen i hende misforstod og mistolket den. Motstanden mot folkebibler syntes å være aller sterkest i England. (se J. Schumacher: "Da Da King James oversettelsen kom i 1611 var det ikke lenger noe forbud mot oversettelser til folkespråket i England. Protestantismen var innført, og både kirke og stat støttet oversettelse til, og spredning av Bibelen på engelsk. Men da oversetterne skrev sin tilegnelse til kong James, fant de det naturlig å henvise til den motstand som for ikke lenge siden hadde eksistert mot slike prosjekter, og som fortsatt fantes i visse kretser. De takket kongen for hans støtte og bad om at han måtte fortsette å være bibeloversettelsens høye beskytter og skrev at dette ville oppmuntre dem mer enn alle baktalelser og mistolkninger fra andre mennesker skal forferde oss. Oversetterne fryktet at de skulle bli utsatt for beskyldninger fra pavelige personer her hjemme eller i utlandet som vil baktale oss, fordi vi er svake redskaper for å gjøre Guds hellige sannhet mer og mer kjent for folket, som de fortsatt ønsker å holde nede i uvitenhet og mørke.." (Fra "The Epistle Dedicatory", i The Thompson Chain- Reference Bible, King James Version [Indianapolis, Indiana: B. B. Kirkenbridge Bible Co., Inc., 1964] side ii.) Guds ord var dyrt", i Bibelen i Norge, Det Norske Bibelselskap, 1991, s. 24.) Kirken prioriterte derfor ikke oversettelser til andre språk heller tvert imot. Man fryktet dårlige oversettelser, og at ulærde personer kunne mistolke teksten dersom Bibelen ble tilgjengelig på folks egne morsmål. Men kirkens ledelse fryktet nok også for det som senere viste seg å bli tilfelle, at folk som selv kunne lese sin Bibel, ville utfordre kirkens autoritet og kontroll.

3 Luthers studieværelse på Wartburg der han blant annet oversatte Det nye testamente til tysk i 1521/22. Det var først i forbindelse med den protestantiske reformasjonen at bibeloversettelse til forskjellige nasjonale språk ble vektlagt og fikk et gjennombrudd. To navn skal nevnes her. Det ene var Martin Luther. Etter at Luther hadde stått for riksdagen i Worms der han nektet å trekke tilbake det han hadde skrevet, var han definert som kirkens fiende, og hans liv stod i fare. Da han forlot Worms, ble han "kidnappet" av sin venn kurfyrst Fredrik av Sachens menn og i all hemmelighet ført til Wartburg, en øde fjellfestning nær Eisenach, for at han kunne være i sikkerhet der. Her oppholdt han seg nesten et år, fra mai 1521 til mars 1522, og noe av det viktigste han gjorde der var å oversette Det nye testamente til tysk. Senere oversatte han også Det gamle testamente, og hele Bibelen forelå i Luthers mål var å oversette Bibelen til et levende tysk som vanlige mennesker kunne forstå. Men han oppnådde mer enn å gi Bibelen en tysk språkdrakt. Han gav et umåtelig viktig bidrag til det tyske språk som var med å forme språket for ettertiden. Luthers oversettelse ble også et forbilde og en inspirasjon for andre, blant annet i Danmark-Norge. Den andre som må nevnes er William Tyndale. Han gjorde for de engelsktalende folk noe tilsvarende som det Luther gjorde for de tysktalende. Hans mål var å oversette Bibelen til et engelsk som var "så klart at gårdsgutten kunne forstå det like godt som biskopen". Tyndale var en dyktig lingvist. Han formet Englands språk med ord og uttrykk som har brent seg inn i det engelske folk, og hans levende prosa ble springbrettet for Shakespeare og de store engelske dikterne. Ja, uten ham, "er det ikke sikkert at engelsk hadde blitt et internasjonalt språk" (Stuart Wavell i The Sunday Times, sitert av Marshall i Messenger). William Tyndale ( ) oversatte Bibelen til et levende og rikt engelsk språk. Kirken så ikke med blide øyne på Tyndales arbeid. Det sies at da Tyndales Nye testamente på engelsk ble smuglet inn i England mellom baller av tøy fra kontinentet, var biskopen av London ivrig etter å kjøpe opp så mange eksemplarer han kunne få fatt på for så å brenne dem offentlig. Til sist led Tyndale selv samme skjebne som noen av biblene.

4 Han gav sitt liv for Bibelen Datoen var 6. oktober Stedet var Vilvordeborgen i det spanske Nederland. En liten plattform var satt opp i borggården, med et trekors på. Hit ble forbryteren ført fra sin celle. Han ble bundet til korset med jernlenker og et rep ble lagt om halsen hans. Så ble ordren gitt, og bålet ble tent. Noen sekunder før flammene fullførte sitt verk, ble repet brukt til å kvele ham. Hvem var denne forbryteren? William Tyndale. Og hva var hans forbrytelse? Han hadde oversatt Bibelen til engelsk. Da Tyndale fortalte Cuthbert Tunstall, biskopen av London, om sin plan om å frigjøre Bibelen fra dens latinske fangenskap, fant han snart ut at England ble et farlig sted å være. "Ikke bare var det for trangt for meg i Herren av Londons [Biskopens] palass for å arbeide med oversettelse av Skriften. Det var ikke plass for meg i hele England, " skrev Tyndale senere. Tyndales prosjekt ble oppfattet av kirken som en fare for den "rene" lære og en utfordring mot kirkens makt. Henrik 8. ( ), løste den engelske kirken fra pavelig kontroll og utropte seg selv til kirkens overhode, fordi paven nektet å innvilge ham den skilsmissen han ønsket. Men han holdt fast på den katolske tro, og støttet forfølgelsen av Tyndale. Tyndale måtte flykte fra England og utførte det meste av sitt oversettelsesarbeid på kontinentet, blant annet i Wittenberg og Worms. Han begynte med Det nye testamente. Selv om kirken og myndighetene gjorde sitt beste for å ødelegge bøkene da de ble smuglet inn i England, ble mange eksemplarer bevart. Tyndale fortsatte med Det gamle testamente, assistert av en annen dyktig oversetter, Miles Coverdale. Lenge greide Tyndale å holde seg skjult, men til sist ble han forrådt i Antwerpen av en Henry Phillips, en spillegal type som trengte penger og som så sitt snitt til å tjene en pen sum på å gå kirkens ærend.tyndale gav sitt liv for Guds Ord, og han gav den engelsktalende verden en umåtelig stor skatt. Tyndales oversettelse ble grunnleggende for senere engelske oversettelser. Da den kanskje mest kjente og fremdeles mye brukte King James utgaven kom i 1611, stod den i stor gjeld til Tyndale. Mange av hans formuleringer ble med inn i King James og er blitt en del av det engelske språk. Den som leser engelsk litteratur fra tiden etter, og ikke kjenner sin King James, vil gå glipp av rikdommen i mange tanker, uttrykk og ordbilder som går tilbake til denne bibelteksten. Gutenbergs gjennombrudd i trykkekunsten ble viktig for bibeloversettelsenes utbredelse. Han begynte å bruke løse typer, utviklet en ny og bedre trykkfarge og konstruerte en skikkelig trykkpresse. Tidligere hadde man møysommelig måttet skjære ut hver bokside i tre, for så å trykke fra denne klisjéen. Med løse typer i metall som kunne støpes i stort antall og brukes om igjen, ble det langt hurtigere og mer rasjonelt å fremstille bøker. Da Tyndales og Luthers oversettelser skulle ut på markedet hadde boktrykkerkunsten spredd seg til flere deler av Europa, og det var flere trykkere som kunne ta oppdragene. Oversettelser i Danmark og Norge Før reformasjonen fantes det gammelnorske oversettelser av deler av Bibelen. Den mest omfattende er det norrøne håndskriftet som har fått navnet Stjórn. Dette ble til under kong

5 Håkon Magnusson ved begynnelsen av 1300-tallet og inneholder deler av GT. Et interessant trekk ved dette skriftet er at det inneholder flere tillegg fra forskjellige middelalder verker og er altså både oversettelse og kommentar. (Magne Sæbø: Lik en bekk som veller fram, i Bibelen i Norge, Det Norske Bibelselskap, 1991, side 25.) Som en frukt av reformasjonen kom det etter hvert flere oversettelser i Norden. Det første større bidraget i Danmark-Norge var Christian IIs NT i 1524, oversatt til dansk, dels fra latin og dels fra Luthers tyske NT. I 1550 kom Christian IIIs Bibel, Reformasjonsbibelen, som var oversatt fra Luthers tyske. Den hadde et lett og forståelig språk og fikk stor utbredelse gjennom flere reviderte utgaver. Bare noen få av de danske Biblene fant veien til Norge, og det er først i siste halvdel av 1800-tallet at vi kan snakke om noen allmenn bibelspredning i Norge. Dette kan vi ikke minst takke det engelske internasjonale bibelselskapet for, og etter hvert Det Norske Bibelselskap som ble stiftet i Den første norsk-produserte men fremdeles danskspråklige bibelutgaven kom i Den første fullstendige Bibelen, oversatt direkte fra grunnspråkene til norsk (riksmål), kom først i Denne utgaven ble revidert og utgitt i 1930 og er fortsatt i bruk. Den første utgaven av hele Bibelen på nynorsk kom ut i 1921, og en revidert utgave kom i Denne siste oversettelsen, i regi av Bibelselskapet, fikk også betydning for 1978/85 oversettelsen både til nynorsk og bokmål. Hele Bibelen på nordsamisk ble utgitt i Omtrent 100 år senere (1998) kom en ny nordsamisk oversettelse av NT, og ny oversettelse av GT er under arbeid. Nyere norske oversettelser I siste halvdel av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre har flere nye norske oversettelser sett dagens lys. Etter mange års arbeid kunne Bibelselskapet i 1978 publisere en ny oversettelse både til bokmål og nynorsk. Denne ble justert i 1985, og noen mindre endringer kom inn i Etter nesten seks års arbeid presenterte Bibelselskapet en ny og revidert oversettelse av Den nye testamente i slutten av 2005, både på bokmål og nynorsk. Arbeidet med Det gamle testamente er allerede i gang, og ventes ferdig i Det finnes også andre oversettelser. Den best kjente er Norsk Bibel av Og i 1997 kom Bibelforlaget med en oversettelse som går under navnet Bibelen, Guds ord. Et spørsmål vi ofte møter er derfor: Hvilken oversettelse skal jeg velge? Her er det ikke mulig å gi et enkelt svar, men bare å gi litt bakgrunn som vil være nyttig når man vurderer hvilken oversettelse eller hvilke oversettelser man skal lese. De viktigste forskjellene mellom de norske bibelutgavene har sin bakgrunn i to forhold, Luther-bibel som ble trykt i Wittenberg i Luthers tyske oversettelse var viktig for bibeloversettesesarbeidet i Danmark.

6 hvilket tekst grunnlag som er valgt og hvilke oversettelsesprinsipper som er fulgt. Originalene Som vi så i forrige kursbrev har vi ikke autografene til noen av Bibelens bøker. Det vil si at ingen har ennå funnet et manuskript som Paulus eller noen annen bibelsk forfatter egenhendig har skrevet. Vi har bare kopier. Da de første moderne bibeloversettelsene ble laget mot slutten av middelalderen var bare et begrenset antall manuskripter tilgjengelig for oversetterne. Men på 1500 og 1600-tallet hadde bibelforskere som Erasmus av Rotterdam, Ximenes og Robert Éstiennes gjort et stort arbeid med å samle og sammenligne de viktigste manuskriptene. Når det gjaldt Det nye testamente fikk man da det som etter hvert ble kjent som Textus Receptus (TR) "den mottatte/overleverte tekst". Det var denne greske grunnteksten som var grunnlaget for bibeloversettelsene fra denne tiden. Med hensyn til Det gamle testamente hadde man færre manuskripter enn til Det nye, og her brukte man i første rekke den såkalte masoretiske teksten en tekst som var blitt overlevert gjennom de jødiske skriftlærde samt Septuaginta. Senere har mange andre manuskripter, ikke minst av Det nye testamentes tekst, kommet for dagen, slik at vi dag sitter med flere tusen håndskrifter av større eller mindre deler av Bibelen. Disse har vært gjenstand for grundige studier, og bibelforskere har utarbeidet forskjellige metoder og regler for å sammenligne disse tekstene. Hensikten har vært å prøve å finne fram til den teksten som ligger nærmest autografene. Dette studiet av manuskriptene kalles ofte tekstkritikk, og den teksten som forskerne har kommet fram til som den beste omtales ofte som den kritiske teksten. Nå har ordet kritikk en negativ klang i mange ører, og man får kanskje den idé at disse forskerne var negativt innstilt til Bibelen og hadde til hensikt å kritisere Bibelen i den forstand at de ønsket å bryte den ned og svekke tilliten til den. Noen har nok bidratt til det, men det er sjelden tekstkritikken. Tekstkritikerne har stort sett gjort et svært positivt arbeid som gjør at vi i dag har fått mye nyttig kunnskap om Bibelen, hvordan den har kommet til oss og om hvordan vi best kan lese og forstå den. Men bibeloversettere er delt i synet på hvor stor vekt man skal legge på resultatene av tekstkritikken. Her går altså et skille mellom de moderne norske oversettelsene, og dette kommer vi tilbake til nedenfor. Oversettelsesprinsipper Vi skiller gjerne mellom to forskjellige måter å oversette på som går på ordvalg og setningsbygning. På den ene siden har vi konkordant oversettelse. Det betyr at man prøver å gjengi et bestemt ord i grunnteksten med ett bestemt ord, eller en gruppe ord, i oversettelsen. Så langt som mulig prøver man også å følge setningsbygningen og rekkefølgen av ord ("grammatikken") fra originalen. Målet er å få en oversettelse som er så ordrett som mulig og som i minst mulig grad "fortolker" originalen. En slik oversettelse er ofte et godt grunnlag for studier, for den gir oss nærmere kontakt med den opprinnelige teksten. Men en

7 konkordant oversettelse er mindre fleksibel i forhold til å gi teksten moderne språkdrakt. Nye og uvante bibellesere især kan oppleve den som tung og vanskelig å forstå. På den andre siden har vi den idiomatiske oversettelsen. Her legger man mer vekt på å gjengi idéinnholdet i grunnteksten med et (norsk) språk som er moderne, klart og forståelig. Man er åpen for å bruke andre ord enn på originalspråket og for å endre "grammatikken i et forsøk på å oppnå en bedre kommunikasjon av tankene og ideene til en moderne leser på hans/hennes eget språk. En idiomatisk oversettelse blir gjerne lettere å lese og mer tilgjengelig, ikke minst for den uerfarne bibelleser. Men samtidig kan valg av andre ord enn originalens gjøre at vi mister noe av meningen, og/eller at ordet (ordene) i oversettelsen inneholder nyanser og tankegods som ikke lå i originalordet (-ordene). Veivalg i norske oversettelser I årene før Bibelselskapet kom med sin første oversettelse av hele Bibelen til norsk, hadde det foregått en lang drøftelse av spørsmålet om tekst grunnlag. Da denne Bibelen kom ut i 1904, var det en utgave som i stor grad fulgte tradisjonen fra Textus Receptus, men som likevel gikk et stykke i møte med den moderne tekstkritikken. Da revisjonen forelå i 1930, fulgte man stort sett samme linje. Man fravek TR i noen få tilfeller der noen av de viktigste tekstkritikerne var samstemte om en annen lesemåte. Da arbeidet med en ny oversettelse fra Bibelselskapet kom i gang rundt midten av 1900-tallet forelå det imidlertid enda flere manuskripter, og tekstkritikken hadde kommet enda lenger. Oversetterne gikk derfor et langt skritt videre i å ta hensyn til resultatene av bibelforskernes arbeid. Resultatet var at utgaven av 1978 (med mindre revisjoner i 1985 og 1993) stort sett bygger på det viktigste tekstkritiske arbeidet som var tilgjengelig. Men dette prinsippet ble fulgt med forsiktighet, og man har også tatt hensyn til tradisjonen fra 1904 og Når det gjelder oversettelsesprinsippene, er 1978/85 oversettelsen langt mer idiomatisk enn Bibelselskapets tidligere oversettelser. Et godt eksempel er ordet sarx som tidligere var oversatt med kjød (som er den bokstavelige betydningen av sarx), men nå oversettes med uttrykk som menneskets onde natur, sin syndige natur, etc. (se f. eks. Rom 8,3ff). En utgave av Bibelselskapets oversettelse av I den nye oversettelsen (foreløpig bare Det nye testamente) som kom i 2005 er det lagt vekt på nærhet til grunnspråkene samtidig som man har ønsket å komme nærmere det språket som brukes i Norge i dag. Oversettelsen er mer konkordant enn 1978/85/93 utgaven. I Romerbrevet 8, for eksempel, brukes nå uttrykk som kjøtt og blod, det kjøttet vil, osv. der det i 1978/85 utgaven stod menneskets onde natur, det mennesker av naturen trakter etter, osv.

8 Norsk Bibel 1988 finnes i flere utgaver, både på bokmål og nynorsk. Ikke alle var like begeistret for Bibelselskapets valg verken når det gjaldt tekstgrunnlag eller oversettelsesprinsipper i 1978/85. Dette er noe av bakgrunnen for at initiativet ble tatt til en annen bibeloversettelse som kom ut i 1988 og er kjent som Norsk Bibel. De som stod bak denne oversettelsen ønsket å gi det norske folk en bibel som lå i den gamle bibeltradisjonens spor. De la seg på den forsiktige linjen som preget 1904 (og 1930) oversettelsen med hensyn til tekstgrunnlaget. De var klar over tekstkritikernes arbeid og tok dem med på råd, men de la mest vekt på det de kalte samstemmigheten mellom det store flertallet av eksisterende manuskripter. (Møllerbråten, s. 43) Oversettelsen har derfor stor respekt for TR. Samtidig valgte Norsk Bibel 1988 en langt på vei konkordant måte å oversette på. Dette var dels på grunn av ønsket om å bevare kontinuiteten med tidligere norske oversettelser og ord og vendinger som norske bibellesere var blitt vant til. Det var også ut fra et ønske om å få en norsk tekst som var en så ordrett oversettelse av originalen som mulig. I tillegg til Bibelselskapets og Norsk Bibels oversettelser finnes det en oversettelse fra Bibelforlaget som har tittelen Bibelen Guds ord, fra Da gjengivelsen av Det nye testamente kom i 1995 ble det lansert som Den norske King James, og dette fører linjene tilbake til den engelske King James Version av Men Bibelen Guds ord følger i mange henseender den engelske "The New King James", en språklig modernisering av utgaven som først ble utgitt i 1979 (NT). Bibelen, Guds ord en norsk oversettelse fra 1997 som bygger på King James Tekstgrunnlaget er i hovedsak det samme som i Luthers utgaver, i den opprinnelige King James utgaven og i Bibelselskapets 1904-oversettelse. Den løpende teksten gjengir tradisjonen. derfor dette, men i noter under de aktuelle vers viser man de fleste lesemåter som nyere greske utgaver har valgt, basert på tekstforskernes arbeid. Disse notene er nyttige, da man slik kan se bakgrunnen for noen av de viktige forskjellene mellom norske bibelutgaver. I samsvar med King James-tradisjonen følger man et konkordant oversettelsesprinsipp, men i likhet med hva The New King James søkte å gjøre på engelsk, prøver man å bruke et moderne og lett forståelig norsk. Hva skal du velge? Ja, det er du som må velge! Den viktigste grunnen til at vi ikke kan gi et fasitsvar er at alle de norske oversettelsene har sin styrke og sine svakheter. For den som ikke behersker grunnspråkene og ikke har mulighet til selv å vurdere tekstforskernes arbeid, er det beste å bruke flere oversettelser og sammenlikne teksten. Det gir de beste forutsetningene for å komme så nær som mulig til det de opprinnelige forfatterne ønsket å formidle.

9 Ut fra det vi kan lese om drøftelser som har foregått under oversettelsesarbeidet og det som skrives i innledninger og kommentarer til de forskjellige utgavene, går det tydelig fram at de som har vært med på dette arbeidet, har tatt sitt ansvar alvorlig. Selv om vi ikke kan granske hjerter og nyrer, er det ingenting som tyder på at de har ønsket noe annet enn å gi oss en Bibel som best mulig formidler Guds ord til oss. Bibelforskere i dag er ikke alltid enige om hva som er det "beste" tekstgrunnlaget. Noen mener at Gud har styrt prosessen så direkte at han hele tiden har sørget for at bibelteksten ble bevart fra alvorlig korrupsjon. Derfor mener man at det tekstgrunnlaget man hadde allerede i middelalderen er så pålitelig at vi gjør vel i å ta utgangspunkt i det. Man ser med en viss skepsis på en del av den senere tekstkritikken der forskjellige (og til dels motstridende) prinsipper er blitt brukt for å finne fram til den "beste" teksten. Andre, kanskje med like stor tro på Bibelens guddommelige opphav og inspirasjon, mener likevel at Gud har overlatt mer til menneskelige redskaper. De mener at det møysommelige arbeidet bibelforskere har gjort, ikke minst med de greske bibelmanuskriptene, har på mange punkter gitt oss et bedre tekstgrunnlag enn det man hadde i tidligere tider. Mange manuskripter små forskjeller Men det er viktig å understreke at forskjellene i manuskriptene egentlig ikke er så store. Når det gjelder Det nye testamente, kjenner vi i dag til mer enn fem tusen greske, åtte tusen latinske og mange andre manuskripter på andre språk fra oldtiden som bevitner teksten. Om ca. åttifem prosent av teksten er det så å si full enighet. Forskjellene i det øvrige tekstmaterialet er for det meste små, slik som forskjellig stavemåte, rekkefølgen av ordene og andre variasjoner. Det meste kan føres tilbake til feil som ble gjort i kopieringen den gangen alt ble gjort for hånd. Mange av disse detaljene har imidlertid liten eller ingen betydning for oversettelsen, for de fører ikke til uklarheter i tekstens mening. Der hvor det er variasjoner når vi sammenligner moderne oversettelser, er grunnen ofte at oversetterne har valgt forskjellig ikke at manuskriptene på originalspråkene er uenige. Det kan være ord som inneholder andre nyanser enn originalen, eller at oversetteren har brukt en omskrivning istedenfor en ordrett oversettelse. På en del språk, blant annet på engelsk, finnes det noen Bibelutgaver som bevisst tar seg visse friheter for å modernisere og popularisere teksten. Her kan oversettelsene bli atskillig mer varierte enn de gamle manuskriptene. Men de norske oversettelsene vi har nevnt er alle forsiktige og vitner om stor respekt for grunnteksten. På noen få steder er det større forskjeller mellom de gamle håndskriftene. For eksempel er ikke Johannes 7,53 8,11 og Markus 16,9-20 med i alle manuskriptene. Men selv om vi laget en liste over alle de store variasjonene, ville vi finne at ikke noe av dette berører grunnleggende bibelske læresetninger eller skaper forvirring om Guds ønsker og planer for

10 oss mennesker, eller gjør det vanskelig å finne veien til frelsen. Det er også verd å merke seg at det finnes flere manuskripter som bevitner Bibelens tekst, spesielt Det nye testamentes, enn for noe annet skrift fra oldtiden. Av de store greske dikternes skrifter har vi for eksempel bare noen få manuskripter. Det var i en hule som denne, ved nordvestenden av Dødehavet, en gjetergutt i 1947 fant det første av en serie umåtelig verdifulle bibelmanuskripter. Et tekstfunn som gjelder teksten til Det gamle testamente understreker også at vi kan ha stor tillit til overleveringen av bibelteksten. I 1947 ble de såkalte Dødehavsrullene funnet. Disse bokrullene viste seg å være fra ca. år 100 f.kr. og gav oss GT-manuskripter som var omkring 1000 år eldre enn de eldste håndskrifter man hadde til da! Men det var små forskjeller mellom teksten i disse manuskriptene og dem man allerede kjente til, noe som viser oss at overleveringen av de bibelske bøkene har vært svært nøyaktig. Så selv om Gud har brukt ufullkomne mennesker som sine redskaper både i kopieringen av de gamle manuskriptene og i arbeidet med forskning omkring teksten og oversettelse, kan vi trygt si at Gud har bevart sitt Ord. Selv om oversettere i dag har forskjellig syn på hvordan man finner fram til den beste teksten der det finnes varierende lesninger, og enten de heller til konkordant eller idiomatisk oversettelse, behøver det ikke rokke ved vår tillit til Bibelen. Gud taler til oss også i dag, og vi kan høre hans tale tydelig og klart, også i norsk språkdrakt. Per W. Næsheim

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Bibelen en arena for strid DEL 2

Bibelen en arena for strid DEL 2 Bibelen en arena for strid DEL 2 Da reformatorene oversatte Det nye testamentet, valgte de å bruke andre manuskripter enn den latinske Vulgata. Tror vi at Gud ledet reformasjonen? Tror vi at Han også ledet

Detaljer

Har noen tuklet med Bibelen?

Har noen tuklet med Bibelen? Har noen tuklet med Bibelen? Manglende skrifter? Forandret tekst? 3 spørsmål A. Er noen skrifter blitt fjernet? B. Skulle andre skrifter egentlig vært lagt til? C. Har selve tekstene blitt forandret (bevisst

Detaljer

BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime

BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime en gang i livet får man anledning til å være med på noe så spennende og utfordrende som det en bibeloversettelse er. Etter 11 års arbeid

Detaljer

hver den som er av sannheten, hører min røst

hver den som er av sannheten, hører min røst Hans Johan Sagrusten P52 historien om Bibelen hver den som er av sannheten, hører min røst Lunde forlag Copyright 2007 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Illustrasjoner Hans Johan

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Bibelen en arena for strid DEL 1

Bibelen en arena for strid DEL 1 Bibelen en arena for strid DEL 1 Først ble vanlige folk hindret fra å lese Bibelen fordi den var skrevet på latin. Da oversettelser kom, ble de forbudt av Kirken. Fortsatt blir det kjempet en kamp mot

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte.

Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte. Del nr.2. Bibeloversettelser. Når det gjelder bibelens nåværende kjente språkelige form, må vi huske på at verdens språk ---- spesielt den romerske verdens-språk --- har forandret seg endel i de to siste

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

Hvorfor har vi forskjellige bibelutgaver?

Hvorfor har vi forskjellige bibelutgaver? Hvorfor har vi forskjellige bibelutgaver? av Hanne Trangerud Litt avhengig av definisjonene, blir det anslått at det finnes nesten 7000 levende språk i verden i dag. Hele Bibelen er nå oversatt til omlag

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no MENNESKER UTEN SJEL Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst?

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst? Hvorfor fremstilles Gud som en mann i litteratur og kunst? Nysgjerrigper oppgave levert av: Anette, Veronica, Linn og Kristina Klasse 7B, Vevelstadåsen skole, 1405 Langhus Anno 2002 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT Forskjellen mellom den gamle og nye pakt misforstås av mange. En pakt er som regel en høytidelig overenskomst mellom to parter, hvor de gjensidig aksepterer visse forpliktelser

Detaljer

Prosjektkatalog for Bibelgaven!

Prosjektkatalog for Bibelgaven! Prosjektkatalog for Bibelgaven! «Mennesket lever ikke av brød alene» (Lukas 4, 4b) Foto: Dag Kjær Smemo Bibelgaven er Bibelselskapets misjonsarbeid. Til enhver tid støtter norske bibelvenner ca. 90 prosjekter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer 34567 15. DESEMBER 2015 NR. 24 1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer SIDE 3 8. 14. februar En levende oversettelse av Guds Ord SIDE 19 Utgave med stor skrift DEL 1 34567 DECEMBER 15, 2015 Vol.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

18.01.2010. Håpsboken en introduksjon

18.01.2010. Håpsboken en introduksjon Håpsboken en introduksjon Den er et dokument/brev som i utgangspunktet henvender seg til 7 kristne menigheter i romerprovinsen Asia (Tyrkia) Men også til alle som har ører (Åp 2,7.11.17.29; 3,6.13.22)

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del III af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del III af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del III af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del III av III.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Hvordan møte kritikk?

Hvordan møte kritikk? Hvordan møte kritikk? 10. april, 2015 av Asbjørn Berland Det var en gang en pastor som mottok en anonym lapp der det stod «IDIOT!» på. Da pastoren neste morgen stod frem i menigheten sa han, «Jeg har fått

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

ER DET GUD SOM HELBREDER SYKE I Svein Magne Pedersens virksomhet?

ER DET GUD SOM HELBREDER SYKE I Svein Magne Pedersens virksomhet? ER DET GUD SOM HELBREDER SYKE I Svein Magne Pedersens virksomhet? Av Jan Lilleby Selve emnet, dette med tro på Gud og helbredelse av syke ved mirakuløs inngripen, har jeg allerede omtalt i både artikkelform

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Chicago-erklæringen om Bibelens ufeilbarlighet (1978)

Chicago-erklæringen om Bibelens ufeilbarlighet (1978) Chicago-erklæringen om Bibelens ufeilbarlighet (1978) Forord Skriftens autoritet er en helt avgjørende sak for den kristne menighet nå og til alle tider. De som bekjenner troen på Jesus Kristus som Herre

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk prekenpraksis Om forfatteren: Gyrid Gunnes (f. 1978) er feministteolog og prest i Den norske kirke. I 2008 mottok hun

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

2 Korinterbrev. Guds kraft fullendes i svakhet

2 Korinterbrev. Guds kraft fullendes i svakhet 2 Korinterbrev Guds kraft fullendes i svakhet S Kap 1-7: Forklarer tjenesten Kap 8-9: Innsamlingen til Judea Kap 10-13: Forsvarer tjenesten 1,1-11 Lidelser og trøst 1,12-2,13 Forrige brev, planendringer,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Spørreliste nr. 237 DET NORSKE SPRÅKET I ENDRING Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert

Detaljer

Bibeloversettelse i møte med fulanerkulturen i Mali 1

Bibeloversettelse i møte med fulanerkulturen i Mali 1 96 Misjon og teologi ; årg. 5/6 (1998/1999) Bibeloversettelse i møte med fulanerkulturen i Mali 1 Kontekstualiseringens premisser og valg JOSTEIN GARCIA DE PRESNO 0 Innledning Det som var fra begynnelsen,

Detaljer

Ragnar Andersen: Vi sammenlikner Norsk Bibel og Bibel 2011

Ragnar Andersen: Vi sammenlikner Norsk Bibel og Bibel 2011 1 Ragnar Andersen: Vi sammenlikner Norsk Bibel og Bibel 2011 Manuskript til foredrag på møte i FBB Østfold 11. mars 2014, revidert april 2014 Enten vi bruker en bibelutgave fra Norsk Bibel eller en utgave

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

Religionen innenfor fornuftens grenser

Religionen innenfor fornuftens grenser IMMANUEL KANT Religionen innenfor fornuftens grenser Oversatt av Øystein Skar Innledning av Trond Berg Eriksen Religionen innenfor fornuftens grenser Humanist forlag 2004 OMSLAG: Valiant, Asbjørn Jensen

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr. 49 11. årgang Desember 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 1-10.

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 1-10. Side 13. Vi skal ikke tale mye om oss selv, og slett ikke om vår udyder, som en sa. Vi skal aldri legge skjult på at vi er syndere hver eneste dag. Men vi skal ikke la det smake av selvskryt. Synden skal

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer