Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn"

Transkript

1 Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn Studieplan Høst Våren 2012: Norskundervisning: 48 timer i samarbeid med Folkeuniversitetet. 3 timer per uke i 16 uker med klassen delt i to. Øvingstekster fra aviser og tidsskrift, samt fra BI-kurset som går parallelt samme semester. Se nedenfor. Situasjonsbestemt ledelse 7, 5 studiepoeng 6 hele undervisningsdager fordelt 3 samlinger á 2 dager Høsten 2012: Norskundervisning: 48 timer i samarbeid med Folkeuniversitetet 3. timer per uke i 16 uker med klassen delt i to. Øvingstekster fra aviser og tidsskrift, samt fra BI-kurset som går parallelt samme semester. Se nedenfor. Økonomistyring i offentlig sektor 7,5 studiepoeng 6 hele undervisningsdager fordelt på 3 samlinger á 2 dager Våren 2013 Ledelse i kommunal sektor 30 studiepoeng 4 første av 10 samlinger á 2 hele dager Oppstart og veiledning i prosjektoppgaver med hovedtema: Innvandrerbakgrunn: Utfordringer og muligheter i egen lederrolle Innvandrerbakgrunn i relieff mot norsk kulturforståelse og samfunnskunnskap Idétorg, forming av grupper på inntil 3, metodeundervisning og veiledning Høsten 2013: Ledelse i kommunal sektor (forts.) Siste 6 av 10 samlinger: 4 á 2 dager, 1 á 3 dager, 1 á 1 dag. Fortsatt veiledning i prosjektoppgaver Faglig koordinator Faglig koordinator ved Handelshøgskolen BI blir høyskolelektor Stein Lavik

2 Høst 2011 og vår 2012: Norskundervisning- Handelshøyskolen BI i samarbeid med folkeuniversitetet Timeplan Det blir 48 timer undervisning i hvert semester, det vil si én undervisningssamling per uke i 16 uker per semester. Undervisningen legges til ettermiddags- og kveldstid.undervisningsfri i høstferien, vinterferien og påskeuken. Undervisningsmetode Folkeuniversitetet baserer undervisningen på aktiviteter som plasserer deltakerne i situasjoner som krever aktiv kommunikasjon på målspråket. I klassen legges dermed hovedvekten på samtaletrening og lytting. Oppgaver som skriving, pugging og lesing gjøres hjemme. Det gis hjemmelekser hver gang og kurslederne følger hver deltaker opp med individuell veiledning. Folkeuniversitetet følger Europarådets anbefalinger for språkundervisning og det felles europeiske rammeverket for språk (Common European Framework for Languages.). Deltakerne får tilgang til ressurssidene for språk. Både Handelshøyskolen BI og Folkeuniversitetet bruker læringsplattformen itslearning. Kurstype: Norsk høyere nivå B2/C1 Perfeksjonering 1 og 2 På nivå C1 i norsk Perfeksjonering 1 vil deltakere forbedre og øve i alle 4 ferdighetene snakke, lytte, lese og skrive. Samtidig får deltakerne detaljert og utfordrende praksis som på sikt vil gi dem mulighet til å komme på neste nivå, C2 perfeksjonering 2 og 3, som er Near native speaker. De fleste deltakere bør ha gått gjennom C1 høyere nivå, testforberedende. Å ha tatt Test i norsk - høyere nivå (også kalt "Bergenstesten") er et krav. Målet er å øke ordforråd og flyt, samt forbedre uttale og grammatikalsk korrekthet. Plasseringstest Det utføres kartlegging av nivå i forkant av kursstart slik at deltakerne blir plassert på riktig nivå. Testen er digital, med lytteprøve. Etter avlagt test, får kandidaten et skriftlig testresultat og kontakter veilederen for en samtale. Avsluttende prøve Det gjennomføres en avsluttende praktisk prøve basert på utførelse av de ferdighetene som deltakerne har utviklet i løpet av kurset. Testen utarbeides av faglæreren.

3 Høst Våren 2012: Situasjonsbestemt ledelse 7,5 studiepoeng Timeplan 3 samlinger á 2 dager 1. samling: Introduksjon, bli kjent, informasjon om pensum og eksamen, faglig introduksjon,, JTI, teamkompasset 2. samling: Ledelsesnivåer / ledelsesmatrisen, personlighet, emosjoner situasjonsbestemt ledelse, makt, destruktiv ledelse, stress og mestring, ideologisk nivå, strategisk nivå, adm. nivå 3. samling: Operativ ledelse og verktøyteori, selvledelse, coaching, dilemmaer ved ledelse, suksessfaktorer, eksamenstips, eksamenstrening Praktiske verktøy i lederrollen Dette er et meget konkret kurs vedrørende den daglige ledelse av en gruppe, en avdeling eller en mindre organisasjon. Det legges vekt på praktiske "verktøy" som ledere umiddelbart kan gjøre bruk av. Ledere må forstå sine medarbeidere og den situasjon de er i. Ledere må deretter velge den lederstil som passer best i den aktuelle situasjonen. Ledere må også bidra til å utvikle kompetansen til sine medarbeidere. Emneoversikt Perspektiver på effektiv ledelse Hva innebærer det å være leder? Ledelse på fem nivåer Jeg som leder: Utfordringer og muligheter Paradokser og dilemmaer i lederrollen Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse Situasjonsbestemt ledelse Alternative lederstiler: Instruere, coache, delta og delegere Valg av lederstil; - betinget av medarbeidernes kompetanse (kan) og forpliktelse (vil) Utvikling av medarbeideres kompetanse Praktisk bruk av situasjonsbestemt ledelse Emosjonell intelligens. Utvikling av signaturstyrker Målsetting. Delegering. Empowerment Selvledelse. Styring av egne tanker. Mentale kart Ros og ris. Tilbakemelding graders evaluering Medarbeidersamtale. Coaching Personlig effektivitet. Arrestere tidstyver Emosjoner og stressmestring. "Flow" Konfliktbehandling. Bruk av makt "Suksessfaktorer" og fallgruver i lederrollen En personlig utviklingsplan Hvordan kan jeg utvikle meg videre som leder? Lederens verktøykasse

4 Læringsmål Kunnskapsmål Etter at kurset er avsluttet skal deltakerne ha tilegnet seg en oversikt over moderne ledelse, forstå hva emosjonell intelligens kan innebære og kjenne til følgende lederteorier: Ledergitteret, situasjonsbestemt ledelse, selvledelse/superledelse, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. Videre skal de kjenne til ledelse på fem nivåer: Ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og operativ ledelse, samt selvledelse, og ha innsikt i lederens verktøykasse: Konfliktbehandling, tilbakemelding m.v. Ferdighetsmål Kunne benytte situasjonsbestemt ledelse i en praktisk situasjon Kunne benytte minst 10 konkrete virkemidler hentet fra "lederens verktøykasse" Bli mer klar over sin egen emosjonelle intelligens og bruke denne ferdigheten i praksis Kunne utfordre og støtte medarbeidere til å lykkes Sette opp en plan om hvordan en selv kan videreutvikle seg som leder Holdningsmål Ha en altruistisk grunnholdning og hjelpe medarbeidere og kunder til å lykkes Gi et bidrag til at medarbeiderne kan utvikle sine signaturstyrker og leve et meningsfullt liv Kunne reflektere over sine egne signaturstyrker og finne frem til harmoni og balanse i eget liv Ha en konstruktiv, kritisk holdning til teorier og verktøy i ledelse og være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av disse teoriene og verktøyene Eksamen Fem timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt.

5 Høst 2012: Økonomistyring i offentlig sektor 7,5 studiepoeng Timeplan 3 undervisningssamlinger á 2 dager. På grunn av revisjon og oppdatering av kursinnhold og litteratur, foreligger det ikke noen detaljert timeplan for dette kurset nå. Dette vil komme i løpet av kort tid. Emneoversikt Generelle prinsipper for økonomisk styring Grunnleggende kostnadsteori Kapitalkostnader, nytte-kostanalyse Målstyring Kommunal budsjettering Kommunal planlegging og ledelse Virksomhetsplanlegging Budsjetteringsprosesse Økonomistyring Det kommunale driftsregnskapet Kalkulasjon av produkter Resultatvurdering og analyser Læringsmål Kunnskapsmål Kursets mål er å gi innsikt i og fortrolighet med generelle prinsipper for god økonomisk planlegging, styring og resultatvurdering i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå oppbygging av det kommunale regnskapssystemet, og hvorledes dette virker i praksis. Ferdighetsmål Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og oppbyggingen av det kommunale regnskapssystemet, og kunne sette opp regnskaper og budsjetter, samt kunne foreta enkle analyser. Holdningsmål Studentene skal være i stand til å se offentlig sektor i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og kunne reflektere over offentlig sektors mål sammenliknet med privat sektor. Lederperspektivet og målforståelse står sentralt. Eksamen Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen. Tillatte hjelpemidler: BI-definert kalkulator.

6 Vår og høst 2013 Ledelse i kommunal sektor- 30 studiepoeng Timeplan Det legges opp til seks samlinger i vårsemesteret og fire i høstsemesteret. Vår samling (2 dager): Rammebetingelser for kommunene, ledelse og utvikling i et makroperspektiv, en ny styringslogikk: New Public Management, ulik logikk i styring av markedsorienterte bedrifter og politikerstyrte kommuner. Erfaringer fra egen jobbsituasjon, hvilke utfordringer møter kommunale ledere? 2. samling (2 dager): Etisk rammeverk for styring og ledelse, menneskesyn, et normativt grunnlag for ledelse. Hvilken etisk standard skal ledelse bygges på? Fokus på den gode organisasjonskultur.norsk kulturforståelse og samfunnskunnskap, demokratiske spilleregler, likestilling, offentlighetslov.utlevering av prosjektoppgave 3. samling (2 dager): Teamorganisering og teamledelse, etablering, ledelse og utvikling av team. Ledelse av endring og utvikling i kommunen, hvordan planlegge og gjennomføre vellykkede endringsprosjekter? Hvordan takle motstand mot endring? 4. samling (2 dager): Leder med innvandrerbakgrunn i Bergen kommune- utfordringer og muligheter. Prosjekttorg i forbindelse med prosjektoppgaven. Innføring i metodekunnskap. Fra å synse til å vite forskning på egen organisasjon. Emne for prosjektoppgave og organisering av prosjektgrupper. 5. samling (2 dager): Hva er et prosjekt og når brukes arbeidsformen? Roller, myndighet, ansvar, oppgaver og kommunikasjon. Prosjektoppstart, prosjektmål, interessenter, usikkerhet og risikoanalyse. Prosjektplanlegging: Struktur, tids-, ressurs- og kostnadsplan. Prosjektgjennomføring og oppfølging. Prosjektavslutning, evaluering og læring. 6. samling (2 dager): Kompetanseutvikling. Praktisk personalledelse, arbeidsgiverpolitikk, leders styringsrett og omsorgsplikt, motivasjon, trivsel, kommunikasjon. Vanskelige situasjonene og praktisk konfliktarbeid Høst samling (3 dager): Kommunejus. Leder som arbeidsgiver og rettslige forpliktelser. Forvaltningslov, offentlighetslov, arbeidsrett, avtaleverk 8. samling (2 dager): Lederens verktøykasse, presentasjon og trening (eks.: Delegering, ros og ris, medarbeidersamtalen o.a.)

7 9. samling (2 dager): Coaching. Kritisk refleksjon rundt coach-begrepet. En teoretisk og praktisk innføring i coachende lederstil Praktiske eksempler og øvelser. Service og kvalitet i kommunal tjenesteproduksjon. Hvordan jobbe systematisk med kvalitet og service? 10. samling (1 dag): Vi ser framover: Hva vil kommunene stå overfor av utfordringer - herunder ledelsesutfordringer i de neste 10 årene? Nye offentlige strukturer og utviklingsområder. Krav til kompetanse og praktisk mestring. Erfaringsdeling: Vi deler erfaringer og får felles læringsplattform. Presentasjon av prosjektoppgaver. Repetisjon, råd og tips for eksamen. Læringsmål Kunnskapsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse, kommunikasjon og mellommenneskelige forhold. De skal være fortrolig med viktige begreper som lederrolle og lederstil, problemstillinger, teorier og praktiske verktøy som er relevante i en aktuell ledersituasjon. Fokuset er rettet særskilt mot mellomleders for kunnskapsoppdatering i ledelse slik at det kan skape en tryggere og mer bevisst lederrolle i den konkrete jobbsituasjonen. Det stilles også krav om kjennskap til de viktigste styringssystemer som kommunen benytter seg av. Ferdighetsmål Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til selv å jobbe målrettet og systematisk i lederrollen når det gjelder å utvikle sine medarbeidere, utvikle seg selv og praktisk å håndtere aktuelle endringer på en profesjonell måte. Det legges spesiell vekt på leders evne til å skape et godt arbeidsmiljø og å kunne håndtere aktuelle spenninger og konflikter på en god måte. Etter avsluttet utdanning forventes det at studentene effektivt skal kunne planlegge, gjennomføre og følge opp aktuelle forbedringstiltak relatert til egen arbeidsplass. Det legges spesiell vekt på at man skal kunne forholde seg hensiktsmessig til fenomener som «kos med misnøye» og «motstand mot endringer». Det stilles konkrete krav til mestring av aktuelle lederverktøy, for eksempel tilbakemelding til medarbeider, delegering, utviklingssamtalen). Holdningsmål Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor tjenestebehovene hos kommunens innbyggere er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning omkring etablerte systemer og rutiner med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring og såkalt «beste praksis». At medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs forplikter studentene, som fremtidige ledere, til alltid å utvikle holdninger preget av muligheter og løsninger knyttet til hva som konkret kan gjøres for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin. I den grad deltakernes etniske, nasjonale og kulturelle bakgrunn byr på utfordringer i forhold til norsk lovgiving, norske verdier, holdninger og omgangsformer, skal dette programmet gjennom refleksjon, økt innsikt og forståelse bidra til gjøre dem til mer velfungerende ledere. Prosjektoppgave I kurset inngår en prosjektoppgave med temaet ledelse sett på bakgrunn av deltakernes innvandrerbakgrunn og de muligheter og utfordringer som ligger i dette.

8 Det gruppebaserte prosjektarbeidet skal styrke læringsutbyttet i kurset, og bidra til at relevant teori anvendes i forbindelse med konkrete utfordringer i kommunale ledelsesoppgaver. Prosjektoppgaven som skal gi forslag til en metodisk løsning på et praktisk problem, vil ta utgangspunkt i en relevant problemstilling fra egen organisasjon i kommunen. Eksamen Ovennevnte prosjektoppgaven som skrives i grupper på 2 eller 3, teller 60 % av totalkarakteren. I tillegg er det en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer som teller 40 %. Alle hjelpemidler tillatt både med prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD

LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD Et samarbeid mellom Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI vil sammen arrangere et lederprogram bestående av fem kurs. Kursene

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN 2008 FORORD Kompetansekatalogen 2008 inneholder Utviklings- og kompetanseetatens tilbud til medarbeidere og virksomheter i Oslo kommune.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon 2 Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtatte «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer