Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte."

Transkript

1 Del nr.2. Bibeloversettelser. Når det gjelder bibelens nåværende kjente språkelige form, må vi huske på at verdens språk ---- spesielt den romerske verdens-språk --- har forandret seg endel i de to siste tusen år. Altså siden Bibelen ble ferdigskrevet. Av den grunn har Guds levende ord igjen og igjen blitt oversatt til tidens herskende språk, Dette arbeidet har gjerne fromme og ærbødige lærde syslet med. De som først oversatte Bibelen hadde den fordelen at de kunne skrive av etter tidligere håndskrifter, som nå ikke lenger finnes. Men de som forsatte arbeidet senere, hadde til gjengjeld et større antal ldokumenter til rådighet. Disse er kommet fram i dagen etterhvert p.g.a. funn og liknende, og disse håndskriftene har tidligere tiders bibeloversettere sannsynligvis ikke kjent til. Jeg vil nå i all korthet gi en oversikt over de ulike oversettelsene fra de tidligste tidene og fram mot vår egen tid Septuaginta... ( Den eldste eksisterende oversettelsen.) Omkring år 227 f.kr. altså om lag hundre år etter at D.G.T. ble ferdig, ble det utført eller i alle fall begynt på en ny oversettelse av D.G.T. til gresk, som da var verdenspråket. Denne oversettelsen blir omtalt av den store historieskriveren Gibbon.Og selve oversettelsen kom tydeligvis i stand av hensyn til alle de jødene som etter fangenskapet var spredt i nær sagt alle land,og som hadde antatt det greske språket som sitt. Det hebraiske morsmålet var for det meste glemt.denne oversettelsen er kjent under navnet Septuaginta eller den Aleksandrinske oversettelsen. Dette har sin grunn i at den antakelig ble utført i Aleksandria av sytti lærde bibelkjennere. Ordet Septuaginta er latinsk og betyr ganske enkelt sytti. Men det er flere usikre momenter med hensyn til Septuagintas virkelige opprinnelse. Dersom den ble utarbeidet av lærde jøder i Aleksandria, så kan en beslutte at de ikke var så lærde hverken i hebraisk eller gresk. Septuaginta er dessuten i to henseender meget forskjellige fra andre jødiske skrifter:1. En rettroende jøde ville straks bli opprørt bare ved tanken på å ha D.G.T på noe annet språk enn det gamle, hellige hebraiske. Dr. Grinsburg forteller at de jødiske autoritetene straks etter at Septuagita var ferdig, erklærte at denne begivenheten var likeså ulykkesbringende for Israel som den gullkalven Aron en gang lot gjøre ferdig.2. Denne greske oversettelsen er meget fri, og den stem mer ofte ikke overens med den hebraiske originalteksten, som jødene ellers fulgte så nøye og med så dyp ærefrykt.vi må derfor kunne dra den sluttningen at disse aleksandrinske jødene må ha vært nokså ortodokse i sin oppfatning. Ellers ville aldri en slik oversettelse vært mulig. I sammen retning peker også det faktum at disse jødene i Egypten brukte et hedensk tempel til sin gudsdyrking! Med en slik forandring av sitt religiøse standpunkt, er det nok mulig at de også ville anerkjenne denne greske oversettelsen. Det er antakelig i Septuaginta at de nåværende titlene på de forskjellige bøkene i Bibelen, først ble brukt, Videre ble rekkefølgen bestemt, og helt ulik den som opprinnelig hadde vært i de hebraiske versjonene.denne greske oversettelsen som flere steder er feilaktig i sammenlikning med de hebraiske orginalene, eksisterte antakelige på Jesus tid. Men det finnes intet som tyder på at hverken Mesteren eller apostlene brukte av den. Tvert om har vi all grunn til å tro at Jesus fullstendig overså den.(se forøvrig kap. VII, avsnittet "Variasjoner i sitatene "). Det var nok slik at gresk var fellesspråket for hele den romerske verden; men jødene nyttet nok forsatt arameisk mann og mann imellom, unntaken i synagogene. Her talte og leste rabbinerne hebraisk, og en tolk oversatte til arameisk når det var jøder til stede som ikke forsto hebraisk. Det er sannsynlig at Jesus som andre jøder, talte arameisk til vanlig. Men da han talte til den hedenske kvinnen av syro-fønikisk ætt (Mark. 7,26), så nyttet han nok gresk for å bli forstått. De ordene som vi har bevart i sammen form som Mesteren talte dem, er arameiske. Det gjelder Mark. 5,41: "Talita kumi" og Mark.15,34: "Eloi, Eloi, lama sabaktani." Septuaginta-oversettelsen ble grunnlaget for en mengde senere oversettelser. Og de avskriftene vi nå har står alltid i forbindelse med greske avskrifter av D.N.T. Orginalene er også her gått tapt, men det er av stor interesse å merke seg at ved Guds styrelse så er de tre beste og eldste kopier fordelt mellom de tre største gruppene av den kristne kirken.to av dem,

2 Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte. 1. Det vatikanske manuskriptet, som sies å være det eldste bibeldokumentet, oppbevares i Vatikanet i Rom. Det er den romersk-katolske kirke overhode som stadig har ansvaret for dette viktig dokumentet, og her i Vatikanet har det vært i de siste fem hundre åra. Det er meget pent skrevet,men desverre ikke helt fullstendig, idet endel av 1 Mosebok. noen salmer og noe av D.N.T. mangler. 2. Det sinaitiske manuskriptet ble i 1859 reddet av dr. Tischendorf på Sinai.Den russiske keiseren hjalp ham slik at han fikk det av noen munker, som hadde det i sitt kloster. Egentlig ble det funnet i en haug av pergamenter, som munkene lettsindig nok ville nytte til brensel, da de ikke ante deres betydning eller innhold. Dette håndskriftet er også meget vakkert og omhyggelig utført, og det er skrevet på 100 antilopeskinn! D.N.T. er helt fullstendig og ikke et blad mangler. En antar at dette skriftet er det nest eldste eksisterende manuskriptet, og det er i forvaringing hos hodet for den greske kirken i Leningrad. Dr. Tischendorf var i sin tid av den mening, at både dette og det vatikanske håndskriftet har vært blandt de femti greske bibelavskriftene som ble utført på befaling av keiser Konstantin. Dette arbeide ble foretatt omkring år 331 e.kr. og biskop Eusebius av Cesarea hadde hovedansvaret for disse avskiftene. Han var forøvrig en meget berømt kirkehistoriker.om dr. Tischendorfs antakelse er riktig, er disse avskriftene uten tvil de eldste bibelhåndskriftene som finnes. 3. Det aleksandriske manuskriptet oppbevarres i The British Museum i London, som en vel kan si er midtpunktet for den protestantiske kirken. I dette manuskriptet mangler ti blad av D.G.T. og endel av D.N.T. Det skal være skrevet av en viss "Thekla martyrinnen" i det femte hundreåret e. Kr. Og det ble i 1628 gitt til kong Karl I i England av Cyrillius Lukaris, som på den tiden var gresk patriark i Alexandria. Her er årsaken til at manuskriptet kalles for det alexandriske. Til slutt skal vi her nevne at kopier av alle disse manuskriptene finner en i alle større offentlige bibloteker verden over. Vulgata Englands første Bibel. I det andre hundreåret etter kristen tidsregning tok etterhvert minimalt å fortrenge greskens plass som datidens verdensspråk. og latin ble i mange år framover Europas diplomatiske språk. På denne tiden ble det i Nordafrika utført en latinsk oversettelse av Septuaginta-versjonen av D.G.T. og av de greske originalene til D.N.T. Hensikten var at alle som leste og talte latin skulle få Guds ord også på dette språket. Denne oversettelsen er kjent under navnet "Versio Itala", som rett og slett betyr den italienske oversettelsen. Denne latinske utgaven er sannsynligvis Englands første bibel. Kristne misjonærer tok den med seg til det da hedenske England, hvor bibelen skulle sette kunnskapen om Gud og Hans tjeneste i stedenfor druidernes fryktelige avgudsdyrkelse med menneskeofringer. Og det skulle vise seg at Bibelen maktet å gjøre England til en stor nasjon, og dette landet sender i våre tid bibler og misjonærer til alle jordas ender. Omkring år 400 e.kr. ble "Versio Itala" revidert av den lærde Hieronymus, som hadde adgang til gamle hebraiske manuskripter. Denne Hieronymus' revisjon ble så betydningsfull at den faktisk likesom Septuaginta, har påvirket alle senere bibeloversettelser. Fra den er salmene oversatt til den engelske kirkes "Prayer-Book" (bønnebok). og til den romersk-katolske "Douay-Bibelen" Hieronymus' oversettelse er nå mest kjent under navnet "Versio Vulgata", eller bare "Vulgata", som betyr felles eller almen. Inndeling i kapitler. Så tidlig som år 1250 var ingen oversettelse av hele Skriften delt opp i kapitler og vers. Men da ble det en begynnelse gjort av kardinal Hugo, som var den første til å dele opp Bibelen i kapitler. Dette arbeidet ble foretatt i forbindelse med utgivelsen av en latinsk bibelordbok. Denne inndelingen i kapitler lettet selvsagt alle henvisningene, men selve inndelingen er ikke alltid like heldig. Den er imidlertid blitt fulgt i alle senere oversettelser. Inndeling av kapitlene i vers kom ikke før fre hundre år etter,altså omkring år 1550.

3 Side 3 Den første bibelen på engelsk. I året 1330 ble den store reformator John Wysliffe født. Han var den første som oversatte hele Bibelen til engelsk. Denne oversettelsen tok om lag 22 år,og han nyttet den latinske Vulgata som grunnlag. På Wysliffes tid var ennå de greske og hebraiske originalene ukjente, Vulgata var inndelt i kapitler etter kardinal Hugos forslag. og selv om den var skrevet med hånd, forekom den i mange eksemplarrer. Noen er forresten ennå bevart. Det tok omtrent 10 måneder å foreta en avskrift, og et ferdig eksemplar kostet nok noen tusen kroner med våre penger. De som ikke hadde råd til å kjøpe denne Bibelen. betalte ikke lite for å få lov til å lese i den f.eks. en time hver dag. Det fortelles at et lass høy en gang ble betalt for noen sider av den. Guds ord var i sannhet dyrebart og høyt aktet i de dager. Wysliffe møtte mye motstand i sitt oversettsesarbeid fra den katolske kirken.som til og med innførte dødsstraff for dem som leste denne engelske bibelen. Og det gjør jo ikke saken noe bedre når en vet at en lang rekke personer heller valgte å brenne på bålet, enn å gi fra seg denne velsignede boka. Wysliffe selv døde av slag i Lutterworth den 31 desember1384. Førti år senere ble hans jordiske levninger gravd opp igjen av de katolske myndigheter,og de lot dem brenne. Asken ble så endelig strødd ut på elven Swift. I 1388 foretok Richard Purney sammen med en rekke andre lærde, en revisjon av Wysliffes bibel. Også av denne utgaven finnes det flere eksemplarer bevart. Boktrykkerkunsten ble oppfunnet. Kunsten å trykke bøker synes å ha vært kjent av kineserne allerede på 1100 og 1200 tallet. I Europa ble boktrykkerkunsten oppfunnet av Johan Gutenberg omkring Han holdt til i Mainz og skal ha trykt en bibel på denne tida. Kunsten ble ført videre til England i 1476 av Caxton da deler av D.G.T. ble trykt på hebraisk. Året 1516 ga så en stor gresk filolog. Desiderius Erasmus, ut et gresk nytestamente i Basel. Dette ble trykt direkte etter gamle håndskifter, og det ble til veldig stor nytte for senere oversettelser, da en i nærmeste foregående hundre år bare hadde hatt latinske oversettelser å holde seg til. Erasmus utgave har fått navnet "Textus reseptus, som vel nærmest betyr den overleverte teksten. Den er blitt lagt til grunn for de fleste nye oversettelsene, f.eks. nyttet Luther den til sin oversettelse som kom ut i Denne regnes forøvrig å være den beste som er gjort fra originalen. Det første testamentet trykt på engelsk. I 1525 utarbeidet William Tyndale en ny engelsk oversettelse etter Erasmus' greske utgave. Tyndale var en av de store protestantiske reformatorene og han levde samtidig med Luther. Her var den første som utga et nytestamente trykt på engelsk. Dette arbeidet var forbundet med store vansker, da katolikkene ikke ville tillate ham å utføre sitt verk i England. William Tyndale dro så til utlandet og levde i fattigdom og elendighet. Men trykningen fikk han til, dels i Køln og dels i Worms. Det ble trykt flere opplag og minst eksempl. ble i sin tid smuglet inn i England. gjemt i melsekker, klesballer osv. De katolske kirke gjorde alt for å hindre at dette testamentet kom i folks hender, og alle eksemplarer den kunne få tak i ble ødelagt. Det fortelles at flere tusen offentlig brent ved St.Pauls kors, og stemplet som "farlig" og "gudløse" litteratur. Tyndale oversatte også de fem Mosebøkene og Jonas' bok. Hans første trykte testamente blir nå oppbevart i Baptist College i Bristol. I 1535 utga han en revidert versjon av D.N.T. oversatt fra den greske originalen, og denne oversettelsen er det Den autoriserte engelske bibelen kan takke for sitt skjønne språk. Den 6.oktober 1536 ble William Tyndale, som hadde utført dette storverket for England, kvalt og siden brent på et bål. Bak denne ugjerningen sto de som alltid har vært motstander av en åpen bibel, nemlig de romersk-katolske myndighetene.tyndales siste ord var: "Herre, åpne du øynene på kongen av England." I dag kan en finne en stor statue av Tyndale like ved Themsen, nettopp i den byen hvor han ikke fikk lov til å leve.

4 Side 4. Den første autoriserte bibelen. I 1535 ble hele Bibelen for første gang trykt på engelsk av Miles Coverdale. Han oversatte da fra tysk og latin, og denne Bibelen inneholdt også de apokryfiske bøkene. Skjønt Henry den åttende var og ble katolikk i det lengste, så lot han seg overtale av sin kansler, Thomas Cromwell, til å utstede en kongelig tillatelse til en utgave av Bibelen på engelsk. Dette oppdraget ble utført av John Rugers. Han brukte overnevte Coverdals oversettelse og han utga sin bibel i 1537 under navnet "Matteus' Bibel". Den inneholder atskillige skarpe randbemerkninger mot katolikkene og ble av den grunn aldri meget avholdt av dem, som rimelig er. I 1538 fikk prestene ordre om å plassere en stor bibel på et bekvemt sted i hver eneste kirke. slik at alle skulle kunne lese Guds velsignede ord. For at det skulle bli mulig utga Coverdale og andre en bibel som nærmest var et nytt opplag av Matteus' Bibel, men han sløyfet de omstridte randbemerkningene. Arbeidet med denne nye utgaven ble meget forsinket p.g.a. inkvisisjonen som herjet i Frankrike. Det var nemlig her trykningen skulle foregå. Den ble påbegynt her, men senere ble den fullført i England. Da kongen fikk se den ferdig, sa han: "La den i Guds navn gå ut blandt folket." På denne måte ble den døende William Tyndales bønn oppfylt. Da denne utgaven ble sendt ut over England, skjedde faktisk en historisk begivenhet. Denne bibelen var nemlig den første virkelige autoriserte og den var "bestemt til bruk ved den offentlige gudstjeneste." Det nye testamentet deles opp i vers. I 1551 delte Sir Robert Stephens en del av Bibelen opp i vers. Det ble gjort med et gresk nytestamente som han ga ut om lag tre hundre år etter at kardinal Hugo hadde foretatt sin inndeling i kapitler. Som vi tidligere har nevnt hadde jødene meget tidlig en inndeling av D.N.T. Men denne inndelingen var ikke den samme som vi kjenner. I 1553 kom dronning Mary på Englands trone. Hun blir av historikerne skildret som en voldsom, grusom og hevngjerrig kvinne. Hun var katolikk og forbød å trykke, innføre og distribuere Bibelen. Denne dronningen regjerte i fire og et halvt år, men hun greidde å ta livet av Ridley, Latiner, Cranmer og over tre hundre andre bibelvenner. De ble brent på bålet, og det finnes ennå en halvbrent bibel til minne om disse blodige og mørke tidene. Men til tross for de grusomme forfølgelsene, ble likevel en ny utgave av D.N.T. utgitt i Marys tid. Det var forøvrig den første engelske utgaven med versinndeling, ordnet på samme måte som Sir Robert Stephens greske testamente etpar år tidligere. I 1558 skjedde det så en stor forandring. Da besteg nemlig dronning Elisabeth I tronen, 25 år gammel. Ved hennes inntog i London tok en lang og lykkelig tid til for det engelske folket. Og hun innviet seg til sin gjerning ved å trykke en bibel til sitt hjerte og sine lepper. Massene jublet, og de skjønte at tyranniets dager var endt. Hele Bibelen inndeles i vers. I 1560 kom det ut en meget viktig utgave av Bibelen, den såkalte Gènève-Bibelen. Endel protestantiske reformatorer hadde flyktet til Gènève under forfølgelsene som dronning Mary av England satte i gang, og her i landflyktighet fikk de ferdig den nye utgaven. Den var direkte oversatt fra de greske og hebraiske originalene, og denne bibelen var den første med spesielle bokstaver for ord som ikke finnes i de opprinnelige skriftene. Og dessuten er dette den første utgaven hvor hele Bibelen er delt opp i vers. De apokryfiske bøkene er også utelatt, for første gang siden de ble tatt med i Septuaginta en gang på 300-tallet. Denne bibelutgaven ble meget populær i England. Den var billig, hendig og liten, og fikk snart en stor utbrelse. I 1568 ble "Bispenes bibel" utgitt av et utvalg av biskopen. Den var meget kostbar, oversettelsen var ikke god og den ble aldri noe videre ansett. I 1606 var den allerede gått av bruk.

5 Side 5. Donay-Bibelen. I 1582 ga katolikkene ut den såkalte Reimso-oversettelsen av D.N.T. Dette var 60 år etter at Tyndales protestantiske nytestamente så dagens lys. I 1610 kom så hele den katolske bibelen, Donay- Bibelen. Navnet henger sammen med den tingen at D.G.T. ble oversatt i Donay, og D.N.T. i Reims. Denne bibelen innholder de apokryfiske bøkene.selve oversettelsen er gjort fra den Latinske Vulgata, og det foreligger endel grove feil når en sammenlikner den med de originale greske og hebraiske tekstene. Den autoriserte oversettelsen. I begynnelsen av det 17. hundreåret forelå Bibelen i tre engelske oversettelser. Det var Den store Bibelen av 1539, Gènève-Bibelen av 1650 og Bispenes Bibel av Av disse tre var nok uten tvil de to første de mest verdifulle. Et levende språk forandres stadig. Det utvikler seg slik at nye ord skapes, gamle forsvinner, og ordenes betydning kan forandres. Derfor trenger en stadig nye oversettelser av Bibelen. Og i England vokste det fram et sterkt ønske på slutten av 1500-tallet om en ny bibel-utgave. Under kong Jakob I's regjeringstid ble dette store arbeidet satt i verk. I alt 54 oversetter tok del i oppgaven, og blant dem fant en høykirkelige, puritanere og vel noen av tidens mest lærde menn. De arbeidet i grupper som holdt til i Westminister. Oxford og Cambridge, og arbeidsteamet hadde til rådighet greske, hebraiske og mange andre gamle skrifter av stor verdi. En kan trygt si at aldri før hadde så mye omhyggelig arbeid vært lagt ned i noen engelske bibeloversettelse. I 1611, etter fem års nøysommelige studier, kunne så denne kommisjonen legge fram Den autoriserte oversettelsen. Her finner en også for første gang de mest viktige marginalhenvisningene, som alle bibellesere er så tjent med. I 1866 utførte en berømt gresk filolog. Dean Alford, en meget nøyaktig oversettelse av D.N.T. Denne oversettelsen regner en ennå som et standard verk for alle dem som arbeider med nye bibelutgaver. Men det skjønne og margfulle språket i Den autoriserte oversettelsen av 1611 har gjort at den har blitt overordentlig skattet og kjær for alle engelsktalende over hele verden. Og i 300 år har denne utgaven vært Bibelen framover andre bibler for det engelske folket. Det reviderte Nye Testamentet. I den tiden dronning Viktoria regjerte i England ble det stadig oppdager gamle dokumenter som tidligere forskere ikke hadde kjent til, og samtidig var den språklige situasjonen slik at det var nødvendig med en revisjon av Den autoriserte bibelen av I 1870 ble derfor over 100 menn med ulike religiøse syn, samlet i Westminster for å ta seg av denne oppgaven. I denne forsamlingen satt Amerikas og Englands mest berømte språkforskere, slik som Trench, Lightfott, Westcott, Alford og Stanley, og i 10 år holdt de på med sitt store og verdifulle arbeide. Først i 1881 kunne D.N.T. komme ut i ny revidert utgave, og etterspørsselen var så stor at 2 millioner eksemplarer var bortbestilt før utgaven var kommet på markedet. I Amerika ble det betalt 1800 kroner i forskudd på et eksemplar. Og som en kurositet kan en nevne at telegrafen ble tatt i bruk mellom New York og Chicago, for å sende hvert ord fra begynnelsen av Matteusevangeliet til slutten av Romerbrevet. Det ble et telegram på ord. og er nok sikker det lengste telegrammet som ennå er sendt. Den reviderte Bibelen. I 1885 ble den reviderte utgaven av hele Bibelen offentliggjort. Det var en spesiell kommisjon som hadde arbeidet med D.G.T. og den brukte 15 år for å få denne revisjonen ferdig. Denne utgaven er et avgjort framskritt som oversettelse betraktet. i sammenlikning med. Den autoriserte bibelen fra Men heller ikke denne nye utgaven er fullkommen, og den inneholder en del unødige endringer og enkelte meget uheldige uttrykk. Og faktum er at den aldri har fått det taket

6 Side 6. på folkehjertet som Den gamle autoriserte fikk fra første stund, og som den siden har beholdt på tross av alle revisjonene. I denne utgaven er antall kapitler og vers som i tidligere utgave. men tekst-enes hovedinndelinger faller i naturlige avsnitt. Dessuten er de poetiske bøkene trykt i verseform, og det er avgjort en fordel. Tysk bibeloversettelser. Med boktrykkerkunstens oppfinnelse omkring1450 begynte en straks å trykke bibler også på tysk. Bare i Augsburg, kom det ut fem bibelopplag fra 1477 til 1490, og også trykkeriene i Nùrnberg. Mainz og Strassburg sendte stadig ut nye bibler. Det ble trykt både på høytysk og plattysk, og det ble oversatt fra den latinske Vulgata. Men den utgaven som virkelig slo igjennom i Tyskland, var Martin Luther skaperen av. I september 1522 kom nemlig hans utmerkete oversettelse av D.N.T. på markedet,og en fulgte med spenning hans arbeid med en fullstendig bibeloversettelse. Ja, trykkeriene kunne knapt greie å tilfredsstille etterspørselen på Luthers oversettelser. I 1534 kom så den første fullstendige bibeloversettelsen fra Luthers hånd. Siden ble den forbedret ve hjelp av lærde menn som Melankton, Bergenhagen og Justus Jonas. En tysk forsker som har gitt oss de forgående opplysningene sier om denne siste oversettelse: "Hvor mange feil det enn er i detaljene i Luthers oversettelse, så er hans verk for sin tid et vitenskapelig underverk. Det er også en av de største skattene i våre litteratur, og når det gjelder folkelighet og kraft så står det som et uoppnåelig mønster."med Luthers bibeloversettelse tok en ny tid til i den tyske språkhistorien,nemlig den nyhøgtyske periode. Norske bibeloversettere. Etter oldtidens slutt ble etterhvert Bibelen oversatt til alle europeiske språk. Og vi kjenner nå til bibelfragmenter på gammelnorsk fra omkring 1225, men vår historie har dessverre ført oss inn i situasjoner som har skadet vårt nasjonale særpreg. Helt fra reformasjonen i 1537 og til 1814 da unionen med Danmark ble brutt, hadde vi bare danske bibler i Norge. I 1819 fikk vi så en revidert oversettelse av kirkebibelen, og senere utga Det norske bibelselskapet en fullstendig ny oversettelse av D.N.T. som ble ferdig i I 1891 kom det så en ny revisjon. Bibelselskapet fikk også gitt ut D.N.T. i 1904, som senere er revidert. Den første bibelen på nynorsk kom i Den var en foreløpig utgave, og i 1938 fikk vi den ferdige nynorske bibelen. Senere er det kommet flere oversettelser til begge språkformer i Norge, og vi har nettopp fått en ungdomsoversettelse hvor det er gjort forsøk på å tilpasse språket for vår tids ungdom, oversettelsen heter Godt Nytt. La Bibelen bli det viktigste i ditt liv.

Bibelen en arena for strid DEL 2

Bibelen en arena for strid DEL 2 Bibelen en arena for strid DEL 2 Da reformatorene oversatte Det nye testamentet, valgte de å bruke andre manuskripter enn den latinske Vulgata. Tror vi at Gud ledet reformasjonen? Tror vi at Han også ledet

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Har noen tuklet med Bibelen?

Har noen tuklet med Bibelen? Har noen tuklet med Bibelen? Manglende skrifter? Forandret tekst? 3 spørsmål A. Er noen skrifter blitt fjernet? B. Skulle andre skrifter egentlig vært lagt til? C. Har selve tekstene blitt forandret (bevisst

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst?

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst? Hvorfor fremstilles Gud som en mann i litteratur og kunst? Nysgjerrigper oppgave levert av: Anette, Veronica, Linn og Kristina Klasse 7B, Vevelstadåsen skole, 1405 Langhus Anno 2002 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

hver den som er av sannheten, hører min røst

hver den som er av sannheten, hører min røst Hans Johan Sagrusten P52 historien om Bibelen hver den som er av sannheten, hører min røst Lunde forlag Copyright 2007 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Illustrasjoner Hans Johan

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse OPPGAVER 8. 10. klasse Våren 2013 8. 10. klasse Oppgave 1 Svar på spørsmål Oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 2. Mosebok. Svar på spørsmålene. Tillatt tid på denne oppgavene er 5 minutter.

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER

DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER Ουτω γαρ ηγαπησεν ο Θεον κοσµον ωστε τον υιον τον µονογενη εδωκεν ινα πασ ο πιστευων εισ αυτον µη αποληται αλλ εχη ξωηων αιωνιον. Noen som leser dette, forstår det,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Forslag til spørsmål, Luther-spillet

Forslag til spørsmål, Luther-spillet Forslag til spørsmål, Luther-spillet RUTE 1 1: I hvilket år ble Luther født? 1: 1483 (22 år i 1505) 2: I hvilket område bodde Luther som ung? 2: Sachsen 3: I hvilket land/rike vokste Luther opp? 3: Tyskland/

Detaljer

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1 LEKSJON 1: DEL 1 Bibelens røde tråd En sang og et maleri som beskriver noe viktig om bibelens røde tråd. youtube.com/ watch?v=4vtihkkbq18 Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bibelen en arena for strid DEL 1

Bibelen en arena for strid DEL 1 Bibelen en arena for strid DEL 1 Først ble vanlige folk hindret fra å lese Bibelen fordi den var skrevet på latin. Da oversettelser kom, ble de forbudt av Kirken. Fortsatt blir det kjempet en kamp mot

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no MENNESKER UTEN SJEL Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes www.scriptural-truth.com Bønn av Regent og sang tre jødene Bønn Regent {1:1} og de gikk midt i ilden, Rose Gud, og velsignelse Herren.

Detaljer

Side 2. Derfor har heller aldri disse bøkene blitt anerkjent hverken av den kristne kirken eller av rettroende jøder som kanoniske, inspirerte

Side 2. Derfor har heller aldri disse bøkene blitt anerkjent hverken av den kristne kirken eller av rettroende jøder som kanoniske, inspirerte Del nr.3. Bibelens bøker. Bibelen vår innholder alt i alt 66 bøker, 39 i D.G.T.og 27 i D.N.T. Disse bøkene er ikke ordnet kronologisk og de har heller ikke den rekkefølgen som de hadde i de første hebraiske

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold Lisbeth Mikaelsson Førkristen religion: norrøn hedendom Trosskiftet til kristendommen skjedde gradvis 800 1200. Slaget på Stiklestad i 1030

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Bibelen. Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? onsdag 5. desember 12

Bibelen. Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? onsdag 5. desember 12 Bibelen Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? Kirkemøtet i Nikea 325 e. Kr. "Legenden" om Nikea og NT Vetus Synodicon fra tidligst 887 e.kr. Voltaire: Dictionnaire Philosophique (1764) ++ Thomas Paine:

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

Martin Luther og oppslaget på kirkedøra

Martin Luther og oppslaget på kirkedøra Undervisningsopplegg til Martin Luther og oppslaget på kirkedøra Dette er et hefte med konkrete tips og ideer til hvordan du enkelt kan bruke boka Martin Luther og oppslaget på kirkedøra i skolens undervisning.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer